Your SlideShare is downloading. ×
Sri ramakrishna vijayam_february_2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Sri ramakrishna vijayam_february_2011

470
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
470
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 1 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 2. Jß÷Ó S»•® J¸Á÷Ú ÷uÁÝ®, |ß÷Ó {øÚªß |©ÛÀø». & v¸‰»º öuõSv 91 CuÌ 2 ¤¨µÁ› & 2011 ÂU¸v M ©õ] N CøÍbºPÐUS.../©õnÁ&©õnÂPÐUS... 8 ÁõÌÁuØS ÁøP ÁøP¯õP ÷¯õ]! & GìöéÀ.Â.‰ºzv 14 ÷u]¯ CøÍbº vÚ¨ ÷£õmi & £›_ ö£ØÓ PÂøuPμ¸¢x... 18 } Gá©õÚÚõ? Aiø©¯õ? & _Áõª ‰ºzuõÚ¢uº 24 ÷Põ£zøuU SøÓ¨£x G¨£i?& _º £vÀPÒ 32 |õk •ß÷ÚÓ Â÷ÁPõÚ¢uº ÷Ásk®! &õ»©ß £õ¨ø£¯õ 35 SmiU PøuPÒ : ¯õøµ |®¦Áx? & ©õ»v ¢vµ÷Pº 41 µõ©Q¸èn ªåÝUS ©zv¯ Aµ]ß Â¸x& ¤µßÚ Ruõ 43 J¸ Âzv¯õ©õÚ õuøÚ: ¥º £õmiÀPÍõÀ J¸ ¦zuº ÷Põ°À 44 Ásn¨ £hUPøu: ÁiÁ® ]Ôx; Á¼ø© ö£›x & £h® : ÷Põ 48 íõì¯ ÷¯õP®: Cx ©õv› PÚøÁ÷¯ Põna öõÀ!&hõUhº P.AÇPµõáõ B]›¯º E»P® 39 A¢uU Põ»zx B]›¯ºPÒ & ÷©õPÚõ `›¯|õµõ¯nß ]ÖPøu : P¸ Esø©; E¸ PØ£øÚ 3 GßÖ® |õß Eß AßøÚ & £õ©v ø©¢uß £UuºPÐUS® / AߣºPÐUS® 7 [PS¸Âß B]²øµ & ÿ©z _Áõª 쩵nõÚ¢uâ ©Pµõä 13 á£zvß Uv & _Áõª Az¦uõÚ¢uº 23 ©zv¯& ©õ{» Aø©aP[PÒ Cøua ö´¯»õ®! & ^uõ µÂ 27 Kº E¯º ]¢uøÚ: öu´Ázvß •ß¦ |õßS Âu ©UPÒ 28 ]Ó¨¦U Pmkøµ: Põ]°À Á»® Á¢u ]Áß & hõUhº P.AÇPµõáõ 37 Põ]°ß ©Qø© & _Áõª P©»õz©õÚ¢uº 40 øÁwP `Uu[PÒ & P.ö᯵õ©ß 41 ¦øP¨£h¨ ¦vº : ÷uÁºPÒ Án[Q¯ u»® & ugø öᯣõ»ß 47 uªÇPzvÀ ©øÇ&öÁÒÍ {Áõµn¨ £o AßøÚ¯º E»P® Amøh¨ £h® : 17 uõ°ß Pµ[PÒ & õ¸÷P] ÿ¤µ®©÷uÁº.ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 2 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 3. £õ©vø©¢uß _ Áõª {µgáÚõÚ¢uº §›¨¦hßA¢uU PÂøuø¯ Áõ]zuõº. Bíõ, C¢u QŸè£õ¦Âß ö|g]ÀµìÁv ÷u SiöPõsi¸UQÓõ÷Íõ GÚ Â¯¢u£i A¸QÀ A©º¢v¸¢u AÁøµ¨ £õºzuõº _ÁõªPÒ. ö᯵õ®£õi°À ÿõµuõ÷u PÒ {øÓ¢u £» |õhP[PøÍ |hzvÚõº.ø¯z u›]zx Á¢u ¤ÓS® AÁµx EhÀ |k[Q¯x. Fµõ¸US AÁº J¸ Põmka öi; BÚõÀ ""QŸè£õ¦, GßÚ B°ØÖ E[PÐUS? PhÄÒ AÁøµU SÔg]©»µõP AÀ»Áõ Pshõº!GßÖ ÷Pmhõº _ÁõªPÒ. ÷©øh|õhP[PÎÀ ÂÀ»ÚõP |izu QŸøå, Á¯vÀ ‰zuÁµõÚ QŸè _ÁõªPÎß Pµ[P u©x AÁuõµ ½ø» GßÓ öu´ÂP |õhPzvÀøͨ £ØÔ¯£i, ""u®¤, õµuõ÷u ÷ÁÖ ¯õ¸ ï÷µõÁõUQ, ]Ó¢u |iP¸UPõÚ Â¸øu²®©À», Gß AßøÚ÷¯uõß. AߦUS›¯ÁºPøÍ Áõ[Qz u¢ux.... ÿµõ©Q¸ènºuõß!ö¯À»õ® CÇ¢x |õß Áõi ÁÓsk ÷£õ÷Úß,E»º¢u Gß ö|g_US A•u® FmiÂmhõº AÊÁøu {Özx®£i _Áõª {µgáÚõÚ¢ QnØÔß A¸ø© ÁØÔ¨ ÷£õÚõÀuõ÷Ú öu›²®. & £Çö©õÈAßøÚ. öá´ ©õ GßÓõº EØõPzxhß. uº QŸæß ÷uõøͨ £ØÔ, øøP ö´uõº. ]» Á¸h[PÍõP÷Á C¸¢x Á¢u QŸæß AQ»õs÷hìÁ› AßøÚ÷¯!Pk® ÷ÁuøÚ, AßøÚ õµøu°ß J÷µ öõÀ ©µn Áõ°¼À |õß ©¯[QU»õÀ ©øÓ¢uvÀ {µgáÚõÚ¢u¸USz v¸¨v. Qh¢u÷£õx E°º¨¤aø u¢uõ´! QŸæß x¯µ® ©øÓ¢uuß ©º©® GßÚ? GßÓ QŸæß PÂøu°ß •uÀ Á›PøÍ G¢u ÷Áhªmhõ¾® AxÁõP÷Á ©õÔÂk® Áõ]zu _ÁõªPÒ }sh |õÒ •ß¦ QŸè TÔ¯Kº AئuU Pø»bº QŸè£õ¦. |i¨¦, GÊzx, AÁµx PÚøÁ¨ £ØÔ ÷¯õ]zuõº.£õhÀ, C¯UP® GÚ GÀ»õz xøÓPξ® u©x 17&Áx Á¯vÀ QŸè£õ¦ÂØS J¸ •øÓ•zvøµø¯¨ £vzx õuøÚ £øhzuÁº AÁº! EhÀ{ø» ªP ÷©õ©õQ C¸¢ux. øÁzv¯z BÚõÀ A¢uU Pø»b›hzvÀ J¸ SøÓ. vØS Ah[Põu, ©µn£¯® u¢u ¯õv. ""|õß SiPõµßuõß. BÚõÀ |õß Hß SiUQ AßÖ J¸ PÚÄ.÷Óß GÚ ¯õµõÁx ÷¯õ]UQÓõºPÍõ? GßÖ ]P¨¦a ÷ø» Ekzv°¸¢u J¸ öu´ÂPzQŸè |s£ºPÎh® AiUPi ÷Pm£õº. uõ´, ""©P÷Ú, C¨¤µõuzøua õ¨¤k. } Sn© QŸè, uõß ªPÄ® ÷|]zu uß uõø¯ |õßS øhÁõ´ GÚ QŸæß Áõ°À ÁÇ[Q ©øÓ¢uõÒ.Á¯v÷»÷¯ CÇ¢uõº; u¢øuø¯²® CÇ¢u¤ß Ba›¯®, ©Ö|õÒ QŸè ¦x Á¾Ähß GÊ¢Pmk¨£õißÔU Põmkaöi¯õP Áͺ¢uõº. uõº. AßÔ¼¸¢x AÁµx A¢uµõz©õ A¢uU ußøÚ ÷|]UP ¯õ¸÷© CÀø» GßÓ Gs PÚÄzuõø¯z ÷uiU öPõsi¸UQÓx.n® AÁøµU öPõzvz vßÓx. A¢uU Põ¯zøu Cøh°À..., Áõ¼£ •ÖUQÀ AÁµx©øÓUP ©xÄ® ©[øP²÷© AÁ¸USU Qøhzu ÁõÌ÷Á J¸ PÁºa]U PÚÁõQ¨ ÷£õÚx.öÁΨ§a_PÒ. A¢uz uk©õØÓ ÷|µzvÀ u¢øu÷£õÀ Á¢x CÖ©õ¨¦, uõß÷uõßÔzuÚ®, ¤iÁõu® AÁøµz uõ[Q¯Áº ÿµõ©Q¸ènº. CøÁ EÒ§a_PÒ. S¸÷uÁº QŸæß |hÁiUøPPøÍU Ps QŸè ÷£õøu°À uk©õÔÚõ¾® izuvÀø». SiUPõ÷u GßÖ TÓõ©À "AvP öu´Á¨ £õøu°Àuõß ößÖ ÷£õøu u¸® CøÓ|õ©zøu¨ £¸S Gߣõº. öPõsi¸¢uõº. öu´Á¨ £õzvµ[ •µmkUSvøµø¯ Auß {Ǿh÷Ú÷¯ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 3 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 4. J¸ ©ÛuøÚ E¯ºzxÁx AÁÝøh¯ ]¢uøÚuõß.&¹÷éõ QŸè£õ¦ ÷©õuÂmk AhUS® PU Sizv¸UQ÷Óß. P¸øn ªUP S¸ÁõÚ vÓø© ªUPÁº ÿµõ© E[PÐUS |õß C¢u¨ ¤Ó°À ÷øÁ ö´¯ Q¸ènº. •i¯ÂÀø». ©ßÛ²[PÒ... GßÖ TÔ Á¢u _Áõª {µgáÚõ Áº A¨£i÷¯ AÁº •ß¦ õ´¢uõº. Ú¢uº £õºzxU QŸæß A¢uµõz©õ Eøµ¨£øu AÁuõÛzu öPõsi¸US®÷£õ÷u S¸÷uÁº, Auµ® EÍÖÁøuU PõnÂÀø». QŸè AP•P©õÚõº. GÊ¢u ¤ÓS «sk® QŸè, ""hõTº, |õß E[ Á¯uõÚ, ÷|õ²ØÓ PÐUSa ÷øÁ ö´¯ ÷Ásk®. AuØS }[PÒ AÁµx ÷uõØÓzv GÚUS ©PÚõP¨ ¤ÓUP ÷Ásk®... GßÓõº. ¾® J¸ vjºz ""¤Ó¨£õ? •mhõ÷Í, Áõø¯ ‰k GßÓõº öu®¦ öu›¢ux. S¸÷uÁº ØÖ öÁÖ¨¦hß. {µgáÚõÚ¢uº AxÁøµ J¸ {uõÚzvÀ ÷£] Á¢u QŸè PÂøu°ß Akzu «sk® •µmkUSvøµ¯õQ S¸÷uÁøµ Áø Á›Pøͨ £izux® £õh Bµ®¤zuõº. S¸÷uÁ›ß {øÚÄ öPõv¨£øh¢u £UuºPÒ S¸÷uÁøµ AøÇz PÎÀ ‰ÌQÚõº. xa ößÖÂmhÚº. ÁÈö¯À»õ® AÁºPÒ uh® ©õÔ, ÁõÌUøP¨ £hQÀ "CÛ C¢u •µmk •mhõÎß öuõhº÷£ ÷Ás uzuÎzu ÷£õx® uõ´ } øPÂhÂÀø»! hõ® GßÖ Âsn¨¤zxU öPõshÚº. u¢øuø¯ Aݨ¤z ug©Îzuõ´! BÚõÀ S¸÷uÁ÷µõ PõÎ÷u°h®, ""A®©õ, QŸæß BÌ©ÚvÀ uõø¯ CÇ¢u µn® QŸè J¸ |iPß. AÁß Eß ©Qø©ø¯ G¨£i¨ BÓõ©À C¸¨£øu S¸÷uÁº Pshõº. uõ¯ßø£z ¦›¢xöPõÒÁõß? AÁøÚ ©ßÛzxÂk uõ÷¯ uõß AÁº uõÖ©õÓõÚ Ch[PÎÀ ÷ui Aø»Q GßÖ ¤µõºzvzuõº. Óõº GßÖ AÁº Pshõº ÷£õ¾®! µõ®¢vµ uzuº GßÓ £Uuº QŸæß ©Úøuö£õÖø©, ö£¸¢ußø©US Bo÷Áº. & Kº AÔbº A¢uU SøÓ }[Qh, ÿµõ©Q¸ènº uõ÷© |ßS AÔ¢uÁº. ©Ö|õÒ AÁº um]÷n_Áµ® uõ´ BÚõº; {zv¯©õÚ uõø¯ AÁ¸USU ößÓõº. •¢øu¯ |õÒ QŸè S¸÷uÁ›h® PõmhÄ® AÁøµz u¯õº¨£kzv Á¢uõº! uÁÓõP |h¢x öPõshx £ØÔ AÁ¸USz öu›ÂUP¨£mhx. QŸè ö´u £õÁ[PøÍ GÀ»õ® S¸÷uÁº HØÖU öPõshõº. AuÚõÀ AøÁ w°ÛÀ yõ µõ® S¸÷uÁ›h®, ""S¸÷Á, PõίÚõQ¯ °Ú. S¸÷uÁº QŸæß ÃmiØS®, Hß, |õhP |õP¨£õ®¦ ÿQ¸èn›h®, "}[PÒ GÚUS Aµ[QØS®Th öÀ» Bµ®¤zuõº. Âåzøu AÎzxÒϺPÒ. E[PÐUS {÷Á vUP A•uzøuU ÷PmhõÀ |õß G[÷P ÷£õ÷Áß? BÚõ¾® QŸè |À»ÁµõP ©õÔÂmhuõP¨ GßÓuõ®. A÷u {ø»uõß QŸæØS®! £õÁ®, £õõ[S ö´¯ÂÀø». AÁº AÁµõP÷Á A•uzvØS AÁº G[÷P ÷£õÁõº? AuÚõÀuõß öuõhº¢uõº, u©x w¯ öuõhº¦PÐhß. E[PÎh® ÂåzøuU PUQÂmhõº GßÓõº. £õõ[S ö´¯õuuõÀuõß £PÁõß AÁøµ ÿµõ©Q¸ènº ]›zu£i £UuºPÎh®, ""B, ÷|]zuõº ÷£õ¾®! J¸ |õÒ CµÄ S¸÷uÁº CÁß TÖÁøuU ÷PmjºPÍõ! |õß C¨÷£õ÷u QŸæß ÃmiØSa ößÔ¸¢uõº. QŸè ÷£õøu QŸæß ÃmiØS¨ ÷£õP ÷Ásk®. Ásiø¯ ²hß ÷£_QÓõº. Aøu²® µ]zuõº S¸÷uÁº. Gk[PÒ GßÓõº. £UuºPÒ ÷Põ£©õP,""÷£õP»õ® hõTº, E£Áõ A÷u ÷|µ® uß ÃmiÀ QŸè uÂzxU öPõs ª¸¢x Eøµ¯õh ÷Ási¯ E[PÎh®, Sizx i¸¢uõº. Esn ©Özuxhß ÷u®¤z ÷u®¤ Âmk CÁß EÍÖÁuõ...? GßÖ ÷PmhÚº. AÊu£i C¸¢ BÚõÀ Áõgø ªUP u¢øu uß •µmk uõº. S¸÷uÁ›h® ©PøÚU Põ¨£õØÓ {a°zxÂmhõÀ ¯õº GßÚ uõß uPõu •øÓ ö´¯ •i²®? °À |h¢x QŸè ÷£õøu°¾® öuÎÁõÚÁº. AÁº öPõshuØPõP uÚx Ai ©Úv¼¸¢x ÷£]Úõº: Á¸¢vÚõº. ""S¸÷uÁõ, |õß Gß xUPzøu GÀ»õ® ©ÓU A ¨ ÷ £ õ x ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 4 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 5. AvP©õP¨ ÷£_QÓÁºPÒ ö¯À¦›ÁvÀø».&©õâÛS¸÷uÁº u©x CÀ»zvØS Á¢v¸¨£øuU Psh AÁµx©ÚvÀ ©QÌa] öÁÒÍ® Pøµ ¦µshx. S¸÷uÁøµ Án[Q, ""S¸÷Á, CßÖ ©mk® }[PÒÁ¢v¸UPÂÀø» GÛÀ CßÝ® ¦PÌa], CPÌa] BQ¯ÁØøÓa ©©õPU P¸x® E¯º bõÚzøu }[PÒ Aøh¯ÂÀø»; £µ©í®º GÚ E[PøÍ AøǨ£x® Ãs GÚP¸v°¸¨÷£ß GßÓõº QŸè AÁ¸U÷P E›¯ P®¥µzxhß. S¸÷uÁº AÁøµ B^ºÁvzuõº. QŸè E¸©õÔ Á¢uõº. J ¸ |õÒ Psp¸hß, ""S¸÷Á, |õß £õÂ. Gß PvGßÚÁõS®? GßÖ ÷Pmh QŸåûUS, ""©P÷Ú, GßÛh®ÁUPõ»zx öPõkzxÂk GßÖ ÿµõ©Q¸ènº AÁ¸USA£¯©Îzu Áµ»õÖ AQ»÷© AÔ¢u JßÖ! CuÚõÀ QŸæß ö|g]À Kº BÚ¢uP»® ÷uõßÔ¯x.A¢u A•uzøu A¸¢u Bµ®¤zu AÁº ©xUP»¯zøu ÂmöhÔ¢uõº. BÚõ¾® uõß J¸ £õ GßÓ Gsn®, "§skÁõøÚ ÷£õÀ AÁµx Ai¯õÇ® Áøµ ößÔ¸¢ux. A÷uõk, S¸÷uÁ›ß £µ© P¸ønø¯¨ ö£ØÓÁßGßÓ |®¤UøP²® ªS¢v¸¢ux Ba›¯®uõß! C¨÷£õ÷uõ, ÷õP•® vh |®¤U ]» ©õu[PÎÀ Cµshõ® v¸©n® ¦›¢x öPõshõº øP²® AÁ¸US •ß Cµsk ]ÖÁºQŸè. ÁõÌÄ ØÖ _•P©õPa ößÓx. PÒ ÷£õÀ søh°mkU öPõÒQß ÓÚ. Á¯uõÚ u¢øu÷£õÀ QŸè BÚõÀ..., vjöµßÖ J¸ _Úõª AÁµx ÁõÌUøPø¯ ÷ÁiUøP £õºUQÓõº!‰ÌPizux. ¯õøµ E°º ‰aõPU P¸v QŸè ÁõÌ¢xÁ¢uõ÷µõ, ¯õøµ HØÖU öPõshuõÀ CÛ HØÓ÷© AßÔ, EÓÄPÎß ¤›Ä, ÷|õ´PÒ GßÖ Esø©¯õÚ ÃµzxUSU PhÄ÷Í øP öPõk¨£õº. & ö©ÚßhºsH©õØÓ® CÀø» GÚ Gso C¸¢uõ÷µõ, A¢u S¸÷uÁº £» ö£›¯ xߣ[PÒ Á¢v¸¢x®©Põ©õv Aøh¢xÂmhõº. öu´Á£»zvÀ AÁº vh©õP C¸¢ux £»øµ²® ¯UP øÁzux. Auß ¤ÓS AÁ¸US J¸ ©Pß ¤Ó¢uõß. uÚUS©PÚõP¨ ¤ÓUP ÷Ásk® GßÖ ¤µõºzvzuuõÀ S¸÷uÁ÷µ S¸÷uÁ›h® Á¸® •ß¦ PÁø»AÆÁõÖ Á¢xÒÍõº Gߣx QŸæß BÌ¢u |®¤UøP. Á¢uõÀ, AÁº ©xÂØS® ©[øPUS® Aiø©¯õQÂkÁõº. BÚõÀ C¨ {»øÁ CÇ¢x J¸ |mzvµzøu¨ ö£ØÓ BÖuÀ ÷£õx Ai÷¯õ, Eøu÷¯õ "µõ©AÁ¸US. AxÄ® {ø»zuuõ? Q¸èn Aiø© |õß Gß÷Ó JÆ vjöµßÖ J¸ |õÒ AÁµx ©øÚ CÓ¢xÂmhõÒ. ÷Áõº AÝ£Ázv¾® EnºQÓõº.öPõkø©÷¯õ öPõkø©, K›¸ Bsi÷»÷¯ AÁµx •uÀ Á¢ux, AÁµx Pøh]a ÷õP•®©øÚ塧 C¸ ö£sPЮ ©õsk ÷£õ°Úº. Á¢÷uÂmhx. "|õß ¯õøµ ÷|]zuõ¾® AÁºPÒ Gß÷Úõk {ø»¨£ QŸæß ©Pß & "CÍ® S¸÷uÁºvÀø»÷¯, öu´Á÷©! ¯õºuõß GÚUS {µ¢uµ EÓÄ? J¸ Â]zvµ¨ ¤ÓÂ. ‰ßÖ Á¯uõQGßÖ uÂzux AÁµx Cu¯®. ²® AÁß GxÄ® ÷£ÂÀø». ÷õPzxh÷Ú öuõhº¢ux ÁõÌUøP. BÚõÀ J¸ BÚõÀ S¸÷uÁ›ß v¸Ä¸Á¨Âzv¯õ®. •ßö£À»õ® ÷õP•® ÷©õP•® AÁøµ £hzvß •ß¦ Aø©v¯õP A©ºÁõß!÷|¸US ÷|µõPz uõUQ ªvUS®; AÁÚx ¤Ó塧 ÷|õUP÷© E»P PsPÒ ö£õx; £õºøÁ÷¯õ £»Âu®! EÓÄPÒ HxªßÔz uÂUS® QŸøå øhmhõÛU P¨£À £zxUSÒÍõÚx. £zv›øPPÒ Aa®£Á® SÔzx Cµsk øh {zv¯©õÚ J¸ uõ°h® J¨£øhUPPõºmlßPøÍ öÁΰmhÚ. JßÔÀ P¨£À £ÛUPmi «x ÷©õv Av¼¸¢u B°µ® ÷Ásk® Gߣxuõ÷Úõ...!£¯oPЮ CÓ¢x÷£õÁx ÷£õÀ ]zu›zx "©ÛuºPÎß £»ÃÚ®; C¯ØøP°ß £»®GßÓ uø»¨¦hß ¤µ_µ©õQ°¸¢ux. J¸•øÓ QŸè u©x ©PÝhß ©ØÓvÀ, £¯oPÒ u[PÒ E°º «mP Á¢u £hQ¼¸¢x »Q øPUSÇ¢øu²hß öÁΰÀ ößÖ öPõsi¸¢uõº.C¸US® ö£sqUS ÁÈ ÂkÁx÷£õÀ ]zu›zv¸¢ux. AvÀ "C¯ØøP°ß vjöµßÖ AÁß AßøÚ£»ÃÚ®; ©ÛuÛß £»® GßÖ C¸¢ux. & ö|. Cµõ©ß öuõhºa] 11&B® £UP®ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 5 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 6. ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 6 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 7. ]¢uøÚzvÓ÷Ú ©ÛuÝUSa ]Ó¨¦. & A›ìhõmiÀ ©xøµ°À |øhö£ØÓ ÿµõ©Q¸èn & Â÷ÁPõÚ¢uøµz ÷uº¢öukzuõº. _Áõªâ²® Â÷ÁPõÚ¢u £UuºPÎß 18&Áx ©õ{» ÷©À|õkPÎÀ £» •UQ¯©õÚ P¸zxPøͨ FÈ ö£¯›Ý® FUP©x øPÂ÷hÀ & £Çö©õÈ ©õ|õmiÀ µõ©Q¸èn ªåß & ©hzvß ¤µaõµ® ö´uõº. xønz uø»Áº ÿ©z _Áõª 쩵nõÚ¢uâ BÚõÀ "÷©À|õkPÎÀ _Áõªâ S¸÷uÁøµ¨ ©Pµõä AÁºPÒ ÁÇ[Q¯ B]²øµ: £ØÔ JßÖ÷© TÓÂÀø» GßÖ AÁµx C[S vµÍõPU Ti°¸US® £UuºPЮ, ÷Põuµz xÓÂPÐUS J¸ SøÓ C¸¢ux.AߣºPЮ µõ©Q¸èn C¯UP® uøÇz÷uõ[Q _Áõªâ, ""|õß A[S S¸÷uÁøµ¨ £ØÔUÁ¸ÁuØS Kº GkzxUPõmhõPz vPÌQÓõºPÒ. TÔ°¸¢uõÀ E»QÀ £õvø¯ öÁßÔ¸¨÷£ß. ÿµõ©Q¸èn›ß A¸Òö©õÈ°À uØPõ»z BÚõÀ Ax {ø»¯õÚuõP C¸UPõx. AuÚõÀxUS ªP AÁ]¯©õÚøÁ £» EÒÍÚ. uõß •u¼À AÁµx P¸zxPøͨ ¤µaõµ® "ÿµõ©Q¸ènº E»SUS GøuU öPõkzxÒ ö´÷uß. ¤ÓS AÁµx v¸|õ©®... GßÓõº.Íõº? Gߣøu¨ £ØÔ J¸ |õÒ £UuºPÒ ÷£]U µõ©Q¸èn C¯UPzvß {ÖÁÚ[PÒ ©ØÖ®öPõsi¸¢uõºPÒ. CzuøP¯ ©õ|õkPÎß ‰»® S¸÷uÁµx AßøÚ ÿõµuõ ÷u²® A¨÷£õx AÁºPÒ v¸|õ©® ¤µaõµ® ö´¯¨£kQßÓx.÷£_ÁøuU ÷PmkU öPõsi¸¢uõº. ÿµõ©Q¸èn›ß ö´vPøÍ, E£÷u[ ÿµõ©Q¸èn›ß •UQ¯ £[PΨ¦ "©¯ PøÍ GÀ÷»õ›h•® öPõsk ÷º¨÷£õ®. C¢u©µ®, GÀ»õ ©u[PЮ Esø© GÚ HØÖU ©õ|õkPÒ AuØPõÚ Á¾¨ ö£ØÖ £À»õ°µ®öPõÒÐuÀ GßÓÚº ]»º. ÷£¸US C¢ua ÷øÁø¯a ö´¯mk®. BÚõÀ AßøÚ Aøu ©Özx,""AøuÂh •UQ¯©õÚx AÁµxv¯õP®. ÿµõ©Q¸ènº ö´u ÷£aøÂh ö¯¾U÷P Á¼ø© AvP®. & áõßßv¯õPzvØS Cøn¯õÚøu E»QÀ¯õµõÁx £õºzv¸UQÓõºPÍõ? GßÓõº. E»QÀ EÒÍ, SÔ¨£õP ÷©À|õkPÎß ªPa]Ó¢u ]¢uøÚ¯õͺPöÍÀ»õ® v¯õP ©Ú¨£õßø©°ß AÁ]¯zøu¨ £ØÔU TÖQÓõºPÒ. "©¯ ©µ® uØPõ» E»QØS ªPÄ® ÷uøÁ C[S Ti°¸US® AøÚÁ¸® S¸÷uÁ›ß¯õÚx. Akzux, ©õÛh ÷øÁ÷¯ ©õuÁß E£÷u[PøÍz u[PÒ ÁõÌÂÀ Pøh¨¤izx÷øÁ GÚ¨£k® öuõsk. GÀ»õ |»ßPøͲ® ö£Ó ÷Ásk® GßÖ ÿµõ© ÿµõ©Q¸ènº C¢u¨ £oUPõP _Áõª Q¸ènøµ¨ ¤µõºzvzxU öPõÒQ÷Óß. * J¸ ¦x ÂÍUP®: J¸ ]ÖÁß £Òΰ¼¸¢x v¸®¤ Á¢x uß u¢øu°h® TÔÚõß : ""A¨£õ CßÖ £ÒΰÀ ©¯ ÁS¨¤À BIBLE GßÓõÀ GßÚ GßÖ öõÀ¼U öPõkzuõºPÒ. ""GßÚ öõßÚõºPÒ? GßÖ A¨£õ ÷Pmhõº. ©Pß : ""BIBLE GßÓõÀ Basic Instructions Before Leaving Earth. &G®.Â.÷©õPßÿµõ©Q¸èn Âᯮ 7 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 8. öÁ°¼À uõP® uoUP |õ® ¸®¤a õ¨¤ Á ¸ © õ Ú z v À k® £Ç® uº§o. E¸søh¯õÚ CÁØøÓ ¡ØÔÀ J¸ £[S AkUQÚõÀ AvP Ch® ÷uøÁ¨£k®. Th Áµõx. ᨣõÛÀ {»¨ £µ¨£ÍÄ SøÓÄ. GÚ÷Á Âzv¯õ©õÚ PøhPЮ ö£›uõP C¸UPõx. PøhPÎÀ ]¢uøÚ öÁØÔ uº§oPÐUS AvP® Ch® uµ •i¯õx. PøÍ G¨£iU SÂU CuÚõÀ, PøhPÎÀ uº§oPøÍU SøÓ QÓx £õ¸[PÒ! ÁõÚ GsoUøP°À øÁzxUöPõshÚº. Ax ›, |øh ÂØ£øÚ²® SøÓ¢ux. ÂÁõ°PÒ GßÚ •øÓ E»QÀ C¢uö©xÁõP¨ ÷£õÁuØS Agõ÷u; CßÝ® {ßÖ öPõsi¸UQ÷Óõ÷© GßÖ Ag_. & øí÷£õ ö´¯»õ® GßÖ ÷¯õ]zuõºPÒ. ©õÖ£mh ]¢uøÚ ""uº§o Hß E¸søh¯õP C¸UP ÷Ás ø¯U Pøh¨¤iUP k®? Hß PÚxµ©õP C¸UPU Thõx? GßÖ •i²©õ? Ax ÂÁõ°PÒ ]¢vzuõºPÒ. AÁºPÍx ¤µaøÚU öÁØÔø¯z u¸©õ? Sz wºÄ Qøhzux. ©UPÎß PÁÚzøu²® E[PÒ ÷PÒÂP C¢u¨ ¦xø©¯õÚ ÁiÁ[PÒ DºzuÚ. uº§o ÐUS Áµ»õÖ Â¯õ£õµ® •ßø£Âh¨ £» ©h[S AvP©õÚx. GßÚ £vÀ u¸Q C©õ»¯ öÁØÔ ö£ØÓ ©õ©ÛuºPÒ GÀ÷»õ Óx? £õº¨÷£õ©õ? ¸US® C¢u ©õÖ£mh ]¢uøÚ C¸US®. áõß Tmhß B[Q»zvÀ Cøu lateral thinking GߣõºPÒ. £ºU GßÓ öáº©ß •À»õ |ì¸wß C¨£i Âzv¯õ©õPa ]¢v¨ ÂgbõÛ Aa_ £Áº. AÁº ¢øu°À Kº Kµ©õP {Ø£õº. C¯¢vµzøuU ¢øuUS Á¸£ÁºPÒ AÁ¸US¨ ö£›¯ |õn Psk¤izuõº. ¯®, ]Ô¯ |õn¯® GÚ CµsøhU öPõkzuõÀ, Ax Áµ»õØÔ ]Ô¯øu GkzxU öPõsk ö£›¯ |õn¯zøu ÷»÷¯ J¸ ©õö£¸® v¸¨¤U öPõkzxÂkÁõº. Psk¤i¨£õPU C¢u •mhõÒuÚzøu ÷ÁiUøP £õº¨£uØPõP÷Á, Tm h® Tmh©õP Á¢x JÆöÁõ¸Á µõP BÐUS J¸ ö£›¯ |õn¯®, J¸ ]Ô¯ |õn¯® GßÖ CµsøhU öPõk¨£õºPÒ. ÁÇUP®÷£õÀ, •À»õ ]Ô¯ |õn¯zøuz uõß øÁzxU öPõsk ö£›¯øu AÁºPÎh÷© v¸¨¤z P¸u¨£kQÓx. u¢xÂkÁõº. Eh÷Ú "ø£zv¯® GßÖ Pzv¯£i Tmh® ]›US®. Ax E¸ÁõÚ Pøu A¸ø©¯õÚx! J¸ |À»Áº AÁ›h®, ""•À»õ, C¢u F÷µ TmhߣºU ÃmiÀ vµõmø¨ £Çzv¼¸¢x E[PøÍz vÚ•® •mhõÒ GßÖ ÷P¼ ö´Q õÖ GkUS® C¯¢vµ® JßÖ C¸¢ux. u[P®, Óx. PkPÍÄ ¦zv EÒÍÁßTh ö£›¯øuz öÁÒÎ ÷£õßÓ E÷»õP |õn¯[PÎß÷©À uõ÷Ú GkzxU öPõÒÁõß? CÛ÷©»õÁx AÊzuzøu HØ£kzv, AÁØÔÀ Aøh¯õÍ[ ö£›¯øu GkzxU öPõÒÐ[PÒ GßÓõº. PøÍ EshõUS® Aa_UPЮ C¸¢uÚ. •À»õ TÔÚõº: ""|ßÔ I¯õ. |õß •mhõÒ Aa_UPÎß RÌ PõQuzøu øÁzx, vµõmø uÚ©õP |h¨£uõP AÁºPÒ {øÚ¨£uõÀ µ® u¯õ›US® G¢vµzvß AÊzuzøuU öPõkz ©mk÷©, C¨£iU Tmh® Tmh©õP Á¢x £nz uõÀ... TmhߣºU ]¢vzuõº. PõQuzvÀ Aa_U øuU öPõmkQÓõºPÒ. |õß ö£›¯ |õn¯[ PÒ £v¢uÚ. vµõmøa õØÖUS¨ £v»õP PøÍ GkzuõÀ, GÚUS® ¤Ó ¤aøUPõµº ø©ø¯ E£÷¯õQzu÷£õx, Aa_ G¢vµ® ¤Ó¢ux. PÐUS® GßÚ Âzv¯õ®? C¨÷£õx QøhUS® TmhߣºU E»P Áµ»õØÔÀ Ch® ¤izuõº. ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 8 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 9. AQ÷¯õ ÷©õ›mhõ (Akio Morita) ÷éõÛ {ÖÁÚzøuE¸ÁõUQ¯Áº. |hUS®÷£õx®, ÷Áø» ö´²®÷£õx®, G¨÷£õx÷©, £õmkU ÷PmkU öPõsi¸UP ÷Ásk® GßÖ AÁ¸USBø. A¨÷£õx ÷h¨ ›UPõºhºPÒ ©mk÷© C¸¢uÚ. øPPÎÀ GÎuõP GkzxU öPõsk ÷£õPUTi¯ ÷Pém¤÷ͯº u¯õ›zuõÀ, ©UPÒ Aøu ¸®¦ÁõºPÒ, {ÖÁÚzvßÂØ£øÚ £» ©h[PõP¨ ö£¸S÷© GÚ AÁº GsoÚõº. £vÄ ö´²® Áv¯ØÓ, ÷Pm£uØS ©mk® £¯ß£hUTi¯J¸ P¸Âø¯ E¸ÁõUP AÁº •iÄ ö´uõº. »mUPnUPõÚ£n® C¢u •¯Ø]°À ö»ÁõÚx. ÷éõÛ {ÖÁÚ® ÷©õ›mhõÂß C¢u C©õ»¯z uÁÖ u[PÒ {ÖÁÚzøu÷¯ ÷uõÀ¨ ÷Põ£•® ö£õÓõø©²® ©ÛuøÚU öPõßÖÂk® Uv £øhzuøÁ. & C÷¯_|õuº£õøuUSU öPõsk ÷£õS® GßÖ Ag]Úº. 1979 &B® Bsk ÂØ£øÚUS Á¢u ÁõU÷©ß (Walkman) E»P® Põ´ ÂÊQÓx. |õ® GßÚ, IéU•ÊÁx® A£õµ »õ£zøu AÒÎU SÂzux. ÷©õ›mhõÂß {³mhß ÷£õÀ |® uø»°ÀÁõÌUøPa õuøÚPÎÀ ÁõU÷©ß J¸ øÁµUPÀ. B¨¤Ò ÂÊ¢ux®,¦Â Dº¨¦ u®¤, } ÁÛ»õ IìUŸ® õ¨¤mi¸¨£õ´. ÁÛ»õ GßQÓ Âøø¯¯õ Psk¤iz÷uõ®!A¢u ÁõøÚ¨ ö£õ¸øÍ ÁÛ»õ öi°¼¸¢x GkUQÓõºPÒ. ©õØÖa ]¢uøÚ Gߣx÷PµÍzvÀ áõß ©õz³ GßQÓ 32 Á¯uõÚ ÂÁõ°²® AÁøµ¨ uØö¯»õPU QøhUQÓ öÁØÔ÷£õßÓ ¤Ó ÂÁõ°PЮ, u[PÒ {»zvÀ µ¨£º, ªÍS BQ¯ AÀ»; Ax J¸ uÛzvÓø©.ÁØøÓ¨ £°›mk Á¢uõºPÒ. A¢u ÂÁõ¯zvÀ JÆöÁõ¸ ""J¸ ]» ÷©øuPÒ C¢uz vÓÁ¸h•® »õ£® SøÓ¢x öPõs÷h Á¢ux. ø©÷¯õk ¤Ó¢x ÂkQÓõºPÒ. áõß ©õz³ Âzv¯õ©õPa ]¢vzuõº. _©õº Gmk Bsk |õß áõß TmhߣºU CÀø».PÐUS •ßÚõÀ, uß {»zvÀ ÁÛ»õ £°›h AÁº •iÄ ö´ Âzv¯õ©õÚ ]¢uøÚ GÚUSUuõº. •u¼À Qµõ© ©UPÒ AÁøµU ÷P¼ ö´uõºPÒ. BÚõÀ, QøhUPõu JßÖ, GßÚõÀ •i»m® »m©õP AÁ¸US »õ£® Áµz öuõh[Q¯x. ÂøµÂÀ, ¯õu JßÖ GÚ {øÚUQÓõ¯õ?•ÊUQµõ©•® ÁÛ»õ £°›hz öuõh[Q¯x. u®¤, Eß PnUS uÁÓõÚx. u®¤, J¸ |õÒ } £ÒÎUS ÁÇUP©õP¨ ÷£õS® £õøu°À Kº Âzv¯õ©õÚ ]¢uøÚ GßQÓFºÁ»®. } GßÚ ö´Áõ´? A¢uU Tmhz÷uõk Tmh©õP, vÓø© ¤ÓÂz vÓø© AÀ».ö©À» |h¢x £ÒÎUSz uõ©u©õP¨ ÷£õÁõ¯õ? AÀ»x •¯ßÓõÀ GÀ÷»õ¸÷©, Âzv¯õ^UQµ©õP¨ ÷£õP GßÚ ö´¯»õ® GßÖ ]¢v¨£õ¯õ? ©õÚ ]¢uøÚø¯ ÁͺzxU Bmk©¢øuPÍõP, PsPøÍ ‰iUöPõsk TmhzvÀ öPõÒÍ •i²® GÚ ©÷ÚõuzxÁvshõiz vnÖ® £õøu EÚUS ÷Ásk©õ? AÀ»x Eß ÁõÌU {¦nºPÒ TÖQÓõºPÒ.øP°ß öÁØÔ C»USU÷P EßøÚ AøÇzx¨ ÷£õS® µõá AuØPõÚ £» £°Ø]PÒ £õmøh ÷Ásk©õ? {¦nºPÍõÀ E¸ÁõUP¨£mkÒ A¢u µõá£õmøhuõß ÍÚ. C¢u¨ £°Ø]PÍõÀ £»º Âzv¯õ ]¢uøÚ. £¯ß Aøh¢v¸UQÓõºPÒ. B°µ©õ°µ® Bsk Esø©°À, CøÁ £°Ø]PÒ PÍõP, }º öPõv¨£øu AÀ», ÂøͯõmkUPÒ. C÷uõ GzuøÚ÷¯õ ÷£º £õºz ]» £°Ø]PÒ. •¯ßÖ £õ¸[PÒ. xU öPõskuõß C¸¢ ÁõÚ÷© GÀø» uõºPÒ. BÚõÀ ÷á®ì C[SÒÍ Pmhz ÁõmhõÀ ©mk÷© vÀ }[PÒ £õºUS® ¦ÒÎ GßÚ? Aøu¨ £¯ß£kzv Uv E[PÒ PØ£øÚU Svøµø¯z Áõ´¢u }µõ C¯¢vµ[ umiÂk[PÒ. Ax GßÚÁõP PøÍ E¸ÁõUP •i¢ux. C¸UP»õ®? ÷á®ì Áõm £»›ß uø»°À ©õ[ £» õzv¯UTÖPÒ EÒÍÚ.ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 9 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 10. £õºøÁ¯ØÓÁß S¸hÚÀ»; uß SØÓ[PøÍ EnµõuÁ÷Ú S¸hß. & Põ¢vâ 1. B]›¯º P¸®£»øP°À GÊv, AÈUPõu A. 9 GÚ GÊv¯øuz uø»RÇõPz v¸¨¦[PÒ. J¸ •ØÖ¨¦ÒÎ. B. ÷µõ©ß GsPÎÀ 9, IX GÚ GÊu¨£k®. 2. Pmh® Gߣx ÁõÚ®, ¦ÒÎ J¸ |mzvµ®. IX US •ß¦ S GßÖ ÷£õmhõÀ SIX BQÂk®. 3. Pmh®, ª¸PUPõm]aõø»°À C¸US® C. 1 X 6 GßÖ GÊx[PÒ. 1&I BÓõÀ Tsk. ¦ÒÎ, AuÝÒ C¸US® Sµ[S. ö£¸UQÚõÀ, Âøh 6 uõ÷Ú. £°Ø]¯õP, CßÝ® £zx õzv¯UTÖPøÍ ÂkPøuPøÍ GkzxUöPõshõÀ, uªÈÀ }[PÒ GÊv¨ £õ¸[PÒ. CÀ»õu ÂkPøuPÍõ? E[PÒ uõzuõ, £õmi° PØ£øÚU Svøµ h® ÷PÐ[PÒ. ÂkPøua _µ[P® E[PÐUSU 1. E[PÒ |s£º J¸Áº ¤Ó°÷»÷¯ £õºøÁ QøhUS®. ]» Euõµn[PÒ:PiÚ©õÚ Cu¯zøu Eøh¯Áß, PhÄÎhª¸¢x }sh yµ® »Q C¸UQÓõß. &Kº AÔbº CÇ¢uÁº. ÁõÚÂÀ GßÓõÀ G¨£i C¸US® 1. PõØÔÀ £ÓUS®, Ax £mh® AÀ»; GßÖ }[PÒ AÁ¸US¨ ¦›²®£i¯õP ÂÍUP UPµ® Esk, Ax øUQÒ AÀ»; {Ó[PÒ ÷Ásk®. G¨£i ÂÍUSúPÒ? Esk; Ax £h•® AÀ». Ax GßÚ? 2. GìQ÷©õUPÒ G¨÷£õx÷© £Û {øÓ¢u 2. Áõ¼ÚõÀ SiUS®; Áõ¯õÀ §aöõ›²®. AshõºUiPõ PshzvÀ ÁõÌ£ÁºPÒ. IìUŸ® Ax GßÚ? P®ö£Û JßÖ Â÷Úõu¨ ÷£õmiø¯ AÔÂz ux. Auߣi A[S ‰ßÖ ©õu[PÎÀ AÁº C¢u ÂkPøuPÐUS GßÚ ÂøhPÒ öu›²©õ? PÎh® AvP® IìUŸ® ÂØ£Á¸US¨ £zx 1. ÷u]¯U öPõi, 2. ÂÍUSz v›. »m® ¹£õ´ £›_. CøÁ ]» Euõµn[P÷Í. Âzv¯õ©õÚ Aøu¨ ö£Ø÷Ó BP ÷Áskö©ßÓõÀ ]¢uøÚø¯ Áͺ¨£uØS CßÝ® GzuøÚ÷¯õ G¨£ia õv¨¥ºPÒ? £°Ø]PÒ EÒÍÚ. CÁØÔ¼¸¢x •Ê¨£¯ß ÷©÷» EÒÍøÁ ]» Euõµn[P÷Í. CÁØ ö£Ó }[PÒ ö´¯ ÷Ási¯öuÀ»õ®, øÓ¨ ÷£õÀ £» `Ì{ø»PøÍ }[P÷Í PØ£øÚ C¨£°Ø]PøÍ E[PÒ |s£ºP÷Íõk ÷º¢x ö´x E[PÒ wºÄPøÍ GÊv¨ £õ¸[PÒ. ö´²[PÒ. A¨÷£õxuõß A¢ua _Áõµ]¯zøu ¦vºa÷õø» }[PÒ Enµ •i²®. E[PÐøh¯ P¸zxPøͨ ©ÚUPnUSPÒ, ¦vºPÒ, ÂkPøuPÒ, ¤Óº G¨£i¨ ¦›¢xöPõÒQÓõºPÒ, HØÖU BQ¯øÁ |® ¦zvø¯U Tºø©¯õUS®. Âzv¯õ öPõÒQÓõºPÒ Gߣøu²® AÔ¯ •i²®. ©õPa ]¢vUP øÁUS®. Ax ›, }[PÒ C¢u Âzv¯õ ]¢uøÚø¯z 1. E[PÎh® |õßS GøhUPØPÒ EÒÍÚ. vÚ› ÁõÌUøP°À £¯ß£kzu •i²©õ? AÁØÔß ö©õzuU Tmkz öuõøP 40 Q÷»õ. "•i²® GߣvÀ ¢÷uP÷© CÀø». AÁØøÓ¨ £¯ß£kzv 1&40 Q÷»õ Áøµ Gøh PouzvÀ 100&US 100 Áõ[P Bø¯õ? ²ÒÍ Gøu²® Gøh E[PøÍU Q›UöPm £õºUP •i²®. AQ»õs÷hìÁ› AßøÚ÷¯! BmhUPõµµõP {øÚzxU JÆ÷Áõº GøhU ©µn Áõ°¼À |õß ©¯[QU öPõÒÐ[PÒ. JÆöÁõ¸ PÀ¾® GßÚ Gøh Qh¢u÷£õx E°º¨¤aø u¢uõ´! ÷PÒ²® E[PÒ Gvº GßÖ öõÀ¾[PÒ jªß ÷£õ¼[. }[PÒuõß £ õ º U P » õ ® ? • ¯ Ø ] uh® ©õÔ, ÁõÌUøP¨ £hQÀ uzuÎzu ÷£mì÷©ß. E[PÍx JÆ ö´wºPÍõ? ÷£õx® uõ´ } øPÂhÂÀø»! öÁõ¸ Âøh²® ]Uéµõ Âøh: u¢øuø¯ Aݨ¤z ug©Îzuõ´! Pmk®. E[PÒ ög_›ø¯ A¢u |õßS Gøh ¯õº ukUP •i²®? PÒ 1, 3, 9, 27. «sk® ©ÛuÚõP ©õÔ¯x® £i¨¤À, Âøͯõm 2. Jߣx GßQÓ "Eß {zv¯zuõ´ |õ÷Ú GßÖ ö¨¤, iÀ, ÁõÌÂÀ, Âzv¯õ Gsøn 6 GßQÓ Gs ]¢øuø¯ {øÓzuõ´ ÿõµuõ÷uÂ÷¯! ©õÚ ]¢uøÚPøÍU nõP ©õØÓ, ]» ÁÈ Pøh¨¤izuõÀ, E[PÒ PøÍa öõÀ¾[PÒ. £õ©vø©¢uÛß C¢uU PÂøu TÖÁx ÁõÌÄ öÁØÔ²® ©QÌa] AßøÚ ÿõµøu°ß A¸Ò öÁÒÍz ²® {øÓ¢u JßÓõP AuØSa ]» ÁÈPÒ: øuzuõß. £i²[PÒ £UP® 3,4,5,11. ©»¸®! ❖ ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 10 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 11. öu´Á |®¤UøPUS Akzux EøǨ¤À |®¤UøP. & ÷£õà 5&B® £UPz öuõhºa] PÒ GßÖ AøÇzuõº _Áõª {µgáÚõÚ¢uº.ÿõµuõ÷u u[Q°¸¢u ÃmøhU Põmi A[S "ÿõµuõ÷uÂ, ÿµõ©Q¸èn›ß ©øÚÂ.öÀ» ÷Ásk® GßÖ øøP ö´uõß. AuÚõÀuõß AÁº §âUP¨£kQÓõº. ©ØÓ£i QŸè Aøuz uºzuõº. ]ÖÁß Ah®¤iz AÁ›h® GßÚ Â÷å®? GßÖ u¯UPzxhßuõß. A[S ößÓx® AßøÚ AÁøÚz u® uõß ¦Ó¨£mhõº QŸè.©i «x A©ºzvU öPõsk ¤µõu® ÁÇ[QÚõº. {µgáÚõÚ¢uº AßøÚ°ß ©Qø©PøÍU ¤ß AÁß AßøÚ°ß ©i°¼¸¢x CÓ[Q, TÔU öPõs÷h Á¢uõº. CßøÓ¯ ÷Áø»ø¯ Cß÷Ó •izuõÀ, |õøͯ ÷Áø»°À •UPõÀ £Sv •i¢uuõP Aºzu®. &éõBvuß u¢øu°h® Á¢x "}²® Á¢x A®©õøÁ AøuU ÷PmPU ÷PmP QŸè£õ¦ ö|QÌ¢uõº.Án[S GÚ AÁøµ¨ ¤izvÊzuõß. ö᯵õ®£õi°À AßøÚ ÿõµuõ÷u塧 AßøÚ°ß ¦Ûu® £ØÔU ÷PÒ¨£mi v¸•ß¦ Dµ Eøh²hß ö|kgõsQøh¯õP¸¢u QŸè, AÁµx Aߦ £ØÔ AÔ¢v¸UP ÃÌ¢ux®, AßøÚ •Pzvøµø¯ »UQzÂÀø»! AuÚõÀ AÁº, ""CÀø»¯hõ, AÁøµz u®ø©U Põmi¯¸ÎÚõº!u›]US® uSv¯ØÓ £õ |õß GßÓõº AÊu£i. Põk÷£õÀ ©siU Qh¢u QŸæß ÷õPö©À "Eß £õÁzøu¨ £õºUPõ÷u; AßøÚ°ß »õ® PnzvÀ ©øÓ¢ux. Azv¸•Pzøuz£›ÂÀ ‰ÌS Gߣx ÷£õÀ ]ÖÁß u›]zux® QŸè Avº¢÷uu¢øu°ß øPø¯¨ ¤izvÊzuõß. ÷£õÚõº. "C¢uz uõ´uõ÷Ú ÷ÁÖ ÁÈ°ßÔ ©õi÷¯Ô, £µ£µ¨ GÚUS...? GßÖ möhÚ¦hß uø»SÛ¢x AßøÚ°ß £õuz H÷uõ JßÖ AÁ¸USÒvÀ ÃÌ¢x, ""CÁÚõÀuõß u[PÍx 즛zux.£õuõµÂ¢uzøuz u›]US® £õUQ¯® ¤ÓS SµÀ |k[P-, ""A®©õ,ö£Ø÷Óß A®©õ GßÓõº. }[PÒ.... }[PÒuõ÷Ú A¢u BÚõÀ, •UPõimi¸¢u AßøÚ ÷uÂ...? GßÓõº.°ß v¸•Pzøu AßÖ QŸè £õºUP QŸæß {øÚÄ® ö|gÂÀø». Ahhõ, AßÖ ©mk® £õºz •® GøuU Psh÷uõ, Aøuv¸¢uõÀ AUPn÷© AÁµx ÷õP Enº¢uÁµõ´ AßøÚ AÁö©À»õ® £gõ´¨ £Ó¢v¸US÷©! øµz wºUP©õP¨ £õºzx, ]» vÚ[PÎÀ Aa]ÖÁß Pk® ""B® ©P÷Ú, } ÷|õ°¼¸¢u÷|õ²ØÓõß. Á¼¯õÀ AÁß xi¨ ÷£õx Eß PÚÂÀ Á¢ux |õߣõß. A¨÷£õöuÀ»õ® PhÄÎß uõß... GßÓõº.|õ©[PøÍ ¯õµõÁx TÔÚõÀ Eh÷Ú Eh÷Ú, ""A®©õ... GßÖAÁß Á¼ø¯ ©Ó¨£õß. TÔ QŸè ‰ºaø¯õÚõº. GÀ»õÂu øÁzv¯[PøͲ® £›P]zux CzuøÚ Põ»® uÂzu u¨¦ CßÖ uPº¢AÁÚx ÷|õ´. AÁøÚU Põ¨£õØÓ •i¯õx ux. uõ°ß CǨ¤À öuõh[Q¯ QŸæß ÁõÌÄGßÓ öPõlµ©õÚ {ø»²® Á¢ux. C÷uõ CßÖ «sk® uõø¯ & AxÄ® {zv¯z QŸè AÁøÚ AøÇzxUöPõsk _Áõª uõø¯¨ ö£ØÓ ÷£›ß£zvÀ {ø»zxÂmhx!Â÷ÁPõÚ¢u›h® ößÖ, ""|÷µß, CÁß CÛ «sk® ©ÛuÚõP ©õÔ¯x®¤øÇUP ©õmhõß ÷£õ¼¸UQÓx. CÁÝUS "Eß {zv¯zuõ´ |õ÷Ú GßÖ ö¨¤,¢{¯õ® ÁÇ[S.... GÚ ÷ÁsiÚõº. ]¢øuø¯ {øÓzuõ´ ÿõµuõ÷uÂ÷¯! _Áõªâ AÁß PõvÀ ©¢vµ® Kv¯x® AÁß ©¯UP® öu΢ux® QŸè£õ¦, ""A®©õ,E°º ¤›¢ux..., |®©õÀ ÂÍUP •i¯õu JßÖ! }[PÒ GÚx uõ´uõÚõ? GßÖ ÷Pmhõº. "«sk® |õß A|õøu¯õQÂm÷hß GßÓGsn® QŸæß SµÀÁøÍø¯U PƯx. ""B® ©P÷Ú, |õß Eß Esø©¯õÚ uõ´uõß.uÛø©°À uzuÎzuõº. GÀ÷»õ›h•® öõÀ GßÖ® |õß Eß AßøÚuõß GßÓõº.¼a öõÀ¼¨ ¦»®¤Úõº. QŸæß Cu¯zvÀ Kµõ°µ® EØõP FØÖU µUv GßÓ ÷£°ß ¤i°¼¸¢x u¨¤UP J¸ PÒ. A¨÷£õx GÊu¨£mh PÂøuø¯ Áõ]zxuõ°ß u›Ú® ÷uøÁ¨£mhx AÁ¸US. Âmk _Áõª {µgáÚõÚ¢uº ¯¢x {ßÓõº; ""AßøÚ õµøuø¯z u›]UP»õ® Áõ¸[ QŸæß v¯õÚ® Pø»ÁuØPõPU Põzv¸¢uõº.❖ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 11 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 12. ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 12 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 13. (_Áõª Az¦uõÚ¢uº ᯢv vÚ® 18.2.2011 & öÁÒÎUQÇø©.) CÆÁÍÄ Gί Esø©°ß Em £Uuº : "©Pµõä,•u¼À C¢v›¯[PøÍ ö£õ¸øÍ }[PÒ öu›¢xöPõÒÍAhUP ÷Ásk®. ¤ÓS CøÓÁÛß v¸|õ©zøu ©õmjºPÒ! BøPÒ EÒÍzvÀá¤UP ÷Ásk® GßÖ }[PÒ ÷£õvUQÕºPÍõ? {ø»¯õPU Si¦S¢xÂmhÚ. ]» _Áõª Az¦uõÚ¢uº : A¨£i²® ö´¯»õ®. ©¯[PÎÀ AøÁ ©Úvß ÷©Ø£µ¨BÚõÀ £PÁõÛß v¸|õ©zvØSÒÍ AÍÁØÓ ¤À ªuUQßÓÚ.Á¼ø©ø¯ GßÚöÁߣx! Bø GßÓ Âøuø¯ _Áõª Az¦uõÚ¢uº ]» ©¯[PÎÀ A¢u BøPÒAx •ØÔ¾® G›zx AÈzxÂhU Ti¯x. ªP BÇzvÀ £v¢x C¸¨£uõÀ, AøÁ ußÛh® ""v¸|õ©® GßÝ® PÁzøu Ao¢x C¸¨£øu J¸Áß Enµõ©÷» ÷£õÁx® Esk. EøÇzuÁÝUPõÚ T¼ø¯ AÁß Â¯ºøÁ Põ²®•ß öPõkzxÂk[PÒ. & J¸ ]Ó¢u {ºÁõQöPõsk, Põ©zvß uõUSuø» Gvºzx JÈzx £PÁõøÚ }[PÒ ö|¸[P ö|¸[P, Põ©®Âk GßÖ ÿµõ©Q¸ènº TÖÁõº. •u¼¯ÁØÔß ]UPÀPÒ E[PÎh® C¸¨£øu £Uuº : ©Pµõä, v¸|õ©® G¨£i Põ©zøu AvP©õP EnºÃºPÒ. Eh¾® ©Ú•® y´ø©öÁÀ» •i²®? ¯øh¯ Aøh¯ EÒ÷Í HØPÚ÷Á AÊ¢v°¸¢u _Áõª Az¦uõÚ¢uº : £PÁõÛß v¸|õ©z _Áõª v›SnõwuõÚ¢uº AÊUS®, B°µUPnUPõÚ £øǯøuU Põ©® ö|¸[P÷Á •i¯õx. v¸|õ©zvß ¤ÓÂPÎÀ ®£õvzxÒÍ ©øÓ©Qø© ªP¨ ö£›¯x.BP÷Á ©Ú® J¸•øÓ ÁõÚ C¯À¦PЮ ÷©÷» Á¸®.£PÁõÛß v¸|õ©zvØS Á¨£mhx®, Põ©® AøÁ öÁÎ Á¢x CøÓ|õ©z÷uõkA[S uø»ö¯k¨£uØ÷P Áõ´¨¦ CÀ»õ©À ÷£õµõk®.÷£õ´Âk®. HöÚßÓõÀ PhÄÎß v¸|õ©®Esø©¯õÚx. ö©´¨ö£õ¸øÍz v¯õÛzxUöPõsi¸US® EÒÍzvÀ ö£õ´ø© Si°¸UP÷Á •i¯õx. £Uuº : Cx |õ® ÂÈzxU öPõsi¸US®{ø»°À õzv¯©õP»õ®. BÚõÀ J¸Áßy[S®÷£õx® BøPÒ AÁÚx EÒÍzøuzuõUQU öPõs÷h C¸UQßÓÚ. A¨£i¨£mhuõUSuÀPμ¸¢x AÁß G¨£i ußøÚU Põ¨£õØÔU öPõÒÍ •i²®? EÓUP®, PÚÄ BQ¯{ø»Pξ® BøPμ¸¢x ©Ú® G¨£iUPõ¨£õØÔU öPõÒÍ •i²®? |õ© á£zvß EènzuõÀ AøÁ ©Úvß ÷©À _Áõª Az¦uõÚ¢uº : CøÓÁÛß v¸|õ©® £µ¨¤ØS Á¸QßÓÚ. A÷u Eèn® ©Ú® GÝ®J¸ÁøÚ Ax ÷£õßÓ uõUSuÀPμ¸¢x® ÷Põmøhø¯ Âmk öÁÎ÷¯Ö®£i BøPøÍUPõ¨£õØÓUTk®. }[PÒ •øÓ¯õP £PÁõÛß Pmhõ¯¨£kzuÄ® ö´²®.v¸|õ©zøu á¤zx Á¢uõÀ, Auß Uv EÓUPz C¢u {ø»°À AÁØÓõÀ CøÓ|õ© Uvv¾® ÷Áø» ö´²® Gߣøu |õß E[PÐUS ÷¯õk G¨£i Gvºzx¨ ÷£õº ¦›¯ •i²®?{a¯©õPa öõÀQ÷Óß. _Áõª v›SnõwuõÚ¢u›ß A¸Ðøµ v¸|õ©zøu á¤US® •øÓø¯ AÔ¢uÁß, ÁõÌ÷Á B£zv¼¸¨£uõP GsoU PhÄEÓUP {ø»°¾® ÂȨ¦ {ø»°¾® á¤zxU Îh® ¤µõºzv¨£øuz uµ ÷ÁÖ ÁÈ°Àø».öPõs÷h C¸¨£õß. ‰a_ ÂkÁx ÷£õßÓ ""PhÄ÷Í, E[PøÍ }[P÷Í öÁΨ£kzvEh¼ß ö¯ÀPÒ EÓUPzv¾® {PÌQÓx. GÚUSU Põm] uõ¸[PÒ. ÷ÁÖ GxÄ® ÷uøÁ Ax ÷£õ»÷Á v¸|õ©zvß ÷Áø»²® EÒÍz °Àø», } ©mk÷© GÚUS ÷Ásk®.vÀ {PÌ¢xöPõs÷h C¸UQÓx. A¢u •¯Ø] C÷uõk, ""PhÄ÷Í, ]ØÔߣzøu |õk® Gs©ÚvÀ PÚÄPÒ ÷uõßÖÁuØS® Ch® öPõk¨£ nzøu GßÛhª¸¢x AÓ÷Á }UQÂk[PÒvÀø». PÚÄPÒ ÷uõßÓ Bµ®¤zuÄh÷Ú, v¸ GÚ ÷Ásk. _¯|»zvØS®, SÖQ¯ ©Ú¨÷£õU|õ©® õuPøÚ ÂÈzöuÇa ö´x, AÁøÚU QØS® |kÂÀ Bß© •ß÷ÚØÓzvØS ÁÈ÷¯Põ¨£õØÔ ÂkQÓx. BP÷Á £PÁõÛß v¸|õ©z CÀø». öuõS¨¦: ÷£µõ]›¯º J´.í›íµßvß Uv õuPºPøÍ CµÄ® £P¾® Põ¨£õØÔU (_Áõª v›SnõwuõÚ¢uº ᯢv vÚ®öPõs÷h C¸UQÓx. 7.2.2011 & v[PmQÇø©.)ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 13 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 14. •uÀ £›_ A¯À |õmkUSa ößÓ÷£õx Cµshõ® £›_ ÷P. {¸£ß, Am»õsiU Phø»÷¯ £. õ»÷©õß ÷hÂß ¤µ¦, •u»õ® Bsk,õ´÷áõv Eß BØÓÀ ÷£aõÀ 2&® Bsk,C¯¢vµÂ¯À ¤›Ä, B]›¯º £°Ø] {ÖÁÚ®, Aø©v¨£kzv¯Áß }! ÷uÛ P®©Áõº [P® öuõÈÀAÓzøu²® öõßÚ öõÀø»U Põ¨£x® ÷©ßø©°¾® ÷©ßø©. &AÝ£Áö©õÈ ©xøµ & 9. ~m£U PÀ¿›, ÷uÛ. _Áõªâ CøÍbºPÎß ]Põ÷Põ ©Põø£÷¯ ]¢vzx GÊa] |õ¯Pß ÷|õUQ¯÷£õx CøÍb÷Ú! ÂÈzxUöPõÒ "÷Põu›, ÷PõuµºP÷Í GßÖ Â÷ÁPõÚ¢uõ GßÓ |÷µ¢vµõ, P¸zu›UP ÂÎzx B[Q÷»¯›ß ©Úøu÷¯ Âi¯¾USÒ.... HöÚßÓõÀ PhÄøÍ ÷Ási¯ BvUP® ö´uõ´! CßøÓ¯ Cøͯ •uõ¯® A®©õUPÒ GzuøÚ÷¯õ! CÓUøP PmiU öPõsk BÚõÀ Eß A®©õ A¯À|õmhÁ¸® £Ó¨£uõP {øÚzx PhÄøÍ÷¯ P¸zu›zuõ÷Í...! EßÛh® A¸Ò ö£Ó £ÓUQßÓ ÁõÛÀ Akzukzx Ao¯õ´ } Áͺ¤øÓ¯õ? £zöuõߣuõ® ¡ØÓõsiß Á›ø°À Á¢uÚº! ÷u´¤øÓ¯õ? Gߣx Põ {Óa `›¯÷Ú & } ÷PÒÂUSÔ ©mk® AÀ» EvzuuõÀ ÂÈzux C¢x ©u® C¢x ©uzøu £vÀ öu›¯õu ¦vº!.... ©mk©À» & CøÍbÝ®uõß. C©¯zvÀ |mhÁß }, } CÀ»õÂmhõÀ SÇ¢øu°÷» |÷µ¢vµß GÀ÷»õ¸® PhÄøÍU C®©u® CÓ¢v¸US®! öu´Á©õPz uÁÌ¢uõß PÚÂÀ Põs£uõPU TÖÁº DøP G[S Es÷hõ? BÚõÀ, PhÄÎß PÚÂÀ "¡Ö CøÍbøµU öPõk, Áõi¯ DÝ® AÆÂh®uõß. Á¢uÁß } AÀ»Áõ! C¢v¯õøÁ ÁÀ»µõP ©õØÖ÷Áß GßÓõ´, ©Ûuß ª¸P©õÁx® öußÚPzvØS } Á¢u÷£õx C÷uõ, C[÷P CøÍbº Esk. öu´Á©õÁx® &A¢u Eß •P® £õºUP BÚõÀ } G[÷P? DÛß ö¯À AÀ». •UPh¾® •ß {ßÓ÷u...! ©ÛuÛß _¯® & B® ""} C¸UQÓõ´ S©›°À SÎzx & } Eß ÁõºzøuPЮ, ©Ûuß _¯©õ´ S¸uÁ® ö´u÷£õx Á›PЮ, ÁõÌUøP²® ö¯À£k®÷£õx "_P® Gߣx £õøÓPЮ EßÛh® uÚUS ©mk®uõß CøÍbÛß Cu¯zøuz £Uv öPõshÚ. GߣÁß ª¸P©õQÓõß. xøÍUPmk®. Bmk©¢øuPÍõP,TmhzvÀ _P® Gߣx ¤Óº÷|® vnÖ® £õøu E[PÐUS ÷Ás GߣÁß öu´Á©õQÓõß. CßÝ® £À»õ°µ® k©õ AÀ»x ÁõÌUøP°ß öÁØÔ C»USUS E[PøÍ AøÇzx¨ Â÷ÁPõÚ¢uºPÒ CøÍb÷Ú! ]¢v... ÷£õS® µõá£õmøh ÷Ásk©õ? E¸ÁõPmk®. } ©ÛuÚõ? £i²[PÒ £UP® &8 ÁõÌP Eß ¦PÌ. * ª¸P©õ? CÀø» ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 14 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 15. uõÚ®, ¯õøµ²® ÁÖø© {ø»USz uÒÍõx. &áõºä öíßÔ GßÓ öõÀ¼ß Aºzu©À» BߪP®, Aß¤ß ¤Ó¨¤h® JÆöÁõ¸ |õЮ ]» ©o ÷|µ©õÁx E[PÐUS }[P÷Í xøn¯õ°¸[PÒ. & Bºuº ¤›ì÷hß AÇQ¯ }÷µõøh Av¯[PÎß ¤®£® BshÁøÚ Asøh ©ÛuÛh® Põs£x. PhÄÒ ©ÛuÚõQÓõß, ©Ûuß PhÄÍõQÓõß. BÚõÀ CßøÓ¯ E»P÷©õ ÁÚ Â»[SPÒ ©õÖ÷Áh® §sh ©Ûu Tmh©õQÂmhx. "©Ûu÷|¯® ª¸P õ¯® §¨£mkÒÍx. _Úõª°ß _µshø»U Psk®Cµsk® P»¢u P»øÁ¯õ? _¯|»zøua _µsi GkUP •i¯õuBߪP® Gߣx xÓÂPÐUS "_P ãÂPÒuõß |õ®...©mk® öõ¢u©À».BߪP® C¯À£õ´ {» |kUP® GzuøÚAøÚÁ¸US® E›¯x... ›Uhº ÷uõßÔÚõ¾®BÚõÀ AøÚÁ¸® HØÖUöPõÒÍ öíU÷hº PnUQÀ©Ö¨£uõÀ £ØÔU öPõs÷hõºPÒ öõzx ÷ºUS®£µ÷u]PÍõ´ C¸UQÓõºPÒ. ÷£µõøU Tmh®uõß |õ®...CøÓÁß GÀ÷»õ¸US® E›¯Áº GßÓõÀ CzuøP¯ ö|¸UPi¯õÚ E»QÀBߪP•®AøÚÁ¸US®uõß. ö|›¾USÒ u¨£x ©Ûuß AÀ»v¯õÚ® {®©v CÀ»õuÁºPÐUS "BߪP®...Gߣx £»º Gsn®. BÚõÀ|÷µ¢vµß SÇ¢øu¯õ´ CøÍb÷Ú! GÊ®¤¨ ¤µPõ]v¯õÛzuõº ....öu´Á©õ´ ©øÓ¢uõº... ußÚ»® ©Ó¢u Â÷ÁPõÚ¢uº GßÓ©u[PÐUS A¨£õØ£mhx Âi¯¾USÒ.©Ûu® Gߣvß Âv•i²® •ß÷ÚGÊa]÷¯ Â÷ÁPõÚ¢uº. ÂÈzxUöPõÒ.... *öáõ¼UQßÓ Â÷ÁPõÚ¢u¸® ÁõPºP÷Í, E[PÐUSa ÷øÁ BØÔhEßøÚ¨ ÷£õÀ J¸Á÷µ. BÚõÀ G[PÐUS EuÄ[PÒ!EßøÚ¨ ÷£õÀ ]¢uøÚPøÍ, ¢uõuõµºPÍõQ¯ }[PÒ E›¯ Põ»zvÀ E[PÎß ¢uõö¯ÀPøÍ AÈÄa ¢øu°À øÁ¨ ¦x¨¤zx, ÿµõ©Q¸èn Âᯮ öuõhº¢x E[PÐUSa"AhS øÁUPÂÀø». ÷øÁ¯õØÔh G[PÐUS EuÄ®£i ÷PmkU öPõÒQ÷Óõ®.GÚ÷Áuõß Aȯõa ]zvµ©õ´ £zv›øPø¯z öuõhº¢x ö£Ó, E[PÒ ¢uõøÁ Eh÷Ú Aݨ£U ÷PmkU öPõÒQ÷Óõ®. u[PÍx •PÁ›°À ©õØÓ® C¸¨¤ß Aøu J¸B»¯zvß APÀ ÂÍUPõÚõº. ©õuzvØS •ß÷£ G[PÐUSz öu›ÂUPÄ®.B®, |s£õ? GÀ»õU Piu[Pξ® uÁÓõ©À ¢uõ GsønU SÔ¨¤hÄ®."BߪP® Gߣx "©u® &ºS÷»åß Põ›¯õ»¯®ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 15 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 16. RAMAKRISHNA MISSION SEVASHRAMA (CHARITABLE HOSPITAL) [A Branch Centre of Ramakrishna Mission, P.O. Belur Math, Dt. Howrah, West Bengal] Swami Vivekananda Marg, Vrindaban, Dist. Mathura, Uttar Pradesh – 281121, Ph: 0565-2442310,2443310 (Fax), Website:www.rkmsvrnd.org E-mails: rkmsvrnd@gmail.com, info@rkmsvrind.org µõ©Q¸èn ªåÛß QøÍ ø©¯®, ¤¸¢uõÁÚzvÀ 1907&CÀ xÁUP¨£mhx. Cx ¤¸¢uõÁÚ¨ ¦Ûu§ª°À HøÇPÐUPõP 165 £kUøPPÒ öPõsh C»Á ©¸zxÁ©øÚø¯ Aø©zx Ph¢u 103 BskPÍõPa ÷øÁ ¦›¢x Á¸QÓx. CvÀ 2009&10 BsiÀ ]Qaø ö£ØÓ ÷|õ¯õÎPÒ 3,33,996 ÷£º. AøÚÁ¸US® ©¸¢xPÒ C»Á©õP AÎUP¨£mhÚ. |P¸® Qµõ©¨¦Ó ©¸zxÁ ÷øÁ, ö¼¯º £ÒÎ, •øÓõµõU PÀ ø©¯[PÒ, ÂuøÁPÒ ©ØÖ®i.¤. ÷|õ¯õÎPÎß |»zvmh® ©ØÖ® £_©h® BQ¯ÁØøÓ²®, ÷ÁÖ £» ÷øÁPøͲ® ÷Áõ]µ©®|hzv Á¸QÓx. 11.05.2010 ÷uv°mh C¢v¯ Á¸©õÚ Á›amh® 1961&Cß u/c 35AC £Sv°ß£i AÎUP¨£mh, ö| SO1052 (E) SÔ¨¤ß£i Pmk©õÚ ©ØÖ® Buõµ{vUPõÚ |ßöPõøhPÒ ö£Ó ÷Áõ]µ©® AÝ©vö£ØÖÒÍx Gߣøu ©QÌa]²hß £Qº¢xöPõÒQ÷Óõ®. ]Ó¨¦z vmh ÂÁµ[PÒ PnUQh¨£mh ö»Ä Pmk©õÚ Áͺa]¨£oPÒ, ©¸zxÁ P¸ÂPÒ ©ØÖ® ¤ÓÁvPÐUPõP 24.15 ÷Põi Buõµ{v & ©¸zxÁ©øÚ {ºÁõP®, C»Á ©¸¢xPÒ ÁÇ[P 10.00 ÷Põi ö©õzu® 34.15 ÷Põi ÷©ØPsh |ßöPõøhPÐUS 100% Á¸©õÚ Á› »US Esk. öU / i.i. BQ¯ÁØøÓµõ©Q¸èn ÷Áõ赩õ, ¤¸¢uõÁÚ® GßÓ ö£¯›À Gkzx ÷©÷» öPõkzxÒÍ •PÁ›USAݨ¦®£i ÷PmkUöPõÒQ÷Óõ®. Axis Bank 9100 1001 8246 169 GßÓ Á[QU PnUQÀ öuõøPø¯aö¾zv, G[PÐUS u£õÀ / C&ö©°À / öuõø»÷£] ‰»® öu›¯¨£kzuÄ®. _Áõª _¨µPõåõÚ¢uº, ö¯»ºÿµõ©Q¸èn Âᯮ 16 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 17. õ¸÷P] A®©õÂß Pµ[PøÍ ö©xÁõPa _zu® ö´uõß ©Pß. A¨£ia ö´²®÷£õx AÁß PsPμ ¸¢x Pspºz xÎ R÷Ç ÂÊ¢ ux. A®©õÂß øPPÒ _¸UP® ÂÊ¢x, £» Põ¯[P÷Íõk C¸¨ £øu A¨÷£õxuõß PÁÛz uõß. Põ¯[PøÍU PÊÄ®÷£õx A®©õÂß øPPÒ |k[QÚ. "Gß £ÒÎa ®£ÍzøuU Pmh C¢uU øPPÒuõ÷Ú xoP øÍz xøÁzxz xøÁzx ÷u´¢uÚ Gߣøu ÁõÌÁuØPõP ©mk÷© õ¨¤k; õ¨¤kÁuØPõP ÁõÇõ÷u. & L¨µõ[UÎß CøÍbß Enº¢uõß. | ßS £izu Kº CøÍbß, J¸ ö£›¯ AÁÝøh¯ GvºPõ» |ßø©US A®©õ u¢u{ÖÁÚzvÀ ÷©»õͺ £uÂUS Âsn¨¤zv Âø» Ax Gߣøu AÔ¢x öPõshõß.¸¢uõß. ÷|ºPõnÀ •i¢x, CÖv¨÷£miUS A®©õÂß øPPøÍU PÊÂa _zu® ö´x{ÖÁÚ C¯USÚº AÁøÚ AøÇzv¸¢uõº. Âmk, ö©xÁõP GÊ¢x ÷£õ´ AÁº xøÁUP Âsn¨£zvÀ C¸¢u ÂÁµ[Pøͨ £izu ÷Ási¯ xoPøÍ GÀ»õ® xøÁzuõß AÁß.C¯USÚ¸US, AÁß £i¨¤À öPmiUPõµß AßÖ CµÄ A®©õÄ® ¤ÒøͲ® öÁS ÷|µ®GßÖ öu›¢ux. £ÒÎ •uÀ £mh ÷©Ø£i¨¦ ÷£]U öPõsi¸¢uõºPÒ.Áøµ A£õµ©õÚ ÷uºa] ö£ØÔ¸¢uõß. ©Ö|õÒ C¯USÚ›ß A¾Á»P® ößÓõß ÷£mi Bµ®£©õ°ØÖ. CøÍbß. AÁÛß PsPÎÀ Psp›ß "£ÒΰÀ EuÂz öuõøP ö£ØÖ¨ £izuõ¯õ? _ÁmøhU PÁÛzxÂmhõº C¯USÚº. "CÀø» õº "u®¤, } ÷|ØÖ ÃmiÀ GßÚ PØÖU öPõs "Eß u¢øuuõß £ÒÎa ®£Í® PmiÚõµõ? hõ´ Gߣøua öõÀ¾Áõ¯õ? "GÚUS J¸ Á¯x BÚ÷£õ÷u u¢øu Põ»©õQ "Gß uõ°ß Pµ[PøÍU PÊÂa _zu¨£kzvÂmhõº. Gß uõ´uõß ®£ÍzøuU PmiÚõº. ÷Úß. «v°¸¢u xoPøͲ® xøÁz÷uß. "Eß uõ¯õº G[÷P ÷Áø» ö´uõº? "A¨÷£õx } G¨£i Enº¢uõ´, öõÀ! AÁß u¯[Q¯£i, "ÃkPÎÀ xo xøÁU "‰ßÖ Âå¯[PÒ öu›¢xöPõs÷hß.S® ÷Áø» ö´Áõº 1. Gß uõ°ßÔ |õß £i¨¤À ]Ó¢x öÁØÔ "G[÷P, Eß øPPøÍU Põmk! Psi¸UP ©õm÷hß. CøÍbß øPPøÍU Põs¤zuõß. Pµ[PÒ 2. JßøÓ |ßS ö´x •i¨£x GÆÁÍÄCµsk® ÁÊÁÊöÁßÖ C¸¢uÚ. PiÚ® Gߣøu Enº¢÷uß. "Eß A®©õ xo xøÁUS®÷£õx } G¨÷£õ 3. J¸Áøµ¨ £õµõmkÁx GÆÁÍÄ CßÔ¯uõÁx Eu ö´v¸UQÓõ¯õ? ø©¯õux Gߣøu²® AÔ¢x öPõs÷hß. CøÍbß ö©ÍÚ©õÚõß. Eh÷Ú A¢u CøuU TÔ •izux® C¯USÚº, "CøuzAvPõ›, ""CøÍb÷Ú, CßÖ } ÃmkUS¨ uõß |õß C[÷P ÷©»õ͵õP¨ £u HØP Á¸£÷£õÚx®, Eß uõ°ß Pµ[PøÍU PÊÂa _zu® Á›h® Gvº£õºz÷uß. ¤Ó›ß EuÂø¯¨ö´. |õøÍ Á¢x GßøÚ¨ £õº! £õµõmk® J¸Áøµzuõß |õß Gvº÷|õUQU EØPõPzxhß CøÍbß Ãk öPõsi¸¢÷uß. £nzøuv¸®¤Úõß. A®©õÂh® ÷£õ´ "Gß £ÒÎa ©mk÷© ÁõÌÂß »m]¯©õPUAÁÒ Pµ[PøÍU PÊÁ¨ ÷£õÁ ®£ÍzøuU Pmh öPõsi¸¨£ÁøÚ AÀ»!uõPa öõßÚõß. A®©õÄUS C¢uU øPPÒuõ÷Ú A¢u CøÍbÝUS A¢u÷ÁiUøP¯õP C¸¢ux. C¸¢uõ xoPøÍz xøÁzxz {ÖÁÚzvÀ ÷Áø» Qøhzux.¾®, ©Pß ÷PmhuõÀ øPPøÍ xøÁzx ÷u´¢uÚ}miÚõÒ. (Áø»uÍzv¼¸¢x) *ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 17 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 18. "Gá©õÚß (©õìhº) ÷£õÀ ÷Áø» ö´; 5. ]ÖuøhPøÍU Pshõ¾® ÷Áø»°À Aiø© ÷£õÀ AÀ». Cx _Áõª Â÷ÁPõÚ¢u ¤ßÁõ[QÂkÁõß. ›ß Kº EßÚu E£÷u®. 6. uß Pèh[PøÍ÷¯ ö£›uõP GsqÁõß. Gá©õÚÚõP¨ £o¦›Áx GßÓõÀ GßÚ? Gvº©øÓ Gsn[PÎ÷»÷¯ ÷õ®¤z v›Áõß. J¸ |õЮ x¨£õUQø¯ GkzuÔ¯õu _Áõª Esø©z uø»Áß&©õìhº Â÷ÁPõÚ¢uº, £°Ø] ö´x öPõsi¸¢u G¨£i C¸¨£õß?Eß AÝ©v°ßÔ J¸Áµõ¾® EßøÚz uõÌÁõP {øÚUP •i¯õx. &G¼¯Úõº ¹ìöÁÀm CøÍbºP÷Í vøPUS®£i }›À ªu¢u •møh 1. GÀ»õ¨ ö£õÖ¨¦PøͲ® uß ÷uõÒ «÷u ÷¯õkPøͨ £h£höÁÚ _mkz uÒÎÚõº. _©¨£õß, 2. ©UPÐUS Gx Esø©¯õÚ G¨£i? AÁµx AøÚzx¨ ¦»ßPÐUS® |ßø©÷¯õ Aøu÷¯ ö´Áõß, 3. ©ÚuÍÂÀ AÁº Gá©õÚß BQ¯uõÀ öÁØÔ ö£ØÓõº. _u¢vµ©õPa ö¯À£kÁõß, 4. »m]¯z÷uõk ©õnÁºPÐÒ Gá©õÚÝ® Aiø©²® ö¯À£kÁõß, 5.uøhPøÍ÷¯õ, uÁÖPøÍ÷¯õ ÁS¨¦ ÷£õº AiUQÓ÷u GÚ Aø»£õ²® Psk xÁÍ ©õmhõß, 6.AÁÝUS E¢xUv ©Ú®; PiPõµzøu¨ £õºzu£i ¦zuPzvÀ ÷©²® ¯õP AÁÚx PÚÄ, »m]¯® ö¯À£k®. PsPÒ; ÁS¨¦ •iÄ ©oø¯ Gvº£õºzx J¸ »m]¯® öPõshÁÛß APzvÀ Kº AUÛ Põx, B]›¯›ß Sµ¾US J¸ Põx GßÔ¸US® PÚßÖ öPõsi¸US®. A¢uz uÇÀ AÁÝUSz ©õnÁß & CÁß ¯õº? Aiø© ©õnÁß. ÷uøÁ¨£k®÷£õx AvP øPPøͲ® PõÀPøÍ ©õÓõP, •Ê ]µzøu²hß £õhzøuU PÁÛz ²® PsPøͲ® ÁÇ[S®. xz uß Áͺa]UPõÚ £iPÎÀ •øÚ¨¦hß _Áõªâ TÔ¯ "Gá©õÚß öÀ¾® ©õnÁß & CÁß Gá©õÚß. CÁÚx Psq® Põx® öÁÆ÷ÁÖ £UP® öÀ»õ©À JzxøÇUS®. CÁß _u¢vµß; HØS® £o°À öÁØÔ ö£ÖÁõß C¢u Gá©õÚß! ÷uºÂÀ ÷uõÀÂ, SÔ¨¤mh PÀ¿›°À ÷µ •i¯ÂÀø». CÆÁÍÄ Hß? |À» ©õºU Áõ[Q °¸¢x® B[Q»® ÷£ ÁµÂÀø» GßÓ uõÌÄ ÷£õÀ ÷Áø» ö´ Gߣx ÷Áø» ©Ú¨£õßø© ÷£õßÓ AØ£U Põµn[PÐUPõP ö´Áx £ØÔ ©mk©À». ÁõÌÂÀ JÆöÁõ¸ A›¯ E°øµ Âk® Aiø©PÒ HµõÍ®. `Ì{ø»°¾® |õß ©õìhµõ? Aiø©¯õ? öPmh £ÇUPzvØS, |õUQß _øÁUS, yUPz Gߣøu Bµõ´¢xöPõs÷h Áµ ÷Ásk®. vØS, i.Â.US GßÖ £» Aiø©PÒ |®ªøh÷¯ Gá©õÚß ÷£õÀ £i! E»ÄQÓõºPÒ. AuÚõÀuõß _Áõª Â÷ÁPõÚ¢ uº "Aiø©z uøÍPøÍ EøhzöuÔ GßÓõº. - Study like a Master Aiø© ©Ú{ø» öPõshÁÛß ©Ú÷|õ´U ©õnÁºP÷Í, •øÓ¯õÚ PÀÂø¯ J¸ {ø» PõÚ AÔSÔPøÍU TÓ»õ©õ? °À ÂmkÂmk, ÷Áø»°À BÌ¢x, ¤ß G¨÷£õx ¸®¤Úõ¾® Âmh Chzv¼¸¢x 1. ö£õÖ¨ø£a _©UPz vÓø©¯ØÓÁÚõP, öuõh¸® vÓß Eøh¯ÁºP÷Í Gá©õÚºPÒ. ¸¨£ªÀ»õuÁÚõP C¸¨£õß. ößÓ Bsk I.H.Gì. £mh® ö£ØÓ ÷µÁv, 2. H÷uõ ö´¯ ÷Ásk® GߣuØPõP÷Áõ, uß Sk®£¨ ö£õÖ¨÷£õk {ßÖÂhõ©À PÀ Bh®£µzvØPõP÷Áõ ÷Áø» ö´Áõß. °¾® öÁßÓÁº. 3. AvP ®£ÍzvØPõPa ö¯À£kÁõß. AÁÚx ÁõÌÂÀ ö£õ¸÷Í Buõµ®. ©xøµø¯a ÷º¢u õ£õsi¯ß Põø» •uÀ CµÄ J¸ ©oÁøµ £÷µõmhõ ©õìhº. QøhU 4. »m]¯ªßÔ C¸¨£õß. »g® Áõ[SÁõß. S® ÷|µ[PÎÀ £izx I.H.GìêÀ C¢v¯õ ¯õº J¸Áº uß uø»ø¯z u¢uõÁx ÷»÷¯ 53&Áx ChzvÀ öÁØÔ ö£ØÓõº. Gkzu Põ›¯zøua ö´x •i¨£õ÷µõ, JßøÓa ö´²®÷£õx "Cuß ‰»® Gß ¯õº u©x ö£õÖ¨¦PøÍa ]µ÷©ØöPõsk vÓø© ÁͺQÓuõ? £»¸US® £¯ß£kQÓuõ? •i¨£õ÷µõ AÁ÷µ ºuõº. GßÖ Enº¢x ö´Áxuõß Gá©õÚzußø© ºuõº = ]ºuõº. ]º = uø». Gߣuß Esø©¯õÚ ö£õ¸Ò. ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 18 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 19. Bß©õøÁ¨ ¤µv£¼¨£÷u Esø©¯õÚ ÷£a_.&G©ºéß uø»ÁÚõP¨ £øhø¯ |hzx! ¦Êv £i¢u åýUPÐhß ÁS¨¦US ÁµU Thõx - Lead like a Master GßÖ Psi¨£õPU TÔ C¸¢uõº. |õ® J¸Á¸US IQ C¸UQÓuõ GßÖ £õºUQ BÚõÀ ]»º A¢u Bønø¯¨ ¦ÓUPozu÷Óõ®. BÚõÀ LQ - Leadership Qualities C¸UQ Úº. J¸ |õÒ áõRº íüøß PÀ¿› Áõ¼ÀÓuõ GßÖ £õºUQ÷Óõ©õ? |® öõÀ¼¾® {ßÖ öPõshõº. EÒ÷Í ~øÇ¢u ©õnÁºPÒö¯¼¾®, ö£õÖ¨¦hß ö¯À£k® £õ[Q¾® u[PÐUS AßÖ vmk® ushøÚ²® QøhU|® uø»ø©¨ £s¦PÒ öÁΨ£h ÷Ásk®. P¨ ÷£õÁx {a¯® GÚ GsoÚõºPÒ. ºuõº & ]ºuõº : ©õìhº GߣÁß öPõkzu BÚõÀ •u¼À EÒ÷Í Á¢u ©õnÁÛh®ö£õÖ¨ø£, Pøh] Áøµ •ßÛßÖ |hzv, AÁº, ""u®¤, Eß Põ»oPÒ AÊUPøh¢xÒ |õn¯©õÚÁÚõ´ C¸zuÀ Gߣx, B°µzvÀ J¸zuÚõP C¸¨£÷u BS®. &÷åU줯ºvÓ®£ha ö´x •i¨£õß. ºuõº = uÍ£v. ÍÚ. öPõg® Põø» }mk. |õß AÁØøÓz xøhUQ÷Óß GßÖ £õ¼åû® ¤µèåû©õP {ßÓõº áõRº íüøß. Cøua ]Ôx® Gvº£õµõu ©õnÁºPÒ Avºa ]²® öÁmP•® Aøh¢uÚº. u[PÒ xøn÷Á¢ u›ß GÎø©ø¯²® AUPøÓø¯²® £õºzu AÁº PÒ AÁ›h® ©ßÛ¨¦ ÷PmkU öPõshÚº. CÛ y] £i¢u Põ»oPÐhß ÁS¨¦US Áµ ©õm÷hõ® GßÖ £u® ö´uÚº. öÁÎ÷¯ ÷£õ! |õhPzøu |hzuÂk! - Dictate like a Master ¤›miè Bm]U Põ»®. J¸ |õhP ÷©øh°À J¸ |iPº |izxU öPõsi¸¢uõº. £õºøÁ¯õ ͺPÒ Aøu ªPÄ® µ]zxU öPõsi¸¢uÚº. vjöµßÖ ÷©øh°À »»¨¦. ]» ÷£õ½ éõº ÷©øhU÷P Á¢x |iPøµU øPx ö´uÚº. •u¼À CxÄ® |õhPzvÀ J¸ Põm]÷¯õ GßÖ Gso¯ µ]PºPÒ, Â寮 ¦›¢u ¤ß vøPzx {ßÓÚº. |õhPzøu |hzuÂhõ©À ö´u ¤›miè ÷£õ½éõøµ GvºUP ¯õµõÀ •i²®? BÚõÀ vjöµßÖ Tmhzv¼¸¢x J¸ ]Ö Áß GÊ¢x, ""÷£õ½÷é öÁÎ÷¯ ÷£õ! |õh Pzøu |hzuÂk GÚ ©õìhµõPU TÂÚõß. Aiø©PÍõP A©º¢v¸¢u µ]Pº TmhzvØS ¯õº J¸Áº uß uø»ø¯z u¢uõÁx Gkzu A¨÷£õxuõß Enºa] Á¢ux. AøÚÁ¸®Põ›¯zøua ö´x •i¨£õ÷µõ, ¯õº u©x ÷º¢x ÷£õ½øé öÁÎ÷¯Óa öõßÚ÷£õx,ö£õÖ¨¦PøÍa ]µ÷©ØöPõsk •i¨£õ÷µõ ÷£õ½éú® ÷ÁÖ ÁÈ°ßÔ Jx[QÚº.AÁ÷µ ºuõº GßQÓõº _Áõª Â÷ÁPõÚ¢uº. |õhP® |À»£i¯õP |h¢÷uÔ¯x. ºuõº GßÓõÀ ]ºuõº. "]º = uø». ©õìhµõP A[S |h¢xöPõsk, ¤Ó¸US uø»ÁÚõPz öuõshõØÖ! ÁÈPõmi¯õPz vPÌ¢u Aa]ÖÁß _Áõª Serve like a Master Â÷ÁPõÚ¢uºuõß. Esø©¯õÚ uø»Áß »m]¯zøu Aøh¯ Es£v¾® ©õìhº - Eat like a MasterußøÚz uõÌzvU öPõÒÍÄ® u¯[P©õmhõß. ÿµõ©Q¸èn›ß ©Põ©õvUS¨ ¤ß AÁµx hõUhº áõRº íüøß |® £õµu |õmiß ^hºPÒ ÁµõP |P›À J¸ ÃmiÀ u[Q°¸¢uÚº.‰ßÓõÁx áÚõv£v. AÁº {Ö¯ £ÀPø»U ^hºPÒ }sh ÷|µ® á£, v¯õÚ[PÎÀPÇP® áõª¯õ ª¼¯õ £ÀPø»UPÇP®. AÁº Dk£kÁº. u©x £], yUP®, EhÀ {ø» Gøu²®Auß xøn÷Á¢uµõP C¸¢u÷£õx, ©õnÁºPÒ ÷¯õ]UPÂÀø».ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 19 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 20. xߣzøu¨ ö£õÖ¨£÷u xߣzøu öÁÀÁuõS®. &Põ®¨ö£À A[÷P AÁºPÐÒ J¸ ©õìhº uø»ÁÚõP Aߦ ö´! C¸¢uõº. AÁº u® á£, v¯õÚ® £ØÔU - Love like a Master Th {øÚUPÂÀø». uß ÷Põuµz A¢u 40 Á¯x Sk®£z uø»Â xÓÂPÒ £ØÔ÷¯ ]¢vzuõº. ªPÄ® Põø» GÊ¢uv¼¸¢x £®£µ©õPa HÌø©¯õÚ, EnÄU÷P umk¨£õhõÚ _ÇßÖ SÇ¢øuPÐUS® PnÁ¸U {ø». S® ÷uøÁ¯õÚÁØøÓa ö´uõº. A¢u ©õìhº GßÚ ö´Áõº? ¤ÓS AÁºPøͨ £ÒÎUS® G¨£i÷¯õ JÆöÁõ¸ |õЮ ]Ôu A¾Á»PzxUS® Aݨ¤Âmk, ÍÄ õuzvØS HØ£õk ö´Áõº. ]ØÖsi A¸¢uUTh ÷|µªßÔ i£ß Qøhzu Røµø¯ ÷ÁPøÁzxz uÁz £õU_hß 9 ©oUS A¾Á»P®ÁõÌ|õÒ •ÊÁx® AÔøÁz ÷uk£ÁøÚÂh, ö¯À£k£Á÷Ú ]Ó¢uÁß. & õnUQ¯º vÀ ‰ÌQ°¸US® ©ØÓ ^hºPøÍ £õ»P[Põuµ v»Pº öÀ»U QÍ®¤Úõº. Gʨ¤ ]ÔuÍÁõÁx EnøÁ¨ AßÖ £ìêÀ J÷µ Tmh®. A¢u¨ ¦Pmi ÂkÁõº. ö£sqUS ªPÄ® ÷õºÁõP C¸¢ ªg]¯øuzuõß AÁº Es£õº. ux. i£ß £õUø Gkzx, J¸ Áõ´ "uø»Áß GߣÁß £øhUS® õ®£õº õu® Esn»õ® GÚ •¢xÁõß, £oUS® •¢xÁõß. |®£ •i¯õu h¨£õøÁz vÓ¢uõº. Pøh]°À Es£õß GßÓ Esø© A¢uz vjº ì§ÛÀ Gkzx Áõ°À ÷£õmkU ø¯U Pøh¨¤izu A¢u Gá©õÚß Aßø£¨ ö£ØÓ öPõÒͨ ÷£õS® ©¯zvÀ KmkÚº ¯õº? ÷£õmhõº hß ¤÷µU. AÁº AÊ÷u ÿµõ©Q¸èn›ß öußÚPz yu øP uÁÔ i£ß £õUì R÷Ç ÂÊ¢x µõÚ _Áõª µõ©Q¸ènõÚ¢uºuõß Âmhõº. õ®£õº õu® ]uÔ¨÷£õ´ A¸Q¼ AÁº. £ì꼸¢u ¸¢÷uõº «öuÀ»õ® öuÔzxÂmhx. uø»Áß÷£õÀ •iöÁk! TmhzvÚ¸® £õÁ® A¨ö£s, ö´ÁuÔ¯õx - Decide like a Master u[PÒ uÁØøÓ vøPzuõº. £¯oP÷Íõ AÁøµz £õ»P[Põuµ v»Pº |õ® ö£ØÓ ªPa Enº¢x vmiz wºzuÚº. Pspº ux®£ ]Ó¢u Âkuø»¨ ÷£õµõmh õº. AÁÛß ö£¸¢ AÁ©õÚzuõÀ AÁÒ A¨£i÷¯ AÁ›h® ]»º, ""C¢v¯õ _u¢vµ® EøÓ¢x ÷£õ´Âmhõº. ußø©US® Aøh¢ux® }[PÒ GßÚ ö´¯¨ A¨÷£õx A[÷P J¸ "]ßÚ ÷£õQÕºPÒ? GßÖ ÷PmhÚº. AߦUS® _Áõªâ ÷uõßÔÚõß. AuØS v»Pº, |õß ¤µu© ©¢v›¯õP ¯¢x AÁøÚU Aßø£ ©Ó¢v¸¢u AUTmhzvÛ B÷Áß, •uÀ ©¢v›¯õ÷Áß GßöÓÀ øPumi¨ øh÷¯ Aa]ÖÁß uß i£ß £õUø »õ® TÓÂÀø». ©õÓõP, A¢u Aئu £õµõmiÚº. Gkzx AÁÎh® }mi, ""AUPõ, ©õÚ uø»Áº GßÚ TÔÚõº? JÚUS ‰q Cm¼ ÷£õx©õ? GßÖ ""_u¢vµ® Qøhzux® |õß Gß ÷Pmhõß. B]›¯º £oU÷P v¸®¤Âk÷Áß |®£ •i¯õu A¢uz vjº Aßø£¨ GßÓõº. ö£ØÓ A¢uz uõ´ AÊ÷uÂmhõº. AuØS {¸£ºPÒ, ""}[PÒ ¤µu© £ì꼸¢u TmhzvÚ¸® u[PÒ ©¢v›¯õÚõÀ {øÓ¯ |Øö¯ÀPÒ uÁØøÓ Enº¢x AÁÛß ö´¯»õ÷©? GßÖ ÷PmhõºPÒ. ö£¸¢ußø©US® AߦUS® ¯¢x AuØS v»Pº TÔ¯ ußÚ®¤UøP AÁøÚU øPumi¨ £õµõmiÚº. ]»º ¯õÚ £vø»¨ £õ¸[PÒ: Eh÷Ú A¢u Chzøua _zu® ö´uÚº. ""|õß ¤µu© ©¢v›¯õP BP ¸®£ G¢ua ¢uº¨£zv¾® |õ® uø»ø©¨ ÂÀø». B]›¯º £oø¯ HØÖ, vÓ® £sø£ Ca]ÖÁß ÷£õ» öÁΨ £h £õh® |hzv, ¡ØÖUPnUPõÚ £kzu •i²®. G[Q¸¢uõ¾® ›, ¤µu© ©¢v›PøÍ E¸ÁõUS÷Áß. GßÚ ö´uõ¾® › }[PÒ Gá©õÚ £õºzwºPÍõ! Master Mind GßÓõÀ ÚõP ÷Áø» ö´¯ •i²®. Cx _Áõª C¨£izuõß C¸US®. hõUhº áõRº íüøß Â÷ÁPõÚ¢uº TÖ® uõµP ©¢vµ®. ❖ ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 20 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 21. |À» øP®©õÖ B÷µõUQ¯zvß ö´¯»õ÷©! yxÁºPÍõÚ ©¸zxÁ©øÚ ©¸zxÁºP÷Í, PÎÀ Põzv¸U E[PÒ vÓø©¯õ S® ÷|õ¯õÎPÒ ¾® AߣõÚ ¤›ÂØS, u[Q |»®PÁÛ¨£õ¾® ©UPÎß ö£Ö® AøÓ°À÷|õø¯ }UQ ©QÌa] ÁÇ[S£ÁºPÒ }[PÒ. EhÀ EÒ÷Íõ¸US, ©ØÖ®|»z÷uõk ÷|õ¯õÎPÎß ©Ú E[PÒ |»®Â¸®¤PÐUS|»Ý® ^º£h }[PÒ EuÁ»õ®. }[PÒ ÿµõ©Q¸èn Âá¯zøu E[PÒ B÷»õøÚUPõPÄ® ]QaøU BߪP ©¸zxÁµõP Aݨ¤ÚõÀ,PõPÄ® ÷|õ¯õÎPÒ Põzv¸US®÷£õx ÿµõ© AÁºPÒ BÖu¾® ©Ú|»Ý® AøhÁx {a¯®!Q¸èn Âᯮ GÝ® A¸©¸¢øu²® }[PÒ E[PÍx C¢u¨ £o E[PÐUS ©mk©À»õ©À÷ºzxz u¢uõÀ, AÁºPÒ ußÚ®¤UøP²® öu´Á ¤Ó¸US® ¦so¯® ÷ºUS®. ¦so¯ªUP, ¦Ûu|®¤UøP²® ö£ÖÁx {a¯®. ©õÚ C¢u¨ £oø¯ }[PÒ Â¸®¦® J¸ ©¸zxÁ ©¸zxÁºP÷Í, ¹.500/& ¢uõ ö¾zv E[PÒ ©øÚU÷Põ, £» ©¸zxÁ©øÚPÐU÷Põ ö´¯»õ®.©¸zxÁ©øÚUS Âá¯zøu 5 BskPÐUS ¢uõøÁ²® |ßöPõøhø¯²® "ÿµõ©Q¸ènÁµÁøDz[PÒ. }[P÷Í, JßÖ AÀ»x £» Âᯮ GßÓ ö£¯›À i.i./Põ÷õø»¯õP©¸zxÁ©øÚPÐUS® Âᯮ Aݨ¦ÁuØPõÚ|ßöPõøhø¯ ÁÇ[P»õ®. Aݨ£Ä®. ¢uõ ©ØÖ® |ßöPõøhPøÍ "ÿµõ©Q¸èn £PÁõß ÿµõ©Q¸ènµx A¸Ò E[PÐUS®Âᯮ GßÓ ö£¯›À i.i./Põ÷õø»¯õP Aݨ£Ä®. E[PøÍa õº¢x C¸¨£ÁºPÐUS® Qøhzvh¨ ¤µõºzvUQ÷Óõ®. & _Áõª öPÍu©õÚ¢uº, uø»Áº. ÷øÁ EÒÍ® öPõsh AߣºP÷Í! £UuºP÷Í! 5 BskPÐUPõÚ ©¸zxÁ©øÚPÎß |ßöPõøh GsoUøP E[PÍx ©¸zxÁº, E[PÒ E°º Põ¨£Áº `. 500 1AÀ»Áõ! CøÓÁ÷Ú |À©¸zxÁµõP Á¢x |»® `. 5,000 10ö´ÂUQÓõß. AuÚõÀ }[PÒ ]Qaø ö£ØÖUSn©øh¯ Eu¯ ©¸zxÁ {ø»¯zvØS J¸ `. 10,000 20 `. 20,000 40 ÿµõ©Q¸èn Âᯮ & ©¸zxÁ©øÚPÎß `. 50,000 100 |ßöPõøh¯õͺPÒ & 1.12.2010 •uÀ 31.12.2010 Áøµ ` 1,00,000 . 200(ö£¯ºPÐUS •ß¦ v¸ / v¸©v GßÖ ÷ºzx¨ £iUPÄ®.) C.Bº. å[Pµß,D÷µõk. 550/& |ßöPõøh `. . ¤.µõ©õª, ©xøµ. 500/&Gì.Â.Gì. |õµ¯nõ, Iuµõ£õz. 5,000/& õµuõ µõ©a¢vµß, ©ÀPäQ› Gì.K,. 500/&].õµuõ, ¸x|Pº. 5,000/& ÷á.|hµõáß, ÷Á¿º. 500/&G.A¸Ò•¸Pß, £õsia÷› & 8. 2,000/& Bº. |õP»ôª, ößøÚ & 41. 500/&µ[P®©õÒ õ›h¦Ò iµìm, ÷Põ¯®¦zyº. 2,000/& Gì.¤._¨µ©o¯®, ÷»®. 500/&v¸©v £UuÁz¾, ö£[PѸ. 1,000/& Bº.áPwè, ÷Põ¯®¦zyº &641 041. 500/&_P¢uõ öÁ[Phµõ©ß, ¦xvÀ¼. 1,000/& õµuõ ¢vµ÷Pµß, ÷Põ¯®¦zyº. 500/&Gì. Q¸èn‰ºzv, |õU§º. 1,000/& ¤µPuõ, ößøÚ. 500/& u[PÍx |ßöPõøhUS 1961 C¢v¯ Á¸©õÚ Á›a mh® 80 â ¤›Âߣi Á› »US Esk. ÿµõ©Q¸èn ©h®, 31, µõ©Q¸èn ©h® õø», ©°»õ¨§º, ößøÚ&4.✆ : 2462 1110. L÷£Uì : 2493 4589 e-mail : mail@chennaimath.org website : www.chennaimath.orgÿµõ©Q¸èn Âᯮ 21 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 22. o Âá¯õ iµõÁÀ ºÃì p ESTD-1959 ÿ S¸µõP÷Á¢vµõ¯ |©: ÿ Gs. 18, B›•zx Bõ› öu¸, v¸ÁÀ¼U÷Po, ößøÚ&5. ÷£õß : 28442850, 28444538 öÀ: 9444019151 ìuõ£Pº: Â. _¨£õµõÆ E›ø©¯õͺ: _.£z› 2011-& Á¸h ¦Ûu ¯õzvøµ 27.2.2011 4 |õmPÒ öPõsh ©¢zµõ»¯ ¯õzvøµ: ö|À¿º, ÿø»®, ©¢zµõ»¯®, ©Põ |¢v, A÷íõ¤»® BQ¯Ú. Pmhn® ¹.3,750/& (2x2 ¦è ÷£U £ì) 6.3.11 9 |õmPÒ öPõsh Põ] ¯õzvøµ: Põ], P¯õ, A»Põ£õz. |£º J¸Á¸USU Pmhn® ¹.5,500/&. 6.3.11 14 |õmPÒ öPõsh £gxÁõµPõ ¯õzvøµ: AP©uõ£õz, hõUTº xÁõµPõ, ÷£mi xÁõµPõ, |õ÷PìÁµ®, í›]zv ©õuõ, ÷£õº£¢uº, ¦èPº, ©õz¸P¯õ, A®£õâ, ©ÄsmA¦, ÷õ®|õz, ÿ|õz xÁõµPõ, Põ[Söµõ¼, ÷Põ©v xÁõµPõ BQ¯øÁ. Pmhn® ¹.9,600/&. 18.3.11 14 |õmPÒ öPõsh ©íõµõèiµõ ¯õzvøµ £õ®÷£, |õ]U, £gÁi, v›¯®£÷PìÁº, æ›i, Û][PÚõ¨§º, |õP|õu®, £sh›¦º, ¥©õ[Pº, ©PõPõ÷ÍìÁº, K[Põ÷µìÁº, øÁzv¯|õu®, Sì÷ÚìÁº, Eäá°ß Aèh Pn£vPÒ (8) BQ¯øÁ. Pmhn® 9600/& 3.4.11 9 |õmPÒ öPõsh Põ] ¯õzvøµ: Põ], P¯õ, A»Põ£õz. |£º J¸Á¸US Pmhn® ¹.5,500/&. 6.4.11 4 |õmPÒ öPõsh ©¢zµõ»¯ ¯õzvøµ: ö|À¿º, ÿø»®, ©¢zµõ»¯®, ©Põ|¢v, A÷íõ¤»® BQ¯Ú. Pmhn® ¹.3,750/& (2x2 ¦è ÷£U £ì). 5.4.11 17 |õmPÒ öPõsh Põ] ¯õzvøµ: Põ], P¯õ, A»Põ£õz, A÷¯õzv¯õ,]zµTh®, ø|ªõµs¯®, ö£õUµõ, •Uv|õz, ÷|£õÀ, £_£v|õuº BQ¯Ú. Pm hn® ¹.11,500/&. (öí¼Põ¨hº Pmhn® uÛ). 5.4.11 8 |õmPÒ öPõsh •Uv|õz ¯õzvøµ: ö£õUµõ, •Uv|õz, BQ¯øÁ. Pmhn® ¹.7000/&. (öí¼Põ¨hº Pmhn® uÛ). 13.4.11 12 |õmPÒ öPõsh Põ] ¯õzvøµ: §›, ¦Á÷Úì Áº, ÷PõÚõºU, Põ], P¯õ, A»Põ£õz, A÷¯õzv¯õ, ø|ªõµs¯® BQ¯øÁ. Pmhn® ¹. 8,250/& 22.4.11 16 |õmPÒ öPõshx BUµõ, ©xµõ, ¤¸¢uõÁß, {³öhÀ¼, SÐ, ©nõ¼, øÁè÷nõ÷uÂ, Põ[Phõ÷uÂ, õ•shõ÷uÂ, äÁõ»õ•Q, Aªº uµì, S¸÷ñzvµ®. |£º J¸Á¸US ¹.10,100/& 7.5.11 9 |õmPÒ öPõsh Põ] ¯õzvøµ: Põ], P¯õ, A»Põ£õz, |£º J¸Á¸US Pmhn® ¹.5,500/& 7.5.11 12 |õmPÒ öPõsh Põ] ¯õzvøµ: §›, ¦Á÷Úì Áº, ÷PõÚõºU, Põ], P¯õ, A»Põ£õz, A÷¯õzv¯õ, ø|ªõµs¯® BQ¯øÁ. Pmhn® ¹. 8,250/& 15.5.11 14 |õmPÒ öPõsh í›zxÁõº, ›æ÷Pè, P[÷Põz›, ¯•÷Úõz›, öhÀ¼, BUµõ, ©xµõ, ¤¸¢uõÁß BQ¯Ú. 15.5.11 14 |õmPÒ öPõsh í›zxÁõº,›æ÷Pè, £z›|õz, ÷Puõº|õz, öhÀ¼, BUµõ, ©xµõ, ¤¸¢uõÁß BQ¯Ú. SÔ¨¦ : ¯õzvøµ°À P»¢x öPõÒ£ÁºPÒ AmÁõßì o ö¾zv ö£¯º, Á¯xhß •ß£vÄ ö´x öPõÒÍÄ®. Põø» Põ¤, i£ß, 2 ÷ÁøÍ õ¨£õk, u[S® ChÁv, Fº p _ØÔ¨ £õºUS® ö»Ä AøÚzx® P®ö£ÛUS Em£mhx.ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 22 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 23. _Áõªâ°ß 150&Áx öᯢv & ÁõPº P¸zxz öuõS¨¦ ""ößøÚø¯¨ £ØÔ GÚUS G¨÷£õx÷© C¨÷£õx ]» xøÓPÎÀ ©mk÷© •ßªP¨ ö£›¯ |®¤UøP EÒÍx. C¢v¯õøÁ ÷Úõi¯õPz vPÊ® |® ÷u®, Jθ® x¸Á{øÓUP¨ ÷£õQßÓ BߪP¨ ÷£µø» ößøÚ uõµøP¯õP E»P ÁõÛÀ ªÎ¸®. Cx {a¯®.°¼¸¢÷u GǨ÷£õQÓx Gߣøu²® |õß CßøÓ¯ •uõ¯a ]UPÀPÐUS® ^µÈÄUEÖv¯õP |®¦Q÷Óß (|Á®£º 30, 1894). S® wºÄ, PÀÂz vmha ^ºv¸zuzvÀuõß & C¨£i wºUPu›Úzxhß GÊv¯Áº C¸UQÓx Gߣøu AøÚÁ¸÷© HØPõñõz _Áõª Â÷ÁPõÚ¢uºuõß! Bµ®¤zxÂm÷hõ®. ©zv¯ PÀÂz xøÓ²® CßøÓ¯ ößøÚø¯¨ £õºUQÓ÷£õx, ›, ©õ{» Aø©aP•® ›, C¨÷£õx ¦v¯_Áõªâ°ß |®¤UøP CßÝ® Hß £¼UP AqS•øÓPøÍa ÷ºUP Bµ®¤zxÒÍÚ.ÂÀø» GßÖ ]»º {øÚUP»õ®! Esø©°À A¢u B]PÒ •øÍÂhU Põzv E»øPa ^ºv¸zxÁuØS •ß, } EßøÚ÷¯ ^ºv¸zvU öPõÒ. &õUµjì¸US® ÂøuPÒuõß. AÁØøÓ |õ® øP°ÀGkzxz yÂÚõÀuõ÷Ú £»ß QøhUS®!_Áõªâ°ß 150 & Áx ᯢv ÂÇõøÁö¯õmiA¨¦Ûu¨ £oø¯ Ez÷ÁPzxhß öuõh[QÚõÀuõß GßÚ? |õ® ö´¯ ÷Ási¯x Cx: C¢u ÷|µzvÀ, _Áõª Â÷ÁPõÚ¢u›ß _Áõª Â÷ÁPõÚ¢u›ß EøµPøͲ® ]¢uøÚPøÍ 6&B® ÁS¨¦ ©õnÁ¨Piu[PøͲ® AøÚzv¢v¯ AÍÂÀ, £ÒΨ £¸Ázv¼¸¢÷u £õhzvmhzvÀ ÷º¨£uߣõhzvmhzvÀ ÷ºUS®£i ÷Pmk J¸ Piu ‰»® ¦v¯ PÀ C¯UPzxUS® J¸ ö£›¯C¯UPzøuz öuõh[P ÷Ásk®. E¢xuÀ QøhUS®. ¤µ•PºPЮ ]¢uøÚ¯õͺPЮ AߣºP ÷ÁP® {øÓ¢u CøÍbºPÎß ]¢øuUS®Ð® CvÀ ÷µ ÷Ásk®. Aa]mh Ag»m ö¯¾US® Â÷ÁPzøuz u¢x E¯ºzu CøuUøhPÎÀ øPö¯Êzx ö£ØÖ Aݨ¦® £o Põmi¾® Gί, CÛ¯ ÁÈ Hx?PÐUSz öuõÈÀ xøÓ°Úº BuµÄ uµmk®. _Áõªâ°ß 150&Áx ᯢvø¯U «i¯õUPЮ, öuõø»UPõm], GL¨.G® öPõshõh B÷»õøÚPøÍ Áµ÷ÁØÖÒÍÁõöÚõ¼ EÒ£h & C¢u C¯UPzvØSU SµÀ ¤µu©¸US C¢u¨ £õhzvmhU ÷Põ›UøPöPõkUP ÷Ásk®. Cuß ÂøÍÁõP, _Áõª PøÍz öu›ÂUP»õ®. ÷©¾®, ößøÚÂ÷ÁPõÚ¢u›ß P¸zxPÒ £õhz vmhzvÀ ©õ|Pµ® C¢uU Piu C¯UPzøu •ßÛßÖ÷¸®÷£õx GßÚ {PÊ® GßÖ ØÖ öuõh[Pmk®. ❖]¢vzx¨ £õºUP ÷Ásk®. ©¢v›PÐUPõÚ ©õv›U Piu® _Áõªâ°ß P¸zxPÎß Á¼ø©²® GÎø©²® Á^Pµ•® Cøͯ •uõ¯zxUSz uµU £õºUP ÷Ásk©õ?Ti¯ GÊa]°ÚõÀ GvºPõ» C¢v¯õ ©÷Põß Áõ¸[PÒ £UP® 34.Úu® ö£ØÖ E»P •ß÷Úõi¯õP E¯¸®!ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 23 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 24. ÷PÒÂ: ]Ö Âå¯[Pξ® Eh÷Ú Cu¯zvÀ øÁzxU öPõÒÍ»õ©õ? öhßåÚõQ AÊxÂkQ÷Óß. Aøuz C¢uU PøhUPõµº ÷£õÀ, }²® J¸ ÷£õºk GÊv Eß Cu¯ ukUP GßÚ ö´Áx? Áõ¼À øÁ. B©õ®, AvÀ } GßÚ GÊu¨ ÷£õQÓõ´. Aøu & öÀÂ. â.¤. 훧µo, ]ÁPõ]. GÚUS® GÊv Aݨ¦Áõ¯õ? £vÀ : ö£›¯ ¯õ£õ› J¸Áº ÷PÒ : AøÚÁøµ²® |À»ÁµõUSÁx G¨£i? £»Âu ¯õ£õµ[PÎÀ £õk£mk¨ & öÀÁß ©õ. u[P •Û¯õsi, ÷Põn®£mi.Auº©® BvUP® ö´Áøu¨ ÷£õÀ ÷uõßÔÚõ¾®, uº©÷© öÁÀ¾®. &÷áõ¨ ¹Uì ö£õ¸Ò ®£õvzuõº. £vÀ : Ax |©x ÷Áø»¯À» Gß÷Ó ÷uõßÖQÓx. ¯õº J¸ |õÒ vjöµÚ HØ£mh w J¸Á¸® GÀ÷»õ¸US® |À»ÁµõP C¸UP •iÁvÀø». £zvÀ AÁµx ö£›¯ Pøh Hß, CøÓÁßTh GÀ÷»õ¸US® CÛø©¯õÚÁµõP C¸UP wUQøµ¯õQ |èh® HØ£mhx. •iQÓuõ GßÚ? ©Ö|õÒ Á¢x Pøhø¯U Psh |õ® ö´¯UTi¯öuÀ»õ®, GÀ»õ Ch[Pξ® |õ® ÁºPÒ "PhÄÒ Hßuõß C¨£i |À»ÁµõPÄ® ÁÀ»ÁµõPÄ® C¸UP •¯Ø] ö´Áxuõß. ö´uõ÷µõ? GßÖ ¦»®¤Úº. •¯Ø] v¸ÂøÚ¯õUS®. BÚõÀ ]» vÚ[PÎ÷»÷¯ J¸ ÷PÒ : ÷õ®£ø» JÈzxa _Ö_Ö¨ø£ GÀ÷»õ›h•® öPõsk Pøhø¯z xÁUQ¯ ¯õ£õ›÷¯õ, Áµ GßÚ ö´¯ ÷Ásk®? &öÀ ]¢xáõ. ""ÁõiUøP¯õͺP÷Í, G›¢x ÷£õÚx Gß Pøhuõß, Gß |®¤U £vÀ : _Ö_Ö¨ø£ GÀ÷»õ›h•® HØ£kzu Hß •¯ÀQÓõ´? øP²® øu›¯•® AÀ». E[PÐUS _Ö_Ö¨¦ Gߣx J¸ w£®. •u¼À EÚUSÒ A¢uz w£® HØ£mh AöÍP›¯zvØS Á¸¢x G›¢uõÀ ÷£õx®. EßÚõÀ ¤Ó w£[PøÍ HØÓ •i¯õÂmhõ Q÷Óß GßÖ ö£›¯ ÷£õºøh Pøh ¾®, C¸øͯõÁx Kmh»õ®. Áõ¼À øÁzuõº. ÷PÒ : |õß |ßS £izxU öPõsi¸¢÷uß. BÚõÀ C¨÷£õx ]» |õmPÎ÷»÷¯ |À» »õ£® GßÚõÀ ›¯õP¨ £iUP •i¯ÂÀø». GÚUS GßÚ TÖQÕºPÒ? ö£ØÖ ö£›¯ £nUPõµº BÚõº. & öÀÁß Q¸ènß, ©xøµ. §µo, §µn® AuõÁx §µn £vÀ : "öÁØÔø¯z uUP øÁzxU öPõÒ. ÷uõÀÂø¯¨ ©õÚ }, ÁõÌÂÀ Á¢x÷£õS® ]» ¤izxz öuõ[Põ÷u GߣõºPÒ. CøhgÀPøÍ GÀ»õ® Eß öÁØÔUPõP¨ £õk£k®÷£õx } EßÝøh¯ Ph¢u Põ»zx öÁØÔPøÍ {øÚzx¨ £õº. BÚõÀ vjöµÚ ©Úx ÷uõÀ Âø¯¨ ¤izxU öPõsk öuõ[SÁvÀ uÛ _PzøuU Põq®. •ØPõ»zvÀ ©PõµõáõUPøÍU Põø»°À x°À Gʨ£¨ £õkÁõºPÒ. AuØS¨ "£ÒÎö¯Êa] GßÖ ö£¯º. A¢u¨ £õhÀPÎÀ AµøÚ "©õõ÷Ú, Gv›PøÍ Aizx ö|õÖUS£Á÷Ú, õõv õ÷Ú GßÖ ¦PÌ¢x £õkÁõºPÒ. Cuß ‰»® õuõµn AµßTh ©õÃµß BQÂkÁõß. Cx J¸ ÁøP¯õÚ ©÷ÚõuzxÁ ]Qaø. Q¸ènõ, EÚUS C¨÷£õx Á¢v¸¨£x AºáúÚÝUS Á¢u J¸ ÷õP® ÷£õßÓxuõß. A¢ua ÷õPzøu }USÁuØS AºáúÚß £õºzuõµv°ß A¸øÍ |õiÚõß. AuÚõÀ AÁÚx ÷õP•® £»ÃÚ•® JÈ¢uÚ. }²® A÷u ÷£õßÖ CzuøÚ Põ»® ö£ØÓ EÚx öÁØÔ PøÍ GÀ»õ® {øÚzx¨ £õº. {øÚUP •i¯õÂmhõÀ AÁØøÓ¨ £mi¯À Cmk GÊv øÁzxU öPõÒ. ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 24 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 25. ¤ÓS «sk® «sk® öÁØÔ ö£Ó •¯Ø] ö´. }AºáúÚß Gߣøu E»SUS AÔÂ. ÷PÒ : ÷Põ£¨£k£ÁºPÎß ÷Põ£zøuU SøÓUP |õ®GßÚ ö´¯ ÷Ásk®? & öÀÁß i.AìÂßS©õº. £vÀ : EßÛh® ÷Põ£¨£mhÁ›ß ÷Põ£® EßÚõÀÁ¢uvÀø» GßÓõÀ } EßøÚU Pmk¨£kzvUöPõÒ. ÷Põ£zøuz ysiÂk® Uv SøÓ¢ux®, AÁ÷µK´¢xÂkÁõº. A¨÷£õx Eß ö£õÖø©°ß ö£õ¸ÒAÁ¸US¨ ¦›²®. ¤ÓS } TÖ® |À»ÁØøÓ AÁº {a¯® ÷Pm£õº. ÷PÒ : |õß G¨÷£õx® ÷Põ£¨£kQ÷Óß. Aøu G¨£iPmk¨£kzxÁx? & öÀÁß Pø»a öȯß. £vÀ : Aöu¨£i } G¨÷£õx® ÷Põ£¨£kQÓõ´GßÖ TÓ •i²®? C¢uU ÷PÒ GÊv¯÷£õx }÷Põ£¨£hÂÀø». Eß {ø»ø¯¨ £ØÔ Á¸zu¨£m AuÚõÀ ©õÓ ÷Ási¯x •u¼Ài¸UQÓõ´. Ax ©õÓ ÷Áskö©ß£uØPõP¨ ©õnÁºPÒ AÀ», |©x PÀ£õk£mi¸UQÓõ´. •øÓuõß. u®¤, EßøÚ¨ £ØÔ }÷¯ uÁÓõPU TÔU öPõÒÍ»õ©õ? ÷PÒ : {»øÁ¨ £õºzxU PÂbºPÒ Esø©, Fk¸Ä® `›¯ JÎ. Aøu ¯õµõ¾® ‰i ©øÓUP •i¯õx. & ªÀhß CÛ EÚUS G¨÷£õx ÷Põ£® Á¸QÓ÷uõ A¨÷£õx } PõuÀ £õmkUPøÍ÷¯ £õkQÓõºPÒ.ø£zv¯©õPa ö¯À£h Bµ®¤UQÓõ´ GÚ {øÚzxU {»Ä Ax ÷£õßÓ ]¢uøÚPøÍ ©mk¢öPõÒ. Auß ¤ÓS ÷Põ£® Á¸©õ öȯõ? uõß u¸©õ? & öÀÁß •zxS©õº. ÷PÒ : •ß÷ÚÖ£ÁºPÒ •ß÷ÚÔU öPõsi¸UQßÓÚº. £vÀ : J¸ PÂøuø¯U ÷PÒ.¤ß÷Ú C¸¨£ÁºPÒ ¤ß÷Ú ÷£õ´U öPõs÷h C¸UQßÓÚº. {»õ ÷£_QÓx!Ax Hß? & µõ÷áìS©õº, ]ßÚUPõ©ß£mi. ©Ûuõ, £vÀ : µõ÷áì, Cx J¸ •vº¢u ÷PÒÂ. GßøÚ A©õÁõøU P¸¨¤ Gߣº. •uõ¯zvÀ |hUS® C¢u AÁ» {ø»ø¯ Gso Psk öPõÒÍ ©õm÷hß |õß.P»[S® |À» EÒÍ[PÒ £» EÒÍÚ. C¨¤µaøÚø¯ J¸ {»÷Á GßÖ u[PÒ•uõ¯¨ ¤µaøÚ¯õP¨ £õºUPõ©À õuõµn©õP¨ £õº. |õ¯Qø¯ GßÝÒ Põs£º ]»º. AvP©õP¨ £]¨£Á¸U÷P BPõµ® {øÓ¯ QøhUS®Gߣx÷£õÀ •¯Ø] C¸¨£ÁÛhzvÀuõß •ß÷ÚØÓ ÷©P® GßøÚa `Ê®,•® AvP® C¸US®. ©[P ©õm÷hß |õß. A¨÷£õx® ÷PÒÂ: CßøÓ¯ ©õnÁºPÒ Gøu²® ©Ú¨£õh® ö´²® H÷uÝ® Kº Kµzv¼¸¢x÷£õ÷uõ AÀ»x ¦›¢x öPõÒÍ÷Áõ ]µ©¨£kÁuØSU Põµn® E»øP Gmi¨ £õº¨÷£ß &GßÚ? í›íµß, ößøÚ&4. Eß P²ÒÍ® xÒÎU SvUP! £vÀ: _Áõª Â÷ÁPõÚ¢uº 100 Á¸h[PÐUS •ßÚºTÔ¯ J¸ £v÷» Eß ÷PÒÂUSa ›¯õÚ £v»õP C¸US®. GÚx •uÀ ¤øÓ ¦ßÚøP¯õ® Cµshõ® ¤øÓ ÂÈU÷Põn©õ® |® £i¨¦ CßÖ G¨£i EÒÍx? ‰ßÓõ® ¤øÓ öuõmiÀ Gߣº. "PÀ •øÓ •ØÔ¾® uÁÖ. ]¢v¨£x G¨£i GߣøuAÔÁuØS •ß ©ÚvÀ uPÁÀPøÍz voUQÓõºPÒ. ¯õº Gx öõßÚõ¾® Gv¾® "©ÚøuU Pmk¨£kzxÁ÷u •u¼À PؤUP¨£h ÷Ás |õß ]¢uøÚ ö¾zxÁvÀø»;k®. {øÚzu÷£õx ©ÚøuU Pmk¨£kzu •i¯õuuõ ©¯[Q {Ø£vÀø».÷»÷¯ Gøu²® ¦›¢xöPõÒÍ }sh Põ»® BQßÓx. ¦PÊUS ©¯[QÚõÀ, {»ÁõÚ í›íµõ, C¨÷£õx EÚU÷P öu›²®, } öõßÚ |õÝ® »mzvÀ JßÓõQ¤µaøÚUPõÚ ÷ÁºPÒ G[S C¸UQßÓÚ GßÖ! |mzvµ©õQÂk÷Á÷Ú! ❖ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 25 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 26. ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 26 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 27. Kº E¯º ]¢uøÚ: £ P¼¾® `›¯ JÎ EÒ÷ÍÁµõu AÍÄ Kº Ahº¢u Põk Ax. Auß ÁÈ÷¯ |õßS ÁÈ÷£õUPºPÒ ößÖ öPõsi¸UQÓõºPÒ. AvÀ J¸Áß wÁmiH¢v¯Áß. AÁß ¤ß §UTøhø¯H¢v¯Áß. C¸øÍ ö|õ¢x öPõÒÁuØS¨ £v»õP J¸ ÂÍUøP HØÔ øÁUP»õ®. & ^Ú¨ £Çö©õÈ AuØPkzx J¸ Ásnõß. Pøh]¯õP J¸ ¢{¯õ]. CÁºPÒ ößÖ öPõsi¸US®÷£õx ©µ[PÒ Â»Q¯ÄhߣiPÐhß Ti¯ SÍ® JßÖöu›¢ux. öÁÎa® Á¢x SÍzvÀ }øµUPshx® wÁmi H¢v¯Áß Aøu}›À Aønzx ÂkQÓõß. §UPõµ÷Úõ, §UPÒ ÁõiÂhõ©¼¸UP }º öuÎzx AÁØøÓ¨£õºzxU öPõÒQÓõß. Ásnõ÷Úõ, xoPøÍz xøÁzxU öPõsi¸UQÓõß. Ásnõ÷Úõ, xoPøÍz ¢{¯õ]÷¯õ, AvÀ ‰ÌQ AÝèhõÚ[PøÍ •iz xøÁzx AÊUSPøͨ ÷£õUSÁxxU öPõsk ᣕ® v¯õÚ•® ö´QÓõº. ÷£õÀ v¯õÛzxz ußøÚ ¦x¨¤zxU öPõÒQÓõß. £µ¨¤µ®©® Gߣx® J¸ SÍ® ÷£õÀ ¯õÁ¸US®ö£õxÁõÚx. £» ©¯[PЮ u[PÐU÷PØÓ E¸Á[ ¢{¯õ]÷¯õ, £PÁõÛhzvÀ ußøÚPøÍ ]ÁÚõP, ÂèqÁõP, xºøP¯õP, H_ÁõP •Êø©¯õP J¨£øhzx µnõPv¸®¤ Án[Q Á¸QÓx. ‰»©õPz uß ¤ÓÂa _Çø» •izxU öPõÒQÓõº. E¸Á©ØÓ £µ¨¤µ®©zøu E¸Á® öPõkzx Án[SÁx ©Ûu ©Ú÷©. ©Ú® Gߣx Ahº¢u Põk. £PÁõÛhzv÷» ußøÚ §øá, v¯õÚ® ‰»©õP •Êø©¯õP J¨£øhzxU öPõÒÍ Põ©, S÷µõu, ÷»õ£, ©u, ©õaº¯® GßÝ® ÷Ásk®. Cøu µnõPv GÚ øÁnÁ®öPmh Sn[PÒ EÒθUS® Bz©õøÁz vøµ TÖQÓx.÷£õÀ ©øÓzxU öPõsi¸UQßÓÚ. "©ºPh £Uv J¸ Sµ[PõÚx uß uõ°ß SÍ® Gߣx £PÁõÛß P¸øn. P¸øn Á°ØøÓU PmiUöPõsk ©µzvØS ©µ® uõÂ,GÀ÷»õ¸US® ö£õxÁõÚxuõ÷Ú. G¢u £¯•ªßÔ C¸UQÓx. £iPÒ ¯õÄ® øÁ, øÁnÁ, Q¸ìuÁ, Ax÷£õ» E£õPß A®£õÎß £õuzCì»õª¯® GÝ® ©¯[PøͲ® SÔUS® øuU öPmi¯õP¨ ¤izxUöPõsk AÁÎGßÖ öPõÒÍ»õ®. Bz© õuPºPÍõP ÁȨ h® ußøÚ •Êø©¯õP J¨£øhzuõÀ AÁÒ÷£õUPºPøÍ GkzxUöPõÒÍ»õ®. AøÚzøu²® £õºzxUöPõÒÁõÒ. ❖ wÁmi H¢v¯Áß AÁÚx £USÁzvØSz uS¢uÁõÖ, AÁß ÷uøÁ •i¢u Ax Kº Ahº¢u Põk. »[SPÒ AvP®. ÷|£õÍÄhß wÁmiø¯ AønzxÂkQÓõß. ©ßÚ¸US¨ ¦¼÷Ámøh GßÓõÀ ¤iUS®. §UPõµ÷Úõ AÆÁ¨÷£õx AÁ¸hß Á¢uÁº J¸ ¦¼ø¯a _h, SÔ uÁÔ¯x.£PÁõøÚ {øÚzxz ußøÚ £uÔ¯ ¦¼ _ÁõªPÎß Si¾US KiÁ¢xy ´ ø © ¨ £ k z v U ug©øh¢ux. Á¢u ¦¼ø¯ Á¸iÚõº _ÁõªPÒ.öPõÒQÓõß. ¦¼ø¯ µmi Á¢uÁº CUPõm]ø¯U Pshõº. ¯õº A¢uz xÓÂ? £i²[PÒ £UP® 28.ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 27 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 28. hõUhº P.AÇPµõáõ SÇ¢øu ¤Ó¢ux. ÿuº GÚ¨ ö£¯›mhÚº AUSÇ¢øuUS. vøµ¼[Puõº ¤Ó¢u÷£õx SÇ¢øu°ß ÷©Û°À ÷£öµõÎ Á¢x IUQ¯©õÚøu Âz¯õÁv Pshõµõ®. ¦ÓE»P |õmhªÀ»õu SÇ¢øu GÚ¨ ¤Óº GsoÚõ¾® AÁß BߪPU SÇ¢øu GßÖ uõ´ AÔ¢uõº. vøµ¼[Puõ¸USz uÛø©²® ö©ÍÚ•® CÛø©. AÁÚx BÌ¢x ]¢vUS® vÓÝ® Aø©v¨ ÷£õUS® B]›¯º PøÍU PÁº¢uvÀ ¯¨¤Àø». vøµ¼[Puõ¸US 9 Á¯vÀ E£|¯Ú® |øhö£ØÓx. E›¯ Á¯vÀ ö£Ø÷Óõº ©n•iUP ¸®¤Úº. ÷£›ß£ ÁõÌøÁ |õi¯ vøµ¼[Pº £oÁõP ©ÖzxÂmhõº. vøµ¼[Pøµ, JßÖUS® EuÁõuÁß GÚ ]»º {øÚz uÚº. BÚõÀ Âz¯õÁv uß ©PÛh® ¯õ›h•® Põnõu CøÓ Dº¨ø£ AÔ¢uõº. Âz¯õÁv ©PÝUS EØõP‰mi E£÷u •® AÎUP Ax vøµ¼[P¸US¨ ÷£›ß£©õ°¸¢ux. Põ»® ößÓx. 1647&À |µ]®©º CøÓÁÚi G´vÚõº. Âz¯õÁv²® vøµ¼[P¸® v¯õÚzv¾® ÁÈ£õmi¾® u® ÁõÌ|õøÍU PÈzuÚº. 12 BskPÒ Ph¢uÚ. 1659&À Âz¯õÁv²® CøÓ¯i G´vÚõº. D©UPhßPÒ •i¢uÚ. vøµ¼[P÷µõ ©¯õÚzøu Âmk Á¸ÁuõP CÀø». A[÷P÷¯ uÛ¯õP ÁõÇ Â¸®¤Úõº. ÁõÌUøP {ø»¯ØÓx. zv¯zøuz u›]UPz u® EÒÍ® Põ ]°À ÁõÌ¢u vøµ¼[P xiUQÓx. BP÷Á uÛø©ø¯ |õkÁuõP vøµ¼[Pº _ÁõªPÒ ]ÁÚõP÷Á Á»® öõßÚõº. u® uõ°ß E£÷u¨£i ÷¯õP õuøÚ°À AÀ¾®J¸ £õÁzøu¨ £»º ö´uõ¾® Ax £õÁ÷©! &í[÷P›¯¨ £Çö©õÈ Á¢uõº. AÁº 250 BskPÐUS® £P¾® Dk£mhõº vøµ¼[Pº. ÷©»õP ÁõÌ¢uõº Gߣº. C¨£i¯õP 20 BskPÒ PÈ¢uÚ. 17&® ¡ØÓõsiÀ B¢vµõÂÀ vøµ¼[P¸US J¸ S¸ ÷uøÁ GߣuõÀ CøÓÁß £õRµu Âá¯|Pµ® A¸÷P Sª¼ GßÓ _ÁõªPøÍ Aݨ¤ øÁzuõº. Esø©¯õÚ ^høÚz ÷ui Qµõ©zvÀ |µ]®©uõº & Âz¯õÁv S¸÷Á Á¸Áõº Gߣx GÆÁÍÄ Esø©! u®£vUS vøµ¼[P _ÁõªPÒ S¸Âß {ǼÀ vøµ¼[P›ß wµ ᣠuÁ® öuõhº¢ux. ¤Ó¢uõº GßÖ TÓ¨£kQÓx. |õßS BskPÐUS¨ ¤ÓS AÁºPÒ í›¯õÚõ ößÓÚº. |µ]®©uõº ¤Ó¨¤¾® Snzv 1685&À C[S •øÓ¯õP ¢{¯õ wmø ö£ØÓ vøµ¼[Pº, ¾® A¢unº. Âz¯õÁv²® ]Ó¢u Pn£v _Áõª BÚõº. C¸ _ÁõªPЮ A[S 10 BskPÒ ]Á£Uøu. u[QÚº. £õRµuº ©õv Aøh¢u ¤ß Pn£v _ÁõªPÒ Âz¯õÁvUSU SÇ¢øu¨ ÷£Ö wºzu ¯õzvøµø¯z öuõhº¢uõº. CÀ»õuuõÀ, |µ]®©uõº ©Ö©n® •iÂÀ µõ÷©ìÁµ® Á¢uõº Pn£v _ÁõªPÒ. u©x ö´x öPõshõº. C¸¢uõ¾® v¯õÚzuõ¾® S¸Âß A¸Íõ¾® Aèh©õ ]zvPøͨ CøÓ¯¸ÍõÀ Âz¯õÁvUS 1607, ö£ØÓõº. øu 11&® |õÒ _ÁõªPÒ ¤Ó¢uõº. E©õµs •÷Põ£õz¯õ¯º GߣÁº ¤ßÚõmPÎÀ Põ]°À SÇ¢øu GÀ÷»õµõ¾® ÷£õØÓ¨ _ÁõªPÎß ^hµõÚõº. AÁº Âmka ößÓ SÔ¨¦Pμ £kÁõß GßÓÚº ö£›÷¯õº. ]Á ¸¢xuõß _ÁõªPÎß ÁõÌUøPø¯¨ £ØÔ |õ® AÔQ÷Óõ®. µõ©ß GÚ¨ ö£¯›mhÚº. AÁº vøµ¼[Pº }›ÝÒ GÆÁÍÄ ÷|µ©õÚõ¾® ‰ÌQ°¸¨ vøµ¼[P ÷uzvÀ ¤Ó¢uuõÀ £õº. {øÚzu ChzvÀ ÷uõßÖÁõº. GÀ÷»õ¸® ¯UP, vøµ¼[Puõº GÚÄ® AøÇzuÚº. ÂøµÂÀ ©øÓ¢x® ÂkÁõº. GÀø»°À»õ UvPÒ CøÓ¯¸ÍõÀ |µ]®©uõ›ß GzuøÚ÷¯õ ö£ØÖ® _ÁõªPÒ ¤µ®© bõÚ® AøhÁx, Cµshõ® ©øÚÂUS® Bs CøÓÁÝhß JßÔÂkÁx GߣÁØÔÀuõß Dk£mhõº. ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 28 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 29. AÔ¢x öPõÒ÷Áõ® |® Bõº¯ºPøÍ! CaUvPøÍ GÀ»õ® xa©õP ©vzu Âz¯õÚ¢u _ÁõªPÒ Pn£v _ÁõªPÐUS wmø_ÁõªPÒ, x¯¸Ø÷Óõº xUP® Pøͯ £» ÁÇ[Q µõ©õÚ¢u µìÁv GßÓ |õ©zøu²®Aئu[PøÍ {PÌzuÄ® u¯[PÂÀø». `miÚõº. Aئu[PÐUS AÍÂÀø»! ¤ß _ÁõªPÒ 1726&À vjöµÚ |º©øu BØÓ[ µõ÷©ìÁµzvÀ B¢vµõ¼¸¢x Á¢u Pøµ°À ©õºUPs÷h¯ B]µ©zvÀ ÷uõßÔÚõº.£UuºPÒ Pn£v _ÁõªPøÍ Aøh¯õÍ® A[S £» õxUPÐhÝ® bõÛPÐhÝ® P»¢xPsk u®‰º v¸®£ ÷ÁsiÚº. AÁº Aøu ÷£] ©QÌ¢x ÁõÌ¢uõº.HØPÂÀø». PõQ £õ£õÄ® A¢u bõÛPÎÀ J¸Áº. £õ£õ J¸ u® Sk®£zxhß A[S Á¢u A¢unº |õÒ BØÔÀ CÓ[QU øP°À }öµkUP Ax £õ»õPz PhÄÎh® |®¤UøP EÒÍÁºPÒ, ©ÛuºPÒ «x £øP öPõÒÍ ©õmhõºPÒ. & Põ¢v¯iPÒJ¸Áº Pøͨ¦® Pk[÷Põøh öÁ°¾® ÷uõßÔ¯x. ¯¢u £õ£õ _ØÖ®•ØÖ® £õºzuõº.uõUP ©¯[Q ÃÌ¢x ©õs÷h ÷£õÚõº. A¨÷£õx _ÁõªPЮ u® øPPÍõÀ }øµ Gk¨£øuUEØ÷Óõº PuÔÚº. AøuU Psh _ÁõªPÒ Pshõº. _ÁõªPÎß øP £mh £»÷Ú, }º £õ»õÚxö|QÌ¢x P©sh» }øµ Gkzx CÓ¢uÁº «x GÚ AÔ¢uõº.öuÎUP, E°º ö£ØÓõº A¢u A¢unº. 1733&À A[Q¸¢x ¤µ¯õøP Á¢uõº _ÁõªPÒ. 1699&À ¦›, ¤µ¯õøP, ¤ß xÁõµøP öß ¤µ¯õøP°À uÛ¯õP ÁõÌ¢u _ÁõªPÒ J¸ |õÒÓõº. µõ÷©ìÁµzvÀ ¢vzu £UuºPÒ A[Q¸¢uÚº. _ÁõªPøͨ £ØÔ HØPÚ÷Á AÔ¢uAÁºPÒ £Uv²hß £oÂøh ö´uÚº. _ÁõªPÎß ¦PÌ £µÂ, Tmh® AvP©õÚuõÀ uÛø©ø¯ |õi _ÁõªPÒ 1701&À÷|£õÍ® ößÓõº. HPõ¢u©õÚ Ch® Psk÷¯õP {ø»°À A©º¢uõº. Ax Kº Ahº¢u Põk. »[SPÒ AvP®.÷|£õÍ ©ßÚ¸US¨ ¦¼÷Ámøh GßÓõÀ¤iUS®. AÁ¸hß Á¢uÁº J¸ ¦¼ø¯a _h,SÔ uÁÔ¯x. £uÔ¯ ¦¼ _ÁõªPÎßSi¾US KiÁ¢x ug©øh¢ux. Á¢u ¦¼ø¯ Á¸iÚõº _ÁõªPÒ. ¦¼ø¯Âµmi Á¢uÁº CUPõm]ø¯U Pshõº.¯¨¦ ÷©¼h Aµ›h® ößÖ TÔÚõº. £hS JßÖ BØÔÀ uzuΨ£øuU Pshõº. ©ßÚ¸® £Uv©õß. _ÁõªPÎß ©Pzx öPõmk® ©øÇ, ÷Põµ¨¦¯À. _ÁõªPÒ Aø¯õxÁzøu Enº¢x Âø»©vUPöÁõsnõ µzv Pøµ°À {ßÖ £høP¨ £õºzuõº.Ú[PøͲ® øÁµ[PøͲ® _ÁõªPÐUS A¨÷£õx A[S Á¢u µõ®uõµU £mhõaõ›¯õAÎUP, _ÁõªPÒ AÁØÔß «x AUPøÓ GߣÁº _ÁõªPøÍ AqQ, ©øÇ, PõØøÓzPõmhÂÀø». AuÚõÀ Aµ¸US _ÁõªPÒ uºUP Jx[Sªh® ÷£õS®£i ÷ÁsiÚõº.«x AvP ©v¨¦ Eshõ°ØÖ. ]›zuÁõ÷Ó _ÁõªPÒ, "£hQÀ uÂUS® 1720&À ©õÚ÷µõÁ›À uÁzv¼¸¢u ©UPøÍU Põ¨£õØÓ ÷Ásk® GßÓõº._ÁõªPÒ, ©PøÚ CÇ¢x Á¸¢v¯ J¸ µõ®uõµU £høP¨ £õºzuõº. Ax }›À ‰ÌQ¯x.ö£soß AÊøPU Sµø»U ÷Pmhõº. Ps A¸Q¼¸¢u _ÁõªPЮ ©øÓ¢uõº. Áõ¯øhzxvÓ¢u _ÁõªPÒ A¢u A£ø»°ß CÓ¢u {ßÓ µõ®uõµU ]Ôx÷|µzvÀ £hS Pøµ ÷¸Áøu©PøÚ Gʨ£ ¸®¤Úõº. AÁÒ _Áõª ²® Av¼¸¢÷uõº _ÁõªPÐhß |»©õP |h¢xPøÍ Án[Q, AÁº £õu[PÎÀ ©PøÚU Á¸Áøu²® Pshõº. AÁº _ÁõªPÎß Põ»iPÎÀQhzuÄ®, AÁß uø»ø¯z uhÂÚõº. ÃÌ¢uõº.Eh÷Ú E°º ö£ØÖ GÊ¢uõß AÁß. Põ]°À _ÁõªPÒ _ÁõªPÒ ©õÚ÷µõÁ›À BÖ BskPÒ 1737&À Áõµõn]°À íÝ©õßPõm ößÓõºÁõÌ¢uõº. A¨÷£õx Bv[Pµ›ß ÁÈÁ¢u _ÁõªPÒ. Bøh°ßÔ, ÷£øÇ Á°Öhß |h©õk®ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 29 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 30. ✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻ f PõÎuõé&é®ìU¸u&÷P¢zµ®g✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻ ✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻ 18, ßÚv öu¸, ©xµõ¢uP® & 603306. ÷£õß : 98404 00336, 97909 87100. u£õÀ ‰»® é®ìU¸u® |øhö£Ö® ÁS¨¦PÒ ❖ é®ìU¸u õßÔuÌ ÁS¨¦ ❖ é®ìU¸u i¨Í÷©õ ÁS¨¦ ❃ 7 Á¯x •uÀ AøÚÁ¸® £°»»õ®. ❃ _»£©õÚ 6 ©õuz ÷uºÄPÒ ❃ uªÈÀ ÂÍUPzxhß ¦zuP[PÒ QøhUQßÓÚ. ❃ ªPa _»£©õÚ •øÓ°À £i¨£i¯õP é®ìU¸u ö©õÈ £°ØÖÂUP¨£kQßÓx. ❃ £õh¨¦zuP[PÒ ªPÄ® AÝ£Á® Áõ´¢u B]›¯ºPÍõÀ u¯õ›UP¨£mhøÁ. ❃ é®ìU¸u® £°ßÖ uõ[PЮ £°ØÖÂUP»õ®. ❃ Akzu ÷uºÄ |õÒ : 27.2.2011. Ch® : E[PÒ Fº. £vÄ ö´¯ Pøh] |õÒ : 10.1.2011 ❃ C¢v ö©õÈ £°ØÖÂUS® B]›¯ºPЮ é®ìU¸u® £°ØÖÂUP»õ®. ¦zuPU Pmhn® ¹. 150/& ÷uºÄU Pmhn® ¹. 45/& h ÂÍUP¨ ¦zuPU Pmhnzøu ©o¯õºhº ‰»® ö¾zv ¦zuP[Pøͨ ö£ØÖU öPõÒÍÄ®. ›¯õÚ •PÁ›ø¯ öuõø»÷£] Gsqhß öuÎÁõP GÊuÄ®. uPÁÀ ö£Ó ÷£õÛÀ öuõhº¦ öPõÒÍÄ®. ✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻ ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 30 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 31. EßÚõÀ AønUP •i¯õu ö|¸¨ø£U QÍÔÂhõ÷u! & £Çö©õÈ_ÁõªPÎß «x ¯õ¸® PÁÚ® ö¾zuÂÀø». |©US {øÚÅmkQßÓx Áõµõn]°À Á»®C[S £» ÷|õ¯õÎPøÍU Sn©õUQ Âmk Á¢u ]ÁÚõÚ _ÁõªPÎß ÁõÌUøP!uõìÁ÷©uPõm Á¢uõº _ÁõªPÒ. S¸÷uÁ¸® vøµ¼[P _ÁõªPЮ u®ø© |õi Á¸® ©UPÒ öuõøP Ti Áµ AÁº ÿµõ©Q¸ènº Põ]USa ößÔ¸¢u÷£õxö©ÍÚ® ÷©ØöPõshõº. vøµ¼[P _ÁõªPÒ £ØÔU ÷PÒ¨£mk AÁ öPõÐzx® ©nØ£µ¨¤À _ÁõªPÒ Bøh øµU Põna ößÓõº. C¸Á¸® J¸Áøµ J¸Áº°ßÔ¨ £kzv¸¨£õº. Pk[SΛÀ Bøh°ßÔ Tº¢x PÁÛzxU öPõshÚµõ®. ö©ÍÚ ö©õÈP[øP°À £» ©o ÷|µ® ‰ÌQ C¸¨£õº. _Áõª °À u[PÒ Gsn[PøÍ J¸ ©o ÷|µ®PøÍa ÷õvUP •¯ßÓÁºPÒ ÷uõÀ PshÚº. £›©õÔU öPõshÚº. J¸ £nUPõµº CÁ›h® Âmka ößÓ Âø» ÿµõ©Q¸èn A•uö©õÈPÎÀ ‰ßÖ ÂøÚ ÂøuzuÁß ÂøÚ¯Ö¨£õß; vøÚ ÂøuzuÁß vøÚ¯Ö¨£õß. & £Çö©õÈ©v¨£ØÓ ö£õ¸ÒPøÍz v¸kÁuØPõP, v¸hº Ch[PÎÀ _ÁõªPøͨ £ØÔ²®, CÁµx CøÓPÒ _ÁõªPÐUS AÍÄUS «Ô ÷£õøu Fmi {ø» £ØÔ²® £UuºPÐUS ÂÍUQ°¸UQÓõºÚº. Ax _ÁõªPøÍ JßÖ® ö´¯ÂÀø». ÿµõ©Q¸ènº. C¸u¯÷µõk CÁøµU Põna v¸hºPøÍ AøÇzx AÁºPÒ Â¸®¤¯ ößÓ S¸÷uÁ¸US _ÁõªPÒ ‰US¨ ö£õiÁØøÓ Gkzxa öÀ¾©õÖ TÔÚõº. ¯õµõ¾® AÎzx E£›zuõµõ®. ©oPºoøPUS A¸QÀCÁØøÓa ö´¯ •i¯õx GÚ Enº¢u ©UPÒ }µõkxøÓ Pmh Gso¯ _ÁõªPÐUS C¸u¯º_ÁõªPøÍ CøÓÁÚõP÷Á ÷£õØÔÚº. ©söÁmi öPõsk v¸¨£o ö´x EuÂÚõº. J¸ ©¯® Kº B[Q÷»¯ AvPõ› _ÁõªP _Áõª õµuõÚ¢uº TÖÁõº: ""_ÁõªPøͨøÍa ]øÓ°À Aøhzuõº. GÀ÷»õ¸® ¯UP, £ØÔ S¸÷uÁº G[PÎh® TÔÚõº: "õmõz]øÓ°ß öÁÎ÷¯ _ÁõªPÒ Â_Á|õu÷µ _ÁõªPÎß Eh¼À|hUP, ]øÓ°ß EÒ÷Í öÁÒÍ®. £õ£õ BØÔÀ CÓ[QU øP°À EøÓ¢x ¤µPõ]zxU öPõsi¸¢Pu÷Áõ •ß÷£õ»÷Á uõÎh¨£mi }öµkzuõº. Eh÷Ú Ax uõº. _ÁõªPÒ C¸¨£uõÀ Põ]¸¢ux. CøuU Psh C¢u AvPõ› £õ»õPz ÷uõßÔ¯x. |Pµ÷© E°ºzxi¨¦hß ªÎº¢ux.²® Avº¢÷u ÷£õÚõº; u® ¸¨£® ¯¢u £õ£õ _ØÖ®•ØÖ® ªP E¯º bõÚ{ø»°À EÒÍÁº÷£õ» _ÁõªPÒ |h¢x öPõÒÍm £õºzuõº. A¨÷£õx AÁº. EhÀ EnºÄ Gߣx ]Ôx®k® GÚU TÔÂmhõº! _ÁõªPЮ u® øPPÍõÀ C¸UPÂÀø». PõÀ øÁUP÷Á E©õµs •÷Põ£õz¯õ¯º GßÓ }øµ Gk¨£øuU Pshõº. •i¯õu£i öÁ°¼À `÷hÔU^hº CøÓÁøÚ ÷|›À Põmk©õÖ _ÁõªPÒ øP £mh £»÷Ú, öPõvUQßÓ ©n¼À AÁº }º £õ»õÚx GÚ AÔ¢uõº._ÁõªPøÍ ÷ÁsiÚõº. _ÁõªPÒ _P©õP¨ £kzv¸¨£õº.J¸ |õÒ ©õø»°À AÁøµ J¸ ]Ö AøÓUS "J¸ |õÒ |õß (ÿµõ©Q¸ènº) £õ¯®Cmka ößÓõº. ©[PÍ÷u塧 ]ø» ö´x AÁ¸USU öPõkz÷uß. A¢u |õmPÎÀA[Q¸¢ux. ^høµ A[Q¸UPa öõÀ¼Âmk AÁº ö©ÍÚ Âµu® §si¸¢uõº. |õß,""PhÄÒ_ÁõªPÒ BÌ¢u v¯õÚzvÀ ‰ÌQÚõº. J¸Áµõ AÀ»x £»µõ? GßÖ øøP°ß ‰»® J¸ ©o ÷|µ® PÈ¢ux. PsPøÍz vÓ¢u ÷Pm÷hß._ÁõªPÒ ÷uÂø¯ AøÇzuõº. »[øP J¼UP "AÁ¸® øøP¯õÀ, ""©õv ‰»® J¸ÁµõPU]Ö|øh ÷£õmk ÷u Á¢uõÒ ]Öª¯õP! A®©õ PõsQ÷Óõ®; |õß, }, E°º, E»P® ÷£õßÓGßÓøÇUPz xizuõº E©õµs. £»ÁõPU Põq®÷£õx PhÄЮ £»÷µ GßÓõº. ÷u²® S¸Ä® uß Gv÷µ C¸¨£øuU Ps AÁøµU Põmi C¸u¯Ûh®, "Cxuõß Esø©SεU Pshõº. ÷£ |õ GÇÂÀø». ]ø» E°º ¯õÚ £µ©í® {ø» Gß÷Óß .ö£ØÖ Áµ, E©õµs ]ø»¯õÚõº. ußÝnºÄÁ¢u¤ß S¸Âß AÝ©v²hß ]Öª°ß PõÀP (S¸÷uÁº ÿµõ©Q¸ènº, £õP® 2,£&363).ÍõPz öuߣmh ÷u塧 £õu[PøÍz öuõmhõº. _ÁõªPÎß Ehø»²® EÖ¨¦PøͲ® Tº¢x _ÁõªPÒ ÷uÂø¯z v¸®¤¨ ÷£õPa öõÀ» PÁÛzu S¸÷uÁº C¸u¯›h®, ""CÁ›h®÷u²® ©øÓ¢uõÒ. Eh÷Ú ]ø»ø¯U Pshõº Esø©¯õÚ £µ©í®¸US›¯ AÔSÔPÒE©õµs. AøÚzx® Põn¨£kQßÓÚ. CÁº õmõz PõªÛ PõgÚ¨ £ØÓØÖ y¯ ©Úxhß ]Áö£¸©õ÷Úuõß GßÓõº.CøÓ¨ £ØÖøh÷¯õº CøÓÁÚõÁº GÚ ÿµõ© Buõµ®: hõUhº Â.Â.¤. µõ©µõÆ GÊv¯ "The Walking ShivaQ¸èn›ß A•uö©õÈPÎÀ |õ® £¸Q¯øu of Varanasi GßÓ ¡À. ❖ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 31 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 32. xߣzøu¨ ÷£õßÓ £°Ø]U P¸ÂPÒ ÷ÁÔÀø». & iì÷µ¼ ©xøµ°À |øhö£ØÓ ÿµõ©Q¸ènº, _Áõª Ax÷£õ» bõÚ® GߣøuU QÇUQ¾® ÷©Ø Â÷ÁPõÚ¢u £UuºPÎß 18&Áx Q¾® öuØQ¾® ÁhUQ¾® C¸¢x ÁµÂk[PÒ. ©õ{» ©õ|õmiÀ õ»©ß £õ¨ø£¯õ Áµmk® GßÖ TÔ¯ xÓÂPÎß |õk Cx. BØÔ¯ Eøµ°ß _¸UP®: GÀ»õ® Á¢u ¤ÓS £õµv öõßÚx ÷£õ», A ߣºP÷Í, G[PÒ xÓ¨ ö£¸©UP÷Í, "Bzv`i °Í®¤øÓ ¯o¢x E[PÒ v¸¨£õu[PÎÀ Gß uø»ø¯ øÁzx ÷©õÚz v¸US® •ÊöÁs ÷©Û¯õß; Án[Q |õß Eøµø¯z öuõh[SQß÷Óß. P¸{Ó[ öPõsk£õØ PhÀªøU Qh¨÷£õß; Cx G[PÒ £õµu®. Gß EhÀ, ö£õ¸Ò, ©P©x |¤US ©øÓ¯¸Ò ¦›¢÷uõß, Bß©õ AzuøÚ²® G[PÒ £õµu ©soØS®, H_Âß u¢øu GÚ¨ £» ©uzvÚº|s£øÚU PèhPõ»zv¾®, õøÚ¨ ÷£õºUPÍzv¾® öu›¢x öPõÒÍ»õ®! & •xö©õÈ C¨£s£õmk P»õaõµzvØPõPÄ® ö»Âh E¸ÁPz uõ÷» Enº¢xn µõx ÷Ásk® GßÖ Gso¯ Kº CøÍbß, ]» £»ÁøP ¯õP¨ £µÂk® £µ®ö£õ¸Ò Jß÷Ó... BskPÒ Aø»¢ux C[÷P ©mk©À», ]Põ÷Põ GßÓ ö£¸ø©ø¯ E»QØS Enºzv¯x C¢u ÃvPξ® ]» ©õu[PÒ Aø»¢uõº. ©s. Aøu E»QØSU öPõsk÷£õ´ Enºzv¯ C¢v¯ ©õuõÂß E°ºzxi¨¦ AÁ¸øh¯x. Áº Â÷ÁPõÚ¢uº. A¢u E°ºz xi¨¤ß, P®¥µzvß •ÇUPzv÷» "C¢v¯õ Gß SÇ¢øu¨ £¸Ázvß öuõmiÀ, AÁº ÷£_QÓ ÷£a_, GÊ¢u [Ru |õu® JÆ÷Áõº Gß CÍø©°ß |¢uÁÚ®, Gß •xø©°ß Põ] Cu¯zv¾® Ãøn¯õ´ «mkQÓx. K! GzuøÚ ö£›¯ |õk Cx! GzuøÚ ö£›¯ ÷ñzvµ®. Cx Gß |õk. G¢øu²® uõ²® ©QÌ¢x uzxÁ® Ax GÚ |®ø© Gso¨ £õºUP øÁUS®. S»õ C¸¢ux® C¢|õk. G[PÒ |õk Cx GßÖ A[÷P }[PЮ |õÝ® {ØQ÷Óõ®. |® |õk öõÀ¼ GÀ»õ ©UPøͲ® C¢u ©soØPõP¨ GÊ¢x {ØQÓx P®¥µ©õP. £õk£ha ö´uÁº _Áõª Â÷ÁPõÚ¢uº. GøuU öPõkUP ÷Ásk÷©õ, AøuU öPõk¨ ußøÚ Âk¨£x GÚ {øÚzx Á¢u xÓÂP £uØPõPa ößÓÁº, ¤Ó ©u[PøÍ öÁÖUPõu ÐUS |kÂ÷», ußøÚ²® ÂkÂzx, C®©s £s¤øÚ¨ £» |õkPÐUS® Gkzxa ößÓÁº, øn²® Âk¨£xuõß ÁõÌUøP GßÖ •u¼À GÀ»õ ©u[PЮ Esø© Gߣøu Gkzxa TÔ¯ ¦µm]z xÓÂ, ÁÈPõmk® xÓ AÁº. öõÀÁuØPõP Á¢v¸UQ÷Óß GßÖ TÔ¯ HøÇPøÍ ©Ó¢uxuõß |õ® ö´u £õÁ®! A¢u¨ ö£›¯ ãÁßuõß Â÷ÁPõÚ¢u ö£¸©õß! _Áõªâ GÊxQÓõº. |õ® ¯õøµ¨ ¦ÓUPozx AÁº •Ç[Q¯ •ÇUP® C¸UQÓ÷u Ax J¸ Âm÷hõ®. õuõµn ©UPøͨ ¦ÓUPozxÂm Põ»•® A¯õx, Aȯõx. Ax {ø»US®. ÷hõ®. ÂøÍÄ? PhØPøµ Kµ[PÒ P£ÏPµ©õ°Ú. B°µ©õ°µ® CøÍbºPøÍ Ax Põ»¢÷uõÖ® C¢|õmiß ©ßÚºPÒ ¯õº? GÁß ÷›PÎ÷» Gʨ¦® GߣuØSa õm]PÍõ´ Á¢v¸UQÓ ÁõÌ¢x öPõsi¸¢uõ÷Úõ, GÁß ©µ[PøÍ E[Pøͨ £õºUQÓ÷£õx C¢v¯õ ©Ö£i²® J¸ AÖzxU öPõsk PõmkÁõ]¯õP C¸¢uõ÷Úõ ©Ö©»ºa]ø¯ ÷|õUQ GÊ® Gߣx ¦›QÓx. AÁß £õµuzvß ¦uÀÁß AÀ»Áõ? C¢uU Tmh® AuØPõÚ Aøh¯õÍ®. AÁøÚ JßÖ® öu›¯õuÁÚõP AÁÝUS GÀ»õ vøPμ¸¢x® PõØÖ Áµ ÷Ásk®. JßÖ® öPõkUPõ©À, C[÷P Áµõ÷u GßÖ ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 32 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 33. öuõÈÀ CÀ»õu PÀÂ, }›ßÔ Áõk® uõÁµzvØSa ©®. &C[PºõÀEÒ÷Í÷¯ ~øǯÂhõ©¾® øÁzv¸¢uõÀ, AÁß Aµ_ uÁÖ ö´uõÀ umiUG[÷P ÷£õÁõß? ÷PmhõºPÒ AßÖ, BÚõÀ CßÖ...? "÷Põuµ÷Ú Áõ! Cx Eß £s£õk. EÚUöPßÖ J¸ uº©® ÷Põ°ÀPÎÀ ÷£¨£hÂÀø».|õP›P® Esk. EÚUöPßÖ J¸ P»õaõµ® Esk £ÒÎPÎ÷» TÓ¨£hÂÀø». PÀ GߣxGßÖ TÔ Aøu |õ® PØÖz uµ ÷Ásk®. Põ_ ÷º¨£uØPõÚ ìuõ£Ú® GÚ G¨÷£õx HøÇUS G¢u ÁiÂÀ CøÓÁß C¸UQÓõß? Á¸QÓ÷uõ A¨÷£õx £õµu® ]µ©¨£kQÓx. "öõUP¼[P® G[÷P C¸UQÓõß, ÷õzxUSÒ •ßÚº ©ßÚºPÎhzvÀ xo¢x ÷£]AÀ»Áõ C¸UQÓõß! ¤µ®©® G[÷P C¸UQÓx. ÚõºPÒ. [P Põ»zv÷» ¤ÒøÍPøÍU÷õØÔÀ AÀ»Áõ C¸UQÓx! öPõø» ö´u ©ßÚøÚ¨ £õºzx, "} •ß÷Ú {Özv°¸¨£x, ©sqUSÒ {Öz Aߦ öPõÒÍõuÁß PhÄøÍ AÔ¯õuÁß. HöÚÛÀ Aß÷£ PhÄÒ. & C÷¯_|õuº A¨£i GßÓõÀ C[S ÁõÊ® ©Ûu¸UöPÀ»õ®"Á°ØÖUSa ÷õÔhÀ ÷Ásk®. EøÇUQÓ ©ÛuøÚ v°¸¨£x SÇ¢øuPÒ. ÷õÇÛß SÇ¢øu|õ® Án[SQßÓ öu´Á©õP BUP ÷Ásk®. PÒ. EßøÚ¨ £õºzxa ]›UQÓõºPÒ. ¯õøÚ Pøͨ £õºzxa ]›UQÓõºPÒ. }[PÒ Ax ©mk©À». õv, C¢x ©uzvß HØ£õhÀ». Ax ÷uõØÖÂkúPÒ. Cx ÷uøÁ¯õ? GÚJ¸ •uõ¯ HØ£õk. QÔìxÁzøua õv¯® ÂÊ[Q ÷|¸US÷|º öõßÚõºPÒ.Âmhx. £SzuÔÄ® |õzvP•® õvø¯ JÈzx ÂkÁöußÖ TÔ öPõi Pmi GÊ¢uÚ. "}v ÷PmP Áõ¸[PÒ GßÖ Aµ]¯»À», Pm]PÍÀ», C¢v¯õ AøÇUQÓx, C¢uz BÚõÀ C¨÷£õx AÁºPÒuõß "õvÁõ›¯õPU xÓ ©UPÒ AøÇUQÓõºPÒ GßÖ öõßPnUöPk GßQÓõºPÒ. £SzuÔÄ® |õzvP•® ÚõÀ, J¸ P®¥µ® Áµõuõ?£Ó¢x ÷£õ´ÂmhÚ. C¢u |õk JßÖ ÷µõuõ? ö£›÷¯õºP÷Í! "AÀ»õux ö´ux C¢x ©uzvßHØ£õhÀ» GßÖ |õ® TÓ ÷Ásk® GÚ Â÷ÁPõÚ¢uº BÚõÀ CßÖ, JßÖ£mh £õµu® CÀ»õöõÀ¼°¸UQÓõº. ©À ÷£õ´Âk÷©õ GßÓ £¯® Á¢xÂmh÷u. ¾øPPЮ ÷Áø» Áõ´¨¦PЮ PÀ Áõ´¨¦ ö£¸©UP÷Í, C¢xUPÎß BߪP®,PЮ õvø¯ {µ¢uµ©õUQ øÁzxÂmhÚ. ö£ÍzuºPÎß P¸øn, QÔìuÁºPÎß ö¯ÀvÓß, Cì»õª¯ºPÎß ÷Põuµ GÁöµÀ»õ® Cøu ÷Áshõ® GßÖ öõßÚõº ÷|® CøÁ AøÚz÷uõk® |õ® ÁõÌ¢xP÷Íõ, AÁºP÷Í A¢u ÷Áø» Áõ´¨¦PøͲ®, ¾øP Põmh ÷Ásk®.PøͲ® öPõsk Á¢x øÁzxÂmk & £ì©õ_µß÷£õ», Áµ®öPõkzuÁß uø»°÷»÷¯ øPøÁUQßÓ "JÆöÁõ¸ ©uzvß öPõi°¾® CÛPøu¯õP ©õmiU öPõsk ÂÈUQÓõºPÒ. C¸UP ÷Ási¯x, "Eu ö´, søh ÷£õhõ÷u, JßÖ£kzx, AÈUPõ÷u, ©µ "|õß Kº C¢v¯ß, JÆ÷Áõº C¢v¯Ý® Gß •® õ¢u•® ÷Ásk®. ÷ÁÖ£õk ÷Ás÷Põuµß GßÖ PºÁzxhß öõÀ GßÖ Â÷ÁPõ hõ® GÚ GÊu¨£k® GßÓõºÚ¢uº GÀ÷»õøµ²® £õºzxU TÓa öõÀQÓõº Â÷ÁPõÚ¢uº.GßÓõÀ, Cuß ‰»® J¸ öuÎÁõÚ £õhzøu |©USzu¢v¸UQÓõº. C¢v¯ ©s D_ÁµÛß öõzx, ©÷Pì ÁµÛß öõzx. GÀ»õ¸US® GÀ»õ® u¸® ©÷Pß AÁß. AÁß u¢u öõzøuU PmiU PõUP ÷Ásk®. Áõ¸[PÒ! |õ® GÀ»õ¸® A¢u¨ ö£¸ ©Pß Põmi¯ ÁÈ°÷» ÃÖ|øh÷£õmka öÀ÷Áõ®. Kº GÊa]ªUP, ©Ö©»ºa] ªUP £õµu® C¢u ©so÷» ÷uõßÖ®. Aøu G¢u Uv¯õ¾® AÈUP •i¯õx. "GÀ»õ E°ºPξ® |õ÷Ú C¸UQ÷Óß GßÓ ¦v¯ Uv ÷uõßÖ®. A¢ua Uv°ß Ãa_ |® £õµuzv¼¸¢x GÊ®. Pmkøµ ÁiÁ®: ÷£µõ.í›íµß, PÂuõÿµõ©Q¸èn Âᯮ 33 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 34. ❐ uPÁÀ vµmk ö£õx AÔøÁ ÁͺUS® •UQ¯©õÚÁºPøͨ £ØÔ¯ uPÁÀ öuõS¨¦. £UP® 124 & Âø» AÂß³, õìv› |Pº, Aøh¯õÖ, ¹.40/&. öuõS¨¦ : ©oPshß ößøÚ & 20. uªÇ¸Â £v¨£P®, 21, õxÀ»õ öu¸, v.|Pº, ❐ EÒÍ® PÁ¸® Ezu© u»[PÒ ößøÚ&17. 108 øÁnÁ v¸zu»[PÒ £ØÔ¯ ❐ ©Ýuº© õìvµ® ¡À. £UP® 100 Âø» ¹. 50/& |©x |õmka mh[PÒTh ©Ýuº© õìvµz öuõS¨¦ : ÷P.Gì.Cµõ©‰ºzv vß Ai¨£øh°À Aø©¢uøÁ. AuØS Kº Gί ÿPÀ¯õn Â|õ¯Pº v¸©ø» Eøµ. £UP® 192 & Âø» ¹. 85/&. ÷øÁ SÊ, 11/105, £õµz |Pº, Ek©ø» ÷µõk, B]›¯º : Gß ]Áµõ©ß ö£õÒÍõa] & 642 003. ✆: 04259 & 220 665. ❐ õvPÒ & J¸ ¦v¯ Ps÷nõmh®öõßÚ öõÀø»²® GÔ¢u PÀø»²® v¸®£¨ ö£Ó •i¯õx. & C[Q»õ¢x¨ £Çö©õÈ PõÏìÁ›, 2, ÁhUS Eì©õß õø», •uÀ ©õi, v.|Pº, ößøÚ & 17. ✆ : 2431 4347. õvPÒ, õv¯® CÁØÔß Áµ»õØÖ¨ ¤ßÚo ❐ ©íõP £ºz¸í›°ß ]¸[Põµ uP® GßÚ? õv¯® SÔzx C¢x uº©® TÖÁx ©ØÖ® øÁµõU¯ uP® GßÚ? õv C¢v¯õÂÀ ©mk®uõß C¸UQ ÷uÁ|õP› ‰»zxhÝ®, uªÌ ö©õÈö£¯º¨¦h Óuõ? õv¯zøu GvºUP C¢x uº©® AÎUS® Ý® Ti¯x. £UP® 184 & Âø» ¹.90/&. P¸zx GßÚ? CU÷PÒÂPÐUöPÀ»õ® C¢¡À B]›¯º : •øÚÁº Â.÷Põ£õ»ß Âøh AÎUQÓx. £UP® 48. Âø» ¹. 35/& Ph»[Si £¨Î÷Påßì, 38, |÷h A´¯º öu¸, BUQ÷¯õº:AµÂ¢uß }»Pshß, áhõ², v.|Pº, ößøÚ & 17. ✆: 2434 3406. £ÛzxÎ ❐ öuߣõsi |õmkz v¸U÷Põ°ÀPÒ uªÌî¢x, 441, P©o |Pº, |õPº÷PõÂÀ & 629 002. •Àø»¯õØÓ[ Pøµ°Û÷» EÒÍ £» ÷Põ°ÀPÒ Áø»uÍ® : www.tamilhindu.com £ØÔ ÂÍUS® ¡À. £UP® 268 & Âø» ¹.75/&. ❐ ]Áö£¸©õß PøuPÒ B]›¯º : v..õ©siuõ_ ÿµõ©Q¸èn Âá¯zvÀ öÁÎÁ¢u 20 Ás ©o÷©Pø»¨ ¤µ_µ®, 41, uoPõ»® õø», n¨ £hUPøuPÒ. £UP® 80&Âø» ¹. 90/&. v.|Pº, ößøÚ & 17. ✆: 2434 2926. ❐ GßÖ® |õß Eß AßøÚ ❐ ]Áõ»¯ u›Ú® CßÖ õuõµn ©ÛuºPÒ AߤÀ»õø© GßÓ £gõµs¯, ¨uìuõÚ u»[PÒ ö£¸® ÷|õ¯õÀ uÂUQÓõºPÒ. CuØS ©¸¢uõP CøÓ¯¸Ò ö£Ó £gõµs¯, ¨uìuõÚ u»[PÒ ÿµõ©Q¸èn Âá¯zvÀ öÁÎÁ¢u 12 ]Ö £ØÔ¯ Áµ»õÖ, ]Ó¨¤¯À¦PÒ CÁØøÓ C¢u PøuPÎß öuõS¨¦. £UP® 128&Âø» ¹. 30/&. ¡¼À Põn»õ®. £UP® 120 & Âø» ¹.80/&. B]›¯º : £õ©vø©¢uß öuõSzuÁº : Â.«Úõm] _¢uµ® ❐ Aߦ A®©õ Âá¯õ £¨Î÷Påßì, 15, £õøͯUPõµß "©õØÖ Uv CÀ»õu uõ´ø© GÝ® öu¸, Pø»©PÒ |Pº, DUPõmkzuõ[PÀ, öu´ÂP Uv°ß ö£¸ø©Pøͨ ÷£õØ ößøÚ &32. ✆: 4554 0005. Ö®, ö|gø E¸US® £» Áµ»õÖPÒ, ❐ v¸Ái÷¯ µn®! ÿµõ©Q¸èn Âá¯zvÀ öÁίõÚ 30 õ¢uõÚ¢u _ÁõªPÒ, §si BØÖ PmkøµPÎß öuõS¨¦. _ÁõªPÒ ÷£õßÓ 9 ©PõßPÎß £UP® 170 & Âø» ¹. 35/&. _¸UP©õÚ ›zvµ[PÒ. £UP® 112 öuõS¨¦ : _Áõª ‰ºzuõÚ¢uº Âø»¹.70/&. B]›¯º : ¤._Áõª|õuß C¢u ‰ßÖ ¡ÀPЮ QøhUSªh® : ÿµõ© Q¸èn ©h®, ©°»õ¨§º, ößøÚ & 4. v›Uv £¨Î÷Påßì, 56/21, •uÀ ✆: 2462 1110. ©zv¯, ©õ{» Aø©aP[PÐUPõÚ ©õv›U Piu® ö£Ö|º ÷uv: ©õs¦ªS Aø©aº AÁºPÒ, ©zv¯ PÀÂzxøÓ / ©Ûu ÁÍ ÷©®£õmkzxøÓ, ¦xöhÀ¼. ©õs¦ªS Aø©aº AÁºPÐUS ÁnUP®. E»Qß uø»]Ó¢u ]¢uøÚ¯õ͸® £õµuzvß uÁ¨¦uÀÁ¸©õÚ _Áõª Â÷ÁPõÚ¢u›ß P¸zxPøÍ C¢v¯U Si©UPÍõQ¯ |õ[PÒ JÆöÁõ¸Á¸® AÔ¢x öPõÒÍ BÁ»õP EÒ÷Íõ®. Catch them Young GßÖ _Áõªâ TÔ¯uØQn[P, £ÒΨ £¸ÁzvÀ ©õnÁºPÎß ©ÚvÀ _Áõªâ°ß P¸zxPøÍ Âøu¨£x |® GÀ÷»õ¸øh¯ Phø©. GÚ÷Á £ÒΨ £õhzvmhzvÀ AÁµx P¸zxPøÍ E›¯ •øÓ°À ÷ºUP ÷Ásk® GßÖ ÷PmkU öPõÒQ÷Óõ®/öPõÒQ÷Óß. C¨£iUSz u[PÍߦÒÍ (C¢uU Piuzøu GÀ÷»õ¸® GÊv Aݨ£»õ®) (øPö¯õ¨£®) ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 34 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 35. SmiU PøuPÒ ©õ»v ¢vµ÷Pµß AßÖ ö£Íºnª. S¸S»zvÀ uß ^hºPÐUSa ]» ö|ÔPøͨ £ØÔ ÂÁ›zxU öPõsi¸¢uõº S¸. AßÖ S¸S»zvØS A÷|P® ÷£º Á¢x S¸øÁ |©ìP›zx,B] ö£ØÖa ößÓÚº. Á¢uÁºPÒ S¸ÂØS¨ £Ç[PøÍPõoUøP¯õPz u¢uuõÀ {øÓ¯ £Ç[PÒ ÷º¢xÂmhÚ. S¸ u©x ^hºPÎÀ J¸ÁøÚU T¨¤mk¨ £Ç[PøÍ GÀ÷»õ¸US® Â{÷¯õQUS®£iU TÔÚõº. ^hÝU÷Põ £Çzøu ¯õ›h®•u¼À uµ ÷Ásk® GߣvÀ ¢÷uP® EshõÚx. S¸Âh® ÷Pmhõß. ""EÚUS ¯õº ÷©À |®¤UøP AvP©õPC¸UQÓ÷uõ, ¯õº ªPÄ® Esø©¯õÚÁº GßÖ GsqQÓõ÷¯õAÁ¸US •uÀ £ÇzøuU öPõk GßÓõº. GÀ÷»õ¸®, Aa^hß uß S¸ÄUSzuõß •u¼À öPõk¨£õßGßÖ GsoÚº. BÚõÀ Aa^hß •u¼À øP°À Gkzu £Çzøuz uß Áõ°À÷£õmkU öPõshõß! ¯õ¸® Aøua ]Ôx® Gvº£õºUPÂÀø». ""GßÚ Põ›¯® ö´xÂmhõ´? S¸ÂØS •ß£õP AÁøµAÁ©vzux ÷£õÀ |h¢x öPõÒÍ»õ©õ? uÁÖ ö´xÂmhõ÷¯GßÖ P ^hºPÒ TÔÚõºPÒ. BÚõÀ S¸ GßÚ öõßÚõº? ""J¸Áß •u¼À ußøÚ |®£ ÷Ásk®. Esø©²®, |®¤UøP²® J¸ÁøÚ ÷|ºÁȨ£kzx® Q›¯õ FUQPÒ. AøÁCÁÛh® {øÓ¢v¸UQßÓÚ GÚ ©QÌa]²hß TÔ A¢ua^høÚ S¸S»zvß uø»ø©¨ ö£õÖ¨¤À A©ºzvÚõº S¸. G¨÷£õx £PÁõøÚU Põn»õ®? ""A¨£i¯õ! v›ø¯ |ßS "£PÁõøÚ G¨÷£õx Põn •i²®? GßÖ wµ©õP PhÄÐUS Akzu£i¯õP E[PÒ ö£Ø÷Óõøµ¨ ÷£q[PÒ. &ö£ß ¤È¢x öÁ°¼À Põ¯ øÁ. ¤ÓSJÆöÁõ¸Áøµ²® AqQU ÷PmkU öPõsi¸¢uõß J¸ ^hß. HØÔ¨ £õº GßÓõº. A¨÷£õx A¸QÀ C¸US® B]µ©zvÀ C¸US® ©Põß ""S¸÷Á, C¨÷£õx ÂÍUøPAuØPõÚ ›¯õÚ £vø»U TÓ •i²® GßÖ ]»º TÔÚº. HØÔÂm÷hß. Gß ¢÷uPzvØS AÁÝ® A¢u B]µ©zvØSa ößÓõß. B]µ©zvß EÒ÷Í CÛ÷©»õÁx Âøhø¯U TÖúöÁÎa® AÆÁÍÁõP CÀø». PÍõ? GßÖ ÷Pmhõß. Á¢uÁß ö©xÁõÚ Sµ¼À, ""S¸÷Á GßÓõß. ""Aøuzuõß C¨÷£õx ÂÍU ""GßÚ ÷Ásk®? GßÖ ÷Pmhõº ©Põß. Q÷Ú÷Ú. ¦›¯ÂÀø»¯õ? GßÖ ""£PÁõøÚ Aøh²® ÁÈø¯¨ £ØÔ¯ ÂÁµzøuU ÷PmP ÷Pmh S¸ ÂÍUQÚõº:Á¢v¸UQ÷Óß GßÓõß. ""A¨£i¯õ? •u¼À A¢uU øPÂÍUøP HØÖ GßÓõº. ""|®ªÀ C¸US® ãÁõz©õ uõß A¢uz v›¡À. Ax Bø AÁÝ® ÂÍUøP HØÓ •¯ßÓõß. BÚõÀ •i¯ÂÀø». GßÝ® }›À |øÚ¢x QhUQÓx. ""ÂÍUQÀ }º C¸¨£ ¤µõºzuøÚ Bø¯õQ¯ }øµ AÓ÷Á öÁÎ uõÀ HØÓ •i¯ÂÀø» PhÄÎh® ÷PmP ÷Ási¯øuU GßÓõß. ÷¯ØÔÂmk, øÁµõUQ¯® GÝ® ÷PÐ[PÒ. BÚõÀ AÁº öPõk¨£ ""}øµ öÁÎ÷¯ `›¯ JΰÀ AøuU Põ¯ øÁ. øu¨ ö£ØÖUöPõÒÍ u¯õµõP öPõmk. C¢uõ, C¢u ""¤ß¦ £PÁõß |õ©® GßÝ® C¸[PÒ. }[PÒ ÷PmhÁØøÓ Âh Gsønø¯ FØÖ Gsönø¯U öPõsk APø» AÁº öPõkzux®, öPõk¨£x® ""S¸÷Á, Gsön° {µ¨£ ÷Ásk®. ¤Ó÷P Â÷ÁP® ]Ó¢uõP÷Á C¸US®. ÚõÀ {µ¨¤Úõ¾® v› GßÝ® w£ JÎø¯ HØÓ •i²®. & |õº©ß Âßößm ¥À Dµ©õP C¸¨£uõÀ HØÓ Cøua ›¯õPa ö´uõ÷» EÚUS uPÁÀ : ö|.Cµõ©ß •i¯ÂÀø» GßÓõß. GÀ»õ® ÂÍ[QÂk® GßÓõº. ❖ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 35 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 36. ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 36 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 37. £ PÁõß ÿµõ©Q¸èn›ß ^hµõÚ _Áõª ¤µ®©õÚ¢uº u©x "v¯õÚ ÁÈPõmi GßÓ ¡¼À Põ]°ß ©Qø© £ØÔ¨ ¤ßÁ¸©õÖ TÔ²ÒÍõº: * Põ]zv¸zu»® ©ØÓ v¸zu»[Pμ¸¢x ÷ÁÖ£mhx GßÖ P¸u ÷Ásk®. CuÚõÀuõß £»º u[PÒCÖv |õmPøÍ Põ]°À PÈUP BÁÀ öPõskÒÍõºPÒ."C¨¦so¯ u»zvÀ CÓ¢uõÀ •Uv Aøh¯»õ® GßÓEÖv¯õÚ |®¤UøP÷¯õk C¸UQÓõºPÒ. * Põ]°À J¸Áß CÓ¢uõÀ AÁß ¤Ó¨ö£¸[Ph¼¼¸¢x Pøµ ÷ºQÓõß GߣxEsø©uõß. C[SÒÍ ÂìÁ|õuº E»SUöPÀ»õ® |õuß. AÁµx ö¯ÀPÒ ¯õÄ®Av¯©õPÄ® AÔÄUS GmhõuøÁ¯õPÄ®EÒÍÚ. * Põ]ø¯¨ ö£õÖzuÁøµ°À, Ax C¢uE»øPa ÷º¢uuÀ»; BߪP¨ ö£¸öÁÒÍ®G¨÷£õx® ö£¸UöPkzx¨ £õ´¢x öPõsi¸US® C¨¦so¯z u»zvÀ, EÓ[QU öPõsi¸US® ][P® ÷£õßÖ Ah[Q°¸US®©¢vµUv²® ªP ÂøµÂÀ ÂÈzöuÊQÓx. •Uvz u»©õÚ Põ]°À, DÚõQ¯ ÂìÁ ©õøÚ ÁÈ£kÁuØS¨ £» ÁvPÒ|õuº ö£›¯Áº, ]Ô¯Áº, ÁÔ¯Áº, öÀÁ¢uº, |À»Áº, C¸UQßÓÚ.w¯Áº GßÓ ÷ÁÖ£õk JßøÓ²® £õµõ©À, ÷PmPõ ÷uøÁ Gߣx £»ÃÚ©õÚÁøµ²® £»õ¼¯õUS®. &PßL§æ¯ìÂmhõ¾® uõ©õP÷Á Á¾ÂÀ A¸Ò _µ¢x GÀ÷»õ¸US® * ÂÁ›UP •i¯õu BÚ¢u®! B,•Uvø¯ AÎUQÓõº. ¤øÓ`k® ]Áö£¸©õß EøÓ²® C¢uz öu´ÂP §ª°ß ]Ó¨ø£ G¨£iU GßÖ® ¦Ûu {ø»°À C¸US® bõÚ§ª Põ]. TÖÁx! * Põ]¯õQ¯ C¢u¨ ¦so¯ ìu»zvÀ Bz©bõÚ® C[S ]Áö£¸©õ÷Ú ÷©»õÚ S¸.AøhÁx ªPÄ® GÎx Gߣøu G¨÷£õx® {øÚzv¸. C¢u¨ ¦Ûu §ª°À AßÚ§µoz * BߪPa õuøÚUöPß÷Ó Aø©¢v¸US® Põ] uõ¯õº ©ÛuÛß ¦Óz ÷uøÁPøͨ¦so¯ u»zvß ö£¸ø©ø¯¨ £ØÔ |õß GßÚöÁßÖ §ºzv ö´QÓõÒ; ÂìÁ|õu¨ö£¸öõÀ÷Áß! A[S Á]¨£uØS G¢u BߪP õuPßuõß ©õ÷Úõ AÁÚx APz ÷uøÁPø͸®£ ©õmhõß? {øÓ÷ÁØÖQÓõº. * "BߪPa õuøÚUSz uS¢u Ch® Gx? GßÖ ÿµõ©Q¸ènº Põ]USa ößÔ¸¢GßøÚU ÷PmhõÀ, "Põ] Gß÷Ó £vÀ öõÀ÷Áß. uõº. A¨÷£õx uõi²hß Ti¯ ÷£öµõÎ * C¢uz v¸zu»zøu {øÚzux®, ©ØÓ ÷Áø» ö£õ¸¢v¯ J¸ öu´ÂP ÁiÁ® AÁºPøÍö¯À»õ® JxUQ øÁzxÂmk A[S |õß öÀ» •ß ÷uõßÔ, A[÷P •UQ¯©õÚ Ch[¸®¦Q÷Óß; ÷ÁÖ JßÔ¾® GÚUS ¸¨£® Á¸Á PøÍ GÀ»õ® AÁ¸USU Põs¤zux.vÀø». Gß ÁõÌUøP°ß CÖvU Põ»zøuU Põ]°À A¢u ÷ÁøÍ°À ÿµõ©Q¸èn›ßPÈUP |õß Â¸®¦Q÷Óß. Põ]USa ößÓõÀ ©mk® Eh÷»õ {øÚÂßÔ ÂÊ¢x Qh¢ux.÷£õuõx, A[÷P uÛzv¸¢x CøÓÁÛß ÷£µß¤À A¢u ÁiÁ® Põ» ø£µÁ÷µ. (Põ]¨‰ÌQ, öu´ÂP¨ ÷£õøu°À BÌ¢uõÀuõß Põ]°À ö£¸|P›ß PõÁÀ öu´Á®).ÁõÌ¢uuß ^›¯ ÷|õUP® {øÓ÷ÁÔ¯uõS®. öuõS¨¦ : * Põ] J¸ ¦so¯ u»®. Põ]°À Kº BߪP Aø» _Áõª P©»õz©õÚ¢uºG¨÷£õx® Ã]U öPõsi¸UQÓx. CÀ»ÓzvÀ C¸¨£ _Áõª ¤µ®©õÚ¢uº ᯢv vÚ®ÁºPÒ C[S GÊ¢u¸Î°¸US® ÂìÁ|õu¨ ö£¸ 5.2.2011 ÛUQÇø©ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 37 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 38. ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 38 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 39. ÷©õPÚõ `›¯|õµõ¯nß _Áõª ¤µ£ÁõÚ¢uº _ Áõª ¤µ®©õÚ¢uº A¢u CøÍb›h®,"" } J¸ •øÓ, C¸ÛUQÇø© CµÄ C[÷P u[QÂmk bõ°Ö •øÓ, £»•øÓ £iz©õø» ÂkvUSz v¸®¦ GßÓõº. uõº. J¸ uÁÖ® ¦»¨ CøÍbº u¯UPzxhß, ""_ÁõªP÷Í, Gß £hÂÀø». AøuÂkv°À CµÄ, AxÄ® Û, bõ°ÖPÎÀ GkzxU öPõsköÁΰÀ u[P AÝ©v¨£vÀø»-- GßÓõß. ÷©»õÍ›h® ößÓõº. ""AuÚõö»ßÚ<, } C[S u[SÁuõPa öõÀ. AÁ¸® £izx¨ £õºzuõº. uÁÖ G[÷P GßÖAÁºPÒ ©ÖUP ©õmhõºPÒ. ÛUQÇø© Á¢x öu›¯ÂÀø». ¢÷uP©õPz ÷uõßÔ¯ Ch[PÒÂk GßÖ TÔÂmka ößÓõº _ÁõªPÒ. «sk® APµõv²hß ›£õºUP¨£mhÚ. CøÍbº u[Q¨ £izx Á¢ux ¤µ®© ©õá CÀø»÷¯, uÁÖ HxªÀø»÷¯? •uÀÁºÂkv°À. Û, bõ°ÖPÎÀ |PµzvÀ ]Û©õ, öõÀÁx uÁÓõP C¸UP •i¯õ÷u! «sk® Eß |s£ß HøǯõP C¸UP»õ®; ÷|ºø©¯õÚÁÚõ GßÖ ©mk® £õº. & ÷åU줯º|õhP® GßÖ CøÍbºPøÍU PÁ¸® {PÌa] £õºzuõºPÒ. •iÂÀ Psk¤izx ÂmhõºPÒ!PÒ Esk. AÁØÓõÀ DºUP¨£mk ©õnÁºPÎß Kº ChzvÀ J¸ PõÀ ¦ÒÎ ÷£õh¨£hÂÀø».JÊUP® Sø»¯õ©À C¸UPzuõß C¢u HØ£õk. PõÀ ¦ÒÎø¯a ›¯õÚ ChzvÀ ÷ºzxUC¢u Âå¯zvÀ {ºÁõP® ªPÄ® Psi¨£õPa öPõsk «sk® •uÀÁ›h® ÷£õÚõº.ö¯À£mhx. ""› ÷£õ´Âmk Áõ GßÖ AÝ©v ÁÇ[QU B]µ©zvØSa öÀÁx, _Áõª ¤µ®©õÚ¢u PiuzvÀ øPö¯Êzx® Cmhõº •uÀÁº.¸US® ©ØÓ xÓÂPÐUS® ÷øÁPÒ ö´Áx _Áõª ¤µ®©õÚ¢uº GßÓ bõÚõ]›¯¸US®,GßÖ uß K´Ä ÷|µzøua ö»Âmhõº A¢u ö»ÍQP B]›¯¸US® ]¢uøÚ Aø»Á›ø°ÀCøÍbº. BÚõÀ CµÄ u[SÁx £ØÔ AÝ©v GßÚ Kº Av¯©õÚ CøÄ GßÖ Â¯¢x÷PmP÷Á AÁ¸US¨ £¯©õP C¸¢ux. {ßÓõº CøÍbº. _ÁõªPÎß ÁõºzøuPÒ øu›¯zøuz u¢uÚ. uß ©õnÁÛhzvÀ J¸ PõÀ¦ÒÎ (,) AÍÄ÷©»õÍ›h® ößÖ B]µ©zvÀ u[P AÝ©v SøÓø¯UTh AÝ©vUPõu, {øÓøÁ÷¯u¸®£i ÷Pmhõº CøÍbº. AÁº Piu® GÊvU ¸®¦® •uÀÁº!öPõsk Á¸®£i²®, uõß •uÀÁ›h® ÷£_Á B]µ©zvÀ ußÝhß u[PøÁzx ^h›ßuõPÄ® TÔÚõº. Bß© Á¼ø©ø¯ ÷©®£kzx® BߪP S¸ GßÖ A¢u CøÍbº |À» ¦zvõ¼. |À» B[Q C¸Á¸® AÁµÁºPÎß ÁÈ°À ©õnÁøµa»zvÀ Âå¯zøu ÂÍUQ, £oÄhß AÝ©v öxUS® ]ؤPÍõP C¸¨£øu {øÚzx÷ÁsiU Piu® GÊvÚõº. ÷©»õÍ›ß AÔÄ CøÍb›ß PsPÒ £ÛzuÚ. ö|g® ®ª¯x.ÖzuÀ£i AUPiuzxhß •uÀÁ›h® ößÓõº. ¯õº A¢u CøÍbº? •uÀÁº PiuzøuÁõ[Q¨ £izuõº. CøÍ J÷µö¯õ¸ ‰a_uõß! µõ©Q¸èn ©h® & ªå Ûß íõ¼Äm B]µ©zbøµ HÓ CÓ[P¨ £õºz ¦zuº u® ^hºPÎh®, ""©ÛuÛß vß ö£õÖ¨£õ͵õPuõº. "Piuzøuz uÁÔÀ ÁõÌÄ Gߣx J÷µö¯õ¸ ‰a_uõß! C¸¢u _Áõª ¤µ£ÁõÚ¢»õ©À GÊvU öPõsk GßÓõº. ^hºPÒ vøPzuÚº. uºuõß AÁº.Áõ- GßÖ v¸¨¤z u¢x ¦zu÷µ öuõhº¢x, ""ÁõÌÄ J¸ Pn ÷©ø» |õmiß íUì¼Âmhõº. ©ßÖ. BÚõÀ JÆöÁõ¸ Pn©õP ÁõÇ ÷£õßÓ ]Ó¢u AÔÁõÎP CøÍbº uÁÖ ö´x ÷Ásk®. JÆöÁõ¸ Pn¨ö£õÊv¾® Ðhß J¨¤h¨£k® AÁº, BߪPzv¾® ÷©®£õkÂm÷hõ÷© GÚ Aazx •Êø©¯õP ÁõÇ ÷Ásk® GßÓõº. Aøh¢u Kº Ezu©z xÓÂhß Piuzøu¨ £izuõº. & ö|.Cµõ©ß ¯õP ÂÍ[QÚõº. ◆ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 39 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 40. HP® éz ¨µõ: £íúuõ Áu¢v | &›U ÷Áu® zv¯® JßÖuõß. £siuºPÒ Aøu¨ £» Âu©õPU TÖQÓõºPÒ. [÷P Uv Pö»Í ²÷P | P¼²PzvÀ Ti°¸¨£vÀuõß Á¼ø© EÒÍx. £zµ® Pº÷n¤: ì¸q¯õ© ÷uÁõ: | & AuºÁn ÷Áu õ¢v £õh®£øPø¯z wº¨£x |m¦ JßÖuõß; Aø©vUS EÖv²® Ax÷Á. &¦zuº |À»ÁØøÓ ©mk® |õ[PÒ ÷Pm÷£õ®! á|{ ᢩ§ªa ìÁºPõu¤ PŸ¯ê| a &ÿµõ©º »m_©nÛh® TÔ¯x. ö£ØÓ uõ²® ¤Ó¢u ö£õßÚõk® |ØÓÁ ÁõÛ¾® |Û ]Ó¢uÚ÷Á. Põ©®, ÷Põ£®, ÷£µõø BQ¯ PÒÁºPÒ Eß uº÷©õ µñv µòu: | EÒ÷Í C¸US® bõÚ® GßÓ µzvÚzøuz uº©zøuU Põ¨£õØÖ£ÁøÚ uº©® Põ¨£õØÖ®. v¸hU Põzv¸UQÓõºPÒ. BP÷Á ÂÈzv¸, ©õz¸ ÷u÷Áõ £Á | ¤z¸ ÷u÷Áõ £Á | Bõº¯ ÂÈzv¸. ÷u÷Áõ £Á | Avv ÷u÷Áõ £Á || ¯zµ |õŸ §ä¯÷u uzµ ÷uÁõ: µ©¢÷u| &©Ý쮸v uõø¯, u¢øuø¯, ¸¢uõÎø¯, S¸øÁ G[S ö£s §âUP¨£kQÓõ÷Íõ A[S PhÄÐUSa ©©õPU P¸x. ÷uÁºPÒ ©QÌQÓõºPÒ. Aé÷uõ ©õ zP©¯ | &¨µíuõµs¯P E£{åz B ÷|õ £zµõ: Uµu÷Áõ ¯¢x ÂaÁu: &›U÷Áu® a CøÓÁõ, GßøÚ Esø©¯ØÓv¼¸¢x ÷©ßø©¯õÚ Gsn[PÒ |õ»õ¦Óª¸¢x® Esø©US AøÇzxa öÀ. |®ø© Á¢uøh¯mk®. u©÷éõ ©õ ä÷¯õvºP©¯| &¨µí.E£{åz éº÷Á £Á¢x éúQÚ: éº÷Á é¢x {µõ©¯õ:| CøÓÁõ, C¸Î¼¸¢x JÎUS Cmka öÀ. éº÷Á £zµõo £a¯¢x ©õ Pa]z xLP £õU £÷Áz || a a ®¸z÷¯õº ©õ A®¸u® P©¯ || &¨µí.E£{åz CøÓÁõ, ©µnzv¼¸¢x A©µzxÁ {ø»US GÀ÷»õ¸® CߦØÔ¸UPmk®, GÀ÷»õ¸® AøÇzxa öÀ. ÷|õ¯ØÖ ÁõÇmk®, GÀ÷»õ¸® |À»øu÷¯ £õºUPmk®. éz¯® Áu, uº©® µ | &øuzŸ¯ E£{åz Esø© ÷£_, uº©zvß ÁÈ°À öÀ. Âz¯õ uuõv ÂÚ¯® | aµzu¯õ ÷u¯®| A]µzu¯õs÷u¯®|&øuzŸ¯ E£{åz PÀ £oøÁU öPõkUS®. Dk£õmkhß u¸© Põ›¯[PøÍa ö´²[PÒ. ¨µ®© õ¢v: ºÁ® õ¢v: õ¢v÷µÁ õ¢v: | PÁÚUSøÓÁõPa ö´¯ ÷Áshõ®. CøÓÁß õ¢v Aøh¯mk®, G[S® õ¢v Põ© U÷µõua ÷»õ£a ÷u÷í vèh¢v uìPµõ:| a a {»Ámk®. GÀ÷»õ¸US® õ¢v÷¯ Áµmk®. * bõÚ µzÚõ£íõµõ¯ uì©õz áõUµu áõUµu || öuõS¨¦ : P.ö᯵õ©ß |ÊÁ Âhõ÷u! ""©ÛuºPÒ ›¯õÚ SÔU ÷PõÒ CßÔ ÁõÌQÓõºPÒ. ©õ©ßÚº Aö»Uõshº J¸ ]Ø£UThzvÀ ¢uº¨£® Á¸®÷£õx Aøu ]Ø£[Pøͨ £õºøÁ°mhõº. A[S •Pzøu |ÊÁ ÂkQÓõºPÒ. ‰i¯£i PõÀPÎÀ CÓUøPPÐhß J¸ ]Ø£® ""Auß PõÀPÎÀ CÓUøP C¸¢ux. A[Q¸¢u ]ؤ°h® Auß ö£¯øµU PÒ Hß? ÷Pmhõº. ""J¸•øÓ ¢uº¨£zøu |ÊÁÂmhõÀ ©Ö ""¢uº¨£® GßÓõº AÁº. •øÓ QøhUPõx, £Ó¢xÂk® Gߣøu ÂÍUPz ""Auß •P® Hß ‰i C¸UQÓx? uõß GßÓõº ]ؤ. & i.G®._¢uµµõ©ß ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 40 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 41. ugø öᯣõ»ß µõá÷Põ¦µ® v ¸UPõmk¨£Òΰ¼¸¢x v¸øÁ¯õÖ öÀ¾® £ì £õøu°À Põ›US® öPõÒÎhzvØS® Cøh°À Tzyº GßÓ Qµõ©® EÒÍx. C¢u Qµõ©zv¼¸¢xÁhU÷P Cµsk Q.«. yµzvÀ C¢uz u»® EÒÍx. ÷uÁºPÍõ¾® ]zuºPÍõ¾® Án[P¨£mh u»®Cx. C[SÒÍ ÷uÁõ]›¯ß ©sh£® CuØSa õßÖ.`›¯ JÎ ‰»Á›ß ÷©À £kÁuõÀ `›¯ß Án[Q¯u»©õPÄ® P¸u¨£kQÓx. _Áõª°ß v¸|õ©® ÿ|õP|õu _Áõª, A®£õÒÿ|õPõ®¤øP. £õsi¯ÚõÀ ÷uõØPiUP¨£mh ÷õÇ ©ßÚßÁõÚÁ÷uÁß EøÓ³›¼¸¢x öÁÎ÷¯Ô v¸UPõÞ Âøh : C¸US A¸Põø©°À K›hzvÀ u[QÚõß.AÁß u[Q¯ Ch® GߣuõÀ C¨ö£¯ µõÀ AøÇUP¨£kQÓx. C¢u Fº £Ç|õmøha ÷º¢uuõ PÄ® |À»u®¤ GߣÁß Bsk Á¢uuõ PÄ® TÓ¨£kQÓx. £Ç|õmk Áõ´UPõÀ GßÓ ÷Põ°¼ß Áõ´UPõÀ KkQÓx. Em¦Óz ÷uõØÓ® |õmkUS J¸ |À»u®¤ GßÖ® |õmkUS¨ £õv, |À»u®¤US¨ £õv GßÖ® £Çö©õÈ PÒ EÒÍÚ. u»® Gx öu›²©õ? A. |õPµõáßSi, B. |À»u®¤Si, C.ÁõÚµõ[Si. ©õØÖz vÓÚõÎPÎß ©ÖÁõÌÂØPõP ªPa ]Ó¢u •øÓ°À £o¯õØÔ¯uØPõP ©zv¯ ‰P }vAø©aPzvß ÷u]¯ ¸x |÷µ¢vµ§º µõ©Q¸èn ªåß £õºøÁ¯Ø÷Óõº APõhªUS QøhzxÒÍx. i®£º 3, E»P ©õØÖz vÓÚõÎPÒ vÚ®. A¢uz vÚzvÀ iÀ¼°À |h¢u ÂÇõÂÀ Si¯µ_z uø»Áºv¸©v ¤µw£õ ÷u ][ £õmjÀ ¸vøÚ ÁÇ[QÚõº. öPõÀPzuõÂÀ EÒÍ |÷µ¢vµ¨§›À µõ©Q¸èn ªåß õº¤À 1957&® Bsk µõ©Q¸èn ªåߣõºøÁ¯ØÓ ©õnÁºPÒ APõhª xÁUP¨£mhx. £õºøÁ¯ØÓÁºPÎß PÀÂ, ÷Áø»¨ £°Ø], ‰P ©ØÖ®ö£õ¸Íõuõµ ©ÖÁõÌÂØPõP¨ £õk£kÁx C¢u Aø©¨¤ß ÷|õUP®. £õºøÁ¯ØÓ SÇ¢øuPÐUS¨ ö£õxU PÀÂ, Qµõ©® ©ØÖ® |Pº¨¦Ó[PÎÀ EÒÍ £õºøÁ¯ØÓCøÍbºPÐUSz öuõÈØ £°Ø], SÔ¨£õP, Qµõ©zxCøÍbºPÐUS ÂÁõ¯®, PõÀ|øh £µõ©›¨¦ BQ¯ÁØÔÀÁ¸©õÚ® u¸® £°Ø] uµ¨£kQÓx. C¢u ©õnÁºPÒ £õh[PøÍU PõuõÀ ÷Pm÷h £i¨£uØSÁv¯õP |ÃÚ ÁvPÐhß Ti¯ Bi÷¯õ ¦zuP ìli÷¯õ,SøÓ¢u £õºøÁz vÓß EÒÍÁºPÐUPõÚ ø©¯® ©ØÖ®QÎÛU, £õºøÁ°Ç¢u B]›¯ºPÐUPõÚ £°Ø] ø©¯®BQ¯øÁ²® C¢u APõhª°À EÒÍÚ. £õºøÁ¯ØÓÁºPÐUS ©mkªßÔ ©ØÓ ©õØÖzvÓÚõÎPÐUS® AÁºPÎß ©Ö ÁõÌÂØSz ÷uøÁ¯õÚAøÚzøu²® µõ©Q¸èn ªåß APõhª ö´x Á¸QÓx. & ¤µßÚ Ruõ Si¯µ_z uø»Á›hª¸¢x ¸vøÚ¨ ö£Ö® Põm]!ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 41 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 42. ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 42 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 43. ÿµõ©Q¸èn Âᯮ43 "£¯® ÷Áshõ®. EÚUS Gx |À»÷uõ Aøu S¸÷uÁº ÿµõ©Q¸ènº "Bøø¯z xÓ¢vk GßÓõº ¦zuº. BøUS Ai£o¢x ©UPÒ £»º ©Ú® ö´Áõº. G¢u¨ £»Ý® Gvº£õµõu P¸ønUPhÀ AÁº. £UuøÚ G¢u ÷£õÚ ÷£õUQÀ ÁõÇ Bµ®¤UQÓõºPÒ. ÁÈ°À |hzva öÀÁõº GÚ |õ©Ô÷¯õ®. AÁº uø¯°ß ö©õzu E¸ÁõÚ ©Úøu AhUP •i¯õuÁß Auß ¤i°¼¸¢x u¨¤zxU öPõÒÁuØPõP Áº Gߣx ©mk® {a¯®. EÚUS Gx £¯ÝÒÍ÷uõ Aøu÷¯ {a¯® ©xøÁU SiUQÓõß; S®©õÍ©iUQÓõß. •iÂÀ öÁÖø©ø¯U Psk ö©ÍÚ©õ]&¤¨µÁ›&2011 ö´Áõº. } AÝ£ÂUS® xߣzv ©õP ©øÓQÓõß. ¼¸¢x EßøÚ AÁº «mk ÷©÷» ©UPÎß C¢u AÁ»{ø»ø¯U Pshõº uõ´»õ¢v¾ÒÍ J¸ ¦zu ¤m_. |hzva ößÓõÀ ö´¯mk®. SiPõµºPÎß öÁÖø©¯õÚ ©Ú{ø»÷£õÀ 10.5 »m® Põ¼ ¥º£õmiÀPÒ S¢x BÚõÀ } ©mk® AÁøµ ©Úuõµ Qh¢uÚ. AÁØøÓ G¨£i APØÖÁx GÚ Aµõ[P÷© uÂzxU öPõsi¸¢ux. AøÇzxU öPõsi¸. £¯® GuØS? S¸÷uÁº EßøÚU PõzxU öPõs A¨÷£õx A¢uU Põ¼ £õmiÀPøÍ øÁz÷u ¦zu £PÁõÝUS J¸ ÷PõÂÀ i¸UQÓõº. Gʨ¤Úõº öÁÖø©ø¯ öÁßÓ A¢u ¤m_. &©Põ¦¸è _Áõª ]ÁõÚ¢uº A¢uU ÷PõÂ¼ß £h[PøÍzuõß C[S }[PÒ PõsQÕºPÒ.
 • 44. Áõ»QÀ¯ ›æPÒ ¤µ®©õÂß ÷µõ©[Pμ Pa¯£ ›æ ¦zvµ£õUQ¯® ö£Ó ¦zµPõ÷©èi ¯õP® ¸¢x E¸ÁõÚÁºPÒ GßÖ ÷Áu® TÖQÓx. ö´uõº. AvÀ ÷uÁºPЮ ›æPЮ P»¢xµÀ AÍ÷Á EÒÍ ªPa ]Ô¯ Ÿµzøu Eøh¯ öPõshõºPÒ. C¢vµ÷Ú Pa¯£¸UPõPÁºPÒ; `›¯U Qµn[PøÍ ªzxUPøÍU öPõsk Á¢xöPõsi¸¢uõß. Esk ÁõÌ£ÁºPÒ. Pa¯£º Áõ»QÀ¯ ›æPÎh® ©›¯õøu²hß... ›æP÷Í, }[PЮ ªzxUPøÍa ÷P›zx EuÁ ÷Ásk®. •Û]÷µèh÷µ, ªPa ]Ó¢u ¦zvµß EvUP G[PÍõÀ C¯ßÓøua ö´Q÷Óõ®. BÚõÀ C¢vµ÷Úõ AÁºPøͨ £›P]zuõß. ªzøu Gkzxa öÀ¾® Áõ»QÀ¯ ›æPÒ ›æP÷Í, }[PÒ C¨£i ÁÈ°À ©õmiß SÍ®¦ AÍÄ ÷u[Q°¸¢u }øµU ªzx ÷P›zxU PhUP •i¯õ©À ]µ©¨£mhõºPÒ. A¨÷£õx... öPõskÁ¢x Pa¯£º ›æP÷Í áõUQµøu, C¢vµõ, Eß ]›¨÷£ GßøÓUS ¯õPzøu ‰ÌQÂh¨ ÷£õQÕºPÒ. EßøÚ G›US® w¯õP¨ •i¨£x? £õºzx¨ ÷£õQÓx. ÷£õ[PÒ, áõUQµøu. PõØÖ £»©õP Ã_QÓx. I÷¯õ, A£aõµ® ö´xÂm÷hß. GßÝhß C¢vµõ, PºÁzuõÀ ÁõºzøuPøÍ Ãõ÷u. ²zuzvØS Á¢xÂhõwºPÒ.ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 44 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 45. |©x Á¼ø©ø¯ AÔ¯õu A¢u ‰hÝUSa ÷u÷Á¢vµß ø£°À ©ØÓ ÷uÁºPÒ ›¯õÚ £õh® ¦Pmh ÷Ásk®. C¢vµøÚ Án[P Á¢v¸¢uÚº. B®, CÁøÚÂh £»õ¼¯õÚ ÷u÷Á¢vµõ ÁnUP®. Cß÷Úõº C¢vµøÚ¨ £øh¨÷£õ®. E[PÎh® J¸ •UQ¯©õÚ... Ax C¸UPmk®. AuØS •ß J¸ ÷ÁiUøPø¯U ÷PÐ[PÒ. Pa¯£ ›æ°ß ¯õPzvØS ÷Ási¯ ªzxPøÍa ÷P›US® £oø¯ AÁº Áõ»QÀ¯ ›æPÎh•® öPõkzxÒÍõº. I÷¯õ £õÁ®! ÷u÷Á¢vµõ, uõ[PÒ A¢u C¢vµß Pa¯£›h® ößÖ |h¢uøuU TÔÚõß. ›æPøͨ £›P]zuuõÀ AÁºPÒ C¢u Áõ»QÀ¯ ›æPÒ `›¯ Uvø¯ ÷|µõP¨ ªS¢u ÷Põ£® Aøh¢xÒÍõºPÒ. ö£ØÖ ÁõÌ£ÁºPÒ. CÁºPÎß ÷Põ£® {a¯® EßøÚ¨ £u CÓUP® ö´²®. Aøu C¨÷£õxuõß Enº¢÷uß ÷Põ£©õ! Ah, Gß _skµ¾USa _Áõª. C¢ua [Phzv¼¸¢x ©©õÚ CÁºPÍõÀ GßøÚ GßÚ u[PøͯßÔ ÷ÁÖ ¯õº GßøÚU ö´xÂh •i²®? Põ¨£õØÓ •i²®? A¢u ›æPÒ u[PÍx uÁÁ¼ø© E¯º £u°À EÒÍ } ›æPÎh•® ¯õÀ ÷ÁöÓõ¸ C¢vµøÚ÷¯ ©PõßPÎh•® ©›¯õøu¯õP |h¢x öPõÒÍ ÷Ásk®. P»[Põ÷u C¢vµõ, £øhUPz öuõh[QÂmhõºPÒ. uÁøÓ Enº¢uÁß ©ßÛUP¨£kÁõß. B, AÆÁÍÄ uÁÁ¼ø© Eøh¯ÁºPÍõ AÁºPÒ! AÔ¯õ©À AÁºPøÍ |õß CPÌ¢xÂm÷h÷Ú. C¢ua ]UPÀ wµ uõ[PÒ C¨÷£õx GßÚ ö´Áx? Pa¯£øµ÷¯ µnøh²[PÒ.ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 45 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 46. Pa¯£º Áõ»QÀ¯ ›æPÎh® ößÖ... P¸øn÷¯ ÁiÁõÚÁºP÷Í, CßöÚõ¸ ›æP÷Í, E[PøÍ AÁ©vzu C¢vµß uß ÷u÷Á¢vµÝUS¨ £v»õPz u[PÎß BØÓ¼ÚõÀuÁØøÓ Enº¢x ©Ú©õµ ©ßÛ¨¦ ÷ÁskQÓõß. £ÓøÁPÐUöPßÖ J¸ uø»ÁøÚ, J¸ £ó¢vµøÚ E¸ÁõUS[P÷Íß.C¢vµÛß uÁØøÓ ©ßÛzxÂkQ÷Óõ® ©P›æ÷¯.BÚõÀ Cß÷Úõº C¢vµøÚ E¸ÁõUSÁuØPõÚ u[PÒ v¸Äͨ£i÷¯ |hUPmk®. A÷uõk G[PÒ ¯õPzøu Cøh°À {ÖzuÄ® •i¯õ÷u! ¯õPzvß £»ÚõPz u[PÐUS z¦zvµ¨ ÷£Ö® EshõPmk®.. A¢u ¯õPzvß £»ÚõP Pa¯£¸US® Â|øuUS® C¢vµõ, Áõ»QÀ¯ ›æPÎÚõÀ CÛ Eß S©õµÚõP, £ÓøÁPÎß C¢vµÚõP P¸hß £uÂUS B£zvÀø». CÛ¯õÁx ¯õøµ²® ÷uõßÔÚõº. E¸øÁ¨ £õºzx SøÓÁõP ©v¨¤hõ÷u. CÛ Ai÷¯ß GÁøµ²® uõÌÁõP {øÚUP©õm÷hß. E¸Ázøu¨ £õºzx HÍÚ•® ö´¯ ©õm÷hß. A›], £¸¨¦, E¸øÍUQÇ[S •u¼¯ÁØøÓU Sκ¢u }¸hß J¸ £õøÚ°À ÷£õmhõÀ øP¯õÀ öuõh»õ®. ö|¸¨¤ß«x £õøÚø¯ øÁzxa `hõUQ¯ ¤ÓS AÁØøÓU øP¯õÀ öuõh •i¯õx. C¢u E£©õÚ® ãÁÝUS® ö£õ¸¢x®. Ÿµ® £õøÚ¯õS®. öÀÁ®, bõÚ®, S»®, áõv, A¢uìx, öÀÁõUS&CøÁ GÀ»õ® A›], £¸¨¦, E¸øÍUQÇ[S •u¼¯ÁØÖUSa ©®. AP[Põµ® ö|¸¨£õS®. AP[PõµzuõÀ ãÁß AÆÁÍÄ Eèn BnÁ® Eøh¯uõQßÓx. & ÿµõ©Q¸ènºÿµõ©Q¸èn Âᯮ 46 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 47. PØÔ¸¢uõÀ PhÀ uõsi²® ¤øÇUP»õ®. &£Çö©õÈ ö ßÓ Á¸h •iÂÀ C¯ØøP¯ßøÚ Sk®£[PÒ £¯Úøh¢uÚ. C¢ua ÷øÁ°À©õ›ø¯ Áõ› ÁÇ[QÂmhõÒ. Aøuz uõ[P P߯õS©› Â÷ÁPõÚ¢uõ B]µ©® Eu ¦›¢ux.•i¯õx P»[QÂmhÚº |® ©UPÒ. |õP¨£miÚ® ©õÁmh[PξÒÍ Qµõ©[P v¸Áõ¹º, |õP¨£miÚ®, P߯õS©› ©õÁm ÐUS ÷Áuõµs¯® ÿµõ©Q¸èn õµuõ ö£shU Qµõ©[PÒ ö£¸©ÍÂÀ £õvUP¨£mhÚ. PÒ ‰P |» AÓUPmhøÍ õº¤À {Áõµn P߯õS©›°À ÷£a]¨£õøÓ AønUPmk EuÂPÒ 3000 ÷£¸US ÁÇ[P¨£mhÚ.vÓ¢x Âh¨£mk, ©UPÒ £mh xߣ[PÒ... 28, 29 ÷uvPÎÀ •uÀ Pmh©õP EnÄ®,öõÀ¼ ©õÍõx. Cµshõ® Pmh©õP, ÷£õºøÁ- , ÷Ámi, £õ´, ÃkPÎÀ 5, 10 AiUSz uspº HÓ Bµ®¤z xsk BQ¯øÁ²® v¸Áõ¹º, ÿµõ©Q¸ènux. Siø°À ÁõÌ÷Áõº {ø» ªP ÷©õ©õ ÷Áõ]µ©® ‰»® ÁÇ[P¨£mhÚ.Úx. £» öuõshºPÒ £hSPÎÀ öÀ»Ä®, C¢u {Áõµn¨ £oPÐUPõÚ ö©õzua£hSPøͨ ¤izxUöPõsk }¢v ÁµÄ® ö»Ä ¹.35 »m® BÚx.xoa¾hß •ßÁ¢uÚº. ö£¸® ]µ©zvØ {Áõµn Eu ©mk©ßÔ GvºPõ»zvØPõÚQøh÷¯ £»º Põ¨£õØÓ¨£mhÚº. RÌUPõq® B÷»õøÚPÒ ÁÇ[P¨£mhÚ. ÿµõ©Q¸èn ©h® &ªåß Eh÷Ú «m¦¨ * £õvUP¨£mhÁºPÒ ÷©hõÚ ChzvØSU£oPÎÀ Dk£mhx® •uÀPmh©õP £õvUP¨ Siö£¯ºÁuØPõÚ •¯Ø]PÒ ö´Áx,£mh 5000 ÷£¸US 5 |õmPÒ öuõhº¢x C¸ * SÇ¢øuPÐUSa öõ¢uU Põ¼À {ØS®÷ÁøͲ® ø©zu BØÓø»z u¸® PÀÂø¯zEnÄ ÁÇ[P¨£mhx. u¸Áx & CÁØÓõÀ AÁºPÒ 28.12.2010 AßÖ ÁÖø©, AÔ¯õø© ÷£õßÓ|õPº÷PõÂÀ ¤.i. ÁØÔ¼¸¢x Âk£h •i²®¤ÒøÍ PÀ¯õn ©sh GÚ FUP©ÎUP¨£mhÚº.£®, A¸©øÚ ÷Áõ £õµv * A¢u¨ £Sv°À EÒÍ 30Pmih®, H.¤. i.Ga. Gì. SÇ¢øuPÐUSz öuõÈØPÀ°À£ÒÎ Tmhõ¾‰k BQ¯ ‰ßÖ ÷uøÁ¯õÚ £°Ø] AÎUPÄ®,•Põ®Pξ® £õvUP¨£mh JÆöÁõ¸ Sk®£z *ö¼¯¸UPõÚ £o°À ¸¨£•ÒÍvØS®, ø©¨£uØSz ÷uøÁ¯õÚ •UQ¯ ÁºPÐUS¨ £°Ø] AÎUP ©hzvß õº¤Àö£õ¸ÒPÒ ©ØÖ® ÷£õºøÁ, £õ´ ÷£õßÓ •¯Ø] ö´¯¨£h EÒÍx.Azv¯õÁ]¯©õÚ ¹.1000 ©v¨¦ÒÍ ö£õ¸ÒPÒ ©hzvß {Áõµn¨ £o²®, BUP¨§ºÁ©õÚÁÇ[P¨£mhÚ. GvºPõ» Eu²® ÁõÌUøPø¯ GvºöPõÒЮ Cuß ‰»® 47 Qµõ©[PøÍa ÷º¢u 1500 |®¤UøPø¯ Fmi°¸US®. ❖ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 47 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 • 48. _ Áõª ¤µ®©õÚ¢uº v¯õÚzvÀ BÌ¢v¸US® u©x ^h›ß •ß AÁß Â¸®¦® CÛ¨¦PÒ, £Ç[PøÍ J¸ umiÀ øÁzxÂkÁõº. v¯õÚzv¼¸¢x ^hß Âk£k®÷£õx ußÚ¸QÀ C¸US® CÛ¨¦, £ÇzumøhU Põs£õß. A¨÷£õx _ÁõªPÒ ÷P¼¯õP, ""A¨£÷Ú, Eß v¯õÚz vß £»øÚ¨ ö£ØÓõ¯õ, GßÚ? Gߣõµõ®. GÀ÷»õ¸® CuøÚ µ]zx ©QÌÁõºPÒ.õzv¯® GßÖ |®¦÷Áõ¸US GxÄ® õzv¯©õS®. & öÁºâÀ R÷Ç CÓ[QÚõº APshõÚ¢ J¸ ©¯® _Áõª APshõÚ¢uº ÷£¿›À ¤µ®©õÚ¢u uº. B, Áµ÷ÁØ£uØPõPU Põzv¸¨ ¸hß £» |õmPÒ u[Q°¸¢uõº. CÛ²® Põ»® uõÌzuõx u® £x÷£õÀ Gv÷µ ¤µ®©õÚ¢uº! B]µ©® öÀ» ¸®¤Úõº _Áõª APshõÚ¢uº. A¨÷£õxuõß A¢u¨ £À»US ""CuØSÒÍõPÁõ? GßÓõº _Áõª ¤µ®©õÚ¢uº. ÷£¿º ©hzxUSÒ÷Í÷¯ A¢u Pmhõ¯® ÷£õP ÷Ásk® GßÓ APshõÚ¢u¸UPõP J¸ CµÄ •Êx® _ØÔa _ØÔ Á¢uøu £À»UøP HØ£õk ö´uõº ¤µ®©õÚ¢uº. Põø»°À ¦øP APshõÚ¢uº AÔ¢uõº. Ási {ø»¯zøu Aøh¯ ÷Ásk®. C¸ _ÁõªPЮ EµUPa ]›zx ÷£¿›¼¸¢x µ°»i öÁSyµ® Gߣ SÇ¢øuPÒ ÷£õ» J¸Áøµö¯õ¸ uõÀ •uÀ |õÒ Cµ÷Á £À»US HØ£õk Áº AønzxU öPõshøuU ö´¯¨£mhx. ¦Ó¨£k® ÷|µ®. Psh A[Q¸¢÷uõº ]›zuÚº. ¤µ®©õÚ¢uº £À»UøPa _©¨÷£õ›h® £»µõ®÷£õì ©øÓ¢u ¤ß J¸ Põ÷uõk PõuõP H÷uõ öõßÚõº. vøµ°h¨ |õÒ AÁµx ©øÚ uõ® _Áõª _Áõª ¤µ®©õÚ¢uº £mh £À»UQÀ A©º¢u APshõÚ¢uº ¤µ®©õÚ¢u¸US EnÁΨ£x Âøh ö£ØÓõº. J÷µ C¸mk, ]Ôx ÷|µ® ößÓx. £À»US ÷£õ»U PÚÄ Pshõº. {ßÓx. APshõÚ¢uº £À»US {ßÓ Põµn® ÷Pmhõº. A¢u A®ø©¯õº u® PÚøÁ _©¨÷£õº, ""_ÁõªP÷Í, öPõg® K´öÁkzxÂmk ¦øP¤izu ¤ßÚº öÀQ÷Óõ®. PÁø» ÷Áshõ®. E›¯ |ÚÁõUP, _ÁõªPøÍ AøÇzx ÷|µzvÀ µ°»i ößÖÂk÷Áõ® GßÓÚº. ¸¢uÎzuõº. _ÁõªPÒ £À»UQÀ K´öÁkzuõº. £À»US {Ø£x®, •iÂÀ £»µõ©›ß ÷£µøÚU _ÁõªPÒ Põµn® ÷Pm£x®, _©¨£ÁºPÒ •ß TÔ¯ T¨¤mh ¤µ®©õÚ¢uº, ""Cx £vø»÷¯ öõÀÁx® ‰ßÖ |õßS •øÓ |h¢ux. ÷£õßÓ PÚÄPøÍ÷¯ AiUPi £» ©o ÷|µzvØS¨ ¤ß PiÚ©õÚ £¯n® •iÂØS Põn ÷Ásk® GßÖ Eß £õmi° Á¢ux. £À»US {ßÓx. h® öõÀ GßÓõ÷µ £õºUP»õ®!❖ £PÁõß ÿµõ©Q¸èn›ß 175&Áx ᯢv ÂÇõ ]Ó¨¤uÌ & AvP £UP[PÒ, A÷u Âø»°À! £PÁõß ÿµõ©Q¸èn›ß 175&Áx ¤Ó¢u |õÒ ÂÇõøÁ E»öP[Q¾® EÒÍ »mUPnUPõÚ £UuºPÒ öPõshõh C¸UQÓõºPÒ. Cøu •ßÛmk ÿµõ©Q¸èn Âᯮ J¸ ]Ó¨¦ ©»øµ öÁΰh C¸UQÓx. ©hzvß ‰zuz xÓÂPÒ ©ØÖ® ]Ó¢u ]¢uøÚ¯õͺPÎß £øh¨¦PÐhß AvP £UP[PÐhÝ® öÁÎÁµ EÒÍx. ÿµõ©Q¸èn›ß |¢uÚõº, S¸÷uÁº ö£ØÓ •uÀ ¤øñ, µõ©›ß ^øu²® µõ©Q¸èn›ß õµøu²® ÷£õßÓ ]Ó¢u £øh¨¦PÒ C¢ua ]Ó¨¤uøÇ A»[P›UP EÒÍÚ. Ca]Ó¨¦ CuÌ E[PÒ ©Ú[PøÍ ©»µa ö´x ¦zxnºøÁ²® E[PÐUS |ÀP EÒÍx. ¹.15/& BUP Âø»²ÒÍ C¢ua ]Ó¨¤uÌ ÁÇUP©õÚ ¹.10&U÷P ÁÇ[P EÒ÷Íõ®. CuØPõS® ö»ÂøÚ HØÖUöPõÒͨ £UuºPÒ Áµ÷ÁØP¨£kQÓõºPÒ! & B]›¯º ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 48 ©õ]&¤¨µÁ›&2011