Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ELOHIM CHRISTIAN MESSENGER DEC.2008

730 views

Published on

Monthly Newspaper From Elohim Christian Ministries. Dec. 2008 Issue.

Published in: Spiritual, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ELOHIM CHRISTIAN MESSENGER DEC.2008

  1. 1. Ftemlnw {InkvXob kam-[m ktµi ]{XnI Vol :1 Issue 2 2008 December 10 KerMal 25223/2008 Karukachal ]mÃsdbpw hnizm-kn-Isfbpw - B{I-an®p apwss_: aocm- tKmUv yq sse^v N¿®v ]mÿ s^enIv- kv s^¿Wm-≠kn-s-- bpw hnizm-kn-Isfbpw - kphn-ti-j-hn-tcm-[n- Iƒ {Iqc-ambn a¿±n- ®p. kvmw S- `bn-¥¿ N¿®v Hm^v tKmUv Bcm-[-m-ebw ∂ps°m- ≠ n- c ns° ]mk-‰¿ s^enIvkv s^¿Wm-≠kns kvm°p-fØn¬ ap°n-s°m- - - √m≥ {ian® A{I-an-Iƒ ]n∂oSv At±-lsØ {Iqc-ambn a¿±n-°p-I- bm-bn-cp-∂p. H∏w D≠m-bn-cp∂ hnizm-kn-Ifpw a¿±--ta-‰p. temIw aX-]cn-h¿Øw F∂v ]d-bp∂p. - N¿®v Hm^v tKmUv C≥ C¥y `bn-¥¿ k`-bpsS kvm-Ip-f-Øn- em-bn-cp∂p kvmw S-Øn-b-Xv.-k-`m-lm-fnse 5 e£-tØmfw hne- Rm-Xns a ]cn-h¿Øw F∂v ]d-bp-∂p h-cp∂ km[--߃ A{I-an-Iƒ in-∏n-®p. `bn-¥¿ k`m ]mÿ euk¨ Ipcy≥ k`m-lm-fnp Bµv alm- t Z- h ≥ ˛ {]m¿∞n®p AXv Fs‚ ]cn- temI-Ønse {]apJ {]kn- ]pd-Øm-bn-cp-∂Xn-m¬ B{I-aW- - - Hu´vep°v ho°n-en-bqsS _n h¿Ø- - Ø nv Imc- W ambn ≤o-I-c-W-amb Hu´vep°n-se Øn¬ n∂v c£-s∏-´p. t]meokv kn- v FUn-‰¿ ˛Xs‚ Ap- Ct∏mƒ tbip- h pam- b p≈ Cu km£yw Gsd {it≤-b- FØn-bn´pw ^e-ap-≠m-Im-™- `hw ]¶v shbv°p- ∂ p. Fs‚ _‘w Hcp aX-_‘a√ -- am-W.v sk°p-e¿ amK-knpIfn- Xns XpS¿∂v alm- c mjv{S kplyØn- s ‚ ho´nse {]Xyp-X, i‡-amb Ap-`ham- -- eq- s Sbpw tbip- h ns‚ ]cn- k¿°m¿ yq-]£ IΩo-j≥ {]m¿∞-bv°v £Wn-°-s∏´ Wv, Znhpw Ft∂m-sSm-∏-ap≈ h¿Ø--ti-jn-bpsS i‡-amb sshkv sNb¿am≥ tUm. G{_lmw aØmbn h≥ t]meokv k∂m- D‰-an-{X-amWv tbip. I The Con- B-µnv AsXmcp am‰-Øns‚ Ap-`h߃ Cu Ime-Øns‚ -- l-tØmsS ÿe-sØ-Øn-bmWv ÿnXn-K-Xn-Iƒ im¥-am-°n-b-Xv. vert F∂ Xes°- t ´msS Zn-am-bn-cp∂p.quot;quot;Xm≥ ]d-bp-∂Xv DW¿∆ns‚ sXfn-hm-Wv. t]meokv 15 t]sc AdÃv sNbvXp. ]n∂oSv Pmay-Øn¬ hn´-b®p.kw`- - Ah¿ Hcp-an®v Fn°v th≠n Bµv alm-tZ-h≥ Fgp-Xp-∂p. hsØ hnhn[ kmap-Zm-bnI tXm°ƒ A]e-]n-®p. apºn¬ ]pXp-h¿jw, ap°pw thWw lrZ-bw-Kamb Hcp ]pXp°w - ]Zm¿∞-Øn-em-sW-∂p-≈-Xpw, bm≥'' ZuXyw hnP-b-I-c-am°nb- ssZhw. hogmsX ZrV-ambn apt∂-dm≥ IΩ- ‰ n- I sf NqSp- ] n- S n- ∏ n- ° m≥ Xpw, ΩpsS kz¥w {Xnh¿Æw {]obsc lrbw-K-amb Hcp ssZh-Ir] Ωn¬ ]I-c-s∏-S-t´. t]m∂ {][m kwK-Xn-bm-Wv. Aºn-fn-am-a-v angnhv In´n-sb-∂- ho-I-c-W-amWv Cu ]pXp-h-’- ap- j y¿ aWn- a m- f nIIƒ F√m-‰n-t‚bpw KXn n¿Æ-bn- Xp- s ams° tN¿- ° p- t ºmƒ c-Øn¬ ap-°m-h-iyw., ImcWw ]WnXv tamZn®v hkn-°p-∂, Cu °p∂ LSIw quot;quot;dnk¿∆v _m¶v ΩpsS A`nam-Ønv Al-¶m- lrb-ip-≤n-bmWv ssZh-Z¿i-Øn- - `qanbpw taep≈ BIm-ihpw Hm^v C¥y'' Bb-Xp-sIm-≠pw, c-Øns‚ AXn-{]-k-c-ap-≠m-Ip-I- m-[mcw (a-Ømbn: 5:8). ASn-ÿm- am‰n quot;quot;]pXn- b Xv '' krjv S n- ° p- ]cp-¥n-p-t]mepw AXns‚ aosX bm-Wv. Cu AXym-[p-o-IXbpsS -- -]-c-ambn ap-jys‚ lrZ-b-hn- sa∂p, oXn- a m- mb ssZhw ]d-°m≥ Ign-bm-Ø-Xp-sIm≠pw DØpw-Kßfn¬ ap-jy≥ FØn- -- Nm- c - ß fpw, ncq- ] - W - ß fpw hmKvZØw sNøp-∂p.(-sbi: 65: 17, - Imcy- ß ƒ°v ]cn- l m- c - a p- ≠ v . bXv inem-bp-K-Øn¬ n∂m-sW- tZmjw nd- ™ - X m- s W∂pw shfn∏m: 20: 11, 21: 1) AhnsS ]mÿ _ntPm ]me-bv°m-°pgn GXm-bmepw ]pXp-h’cw ssZh- - ∂dn-bp-tºmƒ, ho--Im-cy-ß- (D¬∏; 6: 5)I]-Sap-≈Xm-sW∂pw - - oXn hkn- ° p∂p F∂p ho≠pw Hcp ]pXp-h¿jw ss]- X - e np {][m- - s ∏- ´ Xp fn¬ Kth-jWw sNøphmp≈ (bn-caym: 17: 9)-Xn-cp-sh-gpØp ]Tn- ]t{Xmkpw ]d-bp-∂p. (2 ]t{Xm- IqSn Xºp-cms‚ Zm-ambn apºn- Xs∂. ap-jys‚ Xzc- {]Io¿Øn-°s∏- - ∏n-°p-∂p. Zmho-Zns‚ Ap-Xm-]- kv3: 13) AXn-s-°p-dn-®-t√....? se- Ø pIbm- W v. IjvS- k - ]pXnb Xocp- a m- - ß - f mWv tS- ≠ - X mbn amdp- ∂ p. ]pXnb °-Æo-cn-n-S-bnepw mw ImWp- Rm≥ ]pXn-b-sXm∂p sNøp∂p ºq¿Æhpw t¢i-`q-bn-jvT-hp-amb ]pXp- h ¿j- Ø ns‚ as‰mcp hmlw, hkv { Xw, Blmcw, ∂Xv quot;quot; n¿Ω-eam-sbmcp lrZbw - F∂p ΩpsS ssZhw ]d-™- kotbm≥{]bm-W-Ønse Hmtcm {]tXy-I-X. `hn® ]ng-hp-Isf tPmen, tPmen-°-b‰w XpS-ßnb XctW'' F∂p≈ {]m¿∞- - Xv . ....? ap°v A¬∏w IqSn Znhpw Pohn- ® Xv B›cyw XncpØn apt∂-dmpw, £an-°m- B{K-lßfn¬ ap-jy≥ F√mw -- bmWv (k¶o: 51:10) I¿Ω-ßfn¬ - ImØn-cn-°mw............. Xs∂-sb-¶nepw, IjvS-X-bpsS pw, kln- ° m- pw, kl- I - c n- Xpey-cm-Wv. ]g-b-Xnv quot;nhr-Øn- ]ng-®-h-cpw CtX‰p sNm√n-bm¬ ssZ¿Lyw smSn-t-cam-sW∂pw, - -DW¿∆v 2009 °mpw, sImSp-°mpw A≤zmn- tISv' Fs∂mcp ]cym-bamWv ap-- hnSp-X¬ n›-bamWv. ImcWw AXv AXy¥yw A-h[n tXP- °m-p-sam-s°-bp≈ ]pXnb Xocp- jys‚ nL-≠p-hn¬. ap-jys‚ ]pXnb lrZbw Xcm-sa-∂p-≈Xv ap≠-°bw: ap≠°bw  ns‚ nXy-L--Ønp tlXp- am-߃. jvSs∏-´Xp kmc-an√ - - Pohn-X-X-e-߃ apgp-h≥ Bflo- ssZhoI hmKvZØam-Wv. (sbl: -- ]©-mbØv tÃUn-b-Øn¬ hm-sW-∂Xpw, `‡s‚ AIw CsXs‚ hnP-b-Øns‚ h¿j- b- a mbn ho- I - c n- ° - s ∏- S p- ∂ Xv 11: 19, 36: 26). XWp-∏n-°p-∂, ImWm-Ø-Xns 2009 Pp-hcn 1 apX¬ 30 (Spiritual Innovation) {InkvXp- amWv F∂p-d®p {]Xym-in-°p∂ bYm¿∞- a mb ]pXp°w tm°n-°m-Øn-cn-°m≥ Ahs‚ hsc S-°p∂ kphn-tij hcpw, ssZh-Øn¬ n∂p h≥Im- hn¬ ]pXnb krjvSn-bmbn amdp- hy‡n-I-fnepw k`-bnepw D≠m- t{]cn-∏n-°p-∂Xpw as‰m-∂p-a-√. tbmK-Øn-p≈ Hcp-°ßƒ cy-߃ {]m]n-°Wsa-∂pw, kIp- -- tºm-gm-W.v At∏mƒ ]g-bsX√mw - I-Wsa-¶n¬, ]ng-hp-Ifpw Ipd-hp- - hm¿jnI IW- ° p- I fpw, ]tcm-K-an-°p-∂p. ]mtÃgvkv Spw_w the- s N- ø - W - s a- ∂ p- Ign-™p-t]mbn F∂pw a- n-em- Ifpw I≠pWtc≠Xpw, Ap-Xm- B≠- h - k m/ B≠p- ] n- d ∏v Fw. Ip™- ∏ n, tXmakv sams° Xocp-am-n-°p-∂-hcpw Ip-∂p. Xs‚ a°ƒ°p-th≠n ]- t ØmsS ssZh- Ø n- ¶ - t e°p tbmK- h p- s ams° N¿®- I - f n¬ amΩ≥, sI. H. _m_p, hnc-f-a-√. ]pXn-bXv Adn-bn-°p-hmpw (sb- Xncn-tb-≠-Xp-am-Wv. At∏m-gmWv kPo- h - a m- ° p- ∂ p. (]p- X p- ]pXn-bXn-tm-Sp≈ (am-‰tØm- - - F_n tPm¿÷v, XpS-ßn-b- i-ømhv: 42:9) ]pXn-bXv sNøp- Hcp ]pXp-°Øns‚ Ap-`hØn- - -- h¿jsØ FXn-tc¬°p-∂-Xn- Sv ) ap- j ys‚ A`n- n- t hiw h¿ ip{iq-jn-°pw. ]mÿ hmpw (sb-i-ømhv: 43: 19)]pXn- te°p hy‡nbpw k`bpw IS- p≈ Du¿÷w [mcm-fam-bn-´Sßn- - -- ssk¿Ko-Iam-W.v temI-cm-Py-ß- - bXv tIƒ∏n-°p-hmpw (sb-i- ∂p-h-cp-∂-Xv. Cn-sbmcp Xocp-am- sI.-]n. kJ-dnb tXyXzw bn-cn-°p-∂Xv GXv Xcw Blmc fn¬ aq∂m-a-Xm-sb-¶nepw quot;quot;N{µ- ømhv: 48: 6) k∂-≤mWv ΩpsS - hpw quot;quot;thkv ‰ v _mkv ° ‰n¬ ¬Ipw. tdmam-te-Jw Hcp ]Tw c-th´ Db¿sØ-gp-t∂ev]pw hN-[ymw - AIw A-¥-km-[y-X-Ifpw t]Pp-I-fn¬ 5 2 4 7 E-mail: ecc@emirates.net.ae, www.elohimchristian.org
  2. 2. Ftemlnw 2 Vol :1 Issue :2 2008 December 10 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ Ftemlnw k`bpw Hcp kzX{¥ {InkvXob kam-[m ktµi ]{XnI `mhn-{]-Xym-ibpw 1184 hr›nIw ˛[p n-b¬ Ncn- { X- Ø n- e q- s S- bp≈ o≠ {]bm-W- -d -nt‰m Øn-¬ k`-bpsS KXn- ans‚ AXn-cp-Iƒ°-∏p-d-tØbv°pw hym]n®v hn- K - X n- I ƒ Gsd k` F∂ Iq´w B¿°pw XS- b p- h mpw FU {it≤-b-am-Wv. XI¿°p-hmpw Ign-bmØ ne-bn-se-Øn. k`m- I me hn`- k` ssZh-Øns‚ Xncp-ln-X-Øn¬ ap∂sa Pw D≠m-bn-cp-s∂-¶nepw {]Xy-£-amb Bcw`w F_n G{_lmw dh.tUm. jn_p B≥{Uqkv 1. At∏m- k vXe s]¥-t°m-kvXp-Zn-Øn-em-bn-cp-∂p-sh∂v {]h: - hm¿Ø-IfpsS sshhn-[yX - Imew˛ F.Un 30-˛100˛ 2:1˛4 hsc-bp≈ `mKØv hy‡-am-Ip-∂p. s]¥- t °mkv X v apX- ¬ tbml- ∂ ms‚ {]h: 1: 4-- ˛mw- hmIyØnse tbip-hns‚ Hcp h¿jw Hcp hm¿Øbpw ASp- Ø - h ¿jw as‰mcp acWw hsc. Iev ] - { ]- I mcw injy- K - W - ß ƒ skln- hm¿Øbpw tIƒ°p-tºmƒ, kml-k-Ir-Xy-߃ tZiØp S- 2. ]oUm-Imew ˛ F.Un 100-˛313 ˛tbml- tbm≥ amfn-I-ap-dn-bn¬ ImØn-cp∂p s]¥- °p-tºmgpw A[n-]Xn A[n-]Xnbv°v hntcm-[-ambn Fgp- ∂ms‚ acWw apX¬ IpkvX-¥n-tm-kns‚ t°m-kvXp-Zn--Øn¬ ˛ t∂¬°p-tºmgpw nß-fpsS ss[cyw £bn-®p-t]mIcpXv hnfw-_cw hsc. Hcp apg-°w˛ sImSn-b-Im‰v n߃ `b-s∏-Sp-I-bp-a-cp-Xv. sbcaym: 51: 46 3. cmP-Iob k`m-Imew ˛F.Un 313˛ 476 Hcp ImgvN˛ A·n-Pzme Ime- Ø ns‚ KXn- h n- K - X n- I - s f- ∏ ‰n {Im¥- Z ¿i- - a p≈ ˛ IpkvX-¥n-tm-kns‚ hnfw-_cw apX¬ Hcp `mj˛ Ay-`mj sbcaymhv enJn-X-am-°nb Cu thZ-kq‡w ΩpsS h¿Ø- tdmam-km-{amPym[ :]Xw hsc. F∂o hninjvS kwK-Xn-I-tfmsS Bfl ]- am Ime-Øn¬ F{X {]k-‡n-bp-≈-Xm-bn-cn-°p∂p F∂v mw 4. a[y-Imew˛ F.Un 476-˛1453-˛-tdmam-km- I¿®bpf-hmbn XXv^-eambn AI-Øp-≠m-bn- Xncn-®-dn-tb-Ww. {amPym[:]Xw apX¬ IpkvX- ¥ n- cp∂ 120 t]cpw Hm-Sn-°q-Snb nc-h[n Bfp-I- ]pXp-h¿jw BUw-_-c-ß-fp-sSbpw B¿`m-S-ß-fp-tSbpw m]pcnbpsS A[:]Xw hsc. fn¬ kvm-Øn-mbn apXn¿∂ 3000 t]cpw Hmftaf-tØm-sS-bmWv ]nd-∂p-ho-gp-∂-Xv. At∏mgpw D≈p- 5. ho-I-c-W-Imew˛ F.Un 1453-˛1546˛ k`- b psS BZy- I q- ´ - a mbn Xo¿∂p. hfsc cpInbp≈ {]m¿∞Iƒ ssZhta Cu ]pXp-h¿jw t]mb IpkvX-¥n-m]pcnbpsS A[:]Xw apX¬ thKw B Iq´w tZi-hym-]-I-ambn ]c-°p-hm- h¿jw t]mse BI-s√, ImcWw ]pXp-h¿jsØ hc-th-‰p- am¿´n≥ eqY¿ hsc. sIm-≠p≈ IXn-m-shSn apg-ßp-tºmgpw, tI´ t_mw_p-kvt]m- 6. B[p-nI k`m-Imew S--ß-fp-sSbpw, B¿Ø-m-Z-ß-fp-sSbpw, Bt{Im-i-ß-fp-sS-bpw ˛F.Un 1546-˛1900 am¿´n≥ Sp°w amdn-bn-´n-√. F∂m¬ q‰m-≠p-Ifn-eqsSbp≈ k`- - Nph-´-Sn-bnse aÆv NXn-®p-am-dp-∂-Xpw, ta¬°qc IØn-b- eqY¿ apX¬ s]¥- a¿∂-Sn-bp-∂Xpw Ft∏m-sg-∂m¿°-dn-bmw. hnf-hp≈ ]d-ºn-te°v t°mkvXp hsc. bpsS {]bm-W-Øn¬ Gsd KXn-hn-K-Xn- Ccp-´ns‚ ad-]‰n s]cp-®mgn qWv Cd-ßp-∂-Xp-t]mse amc-Im- 7. bYm-ÿm--Xz-Øn≥ bp-[-ß-fp-ambn Ccp-´ns‚ mi-]p-{X-∑m¿ Dd™v Xp≈p-∂p. Imew˛ 1900˛ apX¬....... Iƒ h∂v `hn-®p. `oI-c-hm-Zhpw Xo{h-hm-Zhpw Xg-®p-h-f-cp-∂p. F√mw ssZh-Øn- ]g-b-n-b-a-Ønse p-th≠n F∂p ymbo-I-cn-°p-tºmƒ GXv ssZh-Øn-p-th- quot;D≠m-I-s´'-sb∂ i_vZw ≠n-bm-sW∂v Xncn-®-dn-bmsX t]mIp-I-bm-Wv. ImcWw Cu ssZh-Øns‚ k¿∆-i-‡n- ]mcns‚ ]cn- ] m- e - I - mb kXy- s sZhw sIme- ] m- X - I sam sbbpw, ]c- a m- [ n- I m- c - c‡m¿∏-Wsam B{K-ln-°p-∂n√ F∂v am{X-a√ Bb-hsb sØbpw shfn- s ∏- S p- Ø p- ∂ - X m- W v . Cu n-S-bm-bn. Imc-W-߃ shdp-°p-Ibpw IqsS sNøp-∂p. At∏mƒ]ns∂ Cu temI- ssZho-I-i-_vZ-Øn≥ X-Xmb {]Jy-]w 1. tbip-hns‚ am¿§-tØm-Sp≈ XojvW-X. Øns‚ ssZh-amb kmØms‚ ntbm-Khpw nb-{¥-W-hp-amWv ]pXn-b-n-b-a-Øn¬ mw ImWp-∂Xv quot;quot;Rm≥ 2.Gev]n- ° - s ∏´ IrXy- t Øm- S p≈ Cu IncmX {]h¿-ØßfpsS ]n∂n¬. B ssZhw (2 tImcn Fs‚ k`sb ]Wnbpw. ]mXm-f-tKm-]p-c- Bflm¿∞X 4: 4) kI-e-Xn-∑-I-fp-sSbpw A[m¿ΩnIX-I-fp-sSbpw tI{µ- ߃ AXns Pbn-°-bn√''. Cu Ah-Im- 3. hN- - Ø ns‚ ASn- ÿ m- - Ø n- p≈ _n-µp-hm-Wv. tPjvTss°m≠v kz¥w Ap-Ps sIme i-hm-Z-Øn¬ A¥¿eo--ambncn-°p∂ c≠v hf¿® sNøn-®p-sIm≠v sIme-]m-XI ]c-º-cbv°v XpS°w Ipdn® hnin-jvS-Nn-¥-Iƒ 4.D]-tZ-i-ß-tfm-Sp-≈ A-p-k-cWw kmØm≥ C∂pw c‡-s®m-cn-®n-env k¿∆-hn[ ]n¥p-Wbpw 1. k`-bpsS DS-a-ÿm-h-Im-iw˛ I¿Øm- 5.-sF-Iy-X-tbm-sS-bp≈ Iq´mbva _‘w sImSp-Øp-sIm≠v apt∂-dp-∂p. XXv^-e-ambn h¿jt¥mdpw hn-m-Wv. 6.Bflob Z¿i--ap≈ tXr-Xz-Øns‚ hm¿Ø-I-fn¬ sshhn-[yX Gdp-∂p.-F-∂m¬ Hcp Imcyw {]hm- 2. k`sb tXmev]n-°m≥ H∂n-p-am-In-√. S-Øn-∏v. N-I≥ ap°v Bizm-k-Øns‚ Xqh¬kv]¿i-ambn ]d-bp-∂Xv k` F.Un 30 ¬ s]¥-t°mkvXv Zn- F∂m¬ q‰m-≠p-I-fn-eq-sS-bp≈ k`-bpsS quot;quot;CXn-m-sem∂pw n߃ `b-s∏-S-cpXv ss[cy-lo--cm-Ip-Ibpw Øn¬ cq]-s∏´ blq-Z, _m_n-tem-Wn-b, {]bm-WØn¬ Gsd KXn-hn-KXn-Iƒ h∂v `hn- - - sNø-cpXv''. hnkvabhpw `b-¶chp-amWv Fßpw F√mw F¶nepw - -- tdma aX-ß-fpsS Ap-I-c-W-sam, Ap-K-a- ®p. `b-s∏-S-cpXv F∂v ]d-™n-cn-°p-∂-Xn¬ Fs¥-¶nepw ÿmbn- -sam, Ap-_-‘sam A√ k`. F.- U n.30 apX¬ At∏m- k v X - e - ∑ m- c psS bm-bXv D≠v F∂v {]Xo£ ¬Ip-∂p.- F¥mWXv? quot;quot;CsXms° ssZhoI shfn-∏m-Sns‚ ]q¿Æ-X-bn¬ tXr-Xz-Øn¬ Bfl-n-tbm-K-Øm¬ Ay-`m- kw`-hn-°p-tºmƒ Ah≥ ASp-°¬ hmXn-ev°¬ Bbn-cn-°p∂p {InkvXp-hn-eqsSbp≈ c£Wy ]≤-Xn-bn¬ F∂v Adn™p sImƒho≥'' (a-Øm-bn24: 33) AtX, Cu _lp- jbpw hc-ßfpw Ir]-Ifpw ^e-ßfpw A¤p- ASn-ÿm--s∏´p Bflm-hn-m¬ ]Wn-Xp-h- Xc Zpcn-X-߃°n-S-bn-ƒ ΩpsS hos≠-Sp∏p S-°pw. -ss{I- X-ßfpw AS-bm-f-ßfpw hnhn[ hocy {]hr- kvX-h-]o-U--߃ AXv nkvX¿°w sXfn-bn-°p-∂p. an{k-bo- cp∂ H∂mWv k`. Øn-Ifpambn k` AXns‚ X∑-b-Xz-Øn¬ anse Dugnb-hn-Nm-c-I-∑m¿ D]-{Zhw XpS-ßn-bm¬ bn{km-tb- aX- ] - c hpw cmjv { So- b - h p- a mbn ]oV- - Xs∂ ne-n-∂p. ens‚ ]pd-∏mSv ASpØp F∂-XmWv kXyw. tKmi≥ tZiw ߃, Zpcp- ] - t Z- i - {]kv X m߃, I≈ F.Un 300 p tijw tdmam N{I-h¿Øn Ay-am-bn-Xp-Sßn-bm¬ Im-n-te-°p≈ {]th-i IhmSw Xpd- - At∏m-kvX-e-∑m-cpw, I≈-{]-hm-N-I-∑mcpw, IpkvX-¥n-tm-kns‚ am-km-¥-cm--¥-c-ap- °p-I-bmbn F∂-dn-bp-I, KXvi-a--bnse {]m¿∞-m-ap-dn-bn-¬ I≈- { In- k v X p- ° - f pw, hymPm- fl m- ° - f psS ≠mb hnfw-_-c-Øm¬ k`bv°v AXns‚ ]nSn-®p-sI-´-s∏-´p-sh-¶n¬ Hm¿ØpsImƒI I√dmtXm´-Øn¬ hym]mcw; Hs°- s Im≠v Ime- ß - f n- e q- s S- Xna jvS-am-bn. tij-ap-≠mb amp-jnI mw Db¿°-s∏-Sm≥ t]mIp-I-bm-Wv. BbXpsIm≠v `b-s∏-S- bp≈ {]bm-W-Øn¬ nc-h[n {`wi-߃, Zpc-¥-kw-hn-[mw Bflm-[n-]-XysØ Ah-K- cpXv ss[cyw £bn-°-cp-Xv. ]pXnb h¿jhpw {]iv-I-ep-jn-X- A]-N-b-߃, h∂p-`-hn-s®-¶nepw {]Xn-tbm- Wn-®v, cmjv{So-b-h-XvIr-X-am-bn, kwL-S-- am-Imw. ]s£, ac-W-n-g-en≥ Xmgvhcbnepw, Iqcn-cpƒ Xmgv Kn- b mb ]nim- N ns‚ {]h¿Øn- I sf h¬°-cn®v cmjv{So-bm-[n-Im-c-ßfpw henb hc-bnepw IÆp-o¿ Xmgvhcbnepw mw H‰-bv°√ Xncp-km- XI¿Øp-sIm≠v k` AXns‚ {]bmWw AƒØm-c-Ifpw ]≈n-I-fpw, hn{Kl n¿Ωm- ∂n[yw tΩm-Sp-Iq-sS-bp-≠v. ]X-dmØ a pw CS-dmØ ]mZ- XpS-cp-I-bm-Wv. Whpw ]qPm-[n-I¿Ω-ßfpw, inip-kvm-w, ß-fp-ambn Xr°-c-Øn¬ ]nSn®v Z¿i-tØmsS ZuXy-n¿∆-l- tbip ]{¥-≠p-t]-cp-ambn XpS-ßn-sb- Ip¿∫m--bnse hkvXp-ab am‰w ac-Wm--¥c W-Øns‚ ]mX-bn¬ Bfl-`m-c-tØmsS BZ¿iw ASn-b-dhv ¶nepw kz¿§m- t cm- l - W m- - ¥ cw quot;120' ip≤o-I-c-Ww, {]m¿∞-, hnip-≤≥am-cmbn hbv°m-sX, {InkvXp-hn¬ apt∂-dmw. ]pXnb h¿jw Gsd t]cmbn h¿≤n®v s]¥-t°mkvXv Zn-Øn¬ hmgn°¬, dmk-Iƒ, s]cp-∂m-fp-Iƒ, IqZm- Bflob t´-ß-fpsSbpw, ]pØ≥ Z¿i--ß-fp-sSbpw, ssZh- aqhm-bnctØmf-ambn s]cpIn ]ns∂ Aøm- i- I ƒ thZ- h m- b - m- n- t cm- [ w, adn- b - b psS cm-Py-hn-kvXr-Xn-bp-sS-XpambnØoc-s´........-]p-Xp-h’cm-iw-kIƒ. -- - bn-c-ambpw tijw FÆn-bm-sem-Sp-ßm-Ø- kz¿§m-tcm-l-W-s∏-cp-∂mƒ F∂n-h-sb√mw hn[w A-h-[n-bmbv ]cnWan®v sbcp-ite Ac-tßdn-- ˛
  3. 3. Ftemlnw 3 Vol :1 Issue :2 2008 December 10 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ c-th´........ 5 ˛mw t]Pv XpS¿® -- k-¶o¿Ø [ymw.......... 4˛mw ]Pv XpS¿® Nm-cØns‚bpw a™pw ag-bp-ta‰v - Ah--dn-bmsX B A[-c-߃ ˛sXm≠ hc-fp-∂p-≠.v he-Xp-ssI- Ign-bp∂ Cu Zzo]phmkn-Isf Ft¥m ]pe-ºn. AXv Im´p-`m-j- øn- e qsS c‡w Hen- ® n- d ßn mev ChnsS kmØm- t ¬]n- ® n´v bm-bn-cp-∂n-√. kz¿§ob `mj-bm- ]m≥kpw j¿´pw ico-ctØmSv H´n- - hgn-bpsS Xmc-Xayw Xn°v m´n- t e°v t]mIm≥ bn-cp-∂p. t®¿∂p. ZpjvSpw oXn-ampw c≠v hgn-I-fmWv Cu hgn-Iƒ ]cy-h- a p hcp-∂n-√. F¶nepw Cu Aev]w Ign-™-t∏mƒ c≠p- Cu `oI-cX ImWm≥ Ign-bm- km-n-°p-∂-p-k-cn-®mWv Ah-cpsS `mhn n¿Æ-bn-°s∏Sp∂-Xv. {Kmaw IqsS kµ¿in-®n´v Xn°v t]¿ h∂v t‰mans s]m- Ø- X m- I Ww kqcyßv ]Sn- mi-I-c-amb hgn-I-fn¬ ZpjvSX {]h¿-Øn®v Pohn-°p-∂-Xn-m¬ m´n-te°v t]mbn Pqen-tbbpw °nsbSpØv tXmfn-en-´p. t‰ma- ™msd IS-en¬ apßn-Øm-Wp. H∂pw km[n-°msX ]Xn-cmbn ]cn-K-Wn-°-s∏-´p. ymb hnkvXmc tamtbpw sIm≠p-h-c-W-sa∂v ®m.... kmta... B i_vZ߃ {]IrXn AXns‚ Icn-ºSw hmcn k`-bn¬ sh®v ymbw hn[n-°-s∏´ nXy-c-IØn¬ n]-Xn-°pw. -- Icp-Xn-bn-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. Bi- - XΩn¬ X√n NnX-dn. _‘n-°- ]pX-®p. hn´n-ep-I-fpsS k‘ym- A ZpjvSs‚ hgn I-sf√mw ncmiIfmtbm? F√mw s∏´ ne-bn-em-bn-cp-∂n´pw kmw Kmw B Im´m-f-∑m-cpsS ]m´p- 1. mi-I-c-amWv 1:6 2. sX‰n-b-h-gn-bmWv tdma¿ 3:12 I¿Øm-hns‚CjvSw Fgp-t∂¬°m-smcp {iaw S- t]mse hnIrX-ambn tXm∂n. 3. tcn-√mØ hgn bmt°m_v 5: 20 4. NXn-bpsS hgn bqZm 11 t]msebmIs´! kmans‚ a- Øn. ]s£ Hcp bphXn Ahs GtXm arK- Ø ns‚ apcƒ®˛ 5. mi-Øns‚ hgn aØm. 7:13 BI-bm¬ GXv hy‡n-I-tfm-Sp-  n¬ hoSpw mSpw amXm-]n-Xm- _e- a mbn Nhn- ´ n- b n- c p- ∂ p. mbv°-sf-t∏mse o´n Hm-cn-bn- ap≈ ssZh-h-N--Øns‚ i‡-amb {]t_m-[--amWv kZyiy 14:8 °fpw ktlm-Zcßfp-sams° Hcp -- t‰mans Npa- ∂ - h ¿ ap- t ∂m´v Sp∂ Ip‰n-®q-fms‚ i_vZw B a. hgn Xncn-®-dn-bpI an∂¬∏nW¿ t]mse IS-∂p-t]m- S∂p oßn. a‰p-≈-h¿ Ah- ImSns `oI- c - X - b n- e m- g v Ø n. B. oXn-ams‚ hgn ˛ bn. Ahs‚ IÆpIfpw D∏p-d- cpsS ]n∂mse hnIr-X-i-_vZ-ß- Iqa≥ o´n aqfn. Fs¥m-s°tbm btlmh Adn-™-hgn 1:6 2. btl-mh-bpsS hgn 27:11 h-bmbn Xo¿∂p. t‰mw kmans fp- ≠ m- ° n- b Xpw NmSnbpw {]mW-c£m¿∞w Hm-Sp∂ i_vZw. - 3. btlmh nb-{¥n-°p∂ hgn 37:5 4. btlmh ImWn-®p-X- tm°n. Ign™ c≠p h¿j- adn™pw Ap-K-an-®p. tams! ac-Nn-√Iƒ De-bp∂p. kmw IÆp- - cp∂ hgn sbi 30:21 ambn Xt∂m-sSm∏w Hc-p-P-s- ap°v A°scbpsS Xoc-Øp- Iƒ Cdp°n AS-®p. acW ng- 5. btlmh ImWp∂ hgn 119:168 6. Pohs‚ ]pXp-hgn t∏mse Ign-bp∂p ]mhw. Bflm- h®v ImWmw. t‰mw k¿∆i‡n- en¬ Xmgv hc-bnepw ssII-fn¬ F{_m. 10:19 °- s f- ° p- d n- ® p≈ `mcw Xt∂- bp-sa-SpØv hnfn®p ]d-™p. B hln-°p∂ I¿Ømhv Xßsf 7. Iev]--I-fpsS hgn 119: 32 °mƒ kmanv IqSp-X-ep-s≠∂v hmN-IhoNn-Iƒ B ae-b-Sn-hm-c- ssIhn-Sptam? {ItaW At_m- {]tXyI Nn¥-Iƒ ]e-t∏mgpw tXm∂n-bn-´p-≠v. √ ß-fn-sems° {]Xn-[z-n-®p-sIm- [m- h - ÿ - b n- t ebv°v hgpXn btlm-h-bpsS ymb-{]-amWw (h-N-w) aqew Hcp-h≥ `mKy- ka¿∏-W-t_m-[w. ]s£ CØ- t≠bn-cp-∂p. hoWp..... hm-m-Ip-∂Xv Fßs? cp- W - Ø n¬ Xn°v H∂pw t‰ma-®m... -t‰ma-®m...kmans‚ (XpS-cpw......) 1. hNw tIƒ°Ww tdma 10:17 , F{_ .4:12 ,k¶o 49:1 sNøm≥ Ign-bp-∂n-√t√m! Cu hnfn- I ƒ°p- Ø - c - a p- ≠ m- b n- √ . 2. hNw hmbn-°Ww Bh¿. 17: 20 Incm-X-∑m-tcmSv F¥v kwkm-cn- Ah≥ lrbw s]m´n Ic-™p. ADDRESS 3. hNw ]Tn-°Ww 2 Xntam 2: 15 °pw. Ah- c psS temI- Ø n¬ Im´p-h-≈n-Iƒs°m≠v BsI 4. hN [ymn-°Ww tbmip 1: 8 FØ-s∏´ X߃ Ah-cpsS i{Xp- hcn-™p-ap-dp-°n-bn-cp-∂Xp-sIm≠v - Christian Messanger 5. hNw lrZ-nÿ-am-°Ww 119 :11 °-fm-sW∂v Ah¿ Icp-Xp-∂p-≠m- Fgp-t∂-ev°p-hm≥ Ign-bmsX 6. hNw Icp-XWw F{_m: 2:1 P.O.Box. 14. hmw. As√∂v sXfn-bn-°m-s- Ah≥ BsI Ipg- ß n. Np‰p- 7. Atz-jn-°Ww sbi 34:16 Karukachal .P.O., ¥mWv am¿§w. ]mSpw Bcp- a n- √ . F√m- h cpw 8. hNw ]cn-tim-[n-°Ww F{_m. 3: 10 Karukacal, kmsa˛ t‰mans‚ hnfn-bn¬ t]mbn-cn-°p-∂p. Xs‚ t_m[w 9. hN--Øm¬ ip≤o-I-cn-°-s∏-SWw tbml :17:17 Kottayam ]nXr-Xp-ey-amb hm’eyw nd- ho≠pw ad- b p- ∂ - X p- t ]mse 10. hNw {]am-Wn-°Ww Bh. 28: 1 ™p-n-∂p. kmw InS∂ InS-∏n¬ ZpjvSs‚ {]hyØn km[n-°p-∂n√ AXnv sXfnhv t‰manp tsc Xncn- ™ p. 1. ^d-thm-cm-Pmhv (]pd-∏m-Sv. 13, 14 A≤ymbw Gtemlow {InkvXy≥ ann-kv{Sokv k`-Iƒ tams! ASp-Ø-n-anjw F¥p 2. k≥s_-√Øv tXm_n-bmhv ˛ sl 4,5 A≤ymbw kw`-hn-°p-sa∂v ap-°p-d-∏n-√. 3. lmam≥ Ftÿ¿ 7 A≤ymbw ]s£ sΩ Chn-tS-bv°b®Xm- --- 4. tltcmZmhv aØm. 2 ]mÿam¿ tXrXzw ¬Ip∂p sc∂pw B¿°p- t h- ≠ n- b mWo 5.s_p-JZv t ¿ ˛Zmn 3. A≤ymbw XymK- a - p- ` - h n- ° p- ∂ - s X∂pw tIm´bw t]mt´gvkv lukv {InkvXy≥ sk‚¿ BcmWp ΩpsS Ic-ßsf ]nSn- ]cn-lmkn ˛ BcmWv? kZyiy 21:24 nKfhpw sjt∏Svkv lm¿´v h¿jn∏v sk‚¿ ]≈n°v FXn¿h-iw, ®n-cn-°p-∂-sX∂pw ap-°-dn-bmw. K¿∆hpap≈-h≥ ]gb hym]m-c-`-h≥ sI´n-Sw, Idp-I-®m¬ aW¿ImSv Bb-Xp-sIm≠v mw ]X-d-cp-Xv. {]tXy-IX? kZyiy 15: 12 -imk CjvS-s∏-Sp-∂n√ ]mÿ APojv 9744200540 ]mÿ Fkv. Fw. Ipcp-hnf 984754740 Ωn¬ Hcmƒ c£-s∏-Sp-sa∂v {]Xn-I-cWw? kZyiy 22:10 o°n-I-f-bpI Fs‚ D≈w a{¥n-°p-∂p. AXm- cm-bmepw B hy‡n Cu IncmX ^ew F¥v? kZyiy 22:10 ]nW-°w, Ielw, nµ I¿ta¬ N¿®v a√-∏≈n ∑msc tSm≥ ho≠pw {ian-°- ap≠-°bw, ]Ø-w-Xn´ ho£-I≥ mep-∂m-°¬, hmI-Ømw Ww. B hmNIw kmans‚ AI- sjt∏Svkv lm¿´v h¿jn∏v sk‚¿ ]mÿ tPm¿÷v amXyp 9947057607 Im-ºnv Hcp Ipfn¿a Df-hm-°n. PqWn-b¿ tNw_¿ sI´nSw ]mÿ t]mƒ lcn 9847239297 a√-∏≈n, ]mÿ kXojv 9947019455 kphn-ti-jtbmKw - Unssh≥ ªknwKv hyXy-kvX-am-sbmcp yq apwss_ {InkvXy≥ k`- Bfl kwKaw hb-mSv I-fpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ Nerul. sjt∏Svkv lm¿´v h¿jn∏v sk‚¿ D.Y. Patil auditorium Øn¬ sh®v kwhn-[m ssien-sIm-≠pw, ip{iqjm ne-hmcw sIm≠pw ip{iq- Np≈n-tbmSv, kp¬Øm≥ _tØcn S∂ kphn- t i- j - a o- ‰ nw- K n¬ j-Is‚ hyXy-kXX-sIm-≠pw, kwLm-Stcm-Sp≈ P kΩn-Xn-sIm≠pw v - ]mÿ sdPn tPm¿÷v 9446953388 temI-{]-ikvXmb n°v hyqPn- - - Gsd {it≤-bamb Hcp alm-ktΩ-famWv sIm®n-bn¬ S-∂X.v alm- - - -- - knIv {]kw-Kn®p. Xm≥ Ap-`- tbm-K-߃ ]e-Xnpw thZn-bmb sIm®n-bn¬ Cu Ime-L-´-Øns‚ CSp°n sjt∏Svkv lm¿´v h¿jn∏v sk‚¿ hn-°p∂ ssZh-Øns‚ kvtl- {]hm-N-I-mb _¿WmUv ª nw-Kns BZy-ambn hcp-Øn-s°m≠v hpw, Ir]-tbbpw Ipdn®p h¿Æn- sjt∏Svkv lm¿´v h¿jn∏v sk‚¿ am´p-°´, CSp°n - ]mÿ F≥. sP. kmwIp´n S-Ønb Unssh≥ ªknwKv Gsd hnSp- ®p. ssZh-Ønv H∂pw Akm-≤y- Ge-∏m-d, CSp°n ]mÿ Xºn h¿°n 974452222088, X-ep-Iƒ°v Imc-Wam-bn. - am-bn√ F∂v, Xm≥ ssZh-Øns‚ ]mÿ dh. tPmWn-®≥ 9744564068 9249137506 henb tbmK-ßfn¬ ]eXpw P-߃ I≠p-aSpØ ]e-Im-cy-ßfpw - - Hcp A¤p-X-am-sW∂pw Adn-bn- Hgn-hm°n XnI®pw hnizm-k-Øn-e-[n-jvTn-X-ambn , {Iao-I-cn-®-tbm-K- ®p. Imepw-ssI-øp-an-√m-sb-¶nepw anj≥ ^o¬UpIƒ ß-fn¬ F√m-n-e-bnepw ssZhw A¤pXw sNbvXp. temI-Øns‚ hnhn[ `mK-ßfn¬ - kphn-tijw Adn-bn-°p-∂p. GI- I¿Ω ImWvUßfpsS -- 1. AøwsIm√n (X-an-gvm-Sv) 2. _tØcn 3. Fcp-amSv tZiw 50 t]tcmfw tbip-hns 4.t_mWman 5. sIm®p-I-cn-¥ncn 6. sNΩÆv c£n-Xm-hmbn kzoI-cn-®p. amdm∏p am‰mw D]-hmk {]m¿∞ tdmam-te-J ]T-Øn-eqsS hnizm-kØm-ep≈ oXn-IcWw F∂ - - - tN- ∏ mSv: Kn¬Km¬ D]-tZ-iØns‚ Bg-amb ImgvN∏mSv In´nb am¿´n≥ eqY-dns A©p- - - k`-I-fp-sSbpw anj≥ ^o¬Up-I-fp- {]m¿∞-m-e-b-Øn¬ hw- q-‰m-≠p-Iƒ°p-tijw ItØm-en-°m-k` AwKo-I-cn-®p. quot;quot;BNm-cm- p-jvTm-Øm¬ Bcpw ssZh-ap-ºmsI oXn-Icn-°s∏-Sp-Ibn-s√∂pw - - - - _¿ 27 v D]-hmk {]m¿∞- sSbpw hni-Zhn-hc߃ ASp-Øe°w - -- - tbip-{In-kvXp-hn-ep≈ hnizm-k-Øm¬ am{Xsa oXn-I-cWw km[y- bpw hN--[ym-hpw S-∂p. {InkvXy≥ sak-©dn¬ - am-I-bp-≈p-sh∂pw _UnIv‰v ]Xn-m-dm-a≥ am¿∏m∏ ]c-ky-ambn h¿Kokv Nmt°m {]kw-Kn-®p. ]d™Xn-eqsS I¿Ω am¿§-ß-fn-eqsS ]mX-bn-te°v PsØ B- ]mÿ tPmbn. ]n. G{_- bn® ItØm-en° kap-Zmbw as‰mcp thm-∞m--Øn-p≈ XpS-°- lmw tXrXzw ¬In. am-Ip-Ibm-Wv. -
  4. 4. Ftemlnw 4 Vol :1 Issue :2 2008 December 10 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ k¶o¿Ø [ymw ]pXnbnb-a-te-J--]-Tw tdmam-te-Jw Hcp ]Tw kµ¿`w ˛ H∂mw k¶o¿Ø--Øns‚ kµ¿`w F¥m-sW-∂- Xnv hy‡-amb tcJ-Ifn-√, - k¶o¿Øw H∂v : - cN-bn-Xmhv ˛ B¥-co-I-amtbm _mly- ®n-cp-∂p. ho-I-cW I¿Øm-°- F∂Xv At∏m- k v t Xm- e s‚ amtbm cN-bn-Xm-hn-s-°p-dn®v sXfn-hp-I-fn-√. fn¬ Hcm-fm-bn-cp∂ sae-©-X≥ e£yhpw A√m- b n- c p- ∂ p. hnjbw: {][mambpw mev IYm-]m-{X-߃ (Zp-jvS≥, ]m]n, (Romer 15: 20) Cu -te-J-w ∂mbn a- n-em- ]cn-lm-kn, oXn-am≥) ASn-ÿm--s∏-´n-cn-°p∂ Hcp Xmc-X-ay-]-T- Some Existing arguments °p-∂Xn-p-th≠n c≠p-{]m-hiyw - -am-Wv. Cu k¶o¿Øw ]T kuIm-cym¿∞w mev IYm-]m-{X- ]mÿ An¬ Ipcym-t°mkv are........ Xs‚ kz¥w ssI∏-S-bn¬ Fgp- ßsf c≠mbn Xncn-°mw. Xn-bn-cp-∂p.- Martin luther said quot;it Apostle Peter established 1. ZpjvS≥ ]pXnbnb-aØnse te-J- is the realy the cheef part of the - the church 2. oXn-am≥ New Testament and truely the ߃ ssZh k`-bpsS Bflo- (]t{Xmkv BWv k`-bpsS hnjb hn`-P-w ˛ Bdv hmIyß-fn-embn mev Xmc-Xay ]mT- purest gospel''. John Calvin quot; If b-D]tZ-ißfpw {]mtbm-KnI D]- -- - ÿm]I≥) ߃ hni-Z-am-°n-bn-cn-°p-∂p. we have gained a true under- tZ-ilAMfpw BI-bm¬ teJ- --- k`m ]nXm- ° - ∑ m- c mb 1. {]hr-Øn-bnse Xmc-Xayw ˛ hmIyw 1,2 standing of this epistle. we have -]-Tw ssZh-P--Ønv Gsd sFtd-n-tbm-kv, sX¿Øp-√≥... 2. D]-am--Ønse Xmc-Xayw ˛ hmIyw 3.4 an open door to all the most pro- An-hm-cy-am-b-Xm-Wv. ΩpsS XpS-ßn-b-h-cpsS A`n-{]mbw 3. `mhn-bpsS Xmc-Xayw ˛hmIyw 5 found treasurer of scripture'' Cu e°w apX¬ tdmamteJw ]t{Xmkv tdman¬ k` 4.hgn-bpsS Xmc-Xayw ˛ hmIyw 6 quot;quot; oXn-am≥ hnizm-k-Øm¬ ]Tn®p-Xp-Sßp-Ibm-Wv. - - ÿm]n®p AhnsS Xs∂ Xm≥ ssZh-sØbpw hN--sØbpw Ap-k-cn-°p-Ibpw AXn≥ Pohn°pw'' F∂ hmIyw (Romer ap-Jhpc - - acn®p AS-°-s∏-´p. F∂m¬ {]Imcw Pnhn-°p-Ibpw sNøp∂ oXn-am-sbpw ssZh-cln-Xmbn - - 1: 17) am¿´n≥ eqZ-dns‚ Pohn-X- ]WvUn-X≥am-cpsS CS-bn¬ ImØ-enIvkv HgnsI a‰mcpw ZpjvSmfl ntbm-Kn-X-m-bpw Pohn-°p∂ ZpjvS-tbpw XΩn¬ S- hy-Xn-bm--Ønpw 15-˛mw q‰m- quot;quot;{InkvXob hnizmkw F¥v ]t{Xm- k ns‚ 25 h¿jsØ Øn-bn-cn-°p∂ Xmc-Xay-ßfm-Wv. - - ≠nse ho- I - c - W - Ø npw F∂v icn-bmbn {Kln-t°-≠- tdmanse k`m `cWw AwKo-I- Xmc-Xay-߃ - DW¿∆npw Imc-W-ambn `hn-®p. Xnv Bh-iy-amb D]-tZ-i߃ - cn-°p-∂n-√. AXnp ImcWw? H∂v. {]hr-Øn-bnse Xmc-Xayw Because of the time of Fgp-Øp-Im-c≥ Nn´-tbmsS teJ--Øn¬ {Iao- A. ZpjvS≥ ˛ sNø-cp-cm- Jerusalem Synod [AD-49] Pe- As∏m-ktXm-emb ]utem- v (1) oXn-am≥ ˛ sNø-cp-Xm- I-cn-®n-cn-°p-∂p. ter was in Jerusalem ØXv sNøp∂p kmWv Cu teJ-Øns‚ cN-bn- - ØXv sNøp-∂n√ ]e {][m- - s ∏´ tNmZy- Xmhv F∂ Imcy-Øn¬ X¿°w ߃°p≈ adp- ] - S nbpw Cu- (At∏m : 15) Cu teJ-- a. ZpjvSX {]hy-Øn-°p∂p a. ZpjvSm-tem-N Ap-k-cn-°p- C√.(-tdm-a¿ 1: 2) As∏m-kvtXm- teJ--Øn¬ e`y-am-Wv. Øn¬ ]utemkv ]t{Xm-kns ∂n√ en¬ n∂pw tI´v sX¿tXmkv * PmXn-I-fpsS `mhn F¥v? hµw sNm√p-I-sbm, {]Xn-]m- FgpXn F∂p-thWw {Kln-°m≥ * ]m]n- b mb ap- j y≥ Xn-°p-Isbm sNbvXn-´n-√. b. ]m]-h-gn-I-fn¬ XpS-cp∂p b.]m]-h-gn-bn¬ bmw sNøp- It is generally concider that (tdm-a¿ 16: 22) ]utemkv Hcp ssZh-Øns‚ apºn¬ n¬°p- ∂n√ peter was not their in AD- 58 blq-Z≥ Bbn-cp-∂-Xp-sIm≠v ∂-sX-ßs? c. ]cn-lmkw ioe-am-°n-bn-cn- c. ]cn-lm-kn-tbmSp IqsS and also another foundation blq- Z - a - X - Ø n¬ AKm[ * bYm¿∞-ambn {InkvXob °p∂p kl-Icn--°p-∂n√ - (Romer 15: 20) ]mWvUnXyw tSn-bn-cp-∂p. PohnXw bn- ° p- h m≥ Ign- Those who left Jerusalem (^n-en]y: 3: 5,6) (KemXy: bptam? B . ZpjvS≥ ˛ sNtø-≠Xv (2) oXn-am≥ sNtø-≠Xv after the Pentecost. (s]¥- 1:14) Xs‚ P-am-bn-cn-°p∂ blq- * bn{km- t b- e ns‚ `mhn sNøp-∂n√ sNøp∂p Z¿ {InkvXp-hn-eqsS kuP-y-amb F¥v? t°m- k v X n¬ tijw aSßn a. ymb {]amWw Ap-k-cn-°p- a. ymb {]amWw ]q¿Æ-ambn oXo- I - c Ww Ap- ` - h n- ° Ww k`m-N-cn-{X-Øn¬ D≠m-bn- tdman¬ t]mb-h¿) F∂p s]mtemkv B{K-ln-®p- ´p≈ DW¿∆p-Iƒ F√mw Xs∂ s]¥-t°m-kvXnp tijw ∂n√ Ap-k-cn-°p∂p (tdm-a¿ 101) tdmam-teJ-Øns‚ ]Tn-∏n-°- aSßn tdman¬ t]mb-h¿ k` b. ymb {]amWØn¬ kt¥m- b. ymb {]amWØn¬ kt¥m- ]utem-kns‚ Za-kvt°mkv ep-Iƒ Dƒs°m-≠-Xns‚ ^e- ÿm]n- ® p. (At∏m 2: 10) jn-°p-∂n√ jn-°p∂p Ap-`-h-Ønp tijw 3 h¿j- ambn kw`-hn-®-Xm-Wv. F∂m¬ thZ]Wv UnX≥am¿ °mew Atd-_y-bn¬ sNe-hgn®p - c. ymb {]amWw [ymn-°p- c ymb {]amWw cm∏-I¬ ss__n-fn¬ D≈ ÿmw Cu hmZw AwKo-I-cn-°p-∂n-√. AXn-p-tijw Ua-kvtIm-kn¬ ]pXnbnb-aØnep≈ 27 ImcWw s]¥- t °m- k v X np ∂n√ [ymn-°p∂p aSßn FØn XpS¿∂v sbcp-ite- - ]pkvX-I-ß-fn¬ 13 ]pkvX-I- tijw (At∏m 2) aS-ßn-t]m-b- an-te°pw AhnsS n∂pw X¿kn- ßfpw hn. s]mtem-kns‚ -te- h¿ as‰-hn-sS-sb-¶nepw k` c≠v. D]-am-Ønse Xmc-Xayw ˛ ZpjvSsbpw oXn-am-sbpw - - knte°pw t]mbn. ]utemkv J-ßfm-W.v Ch-bn¬ Xnsam-Yn- ÿm]n-®-Xmbn Hcp Ncn-{X-tc- c≠v hyXykvX hkvXp-°-tfmSv Xmc-Xayw sNbvXncn-°p-∂p. X¿kn-kn¬ Bbn-cn-°p-tºmƒ tbmkv, XotØm-kv, ^ntem- Jbpw C√. F∂m¬ tdmanse A.. oXn-am≥ (hy-£w -t]m-se-bn-cn°pw _¿W-_mkv Xs∂ At¥ym-°y- tam≥ F∂o teJ- - ß ƒ k`m ÿm]--Øn¬ Cu hmZ- (3) B. ZpjvS≥ ˛ Im‰sØ ]Xn¿ t]mse-bmWv bnse {]h¿Ø--Ønp klm- HgnsI as‰√m teJ--ßepw Øns hfsc {][myw D≠v. (hy£w DZm-l-cn-°p-∂Xv kay-≤n, ]pjvSn, sFizcyw, Ap- The christians who mi- bn- ∏ m≥ £Wn- ® p. XpS¿∂v k`-Iƒ°v Fgp-X-s∏-´-h-bm-Wv. {Klw F∂n-h-tbbpw ]Xn¿ sXfn-bn-°p-∂Xv ymb-hn-[n-tb-bp-am- grated to Rome At¥ym-°y-bnep≈ k`-bn¬ tdmam-te-Jw teJ--ß-fpsS Wv. (tdman- t e°v IqSn- t bdn n∂pw k`-bn¬ n∂pw BWv Bcw-`Øn¬ ImW-s∏-Sp-∂p-s≠- - ]Xn¿ : k¶o : 35:5, tlmi 13:3, sk^ 2: 1,2, sbi 29:5, ]utemkv Xs‚ 3 anj- W dn ¶nepw BZyw Fgp- X - s ∏´ ]m¿Ø {InkvXym-n-Iƒ) aØm. 3:12 bm{Xbpw sNbvXXv. - teJw 1 sXk-tem-n-Iycpw As∏m- k v t Xm- e ≥amcpsS hy£w Hcp ho£Ww ˛ oXn-am≥ F∂ hy£-Ønv nc- tdmanse k` Ah- k mw Fgp- X - s ∏- ´ Xv 2 ka-bØp Xs∂ tdmw temI- h[n {]tXy-I-X-Ifp-≠v. ]utemkv Xs‚ teJ--ß- XntamYntbm-kp-am-Wv. F∂m¬ Ønse {][m ]´Ww Bbn- 1. hy£w B‰-cnIØp nev°p-∂-XmWv k¶o 46:4, 36:8, sbl cp-∂p. (all road leads to Rome) fn¬ `qcn-`m-Khpw Xm≥ ÿm]n- tdmam- t e- J w Bcw- ` - Ø n¬ 47: 7 Dev]Øn 2: 10, Rev 22: 2 °p- I - b pw kµ¿in- ° p- I bpw {Iao-I-cn-®n-cn-°p-∂Xv teJ-- ]utem-kns‚ {]h¿Ø-- 2. hy£w ^e-k-ay-≤n-bp-≈-XmWv ˛k¶o 52:8, 92:12-14,tbml sNbvX k`-Iƒ°mWv Fgp-Xn-bn- Øns‚ D]- t Z- i - ] - c - a mb ^- e - a mbn At¥ym- ° y- b n¬ 15: 2,16,aØm 7:19 ´p-≈Xv F∂m¬ tdman¬ D≈ {]k‡n nan-Ø-am-Wv. ]m]w, n∂pw tImcn-¥y-bn¬ n∂pw 3. hy£w Ce-hm-Sm-Ø-XmWv (]p-jvSn) k¶o 36:8 ,, bnc 17: 7,8 k`-bn¬ s]mtemkv kµ¿in-®n- c£, {Iqins‚ A¿∞w, hnizm- F^-tkm-kn¬ n∂pw [mcmfw 4. hy£w ´n-cn-°p-∂Xv 104: 16, 80:8.,9, sbi 5: 1˛ 3˛ ´n-cn- cp-∂n-√. Xm≥ kµ¿in-°msX k- Ø n- p≈ Imc- W - ß ƒ, t]¿ {InkvXob hnizm-k-Øn- °p∂ hy£-Øns‚ {]tXy-I-X-Iƒ teJw Fgp-Xnb as‰mcp k` {InkvXo-b-Po-hn-Xhpw {]Xym- te°v h∂n- c p- ∂ p. s]mtem- 1. DS-a-ÿm-h-Imiw 2. DØ-c-hm-Zn-Xz-t_m[w 3. ]cn-]m-e-w, 4. sImtemkyk`-bm-Wv. (tdm-a¿ 1: ibpw XpS-ßnb {][m--s∏´ kns‚ tdmam-te-Jw 16-˛mw kwc-£Ww F∂n-hbmWv. Ch-bn-√mØ hy£-ßfmWv bqZm 1-- :12 - - 13 chapt 15: 22, 29) hnj-b-߃ Cu teJ--Øn¬- A[ym- b - Ø n¬ hµØn¬ ¬ ]d-bp∂ 1. CesImgn™ 2. ^e-an-√mØ 3. c≠pcp NØp- BcmWv tdman¬ k` ÿm]n- N¿® sNø-s∏-Sp-∂p. tdmam-te- AIyp-embpw {]kv°n-√mbpw t]mb 4. thc-‰p-t]mb hy£-߃ ®Xv F∂-Xn-s-°p-dn®v ]e A`n- Jw kphn- t i- j - ß - s fbpw tdm-an¬ D≈Xmbn ImWp-∂p. aq∂v .`m-hn-bpsS Xmc-Xayw There were at least 5 group {]m- b - ß ƒ D≠v. ]t{Xmkv As∏m- k v t Xm- e - { ]- h r- Ø n- I - ZpjvS-s‚bpw oXn-am-s‚bpw `mhn c≠-h-ÿ-bn¬ of believers in Rome when this BsW∂v Hcp A`n-{]mbw ne- sfbpw a‰v ]pXnbnb-a ]pkvX- A. oXn-am≥ 1. F√mw km[y-am-Ip∂ Hcp `mhn (3_n) epistle was written (tdm-a¿ 16: hn-ep-≠v. F∂m¬ CXnv ASn- I-ß-fp-ambn _‘n-∏n-°p-∂p. 2. ZpjvS≥ {]th-in-°m-ØXpw nh¿∂v nev°m-ØXp-amb Hcp - 5, 10,11,14,15). He Does not ad- ÿm--ambn Ncn-{X-sX-fn-hp-Iƒ Cu teJw [mcmfw k`m-KXzw D≠v. Zmn 5:13, FkvtY¿ 7:6 dress them ''the Church at C√ am{X-a√ ]t{Xm-kns‚ t]¿ {]ikvX hy‡n-Isf kzm[o-n- B. ZpjvS≥ ˛1 Hcp Imcyhpw km[n-°p-∂n-√. 2. ymbhnkvXmc Rome'' rather he called out Hcn-°¬ t]mepw Cu teJ-- ®n-´p-≠v. k`m ]nXm-hm-bn-cp∂ k`-bn¬ nev°m≥ hn[n-°-s∏-´n-cn-°p-∂p. saints'' ( tdm-a¿ 1: 3˛7) Øn¬ ImWp-∂n-√. as‰m-cp-Øs‚ {IntkmÃw BgvN-bn¬ c≠p- tijw t]Pv : 3 ASn-ÿm--Ønt∑¬ ]Wn-bpI {]m-hiyw Cu teJw hmbn- XpS-cpw..........
  5. 5. Ftemlnw 5 Vol :1 Issue :2 2008 December 10 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ c-th´ tmh-sse‰v tNm- e - b nse sh≈w nd- ® p. `cn-®p. apºv Ib-dn-bn-d-ßnb ae- ∏p-W¿∂p. nan-j-߃ sImgn- kman-sbpw t‰man-sbpw B lnam- e b kamw A¥-co-£Øn¬ henb XWp-∏p- - I-sf-°mfpw Hcp `oI-cm-¥co£w - ™p-ho-Wp. Fßpw `oI-c-amb bph-Xn-I-fpsS apºn-te°v B n¬°p∂ B ae-bpsS ndp-I- √m-bn-cp-∂p sh¶nepw B sh≈w Ah¿°- p- ` - h - s ∏- ´ p. s]´- ∂ - im¥-X. t‰mans‚ `mc-sa√mw Im´m-f∑m¿ Fdn-™p-sIm-Sp-Øp. - bn-se-Øn-b-t∏m-tgbv°pw,t‰mapw {^ok-dn-te-Xp-t]mse tXm∂n. h¿°p aosX ]d-∂p-t]mb ]£n- kman- t e- b v ° m- b n. kmw `oXn- i‡-ambn sN∂p hoW-Xns‚ kmapw Xo¿Øpw Ah-i-cm-bn-cp- Iptd _nkv°‰pw sh≈hpw Ign- bpsS Nnd-ISn-i_vZw B h-m-¥- - tbmsS t‰mans tm°n. B De- ® n- e n¬ ˛ hnjw ]pc≠ ∂p. Cn Ftßm- ´ mWv ®-tXmsS ASpØ Btcm-l-Wm- csØ BsI ]nSn-®pebv°p∂- IÆp-Iƒ ]Xnsb AS-™p. `b- Atº‰v t_m[w in® c≠p t]mtI≠vXv? ssIøn-ep≈ dq´v h-tcm-lW߃°p≈ D’mlw -- Xp-t]mse tXm∂n. ]d-∂p--h-cp∂ {Im-¥-mb kmw Ae-dn-hn-fn-®p. t]cpw Rc-ßn-s°m≠v IÆp-Xp- ˛am∏v c≠pw t]cpw IqSn ]cn-tim- ssIh-∂p. sNdnb ]£n-I-sf-°qSn he-bn- F¥mWv kw`hn- ® - s Xt∂m d- ∂ p. H∂pw a-   n- e m- I msX [n-®p. BZn-hmkn tImf-n-bn- lq....-tlm-bv...-lq..........-tlmbv em-°p-hm≥ Ign-hp≈ cm£-kNn- - BcmWv Xß- f psS i{Xp- ° - Np‰pw ]I-®p-tm-°n. NmSn-sb-gp- te°v Cn c≠v ae-Ifpw IqSn s]s´-∂p-≠mb Cu i_vZw e-¥n-Iƒ he sbvXv Ccsb sft∂m Adn-bmsX BsI ac- t∂-ev°p-hm-smcp hn^-e-{iaw Ibdn Cd-tß≠-Xm-bp-≠.v Bƒk- - tI´v Ah-cn-cp-hcpw sR´n-sb-gp- ImØn-cn-°p-∂p-≠m-bn-cp-∂p. Iqcp- hn® n¬°p-tºmƒ Np‰-gn™ S-Øn. At∏mgmW-dn-bp-∂Xv ©m-c-an-√mØ tLmc-h--am-b-Xn- t∂-‰p. X߃ Cnbpw Ibdn-s®- cn-´nse tdUnbw t]mse Xnf-°- Hcp c-t]m¿∆ ASpØ ac-s°m- X߃ sI´-s∏-´n-cn-°p∂psh∂v. m¬ Hcp S-∏mX Is≠-ØpI t√≠ aebpsS apI-fn¬ n∂mWv ap≈ Ah-bpsS IÆp-Iƒ Ah- ºn-tebv°v FØn-∏n-Sn°m-n-bn- Hcp bphXn HmSn-h∂ kmans‚ XnI®pw ZpjvI-cw. apsºtßm B i_vZw. Aßv apI-fn¬ Hcp sc-Øs∂ Xpdn-®p-tm-°p-∂Xmbn - cn°mw hmbp-hn-eqsS Dufn-bn-´p. ssIøn¬ n∂p Hen-®n-d-ßp∂ Hcp anj-W-dn- X-øm-dm-°nb Hcp ]md-bpsS D®-bn¬ IdpØ c≠p tXm∂n. ho≠pw aptºm´v S- AXns‚ hmev as‰m-cp-sIm-ºn¬ tNmc sImXn-tbmsS °n-Xp-S®p. - dq´v ˛ am∏mWv Cu hm-¥-c-ß- ap- j y- c q- ] - ß - ƒ . hy‡- a - √ . °sh hn√p- t ]mse hf™v Np‰n-bn-cp-∂p. kmw hnd-ß-en®p as‰m-cpØn t‰man-sbpw kao-]n- fnse Im´p-h¿§-°m-cpsS Xmhfw Ah¿ Xßsf I≠n-´p-≠v. kmw n¬°p∂ Hcp s]cp-ºm-ºns n¬s° FhnsS nt∂m as‰m- ®p. Aev ] w Ign- ™ - t ∏mƒ Is≠-Øp-hm-p≈ GI am¿§w. Adn-bmsX t‰mans apdp-sI-∏n- I≠v Ah¿ aptºm´v HmSn. h√ cºv kmans‚ CS-Xp-tXm-fn¬ tNmcbv°v Ah¿ XΩn¬ a’-c- c≠p-t]cpw AXn-cm-hnse XpS- Sn- ® p. ˛A- h cmcm t‰ma®m? apbtem sNdnb a‰v Pohn-Itfm Xpf®v Ib- d nb Np‰p- ] mSpw ambn . CXp tm°n BkzZn°p- ßnb bm{X-bm-W.v am∏n¬ ImWn- kmans‚ i_vZw ]X-dn-bn-cp-∂p˛ B hgn h∂m¬ AXn-s‚-aosX ]ºcw t]mse Id-ßp-∂-Xmbv I-bm-bncp-∂p bph-°mƒ. kmapw ®n-cn-°p∂ A©v ae-Iƒ Ib-dn- t‰mapw BsI XI¿∂p. kIe °-gn-™p. kml-knIamb Cu {]Xo-£-Ifpw Xcn-∏-W-amtbm? bm{X- b psS GI {]tNm- Z w s]s´∂v Im´n-se-hn-sStbm Hc-´-lm-kw. s]m´n-®n-cn-b-Iƒ ImSn-f-°w, Btcm- X߃ tXSn- b n- d - ß n- b - h ¿ Bfl- ` m- c - a m- W v . tbiphns Ct∏mƒ Xßsf sIm∂p Xn∂p- s°tbm HmSn-hcp-∂p. Aºpw hn√pw Ip¥-hp-ambn Hcp ]‰w ·-cmb bphm- - {]mIy-X-cmb Im´p-h¿§-°m¿°v sa-t∂m¿Ø-t∏mƒ c≠p t]cpw ]cn-N-b-s∏-Sp-Øp-I. Ah-cpsS °ƒ Ah-cpsS Np‰pw HmSn-bSp-Øp.IdpØ XSn®v Ip≈-∑m-cmb Ah-cpsS - Ne--c-ln-X-cmbn H∂pw an≠m- {]Xn-I-c-W-sa-¥m-sW-∂-dn-bn-√. m- I msX ]c- k v ] cw ]X¿®- apJØv ss]im-Nn-I-amb `mhw ng-en-´n-cp-∂p. ]e-]e tNjvS-Iƒ ImWn®v F¥m-bmepw t]mIpI Xs∂-sb- tbmsS tm°n. {ItaW mep-I- ∂p- d p- ® mWv anj- W dnIfmb Xo¿Øpw hnIy-Xamb `mj-bn¬ Ah-sc-s¥m-s°tbm hnfn-®p-]dbp-∂p-≠m-bn- - -- Æp-Ifpw nd-s™m-gp-In. kIe t‰mapw kmapw bm{X- b m- b Xv . ImgvN-Ifpw ad-®p. as‰m-cp-Iq´w cp-∂p. Nne¿ tN¿∂v Im´p-h≈n-Iƒs°m≠vc≠p-t]cpsSbpw Iøpw, Imepw - Ign™ c≠p h¿j- ß - f mbn ·-cmb sNdp-∏°m¿ as‰mcp Xm- - c≠p-t]cpw I¿Øm-hn-p-th≠n hcn-™p-ap-dp-°n. f-Øn¬ Hcp {]mIyX Kmw ]mSn- B≥U-am≥ nt°m-_m¿ Zzo] sb-Øn. Hcp henb Im´p-]∂nsb kaq-l-ß-fn¬ XymK-a-p-`-hn-°p- sIm∂v Hcp Ig-bn¬ sI´n Nne¿ I- b m- W v . {]Xo- £ n- ® - X nepw Ahsc tXSn-bmWv mw h∂-Xv. hoWv Ahsb hcn™p apdp°n tXm∂n. F√mw Iogvta¬ adn-bp- tXmfn¬ Npa-∂n-cp-∂p. AXns hnPbw Ah-cpsS {]h¿Ø-- kmans‚ `bw a- n-em-°nb sRcns®mSn®v hngp- ß m- p≈ ∂thm? t‰man-sbpw sIm≠v Npa-∂-h-cn¬ ]pdsI h∂-h¿ ߃°n-∂-tbm-f-ap-≠v. Ah¿ t‰mw {]Xn-hNn-®p.˛ Ah-cm-scbm - ImØn-cn-∏m-W-Xv. c≠p-t]cpw kmw Ipg™v hoWp. AXns‚ c‡w sm´n-p-W-bp- Xma-kn-°p∂ Zzo]n¬ n∂pw 15 hnfn-®Xv? H]p ]t£ Ah-cpsS `oXn-tbmsS apJ-tØm-Sp-apJw s]s´∂v Im´n-se-hn-sStbm Hc- ∂p-≠m-bn-cp-∂p. Ah¿ ]∂nsb ssa¬ AIew H‰-s∏´ Cu Zzo]n- Bfp- I - ƒ °v sΩ- ° p- d n®v tm°n Aßs n∂p. tNmZy- ´-lm-kw. s]m´n-®n-cn-b-Iƒ ImSn- Ipsd A∏pdw sIm≠m-°n-bn´v s-°p-dn-®p≈ ntbmKw c≠p- kqN sImSpØ- X mtWm? ßfpw kwi-bßfpw a-kn¬ Cf- - f-°w, Btcm-s°tbm HmSn-h-cp- Cu Iq´-tØmSv tN¿∂v ]mSn-k- t]¿°pw ]e-t∏m-gp-ap-≠m-bn-´p-≠.v t‰mans‚ kwibw AXm-bn-cp-∂p. In-a-dn-bp-∂p-≠v. ]s£ Ah-sb- ∂p. Aºpw hn√pw Ip¥-hp-ambn t¥mj kqNn- I - a m- b n- ´ m- b n- c n- AX-p-kcn®v C∂v AXn-cm-hnse - ]s£ AXp ]d™m¬ Hcp {i-≤n-°m≥ t]mbm¬ bm{X-ap-S- Hcp ]‰w ·-cmb bphm-°ƒ t°Ww Fs¥m-s°tbm hnIr-X- bm{X-bm-bXm-Wh¿. ]Sn-™msd - - ]t£ bm{X-Xp-Scm≥ ]‰p-Ibn-√. - - ßpw. GXm-bmepw t]mIp-I -X- Ah-cpsS Np‰pw HmSn-b-Sp-Øp. i-_Z߃ ]pd-s∏-Sp-hn-®p-sIm-≠n- v- Xoc-Øp-n∂pw tcw Ing-t°m´v ImcWw kmw A{X-I≠v `b-∂n- s∂. Ip∏n Xpd∂v Aev]mev]w IdpØ XSn®v Ip≈-∑m-cmb Ah- cp-∂p. bm{X-sN-bvXm¬ Ggm-asØ ae- cn-°p-∂p. ˛ t‰mw kmans‚ Ihn- sh≈w IpSn®v ho≠pw bm{X XpS- cpsS apJØv ss]im-Nn-I-amb kmapw t‰mapw CsXm-s°bpw bpsS ndp-Ibn¬ XnI®pw {]mIy- - fn¬ Xtem- S n. t]Sn- b v t °≠ ßn. s]s´∂v Hcp ]p≈n-∏pen `mhw ng- e n- ´ n- c p- ∂ p. ]e- ] e tm°n-s°m≠v InS-∂p. Ah- X-cmbn Hcp Iq´w Bfp-Ifp-s≠∂v - tams. Ahsc ap°v I¿Øm- apc-≠p-sIm≠v ASpØ s]m¥- tNjvS-Iƒ ImWn®v Xo¿Øpw cpsS a v ]e taJ- e - I - f n- Hcp anj-W-dn-bpsS bm{Xm-hn-h- hn-mbv tSm-p-≈Xm-Wv. - °m- ´ n- t ebv ° v Hcp an∂mbw hnIy-X-amb `mj-bn¬ Ah-sc- tebv°v ]mfn-t]m-bn. t‰mans‚ cW tcJbmWv Cu bm{X-bv°m- A¬]w Ign™t∏mƒ taL- t]mse NmSn ad-™p. D≠m-bn- s¥m-s°tbm hnfn-®p-]-d-bp-∂p- IÆn¬ IÆo¿ ]mS-aq-Sn. Ign™ bp≈ GI klm-bw. ]m-fn-Iƒ B ae-bpsS ndp-Isb cp∂ ss[cy-sa√mw tNm¿∂p-t]m- ≠m-bn-cp-∂p. Nne¿ tN¿∂v Im´p- c≠p-h¿j-Ønv apºp-h-sc-bpw- ´p-®-bm-bn´pw kqcy-In-c-W- Bh- c Ww sNbv I bm¬ B bn. kmw GXm≠v Ic-®n-ens‚ h-≈n-Iƒs°m≠vc≠p- Xt∂msSm∏w B≥U- a ms‚ ߃ Csß-Øn-bn-´n-√. amw aps´ IdpØ cq]- ß sf ]n∂oSv ht°m-fsa-Øn-sb∂v t_m[y-amb - t]cpsSbpw Iøpw, Imepw hcn- {]h¿Ø-ßfn¬ klm-bn-bmbn -- n¬°p∂ hº≥ hy£-ß-fn¬ ImWm≥ Ign-bm-sX-bm-bn. `b- t‰mw Iy{Xn- a - N ncn hcp- Ø n- ™p-ap-dp-°n. AhcpsS mb-I- XymK- a - p- ` - h n® Xs‚ Pqen Np‰n-°-b-dnb h≈n-∏-S¿∏pIƒ Øns‚ Nn¥-Iƒ kman-sbpw s°m≠v ]d- ™ p. tams! s∂v tXm∂p∂ Hcmƒ Hcp Ahƒ Xn-s°-√m-am-bn-cp-∂p. Ah-b°n-Sbn¬ Xncn-®dn-bm-m-Im- v - - t‰man-sbpw {Kkn-®n-cp-∂p. c≠p- Ωƒ D]- { Z- I m- c - I - f - s √∂v ]m´np XpS-°an-´p. {]mIy-X`mhw - - ssZhw Zm-ambn X∂ Ip™ns Ø-hn[w ]nW™p InS-°p∂ ac- t]cpw A¬]-t-ctØbv°v au- - Ahbv°v t_m≤y-am-bm¬ Im´p- CucSnIƒ°p-≠m-bn-cp-∂p. a‰p- P∑- t a- I p- h m- p≈ ka- b - a m- b - t]m¿∆-Iƒ. BImiw ImWmØ ambn n∂p. A]-cn-jvIy-X-cmb ay-K-߃ Ω-sf -D-]-{Z-hn-°n-√. ≈-h¿ Hcp {]mIr-X-`mhw B t∏mƒ Xm- h sf m´n- t e°v hn[w ]S¿∂p InS- ° p∂ B Im´p-a-p-jy¿ DXn¿Øphn´ t]Sn-bv°≠ AX-ßv t]mbn. hm Cuc-Sn-Iƒ°p-≠m-bn-cp-∂p. a‰p-≈- I∏¬Ib‰n Ab-®Xm-W.v ]ns∂ - Cu‰°mSpIƒ°nS-bneqsS Bdm- i_vZ-ho-Nn-Iƒ B aebS°p-I- ap°v t]mImw. Aev]w IqSn h¿ Hcp {]mIy-XXm-fØn¬ Nph- - - Ct∂mfw XΩn¬ ImWm≥ Ign- asØ ae-bpsS ASn-hm-c-sØ- fn¬ X´n {]Xn-[z-n-®p-sIm≠ncp- apI-fn¬ nc-∏m-sW∂p tXm∂p- Sp-h®v B ]m´v G‰p-]m-Sn-bm-Sn- ™n-´n-√. Xs‚ ]p∂m-c-°p-´≥ Øn. hy£-sIm-ºp-I-fn¬ Xqßn- ∂p. t]mImw˛ t‰mw _mKv tXmfn- ∂p. AhnsSs®∂v ap-°¬]- s°m≠v kman- p- N p‰pw Hcp ‰n©p t^mt´m-b√msX Xmn-∂p- - bm- S p∂ Icn- ¶ p- c - ß p- I - f pw, en´v aptº S-∂p. kmw ]n∂m- tcw Ccn-°mw. kmans‚ Icw hebw Xo¿Øp. ]m´v XpS-csh hsc tcn¬ I≠n-´n-√. Ct∏m- ImSns‚ ni-_vZ-Xbv°p IqsS- se-bpw. ae-ap-Ifn¬ n∂v sh≈w - {Kln®v t‰mw aptºm´v S-∂p. XpWn-s°´p s]m°p∂ emL-h- gmWv GI-tZiw c≠p hb- m-Im- °qsS apdn-∏m-Sp-≠m-°p∂ ae-b- Hgp-In-h∂v Hcp-hgn-Ømc kyjvSn- - ]n∂oSv Hcp CebpsS Ne-w- Øn¬ c≠p-t]¿ kman-sbpw dm-bn-cn-°p-∂p. Ign-™mgvNbn¬ Æm- ∑ m- c pw, ap- j y- K - ‘ - t a- ‰ n- ®p- ≠ v . Nne- b n- S - ß - f n¬ AXv t]mepw Ahsc sR´n-®p. t‰man-sbpw tXmfn-te‰n S∂p Pqen-bpsS IØn¬ tams-°p-dn- ´mhWw kvXq]n- I - t ]mse henb Ipgn-Ifm-bn-Øo¿∂n-cn-°p- - nc-∏n-seØn _mKv Xmsg- oßnb Ah-cpsS ]n∂mse a‰p- ®p≈ hnh-cßfm-bn-cp∂p IqSp-X- -- nh¿∂p n¬°p∂ A´-I-fpw, ∂p. c≠p-t]cpw AXn-eqsS apI- h®v X߃ Ib-dn-h∂ hgn-bn- ≈- h cpw S∂p oßn. B epw. Iøn¬ In´p- ∂ - s X√mw Im´p ssa-Ifp-sams° B bm{X- - fn-te°v Ib-dn-Øp-S-ßn. AXp-h- tebv°v c≠p-t]cpw `b-tØmsS kwLw as‰mcp ae-bpsS apI-fn- ImtXm- S p- t N¿Øp- s h®v ]∏m bn¬ Ah¿°v IqSpX¬ D’m- sc-bp-≠m-bn-cp∂ D’m-lsØ tm°n n¬°p- t ºmƒ se-Øn-bt∏mƒ ·-cmb as‰mcp - ]∏m- s b∂v t^m¨ sNøpw l-ta-In. B Iq°¬ i_vZw ]msS C√m- Ah¿°nS- b n- e qsS e£yw Iq´w bph-Xn-Iƒ Ahsc FXn- t]mepw. AXv I≠v Ah-scms° ASpØ ae-Ib‰w XpS-ßp-∂- - sX-bm-°n. AXv ]pd-Øp-Im-Wn- sX‰nb Hcºv aqfn-I-S-∂p-t]m-bn. tc-‰p. Xß-fpsS ]pcp-j∑m¿ th´-- Nncn-- ° pw. Xn°n- ∂ hsc Xn-p-apºv nc-∏p≈ B ka-X- bv°m-Xn-cn-°p-hm≥ c≠p t]cpw sR´n Xncn-™p-tm-°p-tºmƒ bm-Sn-s°m≠p h∂n-cn-°p-∂Xv AsXms° `mh-bnte ImWm≥ - e-Øn¬ £oW-aI‰mmbv Aev]- -- {i≤n®p. aptºm- ´ p≈ Hmtcm t‰mans‚ he-Xp-tXm-fn¬ as‰m- c≠p ap-jy-Po-hn-Isf-bm-sW-∂- Ign-™n-´p-≈q. kmØms‚ ]mf- k-abw Ah¿ sNe-hgn-®p. Imen- - NphSpw GtXm B]-Øn-te-b°m- v cºv Xpf-™p-I-b-dn. `b-hn-lz-e- dn- ™ - t ∏mƒ Ah¿ IqSp- X ¬ b-Øn¬ A‘-Xbp-sSbpw Am- - bmb _n…mcn t_m´n-en¬ Im´p- sW-∂cp tXm∂¬ c≠p-t]-scbpw cmb c≠p-t]cpw Cdp-sI- sI´n- kt¥-jhXn-Ifm-bn. -- - tijw t]Pv :3

×