การวิจัยชั้นเรียนอาชีวศึกษา

5,556 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,556
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,047
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การวิจัยชั้นเรียนอาชีวศึกษา

 1. 1. การวิจัยในชั้นเรียนด้าน อาชีวศึกษาผศ.ดร.ปรั ช ญนั น ท์ นิ ล สุ ขศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษาสำานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1
 2. 2. ความสำาคัญของการวิจัยด้าน อาชีวศึกษา• การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ สอน• การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในการเรียน การสอน• การวิจัยเพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาผู้ เรียน• การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและ เทคโนโลยีใหม่ 2
 3. 3. ขอบเขตในการวิจัยด้าน อาชีวศึกษา• อุตสาหกรรม• พณิชยกรรม /บริหารธุรกิจ• เกษตรกรรม• คหกรรม• ศิลปกรรม• เคมีสิ่งทอ• อุตสาหกรรมท่องเทียว ่• ประมง• เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
 4. 4. ประเภทการวิจัยทางอาชีวศึกษา• การวิจัยเชิงปริมาณ – การวิจัยเชิงสำารวจ – การวิจัยเชิงทดลอง – การวิจัยเชิงประเมินผล – การวิจัยและพัฒนา• การวิจัยเชิงคุณภาพ 4
 5. 5. ขั้นตอนการทำาวิจัย• ปัญหาการวิจัย• กำาหนดหัวข้อที่ต้องการทำาวิจัย• กำาหนดกรอบแนวคิดการทำา วิจัย• ขอบเขตการทำาวิจัย• เขียนบทที่ 1• นำาเสนอบทที่ 1 5
 6. 6. ปัญหาการวิจัยด้านอาชีวศึกษา• ปัญหาในชันเรียน ้ – ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน• ปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษา – สภาพและปัญหาการบริหารงาน.....• ปัญหานักเรียน-นักศึกษา – การมาสาย , การขาดเรียน, การร่วมกิจกรรม, ยาเสพ ติด , ทะเลาะวิวาท• ปัญหาการสร้างสื่อการเรียนการสอน – การสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน• ปํญหา...... 6
 7. 7. การตั้งหัวข้อวิจัย• การศึกษาคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ .......• สภาพและปัญหาการ จัดการ........• ผลสัมฤทธิทางการเรียนของ ์ นักเรียน....• ผลการพัฒนาทักษะ ........... 7
 8. 8. การเขียนบทที่ 1• ความสำาคัญของปัญหา• วัตถุประสงค์การวิจัย /สมมุตฐาน ิ• ขอบเขตการวิจัย• ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง• ตัวแปรทีศึกษา ่• กรอบแนวคิดการวิจัย• คำานิยามศัพท์• ประโยชน์ทได้รับจากการวิจัย ี่ 8
 9. 9. การเขียนความสำาคัญของปัญหา• การนำาเสนอปัญหาวิจัย• การกล่าวถึงความสำาคัญที่ตอง ้ แก้ไขปัญหา• การศึกษาหลักการและวิธีการใน การแก้ไขปัญหา• การอ้างอิงเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง• การนำาเสนอแนวทางในการแก้ไข 9
 10. 10. การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย• เพื่อศึกษาสภาพและปัญหา• เพื่อศึกษาสาเหตุของ.......• เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะ ....• เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน• เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังเรียน• เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนระหว่าง...• เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน10
 11. 11. ขอบเขตการวิจัย• ประชากร• กลุ่มตัวอย่าง• กรอบแนวคิดการวิจัย• ตัวแปรทีศึกษา ่ – ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม• เนือหาทีใช้ในการวิจัย ้ ่• ข้อตกลงเบื้องต้นในการวิจัย 11
 12. 12. การกำาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 12
 13. 13. กรอบแนวคิดการวิจัยเชิง สำารวจ• ตัวแปรต้น – เพศ , อายุ , สภาพภาพครอบครัว, ประสบการณ์ ฯลฯ – ระดับชันเรียน , ประเภทวิชา ,สาขา ้ วิชา ฯลฯ• ตัวแปรตาม – สภาพและปัญหา – กรอบนโยบาย , หลักการทฤษฎี 13
 14. 14. กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงทดลอง• ตัวแปรต้น – วิธการสอน ี – ชุดทดลอง , ชุดฝึก – e-Learning /CAI• ตัวแปรตาม – ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน – ทักษะการแก้ปญหา ั – ความพึงพอใจ 14
 15. 15. คำานิยามศัพท์เฉพาะ• วิธีการสอนแบบ ....... หมายถึง• ชุดฝึก ........ หมายถึง• สภาพปัจจุบันของ ...... หมายถึง• ปัญหาการจัดการ..... หมายถึง• สื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง...... หมายถึง• บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรือง.....่ หมายถึง• วิชา....... หมายถึง• นักเรียนระดับ....... หมายถึง 15
 16. 16. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย• นักเรียน-นักศึกษาจะได้รบประโยชน์ ั จาก ......• ครู-อาจารย์จะได้ประโยชน์ จาก..............• ผู้บริหารจะได้ประโยชน์จาก...............• สถานศึกษาจะได้ประโยชน์ จาก...............• สำานักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษาจะได้ประโยชน์จาก... 16
 17. 17. ลำาดับขั้นตอนการวิจัย 17
 18. 18. คำาถาม ???? 18
 19. 19. วิ ท ยากรผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร. ่ ปรัชญนันท์ นิลสุข ศูนย์วิจยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา ั สำานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com 081-7037515 19

×