ELOHIM CHRISTIAN MESSENGER MAY 2009

1,256 views

Published on

Elohim Christian Messenger- Monthly News Magazine in Malayalam- 2009 May Edition.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,256
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ELOHIM CHRISTIAN MESSENGER MAY 2009

  1. 1. Gtemlnw {InkvXob kam-[m ktµi ]{XnI Vol :1 Issue. 4 May 2009 RNI.No. KerMal 25223/2008 Kottayam Annual Subcription Rs.100/- Pages: 8 Xangv ]penIƒ _µnIfm°nb 12 Sn]nFw ip{iqjIsc e¶≥ sskyw tamNn-∏n®p Pn.-Fw. yqkv hf™v Xangv ]pen-Isf Iogvs∏- k`-bpsS Atkm-kn-tb‰v U- √-Øohv ]´mf Iymºn¬ Ab-bv- Sp-Øp-Ibpw ]yq´n No^v ]mÿ IqsS-bmb ]m- °p-Ibpw Ghcpw kpc£nXcmbv s]¥-t°mkvXv anj≥ ip{iq- ÿ tPmbv ^n®mWv {ioe-¶-bn- Ccn-°p-∂Xmbpw Xangv ]pen-Ifpw - j-Isc tamNn-∏n-°p-Ibm-bn-cp-∂p. - se Npa-Xe hln-°p-∂-Xv. {ioe-¶≥ tk-bp-am-bp≈ bp≤w anj≥ {]h¿Ø-IcpsS hkv{X-ß- ]mÿ tPmbv ^n®ns‚ n- Ah-km-n-®m¬ am{Xta ip{iq- f-S-ßnb _mKp-Iƒ e¶≥ tk- ¿t±i {]Imcw Pm^vbn¬ n∂v - j-Isc Iymºn¬ n∂v hn´-b-bv- bnse ]´m-f-°m¿ Npa∂v Ahsc anjs‚ Hcp kphn-ti-j-Is ap- °p-I-bp≈psh∂pw Adn-bn-®p. Im´n-eqsS kpc-£n-X-cmbn ]´m- f-Iym-ºn¬ FØn-®p. hf-sc-tb- sd Znhkw Blmcw e`n-°msX h-Øn¬ Ign-™n-cp∂ ip{iq-j- I¿°v {ioe-¶≥ tk Iymºn¬ FØn-bt∏mƒ Xs∂ `£Ww - - ¬In. 1924 ¬ ]mÿ t]mƒ kn- tem-Wn¬ Bcw-`n® kntem¨ X angv ]pen-I-fpsS _‘-- tamNn-∏n-®p. Ign™ Ipsd Zoh- s]¥-t°mkvXv anj≥ (C-¥y-bn- Øn-em-bn-cp∂ s]¥-t°mkvXv an- k-ß-fmbn Xangv ]pen-I-fpsS n- ¬ Zn s]¥- t °mkv X v anj≥) j≥ k`-bnse ip{iq-j-I-cmb aq- b-{¥nX taJ-e-bn¬ _µn-X-cm-bn- sImfw-_m-bnse a´-°pgn slUv ∂v ]mÿam-scbpw 18 ktlm-Z- cp∂ ip{iq-j-I¿ ap√-Øohv h- Izm¿´-dns‚ Iogn¬ 45 {]mtZ-inI cn-am-scbpw ap√-Øohv h taJ- Øn¬ Blm-c-sam-∂p-an-√msX I- k`-I-fpw Pm^v, Infn-tm-®n, e-bn¬ n∂v G{]n¬ 25 v cmhn- gn-bp-I-bm-bn-cp-∂p, ]n∂oSv {ioe- _m´n-tIm-f, amm¿ XpSßn 4 sk- se 10.30 v {ioe-¶≥ sskyw ¶≥ ]´mfw ap√-Øohv h-ta-Je ‚¿ s^bvØv tlmap-Ifpw D≠v. kqk-n-eqsS Xp¿°n-Iƒ tI´Xv £a-bpsS amlmflyw IS- ∏ mSv t]mtWm-{Km^n bph-P--ßsf 2007 G{]n¬ 18 v Xp¿°n-bn- se aem-Xy-bn¬ ss__nƒ ]cn- in-∏n-°p-∂-Xmbn ]T dnt∏m¿´v IS- ∏ mSv `m-j-bn¬ G¿s∏-´p-sIm-≠n-cp∂ anj--dn-am-sc-bmWv Xo{h-hm-Zn-I- U ªn≥ temI- Ø nse c-°m-cn¬ ]ecpw ]n∂oSv CXn- Iuam-c°m-cn¬ `qcn-]£hpw C- - - s‚ ASn-a-I-fmbn amdp-I-bmWv. ƒ Igp-Ø-dpØp sIm∂-Xv. AXn- s‚¿s- ‰ nse A»o- e X nd- a‰v Fs¥-¶nepw ssk‰p-Iƒ ¬ P¿a-n-°m-c-mb Xn¬am≥ ™ t]mtWm-{Km^n ssk‰p-I- {_ukv sNøp-∂-Xn--S-bn¬ A- sKkvsIbpw Xp¿°n-I-fmb a‰v c- ƒ°v ASn-aIfm-sW∂v IW-°p- - - dn-bmsX Hc-£cw sX‰n ssS∏p- ≠v ss{IkvXhcpw D≠m-bn-cp-∂p. - Iƒ kqNn-∏n-°p-∂p. Ata-cn-°- sN-ø-s∏-Sp-tºmƒ sIm≠p sN- Xs‚ `¿Ømhv Xn¬ams‚ th¿- AwtKmf: kqk≥ sKkvsI bn¬ Hmtcm ]Øv Iuam-c-°m- s∂-Øn-°p-∂Xv ssZhw ap- ]m-Sn-ep≈ Zp:Jw ISn-®-a¿Øn `m- ho≠pw Xp¿°n sSen-hn-j-n¬ cnepw H≥]Xpw t]sc-¶nepw C- jyv Iev]n®p evInb kwkv- cy kqk≥ A∂v S-Ønb {]kv- {]Xy-£-s∏-´p. Ch-cpsS hmN-I- ‚¿s-‰n¬ Hm¨-sse-mbn Zn- Im-c-Øn-t‚bpw kZm-Nm-c-Øn- Xm-h Xp¿°n-Isf icn°pw A- ß-fn¬ kl--Øn-t‚bpw £a- hkw Hcp {]mhiy- s a- ¶ nepw t‚bpw AXn¿h-c-ºp-Iƒ apgp- º- c - ∏ n- ® p. Xs‚ `¿Øm- h ns‚ bp-tSbpw kvtl-Øn-t‚bpw hm- t]mtWm-{Km-^n-°¬ ssk‰p-I- h≥ ewLn-®p-sIm≠v BWn- LmX-ItcmSp £an-°p-∂p-sh-∂m- - °p-I-ƒ am{Xta Xp¿°n-I-ƒ ho- ƒ nXy- k - µ ¿i- I - c m- s W∂ t‚bpw s]Æn-t‚bpw ico-c- bn-cp∂p A∂v Ah¿ ]d-™-Xv. ≠pw tI´p-≈q. c≠p h¿jw apºv sR´n-∏n-°p∂ hnh-camWv ssI- - sØ tIhew A«oe {]Z¿i- tNmcbv°p ]Icw tNmc Nn¥n- Xs‚ `¿Øm-hns Igp-Ø-dpØp k¿ ^manen ^ut≠-j≥ S- sW∂pw dnt∏m¿´p-Iƒ kqNn-∏n- w S-Øm-p≈ amwk-h-kvXp- am{Xw ]cn-Nbap≈ kaq-lØnv - - - sIm∂ C…m-anI Xo{h-hm-Zn-I- Ønb ]T--߃ hy‡-am-°p- °p-∂p. Iuam-c-{]mbw temI-Øn- hmbn am{Xw Nn{Xo-I-cn-°p∂ £a-bpsS Bbp[w icn°pw lr- tfmSp £an-®p-sh∂v sSen-hn-jn- - ∂-Xv. CXn¬ Fgp-]Xp iX-am- ep≈ ]e-Xn-sbpw kw_-‘n®v ssk‰p-I-fn-em-bn-cn-°pw. Pohn- Z-b-Øn¬ Xs∂ Xd-®p-I-b-dn. C- eqsS kqk≥ ]d-bp-∂Xv bph-Xp- w t]cpw A«oe Nn{X-߃ Adn-bm-p≈ BImw£ nd-™- X-N-{I-Øns‚ Cfw {]mb-Øn- Xv Xp¿°n-bnepw a‰v C…m-anI cm- ¿°n-I-sf ]nSn-®p-Ip-ep-°n. Bbn- ImWmapw A«o-eX nd™ Xpw hf¿®-bpsSbpw kz`m-h-cq-]o- ¬ Xs∂ A{I-a-hm-k--bp-tS- Py-ß-fn¬ t]mepw N¿®m-hn-j-b- cw h¿jw anj--dn-am¿ {]h¿Øn- Nm‰nwKv S-Ø-W-sa-∂p-ap≈ I-cWØn-t‚bpw {][m-L´w n- - - - bpw ssewKoI Acm-NIXz-Øn- - - am-bn-cp-∂p. c≠p h¿j-Øn-p-ti- ®mepw In´mØ apt∂-‰-am-Wv {In- hy‡-amb Dt±-i-tØmsS C‚- d™ {]mbhpw Bb-Xn-m¬ Iq- t‚bpw hnØp-IfmWv Cu Ipcp- - jw sSen-hn-jn¬ {]Xy-£-s∏- Ãym-n-‰n°v kqks‚ H‰ {]kv- ¿s-‰n-se-Øp-tºmƒ ap∏Xv iX- ´p-ImcpsS n¿t±-i-{]-Im-ctam am- ∂p-akp-Ifn¬ CXp-aqew hnX- - - - ´-t∏mgpw kqk≥ Bh¿Øn®p ]- Xm-h--sIm≠v e`n-®-sX-∂m-bn-cp- amw a-]q¿∆-a-√msX {_u- [y-a-ß-fn-eq-sStbm Adn™v Hcn- bv°-s∏-Sp-∂-Xv. ap-jyv am{X- d™p Fs‚ `¿Øm-hns‚ LmX- ∂p {]apJ am[y-a-߃ ]d-™- knw-Kn-n-S-bn¬ Cß-s-bp≈ °¬ CØ-c-Øn-ep≈ ssk‰p-I- ambn ssZhw nb--an--®p-≠m-°n- I-tcmSp Rm≥ lrZ-b-]q¿∆w £- Xv. ssk‰p-Ifn¬ FØn-s∏-Sp∂-Xm- - fn¬ kµ¿iw S-Ønb Iuam- tijw t]Pv:12 an-°p-∂p. AIw c£- F-∂m-se¥v? tdmam-te-Jw Hcp ]Tw Ap-`h km£yw hnip≤ ss__nƒ AXns‚ nkvXpeyX t]Pp-I-fn¬ 3 4 6 7 E-mail: ecc@emirates.net.ae, www.elohimchristian.org
  2. 2. Ftemlnw 2 Vol :1 Issue :4 May 2009 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ftemlnw 2 Xntam. 2˛mw A≤ymbw FUn-t‰m-dn-b¬ 2 Xnsam. 2 ˛mw A≤ymbw apd Xe-ap-d-bmbv ssI amtd-≠- hfsc {]m[m-y-ap≈ Hcp `mK-am- XmWv kphn-ti-jw. At∏m-kvX- Wv. ip{iq-j-Is‚ tbmKy-X-Isf enI Ime-Ønpw XpS¿∂p≈ hy‡am- ° n- b n- c n- ° p∂ Cu Xe-ap-dbv°pw a[y-h¿Øn-bm-bn-cp- A≤ym-b-Ønse {Inbm-]-Z-߃ ∂p. Xnsam-sY-tbmkv hfsc {it≤-b-am-Wv. {InkvXp tbip s]utemkn- 1. Ir]-bm¬ i‡n-s∏-SpI . tbpw (2 Timo 1:12, Gal jn_p B≥{Uqkv (2 Xnsam. 2:1) 1:11,12) ip{iqj-Is‚ hnPbw Ah- s]#u-temkv Xntam-sY-tbm- F_n G{_lmw n¬ ssZhw kuP- y- a mbn kn-sbpw (1:13, 2:2) ]Ø-m-]pcw nev°p∂ Ir]m-Zm--ap≈ i‡n- Xntam-sY-tbmkv a‰p≈ hniz- mw kq£n-®p-sImƒI bm-Wv. Cu i‡n Xntam-Yn-tbm- kv {]m]n-°-W-sa∂v {KŸ-Im-c≥ kvX-tcbpw (2:2) kphn-ti-j-I-s-°p-dn-®p≈ {]Xo-£n-°p-∂-Xv. kphn-ti-j-X-Xns‚ s]mcpƒ B{K-ln-°p∂ Imc-W-߃. aq∂v D]-am--߃ (2:3-7) (km-cmw-iw) 2:8 ssZ hk`sb a‰mtc-°mfpw A[nIw ]oUn-∏n-®n-´p≈ tdmam- k` as‰mcp CS-b-te-J--Øn-eqsS AXns‚ ]S-hmƒ ssIøn-te- 1. bu∆--tam-l-ßsf AXn- kphn-ti-j-I-n-ep-≠m-bn-cn- Zmho- Z ns‚ k¥- X n- b mbv Po-hn®v amXrI ip{iq-j-I-m-Ip- t°≠ hniz-kvX, ÿntcm-’m- Pn®v Ncn-{X-Øn¬ h∂ tbip ¥n-°-gn-™p. quot;quot;s]¥-t°m-kvXp-Imcpw Icn-kvam-‰nIv DW¿∆p-Imcpw kphn-tijw BZysØ kphn-ti- thZ-]p-kvX-IsØ hf-s®m-Sn-°p-∂p. AXp-sIm≠v Ahsc kq£n- hm≥ lw, kl--i-‡n, F∂n-hsb 2. Zpcp-]tZ-jvSm-°-∑m-tcmSv hy‡-am-°p∂ aq∂v DZm-l-c-W- j-Ipw BIp-∂p. kphn-ti-j-am- °Ww AI-‰n-n¿Ø-Ww''. ItØm-en°m tXr-Xz-Øns‚ ]pXnb Ip∂ tbip-hn¬ mw Adn-tb- thZ-]mTw bYm¿∞y-Øn¬ CXpw Hcp -h-N nhrØn-bm-sW∂ FXn-cn-Sm-p≈ {]m]vXn. ߃ Cu A≤ym- b - Ø ns‚ 3. `mhn IjvS-ßsf AXn-Po- {]tXy-I-X-bm-Wv. ≠nb hkvXp-Xƒ. hkvXpX mw ad-°m-Xn-cn-°p-I. 1. Zmho- Z ns‚ k¥- X n- b mb h√mØ hN--hpw. h√mØ Bflmhpw h√mØ teJ--ßfpw hn-°p-hm-p≈ {XmWn. Ir]-aqew H∂v `S≥ e`n-°-s∏-Sp∂ i‡n-bpsS hen- Ap- k - c - W w, hniz- k v X , tbip (N-cn-{X-]p-cp-j≥) nßsf NXn-°-cpXv 2 sX :2 :2 ¬ mw hmbn-°p-∂p. 2. acn-®p-b¿∂ tbip ( Pbm- bYm¿∞ {InkvXp-k` Xß-fm-sW∂v hcp-Øn-Xo¿°p-hm-p≈ ∏w ANn-¥y-am-Wv. (Fs^y. 1:19) I¿Ω- [ o- c - X , XymK- a - t m- ` mhw Ir] c£n-°p∂p (F-s^y. 2:8,9, Pohm¿∏- W - Ø n- p- t ]m- e p- a p≈ fn-bmb tbip) X{X-∏m-Sns‚ `mK-am-Wn-sX-∂-dn-b-Ww. t]mb Ime-Øns‚ CS-h-gn- ap- j y- mbv Pn® tbip I-fn¬ sIm∂p-Iq-´nb hnip-≤-∑m-cpsS c‡-°-d-bv°pw, sNbvXp 2:11) k∂-≤-X. apX-em-b-h-bpsS {]Xo- t]mb A]-cm-[-߃°pw ]c-ky-ambn Xncp-k` am∏p ]d-™n´v Ir] c£n- ° p∂p Eph I-amWv `S≥. ssZh-cm-Py-Øns‚ Xm≥ t]mb ]mY- b n- e q- s Sbpw A[nI Ime-am-bn-√. AXnv hnip-≤-ambn ASpØ S-]Sn Cb-te- 2:8,9,Tif 2:11 sI´p-]Wn-bn¬ G¿s∏-´n-cn-°p∂ - Xm≥ Ap-`-hn-®n-´p≈ bmX--I- Ir] in£n®v hf¿Øp∂p kphn- t i- j o- I - c n- e p- ≠ m- b n- c n- fn-eq-sSbpw am{Xta Xs‚ Ap- J--ambn (h-√mØ teJ--am-bn) h∂n-cn-°p-∂p. thZ ]pkvXIsØ-°mƒ ]mc-ºcy-߃°v {]k‡n sImSpØp - - - Tif 2:13 t°≠ hninjvS KpW-hn-ti-j- bm-bn-Isfbpw hln-®n-´p-≈ bmX- - sIm≠v BN-cn®v hcp-∂-h-b°v kwc-£Ww sImSp-°p-hm-p≈ Ir] ]Tn-∏n-°p∂p Tif 2:12 amWv. Ch-Iƒ. - I - f n- e q- s Sbpw am{Xta Xs‚ D]mb {]tbm-K-am-Wn-h. Ir] {]th-iw Xcp∂p Rom 1. `S≥ kPoh tkh--Øn¬ Ap-bm-bn-I-sfbpw B-bn-°p- Xncp-h-Nw AXn-s‚ Xn-a-bn¬ P-Ønv sImSp-°msX kp∂- 5:2 Xs∂- b mWv Poh- - I m- c y- ß - f n- ∂p-≈q. ZuXy n¿∆-lWØns‚ - - Ir] _ehpw ss[cyhpw Xcp- te¿s∏- S m≥ Ahs nbaw ]mY-bn¬ Gdn-h∂ {]Xn-k-‘n- l-tZmkv Xocp-am--ßfpw ]m∏m-bpsS D®m-c-W-ß-fpw, ]nXm-°-∑m- cpsS ]mc-º-cy-ß-sfbpw {]apJ ÿmw sImSpØv BN-cn-°p∂ ∂p. 2 Cori 12:9 Ap-h-Zn-°p-∂n-√. I-fn¬ ]X-dn-t]m-ImsX n∂ Ncn- ]Tn-∏n-°p-hm≥ Ignhp Xcp- 2. taem-[n-Im-cnsb Ap-k-cn- {X-]p-cp-j-mWv tbip. ÿnXn- b mWv Ijv S w. AXmW thZ- ] p- k v X I hnip- ≤ w. Cu hkv X pX Xncn- ® - d n- b p∂ PX ac- W - Ø ns‚ then- s I- ´ p- I ƒ ∂p. 2 Tim 2:1 ∏m≥ k`m _m[y-ÿm-bn-cn-t°- - Ncn- { X- ] p- c p- j - mb acn® Poh-n¬ hmgm≥ klm-bn- Ww. tbip-hns am{X-am-bm¬ kphn- s]m´n®p kXy-h-Nw e`n-°p∂ ta®n¬ ]pd-߃ tXSn-t]m-Ip-∂- Xn-ep≈ A‘m-fn∏v ]e ne-I-fn-emWv {]I-S-am-Ip-∂-Xv. °p∂p Rom 5:20 3. ac- W - ] - c y¥w hnizkv X tijw ]q¿Æ-a-√. acn-®p-b¿Øv ssZh- Ø m¬ `c- t a- e v ] n- ° - ]men-°p-Isb-∂XmWv Hcp `Ss‚ - - C∂pw Pohn- ° p∂ tbiphpw kXy hN Zp¿e-`-am-°nbpw 1 iap 3:1 hN-sØ Zp¿_-e-am- IqSn BIp-tºm-gmWv kphn-ti-j- °nbpw k¶o119:126 kXy kphn-ti-j-Øn¬ thsdmcp kphn-tijw s∏´ D]- n[n ambw IqSmsX t{ijvT-X. kq£n-®m¬ am{Xw t]mcm kIe c≠v ˛ Imbn- I m- ` ymkn Øns‚ ]q¿Æ cq]w. Ie¿Ønbpw Kem 1:6, 2 sImcn 11:4, kXy-h-N--Øn¬ kmº-ØoI PmXn-I-sfbpw AXns‚ kzm[o (Hm´°m-cm≥) (Rom 1:5, John 1:14, Phili t´-Øn-m-bp≈ hnhn[ D]m-b-߃ Ie¿Ønbpw 2 sImcn 4:1,2˛ he- b - Ø n¬ sIm≠p- h - c p- h m≥ tdma-°m¿°v Hcp `Ss ]cn- 2:6-11, John 20:21) h√mØ hN--Ømepw teJ--Ømepw ap-jy-a-- p-Isf Cf- _‘-an-√mØ kphn-ti-jw. - °p∂ Zpjn® S-]-Sn-Iƒs°-Xntc mw kq£va-X-bp≈ hcm-Ip- a‰p-≈-h¿°v ]¶n´v sImSp-°-Ww. NnXamsW-∂-Xp-t]mse AXnv ip{iq-j-I≥ Ir]-bm¬ t{K°¿°v ]cn-Nn-X-mb hy‡n- _‘n- X - mb kphn- t i- j - I ≥ I. (9˛13) ImcWw Xncp-sh-gp-Øp-Isfbpw ssZh-i‡n-tbbpw Adn-bm-bvI- - - i‡n-s∏-tS-≠n-bn-cn-°p-∂p. bmWv Imbn-Im-`ym-kn. Pohn-X-hr- 2. √ `S- mbv IjvSw Øn-bmbv Imbn-Im-`ymkw kzoI- Hcp Zpjv{]-h¿Øn-°m-c-s- bm¬ mw sX‰n-t]mIpw a¿t°m. 12:24 kln° 2 Timo 2:3 cn-®-hcp≠v. Ah-sc-°p-dn-®mWv t]mse Nß-e-[-cn®v Imc-{K-l- Øn¬ InS-°p∂ ka-b-ØmWv: Ftemlnw Cu hmIy-Øns‚ icn-bmb ]cm-a¿iw. hnh¿Øw quot;quot;kl- - Ø n¬ ]e-hn[ h¿÷--߃ ]men- kphn-tij temIw Adn-tb-≠nb ob#p#w ]¶m-fn-bm-Ip-I-sb-∂m- °p-I-bpw, A`ym-k-ap-d-Iƒ Nn´- Hcp al-Ømb XXzw {KŸImc- Wv . {Iqiv hln- ® p- s Im- ≠ p≈ bn¬ ioen-°p-I-bpw, e£y-hpw, ≥ {]Jym-]w sNøp-∂Xv. quot;quot;kphn- - ]{Xm- [ n- ] - k - anXn bp≤- t k- h - b n¬ IjvShpw a¿§hpw Htc-t]mse kwip-≤-am- ti-j-Ønv _‘--an√ F∂m- ]ofibpw D≠v. tdma≥ N{I- °p-Ibpw thWw. Wv. kphn-ti-j-Is XS-hn-em- amt-PnwKv FUn-‰¿ h¿Ønsb tkhn-°p∂ Hcp ]S- Rom: 12:10, 1Cori 9:24-29, °mw. Ipe-sN-ømw, mSp-I-SØmw dh. jn_p tam≥ sI. B≥{Uqkv bm-fn-sb-bmWv ChnsS DZm-l-cn- Heb. 12: 1- 2, Phili 3:11 F∂m¬ AXp-sIm≠v kphn-ti- °p-∂Xv. 2 Tim 1:18, 3:12, 1 Cori - ap∂v ˛ Irjn-°m-c≥ jw Aa¿®-sN-øs∏-Sp-∂n-√. c‡- - No^v FUn-‰¿ 9:7, 2 Cori 10:4, 2 Tim 1:18 blqZ ]›m-Ø-e-Øn¬ kp- km-£n-I-fpsS c‡w kphn-ti-j- An¬ Ipcn-bm-t°mkv 3. kXy hNw bYm¿∞- ]-cn-Nn-X-mWv Irjn-°m-c≥. kp- Øns‚ hym]--Ønv hf-am-Wv. ambn ]Tn-®p-sIm≠v e÷n-∏m≥ hn-ti-jIs Irjn-°m-ctm-Sp-]- - - ]oUw nanØw kphn-ti-j- ]ªo-j¿ kwK-Xn-bn-√mØ the-°m-c-mbv an-°p-hm≥ Imc-Ww. Irjn-°m- I≥ Ahn-iz-kvX-mbv Xo¿∂m- F_n G{_lmw nev° 2 Timo 2:15 cs‚ A≤zm- - Ø ns‚ tXmXv epw ssZh-Øns‚ hniz-kvXX 4. F√m htcmSpw kam-[mw Ap-k-cn-®m-Wv. {]Xn-^ew e`n- izmiz-X-am-I-bm¬ kphn-tijw FUn-t‰gvkv BN-cn° 2 Timo 2:22 °p-∂Xv BI-bm¬ Hcp kphn- {]N-cn-°p-∂-Xns XS- -s∏-Sp- dPn tPm¿÷v , ^nen∏v tPm¿÷v, tPmWn-®≥ 5. aufiy X¿°-ßsf Hgn- ti-j-I≥ F{X am{Xw {]h¿Øn- Øm≥ Ign-bn-√. ™n-cn° 2 Timo 2:23 °ptam AXn--p-k-cn®v Xn°v Pohn-Xhpw {]h¿Ønbpw (14- Ftemlnw {InkvXy≥ sak-©¿ kphn- t i- j - Ø ns‚ At∏m- {]Xn-^ew e`y-am-Ip-∂p. -˛ 26) ]n. H. t_mIvkv :14 , Idp-I®m¬ ˛ 686 540 - kvX-enI ]n≥ XpS¿® (2:1-3) `Ss‚ e£yw ]S-°-f-Ønse kphn-ti-j-I≥ Xs‚ Pohn- t^m¨ ˛ 0481 2481027 c≠mw A≤ym- b - Ø nse hnP-bhpw. Imbn-Im-`ym-kn-bpsS XsØ D]-tZi {]Imcw kq£n- ®m¬ e÷n- ∏ m≥ kwK- X n- b n- E -mail:- elohimmessenger@Yahoo.in {][m hnjbw kphn-ti-jo-I-c- e£yw Pb- Ø ns‚ Iocn- S hpw W-Øns‚ ]n≥Xp-S¿®-bm-Wv. Xe- Iyjn-°m-c≥ hnf-s]-Sp-∏p-amWv tijw t]Pv: 6
  3. 3. Ftemlnw 3 Vol :1 Issue :4 May 2009 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ c£ F∂m- s e- ¥ v ? c £ ssZhw ap-jyv Xn-m¬ c£ F∂ hm°ns‚ A¿∞w F¥mWv F∂p F¥mWv c£? ]m]- Xcpw ]e hn[-Øn-ep≈ {]i߃ D≈-hcpw Bbn-cp- ]n.-Pn. h¿§okv Zmw sNøp∂ H∂m-Wv. hniz- kn-°p-∂-h¿°v, Ah¿ Bcm- tm°mw. thZ-]pkvXIØn¬ Øn¬ n∂pw c£. ]nim- ∂p. Ah¿ F√m-hcpw c£ ]pcp-jm-c-Øn¬ Hcp-Ø≥ : bmepw Ah-sc{X henb ]m]n- B hm°v ]e A¿∞-Øn-emWv Nn¬ n∂pw c£, tcmK- {]m]n-®p. F∂m¬ a¿t°mkv Kptcm, Duamb Bflm-hp≈ bm-bmepw kuP-y-ambn tbip- tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. 6˛¬ C{]-Imcw hmbn-°p-∂p. Øn¬ n∂pw c£. Fs‚ aIs Rm≥ ns‚ hneqsS AXv e`n-°p-∂p. kvtIm^o¬Uv- F∂ alm≥ 5. GXmpw Nne tcmKn-I- ASp-°¬ sIm≠p h∂p. F#√m {InkvXob ]≈n- c£bv°v Ipdn-s∏-gp-Xn-b-Xn¬: quot;quot; nßsf kpc- £ n- X - c mbpw fpsS ta¬ ssIsh®p kuJyw AXp Ahs FhnsS h®v °mcpw k`-°mcpw CXp hniz- kphn-ti-j-sØ-°p-dn®v Fn°v hcp-Øn-bXv A√msX AhnsS kn-°p-∂-h-cm-Wv. F∂m¬ Cu e÷-bn√; hniz-kn-°p∂ Gh- Btcm- K y- ] q¿Æ- c mbpw hocy {]hrØn H∂pw ]nSn-®mepw Ahs X≈n-bn-Sp- ∂p, ]ns∂ Ah≥ pc®p ]√p c£-bpsS n¿∆-Nw ]d-bp- pw.........-AXp c£-bv°mbn Xo¿°p- h m≥ ssZhw sNbvhm≥ Ign-™n-√. ISn®v hc≠p t]mIp-∂p. tºmƒ, c£ F∂m-se-¥v, ssZh-i-‡n-bm-Ip∂pht√m''. sNbv X kz¿§ob ]≤- X n- 6. quot;quot; Ah-cpsS Ahn-izmkw AXns ]pd-Øm-t°-≠-Xnv F¥n¬ ns∂√mw c£ (tdm-a¿ 1:16) tlXp-hmbn Bh≥ B›-cy- bmWv tbip- h ns‚ Rm≥ ns‚ injy∑mtcmSp ]d- {]m]n°mw F∂p ]Tn-∏n-°p∂ Ipdn∏v: {Ko°v , F{_mb s∏´p''. tbip Xs‚ m´n¬ ™n´v Ah¿°v Ign-™n√ Imcy-Øn¬ hn`n-∂m-`n-{]m-b-°m- `mj-I-fn¬ c£ F∂ hm°nv {Iqipa- c - W hpw, AXn- sN∂v {]kw-Kn-®p. Bfp-Iƒ F∂p DØcw ]d-™p. cm-Wv. hnSp-X¬, kpc-£-X-Xzw, ]cn-]m- {]kw-K-Øn¬ A¤p-X-s∏-´p. Bcp ]d-bp-∂-XmWv icn e-w, tcmK-im-¥n, BtcmKy#w eqsS hnizm- k - Ø m¬ F∂m¬ Ah¿ Ahv tcmKn-I- Ah≥ AhtcmSv : Ahn-izm- k-ap≈ Xe-ap-d-tb, F{X- F∂p ]Tn-∏n-°p-hm≥ Rm≥ F∂o A¿∞-amWv D≈-Xv. GsXmcp ap- j ypw sf kuJy-am-°p-hm≥ Ign-bp- tØmfw Rm≥ nß-tfm-Sp-I-sS kabw FSp-°p-∂n-√. thZ-]p- bwKvkv I¨tIm¿U≥kn¬ {]m]n- ° m- h p∂Xpamb sa∂v hniz-kn-®n-√. {]kwKw -C-cn°pw? F{X-tØmfw kvXIw F¥p ]d-bp-∂pthm ]g-b-n-b-a-Ønse c£ F∂ _p≤nsIm≠v a- n-em-°n. c£. ssZhw Zmw nßsf s]mdp°pw? Ahs RmXp hniz-kn-°p-Ibpw ]Tn- hm°nv (F-{_mb `mj) kpc- lrZ-b-Øn¬ hniz-kn-®n-√. Nne Fs‚ ASp-°¬ sIm≠ph-cp- ∏n-°p-Ibpw sNøp-∂p. £n-X-Xzw. hn{i-aw, F∂#p#w-]p- sNbv X Cu c£ nßsf tcmKn-Iƒ F∂Xv c≠¿∞-Øn- hn≥ F∂v DØcw ]d™p. Rmsmcp Imcyw kΩ-Xn-°s´! Xnb nb-a-Ønse c£ F∂ emWv aqe-`m-j-bn-ep-≈-Xv. Fn°p icn-bmbn a- n-em- {Ko°p-hm-°nv kpc-£n-XXzw kzX- { ¥- c m- ° pw. AXm-bXv {]kwKw tI´p. Ah¿ Ahs Ahs‚ ASp- °¬ sIm≠p-h-∂p. Ahs ImØ ]eXpw thZ-]p-kvX-I- ,B-tcmKy ]q¿Æw F∂o ]t£ Nne¿ hniz-kn-®n-√. ^e- tbip tcmKn-Isf kuJy- I≠ DSs Bflmhv Ahs Øn¬ ImWp-∂p. Fs‚ A¿∞-am-sW∂pw Fgp-Xn-bn-cn- tam, hniz-kn-®Xp t]mse am°n Csg-®p. Ah≥ ne-Øp-hoWp _p≤n°p nc-°mØ AtIw °p-∂p. {IqU≥kv Ah¿ {]m]n-®p. Ipd-®p-t]¿ `qX-ß-fp-≠m-bn-cp-∂-h¿°v sc-®p-cp-≠p. CXp Ah∂p Imcy-ß-fn-Xn-ep-≠v. F¥p- I¨tIm¿U≥kn¬ Cu hm°p- kuJy-am-bn. hb-dp-th-Z-, Xe- tbip hnSp-X¬ ¬In. kw`-hn-®n´v F{X-Im-e-ambn sIm≠v F∂p tNmZn-®m¬ Iƒ°v c≠¿∞-amWv sImSp- th-Z F∂n-ß-s. tbip-hns‚ ASp-°¬ c£- F∂v Ahs‚ A∏-tmSp Fn°p adp-]Sn ]d-bm-m- Øn-cn-°p-∂-Xv. AXnp tijw tbip ASp- bv°mbn sN∂ Btcbpw tNmZn-®-Xnv Ah≥: sNdp∏w ImØ ]e Imcy-ßfpw Cu 1. A]-I-S-Øn¬ n∂pw D]- sØmcp kvF-Y-eØp t]mbn. Ah≥ c£n-°m-Xn-cp-∂n-s√∂v apX¬ Xt∂. AXp Ahs ssZh-Øns‚ ]pkvX-I-Øn-ep- {Z-h-Øn¬ n∂pw kpc-£n-X- #vhnsS Bbn-c-°-°n-m-fp-Iƒ thZ-]p-kvXIw ]Tn-∏n-°p∂p. in∏n-t°-≠-Xnp ]e-t∏mgpw ≠v. Hcp ocn-iz-c-hmZn X¿°n- Xzw. hnizm-k-tØmsS h∂p. G‰hpw sNdnb ]m]w sNbvX-hsc Xobnepw sh≈-Ønepw X≈n- ®m¬ ˛ Rm≥ tXm‰p-t]m-Ip∂ 2. ]m]-Øn¬ n∂pw ]m]- henb A¤pXw Ah¿ I≠p. Ah≥ B ]m]-Øn¬ n∂pw bn-´p≠v. n∂m¬ heXpw Ign- Imcy-ßfpw Rm-Xn¬ I≠n- Øns‚ A-¥c ^e-Øn¬ A©∏w s]cpIn, s]cpIn ]Xn- c£n-®p. sIme-]m-X-In-I-sfbpw bp-sa-¶n¬ a- -en-™v ´p≠v. n∂pw hnSp-X¬ m-bn-c-Øn¬]cw Bfp-Iƒ°v hy`n-Nm-cn-I-sfbpw Ah≥ Rßsf klm-bn-t°-Wta Rm≥ tbip {InkvXp-hn¬ Hcp Imcyw ]d-bs´, Cu ap- Ign-°p-hm≥ th≠{X s]cpIn. £W-t-c-Øm-¬ k¬kz-`m-hn- F∂p ]d-™p. hniz-kn®v c£n-°-s∏´p Ign- I-fn¬ ]d™ ]pkvX-I-߃ AtX A≤ym-b-Øn¬ ASpØ I-fm-°n. `qXw _m[n® Bbn-c- tbip Ah-tmSv: n∂m¬ ™-t∏mƒ Ch ImWp-hm≥ Fgp-Xn-b-h¿ thZ-]p-kvX-I- {]`m-X-Øn¬ S-∂Xv hmbn-°p- °-W-°nv Bƒ°m¿°v H‰ Ignbpw F¶n¬ Ft∂m hniz- XpS-ßn-b-Xm-Wv. thZ-]p-kvXIw Ønse c£-bn¬ ]m]-Øn¬ I. hm°n¬ Biz#mkw sImSp- kn-°p-∂-hp kI-ehpw AtX-t]mse hniz-kn-°m-Ø n∂p≈ c£ a{Xta Imcy-am- quot;quot; Ah¿ ]S-In¬ n∂v Cd- Øp. sNdpXpw hep-Xp-amb Ignbpw F∂p ]d-™p. D]-tZinamcpw A®-∑mcpw bp≈q F∂v hniz-kn-®-h-cm-Wv. ßnb DSs P-߃ Ahs tcmK-ßsf Ah≥ kuJy-am- _mes‚ A∏≥ DSs ne- Ft∂mSp hmZn-®n-´p-≈-t∏mƒ tcmK-Øm¬ n∂pw c£ Adn™p''. °n. Hcn-°¬ ]n-_m-[n® hn-fn-®p. I¿Øm-th, Rm≥ F∂n¬ kwibw DS-se-Sp-Øn-´p- Ds≠∂v Ch¿ ]Tn-∏n-®n-cp-∂n-√. B m´n¬ Hs°bpw Np‰n kv{Xosb kuJy-am-°n. hniz-kn-°p∂p; Fs‚ ≠v. Hcp Znhkw Rmn-ßs Fgp-Xn-b-t∏mƒ, Ah¿ oXn-am- Hm-Sn, Ah≥ Ds≠∂v ]ns∂m-cn-°¬ IpjvT-tcm-Kn-I- Ahnizmk-Ønp klm-bn-t°- ]d™p˛ quot;quot;CXp ssZh-h-N--am- ∑m-cm-b-Xn-m¬ thZ-]p-kvX-I- tIƒ°p∂ CS-tØ°v Zo- fpsS Hcp Iq´sØ H∂n®p Wta F∂p ]d™p'' sW∂v Rm≥ hniz-kn-°p-∂p. Øn¬ bYm¿∞-Øn¬ A¿∞- °msc InS-°-bn¬ FSpØpw kuJy-am-°n. P∑m apS-¥-m- ChnsS c≠p-hn[ hnizmkw ssZhw F¥p ]dt™m AXv am-°n-bXv ˛ Fgp-Xn-sb∂p sIm≠v h∂p XpS-ßn. bn-cp-∂-hs kuJyam°n. ImWmw. H∂m-a-Xmbn B Fn°v a- n-em-bmepw Cs√- am{Xw. Du-cpIfntem ]´-W-ß- s]m´-°-Æv IÆp sImSp-Øp. tcmKn-°p-th≠n {]m¿∞n® ¶nepw Fs‚ _p≤nbv°v F¥mWv c£? ]m]-Øn¬ entem IpSn-I-fntem Ah≥ c‡-{kmhw _m[n®v Xf¿∂ injy-∑m-cn¬ hnizm-k-an-√m-bn-cp- tN¿∂mepw Cs√-¶nep#w ip≤- n∂pw c£. ]nim-Nn¬ n∂pw sN∂n-S-sØms°bpw Ah¿ Hcp kv{Xosb kuJy-am-°n. ∂p. AXp ImcWw henb t`m-j-Ø-am-sW∂v temI-im- c£, tcmK-Øn¬ n∂pw c£. N¥-I-fn¬ tcmKn-Isf sIm≠p- nß-fpsS Iøn¬ apgp-h≥ thZ- X¿°-ap-≠m-b-X-√msX (hmIyw kv{X-⁄≥ sXfn-bn-®mepw ˛ nßsf kpc-£n-X-cmbpw h∂p sh®p. Ahs‚ hkv{X- ]p-kvXIw (A-Yhm ]pXnb 14) tcmKn kuJy-am-bn-√. tcmKn- ssZhw ]d-™Xv AtX-t]mse Btcm-Ky-]q¿Æ-cmbpw Xo¿°p- Øns‚ sXm߃ F¶nepw nbaw am{X-tam) Dt≠m? Cs√- Iƒ°mbn {]m¿∞n-°p-∂-h¿°v Rm≥ hniz-kn-°pw. A∂p-ap- hm≥ ssZhw sNbvX kz¿§ob sXtS-≠-Xnv At]-£n-°p- ¶n¬ Hcp ]pXnb nbaw hmM- hnizmkw thWw. c≠m-a-Xm-bn, X¬ Fs‚ PohnXw amdn. ]≤-Xn-bmWv tbip-hns‚ Ibpw Ahs sXm´-h¿°v A-Mp-I. tbip-hns‚ Poh-N-cn- tcmKn-t°m, tcmKnsb sIm≠p- Fs‚ Ap-`hw amdn. Fs‚ {Iqipa-c-Whpw, AXn-eqsS Hs°bpw kuJyw hcn-Ibpw {Xhpw Ahs‚ D]-tZ-i-ßfpw h-cp-∂-h¿t°m hnizm-k-ap-≠m- Pohn-X-Ønepw A¤p-X-߃ hnizm-k-Øm¬ GsXmcp ap- sNbvXp''. D≈ thZ-]p-kvX-I-Ønse bn-cn-°-Ww. tcmKn kpt_m-[m- kw`-hn-®p-Xp-S-ßn. Rm≥ jypw {]m]n-°m-hp∂Xpamb Chn-SpsØ hyXymkw c≠mw `mK-am-Wn-Xv. h-ÿ-bn-e-√. A∏v hnizmkw {]m¿∞n-°p-tºmƒ Cn°v a- c£. ssZhw Zmw sNbvX Cu {i≤n-®pthm? Hcp ÿeØv CXn¬ BZysØ mep icn-bm-bp-≠m-bn-cp-∂n-√.tcm-K-  n-em-ImØ tcmK-im-¥n, c£ nßsf kzX-{¥-cm-°pw. n m-c-amb Nne tcmK-߃ ]pkvXI߃ tbip-hns‚ Poh- im¥n hniz-kn-°p-∂-h¿°v A¤p-X-߃ S-°p-∂p. Hcn- kpc-£n-X-cpw, BtcmKy-ap-≈-h- am{Xta tbip-hnv kuJy-am- N-cn-{X-am-Wv. At±lw sNbvX am{X-am-sW∂v a- n-em-b- °epw Aßs kw`-hn-®n-cn-°- cp-am°pw Aßs nßsf °p-hm≥ Ign-™p-≈q. Im-cWw, Iptd Imcy-߃, ]d™ Iptd t∏mƒ At±lw ne-hn-fn®p bn√ F∂p _p≤n-am-∑m¿ ]d-b- kam-[mw D≈-h-cp-am°n {]m]n-°p-hm≥ h∂-h-cn¬ D]-tZ-i-߃ CXn-ep-≠v. ]d™p ˛ hnizmkw G‰p ]d- Ø-°-hÆw A m-≤y-߃ S- Xo¿°pw. hnizmkw C√m-bn-cp-∂p. n߃ A¤p-X-s∏-´#p ™p. tbip ss]X-ens °p-∂p. (Fs‚ quot;quot;CXm A#v-¤p- Fßs? hnizmkw C√m-bva, tbip-hns‚ t]mIpw. Ahs‚ ASp-°¬ kuJy-am-°n. tbip ]d-™Xp X-ß-fpsS Xmt°m¬'' F∂ Fn-°-dn-™p-Iq-S. ssZh- i‡nsb XS™p {]h¿Ø--c- hnizm-k-tØmsS Bsc√mw {i≤n-°p-I. hniz-kn-°p-∂-hv ]pkvXIw hmbn-°p-I). aXp ]d-™p. tbip AXp ln-X-am-°n. ASpØ ÿe-Øv˛ sN∂p-thm, Ah-sc√mw ]m]- kI-ehpw km≤yw. H∂p-IqSn CXns‚ F√mw Bcw`w ]d™p. ssZhw ]d-™Xv sN∂nSsØm-s°bpw Ahs Øn¬ n∂pw tcmK-Øn¬ hy‡-ambn ]d-™m¬ quot;quot;hniz- thZ-]p-kvXIw F¥p-]-d-bp- kw`-hn-®p. Cnbpw kw`-hn- sXm´-h¿°v kuJbw hcn- n∂pw c£ {]m]n-®p. F√m- kn-°p-∂-hp kI-ehpw t∂m, B ]d-bp∂ A¿∞- °pw. tbip ]d-™Xv kw`-hn- Ibpw sNbvXp. hcpw ]e-hn-[-Øn-ep≈ ]m]- km≤y-ambn `hn-°p∂p''. Øn¬ Rm≥ hniz-kn°pw ®p. kw`-hn-°p-Ibpw sNøpw. a¿t°mkv 9˛mw A≤ym-b- F∂ hnizm-k-am-bn-cp-∂p. Bb- tbip ]m]n-Isf c£n-®p. ߃ sNbvX-hcpw tcmK-_m-[n- Øn¬ tijw t]Pv:4
  4. 4. Ftemlnw 4 Vol :1 Issue :4 May 2009 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ]pXnbnb-a-te-J--]-Tw tdmam-te-Jw Hcp ]-Tw - - (XpS¿®....) Ahn- s S- b p≈ hnizm- k n- I ƒ- tbm-Kn-®n-cn-°p-∂-Xv. ^- e n- ° p- ∂ p. (tbip {Inkv X p s‚ tXP-kns (1 XnsamY-ntbm- °mbn {]m¿∞n-®n-cp-∂p. Ah- Cu {Ko°v hm°ns‚ A¿∞w sΩ oXn-I-cn-®p. oXn-am-mbn kv 6:16) jbw D≈ ]£n, ap- cpsS hnizm-k-Øns‚ ÿnXo-I- A¥-coI i‡n F∂m-Wv. kphn- Pohn-°m-p≈ DØ-cm-hmZnXzw jy¿ (kv{Xo, ]pcp-j≥) m¬- c- W - Ø n- m- b n- ´ mWv ]utemkv ti-jØns‚ i‡n-bn¬ hniz-kn- - ap-°p-≈-Xm-Wv. °m-en, Cg-PmXn F∂n-h-bpsS AhnsS sN√p-hm≥ B{K-ln-®Xv. - °p-∂-h-cn¬ B i‡n hym]-cn- PmXn-Iƒ ssZh-k-∂n-[n-bn¬ cq]-Øn¬ hm¿Øp-≠m°n hc- kwL-Sn-X-amb Hcp k` -tdm-an¬ °p-∂p. AXv Ahsc c£n-°p- Ip‰-°m-cmWv (tdm-a¿ 1:18, 32) ®p-≠m°n hj-fXzw {]h¿Øn- D≠m-bn-cp-∂n-√ F¶nepw AhnsS ∂p. a. ssZhw Xs∂ Xs∂ shfn- ®p. sNbvXn-Iƒ PmXn-I-fp-sS- [mcmfw hnizm-kn-Iƒ D≠-mbn-cp- kphn-ti-jsØ°pdn®v s∏-Sp-Øp∂p (1:18 ˛20) ta¬ (b-lqZ A√mØ apjy ]mÿ An¬ Ipcym-t°mkv ∂p Ah¿ hoSp-I-fn-emWv IqSn-h- D∂X hnZym- ` ymk kaqlw ssZhw Xs∂Øs∂ ap- kaq-lw) im]-Ønpw ssZh- ∂Xv Ahsc ASn-ÿm D]-tZ- e÷n-°p∂ Hcp ImeamWv. 21 jyv shfn-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂Xv tIm- ] - Ø npw Imc- W - a mbn A t∏m-kvtXm-e≥ F∂ i-ß-fn¬ Dd-∏n-°p-hm≥ ]utem- ˛mw q‰m≠v. kphn-tijw Hcp ]g- c≠v hn[-Øn-em-Wv. C∂pw Cu ÿnXn XpS-cp-∂p. hm°nv Abbv°s∏- ´ - h ≥ kv B{K- l n- ® p. k`- b n¬ Hcp b-I-Y-bm-bn- Ah¿ ImWp-∂p. 1) B¥-coI Adnhv c. ssZhsØ Xnc-kvI-cn-®- F∂mWv A¿∞w. ssZh-Øm¬ tI{µo-IrX S-Øn-∏n-√m-bn-cp-∂- F∂m¬ ]utemkv Xm≥ Hcp 2) _mly Adnhv Xns‚ ^ew (1:24, 32) ssZhw ntbm-Kn-°-s∏-´-h-mWv At∏m- Xn- m¬ At∏m- k vtXm- e oI blq-Z-m-Wv, tdma≥ ]ucXzw B¥-coI Adnhv F∂p ]d- Ahsc quot;quot;G¬∏n-®p-sIm-Sp-Øp kvtXm-e≥ (1 sImcn. 9:1). tXy-XzsØ∏‰nbpw Ir]m-h-c- D≠v, Kam-en-tb¬ F∂ blq-Z bp-∂Xv ap-jys‚ a- m-jn- ''3 {]mhiyw Cu ]Zw B- tdma. 2:20 kphn-tijw hnfn- sØ-∏-‰nbpw hy‡-amb Adn-hp- d_nbpsS Iogn¬ blq-Z-mb {]- bn¬ D≠m-Ip∂ Ip‰-t_m-[hpw, h¿Øn-®n-cn-°p-∂p. (hm. 24, 26, ®- d n- b n- ° p- I - b m- W v . At∏m- ≠m-bn-cp-∂n-√. amWw kqjva-X-tbmsS ]Tn-®p. AXp-aqew D≈ `bhpw BWv, 28) Ah-cpsS Ap-k-c-W-t°- kvtXm-es‚ ZuXyw. A°m-e- hmIyw 15 {Ko°v, lo{_p, Acm-an°v XpS- a-km-£n-bn¬ D≠m-Ip∂ Cu Sns‚ ^e-ambn ]m]-Øn¬ XpS- Øp-≠m-bn-cp∂ {Ko°v XXz-kw- ]utemkv tdmw kµ¿in-°m- ßn- b - `mj- I ƒ ssIImcyw hn[ {]h¿Ø--߃ Xs‚ apI- cp-hm≥ Ahsc Ap-h-Zn-®p. Ko-X-bn¬ n∂p at‰m Dcp-Øn- p≈ H∂m-asØ ImcWw Ah¿ sNbvXp. hnZym- ` ym- k Øn- ¬ fn¬ Xs∂ nb-{¥n-°p-∂, kI- Aßs ymb-hn-[n°v Ah¿ cn™ Hcp ktµ-i-a√ kphn- Ir]m-h-c-߃ {]m]n-°p-hmpw t{ijvT-mbn hncm-Nn® iu¬ ehpw Adn-bp-∂ ssZhw Ds≠- A¿l- c m- b n. ssZhw Ahsc tijw ]g- b - n- b a {]hm- N - ASp-Ø-Xmbn kphn-tijw Adn- F∂ ]utemkv ]d-bp-∂p. ∂p≈ Hcp Adnhv Ahp kΩm- G¬∏n-®p-sIm-Sp-ØXv I≥am¿ Adnbn- ® Xpw Hcp bn-°p-hm-p≈ hy{K-Xbpw Bbn- I am not ashamed of the gos- n-°p-∂p. 1. Aip-≤n°v (24) hy‡nsb tI{µo-Icn®p D≈-Xp- - cp- ∂ p. Xs∂ ssZhw At∏m- pel, because it is the power of _mly Adnhv 2. lrZ-bØnse cmK taml- - amb Hcp ktµ-i-am-Wv. ap-jy- kv t Xm- e - mbn nb- a n- ® n- c n- ° - god (dinamis) _mly-A-dn-hmWv {]Iy-Xn-bn- ߃°v (24) cpsS c£bv°v {InkvXp ap- bm¬ Xm≥ apgp-tem-IØnpw IS- - XpS¿∂v tdmam-te-Jw Fgp- eqsS e`n-®n-cn-°p-∂-Xv. kyjvSn, (PUoI A]-am--Øn-v) jypw ssZhhpw Bbn-cn-t°- °m-c≥ BWv. {Ko°v `mj D]- Xp-∂-Xns‚ Dt±iyw 17 ˛mw hmIy- ÿnXn, ]cn-]m-ew apX-embh 3. tæ—hnIm-c-߃°v (hm. ≠m-Xm-hiy-am-bn-cp-∂p. tbm- K n- ° m- Ø h- c mWv _¿_- Øn¬ ]utemkv {]kvXm-hn-°p- ssZh- Ø ns‚ {]h¿Ø- - a mWv 26) ssZh- Ø np acn- ° p- h m≥ c≥am¿. F∂m¬ kphn- t ij ∂p. ssZh- Ø n¶¬ n∂p≈ (sI-tem-ky¿ 1:16,17, F{_ 1:3) 4. am- k oI hn{`m- ¥ n°v km[ya√m- Ø - X n- m¬ tbip ktµiw Gh¿°pw D≈-Xm-Wv. oXn- I - c Ww shfn- s ∏- S p- Ø pI b. ssZhoI shfn-∏m-Sns ap- (hm. 28) ap-jy-mbn (hmIyw1:5) F∂m- hmIyw 16 F∂- X m- b n- c p- ∂ p B Dt±iyw jy¿ Xnc-kvI-cn-°p∂p (tdm-a¿ (sX‰m- b Xv {]h¿Øn- ° p- ¬ ac- W - Ø ns‚ ta¬ Pbw F√m-Im-eØpw ne-n¬°p- CXns‚ ^e-ambn Hcp hy‡n 1:22, 23, 25) hm≥) tSp-hm≥ ssZh-Ønp am{Xta ∂ ktµ- i - a mWv kphn- t ijw ssZh-k-∂n-[n-bn¬ ]q¿Æcm°- kzbw ⁄mn-I-sf∂p Sn- ap- j ys‚ akpw ico- Ign- b p- I - b p- ≈ q. Db¿sØ- g p- kphn-ti-jsØ°pdn®v s∏-Sp∂p. Cu oXn-IcWw hnizm- - °p∂ ap-jy≥ ssZhw shfn-s∏- chpw hnIm-c-ßfpw lrZ-bhpw t∂¬∏v Xs‚ ssZh-ØzsØ ]utemkv e÷n- ° p- ∂ n√ k- Ø m¬ {]m]n- t °- ≠ - X m- W v . Sp-Øn-sIm-Sp-°p∂ shfn-∏m-Sns ssZh-k-∂n-[n-bn¬ tZmj-ap-≈- ÿnXo-I-cn-®p.(hmIyw1:5) ImcWw AXv ssZh-i-‡n-bm-Wv. quot;quot;oXn- a m≥ hnizm- k - Ø m¬ Xnc- k v I - c n®v ssZhoI kXyw Xm-bn-Xo¿∂p. Ah-cpsS ]m] At∏m-kvtXm-eoI ZuXyw ssZh- i ‡n F∂ ae- b m- f - h m- Pohn°pw''F∂Xv l_°p°v 2:4 hymP-am-°n-am-‰n. Xß-fpsS kz- {]h¿Øn-I-fpsS Hcp ]´nI 29 1:8 apX¬ 16 hsc ]utemkv °np aqe`mj-bmb {Ko°n¬ tdma¿ 1:17, Ke-mXy¿ 3:11 F{_ ¥w `mh--bn-ep≈ ssZh-ßsf apX¬ 32hsc-bp≈ hmIy-ß- tdmam-k` kµ¿in-®n-s√-¶n-epw Upm-aokv F∂ hm°mWv D]- 10:38 F∂o hmIy-ß-fn¬ {]Xn- D≠m°nquot;quot;A£-bmb ssZh-Øn- - fn¬ ImWmw. c£ F∂m-se¥v ? 3 ˛mw t]Pv XpS¿® shfpt°-≠-Xnv Fs∂ Igp- ktlm-Zcm! Rm≥ qdp iX- n߃°pw ssZhØns‚ Ap- b-a-I≥ P¬ Xpd-∂p. a™p-I- c£ {]m]n-®n´v AXv a‰p-≈- am-hpw Bflm¿∞-X-tbmsS {Klw {]m]n-°p-hm≥ Ignbpw ! W-߃ apdn-°p-≈n-te°v h-tcmSv ]d-bp-I. ssZhw tI-Wta kwkm-cn-°p-I-bm-Wv. ssZhw AXn-s-¥p-thWw? hoWp. P-e-S-bv°m≥ ]nXmhv nßsf c£n®v Ap-{K-ln-°- 9. Fs‚ AIr-Xy-ßsf kIe ap-jy-tcbpw Ipdn®v hniz-kn-°-Ww, hnizm-k- Bh-iy-s∏-´p. B aI≥ s´. Hs°bpw ambn-®p-I-f-tb-W-ta. B{K-ln-°p-∂Xv Ah≥ kI-e- ap≈ GsX-¶nepw ssZh-Zm-k- Cßs ]d-™p. CXm Nne thZ-hm-Iy- 10. ssZh-ta, n¿Ω-e-am- hn[ ]m]-Øn¬ n∂pw, ∑msc ImW-Ww. Ah-tcmSv Hcp- quot;quot;ssZhw Im°sb Ab- ߃Iq-Sn. tbmcp lrZbw F∂n¬ Zp:kz`m-h-ß-fn¬ n∂pw a--s∏´v Hcp a- p-≈-h-cmbn ®m¬ F√m Pepw AS™p mfsØ Znhkw IqSn krjvSn®p ÿnc-am-tbm-cm-flm- ]q¿Æ-ambn c£ {]m]n- {]m¿∞n-°-Ww. {]m¿∞n-®n´v InS-°p-I-bm-sW-¶n¬ Fßs sNm√n {]iw-kn-°-cpXv. Hcp hns F∂n¬ ]pXp-t°-W-ta. °Wsa∂mWv. ssZhw B{K- F¥p-sN-øWw? hniz-kn-°-Ww. AI-Øp-hcpw? tm°q! B Znh-k-Øn¬ Fs¥√mw kw`-hn- 12. ns‚ c£-bpsS ln-°p-∂Xv kIe ap-jycpw quot;quot;Rm≥ {]m¿∞n-®p. I¿Øm- Ip´n-bpsS hnizmkw Ahs‚ °pw F∂v Adnbp∂n-√t√m. kt¥mjw Fn°p XncnsI kI-e-hn-[-amb ss]im-NnI hXp sNbvXp''. thW-sa-¶n¬ ktlm-Z-c≥ ]d-™mWv Rm≥ (k-Zy-iy hmIyw 27:1) Xtc-Wta'' i‡n-I-fn¬ n∂pw c£n-°-s∏- CXp ]e {]mhiyw ]d-bpI. CXv tI´Xv. B Ip´n hniz-kn- quot;quot;Ct∏mƒ ( Now) BIp∂p. quot;quot;btlm-th, Fs∂ kuJy- S-Wsa∂Wv. ssZhw B{K-ln- hnizm-k-ap-s≠-¶n¬ ImWmsX ®p. hnizm-k-Øn-smØv kp{]-km-Z-Imew, Ct∏m-fm- am-t°-W-ta, F∂m¬ Fn°p °p-∂Xv kI-ecpw kI-e-hn-[- Xs∂ e`n-®-h-sc-t∏mse CS-s]- {]h¿Øn®p ssZhw GXmpw Ip∂p c£m Znhkw'' (2 kuJyw hcpw, Fs∂ c£n- amb tcmK-Øn¬ n∂pw hnSp- Sp-I, ann‰p-Iƒ°Iw B Pm-e- sImcn.6:2) t°-W-ta, F∂m¬ Rm≥ c£- X¬ {]m]n-°-W-sa-∂m-Wv. Hcp ÿe-Øv Hcp IpSpw_w bpsS ASp-°¬ Hcm-fns k¶o¿Øw 51 s]Spw. o Fs‚ ]pI-gvN- ssZhw B{K-ln-°p-∂Xv kI- ]´n-Wn-bn-em-bn-cp-∂p. ]nXmhv sIm≠p-h-∂p. B ap-jy≥ 1. ssZhtΩ ns‚ Zbbv°p bt√m? (bnc-aymhv 17: 14) ecpw BtcmKy-ap-≈cpw Zo¿Lm- D]-tZ-in-bm-Wv. ho´n¬ Znh-k- ]d™p quot;quot; Fs‚ IpXn-c-h≠n X°-hÆw Ft∂mSp Ir]-bp- quot;quot;kXyw Adn-Ibpw kXyw bp- p-≈-hcpw Bbn-cn-°-W-sa- ß-fmbn Blm-c-an-√. ssiXy- tdmUn¬ n¿Øn-bn-cn-°p-∂p. ≠m-I-W-ta. ns‚ Icp-W-bpsS nßsf kzX{¥yw hcp-Øn- ∂m-Wv. Im-e-am-b-Xn-m¬ s]s´∂v AXn¬ c≠p Nm°v tKmXºv _lp-Xz-{]-Imcw Fs‚ ewL-- bm¬ n߃ km£m¬ kzX- ]m]w sNøp-hm-p≈ a™p-ho-gp-hm≥ XpS-ßn. amhp-≠v. Rm≥ Fs‚ ASpØ ßsf ambn-®p-I-f-tb-W-ta. {¥¿ BIpw''(tbm-l-∂m≥ 8: B{Klw Ωn¬ D≠m-Ipw. aq∂mep Znh-k-tØ°v {Kma-Øn-ep≈ IS-bn-tebv°v 2. Fs∂ ∂mbn IgpIn 36). {]m¿∞n-°p-tºmƒ AXn¬ a™phogp-sa∂v D]-tZ-in-°-dn- sIm≠p-t]m-Ip-I-bm-bn-cp-∂p. Fs‚ AIrXyw t]mt°-W-ta, quot;quot;Bsc- ¶ nepw Xs‚ lrZ- b - n∂pw hnSp-X¬ e`n-°pw. bmw. At±lw a°sf F√mw s]s´∂v a™p-ho-Wp. AXn- Fs‚ ]m]w o°n Fs∂ Øn¬ kwi-bn-°msX Xm≥ ]d-bp- ss]im-NnI {]h¿Ø--߃ Iq´n-bn-cpØn {]m¿∞n-®p. m¬ AXp-sIm-≠p-t]m-Ip-hm≥ shSn-∏m-t°-Wta ∂Xp kw`-hn°pw F∂p Rm≥ (tb-ip) kXy-am-bn´p nß-tfmSp D≠mIpw . {]m¿∞n-°p-tºmƒ quot;quot;Gen-bm-hnv Blmcw C√m-Xn- {]bm-k-am-Wv. apgp-h≥ 3. nt∂mSp Xs∂ Rm≥ ]d-bp∂p''. quot;quot;AXp-sIm≠v n߃ AXn¬ n∂pw hnSp-X¬ e`n- cp-∂-t∏mƒ Im°-hgn Blmcw IpXn¿∂p in-®p-t]m-Ipw. ]m]w sNbvXp. n°p An- {]m¿∞n- ° p- t ºmƒ bmNn- ° p- ∂ - °pw. Zmcn-{Zhpw D≠m-Ipw, sImSp-Ø-Xp-t]m-se Cu n߃ AXv FSpØv D]-tbm- jvS-am-bp-≈Xp Rm≥ sNbvXn-cn- sXm-s°bpw e`n-®p F∂p hniz-kn- {]m¿∞n-°p-tºmƒ kar≤n-bn- {]bmkka-bØv X߃°v Kn-t®m-fq. hne-X-tc-≠. n߃ °p-∂p. ∏n≥; F∂m¬ AXv n߃°v te°v ssZhw S-Øpw. tcmKw Blmcw FØn-t°-Wta''F∂- hniz-kn-°p-∂pthm? F¶n¬ B 7. Rm≥ n¿Ω-e-m-tI-≠- D≠mIpw F∂p Rm≥ (tbip) hcpw. {]m¿∞n-°p-tºmƒ h¿ IÆq-o-tcmsS {]m¿∞n®p. hnizm-k-Ønv Ap-k-cn®v Xn-p.....-Fs∂ ip≤o-I-cn-t°-W- nß-tfmSp ]d-bp∂p''a¿t°mkv ssZhw BtcmKyw ¬Ipw. {]m¿∞n®p Ign™t∏mƒ Cf- {]h¿Øn-°p-I. ta. Rm≥ lna-tØ-°mƒ 11:23,24
  5. 5. Ftemlnw 5 Vol :1 Issue :4 May 2009 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ssZhoI S-Øn∏v ssZh-Øns‚ Xncp-h-Nw sbi-øm-hns‚ ]pkvXIw 48˛mw A≤ymbw 21 ˛mw hN--Øn¬ C{]-Imcw Fgp-Xn-bn- -Øn¬ ImWp-∂p. amp-jnI coXn-bn¬ CXn-s-∏‰n knÿ sFj ]nSn-tb°¬ ]eXpw ap°p Nn¥n-°mw. AXp ^d-thm≥ kz]vw I≠- cn-°p-∂p. quot;quot;Ah¿ Ahsc iqy-{]-tZ-i-ß-fn-eqsS S-Øn- Xp-sIm-≠m-Wv, tbmk^v kz]vw I≠Xp sIm≠m-Wv, b-t∏mƒ Ah¿°p Zmln-®n-√. Ah≥ Ah¿°pth≠n tI´p. mw acn-°msX Ccn-bv°-W-sa-¶n¬ n߃ t]mbn tbmk-^vkz]vw hyJym-n-®-Xp-I≠pw AX-p-k-cn®p ]md-bn¬ n∂p sh≈w Hgp-°p-am-dm°n''. [myw sIm≠p-hcWw. ssZh-Øn¬ n∂v tcn-´p sIm≠n- - - Ah¿ [myw ap≥Iq´n tiJ-cn-®-Xp-sIm≠pw Hs°-bm- ChnsS ssZhw S-Ønb Hcp Iq´w ap-jysc∏‰n Fgp- cn-°p-I-bm-Wv. bmt°m_v Cu {]XnIq-e-Øns‚ ap≥]n¬ sWt∂ AXp-sIm≠v Ah¿°p £maw h∂n-√. A{Xtb Xn-bn-cn-°p-∂p. bn{km-tb¬ a°ƒ acp-`q-an-bneqsS S- F¥p-∂-Xnp F{Xtbm ap≥t] ssZhw Ahpth≠n ImcWw D≈q. ∂p-sh-¶nepw Ah¿°p bmsXm∂npw _p≤n-ap-≠m-bn-√. Xpd∂ hgn-bmWv an{k-bn-anse [my tiJ-c-Ww. C∂v A√m {]nb-ap-≈-h-tc.........--ΩpsS ssZh-Øns‚ hmKvZ- F¥p-sIm-≠mWv Ah¿°p bmsXmcp Ipdhpw Ap-`-h- AhnsS kI-e-Ønpw A[n-]-Xn-bm-bn-cn-°p-∂-h≥ kz¥- XsØ Ah≥ kI-e-Ønpw aosX Db¿Øn-]n-Sn-®n-cn-°p- s∏-Sm-sX-bn-cp-∂-Xv? Ahsc iqy-X-bn-eqsS S-Øn-bXv ]p-{X-m-Wv. Ah≥ Xs‚ IpSpw-_-Øns‚ Ahÿ Adn- ∂p. (k-¶o.138) AXp-sIm≠v Ah≥ an{k-bn-an¬ [myw amp-jnI Ic-߃ Bbn-cp-∂n-√. ]ns∂tbm ssZh ™m¬ Ahsc Dt]-£n-°ptam? Hcn-°epw C√. H‰ hnti- tiJ-cn®p hbv°p-hm≥ ]≤Xn Hcp-°n. £ma-hpw hmKvZm- Øns‚ Ic-߃ Bbn-cp-∂p. j-Xsb bmt°m-_ns‚ IpSpw- ssZhw Ahsc iqy- X - b n- e qsS S- Ø n- b - t ∏mƒ _-Øn-p≈q. quot;quot;ssZh-Øn¬ Ah¿°p-Zm-ln-®n-√. F¥p-sIm-s≠-∂m¬ Ah¿ Xß- n∂pw tcn´p hmKv Z mw fpsS bm{X Bcw-`n-®Xp ssZh-Øns‚ Iev] {]Imcw tbmk-^ns‚ ktlm-Z-c-߃°p Xs‚ ktZm-l-Z-c- e`n® bmt°m_v ISpw- _ - Øn¬ D≠v '' AXp- s Im≠v Bbn-cp-∂p. bm{X-bpsS Bcw`w Ipdn-®Xv ssZh-hnfn tI´mWv F¶n¬ ipy-Xsb `b-s∏-tS-≠. an{k- - mbn mWv an{k-bn-an¬ kIeØns‚bpw A[n-]Xn-bmbn AXns XI¿°p-hm≥ H∂n- Ah≥ Ahsc S-Øn-b-t∏mƒ Ah¿°p Zmln-®n-√. sbpw kΩ-Xn-°msX ssZhw ImcWw ΩpsS ssZhw Xs∂ hnfn-®t]-£n-°p∂ F√m- - Ccn-°p-∂Xv F∂p≈ Adnhv F{X kt¥mjw Ahsc ssII-fn¬ hln-°p- h¿°pw ¬Ip-hm≥ X°-hÆw kº-∂≥ AXv. Hcn- I-bm-Wv. mapw ssZh-Øns‚ bv°¬ tbip Cßs ]d-™p Cu Pw aq∂p-m-fmbn ¬Intbm AXn-s-°mƒ F{X ]Xn≥a-Sßv hmKvZmw tI´- h - c mtWm Ft∂m-Sp IqsS ]m¿°p-∂p. Rm≥ Ahsc shdpsX H∂npw sΩ in- ∏ n- ° p- ]d™b-®m¬ Ah¿ hgn-bn¬ Xf¿∂p-ho-gpw. aq∂p mƒ ¬Ip∂ kt¥mjw ¬Ip∂ Xncn-®-dn-hmWv ap-°p-th≠n hm≥ Ign-bp-I-bn-√. ChnsS bms°m- _ n- mbn Ahs‚ hNw tIƒ°p-hm-pw., ssZhoI kuJyhpw, hnS-Xepw am{Xw e£y-am°n Xs‚ IqsS ]m¿Ø Cu P-°q-´sØ - ssZh-k-∂n-[n-bn¬ {{]Xy-£m-hm≥ Hcp-h≥ D≠v ]Xy- - IpSpw_-Øn-mbn tbmk^v ap∂ta ^d-thms‚ sIm´mc- shdpsX ]d™-b-bv°msX Ah¿°p Xy]vXn hcp-Øn ]d-™-b®p F¶n¬........ Xs‚ kz¥-c‡w ¬In hne- F∂ t_m[yw Øn-tebv°v kI-eØn-s‚bpw - bv°p-hm-ßnb Ωƒ Hmtcm-cp-Ø-cp-sSbpw Imcy-Øn¬ A[n-]-Xn-bmbn {]th-in-®-Xp- Ah≥ F{X hniz-kvX≥ Bbn-cn-°pw. aqew Ahpw IpSpw-_hpw Ah≥ Ahsc iqy- X - b n- e qsS S- Ø n- b - t ∏mƒ £ma-Øn¬ n∂pw c£-s∏-´p. CXp hmbn-°p∂ ktlm- hpw XΩn¬ F¥p _‘w? ap°p Nn¥n-bv°mw. Ah¿°p Zmln-®n-√. ImcWw quot;quot;Rm≥ Bsc hniz-kn-®n- Zcm ktlm-Zcn n-°p-th≠n Bcv FhnsS D≠v F∂v D¬∏Øn ]pkvXIw 35 ˛mw A≤ymbw 9 apX¬ D≈ cn-°p∂p F∂v Rm≥ Adn-bp-∂p.'' Cu Xncn-®-dnhv AtX Hcp nanjw o Nn¥n-t®-bv°mw. F¶n¬ hNw Cß- Xncp-h-Nw hmbn-°p-tºmƒ AhnsS Cßs ImWp∂p Ωƒ Bsc hniz-kn-®n-cn-°p-∂p. Ah-s-°p-dn-®p≈ ]cn- s-]-d-bp∂p quot;quot;{InkvXp hmkvX-h-am-b-Xns‚ {]Xn-_nw-_- quot;quot;ssZhw bmt°m-_np ho≠pw {]Xy-£-mbn Ah-s ⁄m--amWv ΩpsS iqyX am‰n-X-cp-∂-Xv. AXp-sIm≠v ambn ssI∏-Wn-bmb hnip-≤-a-µn-c-Øn-te-°-√, Ct∏mƒ Ap-{K-ln-°p-∂-Xm-bn-Im-Wp∂p''. Ah-sbpw Ahs‚ hN--Øn¬ Cßs ImWp∂p quot;quot;ΩpsS ]nXm-hmb Ωp-°p-th≠n ssZh-k∂n-[n-bn¬ {]Xy-jm-hm≥ kz¿§- - - k¥m--ß-sfbpw Ap-{K-ln-bv°p-I-am-{X-a-√. A{_-lm- ssZh-Øn-s‚bpw Ahs‚ ]p{X-mb tbip-{In-kvXp-hn- Øn-te-°t{X {]th-in-®Xv'' (F-{_m-b¿ 9:24) F{X kt¥m- anpw bn -lm-°npw sImSpØ tZiw n°pw ns‚ t‚bpw ]cn-⁄m--Øn¬ n߃°p Ir]bpw kam-[m- j-I-c-am-b hm¿Ø. Ωp-°p-th≠n ssZh-k-∂n-[n-bn¬ k¥- X n°pw ¬Ipw F∂pw hmKv Z mw ¬Ip- ∂ p. hpw h¿≤n-®p-h-cs´''. tbip BcmWv F∂p≈ Adnhv {]Xy-£-m-hm≥ Hcp-h≥ D≠v. tbmk-^ns‚ ktlm-Z-c- Cßs ssZh-Øn¬ n∂pw hmKvZmw e`n® IpSpw- ΩpsS iqyX AI-‰p-∂p, ߃°p Xs‚ ktZm- l - Z - c - mWv an{k- b n- a n¬ _sØ XI¿°p-hm≥ Hcp £ma-Ønpw Ign-bn-√. AXp Hcp nanjw C∂v mw Bbn- c n- ° p∂ Ah- ÿ - kIeØns‚bpw A[n-]-Xn-bmbn Ccn-°p-∂Xv F∂p≈ ssZhw kΩ-Xn-bv°p-Ibn-√. `qX-XeØn¬ Fßpw D≠mb - - - Isf°pdn®v H∂p Nn¥n°mw. ]Xn-hn-√m-Ø-hn-[-Øn¬ Adnhv F{X kt¥mjw ¬Intbm AXn-s-°mƒ F{X ITn- - £ m- a - Ø n¬ n∂v ssZhw hmKv Z Øw tcn´p Bƒ°m¿ Cu mfp-Ifn¬ Xß-fpsS Pohn-XsØ-°p-dn®p - - ]Xn≥a-Sßv kt¥mjw ¬Ip∂ Xncn-®-dn-hmWv ap-°p- ¬Inb bmt°m-_ns c£n-t°-≠-Xnv Ahs‚ k¥- hfsc DXvI-WvT-bp≈hcm-bn-cn-°p∂p. F¥mWv nß- th≠n ssZh-k-∂n-[n-bn¬ {]Xy-£-m-hm≥ Hcp-h≥ D≠v Xn-bn¬ n∂p Xt∂ Xoj-W-Xbpw hniz-kvXbpw D≈ fpsS {]ivw F∂p tNmZn-®m¬ hnhcw D≈-hcpw C√m- F∂ t_m[yw. H∂ns ssZhw sXc-s™-Sp-Øp. tbmk^v Bbn-cp∂p Ø-hcpw Hcp-t]mse AXm-bXv Hcp tI´-]mTw t]mse sΩ kIe £ma-Øn¬ n∂pw, kmº-ØoI {]Xn- AXv. tbmk^v A-h[n IjvSØn-eqsS bm{X sNtø- ]d-bp-∂p Adn-™nt√ quot;quot;kmº-ØnI amµyw Xt∂''. k-‘n-bn¬ n∂pw hnSp-hn-bv°m≥ Ign-bp-∂-h≥ ap-°p- ≠n-h∂p F¶nepw ssZh km∂n[yw F√m-bn-SØpw Ωƒ°p Hcp nanjw hnip≤ hN--Øn-te°p {i≤- ≠v. AXp-sIm≠v ap°v Hcp-an®v Cßs ]d-bmw. Ahs ]cn-]m-en-®p. Xn-cn-bv°pw. AhnsS Hcp henb £ma-Im-e-Ønp apºp quot;quot;Xf¿∂ ssIIsf _e-s∏-Sp-Øp-hn≥; Ipg-™-ap-g-¶m- tbmk^v ssZh-Øns‚ ]≤Xn {]Imcw ^d-thms‚ Xt∂ ssZhw Xs‚ P-Øn-p-th≠n Hcp-°nb ssZhoI ep-Isf Dd-∏n-∏n≥; atm`oXn-bp-≈-h-tcmSp ss[cy-s∏-Sp- sIm´m-c-Øn¬ FØp-∂p. AhnsS Ah-m¬ kIe {Iao- ]≤-Xn-sb-°p-dn®p Fgp-Xn-bn-cn-°p-∂p. D¬∏Øn ]pkv- hn≥; `b-s∏-tS≠; CXm nß-fpS ssZhw! {]Xn-Im-chpw I-c-W-ßfpw ssZhw sNbvXp. AhnsS Ah-m¬ kIe XIw 41˛mw A≤ymbw 57 ˛mw Xncp-h-N--Øn¬ Cßs ssZh-Øns‚ {]Xn-^ehpw hcp∂p! Ah≥ h∂p nßsf - {Iao-I-c-W-ßfpw ssZhw sNbvXp, `qX-e-Øn¬ Fßpw Fgp-Xn-bn-cn-°p-∂p quot;quot;`qan-bn¬ Fßpw £maw ITn--am-bn- c£n°pw F∂p ]d-hn≥'' (sb-i-ømhv 35/3.4) Cu hNw ITn-amb £maw Bcw-`n-®p. D¬∏Øn ]pkvXIw 42 ˛m#w Xo¿∂p''. `oan-bn¬ Fßpw £maw ITn--ambn Xo¿∂- ΩpsS Pohn-XØn¬ kXy-am-Is´. ssZhw nßsf Ap- - - A≤ymbw 21 ˛mw Xncp-h-N-Øn¬ bmt°m_v Xs‚ a°- t∏mƒ an{k-bo-an¬ [myw D≠m-bn-cp-∂-Xmbn mw hN- {K-ln-°-s´. lt√-eq-øm, Bta≥. tfmSv Cß-s-]-d-bp-∂p. an{k-bn-an¬ [myw D≠v F∂p Ftemlnw {InkvXy≥ sak-©¿ {InkvXy≥ sak-©dns‚ hmb-°m-cmb - - hN-]TØnv Hcp DØa {]kn-≤o-I- - - - {]tXyI {i≤bv°v nß-fpsS hne-tb-dnb A`n-{]m-b߃ n¿t±-i߃ - - cWw At-]£ßfpw, hna¿i-ßfpw - - F∂nh R߃°v Gsd DtØ-P-hpw {]tbm-P--hp- C√msX D]-tZ-im-[n-jvTnX-hpw,ssZh-im-kv{X- {]kn-≤oI-cW tbmKy-amb amWv BI-bm¬ Ah-Iƒ X°-k-a-bØv Adn-bn-°p-a- t√m. kw-_‘hp-amb CuSp‰ teJ-߃ - - - teJ--߃, A{U v ]T-°p-dn-∏p-Iƒ F∂nh nß-fpsS - Ftemlnw {InkvXy≥ sak-©¿ Bflob DtØ-PØn-p-XIp-∂p. DS≥ - - - IY-Iƒ, ]n. H. t_mIvkv :14 Xs∂ hcn-°m-cm-Ip-I. Ihn-X-Iƒ Idp-I®m¬ ˛ 686 540 - hm¿jnI hcn-kwJy. 100 /-˛ F∂nh £Wn-°p-∂p, t^m¨ ˛ 0481 2481027 E -mail:- elohimmessenger@Yahoo.in
  6. 6. Ftemlnw 6 Vol :1 Issue :4 May 2009 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ `mh B≥kn F{_lmw ]Ø-m-]pcw Ap-`-h-km£yw {]n b-ap≈ ktlm-Z-c- ßsf Rm≥ BZn-`q-an-bnse Fn-°n-cn-°m≥ Aev]w ÿew ip{iqj-bp-ap≈ At±-l-Øns‚ {]nb-ap-≈-h-sc, ssZhnI Z¿i-- sb Ap-k-cn-t°≠n h∂Xv t]mepw e`n-®n-√. AXn-m¬ B{in-X-mbn Rm≥ AtI ߃ ImWp-hm-p≈ `mKyw sIm≠m-Wv. Fnbv°v hnip-≤-∑m-tcmSp IqsS Ign-™n- Rm≥ XncnsI Ab-®-hs‚ h¿j-߃ Xt∂m-sSm-∏-ap-≠m- ]e¿°p-an-√msX IÆp-a-ß-s∏- Aßs sNtø-≠n-h-∂-Xv. ´p≈ Hcp km[p {]mhm-Wv. ASp-°-te°v Xs∂ aS- bn-cp-∂p. F∂m¬ At±-l- ´n-cn-°p∂ Cu mfp-I-fn¬ Ap-k-c-W-t°-Sns‚ Bflm- ]m]w s]cpIn `qan-bnse tß≠Xmbv h∂p. F∂m¬ Øn¬ n∂v hn´p-am-dn-t∏m-tc- Z¿i `mKy-ap-≈-h-cmbn tZi- hp≈ B Hcp hy‡n Fs‚ kIe PU-sØbpw ssZhw Hcp Imcyw nßsf Rm≥ ≠nb Hcp Ap-`hw Fs‚ Ønpw k`bv°pw FXnsc D≈n¬ h∂-t∏mƒ apX¬ {]f-b-Øm¬ in-∏n-°p-hm≥ {]tXyIw Hm¿Ωn-∏n-°mw. Poh-X-Øn-ep-≠m-bn. AXv Hcn- hcp∂ hmfp-Isf ImWp-hm- Rm≥ Ap-`-hn® Akz-kvX- t]mIp∂p F∂v Hcp Ih-e-bn¬ arXi-co-c-߃°p aosX IqSn °¬ Hcp-tbm-K-ÿ-e-tØbv°v p≈ `mKyw nß-fpsS Iƒ ]d-™-dn-bn-°pI Zp¿{K-l- Hc-∏-®≥ {]kw-Kn-°p-∂Xv Rm≥ ]d-°p-tºmƒ Ft∂m- R߃ Hcp-an®v t]mIp-tºmƒ IÆnpw AXv [nc-ambn am-Wv. F∂m¬ Ap-k-c-W-t°- Rm≥ tI´p. B A∏-®s‚ sSm∏w I∏-en-ep-≠m-bn-cp∂ B R߃°v am¿§-X-S w {]kvXm-hn-∏m-p-ap≈ ss[cyw Sp≈ nc-h[n hy‡n-Isf hm°p-Iƒ hniz-kn® Rm≥ ktlm-Z-c≥ arXi-co-c-ß-fp-sS- kyjvSn®v tIm]n-jvT-mbn nß-fpsS mhnpw I¿Ømhv n߃ ho´nepw k`-bnepw At±-l-tØm-sSm∏w IqSn. aosX Imeq-∂nbn-cn-°p-∂Xpw n¬°p∂ btlm-h-bpsS ¬In-Ø-c-s´ F∂v Biw-kn- hln-bv°p-∂Xv ImWp-tºmƒ AhnsS sN∂-t∏m-gmWv Hcp sImØn-h-en-°p-∂Xpw I≠p. ZqXs Rm≥ I≠p. Fnbv°v ®p-sIm≠v ka-b-Øns‚ ]cn- Rm≥ A¤p-X-s∏-Sp-I-bm-Wv. I∏-ens‚ ]Wn XIr-Xn-bmbv Fnbv°v k¶Sw tXm∂n apºv ZqXs {]hm-N-I≥ I≠p- anXn aqew alm-a’yw F∂ {]nbsc kIe Ap-{K-l-ß-fp- S-°p-∂Xv I≠-Xv. am{X-a√ ImcWw Ign™ At-I-Zn- ImWpw F∂v [cn®v Rm≥ `b- AΩm-hv Rm≥ ssa°v tSbpw ASn-ÿmw Ap-k-c- `qX-e-Ønse ]£n-ar-Km-Zn-I- hkw I∏-en¬ ssZh-kw-c-£- N-In-X-mbn n¬°p-tºmƒ ssIam-dp-I-bm-Wv. W-am-Wv. Ap-k-cn-bv°mØ fn¬ ns∂√mw Nne-Xns Xnc- W-Øn-¬ Ign-™-t∏mƒ Ah-≥ {]hm-N-I≥ Ft∂mSp tIm]n®v {]nb-ap-≈-hsc, alm kap-{Z- Hcp-hp th≠n hmsb Xpd-°p- s™-Sp-°p-∂p-sh-∂-dn-™-Xv. ]c-a-hn-ip-≤-m-bn-cp-∂p. ap≥t]m´p t]mIp-hm≥ Fs∂ Øns‚ ASn-Ø-´n¬ n∂pw hm≥ ssZhw Ft∂mSp ]d™p Fnbv°pw sXc-s™-Sp-°-s∏- F∂m¬ Ahp e`n-bv°-s∏´ n¿_-‘n-®p. {Ip≤-mbn ChnsShsc o¥n F¥p-hm≥ F¶n¬ Ap-k-c-W-t°Sv Sp-hm-p≈ `mKy-ap-≠mbn. kzmX{¥yw ZpjvS-Xbv°v ad- nev°p∂ btlm-h-bpsS Fnbv°v km[n-®-Xn¬ Rm≥ PohnX ssien B°n-am-‰nb Aßs Ir]-bm¬ c£-s]-´-h- bm°n. F√m-h-tcmSpw IqsS ZqXs adn-I-S∂p t]mIp-hm≥ kt¥m-jn-°p-∂p. Rmpw temI PsØ hngp-tß-≠- cpsS Iq´-Øn¬ Fnbv°pw Ign-bp-tºm-ƒ hnip-≤-mbn Sn- Rm≥ Ai-‡-m-I-bm¬ {]hm- n߃°v Gsd ]cn-Nn-X-m-W- Xnv cIw AXns‚ hmbv ]¶m-fn-Xz-ap-≠m-bn. B alm bv°p-∂-Xn-e-√. F√m-bv-t∏mgpw N-I-tbpw sIm≠v aS-ßn-t∏m- t√m. alm-k-ap-{Z-amWv Fs‚ ]nf¿°p-hm≥ kabw kam-K-X- kw`-h-Øn¬ Fnbv°v hnkva- F√m-bn-SØpw {]am-W-Øn--p- Ip-hm≥ Rm≥ {ian-®p. AXn¬ P∑-Kr-lw. Pohn-X-Øn¬ am-bn. BI-bm¬ n߃ F√m cn-°m-m-hm-ØXpw nßsf kr-X-ambn Pohn-°p-hm≥ Ign- Ip]n-X-mb {]hm-N-I≥ Fs∂ Fnbv°v ad-°m-m-hmØ nc- S-∏nepw Ap-k-c-W-ap≈ a°- DZvt_m-[n-∏n-°m-p≈ hkvXp-X- tbWw F∂-XmWv ssZhw hfsc D]-{Z-hn-®p. At∏m-gmWv h[n Ap-`-h-ß-fp≠v. F√mw fm-bn-Øo-cp-hm≥ ssZhw Ir]- Iƒ, Rß-sf√mw kt¥m-j-Nn- sΩ-°p-dn®v B{K-ln-°p-∂-Xv. Hcp kXyw Rm≥ a- n-em-°n- {]kvXm-hn-∏m≥ B{K-l-ap-s≠- sNøs´ F∂v Biw-kn-®p- Ø-cmbn I∏-en--IØv Ign-bp- Rm≥ s]´-I-Øn-tebv°v aS- b-Xv. Rm≥ I≠ btlm-h-bpsS ¶nepw kab Zu¿e`y-Øm¬ sIm≠v Rm≥ hnS-hm-ßp-∂p. tºmƒ ]pdØv i‡-amb ßm≥ Imc-Ww. `btam `o-cp- ZqXs Fs‚ bP-am--mb Rm≥ AXnv apXn-cp-∂n-√. sImSp-¶m‰pw t]am-cn-bp-a-mWv. cm]-I-ep-Iƒ Xncn-®-dn-bm-m- Xztam sIm≠-√. {]XypX Aip- ≤n-tbm-Sp≈ shdp-∏psIm≠mWv {]hm-N-I≥ I≠n-cp-∂n-√. AXn- Zm-cp-W-ambn Fs∂ a¿±n-°p- F¶nepw Ap-k-c-W-t°-Sns‚ ^ew F¥m-sW-∂p-≈Xv D]-hmk {]m¿∞ ImØ A¥-co-£w, h≥a-c-߃ ImcWw ssZhwhnip-≤-mWv tºmgpw Rm≥ I≠ Z¿iw a‰m¿s°-¶nepw ]d-bp-hm≥ Ign- Idp- I - ® m¬: sjt∏¿Uv IS-]p-g-s™mgpIp∂ i_vZw, BI-bm¬ mw ΩpsS F√m ssZhta Ct±-l-tØmSp ]d-bp- bp-∂-Xn-s-°ƒ A[n-I-ambn lm¿´v h¿jn∏v sk‚-dn¬ G- hº≥ aWn-a-µn-c-߃ new S-∏nepw hnip-≤-cm-tIWw hm≥ Fs‚ mhns Ap-h-Zn- Fnbv°v nß-tfmSv {]kvXm- {]n¬ 23,24,25 Xob-Xn-I-fn¬ s]mØp-∂p. ImX-S-∏n-°p∂ F∂p-≈Xv ssZh-Ønv sΩ- t°-Wta F∂v Rm≥ {]m¿∞n- hn-°p-hm-p-≠v. AXyp-∂-X-mb D]-hmk {]m¿∞-Iƒ S- CSn-m-Zw, CXn-se-√m-ap-]cn ap- °p-dn-®p≈ Dt±-iy-am-Wv. Aip- ®p. kIe PU-Øn-s‚bpw ssZh-tØmSv Ap-k-c-Wt°Sv ∂p. ]mÿ F_n G{_-lmw. jys‚ B¿Ø-m-Zw, arK-ß- ≤-am-b-Xn-te-°p≈ Xmev]cyw {]m¿∞ tIƒ°p-∂-h-mb Im´nb Hcp ssZh-Zm-ks Fn- ]mÿ APojv B‚Wn fpsS Ic-®n¬, ]s£ F¥p kmØm-y-n-tbm-K-Øm¬ e`n- ssZhw Gg-bmb Fs‚ bvs°m-cn-bv°¬ Nne aWn-°p- F∂n-h¿ ssZh-h-Nw ip{iq- sNømw c£-I-mb ssZhw °-s∏-Sp-∂-Xm-Wv. Bb-Xn-m¬ {]m¿∞-bpw tI´p. Rm≥ dp-Iƒ hngp-tß≠n h∂ alm jn-®p. c£n-bv°m-Xn-cp-∂m¬ ]ns∂ F°m-ehpw Pohn-X-Øn¬ hnip- msh-SpØv kwkm-cn-®p. P- kw`hw n߃°pw Adn-hp- Ge-∏m-d, am´p-°´, sIm®p- - B¿°v c£n-bv°m-mIpw. ]c- ≤n°v {]mapJyw sImSpØv mw Øns‚ sX‰pw tIm]-hp-a-S-°p- ≈-Xm-W-t√m. bYm¿∞-Øn¬ I-cn-¥ncn F∂n k`-I-fn¬ G- am-[n-Im-cn-bmb ssZhw kIe Pohn-°p-sa-¶n¬ nXy-k-t¥m- hm≥ ssZhw {]hm-N-Is D]- ap-jyamwktØmSp≈ {]n¬ BZy BgvN-bn¬ Ap- `qNcP¥p-°-sfbpw ap-jy- j-Øns‚ ]dp-Zo-k-bn-te°v tbm-Kn-°pw. F∂m¬ B B¿Øn-sIm-≠m-bn-cp-∂n√ {K-l-{]-Z-amb ne-I-fn¬ hn.- scbpw sIm∂p-I-f-™p. ap°v ]d-s∂-Øm≥ Ignbpw {]mh-N-Ip tIm]w h∂mtem? {]XypX ssZhØns‚ Iev]- _n.-Fkv. S-Øn. {]nb-ap-≈-hsc 40 ˛mw AXnv ssZhw nßsf klm- Cu kml-N-cy-Øn¬ tIhew Znhkw ssZh-Zm-k-mb tml bn-°p-am-dm-Is´ F∂v Biw-kn- Igp-X-bmb Fs∂ D]-tbm-Kn- Fs∂ I∏-env shfn-bn- tebv°v ]d-Øn-hn-´p. ]pd-sØ- ®p-sIm≠v Rm≥ ssa°v Igp-X- t®-´v ssIam-dp-∂p. ®p. {]nb-sc, Fs‚ Cu Ap- `hw H‰-s∏´ Hcp kw`hw ]∂n-∏n temIw BsI ]S¿∂p ]nSn-°p∂p Ønb Rm≥ AXn-ibn-®p-t]m- {]nb-ap-≈-hsc Rm≥ A√. hº-∑m-cmb ]ecpw A{]- bn. `qXew apgp-hpw sh≈- n߃°v hfsc kp]-cn-Nn-X- tbm-P--ß-fmbn `hn-°p-tºmƒ ]∂n- ∏ n Øm¬ nd-™n-cn-°p-∂p. arX- m-W-t√m. tamhm-_v k-a-X-e- tIh-e-am-b-Xns sXc-s™- F∂ tcmK-hn- i-co-c-߃ No¿Øv ho¿Øv Øn¬ ]m¿°p∂ _nsebmw SpØv Xs‚ {]hrØn XnI- j m W p s]m¥n-°n-S-∂n-cp∂p Rm≥ F∂ {]hm-N-I-mWv Fs‚ bv°p∂ ssZh-Øns‚ hniz- hnhn[ cmPy- Gsd-∏-d-∂p-tm°n ]t£ bP-am-≥. hfsc Xnc°pw kvXX F{X t{ijvT-am-Wv. ßfn-te°v ]- S¿∂p ]nSn-®n- 2 Xntam. 2˛mw 2 ˛mw t]Pv XpS¿® cn-°p-∂-Xmbn temIm-tcmKy √mØ the-°m-c-m-bn-cn-∏m≥ I- kXy- h - N - sØ bYm¿∞- cn-°p∂ am-]m{X߃ Bbn-cn- kwLS- gn-bpw. kphn-ti-j-Is‚ {]h¿- ambn hn`-Pn®v ]Tn-°p-hm≥ AI- °pw. Ah¿ {i≤n-t°≠ Imcy- bmb (thƒ- Øn(2 Timo 4:5) sNbvI F∂pw ‰n-n¿tØ≠ hkvXp-X-Iƒ ߃. Uv sl¬Xv √ thebv°v Hcpßn Ccn-°- hmKzmZw 2:14 a. bu∆ taml-ßsf hnt´m- H¿ssKntk- sb∂pw(2:21) D≈ {]t_m-[-- `‡n hncp-≤-amb hyYm-em-]- SpI (2:22) j≥) dnt∏m¿´v sNbvXn-cn-°p-∂p. saIvkn-t°m, Ata-cn° F∂o ߃ {it≤-b-am-Wv. kphn-ti-j- ߃ 2:16 b. oXn, hnizm-kw, kvtlw cmPy-ßsf IqSmsX ]e bqtdm-]y≥ cmPy-ß-fnepw Cu tcmKw I-s-Xn-cmbv AoXn {]h¿Øn- Cu c≠v Imcy-ß-fm¬ kXy- ip≤-lr-Zbw F∂nh D≈-h-cp-am- IqSp-X¬ hym]n-®n-cn°p-∂-Xv. Cu ASpØv Znhkw tlmwMvtKmw- °p-∂-hcpw (Luk 13:27) I]-S-th- Øn¬ n∂v sX‰n-t]m-b-h-cmWv bp≈ Bflob Iq´mbva (2:22) Mn¬ S-Ønb ]cn-tim-[--bn¬ CuÃv Gjy-bnepw hym]n-®-Xmbn e-°mcpw (2 Cori 11:13) BIm- lpa--tbmkpw ^nte-tXm-Xkpw c. F√m-h-tcmSpw kam-[mw Adn-bp-∂p. saIvkn-t°m-bn¬ 156 t]¿°pw, Ata-cn-°nbn¬ hnhn[ Ø-th-e-°mcpw (Phili 3:2)D≠v. (2:18) Nne¿ Zpcp-]-tZ-i-Ønv hg- BN-cn° (2:23) ]´-W-ß-fn-embn 109 t]¿°pw CXn-tmSIw Cu tcmK-hn-jmWp BI-bm¬ Hmtcm-cp-Ø-cp-tSbpw ßn-t]m-bmepw kXyk`-bpsS A- d. auVy-X¿°-߃ Hgn-™n- _m[n-®n-´p-≈-Xmbn ko.-Un.-kn. dnt∏m¿´v sNbvXn´p≠v. Ata-cn- {]h¿Ønsb°pdn®v hy‡n-]-c- Sn-ÿmw ne-n-ev°pw B A- cn° (2:23) °-bn¬ G‰hpw IqSp-X¬ hym]n-®ncn-°p-∂Xv yqtbm¿°v (50), ambn Ah-c-h¿ tim[ sNø- Sn-ÿm-Øn¬ ne-n-ev°p∂ am- - e.BtcmSpw iWvT CSmsX sSIvkmkv (24), Imen--t^m¿Wnb (14) F∂o ]´-W-ß-fn-em-Wv. Ww. ImcWw quot;quot;Rm≥ ns‚ -]m-{X-ßsf ssZhw sa-™n- tZmjw kln° (2:24) Ata-cn-°-bnse 11 tÉp-I-fn-embn 300˛¬ A[nIw kvIqfp-Iƒ {]h¿Øn Adn- b p∂p'' F∂ ´p-≠v. Ah lo-Im-cy-Øn-p-]-I- f. hntcm-[n-Isf-°qsS kuay- AS-®n-´n-cn-°p-I-bm-Wv. 170,000 Iq´n-Iƒ°v Cu tcmKw _m[n-°m- {InkvXp-hns‚ {]kvXm-h(Rev. cn-°msX DS-a-ÿv √ Imcy- X-tbmsS ]Tn-∏n-°. (2:26) Xn-cn-°m≥ th≠n-bmWv Cu kvIqfp-Iƒ AS-®n-´n-cn-°p-∂-Xv. Ch. 2.3) Kuc-h-ap-≈-Xm-Wv. Ønv (√ the-bv°v) Hcp-ßn-bn-
  7. 7. Ftemlnw 7 Vol :1 Issue :4 May 2009 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ C{XtØmfw hymJym- n- ° - s ∏´ Hcp {KŸw thsd- b n- √ , C{X- t Ømfw hn- a ¿in- ° - s ∏- ´ n- ´ p≈ as 

×