H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
                                         ...
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
                                         ...
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
                                         ...
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
                                         ...
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
                                         ...
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
                       KBSR
         PE ND I D I K...
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
                                         ...
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
                       KBSR
         PE ND I D I K...
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
                                         ...
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
                       KBSR
         PE ND I D I K...
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
                                         ...
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
                       TAHUN   5
         PE ND...
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
                                         ...
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
                      TAHUN   5
        PE ND I D I...
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
                                         ...
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
                       TAHUN    5
        PE ND I ...
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
                                         ...
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
                      TAHUN   5
        PE ND I D I...
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
                                         ...
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
                      TAHUN   5
        PE ND I D ...
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
                                         ...
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
                      TAHUN   5
        PE ND I D ...
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
                                         ...
H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N
                      TAHUN   5
        PE ND I D ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hsp Moral Tahun Lima

4,068 views
3,957 views

Published on

Published in: Business
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • Terima kasih atas bahan yang banyak membantu.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
4,068
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
65
Actions
Shares
0
Downloads
114
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hsp Moral Tahun Lima

 1. 1. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N KBSR PE ND I D I KA N M O RAL KANDUNGAN RUKUN NEGARA v BIDANG PEMBELAJARAN 3 : 15 Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Masyarakat FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN vii BIDANG PEMBELAJARAN 4 : 17 Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Alam Sekitar KATA PENGANTAR ix BIDANG PEMBELAJARAN 5 : 19 PENDAHULUAN 1 Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Negara HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 3 PEMUPUKAN KEMAHIRAN MENERUSI 6 PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 1 : 8 Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri BIDANG PEMBELAJARAN 2 : 13 Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Keluarga i
 2. 2. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N KBSR PE ND I D I KA N M O RAL RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut : KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN ii
 3. 3. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N KBSR PE ND I D I KA N M O RAL FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. iii
 4. 4. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N KBSR PE ND I D I KA N M O RAL KATA PENGANTAR Dalam melaksanakan mata pelajaran Pendidikan Moral, guru Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang perlu peka terhadap pembinaan akhlak dengan mengambil kira memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang perkembangan pemikiran moral, perasaan moral dan tingkah bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan laku moral. Pengajaran dan pembelajaran hendaklah dilakukan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan secara berkesan dengan memberi tumpuan kepada penglibatan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta murid secara aktif dalam suasana yang kondusif dan ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad 21. menggembirakan. Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan Dalam usaha menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini, pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan banyak pihak terlibat terutamanya guru, pensyarah maktab dan penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan universiti serta pegawai Kementerian Pendidikan dan individu kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah yang mewakili badan-badan tertentu. aktiviti mengikut kese suaian murid. Huraian ini diharap dapat membantu guru merancang dan melaksanakan Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru diharap dapat memberi penekanan kepada unsur bernilai tambah iaitu kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, teori pelbagai kecerdasan, pembelajaran masteri, pembelajaran secara kontruktivisme dan pembelajaran akse s kendiri. Di samping itu, nilai murni dan semangat patriotik dan kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen ini diharap dapat memberi keyakinan kepada murid dan diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan. iv
 5. 5. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N KBSR PE ND I D I KA N M O RAL PENDAHULUAN Takrifan Pendidikan Moral ialah satu program yang mendidik menghormati hak asasi manusia; dan Pendidikan murid supaya menjadi insan yang bermoral atau mengamalkan prinsip demokrasi dalam kehidupan. Moral berakhlak mulia dengan menekankan perkembangan pemikiran moral, perasaan moral dan tingkah laku moral. Pemilihan prinsip-prinsip di atas dilakukan untuk merealisasikan semangat dan hasrat yang terkandung Pendidikan Moral di sekolah rendah memberi tumpuan dalam Rukun Negara, Wawasan 2020 dan Falsafah kepada usaha memupuk ke kuatan kerohanian dan Pendidikan Kebangsaan. kemoralan murid melalui penghayatan dan amalan nilai- nilai murni masyarakat Malaysia yang terdapat dalam agama, tradisi dan adat resam pelbagai kaum di negara KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN ini. Dengan itu murid dapat membina satu panduan hidup yang membolehkan mereka menjadi insan yang Lima Untuk membolehkan murid memahami, menghayati bermoral. Ini membolehkan mereka menjadi individu Bidang serta mengamalkan prinsip-prinsip tersebut, sebanyak yang bertanggungjawab moral dan sosial terhadap Pembelajaran lima bidang pembelajaran telah dikenal pasti dan nilai- segala keputusan dan tindakan yang dilakukan. nilai moral disampaikan menerusi bidang pembelajaran tersebut. Selain aspek kerohanian dan kemanusiaan, Beberapa prinsip utama telah dikenal pasti sebagai bidang pembelajaran itu juga menekankan aspek panduan dalam melahirkan insan yang menyeluruh dari kemasyarakatan dan kebudayaan. Bidang segi jasmani, intelek, emosi, rohani dan sosial. pembelajaran tersebut adalah seperti yang berikut. Prinsip-prinsip itu adalah : 1. Nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri bertanggungjawab pada diri, keluarga dan orang 2. Nilai berkaitan dengan Diri dan Keluarga lain. 3. Nilai berkaitan dengan Diri dan Masyarakat berpegang teguh pada ajaran agama. 4. Nilai berkaitan dengan Diri dan Alam Sekitar prihatin kepada alam sekitar. 5. Nilai berkaitan dengan Diri dan Negara mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup. bersemangat patriotik. 1
 6. 6. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N KBSR PE ND I D I KA N M O RAL Rangka Pengajaran nilai harus berfokus pada model insan Konsepsi menyeluruh yang meliputi tiga dimensi moral yang saling PEMIKIRAN berkaitan. (Rajah 1 : Model Insan Menyeluruh). Perwatakan yang positif harus terdiri daripada tiga MO RAL dimensi moral ini, iaitu pemikiran moral, perasaan moral dan tindakan moral. Pendidikan Moral yang efektif seharusnya membantu murid supaya memahami nilai- PERASAAN KESEDARAN nilai moral, menerima dan menunjukkan komitmen MO RAL HATI NURANI terhadapnya, serta mengamalkannya dalam kehidupan harian. Ketiga-tiga dimensi ini perlu untuk menjadikan INSAN se seorang murid mencapai tahap kematangan moral. BERAKHLAK MULIA Teori perkembangan moral yang sebaik-baiknya ialah yang mempertimbangkan ketiga-tiga dimensi ini, iaitu pemikiran moral, perasaan moral dan tindakan moral. Perkembangan moral yang meliputi ketiga-tiga dimensi ini akan menyubur dan merangsangkan lagi kesedaran TINDAKAN hati nurani yang menyebabkan insan berkenaan berasa MO RAL gembira membuat apa yang betul dan berasa bersalah jika melakukan sesuatu yang tidak betul atau tidak bermoral. Program Pendidikan Moral ini tidak seharusnya mengabaikan aspek kesedaran hati nurani yang berfungsi menyepadukan ketiga-tiga dimensi moral tersebut. RAJAH 1 : MODEL INSAN MENYELURUH 2
 7. 7. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N KBSR PE ND I D I KA N M O RAL HURAIAN SUKATAN PELAJARAN Matlamat Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk Tujuan Huraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk membantu Pendidikan individu yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan guru merancang aktiviti dan menghasilkan bahan Moral boleh menyumbang ke arah keharmonian dan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan ke stabilan negara serta masyarakat global. tahap kematangan murid. Buku ini juga menyediakan penerangan dalam membantu guru melaksanakan kurikulum Pendidikan Moral dalam bilik darjah dengan Objektif Objektif Pendidikan Moral adalah untuk membolehkan berkesan. Pendidikan murid : Moral Penerangan Huraian Sukatan Pelajaran mengandungi bidang i. memahami dan menghayati nilai-nilai murni Lajur pembelajaran, nilai, penerangan nilai, kandungan masyarakat Malaysia. akademik, hasil pembelajaran, dan cadangan aktiviti pembelajaran. Setiap bidang pembelajaran dan nilai ii. meningkatkan amalan budi pekerti mulia. diperincikan mengikut tahun. Walaupun bidang pembelajaran dan nilai yang sama diajar pada setiap iii. menyedari dan menerima kepentingan tahun, skop dan penekanan adalah berbeza kerana isu tanggungjawab moral dan sosial bagi moral atau kandungan yang dikemukakan semakin mengekalkan kesejahteraan hidup dalam kompleks dan mendalam selaras dengan tahap perhubungan diri dengan keluarga, masyarakat, kematangan murid. negara serta alam sekitar; dan Format Huraian Sukatan Pelajaran menggunakan format empat iv. mengembangkan dan mengaplikasikan Empat lajur utama, iaitu : pemikiran moral, perasaan moral dan perlakuan Lajur moral dalam membuat sesuatu pertimbangan Laj ur Nilai 1 dan keputusan yang selaras dengan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia. Laj ur Kandungan Akademik 2 Laj ur Hasil Pembelajaran 3 Laj ur Cadangan Aktiv iti Pembelajaran 4 3
 8. 8. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N KBSR PE ND I D I KA N M O RAL 1 Kandungan akademik bagi setiap tahun disusun dengan 2 jelas bermula dengan tema 6 diikuti oleh taj uk 8 3 pengaj aran 7 dan huraian taj uk pengajaran 4 yang disertakan dengan contoh di mana yang perlu bagi memudahkan pengajaran. 5 6 Dalam perkembangan kurikulum dan proses 7 pembelajaran, nilai dan kemahiran tidak boleh dipisahkan daripada kandungan atau pengetahuan 8 akademik. Diandaikan bahawa murid akan berfikir secara kritikal serta bertindak lebih efektif terhadap se suatu isu moral jika mereka dapat mengkaji dan memahami konsep isu itu, asal usulnya dan kesan- ke sannya. Dengan adanya kandungan akademik ini, murid dapat mentelaah dan mengkaji bahan Lajur Dalam lajur ini dimuatkan nilai-nilai yang terkandung di Nilai pembelajaran secara lebih terperinci. Kandungan bawah Bidang Pembelajaran. Setiap nilai disertakan akademik yang dimasukkan meliputi pelbagai bidang seperti agama, sejarah, alam sekitar, isu-isu semasa penerangannya 5 yang dipetik daripada Sukatan dan dasar-dasar kerajaan. Oleh itu, kandungan Pelajaran Pendidikan Moral Kurikulum Bersepadu akademik harus diajar serta dipelajari bersama nilai dan kemahiran dalam usaha mencapai matlamat pendidikan Sekolah Rendah (Semakan). moral. Lajur Hasil pembelajaran ialah penerangan atau penyataan Lajur Bagi setiap nilai disediakan kandungan akademik yang Hasil tentang pengetahuan, kemahiran dan sikap yang murid Kandungan diolah bersesuaian dengan kebolehan dan tahap Pembelajaran dijangka atau diharap mencapai dalam setiap tahun. Akademik kematangan murid bermula dari diri, keluarga, Guru boleh mencerakinkan hasil pembelaj aran ini masyarakat, negara hingga ke peringkat antarabangsa. dalam bentuk yang lebih spesifik bersesuaian dengan kandungan yang disampaikan. 4
 9. 9. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N KBSR PE ND I D I KA N M O RAL Lajur Lajur ini memuatkan cadangan aktiviti dan contoh isu Penerangan nilai : Cadangan atau situasi untuk pengajaran dan pembelajaran. Isu Aktiviti atau situasi yang dikemukakan bukan sahaja yang Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan Pembelajaran berkaitan dengan pengalaman diri murid tetapi juga mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan pegangan meliputi hubungannya dengan keluarga, komuniti, agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun negara, dan peringkat antarabangsa. Aktiviti, isu atau Negara. situasi tersebut tidak hanya terbatas kepada cadangan yang terdapat dalam Huraian Sukatan LAJUR KANDUNGAN AKADEMIK Pelajaran ini tetapi guru boleh mengambil contoh lain daripada pelbagai sumber asalkan dapat Tema : Kepercayaan asas pegangan agama memperkukuh nilai yang diaj ar. Taj uk pengaj aran : Kepercayaan pelbagai kaum di Walaupun fokus pengajaran dan pembelajaran adalah Malaysia kepada satu nilai, nilai-nilai lain yang sesuai perlu Huraian taj uk pengajaran : dihubungkaitkan dan digabungjalinkan supaya pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik, Ketahui dan hormati amalan dan larangan agama berkesan dan menyeluruh. Selain itu, unsur-unsur ilmu pelbagai penganut daripada pelbagai mata pelajaran lain harus disepadukan dalam merancang aktiviti sama ada di LAJUR HASIL PEMB ELAJARAN dalam atau di luar bilik darjah. i. Menghormati amalan dan larangan agama pelbagai penganut ii. Menjauhi daripada memperkecil amalan dan Contoh TAHUN 5 larangan penganut lain Persembahan Lajur BIDANG PEMBELAJARAN 1: Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri LAJUR CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN LAJUR NILAI i. Menyenarai amalan dan larangan agama masing-masing dan orang lain Nilai : Kepercayaan kepada Tuhan ii. Lakonan - Upacara perkahwinan 5
 10. 10. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N KBSR PE ND I D I KA N M O RAL PEMUPUKAN KEMAHIRAN M ENERUSI PENDIDIKAN M ORAL menyemai nilai moral dalam jiwa murid. Kemahiran pemikiran kritikal ini juga membantu murid menyelesai masalah dan membuat keputusan yang lebih baik dan Kemahiran Pendidikan Moral memberi peluang kepada murid seterusnya berjaya dalam kerjaya mereka. Utama menguasai kemahiran-kemahiran tertentu seperti kemahiran generik, kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, kemahiran menyelesaikan konflik dan kemahiran Kemahiran Kebolehan berfikir secara kreatif membantu kita Pemikiran so sial. Penguasaan kemahiran-kemahiran ini akan mencari dan bertemu dengan cara penyelesaian dan membolehkan murid menghadapi dunia ledakan Kreatif alternatif yang lebih baik ketika menghadapi masalah maklumat dan alaf baru dengan penuh keyakinan dan dan konflik dalam kehidupan. Pendidikan Moral sikap bertanggungjawab sosial dan moral. Penguasaan memberi peluang kepada murid untuk berfikir secara kemahiran ini juga akan membantu pembinaan daya kreatif dalam menjalankan aktiviti yang bermanfaat tahan dan kebolehan menghadapi segala tekanan dan untuk diri sendiri dan orang lain. cabaran hidup di kalangan murid. Mengajar murid kemahiran-kemahiran ini boleh dianggap sebagai satu cara memupuk dan menggalakkan perkembangan Kemahiran Penguasaan kemahiran menentang tekanan rakan moral mereka. Menentang sebaya sangat penting dalam pendidikan nilai atau Tekanan Rakan moral, khususnya apabila kemahiran ini digunakan Sebaya dalam usaha pencegahan salah guna dadah atau Kemahiran Guru boleh mengajar kemahiran penyelesaian konflik sebarang bentuk salah laku yang lain. Mengajar murid Penyelesaian yang akan membantu murid membuat keputusan menentang tekanan rakan sebaya tidak bermakna Konflik berasaskan kepada nilai dengan mengambil kira mengajar mereka tidak mempedulikan nasihat yang perbezaan nilai yang ada pada diri sendiri dan orang baik daripada rakan sebaya mereka tetapi mengajar lain. Penguasaan kemahiran penyelesaian konflik murid supaya berfikir, berbincang dengan sumber lain melalui Pendidikan Moral boleh membantu murid dan mempertahankan nilai moral sendiri. berhubung atau berkomunikasi dengan orang lain secara lebih berkesan dan mengelakkan sebarang konflik. Kemahiran Pendidikan Moral memupuk kemahiran mengkaji masa Mengkaji depan di kalangan murid iaitu pendekatan pembelajaran Masa yang membolehkan murid menyedari tentang isu atau Kemahiran Guru juga perlu mengajar murid cara menggunakan Depan permasalahan yang berlaku pada masa yang lampau, Pemikiran kemahiran pemikiran kritikal berpandukan pengetahuan masa kini dan masa depan. Ini membantu murid Kritikal moral supaya murid dapat menilai sama ada sesuatu membuat ramalan, menjangka akibat serta bersedia tindakan atau perkara itu bermoral atau tidak. Dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan yang mungkin konteks ini, pengajaran kemahiran ini akan membantu berlaku. 6
 11. 11. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N KBSR PE ND I D I KA N M O RAL Kemahiran Dalam pengajaran Pendidikan Moral, murid diberi Teknologi ke sempatan mencari dan memperoleh sumber-sumber Maklumat maklumat yang tepat melalui Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Internet, laman web, e-mail, CD- Rom dan sidang telekomunikasi. Aktiviti seperti ini dapat berfungsi sebagai perangsang dan pemangkin kepada perkembangan minda murid. Selain itu melalui Pendidikan Moral, murid-murid dapat membuat pertimbangan dengan mencari maklumat yang positif dan mengelakkan mereka daripada melayari laman- laman web yang berunsur negatif. Kemahiran Kemahiran sosial memberi penekanan kepada Sosial kebolehan sosial untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam sesuatu situasi sosial yang boleh diterima oleh masyarakat dan pada masa yang sama bermanfaat kepada diri dan orang lain. Kemahiran so sial ini boleh diajar dalam pelbagai kaedah pengajaran. 7
 12. 12. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N TAHUN 5 PE ND I D I KA N M O RAL BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN D ENGAN PERKEMBANGAN D IRI KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.1 Kepercayaan kepada Kepercayaan asas pegangan agama Tuhan Keyakinan wuju dnya Kepercayaan pelb agai kaum di Malaysia i. Menghormati amalan dan larangan i. Menyenaraikan amalan dan larangan agama Tuhan sebagai pencipta Ketahui dan hormati amalan dan agama pelbagai penganut masing-masing dan orang la in alam dan mematuhi larangan agama pelbagai penganut segala suruhan Nya ii. Menjauhi daripada memperkecil ii. Lakonan berla ndaskan pegangan amalan dan larangan penganut lain - Upacara perkahwinan agama masing-masin g selaras dengan prinsip Rukun Negara. 1.2 Kebersihan Fizikal dan Tingkah laku yang mulia mencerminkan Mental mental yang bersih Kebersih an dan Kebersih an pemikiran menjamin perlakuan Berfikir dan bertin dak positif i. Mengumpul bahan yang sesuai dari inte rnet kesihatan diri serta yang positif pemikiran yang sih at dan Pemikiran dan tindakan yang positif ii. Syarahan bertemakan ‘Tin gkah laku yang baik positif dala m setiap - Pemilihan bahan bacaan/dari lahir dari hati yang bersih’ perla kuan. internet yang sesuai 8
 13. 13. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N TAHUN 5 PE ND I D I KA N M O RAL KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.3 Harga Diri Keberanian membentuk harga diri Keupayaan dan Berani menegakkan kebenaran Tampil untuk menyuarakan sesuatu i. Perbincangan mengenai tayangan video yang keyakinan diri agar Sanggup mempertahankan sesuatu kebenaran dengan bukti yang kukuh bertema ‘Menegakkan kebenaran’ mampu me mulia dan yang diakui benar dengan memberikan demi maruah diri menjaga maruah diri bukti-bukti yang nyata ii. Simulasi dalam kehid upan. - Penyelesaian satu kes kecurian di sekolah demi mempertahankan maruah diri 1.4 Kerajinan Semangat dedikasi asas kemajuan Usaha yang berterusan Kesanggupan berkorban menja min Sanggup berkorban ketika i. Projek penuh dengan semangat kejayaan melaksanakan sesuatu tugas untuk - Membaik pulih kerosakan kecil perabot ketekunan, kecekalan, Kesanggupan dan kerela an berkorban faedah bersama sekolah/berkebun/mengutip derma untuk kegigihan, dedikasi dan demi kemajuan dan faedah bersama tabung kebajikan berdaya maju dala m - Masa melakukan sesuatu - Tenaga ii. Menyediakan la poran ringkas berkaitan projek perkara. - Kewangan yang dilaksanakan 9
 14. 14. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N TAHUN 5 PE ND I D I KA N M O RAL KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.5 Hemah Tinggi Hemah tinggi mencerminkan budi pekerti yang mulia Beradab sopan dan Kesopanan dala m pelbagai situasi Bersopan dalam pelbagai majlis dan i. Melakonkan situasi yang menunjukkan perla kuan berbudi pekerti mulia Amalan bersopan dala m pelbagai upacara bersopan dalam majlis perkahwinan/upacara dalam pergaulan majlis dan upacara keagamaan seharian. - Majlis perkahwinan - Upacara keagamaan ii. Menghasilkan dialo g bersopan semasa majlis - Upacara pengkebumian perkahwin an/upacara keagamaan/p engkebumian 1.6 Kasih Sayang Sayang akan diri demi kehidupan yang sejahtera Kepekaan dan perasaan Amalan yang baik asas gaya hid up sihat Menyayangi diri sendiri dengan i. Mengumpul maklumat tentang akibat cinta yang mendala m Sedar akib at penyalahgunaan dadah menjauhkan diri darip ada penyalahgunaan dadah seperti ja ngkitan serta berkekala n yang - Jangkitan HIV/AIDS penyalahgunaan dadah HIV/AIDS lahir daripada hati yang - Sampah masyarakat ikhlas. Tidak melibatkan diri dalam ii. Mengumpul gambar individ u yang menderita penyalahgunaan dadah akibat terlibat dalam penyala hgunaan dadah 10
 15. 15. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N TAHUN 5 PE ND I D I KA N M O RAL KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.7 Kesederhanaan Kesederhanaan mencerminkan keluhuran budi Bersikap tidak Kesederhanaan berpakaia n mencerminkan i. Berpakaian mengikut situasi dan i. Menghasilkan buku skrap mengenai keterlaluan dalam perib adi seseorang tidak keterla luan - Pakaian tradisi rakyat Malaysia membuat pertimbangan Sederhana dalam memilih pakaian - Pakaian yang digemari oleh generasi muda dan tindakan sama ada mengikut masa dan tempat ii. Bersederhana dan tidak keterlalu an - Pakaian rasmi dalam pemikiran, - Pakaian rasmi (formal) dalam berpakaian pertuturan atau - Pakaian biasa (tid ak formal) ii. Memberi kritikan/komen tentang fesyen pakaian perla kuan tanpa berpandukan klip video/majalah mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. 1.8 Kejujuran Jujur sebagai kunci hidup yang harmoni Kewajipan bercakap Sikap yang ikhlas mengukuh hubungan Bersikap ikhlas dalam perhubungan i. Menghasilkan cerita tenta ng orang yang ikhlas benar, bersikap amanah Sikap ikhlas dalam perhubungan dengan anggota masyarakat dan ikhlas dalam setiap dengan anggota masyarakat ii. Menghasilkan dialo g tentang sikap ikhlas antara perla kuan. - Rakan dua orang rakan/jiran - Jiran - Pemi mpin 11
 16. 16. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N TAHUN 5 PE ND I D I KA N M O RAL KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.9 Baik Hati Berbakti amalan mulia Kepekaan terhadap Sumbangan dib eri secara ikhlas demi Sedia memberi bantuan kepada i. Menganjurkan tabung kebajikan dan derma kilat perasaan dan kebajikan kebaikan pelbagai pih ak demi kebaikan semua diri sendiri dan orang la in Kepentin gan dan cara memberi ii. Menyertai program ‘Pembimbing Rakan Sebaya’ dengan memberi bantuan bantuan dan sokongan - Sekolah iii. Menyediakan satu diari/buku skrap mengenai moral secara tulus ikhla s. - Masyarakat kisah amalan nila i baik hati - Negara 1.10 Berterima Kasih Jasa dan bakti masyarakat dikenang Perasaan dan perlakuan Sumbangan individu dala m semua bidang Menghargai tokoh-tokoh dan anggota i. Bercerita tentang tokoh dan anggota masyarakat untuk menunjukkan dikenang masyarakat yang berjasa yang berja sa pengiktirafa n dan Penghargaan terhadap tokoh-tokoh penghargaan terhadap dan anggota masyarakat yang berjasa ii. Mengumpul maklumat tentang tokoh yang berja sa sesuatu ja sa, sumbangan atau pemberia n. 12
 17. 17. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N TAHUN 5 PE ND I D I KA N M O RAL BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN D IRI DAN KELUAR GA KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 2.1 Kasih Sayang terhadap Kasih sayang melahirkan keluarga Keluarga bahagia Perasaan cinta dan Kasih sayang mengeratkan hubungan Menghargai dan memberi kasih sayang i. Melakonkan cara bersikap adil semasa sayang yang mendalam kekeluargaan yang sama rata terhadap anggota berhubung dengan anggota kelu arga serta berkekala n Amalan saling menghargai dan tidak keluarga terhadap keluarga demi pilih kasih terhadap anggota keluarga ii. Perbincangan/sumbang saran - ‘Kesan bersikap melahirkan keluarga tidak adil dala m memberi kasih sayang terhadap bahagia . anggota keluarga’ 2.2 Hormat dan Taat Kemesraan mengukuh keharmonian kepada Anggota keluarga Keluarga Memuliakan setiap Hubungan kelu arga yang rapat menjalin Berhubung erat dengan anggota i. Simulasi anggota keluarga dengan kemesraan keluarga - Hari kelu arga berin teraksi dan memberi Usaha mengekalkan hubungan - Hari perayaan layanan secara bersopan kekeluargaan untuk mewujudkan - Ziarah-menzia rahi ii. Menghasilkan kad ucapan keluarga yang harmoni. - Meraikan hari istimewa/majlis kekeluargaan 13
 18. 18. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N TAHUN 5 PE ND I D I KA N M O RAL KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 2.3 Tanggungjawab Keluarga bermaruah keluarga sejahtera terhadap Keluarga Maruah kelu arga tanggungja wab bersama Kewajipan yang harus anggotanya Bertanggungja wab memelihara maruah i. Membuat perbin cangan dan menghasilkan peta dilaksanakan ole h setia p Tanggungja wab memelihara maruah keluarga minda tentang `Cara-cara Meningkatkan individ u terhadap keluarga Pengetahuan dan Kemahiran Sebagai Anggota keluarga untuk - Usaha menin gkatkan pengetahuan Keluarga’ melahirkan kelu arga dan kemahiran bahagia , meningkatkan - Tidak terlib at dalam perla kuan ii. Menulis karangan yang bertaju k `Menjaga Nama imej dan menjaga yang tidak sihat Baik Keluarga Tanggungjawab Semua’ maruah kelu arga. 14
 19. 19. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N TAHUN 5 PE ND I D I KA N M O RAL BIDANG PEMBELAJARAN 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN MASYARAKAT KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 3.1 Tanggungjawab Masyarakat bertanggungjawab negara terhadap Masyarakat sejahtera Kesanggupan memikul Kesejahteraan masyarakat tanggungja wab Bertanggungja wab menjaga i. Sumbang saran tenta ng cara menja ga serta melaksanakan bersama ketenteraman dan keseja hteraan hid up ketenteraman di tempat tinggal dan di sekola h tugas dan kewajipan Sikap tanggungja wab bersama dalam masyarakat dengan sempurna menjaga ketenteraman dan ii. Bercerita tentang ketenteraman di kawasan sebagai anggota kesejahteraan hidup dalam masyarakat tempat tinggal masyarakat. - Tempat tinggal - Sekolah 3.2 Toleransi dalam Toleransi mengukuhkan keharmonian Masyarakat masyarakat Kesanggupan bertolak Toleransi memupuk ketenangan i. Mematuhi keputusan ramai i. Penyelesaian masalah ansur, sabar dan Patuhi keputusan ramai - Simulasi cara pengendalia n mesyuarat mengawal diri bagi Amalan bertole ransi semasa situasi ii. Bersikap tole ransi dan tenang dalam suasana yang harmoni mengela kkan berla kunya tegang semasa situasi tegang pertelingkahan dan - Mesyuarat ii. Sumbang saran tenta ng kepentingan bersikap perselisihan faham demi - Perbincangan toleransi semasa situasi tegang kesejahteraan hidup. 15
 20. 20. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N TAHUN 5 PE ND I D I KA N M O RAL KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 3.3 Semangat Kemudahan awam terjaga masyarakat Bermasyarakat sejahtera Kesediaan melakukan Kemudahan awam diguna bersama i. Menjaga dan menggunakan i. Menunju k cara menggunakan kemudahan awam sesuatu dengan Amalan menggunakan kemudahan kemudahan awam dengan baik - Telefon awam semangat kekitaan untuk awam dengan baik - Tandas awam kepentingan bersama Hindari vandalisme ii. Tidak melakukan vandalisme demi keharmonian hidup ii. Perbincangan tentang kesan vandalisme bermasyarakat. 3.4 Peka terhadap Isu Masyarakat penyayang budaya kita Sosial Bertanggungja wab dan Isu masyarakat isu bersama Prihatin dan sedia memberi bantuan i. Kutipan derma untuk mangsa banjir/kebakaran/ prihatin terhadap Prihatin terhadap mereka yang kepada golongan yang memerlukan tanah runtu h/kemalangan masalah dan isu semasa mengala mi kecelakaan yang berla ku dalam - Banjir ii. Melukis poster masyarakat dan - Kebakaran berusaha - Tanah runtuh menyelesaikannya. - Kemalangan BIDANG PEMBELAJARAN 4 : NIL AI BERKAITAN DEN GAN DIR I DAN ALAM SEKITAR 16
 21. 21. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N TAHUN 5 PE ND I D I KA N M O RAL KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 4.1 Kebersihan dan Persekitaran bersih hidup sihat Keindahan Persekitaran Pemeliharaan dan Kualiti kebersihan persekitaran Menjaga kebersihan di kawasan tempat i. Bercerita tentang cara menja ga kebersihan di pemuliharaan tanggungjawab kita tinggal kawasan tempat tinggal persekitaran agar Usaha menin gkatkan kualiti kebersihan sentiasa bersih dan ceria berhampiran tempat tinggal ii. Menghasilkan esei tenta ng akibat tidak menjaga demi kesejahteraan - Pelupusan sampah sarap kebersihan di kawasan berhampiran tempat hidup. - Penghapusan bahan-bahan yang tinggal menjadi punca air bertakung - Tiada pembakaran terbuka 4.2 Menyayangi Alam Sumber alam sumber berharga Sekitar Mencintai dan Sumber alam digunakan sebaik mungkin i. Bersederhana dala m menggunakan i. Menyanyi lagu ‘Recycle ’/Kitar Semula menghargai alam sekitar Amalan bersederhana dala m sumber-sumber alam yang bernila i demi mengekalkan penggunaan sumber-sumber alam ii. Mengitar semula kertas untu k menghasilkan keharmonian hidup. yang bernilai ii. Mengela k darip ada melakukan bahan baru - Projek mengurangkan sisa, pembaziran dalam penggunaan mengguna dan mengitar sumber alam iii. Menggunakan semula bahan terbuang seperti tin, semula sisa botol dan kotak untuk pelbagai kegunaan/b ahan - Penjimatan penggunaan air dan kraf tangan bahan bakar 17
 22. 22. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N TAHUN 5 PE ND I D I KA N M O RAL KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 4.3 Peka terhadap Isu Alam Pengurusan alam terancang hidup Sekitar sejahtera Prihatin terhadap Kebijaksanaan dalam menjaga ala m sekitar Melibatkan diri dalam usaha-usaha yang i. Mendapatkan maklumat terkini tentang persoala n yang berkaitan boleh mengelakkan dari berlakunya boleh mengelakkan pencemaran ala m pencemaran alam sekitar menerusi internet atau dengan alam sekitar dan pencemaran alam sekitar sekitar media lain berusaha Penjagaan ala m sekitar secara menyelesaikannya. bijaksana dengan mengelakkan kesan ii. Perbincangan secara berkumpulan tentang pencemaran keburukan pencemaran ala m sekitar dan cara - Jerebu mengatasin ya - Kesan rumah hijau - Penipisan lapisan ozon - Hujan asid 18
 23. 23. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N TAHUN 5 PE ND I D I KA N M O RAL BIDANG PEMBELAJARAN 5 : NIL AI BERKAITAN DEN GAN DIR I DAN N EGARA KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 5.1 Hormat dan Setia Setia kepada pemimpin negara makmur kepada Pemimpin, Raja dan Negara Hormat dan kepatuhan Barisan pemimpin kebanggaan kita Mengenali dan menghormati barisan i. Perbincangan carta organisasi kabinet keraja an yang berkekalan kepada Kenali dan hormati Perdana Menteri pemimpin negara Malaysia pemimpin dan raja serta dan Menteri di Malaysia setia kepada negara. - Sumbangan Perdana Menteri dan ii. Membuat folio Perdana Menteri Menteri kepada negara - Bapa Kemerdekaan (dari dahulu hingga sekarang) - Bapa Pembangunan - Bapa Perpaduan - Bapa Pemodenan 5.2 Patuh kepada Peraturan dan undang-undang menjamin Peraturan dan kesejahteraan negara Undang-Undang Menerima dan mematuhi Penguatkuasaan undang-undang iala h i. Bekerjasama dengan pihak-pihak i. Membincangkan akib at mengabaikan undang- peraturan dan undang- peranan semua pih ak berkuasa dalam usaha undang undang yang Peranan pelbagai agensi keraja an penguatkuasaan undang-undang dikuatkuasakan sebagai dalam mengekalkan keamanan negara ii. Buku skrap tentang kes-kes yang dikendalikan amalan hid up. - Polis ii. Mematuhi peraturan dan undang- oleh pihak polis, tentera dan bomba - Tentera undang negara - Bomba 19
 24. 24. H U RAI A N S U K AT A N P EL AJ A RA N TAHUN 5 PE ND I D I KA N M O RAL KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 5.3 Cinta akan Negara Rakyat maju negara makmur Perasaan sayang dan Kemajuan negara kebanggaan rakyat Berbangga dengan kemaju an yang i. Mengumpul gambar dan maklumat tentang bangga kepada negara Bangga dengan kemajuan negara telah dicapai ole h negara kemajuan dan kejayaan Malaysia serta meletakkan - Menara Berkembar Petronas kepentingan negara - Projek Kenderaan Nasional ii. Membuat lawatan ke tempat-tempat yang melebihi kepentingan diri. - Lapangan Terbang Antarabangsa menjadi kebanggaan Malaysia Kuala Lumpur 5.4 Keamanan dan Masyarakat penyayang asas Keharmonian keharmonian hidup Kedamaian dan Aktiviti kesukarelaan mencerminkan Melibatkan diri dalam aktiviti Lawata n ke Rumah Anak Yatim atau Rumah Orang perpaduan yang masyarakat prih atin kesukarelaan di sekola h dan kawasan Tua dan menulis la poran berkekalan dan Usaha melibatkan diri dalam aktiviti setempat demi keharmonian berterusan di kala ngan kesukarelaan di sekola h dan kawasan masyarakat rakyat Malaysia serta setempat masyarakat global. 20

×