สอบ วิจัย อ.สมพงษ์ มข.

3,529 views
3,287 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,529
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สอบ วิจัย อ.สมพงษ์ มข.

 1. 1. การนำเสนอผลงานวิจัย ของ นางไกรสร ศรีภูวงศ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โครงการพิเศษ เสนอ อาจารย์สมพงษ์ พันธุรัตน์ วิชา 217720 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
 2. 2. ชื่อเรื่อง : การศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์สมพงษ์ พันธุรัตน์
 3. 3. <ul><li>ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมจึงควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป </li></ul><ul><li>พระราชบัญญัตแห่งชาติ พ . ศ . 2542 มาตรา 24 ได้กำหนดให้ การคิดเป็นส่วนสำคัญต่อการเรียนรู้ และผลจากการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานที่ 4 ... คิดวิเคราะห์ ... อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง การสอนกระบวนการคิด หรือการสอนให้คิดเป็น ยังไม่ชัดเจน ประกอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ขาดทักษะการคิด การแยกแยะข้อคิดเห็น วิเคราะห์ความ สรุปความ ขาดเหตุผล และครูขาดเทคนิคการสอนที่เน้นกระบวนการหรือขั้นตอน </li></ul><ul><li>ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 5 ขั้นตอน แล้ว จะทำให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นหรือไม่ </li></ul>ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
 4. 4. <ul><li>เพื่อศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 5 โดยการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ </li></ul>วัตถุประสงค์
 5. 5. <ul><li>นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 </li></ul><ul><li>โรงเรียนหนองขามวิทยาคารที่ได้รับ </li></ul><ul><li>การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ </li></ul><ul><li>ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น </li></ul><ul><li>มีทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น </li></ul>สมมติฐานของการวิจัย
 6. 6. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ที่กำลังเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 4 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 121 คน กลุ่มตัวอย่าง : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ที่กำลังเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 30 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม ( Cluster Random Sampling ) ขอบเขตของการวิจัย
 7. 7. ตัวแปร ตัวแปรต้น : การจัดการเรียนรู้ด้วย กระบวนการคิดวิเคราะห์ ตัวแปรตาม : ทักษะการคิดวิเคราะห์ ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
 8. 8. ระยะเวลาในการวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 25 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 25 ชั่วโมง จากวันที่ 3 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2549
 9. 9. นิยามศัพท์เฉพาะ การคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย กระบวนการคิดวิเคราะห์ ใบกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์
 10. 10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ <ul><li>นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ มีพัฒนาการด้านการคิดสูงขึ้น </li></ul><ul><li>แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ เป็นแนวทางการสอนที่ดีของครูเพื่อฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียน </li></ul><ul><li>เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์เฉพาะบุคคล </li></ul>
 11. 11. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ . ศ . 2542 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาไทย เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดวิเคราะห์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ ทฤษฎี หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการคิดและการพัฒนาการคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ กรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้
 12. 12. กรอบแนวคิดในการวิจัย <ul><li>ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม </li></ul><ul><li>การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ที่ที่ผู้วิจัยพัฒนาจากนักการศึกษา ต้องการให้เกิดกับนักเรียน </li></ul><ul><li>ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 5 ประการ คือ </li></ul><ul><li>1. การสังเกต </li></ul><ul><li>1. ขั้นกำหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล </li></ul><ul><li>2. ขั้นกำหนดปัญหาหรือข้อสงสัย 3. การจำแนกแยกแยะ </li></ul><ul><li>3. ขั้นกำหนดหลักการ 4. การเปรียบเทียบ </li></ul><ul><li>4. ขั้นพิจารณาแยกแยะ 5. การเชื่อมโยง </li></ul><ul><li>5. ขั้นสรุปและนำเสนอ ความสัมพันธ์ </li></ul>
 13. 13. วิธีดำเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รูปแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ สถานที่ทำการวิจัย
 14. 14. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ๏ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย กระบวนการคิดวิเคราะห์ ๏ จำนวน 5 หน่วย 25 แผน 1. จากตัวเองสู่สังคม 6 แผน 2. โรงเรียนที่น่าอยู่ 6 แผน 3. สื่อหลากหลายน่าเรียนรู้ 5 แผน 4. ชุมชนอันอบอุ่น 4 แผน 5. รักบ้านเกิดเปิดเมืองชุมแพ 4 แผน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ๏ แบบทดสอบวัดทักษะ การคิดวิเคราะห์ เครื่องมือ เป็นข้อสอบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ วัดทักษะย่อย ดังนี้ 1. การสังเกต 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 3. การจำแนกแยกแยะ 4. การเปรียบเทียบ 5. การเชื่อมโยงความสัมพันธ์
 15. 15. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ <ul><li>กำหนดจุดประสงค์ </li></ul>กำหนดกรอบของการสร้าง สร้างเครื่องมือ กำหนดรูปแบบ ร่างเครื่องมือ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ทดลองใช้ วิเคราะห์เครื่องมือ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ปรับปรุง แก้ไข สรุป นำไปใช้
 16. 16. รูปแบบการวิจัย <ul><li>รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ประเภทกึ่งทดลอง กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีการทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-test ) และหลังการทดลอง ( Post-test ) </li></ul>X E สอบหลัง ทดลอง สอบก่อน กลุ่มตัวอย่าง
 17. 17. การเก็บรวบรวมข้อมูล <ul><li>ปฐมนิเทศนักเรียน </li></ul><ul><li>ทดสอบก่อนทดลอง ข้อคำถาม 5 ข้อ แบบอัตนัย </li></ul><ul><li>ดำเนินการทดลอง 25 ครั้ง </li></ul><ul><li>ทดสอบหลังทดลองด้วยแบบทดสอบชุดเดิม </li></ul><ul><li>เก็บรวบรวมข้อมูล นำไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ </li></ul>
 18. 18. <ul><li>การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ </li></ul><ul><li>1 . สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) </li></ul><ul><li>2. เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่ม ก่อนทดลองและหลังทดลอง โดยใช้สถิติ t –test </li></ul>
 19. 19. <ul><li>1. ค่าเฉลี่ยของทักษะการคิดวิเคราะห์ระหว่างเรียน ของหน่วยโรงเรียนที่น่าอยู่ หน่วยจากตัวเองสู่สังคม หน่วยสื่อหลากหลายน่าเรียนรู้ หน่วยชุมชนอันอบอุ่น และหน่วยรักบ้านเกิดเปิดเมืองชุมแพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและรองลงมาตามลำดับ </li></ul><ul><li>2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน การทดลองครั้งนี้ทำให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น </li></ul>ผลการวิจัย
 20. 20. การอภิปรายผล สาเหตุสำคัญที่นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์มีทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น อาจเป็นเพราะ 1. นักเรียนตื่นเต้นกับกระบวนการและวิธีการที่ใช้จัดการเรียนรู้ เพราะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนอย่างเป็นระบบและชัดเจน เป็นไปตามลำดับ 2. นักเรียนได้รับการฝึกคิดวิเคราะห์จากเรื่องที่ง่ายใกล้ตัว ไปสู่เรื่องที่ยากขึ้นและไกลตัว 3. นักเรียนได้รับการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ด้วยเพลง เกม นิทาน ข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ 4. ใบกิจกรรมที่ใช้ เรียงลำดับเป็นขั้นตอนจากง่ายไปหายาก ประกอบด้วยการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียน มีรูปภาพและข้อความที่สั้นและน่าสนใจ ผลงานของนักเรียนมีโอกาสนำเสนอให้เพื่อน ๆ ได้ชมเชย 5. การเรียนรู้ใช้ใบกิจกรรม ทำให้นักเรียนรู้จักการจัดระบบ เรียบเรียงถ้อยคำและลำดับความคิด เพื่อให้ได้คำตอบที่แสดงถึงทักษะการสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูล การจำแนกแยกแยะ การเปรียบเทียบ และการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ อย่างน่าพอใจมากที่สุด ดังนั้นแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามขั้นตอนจึงเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกพัฒนาทักษะการคิดและได้ใช้ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง ได้อย่างอิสระและมีเหตุผล
 21. 21. <ul><li>ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 5 ขั้นตอน คือ 1 ) ขั้นกำหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ 2 ) ขั้นกำหนดปัญหาและข้อสงสัย 3 ) ขั้นกำหนดหลักการ 4 ) ขั้นพิจารณาแยกแยะ 5 ) ขั้นสรุปและนำเสนอ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการวัดทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น </li></ul>สรุปผลการวิจัย
 22. 22. ข้อเสนอแนะ <ul><li>สำหรับครู </li></ul><ul><li>เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกคิดแสดงเหตุและผล </li></ul><ul><li>ควรจัดการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนอย่างเป็นกันเอง </li></ul><ul><li>จัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความรักและสนใจที่จะเรียน </li></ul><ul><li>สนับสนุนและยกย่องนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น และเป็นแบบอย่างที่ดี </li></ul><ul><li>ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกด้านการคิดวิเคราะห์ </li></ul>
 23. 23. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป <ul><li>ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงต่อไปอีก </li></ul><ul><li>สร้างแบบฝึก ชุดฝึกในการคิดระดับต่าง ๆ และในรูปแบบอื่น ๆ </li></ul><ul><li>เปรียบเทียบนักเรียนที่ฝึกการคิดกับไม่ฝึกการคิด หรือนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อประกอบกับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยสื่อประกอบ </li></ul>
 24. 24. ขอขอบพระคุณ <ul><li>อาจารย์สมพงษ์ พันธุรัตน์ </li></ul><ul><li>เพื่อน ๆ วิชาหลักสูตรและการสอน </li></ul><ul><li>ปีการศึกษา 2549 ทุกคน </li></ul><ul><li>นำเสนอ โดย ไกรสร ศรีภูวงศ์ </li></ul>

×