Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH
  HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
  PENDIDIKAN MORAL...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                ...
BIDANG PEMBELAJARAN  1
NILAI BERKAITAN DENGAN
 PERKEMBANGAN DIRI
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                ...
BIDANG PEMBELAJARAN  2
NILAI BERKAITAN DENGAN
  KEKELUARGAAN
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                ...
BIDANG PEMBELAJARAN  3
NILAI BERKAITAN DENGAN
   ALAM SEKITAR
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                ...
BIDANG PEMBELAJARAN  4
NILAI BERKAITAN DENGAN
    PATRIOTISME
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                ...
BIDANG PEMBELAJARAN  5
NILAI BERKAITAN DENGAN
  HAK ASASI MANUSIA
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                ...
BIDANG PEMBELAJARAN  6
NILAI BERKAITAN DENGAN
    DEMOKRASI
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                ...
BIDANG PEMBELAJARAN  7
 NILAI BERKAITAN DENGAN
KEAMANAN DAN KEHARMONIAN
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                ...
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
                                                ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hsp Moral F4

25,670 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Hsp Moral F4

 1. 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN EMPAT PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 2. 2. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip- prinsip berikut : KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN i
 3. 3. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. ii
 4. 4. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL KATA PENGANTAR Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang Dalam melaksanakan mata pelajaran Pendidikan Moral, guru memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan perlu peka terhadap pembinaan akhlak dengan mengambil kira untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah perkembangan pemikiran moral, perasaan moral dan tingkah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan murid menghadapi laku moral. Pengajaran dan pembelajaran hendaklah arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada dilakukan secara berkesan dengan memberi tumpuan kepada abad 21. penglibatan murid secara aktif dalam suasana yang kondusif dan menggembirakan. Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini, banyak penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan kreativiti pihak terlibat terutamanya guru, pensyarah maktab dan untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti mengikut universiti serta pegawai Kementerian Pendidikan, dan individu kesesuaian murid. Huraian ini diharap dapat membantu guru yang mewakili badan-badan tertentu. merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan diharap dapat memberi penekanan kepada unsur bernilai setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, teori kecerdasan pelbagai, pembelajaran masteri, pembelajaran secara kontekstual, pembelajaran secara konstruktivisme, dan pembelajaran akses kendiri. Di samping itu, nilai murni dan semangat patriotik dan kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen ini diharapkan dapat memberi keyakinan Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BINTI SYED ZIN kepada murid dan diaplikasikan dalam kehidupan harian dan Pengarah dunia pekerjaan. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia iii
 5. 5. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL KANDUNGAN RUKUN NEGARA i BIDANG PEMBELAJARAN 3 : 21 Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN ii BIDANG PEMBELAJARAN 4 : 25 Nilai Berkaitan Dengan Patriotisme KATA PENGANTAR iii BIDANG PEMBELAJARAN 5 : 29 Nilai Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia KANDUNGAN iv BIDANG PEMBELAJARAN 6 : 35 Nilai Berkaitan Dengan Demokrasi PENDAHULUAN 1 BIDANG PEMBELAJARAN 7 : 40 Nilai Berkaitan Dengan Keamanan dan Keharmonian HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 3 PEMUPUKAN KEMAHIRAN MENERUSI 7 PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 1 : 9 Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri BIDANG PEMBELAJARAN 2 : 17 Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan iv
 6. 6. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL PENDAHULUAN menghormati hak asasi manusia; dan Takrifan Pendidikan Moral ialah satu program yang mendidik mengamalkan prinsip demokrasi dalam kehidupan. Pendidikan murid supaya menjadi insan yang bermoral atau Moral berakhlak mulia dengan menekankan aspek Pemilihan prinsip-prinsip di atas dilakukan untuk perkembangan pemikiran moral, perasaan moral dan merealisasikan semangat dan hasrat yang terkandung tingkah laku moral. dalam Rukun Negara, Wawasan 2020 dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pendidikan Moral di sekolah menengah memberi tumpuan kepada usaha memupuk kekuatan kerohanian dan kemoralan murid melalui penghayatan dan amalan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia yang terdapat KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN dalam agama, tradisi dan adat resam pelbagai kaum di negara ini. Dengan itu murid dapat membina satu Tujuh Untuk membolehkan murid memahami, menghayati panduan hidup yang membolehkan mereka menjadi Bidang serta mengamalkan prinsip-prinsip tersebut, sebanyak insan yang bermoral. Ini membolehkan mereka menjadi Pembelajaran Tujuh bidang pembelajaran telah dikenal pasti dan individu yang bertanggungjawab moral dan sosial nilai-nilai moral disampaikan menerusi bidang terhadap segala keputusan dan tindakan yang pembelajaran tersebut. Selain aspek kerohanian dan dilakukan. kemanusiaan, bidang pembelajaran itu juga menekankan aspek kemasyarakatan dan kebudayaan. Beberapa prinsip utama telah dikenal pasti sebagai Bidang pembelajaran tersebut adalah seperti berikut : panduan dalam melahirkan insan yang menyeluruh dari segi jasmani, intelek, emosi, rohani dan sosial. 1. Nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri. Prinsip-prinsip itu adalah : 2. Nilai berkaitan dengan Kekeluargaan 3. Nilai berkaitan dengan Alam Sekitar bertanggungjawab pada diri, keluarga dan orang 4. Nilai berkaitan dengan Patriotisme lain; 5. Nilai berkaitan dengan Hak Asasi Manusia berpegang teguh pada ajaran agama; 6. Nilai berkaitan dengan Demokrasi prihatin kepada alam sekitar; 7. Nilai berkaitan dengan Keamanan Dan mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup; Keharmonian bersemangat patriotik; 1
 7. 7. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL Rangka Pengajaran nilai harus berfokus pada Model Insan Konsepsi Menyeluruh yang meliputi tiga dimensi moral yang PEMIKIRAN saling berkaitan. (Rajah 1 : Model Insan Menyeluruh). MORAL Perwatakan yang positif harus terdiri daripada tiga dimensi moral ini, iaitu pemikiran moral, perasaan moral dan tingkah laku moral. Pendidikan Moral yang efektif seharusnya membantu murid supaya memahami PERASAAN KESEDARAN nilai-nilai moral, menerima dan menunjukkan komitmen MORAL HATI NURANI terhadapnya, serta mengamalkannya dalam kehidupan harian. Ketiga-tiga dimensi ini perlu untuk INSAN membolehkan seseorang murid mencapai tahap BERAKHLAK kematangan moral. MULIA Teori perkembangan moral yang sebaik-baiknya ialah yang mempertimbangkan ketiga-tiga dimensi ini, iaitu pemikiran moral, perasaan moral dan tindakan moral. Perkembangan moral yang meliputi ketiga-tiga dimensi TINDAKAN ini akan menyubur dan merangsangkan lagi kesedaran MORAL hati nurani yang menyebabkan insan berkenaan berasa gembira membuat apa yang betul dan berasa bersalah jika melakukan sesuatu yang tidak betul atau tidak bermoral. Program Pendidikan Moral ini tidak seharusnya mengabaikan aspek kesedaran hati nurani yang berfungsi menyepadukan ketiga-tiga dimensi moral tersebut. RAJAH 1 : MODEL INSAN MENYELURUH 2
 8. 8. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL HURAIAN SUKATAN PELAJARAN Matlamat Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk Tujuan Huraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk Pendidikan individu yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan membantu guru merancang aktiviti dan Moral boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan menghasilkan bahan pengajaran dan negara serta masyarakat global. pembelajaran yang sesuai dengan tahap kematangan murid. Buku ini juga menyediakan penerangan untuk membantu Objektif Objektif Pendidikan Moral adalah untuk membolehkan guru melaksanakan kurikulum Pendidikan Pendidikan murid : Moral dalam bilik darjah dengan berkesan. Moral 1. Memahami dan menghayati nilai-nilai yang Penerangan Huraian Sukatan Pelajaran mengandungi diperlukan untuk berakhlak mulia; Lajur bidang pembelajaran, nilai, penerangan nilai, kandungan akademik, hasil pembelajaran, dan 2. Menyedari dan menerima kepentingan cadangan aktiviti pembelajaran. Setiap bidang keharmonian antara manusia dengan alam pembelajaran dan nilai diperincikan mengikut sekitar serta berusaha ke arah tahun. Walaupun bidang pembelajaran dan mengekalkannya; nilai yang sama diajar pada setiap tahun, skop dan penekanan adalah berbeza kerana isu 3. Meningkatkan persefahaman dan kerjasama moral atau kandungan yang dikemukakan bagi mengekalkan keamanan dan keharmonian semakin kompleks dan mendalam selaras hidup dalam negara Malaysia yang demokratik; dengan tahap kematangan murid. 4. Mengembangkan pemikiran yang matang Format Huraian Sukatan Pelajaran menggunakan berasaskan nilai moral dan kerohanian dalam Empat format empat lajur utama, iaitu : membuat keputusan dan menyelesaikan Lajur masalah; dan Lajur Nilai 1 5. Mempunyai iltizam untuk mengamalkan 2 Lajur Kandungan Akademik perlakuan yang bermoral secara adil dan altruistik selaras dengan nilai murni masyarakat Lajur Hasil Pembelajaran Malaysia. 3 Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4 3
 9. 9. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL 1 Kandungan akademik bagi setiap tingkatan disusun 2 dengan jelas bermula dengan tema 6 diikuti oleh tajuk 3 pengajaran 7 dan huraian tajuk pengajaran 4 8 yang disertakan dengan contoh di mana yang 5 perlu bagi memudahkan pengajaran . 6 Dalam perkembangan kurikulum dan proses 7 pembelajaran, nilai dan kemahiran tidak boleh 8 dipisahkan daripada kandungan atau pengetahuan akademik. Diandaikan bahawa murid akan berfikir secara kritikal serta bertindak lebih efektif terhadap sesuatu isu moral jika mereka dapat mengkaji dan memahami konsep isu itu, asal usulnya dan kesan- kesannya. Dengan adanya kandungan akademik ini, murid dapat mentelaah dan mengkaji bahan Lajur Dalam lajur ini disenaraikan nilai-nilai yang terkandung Nilai pembelajaran secara lebih terperinci. Kandungan di bawah Bidang Pembelajaran. Setiap nilai disertakan akademik yang dimasukkan meliputi pelbagai bidang seperti agama, sejarah, alam sekitar, isu-isu semasa penerangannya 5 yang dipetik daripada Sukatan dan dasar-dasar kerajaan. Oleh itu, kandungan Pelajaran Pendidikan Moral Kurikulum Bersepadu akademik harus diajar serta dipelajari bersama nilai dan Lajur kemahiran dalam usaha mencapai matlamat pendidikan Sekolah Menengah (Semakan). Hasil moral. Pembelajaran Hasil pembelajaran ialah penerangan atau penyataan Lajur Bagi setiap nilai disediakan kandungan akademik yang tentang pengetahuan, kemahiran dan sikap yang murid Kandungan diolah bersesuaian dengan kebolehan dan tahap dijangka atau diharap mencapai dalam setiap tahun. Akademik kematangan murid bermula dari diri, keluarga, Guru boleh mencerakinkan hasil pembelajaran ini masyarakat, negara hingga ke peringkat antara bangsa. dalam bentuk yang lebih spesifik bersesuaian dengan kandungan yang disampaikan. 4
 10. 10. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL Lajur Lajur ini memuatkan cadangan aktiviti dan contoh isu Cadangan atau situasi untuk pengajaran dan pembelajaran. Isu Aktiviti atau situasi yang dikemukakan bukan sahaja yang Pembelajaran berkaitan dengan pengalaman diri murid tetapi juga meliputi hubungannya dengan keluarga, komuniti, negara, dan peringkat antarabangsa. Aktiviti, isu atau situasi tersebut tidak hanya terbatas kepada cadangan yang terdapat dalam Huraian Sukatan Pelajaran ini tetapi guru boleh mengambil contoh lain daripada pelbagai sumber asalkan dapat memperkukuh nilai yang diajar. Walaupun fokus pengajaran dan pembelajaran adalah kepada satu nilai, nilai-nilai lain yang sesuai perlu dihubungkaitkan dan digabungjalinkan supaya pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik, berkesan dan menyeluruh. Selain itu, unsur-unsur ilmu daripada pelbagai mata pelajaran lain harus disepadukan dalam merancang aktiviti sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. 5
 11. 11. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL Contoh TINGKATAN 4 LAJUR HASIL PEMBELAJARAN Persembahan Lajur BIDANG PEMBELAJARAN 1: Nilai Berkaitan Dengan Menerima hakikat bahawa manusia Perkembangan Diri dipertanggungjawab menjaga dan melindungi alam dan penghuninya LAJUR NILAI LAJUR CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Nilai : Kepercayaan kepada Tuhan i. Mengkaji kesan tindakan manusia Penerangan nilai : menguruskan alam terhadap penghuninya Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan ii. Membincangkan kata-kata hikmat mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan yang bertemakan manusia dan alam daripada agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Kung Fu Tze, Lao Tze dan Thirukural Negara. LAJUR KANDUNGAN AKADEMIK Tema : Manusia diamanahkan untuk mengurus alam dan penghuninya Tajuk pengajaran : Peranan dan tanggungjawab sebagai satu amanah Huraian tajuk pengajaran : Sikap bertanggungjawab terhadap setiap tindakan untuk kesejahteraan diri dan orang lain Perlakuan yang baik perlu dilakukan oleh setiap individu 6
 12. 12. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL PEMUPUKAN KEMAHIRAN MENERUSI PENDIDIKAN MORAL Kemahiran Pendidikan Moral memberi peluang kepada murid pemikiran kritikal ini juga membantu murid menyelesai Utama menguasai kemahiran-kemahiran tertentu seperti masalah dan membuat keputusan yang lebih baik dan kemahiran generik, kemahiran berfikir secara kritis dan seterusnya berjaya dalam kerjaya mereka. kreatif, kemahiran menyelesaikan konflik dan kemahiran sosial. Penguasaan kemahiran-kemahiran ini akan membolehkan murid menghadapi dunia ledakan Kemahiran Kebolehan berfikir secara kreatif membantu kita maklumat dan alaf baru dengan penuh keyakinan dan Pemikiran mencari dan bertemu dengan cara penyelesaian dan sikap bertanggungjawab sosial dan moral. Penguasaan Kreatif alternatif yang lebih baik ketika menghadapi masalah kemahiran ini juga akan membantu pembinaan daya dan konflik dalam kehidupan. Pendidikan Moral tahan dan kebolehan menghadapi segala tekanan dan memberi peluang kepada murid untuk berfikir secara cabaran hidup di kalangan murid. Mengajar murid kreatif dalam menjalankan aktiviti yang bermanfaat kemahiran-kemahiran ini boleh dianggap sebagai satu untuk diri sendiri dan orang lain. cara memupuk dan menggalakkan perkembangan moral mereka. Kemahiran Penguasaan kemahiran menentang tekanan rakan Menentang sebaya sangat penting dalam pendidikan nilai atau Tekanan Kemahiran Guru boleh mengajar kemahiran penyelesaian konflik Rakan moral, khususnya apabila kemahiran ini digunakan Penyelesaian yang akan membantu murid membuat keputusan Sebaya dalam usaha pencegahan salahguna dadah atau Konflik berasaskan nilai dengan mengambil kira perbezaan nilai sebarang bentuk salah laku yang lain. Mengajar murid yang ada pada diri sendiri dan orang lain. Penguasaan menentang tekanan rakan sebaya tidak bermakna kemahiran penyelesaian konflik melalui Pendidikan mengajar mereka tidak mempedulikan nasihat yang Moral boleh membantu murid berhubung atau baik daripada rakan sebaya mereka tetapi mengajar berkomunikasi dengan orang lain secara lebih berkesan murid supaya berfikir, berbincang dengan sumber lain dan mengelakkan sebarang konflik. dan mempertahankan nilai moral sendiri. Kemahiran Guru juga perlu mengajar murid cara menggunakan Kemahiran Pendidikan Moral memupuk kemahiran mengkaji masa Pemikiran kemahiran pemikiran kritikal berpandukan pengetahuan Mengkaji depan di kalangan murid iaitu pendekatan Kritikal moral supaya murid dapat menilai sama ada sesuatu Masa pembelajaran yang membolehkan murid menyedari Depan tindakan atau perkara itu bermoral atau tidak. Dalam tentang isu atau permasalahan yang berlaku pada konteks ini, pengajaran kemahiran ini akan membantu masa yang lampau, masa kini dan masa depan. Ini menyemai nilai moral dalam jiwa murid. Kemahiran membantu murid membuat ramalan, menjangka akibat 7
 13. 13. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL serta bersedia menyesuaikan diri terhadap perubahan yang mungkin berlaku. Kemahiran Dalam pengajaran Pendidikan Moral, murid diberi Teknologi kesempatan mencari dan memperoleh sumber-sumber Maklumat maklumat yang tepat melalui Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Internet, laman web, e-mail, CD- Rom dan sidang telekomunikasi. Aktiviti seperti ini dapat berfungsi sebagai perangsang dan pemangkin kepada perkembangan minda murid. Selain itu melalui Pendidikan Moral, murid-murid dapat membuat pertimbangan dengan mencari maklumat yang positif dan mengelakkan mereka daripada melayari laman- laman web yang berunsur negatif. Kemahiran Kemahiran sosial memberi penekanan kepada Sosial kebolehan sosial untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam sesuatu situasi sosial yang boleh diterima oleh masyarakat dan pada masa yang sama bermanfaat kepada diri dan orang lain. Kemahiran sosial ini boleh diajar dengan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran. 8
 14. 14. BIDANG PEMBELAJARAN 1 NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI
 15. 15. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.1 Kepercayaan kepada Tuhan Manusia diamanahkan untuk mengurus alam dan penghuninya Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai Peranan dan tanggungjawab sebagai satu Menerima hakikat bahawa manusia i. Mengkaji kesan tindakan manusia pencipta alam dan mematuhi segala amanah dipertanggungjawab menjaga dan menguruskan alam terhadap penghuninya suruhan Nya berlandaskan pegangan Sikap bertanggungjawab terhadap setiap melindungi alam dan penghuninya agama masing-masing selaras dengan tindakan untuk kesejahteraan diri dan orang ii. Membincangkan kata-kata hikmat yang prinsip Rukun Negara. lain bertemakan manusia dan alam daripada Perlakuan yang baik perlu dilakukan oleh Kung Fu Tze, Lao Tze dan Thirukural setiap individu 1.2 Amanah Sikap amanah sebagai pegangan hidup Sikap bertanggungjawab yang boleh Amalan amanah dalam kehidupan Melaksanakan setiap tugas dan i. Mengadakan forum bertajuk ‘Bersih , menimbulkan kepercayaan dan Amalan slogan “Bersih, Cekap dan Amanah” tanggungjawab dengan amanah Cekap dan Amanah’ dalam pentadbiran keyakinan orang lain. dalam setiap tugas dan tanggungjawab seperti yang dituntut oleh agama kerajaan dan kegiatan politik - Jentera pentadbiran - Kegiatan politik ii. Membincangkan amalan amanah mengikut Amalan amanah mengikut perspektif agama perspektif agama - Islam - Buddha - Hindu - Kristian - Sikh 10
 16. 16. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.3 Harga Diri Kecemerlangan tunggak kehidupan Keupayaan dan keyakinan diri agar Penentuan matlamat hidup yang diingini Menentukan matlamat yang Menyusun dan membincangkan matlamat hidup mampu memulia dan menjaga maruah Matlamat untuk mencapai kesejahteraan diingini untuk mencapai yang diingini mengikut keutamaan diri dalam kehidupan. hidup kesejahteraan hidup - Berjaya - Bahagia Pengiktirafan masyarakat kepada individu yang mempunyai harga diri - Sokongan - Galakan 1.4 Bertanggungjawab Pengurusan masa, tanggungjawab setiap insan Kesanggupan diri seseorang untuk Pengurusan masa meningkatkan daya produktiviti Merancang pengurusan masa secara i. Membina jadual pengurusan masa memikul dan melaksanakan tugas diri bijaksana dengan penuh mingguan serta kewajipan dengan sempurna. Pengurusan masa secara bijaksana tanggungjawab - Perancangan masa belajar ii. Menghasilkan statistik tentang - Perancangan masa untuk aktiviti pengagihan masa kokurikulum Contoh : graf / carta - Perancangan masa untuk keluarga - Perancangan masa untuk diri ( beristirehat dan hobi ) 11
 17. 17. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.5 Hemah Tinggi Amalan berhemah tinggi pemangkin tindakan yang bijaksana Beradab sopan dan berbudi Tindakan yang bijaksana melalui pendekatan Sentiasa berlaku sopan dalam setiap Membincangkan ciri-ciri kesopanan seseorang pekerti mulia dalam pergaulan berhemah tindakan individu dalam pelbagai situasi seharian. Ramah mesra tanpa mengira status Contoh : Ketika menghadiri upacara kelahiran, Usaha Menyesuaikan diri dalam pelbagai perkahwinan dan pengebumian situasi 1.6 Toleransi Toleransi asas perpaduan perpaduan kaum Kesanggupan bertolak ansur, sabar Toleransi menwujudkan perpaduan masyarakat Menghromati amalan hidup pelbagai i. Membincangkan contoh-contoh adat dan mengawal diri bagi mengelakkan Amalan hidup pelbagai kaum dihormati kaum resam dan kepercayaan pelbagai kaum berlakunya pertelingkahan dan - Agama / Kepercayaan berkaitan dengan kelahiran, perkahwinan perselisihan faham demi - Cara hidup dan kematian kesejahteraan hidup. - Adat resam ii. Sketsa tentang adat resam perkahwinan sesuatu kaum 12
 18. 18. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.7 Berdikari Amalan berdikari pemangkin pembangunan negara Kebolehan dan kesanggupan Ilmu menjana masyarakat berdikari i. Menyedari kepentingan berilmu Sumbang saran tentang kepentingan melakukan sesuatu tanpa Masyarakat berilmu yang berdikari supaya dapat membantu hidup mendapatkan ilmu untuk membantu hidup bergantung kepada orang lain. membantu membangunkan negara berdikari berdikari - Pendidikan - Sains dan teknologi ii. Berusaha menuntut ilmu untuk hidup berdikari 1.8 Kerajinan Kecekalan membawa kejayaan dalam hidup Usaha yang berterusan penuh Berkeyakinan dan tabah menghadapi i. Membuat satu lakaran untuk Berkat cekal dan yakin dalam menghadapi segala dengan semangat ketekunan, dugaan dan cabaran untuk mencapai menggambarkan konsep kerajinan dan rintangan akan menghasilkan kejayaan kecekalan, kegigihan, dedikasi dan kejayaan mempamerkan lakaran di papan Cekal menghadapi dugaan dan cabaran berdaya maju dalam melakukan kenyataan kelas kunci kejayaan sesuatu perkara. - Penjelajah ii. Menghasilkan folio tentang penjelajah / - Perekacipta perekacipta / penemu - Penemu 13
 19. 19. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.9 Kasih Sayang Ilmu yang bermanfaat boleh mengukuh kasih sayang Kepekaan dan perasaan cinta yang Manusia yang menyayangi diri dan orang lain i. Mengamalkan kasih sayang Membincangkan penyataan berikut dalam mendalam serta berkekalan yang sentiasa melengkapkan diri dengan ilmu yang dengan menggunakan pelbagai konteks penyalahgunaan ilmu pengetahuan lahir daripada hati yang ikhlas. bermanfaat ilmu secara bijaksana tanpa sains dan teknologi - “Pengeboman Hiroshima Penggunaan ilmu untuk kesejahteraan hidup menyalahgunakannya dan Nagasaki telah mengorbankan banyak bersama nyawa” - Ilmu teknologi maklumat dan ii. Mengamalkan kasih sayang komunikasi dalam kehidupan seharian. - Ilmu perubatan Penyalahgunaan ilmu pengetahuan sains dan teknologi harus dielakkan - Ciptaan senjata nuklear dan kimia - Penggunaan manusia / haiwan dalam ujikaji 1.10 Keadilan Pengadilan yang telus pemangkin keamanan dan keharmonian Tindakan dan keputusan yang Keadilan menjamin kesejahteraan masyarakat i. Menerima amalan keadilan Membina carta organisasi jenis-jenis saksama serta tidak berat sebelah. Peranan pelbagai pihak dalam menjamin melalui sistem kehakiman negara mahkamah keadilan - Sistem Kehakiman di Malaysia ii. Bersikap adil dalam mengambil . Simulasi : Perbicaraan mahkamah - Suruhanjaya Hak Asasi Manusia tindakan dan membuat keputusan (SUHAKAM) 14
 20. 20. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.11 Rasional Sikap rasional asas pertimbangan yang wajar Boleh berfikir berdasarkan alasan Pemikiran yang matang melahirkan tindakan Mengamalkan sikap rasional dalam Mengadakan perbahasan tentang kepentingan dan bukti yang nyata dan dapat berhikmah setiap tindakan bertindak secara rasional dalam kehidupan mengambil tindakan berasaskan Kesudian memberi teguran yang Contoh : Tajuk perbahasan – “Mengejar pertimbangan yang wajar. membina dan bersedia menerima kebendaan menyebabkan keruntuhan moral teguran orang lain masyarakat” Amalan berfikir sebelum bertindak 1.12 Kesederhanaan Kesederhanaan sikap yang mulia Bersikap tidak keterlaluan dalam Sikap kesederhanaan dalam kehidupan Mengamalkan sikap kesederhanaan i. Mencari beberapa kata hikmat yang membuat pertimbangan dan Amalan kesederhanaan mengikut perspektif seperti yang dituntut oleh agama menggambarkan nilai kesederhanaan tindakan sama ada dalam pemikiran, agama pertuturan atau perlakuan tanpa - Islam ii. Menyediakan poster yang mengabaikan kepentingan diri dan - Buddha menggambarkan nilai kesederhanaan orang lain. - Hindu bersama dengan cogan kata sesuai - Kristian - Sikh iii. Mengarang cerpen yang bertema ‘Kesederhanaan’ 15
 21. 21. BIDANG PEMBELAJARAN 2 NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN
 22. 22. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.1 Kasih Sayang terhadap Keluarga Budaya penyayang pegangan hidup berkeluarga Hari istimewa keluarga menjalin kemesraan Perasaan cinta, kasih dan sayang sesama anggota keluarga i. Meraikan hari-hari istimewa i. Menulis puisi untuk menghargai jasa yang mendalam dan berkekalan Hari istimewa keluarga diraikan bersama keluarga sebagai menunjukkan bakti ibu bapa terhadap keluarga. - Hari ibu / bapa kasih sayang terhadap keluarga - Ulang tahun perkahwinan ii. Merancang sambutan satu perayaan - Ulang tahun kelahiran ii. Menunjukkan perasaan kasih dan di kalangan anggota keluarga - Hari-hari perayaan sayang terhadap keluarga 2 Hormat dan Taat kepada Anggota Amalan hormat-menghormati menghindari Keluarga konflik Memuliakan setiap anggota keluarga Sikap prihatin menjamin kesejahteraan keluarga Peka terhadap keperluan dan Syarahan / pidato tentang amalan hormat- dengan berinteraksi dan memberi Saling memahami antara anggota keluarga perasaan anggota keluarga menghormati untuk menghindari konflik di layanan secara bersopan untuk dengan mengambil kira aspek perasaan, kalangan anggota keluarga mewujudkan keluarga yang harmoni. minat, pendapat dan perlakuan 17
 23. 23. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan Pengekalan tradisi kekeluargaan tanggungjawab setiap anggota keluarga Menerima, menghormati dan Tanggungjawab setiap anggota keluarga Mengamalkan tradisi keluarga dalam i. Mengumpul maklumat tentang tradisi mengamalkan sesuatu kebiasaan, mengekalkan tradisi keluarga kehidupan seharian kekeluargaan dan membincangkannya adat dan kepercayaan yang diwarisi Amalan sesuatu tradisi keluarga secara turun-temurun dalam Amalan tradisi keluarga sebagai cara hidup ii. Mengadakan perbahasan bertajuk ‘Tradisi keluarga. Kekeluargaan Bukan Penghalang Kemajuan’ 2.4 Tanggungjawab terhadap Keluarga Rumahku Syurgaku Kewajipan yang harus dilaksanakan Bertanggungjawab terhadap keluarga Mengumpul maklumat tentang keluarga Kehidupan keluarga berkualiti tanggungjawab oleh setiap individu terhadap keluarga bagi membentuk keluarga bahagia bahagia dan menulis karangan ringkas anggotanya untuk melahirkan keluarga bahagia, berdasarkan hasil sumbangsaran tersebut Usaha meningkatkan dan mengekalkan meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga. suasana kehidupan keluarga yang berkualiti - Perpaduan - Kemesraan - Perkongsian masa suka dan duka 18
 24. 24. BIDANG PEMBELAJARAN 3 NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR
 25. 25. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 5.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Cintai alam hargai kehidupan Sekitar Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar Kesedaran tentang perlunya Melaksanakan tanggungjawab i. Mengadakan projek kitar semula dijayakan bersama memelihara dan memulihara alam bersama dalam memelihara dan Usaha penghutanan semula sekeliling untuk mengekalkan memulihara alam sekitar ii. Lawatan ke Institut Penyelidikan keseimbangan ekosistem. Usaha mengekalan keseimbangan ekosistem Perhutanan Malaysia (FRIM) atau - Manusia tempat yang berkaitan dengan - Flora dan fauna penghutanan semula 4 Keharmonian antara Manusia dengan Perancangan dan pengurusan sisa yang Alam Sekitar sistematik menjamin keselesaan hidup Keadaan saling memerlukan hubungan Pelupusan sisa secara terancang dan Melibatkan diri dalam penjimatan i. Mengadakan lawatan sambil belajar ke yang harmonis antara manusia dengan berteknologi menjamin persekitaran berkualiti penggunaan sumber dan satu tempat pengurusan sisa. alam sekeliling supaya kualiti Usaha mengurangkan penggunaan bahan menguruskan sisa secara bijaksana Contoh : Logi Kumbahan; Pusat Kitaran kehidupan manusia dan alam sekeliling sumber yang terhad Semula terpelihara. Usaha mengguna semula Usaha mengitar semula ii. Merancang Minggu Kitar Semula di bilik darjah / sekolah 20
 26. 26. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3.3 Kemapanan Alam Sekitar Pengurusan yang berhikmah menjamin keseimbangan alam Pengekalan keseimbangan alam Pengurusan tanah secara berhikmah menjamin Menjaga dan menguruskan alam Projek individu / berkumpulan : sekeliling sebagai tanggungjawab kehidupan berkualiti sekitar dengan sebaik-baiknya bersama untuk kesejahteraan hidup. Pengurusan tanah secara bertanggungjawab - Mengenalpasti satu kawasan tanah di untuk pelbagai aktiviti sekolah untuk projek pertanian - Perindustrian - Pertanian - Melakarkan pelan pengurusan tanah - Perlombongan tersebut - Petempatan - Membentangkan kertas kerja tentang pengurusan tanah tersebut 3.4 Peka terhadap Isu-isu Alam Sekitar Keseimbangan alam sekitar menjamin kesejahteraan semua hidupan Prihatin terhadap persoalan yang Pengekalan keseimbangan alam sekitar Melibatkan diri dengan agensi-agensi i. Mengumpul maklumat tentang peranan berkaitan dengan alam sekeliling dan tanggungjawab bersama berkaitan dalam menjaga kualiti alam pelbagai agensi dalam menjaga kualiti berusaha menyelesaikannya. Peranan pelbagai pihak dalam menjaga sekitar alam sekitar dan membincangkannya kualiti alam sekitar - Individu ii. Merancang dan menjalankan aktiviti - Agensi kerajaan penjagaan alam sekitar di sekolah (Jabatan alam Sekitar) - Badan bukan kerajaan (NGO) tempatan - Badan NGO antarabangsa (World Wide Fund for Nature Malaysia dan Green Peace) 21
 27. 27. BIDANG PEMBELAJARAN 4 NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME
 28. 28. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM BIDANG PEMBELAJARAN 4 : NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 4.1 Cinta akan Negara Cinta akan negara membawa kemajuan Perasaan sayang dan bangga kepada Kemajuan negara kebanggaan rakyat Berasa bangga dan menyokong i. Membincangkan cara-cara untuk negara serta meletakkan kepentingan Bangga dengan kemajuan negara dalam usaha pelbagai pihak bagi menunjukkan rasa terima kasih kepada negara melebihi kepentingan diri. pelbagai bidang memajukan negara dalam pelbagai kerajaan kerana berusaha memajukan - Ekonomi bidang. negara dan rakyat - Sains dan teknologi ii. Main peranan sebagai seorang delegasi perdagangan untuk mempromosikan hasil negara kepada orang luar 4.2 Taat Setia kepada Raja dan Negara Sejarah negara pemangkin semangat patriotik Kepatuhan dan kesetiaan yang Kesetiaan rakyat dalam memperjuangkan Patuh dan setia kepada negara i. Membuat kajian kes tentang perjuangan berkekalan kepada Raja dan Negara. kemerdekaan dan kedaulatan negara menjadi sebagaimana yang ditunjukkan oleh salah seorang anak watan dalam teladan generasi kini tokoh-tokoh yang mempertahankan menentang penjajah Perjuangan anak watan menentang maruah negara penaklukan penjajah ii. Sketsa tentang tuntutan kemerdekaan - Dato’ Onn bin Jaafar - Datuk Panglima Bukit Gantang - Dato’ Nik Ahmad Kamil - Dato’ Hamzah Abdullah - Rosli Dhobi Perjuangan untuk menuntut kemerdekaan negara - Pakatan murni ke London 23
 29. 29. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 5 Sanggup Berkorban untuk Negara Rakyat setia negara gemilang Kerelaan melakukan atau Berkorban demi negara Menjadi rakyat yang sanggup Menghasilkan cerpen / esei bertema menyerahkan sesuatu termasuk Kesanggupan rakyat berkorban untuk berkorban dan berbakti untuk negara `Pengorbanan rakyat untuk negara’ nyawa sebagai tanda kebaktian untuk berbakti kepada negara negara. - Nyawa - Harta benda 24
 30. 30. BIDANG PEMBELAJARAN 5 NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA
 31. 31. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 5.1 Melindungi Hak Kanak-kanak Pengiktirafan menjadi pemangkin perkembangan diri Membela, memberi naungan dan Pengiktirafan kanak-kanak dari segi bakat dan Menyedari tentang hak mendapat Sumbang saran tentang jenis-jenis memelihara hak kanak-kanak bagi kebolehan layanan dan pengiktirafan yang pengiktirafan dan layanan yang wajar diberikan menjamin kehidupan mereka yang Peringkat pengiktirafan setimpal dengan bakat dan kepada murid-murid atas pencapaian dan sempurna. - Sekolah pencapaian kebolehan mereka - Kebangsaan Bentuk-bentuk pengiktirafan - Lisan - Bertulis 5.2 Menghormati Hak Wanita Hak wanita diperuntukkan dalam undang- undang Melindungi dan mengiktiraf wanita Dasar Wanita Negara menjana kemajuan wanita Menyokong usaha pelbagai pihak Kajian kes tentang usaha kerajaan dalam sebagai individu yang boleh memberi Penggubalan Dasar Wanita Negara dalam mengangkat martabat wanita menjamin kebajikan dan kepentingan wanita sumbangan dalam pembangunan menjamin kebajikan dan kepentingan wanita keluarga, masyarakat dan negara. - Di luar bandar - Kurang berupaya dan cacat - Pekerjaan - Keperluan kesihatan - Peluang pendidikan 26
 32. 32. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 5.3 Melindungi Hak Pekerja Pekerja berkualiti teras kejayaan negara Menghormati, menghargai dan Usaha meningkatkan kualiti perkhidmatan pekerja Menyokong usaha pelbagai pihak Perbincangan tentang cara meningkatkan mutu mengiktiraf perkhidmatan , jasa dan tanggungjawab bersama dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan pekerja sumbangan golongan pekerja dalam Peranan pelbagai pihak bagi meningkatkan perkhidmatan pekerja pembangunan negara. mutu perkhidmatan pekerja - Kementerian Sumber Manusia - Kesatuan Sekerja - Pertubuhan Buruh Antarabangsa 5.4 Menghormati Hak Golongan Kurang Golongan kurang berupaya aset negara Berupaya Memberi layanan yang bersopan Kecacatan tidak menghalang seseorang individu i. Menerima bahawa kecacatan Memilih seorang individu yang tidak sempurna kepada golongan kurang berupaya untuk berjaya bukan penghalang untuk berjaya sifat fizikalnya tetapi berjaya dalam bidang yang supaya tidak berasa tersisih dan Golongan kurang berupaya berkebolehan dan menjadi terkenal diceburinya. Ceritakan pengalaman dan mengiktiraf mereka sebagai insan untuk berjaya pencapaiannya ciptaan Tuhan. - Tempatan / negara ii. Mengiktiraf sumbangan golongan - Antarabangsa yang kurang berupaya 27
 33. 33. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 5.5 Melindungi Hak Pengguna Pengguna penggerak kualiti perkhidmatan Membela dan memelihara hak individu Hak pengguna wajar diperjuangkan Membela hak pengguna untuk Sketsa tentang hak pengguna untuk mendapat untuk menjadi pengguna yang Usaha mendapatkan layanan yang adil mendapat barangan dan barangan dan perkhidmatan yang berkualiti berilmu, mendapat perkhidmatan Amalan berwaspada terhadap akibat perkhidmatan yang berkualiti serta barangan yang berkualiti dan pengeksploitasian pengusaha / pengeluar tidak mudah dieksploitasi. 28
 34. 34. BIDANG PEMBELAJARAN 6 NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI
 35. 35. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang- Penguatkuasaan undang-undang menjamin undang kestabilan negara Menerima dan mematuhi peraturan Tanggungjawab rakyat mematuhi undang-undang i. Menerima kenyataan bahawa i. Membincangkan kepentingan mematuhi dan undang-undang yang telah negara setiap kegiatan yang mematuhi peraturan pembayaran cukai pendapatan ditentukan tanpa mengira sesiapa dan Patuh kepada undang-undang yang undang-undang penting untuk untuk pembangunan negara di mana seseorang itu berada. diperuntukkan pembangunan dan kestabilan - Akta Keselamatan Dalam Negeri negara ii. Forum : Kepentingan akta dalam - Akta Dadah Berbahaya penguatkuasaan undang-undang. - Akta Juvana ii. Mematuhi undang-undang negara - Akta Cukai Pendapatan 6.2 Kebebasan Bersuara Kebebasan bersuara di tempat awam berasaskan adab dan peraturan Kebebasan berucap dan Kebebasan bersuara dengan batasan menjamin Mematuhi peraturan berucap di i. Berpidato / berucap / syarahan berasaskan mengeluarkan fikiran dengan batasan ketenteraman bersama tempat awam adab dan peraturan tertentu bagi menjaga keselamatan Batasan berucap di tempat awam dan ketenteraman. - Peraturan berucap ii. Membincangkan kesan buruk `tunjuk - Tidak menyentuh isu sensitif perasaan’ berdasarkan keratan akhbar - Tidak menimbulkan huru-hara 30
 36. 36. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 6.3 Kebebasan Beragama Memelihara kesucian tempat beribadat hak setiap penganut agama Kebebasan setiap individu untuk Sikap saling menghormati tempat beribadat i. Menjaga kesucian tempat Sumbang saran tentang peraturan di tempat menganuti dan mengamalkan penganut pelbagai agama mengelak prasangka beribadat agama sendiri dan beribadat pelbagai agama agamanya seperti yang diperuntukkan kaum menghormati tempat beribadat dalam Perlembagaan Malaysia. Amalan menghormati tempat beribadat agama penganut lain penganut pelbagai agama - Masjid dan surau ii. Menghormati anutan dan amalan - Tokong agama orang lain - Kuil - Gereja - Wat Vihara - Gurdwara 6.4 Penglibatan Diri dalam Rakyat penyumbang ke arah pembangunan Pembangunan Negara negara Kebebasan untuk melibatkan diri Kebebasan melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti Memberi khidmat sosial ke arah i. Lawatan sambil belajar ke salah sebuah dalam pelbagai aktiviti pembangunan demi membangunkan negara pembangunan negara demi kebaikan organisasi kebajikan negara dengan mematuhi peraturan, Usaha melibatkan diri dalam aktiviti khidmat bersama Contoh : Rumah warga tua undang-undang dan Perlembagaan sosial Rumah anak yatim Malaysia. - Unit beruniform - Organisasi kebajikan ii. Membuat laporan tentang cara hidup - Pertubuhan sukarela penghuni rumah kebajikan dan memberi cadangan cara-cara orang ramai dapat membantu mereka 31
 37. 37. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 6.5 Sikap Keterbukaan Sikap keterbukaan menjamin hubungan yang harmonis Bersedia memberi dan menerima Amalan sikap terbuka dalam hubungan dengan Bersedia menerima nasihat, kritikan i. Main peranan sebagai seorang yang pandangan, pembaharuan dan kritikan pelbagai pihak dan teguran menerima teguran / kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan Nasihat, kritikan dan teguran diberi dan norma masyarakat Malaysia. diterima dengan sikap terbuka ii. Sumbang saran tentang kebaikan bersikap - Anggota keluarga terbuka menerima nasihat / kritikan / - Pihak sekolah teguran - Anggota masyarakat 32
 38. 38. BIDANG PEMBELAJARAN 7 NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN
 39. 39. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM BIDANG PEMBELAJARAN 7 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 7.1 Hidup Bersama Secara Aman Masyarakat bersatu negara makmur Hidup berbaik-baik antara satu sama Perpaduan dan keharmonian negara dipikul Turut serta dalam usaha-usaha ke Syarahan / Pidato bertema ‘Perpaduan’ lain dengan mengutamakan bersama arah menyatupadukan masyarakat kedamaian dan keharmonian hidup Peranan pelbagai pihak dalam tanpa mengira agama, bangsa dan menyatupadukan rakyat ke arah budaya. keharmonian negara - Individu - Agensi kerajaan - Agensi Bukan kerajaan 7.2 Saling Membantu dan Bekerjasama Peningkatan taraf hidup rakyat, usaha bersama Usaha yang baik dan membina yang Wawasan 2020 dijayakan bersama Menerima cabaran-cabaran Membincangkan cabaran-cabaran wawasan dilakukan bersama pada peringkat Iltizam rakyat dalam merealisasikan Wawasan 2020 dan berusaha 2020 di peringkat sekolah individu, komuniti atau negara untuk Wawasan 2020 menjadikannya kenyataan mencapai sesuatu matlamat. - Matlamat Wawasan 2020 - Cabaran-cabaran Wawasan 2020 34
 40. 40. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 7.3 Saling Menghormati antara Negara Dasar Malaysia dihormati dunia Menghargai dan memuliakan Malaysia pengamal prinsip berkecuali Menyokong Dasar Berkecuali Membincangkan sejauh mana konsep ZOPFAN hubungan antara negara untuk Dasar Berkecuali Malaysia dan Malaysia yang menghormati semua boleh mewujudkan suasana yang aman dan menjamin kesejahteraan sejagat penghormatan dunia terhadapnya negara di dunia bebas di Asia Tenggara - Konsep Zon Aman, Bebas Dan Berkecuali ( ZOPFAN) 35

×