รายงานวิจัยในชั้นเรียน

54,880 views

Published on

Published in: Education
4 Comments
12 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
54,880
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
293
Actions
Shares
0
Downloads
1,435
Comments
4
Likes
12
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานวิจัยในชั้นเรียน

  1. 1. รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมไม่ส่งงาน โดยการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดย นายไชยวัฒน์ วิเชียรไชย ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กระทรวงศึกษาธิการ
  2. 2. รายงานการวิจัยในชั้นเรียนชื่อเรื่อง การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมไม่ส่งงาน โดยใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนชื่อผู้วิจัย นายไชยวัฒน์ วิเชียรไชย ตาแหน่ง ครูผู้ช่วยที่มาและความสาคัญของปัญหา กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ปีการศึกษา 2554จากสถิติข้อมูลการส่งงานปรากฏว่านักเรียนร้อยละ 8.95 ขาดส่งงานอยู่เสมอ ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ผู้สอนได้ทาการสังเกตและสอบถามข้อมูลนักเรียนพบว่านักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อรายวิชาที่เรียนและมีความรู้สึกว่ารายวิชาที่เรียนยากขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและการทางานส่งปัญหาการวิจัย การใช้วิธีการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ช่วยให้นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการไม่ส่งงานได้หรือไม่วัตถุประสงค์การวิจัย - เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการไม่ส่งงาน - เพื่อนักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขประเภทงานวิจัย เป็นการวิจัยเชิงทดลองตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ตัวแปรตาม การส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3วิธีการดาเนินการวิจัย ประชากร/กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อาเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามเครื่องมือการวิจัย ก. เครื่องมือในการแก้ปัญหาวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ข. เครื่องมือในการเก็บข้อมูล แบบบันทึกพฤติกรรม แบบประเมินการสอน
  3. 3. วิธีการเก็บข้อมูล 1. แบบบันทึกการส่งงานของนักเรียนก่อนและหลังการใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 2. แจกแบบประเมินให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เพีอให้นักเรียนประเมินการสอน ่สถิติที่ใช้และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 1. ค่าร้อยละ 2. ค่าเฉลี่ย (x)แนวทางการดาเนินงาน 1. เมื่อทาการสอนไปได้ประมาณ 2 เดือนครูสังเกตจากสถิติการส่งงานพบว่ามีนักเรียนประมาณ8.95 เปอร์เซ็นต์ ขาดส่งงาน 2. สาเหตุนักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจงานที่ทา 3. วิธีการแก้ปัญหาแบบเพื่อนช่วยเพื่อระยะเวลาดาเนินงาน - 1 ภาคเรียน (16 พฤษภาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2554)วิธีการดาเนินการวิจัย 1. สารวจปัญหา ศึกษาข้อมูล จากการเรียนการสอน โดยใช้แบบบันทึกเก็บคะแนน การสังเกตการซักถามพบว่า นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในงานที่ทา 2. นักเรียนและครูจึงแก้ไขพร้อมกันใช้เวลา 2 สัปดาห์ ใช้วิธีการดังนี้ 2.1 เดือนที่ 1-3 (ชั่วโมง 1-2) ครูให้นักเรียนทางานส่งโดยมีการแบบกลุ่มให้นักเรียนที่ผลการเรียนดีคละกับนักเรียนที่มีผลการเรียนต่า 2.2 เดือนที่ 4-5 (ชั่วโมง 3-4) นักเรียนออกมาแสดงผลงานหน้าชั้นเรียน และให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมประเมินผลงาน 2.3 ครบกาหนด 1 ภาคเรียน สรุปผลพร้อมประเมินผล พบว่านักเรียนมีการส่งงานเพิ่มมากขึ้นผลการวิจัย ตาราง 1 แสดงค่าสถิติของนักเรียนก่อนการใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3ค่าสถิติ คะแนนก่อนการใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
  4. 4. คะแนนสอบ สนใจเรียน ส่งงาน เข้าเรียนค่าเฉลี่ย 5.2 7.1 3.9 9.6ค่ามัธยมฐาน 5 6 3 9ค่าฐานนิยม 5 6 3 9 ตาราง 2 แสดงค่าสถิติของนักเรียนหลังการใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3ค่าสถิติ คะแนนก่อนการใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน คะแนนสอบ สนใจเรียน ส่งงาน เข้าเรียนค่าเฉลี่ย 6.3 9.1 4.9 10ค่ามัธยมฐาน 8 8 4 10ค่าฐานนิยม 8 8 4 10สรุปผลการวิจัย ก่อนใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน นักเรียนมีพฤติกรรมไม่ส่งงานในชั้นเรียนคิดเป็นร้อยละ 8.95แต่เมื่อนาวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มาใช้ นักเรียนมีพฤติกรรมการส่งงานค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 4.9 แสดงว่าวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ได้เป็นผลสาเร็จ

×