11 การวิจัยชั้นเรียน100449

5,605 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,605
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
62
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

11 การวิจัยชั้นเรียน100449

 1. 1. การวิจัย : การวิจัยชั้นเรียน <ul><li>กรวิกา ฉินนานนท์ </li></ul>
 2. 2. <ul><li>มนุษย์หาความรู้ได้หลายวิธี จากประสบการณ์ ประเพณี หลักเหตุผล ฯลฯ วิจัย </li></ul><ul><li>วิจัยน่าเชื่อถือกว่าวิธีอื่น วิธีอื่นกลายเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย </li></ul><ul><li>การวิจัยแพร่หลายในชาติตะวันตกมาจนเป็นวัฒนธรรม </li></ul><ul><li>ในไทยยังค่อนข้างใหม่ แต่ เริ่มแพร่หลายกันมากขึ้น </li></ul><ul><li>แม้แนวโน้มจะมีการวิจัยกันมากขึ้น แต่ยังมีปัญหา </li></ul>เกริ่นนำสู่การวิจัย …
 3. 3. <ul><ul><ul><li>ไม่เห็นความสำคัญ คิดว่ามีความรู้แก้ปัญหาแล้ว </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ไม่ต้องการทำจริง ไม่รู้เนื้อหา / วิธีวิจัย </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ขาดความสมดุลต่างคนต่างทำ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ทรัพยากรน้อย เพียง 0.2 ของ GDP </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ใช้งบฟุ่มเฟือย </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>คุณภาพการวิจัยต่ำ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ไม่นำผลไปใช้เท่าที่ควร </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ฯลฯ </li></ul></ul></ul>ปัญหาในการวิจัย ???
 4. 4. กระบวนการค้นคว้า วิเคราะห์หาข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยวิธี เชื่อถือได้ เช่นกันแต่มีขอบเขต ขั้นตอน กระบวนการ ความเป็นทางการที่น้อยกว่าได้ หรือยืดหยุ่นกว่า ทำโดยครูผู้สอนในห้องหรือภายใต้ ความรับผิดชอบ เน้นการนำผลไปแก้ปัญหาหรือ พัฒนานักเรียน ความหมาย … การวิจัย : การวิจัยชั้นเรียน :
 5. 5. <ul><ul><ul><li>มีผู้รวบรวมไว้ถึง 23 ชื่อ เช่น </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>การวิจัยของครู </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>การวิจัยชั้นเรียน </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ฯลฯ </li></ul></ul></ul>การเรียกชื่อวิจัยชั้นเรียน …
 6. 6. แก้ปัญหาต่างๆ ข้างต้นได้ เพราะ ครูสนใจ - รู้ - คิด - ทำ ( แบบ built- in) - ใช้เองเป็นประโยชน์แก่ ผู้ เรียน ตนเอง โรงเรียนลดหรือคลี่คลายปัญหาการวิจัยทั่วๆ ไปได้มาก ครูยังขาดความเข้าใจระเบียบวิธีช่วย / ผลที่ได้ใช้เฉพาะเรื่อง / ครูภารกิจมาก / ต้องการทำเป็นทางการ / ไม่ได้เรียน หรือ ฝึกโดยตรงเน้นแต่เรื่องการสอน ทำวิจัยแบบง่าย ๆ ที่เรียกว่า การวิจัยไม่เป็นทางการได้ เมื่อเชี่ยวชาญแล้วค่อยทำเต็มแบบ ข้อดี : ข้อด้อย : แก้ได้ :
 7. 7. 5 บท เป็นทางการ มาก (formal ) 5 - 10 หน้า หน้าเดียว เป็นทางการน้อย (informal) ความเป็นทางการ : สูงหรือต่ำภายใต้สภาพ ..
 8. 8. เรียงตามลำดับคือ : บรรยาย (Description) อธิบาย (Explanation) ทำนาย (Prediction) และควบคุม (Control) แม้จะมีขอบเขตและความเป็นทางการต่ำ แต่นำผลการวิจัยไปควบคุมพฤติกรรมทั้งลดและเพิ่มพฤติกรรมของ ผู้ เรียนได้ การวิจัย : การวิจัยชั้นเรียน : จุดมุ่งหมาย …
 9. 9. ศาสตร์ : วิทย์ ฯ และสังคมศาสตร์ จุดหมาย : พื้นฐาน และประยุกต์ ( ปฏิบัติการ / พัฒนา ) ข้อมูล : ปริมาณและคุณภาพ ระเบียบวิจัย : ประวัติศาสตร์ บรรยาย ทดลอง แบ่งตามเกณฑ์สำคัญได้ 4 เกณฑ์ คือ ประเภท การวิจัย …
 10. 10. ถ้าจัดประเภทจะเป็นวิจัยทาง สังคมศาสตร์ มีจุดหมาย เพื่อพัฒนา ด้วยการเน้นการสร้างหรือประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อนำไป ทดลอง ใช้ เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีเชิง ปริมาณ หรือ คุณภาพ ประเภทการวิจัยชั้นเรียน …
 11. 11. 1. การกำหนดปัญหา 2. การทบทวนเอกสาร 3. การกำหนดตัวแปร 4. การเลือกแบบวิจัย 5. การสุ่มและเลือกตัวอย่าง 6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 7. การวิเคราะห์ข้อมูล 8. สรุปผลและเขียนรายงาน ขั้นตอนการวิจัย …
 12. 12. 1. การสำรวจและกำหนดปัญหา / วัตถุประสงค์ 2. การศึกษาและทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. การสร้างและพัฒนานวัตกรรม 4. การกำหนดและวัดตัวแปร / สมมุติฐาน 5 . การเลือกแบบวิจัย 6. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 7. การเลือกสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 8. การสรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย ขั้นตอนการวิจัยชั้นเรียน …
 13. 13. วงจรการวิจัยชั้นเรียน … สังเกตอาการผิดปรกติทาง การเรียน / ความประพฤติของผู้เรียนเพื่อระบุปัญหาแท้ ลงมือแก้และจดบันทึก เขียนรายงาน ซักถามถึงสาเหตุแท้ หาวิธีแก้ที่ตรงกับสาเหตุ
 14. 14. หมายถึง สิ่งที่นักวิจัยอยากรู้ ได้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น ความสนใจ ประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้สงสัยหรือประสบปัญหา เข้าอบรม ประชุม ผู้บังคับบัญชา อ่านรายงานวิจัย บทคัดย่อ บทความ ทฤษฎีต่าง ๆ ข้อโต้แย้ง ความเปลี่ยนแปลง แนวโน้ม แหล่งทุน แนวทางการวิจัย ปัญหาการวิจัย : การสำรวจและกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ …
 15. 15. <ul><li>ได้จากประสบการณ์โดยตรงในชั้นเรียนจากการเปรียบ เทียบ สภาพจริงกับสภาพที่ควรจะเป็นว่ามีช่องว่างมากเพียงใด หรือสภาพที่ต้องการ ทำให้ สะดวกต่อการกำหนดปัญหา / หัวข้อ </li></ul>ปัญหา / หัวข้อวิจัยชั้นเรียน …
 16. 16. การสำรวจปัญหา … <ul><li>แบบบันทึก </li></ul><ul><li>สังเกต </li></ul><ul><li>สัมภาษณ์ </li></ul><ul><li>สอบถาม </li></ul><ul><li>รายงานตนเอง </li></ul><ul><li>ฯลฯ </li></ul>ปัญหา 1 ปัญหา 2 ปัญหา 3 . . . n ปัญหา X สาเหตุ 1 สาเหตุ 2 สาเหตุ 3 . . n สาเหตุ X ปัญหา X สำคัญหรือสัมพันธ์กัน วิธีแก้ 1 วิธีแก้ 2 วิธีแก้ 3 . . n จัดลำดับความสำคัญ ศึกษาเอกสาร วิธีแก้ ปัญหา ปัญหาการวิจัย ตัดประเด็น
 17. 17. การกำหนดปัญหาหรือหัวข้อ … ปัญหา สาเหตุ 1 สาเหตุ 2 สาเหตุ 3 . . สาเหตุ n ระดับ 1 ปัญหาการวิจัย วิธีแก้ปัญหา ทดลองใช้ ผลที่ดีขึ้น การดำเนินการแก้ปัญหา ระดับ 2
 18. 18. <ul><li>ส่วนใหญ่จะกำหนดดังนี้ </li></ul><ul><li>ระดับ 1 : เพื่อสำรวจปัญหา ( พฤติกรรมผู้เรียน ) </li></ul><ul><li>ระดับ 2 : เพื่อสร้างหรือพัฒนา ( ชื่อนวัตกรรม ) </li></ul><ul><li> : เพื่อตรวจสอบหรือศึกษาผลของการใช้ ( ชื่อนวัตกรรม ) </li></ul>การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยชั้นเรียน ...
 19. 19. การศึกษาและทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ... ศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ เอกสาร บุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เวลามาก ต้องค้นคว้าอย่างครอบคลุมตามปัญหาและขอบเขตการวิจัย โดยต้องสรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ ไม่เน้นมากนักอาจใช้ประสบการณ์ ความเห็นของผู้เกี่ยวข้องได้ การวิจัย : การวิจัยชั้นเรียน :
 20. 20. การสร้างและพัฒนานวัตกรรม … สื่อ เทคนิควิธี กิจกรรม ฯลฯ ที่คิดขึ้นหรือนำมาปรับ ถ้าไม่ใช่การวิจัยเชิงทดลองมักจะไม่เน้นการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม ถ้าเชิงทดลองจะต้องสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม ครบตามกระบวนการ ส่วนใหญ่จะสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมเพื่อทดลองใช้ โดยลดขั้นตอนลงได้บ้าง นวัตกรรม : การวิจัยชั้นเรียน : การวิจัย :
 21. 21. <ul><li>กำหนดสิ่งที่จะพัฒนา </li></ul><ul><li>กำหนดนวัตกรรม </li></ul><ul><li>สร้างหรือพัฒนานวัตกรรม </li></ul><ul><li>ทดลองใช้ </li></ul><ul><li>ใช้ในสถานการณ์จริง ( ถ้ามี ) </li></ul><ul><li>ประเมินผล </li></ul><ul><li>ปรับปรุง ( ถ้ามี ) </li></ul><ul><li>ทดลองใช้และประเมินผลเรื่อย ๆ ( ถ้ามี ) </li></ul>ขั้นตอน การสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม …
 22. 22. ตัวแปรและสมมุติฐาน … ตัวแปร : มีตัวแปรตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป ตัวแปร : มักจะมี 2 ตัวแปร โดยนวัตกรรมเป็นตัวแปรต้นแล ะ พฤติกรรมนักเรียนที่ต้องการแก้ หรือพัฒนาเป็นตัวแปรตาม การวิจัยชั้นเรียน : การวิจัย :
 23. 23. ประเภทตัวแปร … ตัวแปรเกิน ( ไอคิว , เพศ , ความรู้เดิม ฯลฯ ) ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ( วิธีสอน ) ( คะแนน ) ตัวแปรแทรก ( ความสนใจ เหนื่อย ฯลฯ )
 24. 24. ตัวแปรที่ใช้กันมากในการวิจัยชั้นเรียน … ตัวแปรต้น นวัตกรรมที่สร้างหรือพัฒนาขึ้น เชน บทเรียน สำเร็จรูป ชุดการสอน สื่อช่วยสอนต่าง ๆ ชุดปรับพฤติกรรม และชุดฝึกทักษะ เป็นต้น ตัวแปรตาม พฤติกรรมของนักเรียน ด้านพุทธิพิสัย และ หรือจิตพิสัย ทักษะพิสัย
 25. 25. สมมุติฐาน … เป็นสิ่งที่คาดว่าจะเกิดโดยมาจากหลักการ เหตุผล ทฤษฎี งานวิจัย ฯลฯ ส่วนใหญ่มีสมมุติฐานยกเว้นการวิจัยเชิงสำรวจ หรือเชิงคุณภาพ ควรจะมี เพราะส่วนใหญ่ เป็นการวิจัย เชิงทดลองโดยตั้งว่า “ เมื่อได้รับ ( ชื่อนวัตกรรม ) แล้วผู้เรียนจะมี ( พฤติกรรมที่คาดหวัง ) ดีขึ้น” การวิจัยชั้นเรียน : การวิจัย :
 26. 26. ถ้าเป็นการวิจัยเชิงทดลองเลือกแบบวิจัยได้มาก เพราะมีกลุ่มตัวอย่างและสภาพที่เอื้อกว่า มักจะมีอุปสรรคการเลือกแบบวิจัย เพราะข้อจำกัดด้านกลุ่มตัวอย่าง การวิจัย : การวิจัยชั้นเรียน : แบบวิจัย …
 27. 27. การวิจัย : การวิจัยชั้นเรียน : มักทำได้แค่แบบที่ 1 แต่ถ้าอยู่ในวิสัยที่ทำแบบอื่นได้ก็จะดี โดยเฉพาะแบบที่ 4 แบบการวิจัยที่นิยมใช้ … 4. สุ่ม ให้ วัด สุ่ม วัด 2. วัด 1 ให้ วัด 2 วัด 1 วัด 2 3. สุ่ม วัด 1 ให้ วัด 2 สุ่ม วัด 1 วัด 2 1. วัด 1 ให้ วัด 2
 28. 28. สุ่มหรือเลือกตามหลักการ เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากร คือ มีจำนวนเพียงพอ และควรได้มาด้วย การสุ่ม มักมีข้อจำกัดเรื่องจำนวนทำให้สุ่มไม่ได้ การวิจัย : การวิจัยชั้นเรียน : การสุ่มหรือเลือกตัวอย่าง …
 29. 29. เครื่องมือ : เน้นการสร้าง และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน การเก็บข้อมูล : เก็บมากตามกลุ่มหรือพื้นที่เป้าหมาย เครื่องมือ : การสร้างอาจทำได้เช่นเดียวกับการวิจัยทั่วไป แต่การพัฒนาอาจมี ข้อกำหนดเพราะกลุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูล : สะดวกเพราะส่วนใหญ่เก็บภายในห้องเรียน ตามสภาพการเรียนการสอนปกติ การวิจัย : การวิจัยชั้นเรียน : การสร้างและพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ..
 30. 30. ถ้าเป็นการวิจัยเชิงปริมาณเน้นการใช้สถิติ ไม่เน้นสถิติมากนักเพราะไม่ต้องการอ้างอิงไป ยังประชากร แต่ยังคงใช้สถิติ บรรยายและหาคุณภาพเครื่องมืออยู่บ้าง รวมทั้งต้องหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมด้วย การวิจัย : การวิจัยชั้นเรียน : การใช้สถิติ …
 31. 31. ต้องเขียนเป็นสากลมี 5 บท และส่วนประกอบครบถ้วนตามข้อกำหนดของหน่วยงาน รายงานได้ตั้งแต่หน้าเดียวจนกระทั่งสมบูรณ์แบบสากล การวิจัย : การวิจัยชั้นเรียน : การเขียนรายงานการวิจัย …
 32. 32. <ul><li>มี 3 ส่วนสำคัญคือ </li></ul><ul><li>ผู้เรียนมีปัญหาอะไร </li></ul><ul><li>ใช้วิธีไหนแก้ </li></ul><ul><li>ได้ผลอย่างไร </li></ul>รายงานหน้าเดียว …
 33. 33. <ul><li>มี 9 ส่วนคือ </li></ul><ul><ul><li>สภาพทั่วไปผู้เรียน </li></ul></ul><ul><ul><li>สิ่งที่คาดหวังในตัวผู้เรียน </li></ul></ul><ul><ul><li>สิ่งที่มีจริงในตัวผู้เรียน </li></ul></ul><ul><ul><li>เป้าหมายจากการเปรียบเทียบ 2 กับ 3 </li></ul></ul><ul><ul><li>การเลือกและการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม </li></ul></ul><ul><ul><li>ทำแผนการใช้ </li></ul></ul><ul><ul><li>ปฏิบัติตามแผน </li></ul></ul><ul><ul><li>ประเมินผล </li></ul></ul><ul><ul><li>บรรยายความรู้สึก </li></ul></ul>รายงาน 5 – 10 หน้า …
 34. 34. <ul><li>มี 3 ส่วนใหญ่คือ </li></ul><ul><li>ส่วนต้น : บทคัดย่อ กิตติกรรม สารบัญต่าง ๆ </li></ul><ul><li>ส่วนเนื้อหามี 5 บท : </li></ul><ul><li>1 ) บทนำ , 2 ) เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3) วิธีดำเนินการ , 4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล , 5) สรุป อภิปราย เสนอแนะ </li></ul><ul><li>3. ส่วนท้าย : บรรณานุกรม , ภาคผนวก ฯลฯ </li></ul>รายงานเต็มรูป …
 35. 35. สวัสดี

×