Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tugasan 2 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral T2

8,115 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Tugasan 2 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral T2

 1. 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN SATU PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 2. 2. RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut : KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN i
 3. 3. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. ii
 4. 4. KATA PENGANTAR Dalam melaksanakan mata pelajaran Pendidikan Moral, guru Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang perlu peka terhadap pembinaan akhlak dengan mengambil kira memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan perkembangan pemikiran moral, perasaan moral dan tingkah untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah laku moral. Pengajaran dan pembelajaran hendaklah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan murid menghadapi dilakukan secara berkesan dengan memberi tumpuan kepada arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada penglibatan murid secara aktif dalam suasana yang kondusif abad 21. dan menggembirakan. Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini, banyak pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan pihak terlibat terutamanya guru, pensyarah maktab dan penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan kreativiti universiti serta pegawai Kementerian Pendidikan, dan individu untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti mengikut yang mewakili badan-badan tertentu. kesesuaian murid. Huraian ini diharap dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan secara berkesan. kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. diharap dapat memberi penekanan kepada unsur bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, teori kecerdasan pelbagai, pembelajaran masteri, pembelajaran secara kontekstual, pembelajaran secara konstruktivisme, dan pembelajaran akses kendiri. Di samping itu, nilai murni dan semangat patriotik dan kewarganegaraan tetap diutamakan. Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BINTI SYED ZIN Semua elemen ini diharapkan dapat memberi keyakinan Pengarah kepada murid dan diaplikasikan dalam kehidupan harian dan Pusat Perkembangan Kurikulum dunia pekerjaan. Kementerian Pendidikan Malaysia iii
 5. 5. KANDUNGAN BIDANG PEMBELAJARAN 3 : 21 Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar RUKUN NEGARA i BIDANG PEMBELAJARAN 4 : 25 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN ii Nilai Berkaitan Dengan Patriotisme KATA PENGANTAR iii BIDANG PEMBELAJARAN 5 : 29 Nilai Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia KANDUNGAN iv BIDANG PEMBELAJARAN 6 : 35 Nilai Berkaitan Dengan Demokrasi PENDAHULUAN 1 BIDANG PEMBELAJARAN 7 : 41 Nilai Berkaitan Dengan Keamanan dan Keharmonian HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 3 PEMUPUKAN KEMAHIRAN MENERUSI 7 PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 1 : 9 Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri BIDANG PEMBELAJARAN 2 : 17 Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan iv
 6. 6. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL PENDAHULUAN menghormati hak asasi manusia; dan Takrifan Pendidikan Moral ialah satu program yang mendidik mengamalkan prinsip demokrasi dalam kehidupan. Pendidikan murid supaya menjadi insan yang bermoral atau Moral berakhlak mulia dengan menekankan aspek Pemilihan prinsip-prinsip di atas dilakukan untuk perkembangan pemikiran moral, perasaan moral dan merealisasikan semangat dan hasrat yang terkandung tingkah laku moral. dalam Rukun Negara, Wawasan 2020 dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pendidikan Moral di sekolah menengah memberi tumpuan kepada usaha memupuk kekuatan kerohanian dan kemoralan murid melalui penghayatan dan amalan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia yang terdapat KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN dalam agama, tradisi dan adat resam pelbagai kaum di negara ini. Dengan itu murid dapat membina satu Untuk membolehkan murid memahami, menghayati panduan hidup yang membolehkan mereka menjadi serta mengamalkan prinsip-prinsip tersebut, sebanyak insan yang bermoral. Ini membolehkan mereka menjadi Tujuh bidang pembelajaran telah dikenal pasti dan individu yang bertanggungjawab moral dan sosial Tujuh nilai-nilai moral disampaikan menerusi bidang terhadap segala keputusan dan tindakan yang Bidang pembelajaran tersebut. Selain aspek kerohanian dan dilakukan. Pembelajaran kemanusiaan, bidang pembelajaran itu juga menekankan aspek kemasyarakatan dan kebudayaan. Beberapa prinsip utama telah dikenal pasti sebagai Bidang pembelajaran tersebut adalah seperti berikut : panduan dalam melahirkan insan yang menyeluruh dari segi jasmani, intelek, emosi, rohani dan sosial. 1. Nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri. Prinsip-prinsip itu adalah : 2. Nilai berkaitan dengan Kekeluargaan 3. Nilai berkaitan dengan Alam Sekitar bertanggungjawab pada diri, keluarga dan orang 4. Nilai berkaitan dengan Patriotisme lain; 5. Nilai berkaitan dengan Hak Asasi Manusia berpegang teguh pada ajaran agama; 6. Nilai berkaitan dengan Demokrasi prihatin kepada alam sekitar; 7. Nilai berkaitan dengan Keamanan Dan mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup; Keharmonian bersemangat patriotik; 1
 7. 7. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL Rangka Pengajaran nilai harus berfokus pada Model Insan Konsepsi Menyeluruh yang meliputi tiga dimensi moral yang PEMIKIRAN saling berkaitan. (Rajah 1 : Model Insan Menyeluruh). MORAL Perwatakan yang positif harus terdiri daripada tiga dimensi moral ini, iaitu pemikiran moral, perasaan moral dan tingkah laku moral. Pendidikan Moral yang efektif seharusnya membantu murid supaya memahami PERASAAN KESEDARAN nilai-nilai moral, menerima dan menunjukkan komitmen MORAL HATI NURANI terhadapnya, serta mengamalkannya dalam kehidupan harian. Ketiga-tiga dimensi ini perlu untuk INSAN membolehkan seseorang murid mencapai tahap BERAKHLAK kematangan moral. MULIA Teori perkembangan moral yang sebaik-baiknya ialah yang mempertimbangkan ketiga-tiga dimensi ini, iaitu pemikiran moral, perasaan moral dan tindakan moral. Perkembangan moral yang meliputi ketiga-tiga dimensi TINDAKAN ini akan menyubur dan merangsangkan lagi kesedaran MORAL hati nurani yang menyebabkan insan berkenaan berasa gembira membuat apa yang betul dan berasa bersalah jika melakukan sesuatu yang tidak betul atau tidak bermoral. Program Pendidikan Moral ini tidak seharusnya mengabaikan aspek kesedaran hati nurani yang berfungsi menyepadukan ketiga-tiga dimensi moral tersebut. RAJAH 1 : MODEL INSAN MENYELURUH 2
 8. 8. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL HURAIAN SUKATAN PELAJARAN Matlamat Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk Tujuan Huraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk Pendidikan individu yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan membantu guru merancang aktiviti dan Moral boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan menghasilkan bahan pengajaran dan negara serta masyarakat global. pembelajaran yang sesuai dengan tahap kematangan murid. Buku ini juga menyediakan penerangan untuk membantu Objektif Objektif Pendidikan Moral adalah untuk membolehkan guru melaksanakan kurikulum Pendidikan Pendidikan murid : Moral dalam bilik darjah dengan berkesan. Moral 1. Memahami dan menghayati nilai-nilai yang Penerangan Huraian Sukatan Pelajaran mengandungi diperlukan untuk berakhlak mulia; Lajur bidang pembelajaran, nilai, penerangan nilai, kandungan akademik, hasil pembelajaran, 2. Menyedari dan menerima kepentingan dan cadangan aktiviti pembelajaran. Setiap keharmonian antara manusia dengan alam bidang pembelajaran dan nilai diperincikan sekitar serta berusaha ke arah mengikut tahun. Walaupun bidang mengekalkannya; pembelajaran dan nilai yang sama diajar pada setiap tahun, skop dan penekanan 3. Meningkatkan persefahaman dan kerjasama adalah berbeza kerana isu moral atau bagi mengekalkan keamanan dan keharmonian kandungan yang dikemukakan semakin hidup dalam negara Malaysia yang demokratik; kompleks dan mendalam selaras dengan tahap kematangan murid. 4. Mengembangkan pemikiran yang matang berasaskan nilai moral dan kerohanian dalam Format Huraian Sukatan Pelajaran menggunakan membuat keputusan dan menyelesaikan Empat format empat lajur utama, iaitu : masalah; dan Lajur Lajur Nilai 1 5. Mempunyai iltizam untuk mengamalkan perlakuan yang bermoral secara adil dan 2 Lajur Kandungan Akademik altruistik selaras dengan nilai murni masyarakat Malaysia. Lajur Hasil Pembelajaran 3 Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4 3
 9. 9. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL Kandungan akademik bagi setiap tingkatan disusun dengan jelas bermula dengan tema 6 diikuti oleh 1 tajuk pengajaran 7 dan huraian tajuk pengajaran 2 8 yang disertakan dengan contoh di mana yang 3 perlu bagi memudahkan pengajaran . 4 Dalam perkembangan kurikulum dan proses 5 pembelajaran, nilai dan kemahiran tidak boleh 6 dipisahkan daripada kandungan atau pengetahuan akademik. Diandaikan bahawa murid akan berfikir 7 secara kritikal serta bertindak lebih efektif terhadap 8 sesuatu isu moral jika mereka dapat mengkaji dan memahami konsep isu itu, asal usulnya dan kesan- kesannya. Dengan adanya kandungan akademik ini, murid dapat mentelaah dan mengkaji bahan pembelajaran secara lebih terperinci. Kandungan akademik yang dimasukkan meliputi pelbagai bidang seperti agama, sejarah, alam sekitar, isu-isu semasa Lajur Dalam lajur ini disenaraikan nilai-nilai yang terkandung Nilai dan dasar-dasar kerajaan. Oleh itu, kandungan di bawah Bidang Pembelajaran. Setiap nilai disertakan akademik harus diajar serta dipelajari bersama nilai dan kemahiran dalam usaha mencapai matlamat penerangannya 5 yang dipetik daripada Sukatan pendidikan moral. Pelajaran Pendidikan Moral Kurikulum Bersepadu Lajur Hasil pembelajaran ialah penerangan atau penyataan Sekolah Menengah (Semakan). Hasil tentang pengetahuan, kemahiran dan sikap yang murid Pembelajaran dijangka atau diharap mencapai dalam setiap tahun. Guru boleh mencerakinkan hasil pembelajaran ini Lajur Bagi setiap nilai disediakan kandungan akademik yang dalam bentuk yang lebih spesifik bersesuaian Kandungan diolah bersesuaian dengan kebolehan dan tahap dengan kandungan yang disampaikan. Akademik kematangan murid bermula dari diri, keluarga, masyarakat, negara hingga ke peringkat antara bangsa. 4
 10. 10. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL Lajur Lajur ini memuatkan cadangan aktiviti dan contoh isu Cadangan atau situasi untuk pengajaran dan pembelajaran. Isu Aktiviti atau situasi yang dikemukakan bukan sahaja yang Pembelajaran berkaitan dengan pengalaman diri murid tetapi juga meliputi hubungannya dengan keluarga, komuniti, negara, dan peringkat antarabangsa. Aktiviti, isu atau situasi tersebut tidak hanya terbatas kepada cadangan yang terdapat dalam Huraian Sukatan Pelajaran ini tetapi guru boleh mengambil contoh lain daripada pelbagai sumber asalkan dapat memperkukuh nilai yang diajar. Walaupun fokus pengajaran dan pembelajaran adalah kepada satu nilai, nilai-nilai lain yang sesuai perlu dihubungkaitkan dan digabungjalinkan supaya pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik, berkesan dan menyeluruh. Selain itu, unsur-unsur ilmu daripada pelbagai mata pelajaran lain harus disepadukan dalam merancang aktiviti sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. 5
 11. 11. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL Contoh TINGKATAN 1 LAJUR HASIL PEMBELAJARAN Persembahan Lajur BIDANG PEMBELAJARAN 1: Nilai Berkaitan Dengan i. Menerima hakikat bahawa kekurangan Perkembangan Diri dan kelebihan diri ialah anugerah Tuhan LAJUR NILAI ii. Memelihara keunikan alam semesta Nilai : Kepercayaan kepada Tuhan ciptaan Tuhan Penerangan nilai : LAJUR CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan pegangan i. Perbincangan tentang kelebihan dan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun kekurangan diri Negara. ii. Mengumpul maklumat tentang LAJUR KANDUNGAN AKADEMIK pencapaian dan keunikan golongan yang cacat anggota Tema : Tuhan pencipta alam iii. Lawatan ke hutan simpan atau hutan Tajuk pengajaran : Keistimewaan dan keunikan rekreasi ciptaan Tuhan Huraian tajuk pengajaran : Manusia dan alam semesta ialah ciptaanTuhan - Anggota yang tersusun rapi dan wajah yang menarik kurniaan Tuhan - Keunikan setiap individu walaupun cacat anggota - Keunikan alam semesta (Flora dan fauna, bentuk muka bumi seperti sungai, gunung- ganang dan laut) 6
 12. 12. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL PEMUPUKAN KEMAHIRAN MENERUSI PENDIDIKAN MORAL Kemahiran Pendidikan Moral memberi peluang kepada murid pemikiran kritikal ini juga membantu murid Utama menguasai kemahiran-kemahiran tertentu seperti menyelesai masalah dan membuat kemahiran generik, kemahiran berfikir secara kritis dan keputusan yang lebih baik dan seterusnya kreatif, kemahiran menyelesaikan konflik dan kemahiran berjaya dalam kerjaya mereka. sosial. Penguasaan kemahiran-kemahiran ini akan membolehkan murid menghadapi dunia ledakan maklumat dan alaf baru dengan penuh keyakinan dan Kemahiran Kebolehan berfikir secara kreatif membantu sikap bertanggungjawab sosial dan moral. Penguasaan Pemikiran kita mencari dan bertemu dengan cara kemahiran ini juga akan membantu pembinaan daya Kreatif penyelesaian dan alternatif yang lebih baik tahan dan kebolehan menghadapi segala tekanan dan ketika menghadapi masalah dan konflik cabaran hidup di kalangan murid. Mengajar murid dalam kehidupan. Pendidikan Moral memberi kemahiran-kemahiran ini boleh dianggap sebagai satu peluang kepada murid untuk berfikir secara cara memupuk dan menggalakkan perkembangan moral kreatif dalam menjalankan aktiviti yang mereka. bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Kemahiran Guru boleh mengajar kemahiran penyelesaian konflik Kemahiran Penguasaan kemahiran menentang tekanan Penyelesaian yang akan membantu murid membuat keputusan Menentang rakan sebaya sangat penting dalam Konflik Tekanan berasaskan nilai dengan mengambil kira perbezaan nilai pendidikan nilai atau moral, khususnya Rakan yang ada pada diri sendiri dan orang lain. Penguasaan Sebaya apabila kemahiran ini digunakan dalam kemahiran penyelesaian konflik melalui Pendidikan usaha pencegahan salahguna dadah atau Moral boleh membantu murid berhubung atau sebarang bentuk salah laku yang lain. berkomunikasi dengan orang lain secara lebih berkesan Mengajar murid menentang tekanan rakan dan mengelakkan sebarang konflik. sebaya tidak bermakna mengajar mereka tidak mempedulikan nasihat yang baik daripada rakan sebaya mereka tetapi Kemahiran Guru juga perlu mengajar murid cara menggunakan mengajar murid supaya berfikir, berbincang Pemikiran kemahiran pemikiran kritikal berpandukan pengetahuan dengan sumber lain dan mempertahankan Kritikal moral supaya murid dapat menilai sama ada sesuatu nilai moral sendiri. tindakan atau perkara itu bermoral atau tidak. Dalam konteks ini, pengajaran kemahiran ini akan membantu menyemai nilai moral dalam jiwa murid. Kemahiran 7
 13. 13. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL Kemahiran Pendidikan Moral memupuk kemahiran mengkaji masa Mengkaji depan di kalangan murid iaitu pendekatan pembelajaran Masa yang membolehkan murid menyedari tentang isu atau Depan permasalahan yang berlaku pada masa yang lampau, masa kini dan masa depan. Ini membantu murid membuat ramalan, menjangka akibat serta bersedia menyesuaikan diri terhadap perubahan yang mungkin berlaku. Kemahiran Dalam pengajaran Pendidikan Moral, murid diberi Teknologi kesempatan mencari dan memperoleh sumber-sumber Maklumat maklumat yang tepat melalui Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Internet, laman web, e-mail, CD- Rom dan sidang telekomunikasi. Aktiviti seperti ini dapat berfungsi sebagai perangsang dan pemangkin kepada perkembangan minda murid. Selain itu melalui Pendidikan Moral, murid-murid dapat membuat pertimbangan dengan mencari maklumat yang positif dan mengelakkan mereka daripada melayari laman- laman web yang berunsur negatif. Kemahiran Kemahiran sosial memberi penekanan kepada Sosial kebolehan sosial untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam sesuatu situasi sosial yang boleh diterima oleh masyarakat dan pada masa yang sama bermanfaat kepada diri dan orang lain. Kemahiran sosial ini boleh diajar dengan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran. 8
 14. 14. BIDANG PEMBELAJARAN 1 NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI
 15. 15. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.1 Kepercayaan kepada Tuhan Tuhan pencipta alam Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai i. Menerima hakikat bahawa i. Perbincangan tentang kelebihan dan Keistimewaan dan keunikan ciptaan Tuhan pencipta alam dan mematuhi segala kekurangan dan kelebihan diri kekurangan diri Manusia dan alam semesta ialah ciptaan Tuhan suruhan Nya berlandaskan pegangan ialah anugerah Tuhan - Anggota yang tersusun rapi dan wajah agama masing-masing selaras dengan ii. Mengumpul maklumat tentang yang menarik kurniaan Tuhan prinsip Rukun Negara. ii. Memelihara keunikan alam pencapaian dan keunikan golongan - Keunikan setiap individu walaupun cacat semesta ciptaan Tuhan yang cacat anggota anggota - Keunikan alam semesta iii. Lawatan ke hutan simpan atau hutan (Flora dan fauna, bentuk muka bumi rekreasi seperti sungai, gunung-ganang dan laut) 1.2 Amanah Amanah tanggungjawab semua Sikap bertanggungjawab yang boleh Amanah dalam setiap urusan i. Amanah dalam menjalankan Perbincangan tentang tugas yang menimbulkan kepercayaan dan Amanah dalam menjalankan tugasan dan tugas di sekolah diamanahkan dan cara melaksanakannya keyakinan orang lain. tanggungjawab di sekolah dengan sempurna agar menimbulkan - Pengurusan wang persatuan atau kelab ii. Melaksanakan tugas seharian kepercayaan dan keyakinan orang lain tanpa penyelewengan dengan amanah - Urusan jual beli barangan 10
 16. 16. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.3 Harga Diri Kesedaran dan penerimaan diri untuk mencapai kesejahteraan hidup Keupayaan dan keyakinan diri agar Kenali diri sendiri i. Sentiasa menjaga maruah i. Sumbang saran tentang cara mampu memulia dan menjaga maruah Maruah diri mesti dipelihara diri memelihara maruah diri diri dalam kehidupan. Kekuatan diri dihargai dan kelemahan diri diperbaiki ii. Menerima dan ii. Menghasilkan karangan kreatif tentang Hala tuju kehidupan harus ditentukan menghargai hala tuju kehidupan keistimewaan diri 1.4 Bertanggungjawab Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran Kesanggupan diri seseorang untuk Kesihatan diri dan persekitaran yang bersih i. Menjaga kesihatan diri i. Pemeriksaan kebersihan tubuh badan memikul dan melaksanakan tugas serta Pemakanan yang seimbang kewajipan dengan sempurna. Penjagaan tubuh badan ii. Menjaga persekitaran ii. Melukis poster tentang pemakanan Kecergasan fizikal supaya sentiasa bersih yang seimbang Kebersihan persekitaran iii. Menghasilkan buku skrap tentang - Rumah penjagaan tubuh badan - Sekolah - Tempat awam iv. Gotong-royong / kerja amal membersihkan kelas dan kawasan sekolah 11
 17. 17. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.5 Hemah Tinggi Berbudi bahasa budaya hidup kita Beradab sopan dan berbudi Amalan bersopan santun dalam kehidupan Sentiasa bertutur dan berkelakuan i. Lakonan untuk menunjukkan tingkah pekerti mulia dalam pergaulan seharian sopan dalam pelbagai situasi laku yang sopan dalam pelbagai seharian. Adab pertuturan yang sopan situasi - Lembut dalam tutur kata - Bertegur sapa ii. Mengumpul gambar tentang tingkah laku yang sopan dan melekatkannya Tingkah laku yang sopan dalam buku skrap - Adab di meja makan - Adab menyambut tetamu - Adab menggunakan kemudahan awam 1.6 Toleransi Kemampuan memahami keunikan individu asas perpaduan hidup Kesanggupan bertolak ansur, sabar Toleransi menjamin perpaduan Bertolak ansur terhadap sebarang Membuat perbandingan dalam pelbagai dan mengawal diri bagi Kepentingan amalan toleransi dalam perbezaan yang wujud dalam aspek seperti kebolehan, pemikiran, status mengelakkan berlakunya pelbagai aspek kerana setiap individu masyarakat sosio ekonomi dan agama di kalangan pertelingkahan dan perselisihan mempunyai persamaan dan perbezaan murid dan mempamerkan hasil faham demi kesejahteraan hidup. - Kebolehan perbandingan tersebut di sudut bacaan - Pemikiran - Status sosioekonomi - Agama / Kepercayaan 12
 18. 18. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.7 Berdikari Sikap berdikari menjamin kejayaan Kebolehan dan kesanggupan Amalan berdikari dalam kehidupan seharian Melakukan sesuatu tugas atau Menghasilkan peta minda tentang melakukan sesuatu tanpa Kepentingan sikap berdikari untuk kewajipan tanpa bergantung kepada perlakuan yang menunjukkan sikap bergantung kepada orang lain. kejayaan hidup orang lain berdikari di rumah dan sekolah - Rumah - Sekolah 1.8 Kerajinan Amalan kerajinan menjamin kemajuan Usaha yang berterusan penuh Kerajinan pemangkin untuk mencapai matlamat Bersikap rajin untuk mencapai Mengumpul cerita dan keratan akhbar dengan semangat ketekunan, hidup kejayaan dalam hidup tentang sikap rajin beberapa orang murid kecekalan, kegigihan, dedikasi dan Sikap kerajinan dalam melakukan sesuatu sehingga mereka berjaya dan menjadi berdaya maju dalam melakukan perkara terkenal serta membincangkan bagaimana sesuatu perkara. - Cekal mereka memperolehi kejayaan - Daya usaha - Dedikasi - Gigih - Tekun 13
 19. 19. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.9 Kasih Sayang Kasih sayang asas kesejahteraan hidup Kepekaan dan perasaan cinta yang Nyawa anugerah Tuhan yang amat berharga Menghargai nyawa dan tidak terlibat i. Perbincangan tentang gejala yang mendalam serta berkekalan yang Sayang akan nyawa dalam kegiatan yang membahayakan membahayakan diri dan menjejaskan lahir daripada hati yang ikhlas - Diri maruah - Orang lain ii. Menghasilkan sebuah sajak yang bertema `Sayang akan diri’ 1.10 Keadilan Keadilan asas keharmonian keluarga Tindakan dan keputusan yang Amalan keadilan dalam institusi kekeluargaan Berlaku adil dalam setiap tindakan Menghasilkan skrip berdasarkan satu saksama serta tidak berat sebelah. Amalan keadilan di kalangan anggota keluarga dengan anggota keluarga situasi tentang amalan keadilan dalam - Pembahagian tugas dan tanggungjawab sebuah keluarga dan main peranan sebagai - Pembahagian barangan salah seorang anggota dalam keluarga - Pendidikan 14
 20. 20. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.11 Rasional Sikap rasional dalam membuat pertimbangan Boleh berfikir berdasarkan alasan Ketelitian menilai pelbagai maklumat Menilai dengan teliti kesahihan Mengumpul dan membandingkan maklumat dan bukti yang nyata dan dapat Ketelitian menilai dan mengkaji sesuatu idea sesuatu maklumat daripada pelbagai sumber sebelum mengambil tindakan berasaskan atau maklumat daripada pelbagai sumber membuat sesuatu pertimbangan pertimbangan yang wajar. - Internet - Khabar angin 1.12 Kesederhanaan Amalan kesederhanaan menjamin kesejahteraan hidup Bersikap tidak keterlaluan dalam Kesederhanaan sebagai amalan hidup Bersederhana dalam kehidupan i. Merancang perbelanjaan mingguan membuat pertimbangan dan Cara hidup sederhana walaupun seharian tindakan sama ada dalam pemikiran, berkemampuan ii. Mengenalpasti seorang rakan yang pertuturan atau perlakuan tanpa - Perbelanjaan bersikap sederhana dalam mengabaikan kepentingan diri dan - Pemakanan perbelanjaan dan menceritakan perihal orang lain. - Rekreasi sikapnya yang boleh dijadikan teladan 15
 21. 21. BIDANG PEMBELAJARAN 2 NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN
 22. 22. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.1 Kasih Sayang terhadap Keluarga Kasih sayang amalan suci Perasaan cinta, kasih dan sayang Kasih sayang memupuk hubungan harmonis Mengamalkan kasih sayang Mencari maklumat tentang kasih sayang yang mendalam dan berkekalan dengan anggota keluarga terhadap anggota keluarga seperti mengikut perspektif pelbagai agama terhadap keluarga. Kepentingan amalan kasih sayang yang dituntut oleh agama mengikut perspektif pelbagai agama - Islam - Buddha - Kristian - Hindu - Sikh 5.5 Hormat dan Taat kepada Anggota Hormat-menghormati asas keluarga harmoni Keluarga Memuliakan setiap anggota keluarga Hormat-menghormati sesama anggota keluarga Menghormati setiap anggota i. Melakonkan cara menghormati anggota dengan berinteraksi dan memberi Cara menghormati anggota keluarga keluarga keluarga layanan secara bersopan untuk - Layanan mewujudkan keluarga yang harmoni. - Memberi perlindungan ii. Menghasilkan sajak yang bertemakan - Meraikan ‘Hormat-menghormati antara anggota - Mendoakan keluarga’ 17
 23. 23. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.3 Mengekalkan Tradisi Tradisi keluarga perlu dipelihara Kekeluargaan Menerima, menghormati dan Amalan tradisi kekeluargaan menjamin kehidupan Mengenal pasti dan menerima i. Menyediakan carta salasilah keluarga mengamalkan sesuatu kebiasaan, berkeluarga tradisi yang diamalkan dalam adat dan kepercayaan yang diwarisi Amalan tradisi kekeluargaan dalam keluarga ii. Simulasi tentang amalan tradisi secara turun-temurun dalam kehidupan seharian kekeluargaan semasa ziarah-menziarahi keluarga. - Panggilan berdasarkan ikatan kekeluargaan - Ziarah-menziarahi 2.4 Tanggungjawab terhadap Keluarga Anggota keluarga bertanggungjawab keluarga sejahtera Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu Kewajipan dalam keluarga tanggungjawab Melaksanakan kewajipan sebagai i. Main peranan sebagai anggota keluarga terhadap keluarga untuk bersama anggota keluarga dalam menjaga kebersihan melahirkan keluarga bahagia, Peranan setiap anggota keluarga meningkatkan imej dan menjaga - Ibu bapa ii. Menghasilkan esei tentang kewajipan maruah keluarga. - Anak-anak setiap anggota keluarga - Anggota keluarga lain 18
 24. 24. BIDANG PEMBELAJARAN 3 NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR
 25. 25. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Alam sekitar warisan kita Sekitar Kesedaran tentang perlunya Menjaga alam sekitar dengan i. Melukis poster / mencipta cogan kata Keseimbangan alam sekitar menjamin memelihara dan memulihara alam bertanggungjawab tentang keseimbangan alam sekitar kesejahteraan semua hidupan sekeliling untuk mengekalkan Kepentingan keseimbangan alam sekitar keseimbangan ekosistem. ii. Sumbang saran tentang kepentingan kepada semua hidupan keseimbangan alam sekitar - Manusia - Haiwan - Tumbuh-tumbuhan 5.5 Keharmonian antara Manusia dengan Persekitaran yang bersih dan selesa Alam Sekitar mewujudkan suasana harmonis Keadaan saling memerlukan Penjagaan persekitaran tanggungjawab bersama Menjaga persekitaran supaya i. Sumbang saran tentang kepentingan hubungan yang harmonis antara Penjagaan persekitaran untuk keselesaan bersih untuk menjamin hidup yang penjagaan persekitaran manusia dengan alam sekeliling hidup selesa supaya kualiti kehidupan manusia - Rumah ii. Gotong-royong dan alam sekeliling terpelihara. - Sekolah - Tempat awam 20
 26. 26. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3.3 Kemapanan Alam Sekitar Hutan sebagai khazanah kehidupan Pengekalan keseimbangan alam Sumbangan hutan kepada hidupan dan Menyokong pelbagai usaha i. Sumbang saran tentang isu-isu alam sekeliling sebagai tanggungjawab tanggungjawab manusia mengekalkannya melindungi khazanah hutan sekitar bersama untuk kesejahteraan hidup. Perlindungan terhadap hidupan liar daripada kemusnahan Pemeliharaan hutan sebagai sumber ii. Menyenaraikan cara mengekalkan hutan ekonomi 3.4 Peka terhadap Isu-isu Alam Sekitar Manusia yang rasional sentiasa peka terhadap masalah alam sekitar Prihatin terhadap persoalan yang Prihatin terhadap masalah berkaitan dengan Prihatin terhadap kesan i. Menghasilkan buku skrap tentang jenis, berkaitan dengan alam sekeliling alam sekitar pencemaran alam sekitar sebab dan akibat pencemaran alam dan berusaha menyelesaikannya. Pencemaran alam - Udara ii. Kajian kes tentang pencemaran alam - Air - Darat 21
 27. 27. BIDANG PEMBELAJARAN 4 NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME
 28. 28. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 4 : NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 4.1 Cinta akan Negara Kenali negara, cintai negara Perasaan sayang dan bangga Keindahan alam semula jadi kebanggaan kita Berbangga dan menyayangi i. Membuat kolaj / model tentang keindahan kepada negara serta meletakkan Perasaan menghargai dan menyayangi keindahan alam di negara sendiri alam semula jadi kepentingan negara melebihi keindahan alam semula jadi kepentingan diri. - Sungai dan pantai ii. Mencipta / mendeklamasikan puisi yang - Gunung-ganang menggambarkan keindahan alam semula jadi 4.2 Taat Setia kepada Raja dan Negara Identiti negara lambang kedaulatan negara Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan Lambang dan lagu identiti negara tanda kesetiaan i. Mengenali lambang-lambang Menghasilkan buku skrap tentang gambar- Negara. kepada raja dan negara kebesaran negara gambar lambang kebesaran negara Kepentingan menghormati dan menghayati identiti negeri dan negara ii. Menghormati lambang dan identiti - Bendera negara - Jata - Lagu Kebangsaan dan Lagu Negeri 23
 29. 29. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.4 Sanggup Berkorban untuk Negara Sanggup berkorban demi mempertahankan ibu pertiwi Kerelaan melakukan atau Rakyat berkorban nyawa demi negara Sanggup berkorban jiwa dan raga i. Menemuramah seorang anggota menyerahkan sesuatu termasuk Tanggungjawab dan peranan pasukan untuk negara. keselamatan tentang tanggungjawab dan nyawa sebagai tanda kebaktian keselamatan peranannya untuk negara. - Tentera - Polis ii. Memilih seorang tokoh dan menulis - Bomba tentang biodata dan perjuangannya Perjuangan tokoh yang mempertahankan negara - Lt. Adnan Saidi - Datuk Bahaman - Tok Janggut 24
 30. 30. BIDANG PEMBELAJARAN 5 NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA
 31. 31. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 5.1 Melindungi Hak Kanak-kanak Hak kanak-kanak terjaga, generasi akan datang sejahtera Membela, memberi naungan dan Hak asasi kanak-kanak tanggungjawab bersama Menerima hakikat bahawa setiap Mengumpul dan melaporkan maklumat memelihara hak kanak-kanak bagi Tanggungjawab golongan dewasa kanak-kanak mempunyai hak untuk tentang pencabulan hak asasi kanak-kanak di menjamin kehidupan mereka yang memastikan setiap kanak-kanak berhak menikmati kehidupan yang sempurna seluruh dunia. sempurna. mendapat dan menikmati keperluan hidup - Makanan - Pakaian 5.5 Menghormati Hak Wanita Wanita berhak mendapat layanan yang baik Melindungi dan mengiktiraf wanita Layanan yang baik merupakan keistimewaan Memberikan layanan yang baik Mengadakan perbahasan ringkas bertajuk sebagai individu yang boleh memberi untuk wanita kepada wanita ‘Wanita berhak mendapat layanan yang baik’ sumbangan dalam pembangunan Sifat kelembutan wanita bukan penghalang keluarga, masyarakat dan negara. daripada mendapat keistimewaan - Pengagihan tugas - Penjagaan maruah diri (Tiada gangguan seksual ) 26
 32. 32. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 5.5 Melindungi Hak Pekerja Hak asasi pekerja dipelihara, kebajikan mereka terbela Menghormati, menghargai dan Kebajikan pekerja tanggungjawab bersama Menerima hakikat bahawa semua Menyenaraikan dan membincangkan mengiktiraf perkhidmatan, jasa dan Setiap pekerja berhak mendapat pelbagai pekerja mempunyai hak yang perlu kemudahan yang diperlukan di tempat kerja. sumbangan golongan pekerja dalam kemudahan dihormati pembangunan negara. - Gaji - Cuti - Keselamatan 5.5 Menghormati Hak Golongan Kurang Semua insan yang dilahirkan mulia di sisi Berupaya Pencipta Memberi layanan yang bersopan kepada Hargai golongan kurang berupaya dengan Menerima hakikat dan menginsafi diri Menulis esei bertajuk menghormati hak golongan kurang berupaya supaya tidak memahami mereka bahawa tiada seorang insan pun golongan kurang berupaya berasa tersisih dan mengiktiraf mereka Kemampuan memahami punca kecacatan dilahirkan dengan penuh sebagai insan ciptaan Tuhan. seseorang akan menginsafkan diri kesempurnaan - Kelahiran - Keturunan - Kemalangan - Penyakit 27
 33. 33. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 5.5 Melindungi Hak Pengguna Konsep pengguna asas kesedaran semua Membela dan memelihara hak individu Hormati hak pengguna untuk mendapatkan Menerima hakikat bahawa diri sendiri Menulis surat kepada pihak berkenaan untuk menjadi pengguna yang berilmu, keperluan asas adalah pengguna yang mempunyai membuat aduan tentang perkhidmatan mendapat perkhidmatan serta barangan Hak pengguna untuk mendapatkan hak dan tanggungjawab kesihatan / sanitasi yang kurang memuaskan yang berkualiti dan tidak mudah barangan dan keperluan asas untuk dieksploitasi. kehidupan - Makanan - Pakaian - Tempat tinggal - Kesihatan - Pendidikan - Sanitasi 28
 34. 34. BIDANG PEMBELAJARAN 6 NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI
 35. 35. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 6 : NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang- Disiplin diri asas pembentukan sahsiah mulia Undang Menerima dan mematuhi peraturan Pembentukan disiplin bermula di rumah dan Mematuhi segala peraturan di rumah Membincangkan program yang boleh dijalankan dan undang-undang yang telah sekolah dan di sekolah oleh pihak sekolah untuk mengelakkan murid- ditentukan tanpa mengira sesiapa dan Tanggungjawab mematuhi setiap peraturan murid terlibat dalam kegiatan salah laku di mana seseorang itu berada. - Di rumah - Di sekolah 6.2 Kebebasan Bersuara Kebebasan bersuara asas masyarakat demokrasi Kebebasan berucap dan Keperluan kebebasan bersuara memupuk Memberikan pendapat dan Simulasi tentang ‘Parlimen Mini’ mengeluarkan fikiran dengan batasan kesejahteraan hidup bermasyarakat meluahkan perasaan mengikut tertentu bagi menjaga keselamatan Kebebasan memberi pendapat atau batasan dan ketenteraman. pandangan Kebebasan menyatakan perasaan 30
 36. 36. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 6.3 Kebebasan Beragama Rakyat Malaysia menganuti pelbagai agama Kebebasan setiap individu untuk Amalan keagamaan membentuk peribadi Menghormati amalan pelbagai Mengumpul maklumat dan membincangkan menganuti dan mengamalkan Amalan keagamaan dalam kehidupan harian agama tentang amalan pelbagai agama agamanya seperti yang diperuntukkan mengikut setiap agama dalam Perlembagaan Malaysia. - Cara beribadat - Perihal makanan 6.4 Penglibatan Diri dalam Murid berjaya, sekolah cemerlang Pembangunan Negara Kebebasan untuk melibatkan diri Warga sekolah yang giat cergas menjamin Bertanggungjawab menjalankan i. Membina carta aliran pelan tindakan bagi dalam pelbagai aktiviti pembangunan kejayaan sesebuah sekolah tugas yang diberi bagi menjayakan menunjukkan cara melaksanakan tugas negara dengan mematuhi peraturan, Usaha melibatkan diri bagi menjayakan aktiviti anjuran sekolah yang diberi undang-undang dan Perlembagaan aktiviti anjuran sekolah Malaysia. - Hari Guru ii. Membuat laporan kumpulan tentang tugas - Hari Sukan yang dijalankan semasa menjayakan - Minggu Kokurikulum aktiviti sekolah - Hari Anugerah Cemerlang 31
 37. 37. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 6.5 Sikap Keterbukaan Sikap terbuka membina keyakinan diri Bersedia memberi dan menerima Sikap terbuka dalam tindakan Bersikap terbuka dan mampu Menghasilkan dialog tentang sikap keterbukaan pandangan, pembaharuan dan kritikan Setiap pandangan dan keputusan diterima mengawal perasaan dan melakonkan dialog tersebut selaras dengan kebenaran fakta dan dan dihormati norma masyarakat Malaysia. - Mengawal emosi 32
 38. 38. BIDANG PEMBELAJARAN 7 NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN
 39. 39. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 7 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 7.1 Hidup Bersama Secara Aman Amalan hidup yang harmonis asas kesejahteraan Hidup berbaik-baik antara satu sama Hubungan yang harmonis memupuk kemesraan Menunjukkan sikap yang mesra demi Mengadakan kempen untuk mewujudkan lain dengan mengutamakan Hubungan yang baik di semua peringkat keharmonian hidup hubungan mesra di kalangan warga sekolah kedamaian dan keharmonian hidup - Sekolah dan masyarakat tanpa mengira agama, bangsa dan - Masyarakat Contoh : Kempen Masyarakat Penyayang budaya. peringkat sekolah 7.2 Saling Membantu dan Bekerjasama Semangat kekitaan mewujudkan suasana yang aman Usaha yang baik dan membina yang Saling membantu untuk kesejahteraan bersama Menunjukkan sikap suka membantu Menyediakan satu pelan tindakan bagi dilakukan bersama pada peringkat Hidup bermasyarakat untuk kebaikan bersama mengadakan projek kemasyarakatan individu, komuniti atau negara untuk - Jiran tetangga mencapai sesuatu matlamat. - Berpersatuan 34
 40. 40. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSM PENDIDIKAN MORAL NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 7.3 Saling Menghormati antara Negara Saling menghormati kedaulatan sesebuah negara asas kemantapan hubungan Menghargai dan memuliakan Saling menghormati kedaulatan sesebuah Menghormati kedaulatan negara Mengumpulkan maklumat tentang pelbagai hubungan antara negara untuk negara sendiri dan negara lain demi ideologi negara di dunia dan menjamin kesejahteraan sejagat. Hormati sistem pemerintahan, ideologi dan mengekalkan keamanan sejagat membincangkannya kedaulatan undang-undang negara lain (Eksekutif, legislatif dan kehakiman) 35

×