ELOHIM CHRISTIAN MESSENGER JAN.2009

1,492 views

Published on

Monthly Newspaper From Elohim Christian Ministries Jan. 2009

Published in: Spiritual, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ELOHIM CHRISTIAN MESSENGER JAN.2009

  1. 1. Ftemlnw {InkvXob kam-[m ktµi ]{XnI Vol :1 Issue. 3 2009 February 10 KerMal 25223/2008 Karukachal ^ne-Z¬^y ssZh-k` Bcm-[m-ebØn-t∑¬ `oI-cm-{I-aWw -- cPvXPq-_nenbv°v kam-]w - Xncp-h-©q¿ : N¿®v Hm^v ]n°m- v, Iºn-∏mc XpS-ßnb am- Bcm-[-m-ebw ]ºmSn: 25 h¿j- tKmUns‚ 9 h¿jw ]g-°-ap≈ c-Im-bp-[߃ Ch-cpsS ssIhiw - XI¿Ø-Xn-s-Xp- ߃ kphn-ti-jo-IcW- -- S¿∂v in£W k`m-lmƒ `oI-cm-{I-aWØn¬ Iq- -- D≠m-bn-cp-∂p. lmƒ, ]mgvk-t- Øn¬ ]n∂n-Sp∂ ^ne- S-]-Sn-Iƒ°v Sn 2 ]mÿamcpsS tXrXz-Øn¬ Pv AXn-IØv D≠m-bn-cp∂ hne- - Z¬^y kphn- t ij hnt[-b-mb XI¿Øp. ]pØ-ßmSn k`m ip- - ]n-Sn-∏p≈ km[--߃ XpS-ßn- ssZh- k - ` - b psS 1 ssZh-k`m ip{iq- {iq-j-I≥ ]mÿ sI. bp. km- bh in-∏n-®p. t]meokv h∂- h¿jw o≠v n∂ j-I≥ sI. bp. _p X∂ hkvXp-hn-t∑-emWv C- t∏m-tg°pw {]Xn-Iƒ HmSn c£- Pq_n- e n BtLm- j - km_p hnsS lmƒ ]Wn-Xn-cp-∂-Xv. Cu s∏-´p. ]mÿam-cmb sI.-bp. km- C¥ym ^ne-Z¬^y kphn-tij ssZh-k-`-bpsS cPvX-Pq-_nen ߃°v kam-]--am-bn. ktΩfw dh. t__n amXyp DZvLm-Sw sNø∂p. hkvXp-hns‚ sX°v ]Sn-™mdv _p. sI.-bp. jn_p ktlm-Z-c≥ gn™ 9h¿j-ambn Hcp X¿°- 25 ˛m- a Xv P- d ¬ D≈ hkvXp ]mÿ sI.bp. km- sI.-bp. B{Uqkv aI≥ Pman≥ epw ne-hn-en-√m-bn-cp-∂p. k`bv- I¨h≥j-tm-S-p-_-‘n®v S∂ s]mXp-k-tΩ-fw k`m {]kn- _p-hns‚ ktlm-Z-c≥ N¿®v Hm- F∂n-hsc {]Xn-I-fm°n t]meo- °v X∂ hkvXp-hn¬ Bcm-[ U‚ v dh. t__n amXyp DZvLm-Sw sNbvXp. P-d¬ sk{I-´dn ^v tKmUv mK-∏q¿ k`m ip{iq- kv {Inan-¬ tIs -Sp-Øp. C√msX h∂m¬ hkvXp Ah¿- ]mk-‰¿ ]n. F. tUhnUv A≤y-£-m-bn-cp-∂p. hnhn[ ktΩ-f- j-I≥ sI.-bpb jn_p-hn-s‚-bpw, h¿§ob hmZn-Isf-t∏mepw sh- - °v XncnsI FSp°mw F∂-Xm- -ßfn¬ I¿Ør-Zm-k∑m-cmb emk¿ hn,-am-Xyp, F_n G{_-lmw, - - ktlm-Z-c≥ sI.bp. B{Uq-kn- √p∂ Xc-Øn¬ lmƒ XI¿°m≥ bn-cp∂p ]≤-Xn. s]s´∂v CXn- ‰n. Un. _m_p, tPmbn ]md-bv°¬, H. Fw. cmPp°p-´n, cmPq s‚bpw BWv. Ch¿°v saº¿jn- tXyXzw sImSpØ ]pØ-ßm- - ep-≠mb NXn-a n-em-°nb ssZ- -- Bn-°m-Sv, An¬ sImSn-tØm-´w, knÿ HmtaKm kpn¬, dh. ∏p≈ Xncp-h©q¿ ssZh-k`bn¬ - -- Sn k`m ip{iq-jI≥ sI.-bp. km- - h-k`m ^o¬Uv sk{I-´dn ]mÃ- ]n. Pn. amXyq-kv, dh. kÆn h¿°n, dh. tXmakv tPm¨ F∂n- Xß-fpsS ta¬t°m-bna ne-n- _p-hn-s‚-ta¬ k`m Iu¨kn¬ ¿ Cu∏≥ sNdn-bmpw Xncp-h- h¿ {]kw-Kn-®p. ¿Øp-hm≥ Ch¿ {ian-®p-sh-¶n- S-]Sn-Iƒ kzoI-cn-®p-hcp-∂p. k- - - ©q¿ k`m ]mÃdpw hnizm-kn- epw km[n-°msX h∂-Xp-aqew `m tXr-Xz-Øns‚ kkvs]≥j- Ifpw hnj-bØns‚ ]cn-lm-cØn- - - Hdokm: nbaS-]Sn-Iƒ I¿i-am-°p-∂p - - k`-bn¬ XpS¿®-bmbn {]ivß- - ≥ DØ-chv kzoI-cn-°msX sI. mbn HcmgvN kabw tNmZn-®p- ƒ Ch¿ kyjvSn-®p. CXns Xp- bp. km_p ]pØ--ßmSn k`- sh-¶nepw ]nt‰-Zn-hkw AXn-cm- F¶nepw Iem-]_m-[n-X¿ Zpcn-XØn¬ - - S¿∂v ne-hn-ep-≠m-bn-cp∂ AXn- bn¬ Bcm-[- S-Øp-I-bm-Wv. hnse A©n-pw Bdnpw CS- cp-I√v Ign™ hw-_¿ 19˛v k`m tXrXzw XpS¿ S-]-Sn-bn- bv°v ]mÿam-cmb sI.bp km- `ph-t-iz¿: aX-yq-]£ß--- - h-`-h--߃ A·n-°n-c-bm-hp-I- Ch¿ A[n-Ir-Xambn FSp-Øp-am- - te°v oßp-hm≥ km[y-X-bp- _p-hpw, sI.-bp. jn_phpw Hcp ƒ°p-tsc `mc-Xam-k-Iew hym- tbm, a‰p am¿K-ßfn¬°qSn in- -- ‰n aptºm´v Ib-‰n-bn-´p. XpS¿∂p- ≠v. mK-∏q¿ k`m ip{iq-jIm- -- Iq´w hmSI Kp≠-Ifp-ambn h∂m- - ]n-°p∂ ]oU-Itfm-Sp-_‘n®v - - - ∏n-°s∏-Sp-Itbm sNbvXn-´p-≠v. - ≠mb AXn¿X¿°-sØ-Xp-S¿∂v b sI. bp. jn_p-hns‚ ta¬ Wv Xncp-h-©q¿ k`m-lmfpw ]m- Hdokbnse ImWv-U-am-en¬ S- nb-a-k-`-bnse {]£p-_vZ- Xmeq°v k¿∆-b¿ ÿew Af- S-]-Sn-Iƒ FSp-°p-hm≥ th≠n gvk-tPpw s]mfn®Xv. Cu ka- ∂ B{I-aWßfn¬ {]Xn-ÿm-- --- amb kml-Ncy-Øn¬ apJy-a{¥n - ∂-t∏mƒ Bcm-[m-ebØns‚ ]- - -- ssZh-k`m tIc-fm-tÃ-‰v Iu¨- bØv ]mgvkt-Pn¬ ]mÃdpw `m- - Øv kwi-bn-°p∂ Bfp-Isf-°p- - ho≥ ]Svmbv°v ¬Ip∂ hnh- IpXn `mK-tØmfw ]mÿ sI.- kn¬ sk{S¬ shÃv doPn-btmSv- cybpw sIm®p-Ip-™p-ßfpw am- dn-®p≈ Atz-jWw i‡-am-°n. cWw CXm-sW-¶n¬ IqSn k¿- bp. jn_p-hns‚ ]pc-bn-S-Øn-em- ip]m¿i sNbvXn-´p-≠.v C∂v Xncp- {Xta D≠m-bn-cp-∂p-≈p. Ah¿ `- 746 tIkp-I-fn-embn ]Xn-m-bn-c- °m¿ S-]-Sn-Iƒ Imcy-£-a-a√ sW∂v a- n-em-bn. F∂m¬ 9- h-©q¿ ssZh-k`m a°ƒ°v b-s∏´v ne-hn-fn-s®-¶nepw bm- tØmfw t]¿ {]Xn-ÿm-Øp-≠.v - F∂-XmWv hmkvXhw. Iem-]I- - - h¿j-Ønp apºv lmƒ ]Wn- ssZhsØ Bcm-[n-°p-hm≥ Hcp sXmcp Zm£-Wyhpw C√msX a- Ahcn¬ 598 t]¿ CXn-Iw ]nSn- ep-jn-[-amb ÿe-ß-fn¬ ]p-c- bp-tºmƒ hkvXp-X∂hcpsS km- - -- ÿew C√m-Xm-bn-cn-°p-I-bm-Wv. ‰p-≈-h¿t]mepw e÷n-°-Ø-°- °-s∏-´-Xmbn apJy-a{¥n ho≥ [n-hmk {]{IobIsfm∂pw ^e- ∂n-[y-Øn-emWv lmƒ ]Wn-XXv. - ]mÿ hn.-‰n. G{_lmw Xncp-h- n-e-bn-emWv ssZh-P--߃ B- ]Svmbv°v nb-ak`sb Adn-bn- -- {]-Z-ambn S-∏m-°n-bn-´n-√. jvS- Ah¿ n¿t±-in® ÿe-Øp-am- ©qcn¬ ip{iq-jn-°p-∂p. cm-[n-°p∂ lmƒ ]mÿam-cm¬ ®p. tIkp-I-sf√mw Atz-jn®v s∏´ Bcm-[-m-e-b߃ ]pcp- Wv I√n´v ]Wn Bcw-`n-®-Xv. I- XI¿°-s∏-´-Xv. IqSw, Ae-hm-¶v, hnNm-cWtIm-SXn-bn-te°v ssIam- -- - ≤-cn-°p-∂-Xnv jvS-]-cn-lm-c- dm-mWv k¿°m¿ Xocp-amw. ambn e`n-°p∂ klm-b-ß-sfm- dn∏-ªn-°v Znw BtLm-jn®p 2007 se Iem-]-Øn¬ `h--c-ln- ∂pw btYm-NnXw e`n-°p-∂n-√. X-cmb 800 ¬ ]cw IpSpw-_-߃- HdokbpsS t]cn¬ {InkvXo- tXmakv ap√-°¬ Ccp-hcpw hnZym¿∞n-Isf Hm¿Ωn- °v k¿°m¿ [klmbw ev- b `qcn-]-£-ta-J-e-I-fn¬ n∂pw ∏n-®p. In. Cu tIkp-Ifn¬ GsX-¶nepw - cmPy-ßfn¬ n∂pw h≥ tXmXn¬ - IGAMA kwL-Sn-∏n® `mc- hn[-Øn-en-S-s]´ 1453 Bfp-I-sf- ]Ww tiJ-cn-°p∂ hy‡n-Ifpw - sØ- ∏ - ‰ n- b p≈ Iznkv a’- c - °p-dn-®p≈ sXfn-hp-Iƒ e`y-am- k∂≤ kwL-S--I-fpw ]oUn-X- Øn¬ hnP-bn-Ifmb jo_m-km- bn-´p-≠v. 127 tIkp-I-fn-embn 193 tcmSp th≠pw hÆw kl-I-cn- ap- t h¬, s^_n tPmk- ^ v, t]¿ Ad-Ãp-sN-øs∏-´n-´p-≠v. 2008 - °p-∂n-√. CXn-te°v ap-jym-h- Ãm≥en tPmk^v F∂n-h¿°v se Iem-]Øn¬ Kh¨sa‚ns‚ - Im-i-kw-L-S--I-fp-sSbpw D]-lm-c߃ ¬In. PCI ae-bmf - apºn¬ ka¿∏n-°-s∏-´n-cn-°p∂ k¿°m¿ GP≥kn-Ifpw ASn-b- ¢m v I¨ho-¿ cmPq Xc-I≥ dnt∏m¿´-p-kcn®v 4215 ss{IkvX- - ¥n-c- {i≤ ]Xn-∏n-t°-≠-Xp-≠v. A≤y-£X hln-®p. PCIbpsS kzmK- X - a m- i w- k n- ° p- I bpw G- Umf- k v , sSIv k m- k v , hnXy-kXamb {InkvXob sh_v v- {_lmw ]n. G{_lmw (PCI tXy- X z- Ø n- e p≈ ae- b mfw C≥tUm ˛Kƒ^v Ata-cn-°≥ Umfkv {]kn-U‚ v), tXmakv ae-bmfn Atkm-kn-tb-js‚bpw ¢m nse hnZym¿∞n- I fpw G{_lmw (IGAMAP- - d ¬ ssk‰p-ambn tUm^nIv . s‰v (IGAMA) s]¥- t °m- k - X ¬ A≤ym-]-Icpw amXm-]n-Xm-°fpw sk{I-´dn), ]m∏n tPm¨k≥ Iu¨kn¬ Hm^v C≥Uy (PCI) k∂n-ln-Xcm-bn-cp∂ tbmK-Øn¬ - F∂n-h¿ Biw-k-I-f-dn-bn-®p. Umfkv Nm∏v‰-dn-s‚bpw B`n-ap- {]ikvX ]{X-{]-h¿Ø-I-cmb Xncp-h√: ssZh-k-`-bpsS sFIy-Ønpw kphn-ti-jo-I-c-W- dn∏-ªn-°¬ Znm-tLm-jßfpsS -- Jy-Øn¬ 60˛amXp C¥y≥ dn∏- G{_lmw tXma- k v, knPq Øn-p-ambn ]pXnb sh_vssk‰v . hnhn-t[m-t±i ssk‰mb kvac-Wbp-W¿Øp∂ hoUntbm - ªnIv Znw BN-cn-®p. sakvIz- tPm¿÷v F∂n-h¿ apJy-ktµ-i- - tUm^nIv s‰v BWv Cu ]pXnb ]pXnb kwcw-`w. {InkvXob tUmIyp- s a‚dn tXmakv ap√- ‰nse au≠v kombn N¿®n¬ ߃ ¬In. amXy-`m-jbmb ae- - tXm-°-∑m-cpsS Poh-N-cn{X kwt£-]w. ÿm]--߃, hy‡n- bv°¬ Ah- X - c n- ∏ n®p. S∂ NS-ßn¬ ap≥ _l-dn≥ bmfw ]Tn-°p-∂-Xn-eqsS `mc-X- Iƒ, ip{iq-jIƒ F∂nh ]cn-Nbs∏-Sp-Øp-I. sse{_-dn, hm¿Ø- - -- PCIUmfkv sk{I-´dn jmPn aWn- kvIpƒ t_m¿Uv saºdpw sØbpw AXns‚ kmwkvImcnI Iƒ, kuPy ]c-ky-߃ XpS-ßn-bh Cu ssk‰ns‚ {]tXy-I- IGAMA-{]-kn-U‚p-amb ]n,-kn- bm‰v µn ]d-™p. ss]XyIX-sØ-°p-dn®pw IqSp- X-bm-Wv. ssZh-k`m ip{iq-j-I-mb ]mÿ sI. ]n. tPm¿÷pw amXyp sImSn- ™ q¿ NS- ß nv X¬ Adn-bm≥ {ian-bv°Wsa∂v-- lmkn tXma-kp-amWv Cu kwcw-`-Ønap ]n∂n¬ tdmam-te-Jw Hcp ]Tw c-th´ anj≥ Sq¿ hN-[ymw - AIw t]Pp-I-fn¬ 5 3 4 6-7 E-mail: ecc@emirates.net.ae, www.elohimchristian.org
  2. 2. Ftemlnw 2 Vol :1 Issue :3 2009 February 10 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ sImcn-¥y]-´Ww hfsc b-s∏´ Hcp ]´-W-ambn sImcn- _ln-j°cn-°s∏´ IpSpw-_am- v- - - ]pcmX Im- ¥y Xo¿∂p. Ime {ItaW WnXv. ew sXmt´ quot;sImcn-¥y-Im-c≥' F∂m¬ Zp- {Inkv X ymnIfm- b n- c p∂ F_n G{_lmw {]Npc {]Nm- ¿hrØ≥ F∂pw quot;sImcp- ¥ p- Chsc sImcn-¥n¬ h®v I≠p- ]Ø-m-]pcw cw F√m-n-e- Imcn' F∂m¬ thiy F∂pw ap-´nb ]utemkv Ah-tcm-Sp- bnepw tSn- Icp-Xn-t]m-∂p. IqsS ]m¿°p-Ibpw ip{iq-jbn- - sb-Sp-Øn-cp∂ Hcp-]-´-W-a-mbn-cp- epw `uXnI tPmen- b nepw sImcn-¥y-k` (Act 18 ) ∂p sImcn¥y. CXns‚ {]kn- H∂n®v kl-Icn-°bpw sNbvXp. - ]utemkv Xs‚ c≠mw anj- ≤n-bpsS {][m-Im-cW߃ ]e- - Ch-sc-°p-dn-®p≈ F√m ]c- -dn-bm{X-bn¬ AtY-bn¬ n∂v - Xm-W.v a¿i-ßfpw {]tXyIw {it≤-b- sImcn¥y¬ FØn- t ®¿∂p. 1. sImcn-¥y-]´WØns‚ ÿmw -- - amWv Xs‚ ]Xn-hp-ssienbp-k-cn®v Acts 18:18, 26, Room16:3, I X{¥-{]-[m-amb Hcp ÿm- - blq-Z-∑msc tXSn kn∂-tKm-Kp- Cor: 16:19, II Timo 4:19 amWv sImcn-¥y-v D≠m-bn-cp-∂- amµy-Ønv I-fn¬ sN∂p Ah-tcmSv tbip- sImcn- ¥ nse AIz- √ mkv Xv. ImcWw bqtdm-∏n-sbpw hnsIpdn®v {]kw-Kn® Hcp-kn- {]nkvIn-√. ]utemkv kJyw Gjy- t bbpw XΩn¬ _‘n- Hcp adp-acp∂v - ∂-tKm-Kn-s‚ {]amWn c£n-°s∏- - kphn- t ij kw_- ≤ ambn °p∂ I∏¬ bm{Xn- I ¿ Sp-hm≥ CS-bm-bn. F∂m¬ ]n∂oSv tSnb hnPbw blq-Z-∑m-cpsS sImcn¥y ]´W-Øns‚ ]Sn- blq-Zm-]£w ]utem-kns‚ D]- Zb-ob ]cm-P-b-am-bn-cp-∂p. ™mdpw Ing-°p-ap≈ c≠v Xpd- 1930Ifnse hºn® kmº- Ø nI tZ-i-sØbpw {]kw-K-sØbpw AXn-m¬ blq-Z-]£w ]u- ap- J - ] - ´ W- ß - f mb e°n- b w, amµyhpw XpS¿∂v temI alm-bp-≤hpw i‡- a mbn FXn¿Øp. (18:6) tem-kns hnNm-c-W-bv°mbv sIw{Ibm F∂o Xpd-ap-Jßfn- en- -- ]e kº∂ cmjv{Sß-fp-sSbpw kº- F∂m¬ ]utemkv Xs‚ {]Xn- tUm.jn_p B≥{Uqkv A∂sØ Kh¿Æ-dm-bn-cp∂ dßn Ic- a m¿§w k©- c n®v ZvL-S-sb XI¿®-bn-se-Øn-®p. Cu tj[w tcJ-s∏-Sp-Øn-s°m≠v quot;eqkn-b v PqWn-b v K√ntbm' thWw Xß-fpsS bm{X- Xp-S-cp- hkv{Xw IpS-™p. Bg-°Sen¬ n∂v c£-s∏-Sm-p≈ sse^v t_m´p-Ifmb cq]- -- - bpsS ASp- ° ¬ FØn®p hm≥ Bb-Xn-m¬ mm-PmXn Ah- c psS c‡- ∏ n- g - Xs‚ s∏-´-Xm-Wv. sF.-Fw.-F-^v., temI-_m-¶v, Km´v Icm¿ F∂o F∂m¬ At±lw B tI v aX-ÿ-cpsS Hcp Xmh-f-ambn Xe-bn¬ n∂v amdn-bn-cn-°p∂p ]pØ≥ kphn-ti-j-߃ bYm¿∞-Øn¬ hnI-kc cmPyß- shdp-tX-hn-´p. (18:12 ˛17) blq-Z- sImcn- ¥ y- am- d p- h mpw AXn- BI-bm¬ Rm≥ n¿Ω-e≥ F∂v fpsS Xmev]-cy-ßsf Ah-K-Wn®p sIm≠v Ahn-sS-bp≈ P- ]£w e÷n- X - c m- I p- I bpw eqsS hmWnPyw i‡n-{]m-∏n- {]Jym-]n-®p-sIm≠v PmXn-I-fn- hn-`m-K-ßsf Zb-o-b-ambn NqjWw sNøp-hmpw. Xß-fpsS sNbv X p. Iptd- m- f p- I ƒ°v ∏mpw CS- h-∂p. te°v Xncn-™p. (18:6) NqjW b-߃°v XS  kyjvSn-°p∂ cmPy-ß-fpsS ta¬ tijw ]utemkpw kl-Im-cn- Ing°v CuPnb≥ ISepw ]Sn- kn∂-tKm-Kn¬ h®v {]kwKw D]-tcm[w G¿s∏-Sp-Ønbpw Ah i‡n {]m]n®v temI kº- I-fmb Zº-Xn-Ifp-samØv Ft^- - ™mdv tI´v c£n-°-s∏´ XotØmkv Zvhy-hÿn-Xnsb X߃°-[o-am-Ip-Isb∂ e£y-Øn¬ Ata- - - - tkm-kn-te°v t]mbn. (18:18) Atbm-Wn-b≥ IS-en-t‚bpw bqkvtXmkpw ]≈n-{]-am-Wn-bmb AIz-πm-kn-sbpw {]k-°n- cn° AS-°-ap≈ cmPy-߃ Gsd-hn-P-bn-°p-Ibpw sNbvXp. a[y-Øn-ep≈ Cu ]´Ww kap- {Inkv t ]mkpw sImcn- ¥ yse √m-sbbpw Ft^-tkm-kn¬ B- - F∂m¬ km{am- P yXz cmPy- ß - f psS ta¬ Imew {Z- - n cn- ∏ n¬ n∂v c≠mbncw BZy-hn-izm-kn-IfmImw. Ah-tcm- - °n-btijw ]utemkv ssIk- - Gev]n®IØ BLmXw C∂v Ah¿ Ap-`-hn-°p-I-bm-Wv. ASn Db-c-Øn-emWv ÿnXn- sN- sSm∏w ]n∂oSpw [mcm-fam-fp-Iƒ - cy-bn-te°v bm{Xbm-bn kmº-ØoI taJ-e-bnse Nne ITn--]-Z-ß-fpsS Iq´-Øn¬ bvXn-cp-∂Xv. - - c£n-°s∏Sphm-n-Sbmbv (18:8,9) - As∏m-t√mkv as‰mcp ]pØ≥ ]Zhpw IqsS {]_p≤ P-Ønv ssIh∂p 2. temI-{]-kn-≤amb k¿∆-Iem- - - ip{iq-jbv°v XS- ambn Db- - AXm-Wv kmº-Øn-Iam-µyw. Ae-Ivk-{¥n-b-°m-cmb cp∂ FXn¿∏p-Ifn¬ ncm-imb - - ime As∏m-t√m-kns AIzq-√mkpw InS-°mSw hn´p kz]v Ipºm-c-hp-ambn IS-ep-Xm-≠n-b-h¿ ]utem-knv I¿Ømhv ss[cy- ]pcm-Xam-bn-Xs∂ {]kn≤n -- {]nkv°n-√bpw Fs^-tkm-kn¬ IÆp-o-tcmSp IqsS Iq´-ambn aSßn FØp∂p IS-sI-Wn- Øns‚ Z¿iw sImSp°p- B¿÷n-®n-cp∂ Hcp k¿∆ Iem- h®v I≠p ap´p-Ibpw Iptd-m- b#nemb I¿jI Bfl-l-Xy-Iƒ tIc-f-Øns‚ kzImcy hmnSbmbn (18:9,10) AXn-eqsS ime ChnsS D≠m-bn-cp-∂-Xn- fp-Iƒ Hcp-an®v Fs^-tkm-kn¬ Zp:Jambn-cp-s∂-¶n¬ hº≥ apX-em-fn-amcpw, _lp-cmjv{S IpØ- B¿÷n- s ®- S pØ i‡n- b m¬ m¬ mm tZi-ß-fn¬ n∂v {]h¿Øn- ® v - A- ¥ cw Hcp Im-[n-]-Xy-ap-≈-h-cpsSbpw Iq´ Bfl-lXyIƒ A¥¿tZ-iob GI-tZiw H-∂-c-h¿j-tØmfw AkwJyw hnZym¿∞n- I ƒ ip]m¿i IØp-ambn sImcn-¥n- -- Xm≥ sImcn-¥y¬ Xs∂ Xma- {]iv-ambn ]cn-W-an-°p-∂p. ChnsS FØ-s∏-´n-cp-∂p. AXp- te°v bm{X-bm°n (18:24˛28) kn®v ip{iq-jn-®p. C°m-c-W- F¥mWv ASn-ÿm ImcWw? ssZh-sØbpw ssZhoI aqew kmlnXyw, Ie, BVw- As∏m-s√mkv sImcn-¥p-k-`- Øm¬ k` hfsc i‡n-{]m-]n- hyh-ÿIsfbpw B[q-nI ap-jy¿ ]n¥≈nbXmWv {][m -- _- c w, [w, apX- e m- b - h - b n- bn¬ √ kzm[o--ap-≈-h-mbv ∏mpw hym]n-∏mpw CSbmbn. Imc-Ww. se√mw Cu ]´Ww anI®p Xo¿∂p. hnip≤ ss__n-fns‚ kmº-ØnI imkv{Xw hfsc kao- k`-bpsS h¿≤-hv Hcp ho£Ww n∂p. {]mNo- - tem- I - Ø nse Iy-Xhpw Irao-Iy-X-ep-am-Wv. quot;quot;nß-fpsS kp`n£w a‰p-≈-h- 1 . s]¥-t°m-kvXn¬ 3000 3. ho-kvdns‚ t£{Xw kmlnXy tI{µ-am-bn-cp∂p. Ae- Act 2:41 cpsS Zp¿`n-£-Ønv DX-IWw'' F∂ ss__nƒ {]Jym-]-- hn{K-lm-cm-[bp-sSbpw ]pd- -- Ivkm-{¥y AhnsS ns∂-Ønb 2. Znw {]Xn tN¿∂p-h-∂p. amWv bYm¿∞ kaXz hnfw- _ cw sNøp- ∂ - X v . ]s£, PmXn A‘-hn-izm-kßfp-tSbpw -- Ct±lw XnI™ hmssKz- Act 2:47 ss{IkvXh cmjv{S-߃ IqsS Cu bmYm¿∞yw AwKo-I-cn- Cu‰n-√-am-bn-cp∂ Cu ]´-W- `hhpw kma¿∞yhpw D≈-hm- - 3. ]pcp-j-∑m¿ 5000 °p-∂n√ F∂v am{X-a√ a‰p-≈-hsc n¿±bw Nqj-W-Ønv Act 4:4 Øn¬ an¿h, At∏m-tfm, Pq∏n- bn-cp∂p 18:24. Xncp-sh-gp-Øn¬ hnt[-b-cm°pI IqsS sNøp-∂p. ‰¿, Ubm-- Xp-S-ßnb tZho-tZ- Imcy- £ - a - X - b p- ≈ - h ≥ 18:24. 4. A- h [n kv { XoIfpw ]pcp- j - Act 5:14 amZy-am-^n-bm-Ifpw, At[m-temI cmPm-°fpw, Huj[ am^n- - - ∑mcpw h≥am-cpsS {]Xn-a-Ifpw hntZ-i- Bflm-hn¬ Fcn-hp-≈-h≥ 18: 5. ]ptcm-ln-X-∑mcpw hnizm-kØn¬ bm-I-fpw, Bbp[ am^n-bm-I-fpw, dnb¬ FtÉv {Kq∏p-Ifpw ßsf BI¿jn-°p-hm-p-ambn 25. ]Tn-°m≥ £a-X-bp-≈-h≥ Act 6:7 Hs° C√m-Ø-hs‚ A∂w A]-l-cn-°p∂ IncmX k{º-Zm- Bbn-c-tØmfw thiym-kv{Xo-I- 18:26. A≤zm-Øn¬ D’m-lap- - - 6. k` s]cp-In-h∂p tfbpw kwc-£n-®n-cp-∂p. BI- b-Øns‚ Xncn-®-Sn-bmWv Cu amµyhpw AXp-b¿Øp∂ hnm- ≈-h≥ 18: 27. ip{iqjbn¬ Act 9:37 bm¬ F√m- h n- [ - Ø n- e p≈ ]Iz-X -h-∂-h≥ ˛ 18:28 i-hpw. 7. At¥ym-Iy-bn¬ hen-b-Iq´w Zp¿hrØnbv°pw Cu ]´Ww Cu Imc- W - ß - f m- e mImw Act 11:21 kXy ssZh-Øn-¶-te°v bYm¿∞-ambn Hcp aS-ßn-h-chpw {]kn- ≤ - a m- b n. IpØ- g n™ Ime-{I-taW sImcn-¥n¬ A- hN--Øns‚ ncp-]m-[n-I-amb Ap-k-chpw A√msX CXn- 8. hfsc ]pcp-jmcw Act11 :24 ssewKnI PohnXw a‰v ]e t∏m- t √m- k ns‚ t]cn¬ Hcp smcp, {]Xn-hn-[n-bn√. Bm-flo-I-Xbpw BUw-_-chpw B`n- {Kq∏v Xs∂ DS-se-SpØp (I Cor Zp¿am¿§ S-]-Snbv°pw Ccn-∏n-S- 9. Ct°m-y-bn¬ hen-b-Iq´w Nm-c-hpw hy`n-Nm-chpw h¿≤n-°p-∂n-SØv kmº-ØoI Acm-P- Act 14 :1 am-b-Xn-m¬ Cu ]´Ww {]kn- 1:12) CXn-m¬ At∏m-t√mkv IXzw D≠m-Ip-sa∂Xv Dd-∏m-Wv. AXns‚ DØa DZm-l-c-W- 10. Znh-tk--bp≈ hf¿® ≤-ambn Xo¿∂p. sImcn-¥y -hn-´p. Ime-߃°p- amWv item-tams‚ Ime-ti-j-ap-≠mb kmº-Øn-I-am-µyhpw, Act 16:15 tijw ]utemkv hf-sc- n¿_- 4. ImbnI hntm-Z߃ - B`y-¥-c-I-em-]-hpw. XXv^-e-ambn D≠mb cmPy hn`-P-hpw. 11. sX tem-n-Iy-bn¬ ‘n-®n´pw sImcn-¥n-te°v aS-ßn- Act 17:4 aq∂v h¿j-Øn-sem-cn-°¬ B ]g-b-Im-e-Øns‚ Xn-bm-h¿Øw ΩpsS h¿Ø-am h-cp-hm≥ As∏m-t√mkv Xøm-dm- S-Øn-h∂n-cp∂ ImbnI hntm- - 12. sImcn-¥n¬ Ime-Øn¬ mw C∂v Ap-`-hp-°p-∂p. ssZh-Øn-¶-te°v aS- Ip-∂n-√. (I Cor 16:12) Act 18:8 Z-߃ (Hm´w, Nm´w, A-sºbvØv ßmsX Cn c£-bn-√. sImcn-¥p-k`bpsS ÿnXn-hn-tijw -- KpkvXn, apjvSn-{]-l-cw, kwKo- AIzn-√mkpw {]nkv°n-√bpw quot;quot;btlm-hsb `b-s∏´v Ahs‚ Iev]-- Xw, Ihn-X) S-tØ≠-Xnpw sImcn-¥nse k`m-P߃ -- - sImcn¥y ]´-WØn¬ ssZh- - I-fn¬ G‰hpw CjvS-s∏-Sp∂ ap-jy≥ ImtW-≠-Xnpambn mm-tZ-i- `n∂-Pm-Xn-Ifm-bn-cp∂ hnizm-k- - k-`bpsS ÿm]-Øn¬ ]utem- - - Øp- n∂pw Bfp- I ƒ sImcn- Øn- t e°v hcp- ∂ - X nv apºv knv {]tbm-Pam-bn-Xo¿∂ Zº- -- `mKy-hm≥..................sFiz-cyhpw kºØpw ¥ybn¬ FØn-t®-cp-am-bn-cp-∂p. D≠m-bn-cp∂ {Ia-hn-cp-≤-amb Xn-IfmWv Ch¿ s¢utZymkv Ahs‚ ho´n¬ D≠mIpw!!! Bb-Xn-eqsS hym]m-cw, aZy-]m- PohnX ne-hmcßfn¬ Xs∂ N{I- h ¿Øn- b psS Iev] tijw t]Pv: 3 {]Imcw (AD 49) C‰-en-bn¬ n∂v w, ]e-hn[ Aip-≤n-Ifm¬ nd- -
  3. 3. Ftemlnw 3 Vol :1 Issue :3 2009 February 10 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ Hcp tcJm-Nn{Xw k`-bpsS ]X-hpw ho-IcWhpw -- XpS¿® H∂mw q‰m-≠nse k` At∏m-kvsXm-e∑m-cpsS tXrXzw - A. D. 30 k`-bpsS Bflm-hns‚ ]q¿ÆX Ay-`m-j, hc-߃, ^e-߃ bYm-ÿm-]w A¤p-X߃, AS-bm-f߃, hocy-{]-hr-Øn-Iƒ - - A.D 300 k` ´w IpkvX¥n-tm-kns‚ hnfw-_cw - L -B temIw Bflob DW¿∆n-te°v tdma≥ ItØm-en° k` me - 1950 temI-kp-hn-ti-jo-IcW {]ÿm-߃ - - fl nJym Iu¨-kn¬˛ hnizm-k{- ]-amWw 1900 s]¥-t°mkvXp {]ÿm-w˛ Ay-`mj k`-bpsS cmjv{Sob A[n-Imcw ob I 1835 {- _-Zd≥ k`˛kz-X{¥ {]mtZ-inI k`-Iƒ - ]≈n-Iƒ, hn{K-l߃ - A 1820 {InkvXy≥ k`˛ kvmw ]m]-tam-NØnv -- m inip kvmw 1739 saY-UnÃv k`˛ hnip≤n ˛tPm¨ sh…n -- [: Ip¿∫m-bnse hkvXp-abam‰w - -- ∞ 1647 Izbn-t°gvkv {]ÿmw ˛ Bcm-[ Bfl-i‡n-bn¬ - ac-Wm-¥c ip≤o-IcWw - - ]X _k-]p¿Jm-˛-- PURGATORY 1609 _m-]v‰nÃv k` ˛]m-]tam-Nhpw Pe-kvm-hpw (ap-gp-I¬) - - - hm - Ø 1580 ]yqcn-‰≥kv k`˛ hnip-≤nbpw th¿]mSpw hnip≤-∑msc hmgvØpI 1559 tIm¨{Kn-tK-j≥ k`˛ k`bpw cmjv{Shpw th¿s]-´n-cn- Iym-adn-bØns‚ kz¿§m-tcm-lWw -- t BIm-icm-⁄n˛ ASSUMPTION °Ww - ˛ nte 1536 {]kv _nt‰-dn-b≥ k`˛ Xncp-hØm-gw. I¿Øm-hns‚ Hm¿Ω - dmk-Iƒ, s]cp-∂m-fp-Iƒ, IqZm-iIƒ - - ° `h-ßfn¬ thZ-hm-bbpw ]T-hpw ntcm-[n-°p-∂p. -- - A.D 1517 eqY-d≥ k`˛ hnizm-k-Øm¬ oXo-I-cWw v A.D 1453 tdmans‚ am¿´n≥eq-Y¿ 95 X¿°- kw-KXn-Iƒ P¿Ωnbnse - XI¿® ho-I-c-W -{]- hn‰≥ _¿Kv ]≈n-hm-Xn-en¬ FgpXn ]Xn-°p∂p k`m Ncn{X kw{Klw ÿm-ßfpsS Bcw-`w. -- sImcn-¥y]-´Ww................ 2 ˛mw t]Pv XpS¿® Proper) °p∂p 3:16, 7:40 XpS¿∂p t]mIp-hm≥ Xmev]-cy- °p∂hv 1:17, 2: 1,2, 15:2 h≥ 4:5, 15:23 3. Bfl- k v m- - Ø m¬ ap-≈-h-cm-bn-cp∂p Ah¿ euIn- 6. c£bpsS tI{µw 1. GI ssZhw {Inkv X p- h n- s - ° p- d n- ® p≈ GIo-IcWw - 12:13 {InkvXp 15: 3,4 I Cor 8 :4,6 I-X, `n∂-a-tm-`mhw apX-em-bh {KŸ-Im-cs‚ hnhn[ Z¿i-- 4. Ir]m- h - c - ß - f psS 7. c£- b psS Bhn- sImcn¥y k`sb mtim≥ap-J- 2. ]c-am-[n-Im-cnbpw DS-a- ߃ ZmXmhv 12:4˛11 jvImcw {]kw-K-Øn-eqsS 1:21 ÿpw I Cor 8 : 6 am-°n. 1. ΩpsS I¿Ømhv Bflm- h n- s - ° p- d n- ® p≈ 8. c£ ap-jyv An- 3. k¿∆⁄mn k`-bpsS {][m {]iv-ßsf 2,9 I Cor 12:10 , 8:3 {]tXyI hnti-jW-߃ hmcyw 1:21 ˛24, 15: 1˛ 3 Ah-tem-Iw sNbvXm¬ 2. ssZh-]p-{X≥ 6. k` (Eccliciology) 1. shfn-∏m-Sns‚ am[yaw 1. `n∂X I Cor1:10 ˛4:21 4. ]nXm-hmb ssZhw 1:9 I Cor 1:3, 8:6, 15:24 2:10 2. Zp¿∂S∏v I Cor 5:1˛ 13 1. ssZh-Øns‚ hI 3. ssZh-i‡n 2. lrZ-b-ßsf Bcm-[n- 3. hyh-lmcw (tI-kv) I Cor 6:1 ˛ 11 1:2 {KŸ- I m- c ≥ ssZh- Ø nv 1:29 °p-∂h≥ 2:10 - 4. ZmºXy {]iv-ß I Cor 7:1 ˛40 2. ssZh-Øns‚ Irjn sImSp-Øn-cn-°p∂ khn-tij 4. ssZh-Øns‚ ⁄mw 3. D]-tZ-jvSmhv 5. hn{K-lm¿∏nX I Cor 8:1 ˛11 3:6 1:24 {]tbm-K߃ - 2:13 3. ssZh- Ø ns‚ Krl- 6. Bcm-[-m-]-c-am-bXv 5. hnizm- k n- b p- s S 1. ssZh-Øns‚ CjvSw 1 :1 4. hNw evIp-∂-h≥ I Cor 11:2 ˛34 n¿ΩmWw 3:9 ⁄mw, oXn, ip≤o-I-c-Ww, 2. ssZh-Øns‚ hnizkvXX1 :9 12:8 4. ssZh-Øns‚ Be-bw 7. Ir]m-h-c-ßsf°pdn-®p≈ {]iv- hos≠-Sp∏v 3. ssZh-Øns‚ ⁄m1 :21 I Cor 14:1 ˛39 4. ap-jy≥ (Anthro- 3:11 ߃ 1:30 4. ssZh-Øns‚ ]c-am-[n-Imcwt pology) 5. k`-bpsS c≠v Ap- 8. ]p- c p- ∞ m- - s Ø- ° p- d n- ® p≈ 6. k`-bpsS ASn-ÿmw 1 :27 kwi-b-n-hm-cWw I Cor jvTm--߃ 10:1˛3, 11:23, 29 15:1 3:11 5. ssZh-Øns‚ i‡n 2 :4 1. icocw I¿Øm- h n- p- ˛58 7. ΩpsS s]kl 6. ssZh-Øns‚ Bflmhv 2 :12 bpKm-¥y-imkv{Xw ≈Xv 6:13˛15 5:7 7. ssZh-Øns‚ Adnhv 3 :20 2. {InkvXp-hns‚ Ah-b- sImcn¥ym teJ--Ønse (Escology) 8. bpK-ß-fpsS ]md 8. ssZh-Øns‚ `cWw 4 :20 h-߃ 6:15 ssZh-imkv{Xw 1. I¿Øm-hns‚ ]p-cm-K-aw 10:4 9. ssZh-Øns‚ inc-ÿm-]w 3. Bflm-hns‚ aµncw D≠mIpw 1:7, 11:26, 16:22 9. ]pcp-js‚ inc v 11 :3 Hcp {Ian- I rX- a mb ssZh- 6:19 2. ]p- c m- K - a - - Ø n¬ ]p- c p- 11:3 10. ssZh-Øns‚ {]h¿Øw 4. ]p- c p- ∞ m icocw imkv { Xa√ Cu teJw F- ∞mw, ymb-hn[n 6:14, 15:23, 3:13, 10. BZy-^ew 2 :6 {]m]n-°pw 15:44 ¶nepw ssZh-im-k{X-]camb nc- v -- 4:5, 5:5 15:23 11. ssZh-Øns‚ Ir] 15 :10 5. c£ (Soterology) h[n Nn¥- I ƒ {KŸ- I m- c ≥ 3. {KŸ- I m- c s‚ Ime- Ø p- 11. HSp-°sØ BZmw 2. {InkvXy ssIImcyw sNøp-∂p-≠v. Ah- 1. {InkvXp-hns‚ ac-W- Xs∂sb∂v hniz-kn®p 15:51 5:45 bn¬ {][m- - a m- b - X v . ssZhw, Øm¬ c£ 1:30 (Christology) 4. mw A¥y- b p- K - Ø n¬ 12. c≠mw ap-jy≥ 2. {Iqiv Hcp -bmKw {InkvXp, ]cn-ip-≤-mflm-hv, ap- 10:11 15:47 1. ssZh-Øns‚ ⁄m- jy≥, c£, k`, bpKm¥yw Etc 1:13, 5:7, 8:11 5. Poh-tm-Sn-cn-°p∂h¿ a-{X-cq- am-b-h≥ 1:30 3. ]cn-ip-≤m-flmhv 3. c£ temI- Ø nv ]m-¥cw 15:51,52 2. GI I¿Ømhpw A[n- sImcn-¥ym-te-JØnse Xntbm- -- (Pneumatology) A⁄mXw 2:8 6. ]p-cm-K-a--Ønv apºv k` Im-cnbpw 4:19 fPn 4. hne- s Im- S pØp h¿≤n-°Ww 15:58 1. shfn- s ∏- S p- Ø p∂ 3. Iev]--Iƒ Ap-k-cn- hmßnb H∂v 6:20, 7:23 Bflmhv 2:9˛11 t°Ww 7:10 1. ssZhw (Theology 5. hNw kzoI- c n- 2. hnizm- k n- b n¬ hkn- 4. al-Xz-tØmsS hcp-∂-

×