Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

สอบ วิจัย อ.สมพงษ์ มข.

3,765 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

สอบ วิจัย อ.สมพงษ์ มข.

 1. 1. การนำเสนอผลงานวิจัย ของ นางไกรสร ศรีภูวงศ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โครงการพิเศษ เสนอ อาจารย์สมพงษ์ พันธุรัตน์ วิชา 217720 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
 2. 2. ชื่อเรื่อง : การศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์สมพงษ์ พันธุรัตน์
 3. 3. <ul><li>ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมจึงควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป </li></ul><ul><li>พระราชบัญญัตแห่งชาติ พ . ศ . 2542 มาตรา 24 ได้กำหนดให้ การคิดเป็นส่วนสำคัญต่อการเรียนรู้ และผลจากการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานที่ 4 ... คิดวิเคราะห์ ... อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง การสอนกระบวนการคิด หรือการสอนให้คิดเป็น ยังไม่ชัดเจน ประกอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ขาดทักษะการคิด การแยกแยะข้อคิดเห็น วิเคราะห์ความ สรุปความ ขาดเหตุผล และครูขาดเทคนิคการสอนที่เน้นกระบวนการหรือขั้นตอน </li></ul><ul><li>ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 5 ขั้นตอน แล้ว จะทำให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นหรือไม่ </li></ul>ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
 4. 4. <ul><li>เพื่อศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 5 โดยการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ </li></ul>วัตถุประสงค์
 5. 5. <ul><li>นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 </li></ul><ul><li>โรงเรียนหนองขามวิทยาคารที่ได้รับ </li></ul><ul><li>การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ </li></ul><ul><li>ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น </li></ul><ul><li>มีทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น </li></ul>สมมติฐานของการวิจัย
 6. 6. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ที่กำลังเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 4 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 121 คน กลุ่มตัวอย่าง : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ที่กำลังเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 30 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม ( Cluster Random Sampling ) ขอบเขตของการวิจัย
 7. 7. ตัวแปร ตัวแปรต้น : การจัดการเรียนรู้ด้วย กระบวนการคิดวิเคราะห์ ตัวแปรตาม : ทักษะการคิดวิเคราะห์ ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
 8. 8. ระยะเวลาในการวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 25 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 25 ชั่วโมง จากวันที่ 3 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2549
 9. 9. นิยามศัพท์เฉพาะ การคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย กระบวนการคิดวิเคราะห์ ใบกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์
 10. 10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ <ul><li>นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ มีพัฒนาการด้านการคิดสูงขึ้น </li></ul><ul><li>แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ เป็นแนวทางการสอนที่ดีของครูเพื่อฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียน </li></ul><ul><li>เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์เฉพาะบุคคล </li></ul>
 11. 11. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ . ศ . 2542 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาไทย เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดวิเคราะห์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ ทฤษฎี หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการคิดและการพัฒนาการคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ กรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้
 12. 12. กรอบแนวคิดในการวิจัย <ul><li>ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม </li></ul><ul><li>การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ที่ที่ผู้วิจัยพัฒนาจากนักการศึกษา ต้องการให้เกิดกับนักเรียน </li></ul><ul><li>ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 5 ประการ คือ </li></ul><ul><li>1. การสังเกต </li></ul><ul><li>1. ขั้นกำหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล </li></ul><ul><li>2. ขั้นกำหนดปัญหาหรือข้อสงสัย 3. การจำแนกแยกแยะ </li></ul><ul><li>3. ขั้นกำหนดหลักการ 4. การเปรียบเทียบ </li></ul><ul><li>4. ขั้นพิจารณาแยกแยะ 5. การเชื่อมโยง </li></ul><ul><li>5. ขั้นสรุปและนำเสนอ ความสัมพันธ์ </li></ul>
 13. 13. วิธีดำเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รูปแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ สถานที่ทำการวิจัย
 14. 14. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ๏ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย กระบวนการคิดวิเคราะห์ ๏ จำนวน 5 หน่วย 25 แผน 1. จากตัวเองสู่สังคม 6 แผน 2. โรงเรียนที่น่าอยู่ 6 แผน 3. สื่อหลากหลายน่าเรียนรู้ 5 แผน 4. ชุมชนอันอบอุ่น 4 แผน 5. รักบ้านเกิดเปิดเมืองชุมแพ 4 แผน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ๏ แบบทดสอบวัดทักษะ การคิดวิเคราะห์ เครื่องมือ เป็นข้อสอบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ วัดทักษะย่อย ดังนี้ 1. การสังเกต 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 3. การจำแนกแยกแยะ 4. การเปรียบเทียบ 5. การเชื่อมโยงความสัมพันธ์
 15. 15. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ <ul><li>กำหนดจุดประสงค์ </li></ul>กำหนดกรอบของการสร้าง สร้างเครื่องมือ กำหนดรูปแบบ ร่างเครื่องมือ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ทดลองใช้ วิเคราะห์เครื่องมือ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ปรับปรุง แก้ไข สรุป นำไปใช้
 16. 16. รูปแบบการวิจัย <ul><li>รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ประเภทกึ่งทดลอง กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีการทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-test ) และหลังการทดลอง ( Post-test ) </li></ul>X E สอบหลัง ทดลอง สอบก่อน กลุ่มตัวอย่าง
 17. 17. การเก็บรวบรวมข้อมูล <ul><li>ปฐมนิเทศนักเรียน </li></ul><ul><li>ทดสอบก่อนทดลอง ข้อคำถาม 5 ข้อ แบบอัตนัย </li></ul><ul><li>ดำเนินการทดลอง 25 ครั้ง </li></ul><ul><li>ทดสอบหลังทดลองด้วยแบบทดสอบชุดเดิม </li></ul><ul><li>เก็บรวบรวมข้อมูล นำไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ </li></ul>
 18. 18. <ul><li>การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ </li></ul><ul><li>1 . สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) </li></ul><ul><li>2. เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่ม ก่อนทดลองและหลังทดลอง โดยใช้สถิติ t –test </li></ul>
 19. 19. <ul><li>1. ค่าเฉลี่ยของทักษะการคิดวิเคราะห์ระหว่างเรียน ของหน่วยโรงเรียนที่น่าอยู่ หน่วยจากตัวเองสู่สังคม หน่วยสื่อหลากหลายน่าเรียนรู้ หน่วยชุมชนอันอบอุ่น และหน่วยรักบ้านเกิดเปิดเมืองชุมแพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและรองลงมาตามลำดับ </li></ul><ul><li>2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน การทดลองครั้งนี้ทำให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น </li></ul>ผลการวิจัย
 20. 20. การอภิปรายผล สาเหตุสำคัญที่นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์มีทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น อาจเป็นเพราะ 1. นักเรียนตื่นเต้นกับกระบวนการและวิธีการที่ใช้จัดการเรียนรู้ เพราะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนอย่างเป็นระบบและชัดเจน เป็นไปตามลำดับ 2. นักเรียนได้รับการฝึกคิดวิเคราะห์จากเรื่องที่ง่ายใกล้ตัว ไปสู่เรื่องที่ยากขึ้นและไกลตัว 3. นักเรียนได้รับการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ด้วยเพลง เกม นิทาน ข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ 4. ใบกิจกรรมที่ใช้ เรียงลำดับเป็นขั้นตอนจากง่ายไปหายาก ประกอบด้วยการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียน มีรูปภาพและข้อความที่สั้นและน่าสนใจ ผลงานของนักเรียนมีโอกาสนำเสนอให้เพื่อน ๆ ได้ชมเชย 5. การเรียนรู้ใช้ใบกิจกรรม ทำให้นักเรียนรู้จักการจัดระบบ เรียบเรียงถ้อยคำและลำดับความคิด เพื่อให้ได้คำตอบที่แสดงถึงทักษะการสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูล การจำแนกแยกแยะ การเปรียบเทียบ และการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ อย่างน่าพอใจมากที่สุด ดังนั้นแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามขั้นตอนจึงเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกพัฒนาทักษะการคิดและได้ใช้ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง ได้อย่างอิสระและมีเหตุผล
 21. 21. <ul><li>ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 5 ขั้นตอน คือ 1 ) ขั้นกำหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ 2 ) ขั้นกำหนดปัญหาและข้อสงสัย 3 ) ขั้นกำหนดหลักการ 4 ) ขั้นพิจารณาแยกแยะ 5 ) ขั้นสรุปและนำเสนอ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการวัดทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น </li></ul>สรุปผลการวิจัย
 22. 22. ข้อเสนอแนะ <ul><li>สำหรับครู </li></ul><ul><li>เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกคิดแสดงเหตุและผล </li></ul><ul><li>ควรจัดการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนอย่างเป็นกันเอง </li></ul><ul><li>จัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความรักและสนใจที่จะเรียน </li></ul><ul><li>สนับสนุนและยกย่องนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น และเป็นแบบอย่างที่ดี </li></ul><ul><li>ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกด้านการคิดวิเคราะห์ </li></ul>
 23. 23. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป <ul><li>ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงต่อไปอีก </li></ul><ul><li>สร้างแบบฝึก ชุดฝึกในการคิดระดับต่าง ๆ และในรูปแบบอื่น ๆ </li></ul><ul><li>เปรียบเทียบนักเรียนที่ฝึกการคิดกับไม่ฝึกการคิด หรือนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อประกอบกับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยสื่อประกอบ </li></ul>
 24. 24. ขอขอบพระคุณ <ul><li>อาจารย์สมพงษ์ พันธุรัตน์ </li></ul><ul><li>เพื่อน ๆ วิชาหลักสูตรและการสอน </li></ul><ul><li>ปีการศึกษา 2549 ทุกคน </li></ul><ul><li>นำเสนอ โดย ไกรสร ศรีภูวงศ์ </li></ul>

×