Kepentingan pendidikan islam dalam melahirkan modal insan yang

15,258 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
15,258
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
208
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kepentingan pendidikan islam dalam melahirkan modal insan yang

 1. 1. Kepentingan Pendidikan Islam Dalam Melahirkan Modal Insan Yang CemerlangMuhamad Akhram bin Kamaruzzaman (DPH/0055/11)Effazira binti Mustaffa (DPH/0078/11)Milya Shazlin binti A. Ghazali (DPH/0078/11)Rahila Najihah binti Ali (DPH/0102/11)Siti Ainnur binti Azizan (DPH/0105/11)
 2. 2. IPTA/S vs. BelajarAgama
 3. 3. Pendidikan  Kata kerja „didik‟ (pelihara,menjaga dan ajar)  Education,(pendidikan atau latihan)  Tarbiah,(pemeliharaan,asuhan dan didikan).juga diterjemahkan kepada ta‟lim dan ta‟dib  Proses menyampaikan ilmu kepada seseorang dalam usaha membentuk peribadi dan sahsiah dalam kehidupan seharian berlandaskan ajaran islam.
 4. 4. Idea Klasik GreekUsaha manusia/kerajaan untuk membentuk generasimendatang. i. Sparta: Pendidikan satu usaha untuk membentuk rakyat yang berani, berdisiplin, taat pemimpin dan cintakan tanah air. ii. Athens : Pendidikan untuk membina kebijaksanaan dan keseimbangan jiwa bagi mengukuhkan demokrasi dan membentuk warganegara yang cintakan negara.
 5. 5. Konsep & Pengertian Pendidikan Dalam Islam Tarbiah (Mengasuh/ Ta’dibMemelihara/ membaiki) (Mendidik/ membentuk adab & akhlak MAKHLUK Ta’lim (Pengajaran) 5
 6. 6. Falsafah Pendidikan Islam-Pendidikan berterusan ke arah perkembangan diri individu dari segi rohani, intelek, emosi dan fizikal yang membawa kepada individu yang beriman, berilmu, berakhlak dan bertakwa dan beramal soleh untuk membina masyarakat harmoni, hormat menghormati dan bantu membantu antara satu sama lain.
 7. 7. Barato Pendidikan sebagai suatu proses yangmemberikan bantuan kepada setiap individu supaya hidup dengan penuhkegembiraan-JOHN STUART MILo Pendidikan adalah bertujuanmencapai kehidupan yang lurus,suci dan mulia-FROEBEL
 8. 8. Pendidikan Malaysia-Memperkembangkan lagi potensiindividu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkaninsan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dankepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untukmelahirkan warganegara Malaysia yang berilmupengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapaikesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dannegara
 9. 9. Perbandingan Falsafah Barat & Islam Falsafah Islam Ketuhanan  Allah Maha berkuasa Falsafah Barat (KHALIQ) & mencipta. Tuhan, manusia &  Makhluk adalahalam adalah sama ciptaan yg tunduk & patuh kpd pencipta. Teologi Falsafah Sains Alam Manusia (MAKHLUK) (MAKHLUK )“Falsafah adalah sesuatu yang berada di antara teologi dan sains.”Russell (1946) ZAINI AB DULA H (No ta Kuliah ) 9
 10. 10. Sejarah pendidikanislam  Maksud pendidikan:  Kata kerja „didik‟ (pelihara,menjaga dan ajar)  Education,(pendidikan atau latihan)  Tarbiah,(pemeliharaan,asuhan dan didikan).juga diterjemahkan kepada ta‟lim dan ta‟dib  Proses menyampaikan ilmu kepada seseorang dalam usaha membentuk peribadi dan sahsiah dalam kehidupan seharian berlandaskan ajaran islam.
 11. 11.  Perkembangan matapelajaran pendidikan islam di Malaysia Sekitar abad ke 14 1960- Mula melaksanakan undang-undang pendidikan. Akta menguatkuasakan kewajipan memberikan pendidikan islam kepada pelajar beragama islam. Pendidikan tinggi islam bermula pada tahun 1955- Kolej Islam Malaya dibina. Sekolah-Sekolah diterapkan pendidikan islam
 12. 12. Perkembangan pendidikanislam ketika pemerintahanbarat  1854- Sekolah Agama diambilalih oleh SHTI dan hanya ditanggung sepenuhnya jika pendidikan islam diselang selikan dengan pendikan membaca,menulis dan ilmu hisab  Sekolah Melayu dibina dan sekolah agama ditukarkan kepada sesi petang selepas sekolah melayu.  Ibu bapa menghantar anak mereka ke neggara luar untuk menuntut ilmu agama seperti Patttani,Mesir,Mekah dan negara2 lain.  Sistem pendidikan islam yang lebih tinggi tarafnya,Pondok didirikan...
 13. 13.  Sistem pondok berkembang ketika Gerakan islah dari Timur Tengah. Sekolah dan institusi agama islam diperkemaskan lagi kemudahan infrastruktur seperti bangunan sekolah,asrama,kemudahan rekreasi dan jabatan pentadbiran. Madrasah al-Misriyah dibina di Bukit Mertajam.
 14. 14. Matlamat Pendidikan Islam  Dari konsep pendidikan Islam matlamat Pendidikan Islam adalah untuk membentuk serta mengembangkan aspek-aspek kesempurnaan manusia yang mencakupi fizikal, spritual, mental dan sosial menurut pembentukan rabbani bagi melahirkan insan kamil dan mukmin yang bertakwa untuk mengabdikan diri kepada-Nya.  (Firman Allah dalam surah A-An‟am ayat 38: Maksudnya.” tiada Kami tinggalkan sesuatu pun di Dalam Kitab Al-Quran ini”)
 15. 15. Menurut Al-Qardawi Matlamat IslamMerangkumi Aspek-Aspek: Individu Keluarga Masyarakat Negara
 16. 16. Membina individu yangsoleh  Beriman  Berilmu  Beramal  Berakal  Berakidah  Bersyariat  Berakhlak  Beribadah
 17. 17. Membina keluarga yangsoleh  Islam menggalakkan perkahwinan  Asas melahirkan keturunan  Menghalalkan hubungan lelaki dan wanita  Menyempurnakan keperibadian dan memikul tanggungjawab.
 18. 18. Membina masyarakatyang soleh  Bersatu atas dasar akidah Islam  Menghargai amalan salih  Melakukan amar marufdan nahi munkar  Berjihad di Jalan Allah  Memantapkan nilai-nilai akhlak  Persaudaraan dan kasih saying
 19. 19.  Persaudaraan dan kasih saying Saling bekerjasama dan bersepakat Saling nasihat-menasihati dan berpesan-pesan Peradaban yang tinggi Adil di dalam aspek ekonomi, sosial, perundangan dan kehakiman Maju merangkurni aspek rohani, kebendaan, moral dan pembangunan ilmu, iman, dunia dan akhirat.
 20. 20. Membina negara yangsoleh  Membuka pintu kepada sesiapa yang hendak berhijrah dati kejahilan kepada keimanan  Mempamerkan kehidupan yang bertamaddun dan berakhlak  Bemaung dengan ajaran Al-Quran.
 21. 21. Menurut Pandangan IbnKhaldun Ibn Khaldun (1332–1406 M) dalam kitabnya al- Muqaddimah mengatakan:“Adalah pendidikan Islam mengarah kepada dua tujuan iaitu:- 1. Matlamat keagamaan, maksudnya ialah beramal untuk akhirat, sehingga ia menemui Tuhannya, dalam keadaan ia telah menunaikan hak Allah yang diwajibkan ke atasnya. 2. Matlamat ilmiah – keduniaan, iaitu apa yang diungkapkan dalam pendidikan moden dengan tujuan kemanfaatan, atau persiapan untuk hidup
 22. 22. Konsep pendidikanislam di malaysia  Ulul Albab • Pendidikan merupakan asas kepada kemajuan sesebuah negara • Pendidikan bertemakan al-Quran adalah asas dalam melahirkan golongan Ulul Albab • Ensiklopedik-Memberi peluang kepada rakyatnya untuk mendalami ilmu secara bersepadu (ilmu fardu ain + ilmu fardu kifayah) • Pendidikan yang bersifat ijtihadik bermaksud satu proses pendidikan yang dapat melahirkan golongan ilmuwan dan intelektual Islam yang mempunyai kreativiti dan daya cipta yang tinggi
 23. 23.  Hadharatul Islam• Mengambil ajaran Islam sebagai „role-model‟ dalam membentuk negara serta membentuk pemikiran modeniti dalam kalangan rakyatnya.• Meletakkan ilmu pengetahuan sebagai asas yang kukuh bagi memartabatkan manusia sebagai hamba Allah S.W.T dan khalifah di muka bumi ini.• Islam tidak pernah menghalang moderniti dalam sesebuah negara selagi tidak membelakangkan Islam
 24. 24. Fokus Pendidikan diMalaysiaSekolah Aliran Agama Sekolah Kebangsaan T i ng kat a n 1 , 2 & 3 ( S ubj e k K B S M P M R ) Prasekolah B a h a s a M e l a yu B a h a s a Ar a b K o mu n i ka s i B a h a s a  proses sosialisasi , perkembangan sahsiah, I n gge r i s M a t e m a t i kP e n d i d i k a n I s l a mS e j a r a h S a i n s G e o gr a fi K e m a h i r a n H i d u p  persediaan ke sekolah rendah T i ng kat a n 1 , 2 &3 ( S ubj e k D e e ni a h ) Sekolah Rendah( Tahun 1 – 3 ) B a h a s a Ar a b 1 B a h a s a Ar a b 2 Ta fs i r & H a d i t h Ta u h i d & F e q a h H a fa z a n & Ti l a wa h Al - Q u r a a n P a k e j P e mi l i ha n M at a  penguasaan 3M, perkembangan P e l aj ar an T i ng kat a n 4 & 5 P ake j A  sahsiah, sikap dan nilai B a h a s a M e l a yu B a h a s a I n gge r i s M a t e m a t i kS e j a r a h B a h a s a Sekolah Rendah ( Tahun 4 – 6) Ar a b Ti n ggi S a i n s P r i n s i p Aka u n E ko n o m i As a s P e n d i d i ka n Al - Q u r a a n d a n As S u n n a h  pengukuhan dan aplikasi kemahiran 3M, P ake j B : S ai ns dan P e ng aj i a n I s l a m ( 1 0 S ubj e k )  kemahiran yang lebih kompleks, B a h a s a M e l a yu B a h a s a I n gge r i s M a t e m a t i kS e j a r a h B a h a s a Ar a b Ti n ggi K i m i a B i o l o gi F i z i kM a t e m a t i k Ta mb a h a n P e n d i d i ka n I s l a m/ P e n d i d i ka n A l - Q u r a a n d a n As  pemerolehan pengetahuan, perkembangan S u n n a h / P e n d i d i ka k S ya r i a h I s l a mi a h / T a s a wu r I s l a m ( N o t a : P e mi l i h a n S u b j e k i n i d i t e n t u ka n o l e h p i h a k s e ko l a h ) T i ng kat a n 4 : S i j i l M e ne ng ah A g ama ( Waj i b )  sahsiah, sikap dan nilai Al - Q u r a a n ( h a fa z a n d a n Q i r a a h ) T a fs i r Al - Q u r a a n d a n Al - H a d i t h B a h a s a Ar a b 1 B a h a s a Ar a b 2 Ta u h i d F e q a h Menengah Rendah( Tingkatan 1 – 3 )  pendidikan umum, peningkatan kemahiran yang diperoleh
 25. 25. Realiti di Malaysia
 26. 26. Peranan  Individu  Ibu bapa / Keluarga  Masyarakat  Ilmuwan  Pemerintah
 27. 27. Individu Fardhu Ain Fardhu Kifayah
 28. 28. Sabda Rasulullah bermaksud: Barang siapa berjalan untuk tujuan menuntut ilmu, maka Allah akan membimbingnya ke jalan syurga. Sesungguhnya orang yang berilmu itu dimohon keampunan oleh makhluk dilangit dan di bumi, termasuk ikan-ikan di laut dan sesungguhnya ulama itu adalah pewaris nabi. (Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi). Firman Allah bermaksud: Allah meninggikan darjat orang-orang beriman di antara kamu dan orang- orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. (Surah al-Mujadalah, ayat 11).
 29. 29. Ibu bapa / keluarga Ibu Bapa Tarbiyyah
 30. 30. MasyarakatZakiyah Daradjat (2000: 34) sebagai berikut: "Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Kerana itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan kerajaan "
 31. 31. Dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 BAB III pasal 4 peranan serta / penyertaan maysarakat boleh berbentuk: a). pendirian dan penyelenggaraan unit pendidikan pada jalur pendidikan b). perolehan dan pemberian bantuan sekolah atau jalur pendidikan luar tenaga kependidikan untuk sekolah, pada semua jenis pendidikan melaksanakan atau membantu kecuali pendidikan kedinasan, dan melaksanakan pengajaran, pada semua jenjang pendidikan di pembimbingan dan / atau latihan jalur pendidikan sekolah; peserta didik; c). perolehan dan pemberian bantuan d). peruntukan dan / atau tenaga ahli untuk membantu penyelenggaraan program pendidikan pelaksanaan kegiatan belajar- yang belum diadakan dan / atau mengajar dan / atau penyelidikan dan diadakan oleh Kerajaan untuk pembangunan; menggalakkan pendidikan nasional; e). peruntukan dana dan pemberian f). perolehan dan pemberian bantuan bantuan yang dapat berupa wakaf, bilik, bangunan, dan tanah untuk hibah, sumbangan, pinjaman, biasiswa, melaksanakan kegiatan belajar- dan bentuk lain yang sejenis; mengajar;
 32. 32. i). pemberian bantuan g). perolehan dan pengurusan bagipemberian bantuan buku penyelenggaraan unit h). pemberian peluangpelajaran dan peralatan untuk magang dan / atau pendidikan dan pendidikan untuk latihan kerja; pembangunan pendidikan melaksanakan kegiatan nasional; belajar-mengajar; j). pemberian pemikiran dan l). penyertaan dalam pertimbangan berkenaan program pendidikan dan / dengan penentuan k). pemberian bantuan dan atau kajian yang dijalankan kebijaksanaan dan / atau kerjasama dalam aktiviti oleh Kerajaan di dalam danpenyelenggaraan pembangunan penyelidikan dan / atau di luar negeri. pendidikan; pembangunan; dan
 33. 33. Para Ilmuwan/Ulama Tetap mempertahankan dialog yang berterusan dengan masyarakat sekitar dan suatu penglibatan yang intensif dan sensitif. Berusaha Tetap menjaga memperluaskan keterampilannya wawasan teori dan memakai instrument keterbukaannya yang tersedia dalam kepada kemungkinan disiplin yang dan penemuan baru dikuasainya. dalam bidang kepakaran.
 34. 34. Pemerintah Yang faham Tahu tentang tentang Allah kerajaan Allah Faham dasar dan Faham segala matlamat hukum hakam pemerintahan dari Allah dan yang di tahu kehendaki Allah melaksanakannya
 35. 35. ‘ Bumi Allah yang punya.Manusia manusia itu hamba hamba Allah.Allah mahu bumi itu dan hamba hamba nya itu ditadbir, diurus,dipimipin dan dimajukan dengansebaik baiknya.Untuk itu Allah telah melantik pemimpin pemimpin di antara manusia menjadi wakilnya untuk menjalankan kerja kerja pemerintahan saperti yang telah Allah tunjukkan dalam al Quran dan Hadis‘.
 36. 36. Faktor-faktor yang MelemahkanPeranan Akhlak DalamPendidikan1)Ibu bapa dan keluarga yang tidak mementingkan akhlak kerana terlalu terpengaruh dengan kehidupan kebendaan.2)Tidak ramai pemimpin atau negarawan yang boleh menjadi teladan tentang akhlak yang mulia.3)Dasar pembangunan yang masih bersifat dualistik dan yang tidak menekankan kesepaduan pembangunan insan. Ini menyebahagiankan pertumbuhan ekonomi tidak dijiwai oleh akhlak yang mulia.
 37. 37. 4) Wujudnya tekanan daripada golongan pimpinan di sekolah dan pusat-pusat pengajian tinggi supaya nilai-nilai agama dan akhlak terus terpisah daripada pendidikan professional sehingga dasar ‟penerapan nilai-nilai Islam‟ tidak mendapat sambutan yang ikhlas.5) Dasar pendidikan yang berorientasi kecemerlangan akademik semata-mata yang beroperasi di sekolah- sekolah dan pusat-pusat pengajian tinggi melemahkan nilai-nilai kerohanian dan akhlak.6) Sikap guru-guru dan pensyarah-pensyarah yang terpengaruh dan terbawa-bawa dengan kepentingan kebendaan dan persaingan keduniaan sehingga melemahkan peranan mereka sebagai pendidik yang sejati.
 38. 38. 7 ) Amalan ekonomi pasaran bebas yang menekankan pertumbuhan serta dasar yang terlalu memihak kepada modal dan golongan-golongan berada mempengaruhi sikap dan perlakuan golongan terpelajar yang sebahagian besarnya terlalu mementingkan kelulusan akademik dan mengurangkan nilai-nilai akhlak yang mulia.8) Alam sekitar yang mendorong ke arah kehidupan yang tidak menekankan akhlak yang mulia tetapi menunjukkan bahawa kejayaan dan kesenangan hidup banyak bergantung kepada faktor-faktor wang, pengaruh, status, kedudukan dalam parti, perlindungan politik, hubungan dengan golongan atasan dan pragmatisme.9) Peranan budaya liberal dan media massa, cetak dan elektronik, yang menonjolkan nilai-nilai kehidupan kebendaan, keseronokan hawa nafsu dan kebebasan individu yang melampaui batas kesusilaan
 39. 39. Cabaran-Cabaran 1.Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan 2. Persembahan konsert barat yang bertentangan dengan budaya kita 3. Mudah mendapat dan menonton gambar lucah seperti Internet dan lain-lain 4. Ada kemudahan daripada pihak yang tidak bertanggungjawab seperti pengguguran haram 5. Faktor persekitaran yang mendedahkan remaja dengan pusat-pusat hiburan
 40. 40. 6. Disiplin sekolah yang longgar7. Kesilapan membimbing, terlampau memanjakan anak-anak8. Pembawaan keluarga remaja itu9. Faktor peribadi yang kotor, merujuk kepada seseorang yang sudah rosak akhlaknya, atau mempunyai sifat-sifat keji
 41. 41. Kesan (Individu)  Firman Allah SWT bermaksud: “ ..dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri ke dalam bahaya kebinasaan,” Surah Al- Baqarah : ayat 195)  Berjaya menjalankan amanah dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya dan sentiasa dapat memenuhi tuntutan rohani dan jasmani dengan terkawal.  Berkeupayaan menerima ilmu berfikir, membezakan baik dan buruk bole diajar dan dididik serta boleh menyampaikan pengetahuan ajaran islam kepada orang lain.
 42. 42.  Kesan kepada roh• Dapat memberi dorongan dan kekuatan perasaan Kesan kepada jasad• bergerak diatas panduan yang betul dengan menggunakan kudratnya Kesan kepada nafsu manusia• Nafsu dapat dididik dan dikawal menjadi jinak dan tunduk menurut segala kemahuan diri manusia dengan cara yang betul berlandaskan syariat dan tauhid.
 43. 43. Kesan kepada keluarga  Kehidupan keluarga akan mudah diatur dan diurus  dapat merencanakan soal-soal pendidikan, saraan,pergaulan dan pembangunan keluarga dengan tarbiah islamiah  dapat menjalankan tugasnya sebagai ketua keluarga dan dalam masa yang sama sebagai hamba Allah  Seseorang ketua yang unggul adalah modal yang berkesan dalam pendidikan akhlak keluarganya dan perlu membimbing mereka dengan akhlak islamiah berdasarkan ilmu dan pengalaman yang ada padanya.
 44. 44. Kesan kepada masyarakatdan Negara  Individu muslim yang cemerlang akan memastikan hubungan kemasyarakatan berada dalam satu ikatan yang harmoni  Firman Allah SWT yang bermaksud “dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah (agama Allah) dan jangan lah kamu bercerai-berai)” Surah Ali Imran: ayat 103  Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud “ hubungan orang mukmin dengan orang mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan yang menguatkan antara satu sama lain” Riwayat At tabarani
 45. 45.  Pengetahuan seseorang individu atau masyarakat tidak sempurna tanpa ilmu, agama dan duniawi oleh itu bidang ekonomi,politik dan social yang meliputi ilmu agama juga menjadi penting dalam sesebuah masyarakat kerana ilmu duniawi ini merupakan urusan hidup yang menjadi sebahagian penting yang dikehendaki dalam ajaran islam. Dalam konsep sejagat, seseorang individu muslim yang cemerlang akan mampu memimpin ummah diperingkat yang lebih luas. Kajayaan pemimpin Negara juga akan diikuti oleh Negara lain sebagai model.

×