Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการไม่ส่งการบ้าน

5,704 views

Published on

 • Be the first to comment

วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการไม่ส่งการบ้าน

 1. 1. วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 / 6 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองในเรื่องการไม่ส่ง งาน / การบ้าน ผู้วิจัย ครูวรศักดิ์ อัดโดดดอน สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 โดยได้รับความเห็นชอบจาก ……………………………………………ประธาน ()
 2. 2. ……………………………………………..อาจารย์ ที่ปรึกษา (ครูกุหลาบ สอาด) ประกาศคุณูปการ การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ สำาเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ จากครูกุหลาบ สอาด อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ให้ ความรู้ ความคิด ให้คำาแนะนำา คำาปรึกษาตลอดจนการตรวจแก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆ เป็นอย่างดี จนการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เสร็จ สมบูรณ์ ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ ขอขอบพระคุณท่านผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง คือ ภราดาพิสูตร วาปีโส ท่านรองผู้อำานวยการ คือ ภราดาจักรกรี อินธิเสน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คือ ครูมาริสา สิงหพันธ์ หัวหน้างาน วิจัย ม. จรัล ภิญวัย ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ ให้คำาแนะนำา ให้ ความรู้ ความคิดที่มีประโยชน์ และอำานวยความสะดวกในการศึกษา วิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างดี และขอขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 6 ของโรงเรียนอัสสัมชัญระยองทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็น อย่างดีในการวิจัยและเก็บข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จน กระทั่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ ครูวรศักดิ์ อัดโดดดอน ผู้วิจัย 2
 3. 3. 3 ชื่อง านวิจัย การศึกษาพฤติกรรมของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 6 โรงเรียน อัสสัมชัญระยองในเรื่องการ ไม่ส่งงาน / การบ้าน ชื่อผู้วิจัย ครูทิพรัตน์ รัตตะมาน ก ลุ่ม ส า ร ะ ก า ร เ รีย นรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ครูกุหลาบ สอาด บทคัดย่อ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 / 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ ระยองผู้วิจัยได้จัดทำาแบบสอบถามเพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่ง งาน / การบ้านของนักเรียนจำานวน 15 ข้อ โดยให้นักเรียนเรียง ลำาดับสาเหตุการไม่ส่งงาน / การบ้านตามลำาดับที่มากที่สุดจนถึง น้อยที่สุดจากลำาดับ 1 – 15 และได้ทำาการนำาผลของแต่ละสาเหตุ มาหาค่า ร้อยละ แล้วนำาข้อมูลมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปพร้อมทั้ง นำาเสนอในรูปของตารางประกอบคำาบรรยาย เพื่อศึกษาพฤติกรรม ชองนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน ผลการศึกษาปรากฏว่า จากการศึกษาและวิเคราะห์ แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 6 ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน แสดงให้เห็นว่า สาเหตุ ของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ลำาดับที่ 1 คือ การให้การบ้านมาก เกินไป และแบบฝึกหัดยากทำาไม่ได้ โดยคิดจากนักเรียน 41 คน ที่ เลือกเป็นสาเหตุอันดับที่ 1 และ 2 จำานวน 27 คน คิดเป็น ร้อยละ 65.85
 4. 4. 4 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6/6 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน ความสำาคัญและที่มา ปัจจุบันจากการสอบถามครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆของ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มัก จะส่งงาน / การบ้านไม่ตรงเวลาที่ครูผู้สอนกำาหนด หรือบางคนก็ ไม่ส่งงาน / หรือการบ้านเลย ซึ่งทำาให้ครูผู้สอนไม่สามารถวัดความ รู้ หรือติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนได้ ซึ่งในบางรายวิชาอาจ มีผลต่อคะแนนเก็บของนักเรียนด้วย ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งในฐานะที่เป็น ทั้งครูผู้สอนและครูประจำาวิชาเห็นความสำาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ ทำาการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6 เพื่อนำามาเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาของ นักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านต่อไป ทางเลือกที่คาดว่าจะแก้ปัญหา จัดทำาแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมชองนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองในเรื่องการไม่ส่ง งาน / การบ้าน เพื่อนำาผลจากการวิจัยมาเก็บเป็นข้อมูลเพื่อนำาไป แก้ไขปัญหาในการไม่ส่งงาน / การบ้าน แก้ปัญหาการเรียนการ สอน รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนเห็นความสำาคัญของการส่งงาน / การบ้าน จุดมุ่งหมาย 1. เพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ของ นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 / 6 2. เพื่อรวบรวมข้อมูลสำาหรับการแก้ปัญหาการไม่ส่งงาน / การบ้านของนักเรียน
 5. 5. ตัวแปรที่ศึกษา 5 1. แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมชองนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองในเรื่องการไม่ส่ง งาน / การบ้าน 2. ระดับคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถาม กรอบแนวคิดในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 6 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองผู้วิจัยได้จัดทำา แบบสอบถามเพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้านของ นักเรียนจำานวน 15 ข้อ โดยให้นักเรียนเรียงลำาดับสาเหตุการไม่ส่ง งาน / การบ้านตามลำาดับที่มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุดจากลำาดับ 1 – 15 และได้ทำาการนำาผลของแต่ละสาเหตุ มาหาค่า ร้อยละ แล้วนำา ข้อมูลมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปพร้อมทั้งนำาเสนอในรูปของตาราง ประกอบคำาบรรยาย เพื่อศึกษาพฤติกรรมชองนักเรียนในเรื่องการ ไม่ส่งงาน / การบ้าน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทราบถึงพฤติกรรมและสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้านของนักเรียน 2. ได้แนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน ขอบเขตของการวิจัย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษา พฤติกรรมของนักเรียนในการไม่ส่งงาน / การบ้านของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 / 6 โดยใช้ข้อความที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุของ การไม่ส่งงาน / การบ้าน จำานวน 15 ข้อ และได้กำาหนดขอบเขต ของการวิจัยไว้ดังนี้ 1.ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง กำาลัง ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมปีที่ 6/6 ในภาคเรียนที่ 2 ประจำา ปีการศึกษา 2546 จำานวนห้องเรียนจำานวน 41 คน
 6. 6. 2. แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา เป็นเป็นแบบสอบถาม เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้นประถมปีที่ 6 ในเรื่อง การไม่ส่งงาน / การบ้าน จำานวน 15 ข้อ วิธีดำาเนินการวิจัย ระยะเวลาในการดำาเนินงาน 20 พฤศจิกายน 2546 - 24 กุมภาพันธ์ 2547 วัน เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ 20 – 30 - ศึก ษ า ส ภ า พ ปัญห า แ ล ะ พฤ ศ จิก า ยน วิเคราะห์ปัญหา 2546 1 - 30 ธั น ว า ค ม 2546 - เขียนเค้าโครงงานวิจัยในชั้น เรียน - ศึก ษ า เ ท ค นิค ก า ร ส ร้า ง แบบสอบถาม -อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ส ร้ า ง แบบสอบถามที่จะใช้ในงานวิจัย 15 ม ก ร า ค ม 2547 - นักเรียนทำาแบบสอบถาม ผู้วิจัย บัน ทึก ข้อมูล 16 – 31 มกราคม - เ ก็บ ร ว บ ร ว ม ข้อ มูล แ ล ะ วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย บัน ทึก ข้อมูล 1 – 24 ก. พ. 2547 - สรุปและอภิปรายผล - จัดทำารูปเล่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. แบบสอบถาม ขั้นตอนการดำาเนินการ ในการดำาเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน โดย ใช้ แบบสอบถามเพื่อหาสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ผู้วิจัย ได้วางแผนการดำา เนินการศึกษา สร้างแบบสอบถาม โดยใช้ ข้อความที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุของการมาส่งงาน / การบ้าน และ ได้ดำาเนินการซึ่งมีรายละเอียดเป็นขั้นตอนดังนี้ 1.ขั้นวิเคราะห์ ( Analysis) 6
 7. 7. 1.1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน การวิเคราะห์ ผู้เรียนได้กำาหนดไว้ดังนี้ ประชากร คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 6 ภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จำานวน 6 / 6 ห้องเรียน จำานวน 41 คน 1.2 วิเคร า ะห์สา เหตุของกา ร ไม่ส่ง ง าน / กา รบ้าน ของนักเรียน โดยการหาค่าร้อยละ 2. ขั้นออกแบบ (Design) ผู้วิจัยดำาเนินการสร้างแบบสอบถามเพื่อวัดพฤติกรรมของ นักเรียนในการไม่ส่งงาน/ การบ้าน โดยมีลำาดับขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 1.1 ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารต่างๆ 1.2 สร้างแบบสอบถามเพื่อวัดพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อหา สาเหตุในการไม่ส่งงาน/ การบ้านของนักเรียนในระดับชั้น ป. 6 / 6 จำานวน 15 ข้อ โดย ให้นักเรียนใส่หมายเลขลำาดับสาเหตุของการไม่ส่งงานจากลำาดับ มากที่สุด ( 1 ) ไปจนถึงลำาดับน้อยที่สุด ( 15 ) 1.3 นำาแบบวัดเจตคติที่สร้างขึ้นเสนอต่อที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อตรวจสอบแก้ไข 1.4 นำาแบบวัดเจตคติมาปรับปรุงแก้ไขก่อนนำาไปใช้จริง 3. ขั้นดำาเนินการ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการดำาเนินการดังนี้ 3.1 นำาแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรม ในเรื่องการไม่ส่ง งาน / การบ้าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 6 ภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จำานวน 41 คน เพื่อหาสาเหตุของการไม่ส่งงาน และทำาการบันทึกคะแนน 3.2 ดำาเนินการหาค่าร้อยละของแต่ละข้อสาเหตุ 4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 4.1 วิเคราะห์ข้อมูล - วิเคราะห์ผลจากคะแนนที่ได้จากการทำาแบบสอบถาม เพื่อศึกษาพฤติกรรม 4.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 4.2.1 การหาค่าร้อยละ ค่าร้อยละ = X x 100 N 7
 8. 8. เมื่อ X = คะแนนที่ได้ N = จำานวนนักเรียนทั้งหมด 5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 8 จากการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา พฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 6 ในเรื่อง การไม่ส่งงาน / การบ้าน เพื่อนำาผลการวิจัยมาเก็บเป็นข้อมูลเพื่อ หาสาเหตุ และนำาไปแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอนและเพื่อให้ นักเรียนเห็นความสำาคัญของการส่งงานและการบ้าน โดยใช้ แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมจำานวน 15 ข้อ โดยกลุ่ม ตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 6 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2546 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จำานวน 41 คน โดย สามารถวิเคราะห์ผลได้ดังนี้ 5.1 ผลการประเมินแบบสอบถามของนักเรียนในเรื่องการไม่ ส่งงาน / การบ้าน เกี่ยวกับการหาสาเหตุที่ไม่ส่งงาน การบ้านของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 6 ตาราง 1 ผลการประเมินแบบสอบของนักเรียนถึงสาเหตุที่ผู้ เรียนไม่ส่งงาน / การบ้าน สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ลำาดับที่ ร้อยละ 1. การบ้านมากเกินไป 1-2 65.85 2. แบบฝึกหัดยากทำาไม่ได้ 4 17.07 3. ไม่น่าสนใจ 8 14.63 4. เวลาน้อย 14 14.63 5. ครูอธิบายเร็ว 3 12.20 6. ไม่เข้าใจคำาสั่ง 6-7 41.46 7. ไม่ได้นำาสมุดมา 5 14.63 8. เบื่อหน่ายมาอยากทำา 9 17.07 9. ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง 13 17.07 10. หนังสือหาย 9 17.07 11. ลืมทำา 10 14.63 12. ไม่มีคนคอยให้คำาปรึกษา 11 4.88 13. เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนวิชาอื่น 15 17.07 14. ออกงานกับผู้ปกครอง 12 19.51
 9. 9. 9 15. ทำากิจกรรมของโรงเรียน 15 19.51 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าการตอบแบบสอบถามของ นักเรียนในเรื่องสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน โ ด ย ทำาการเรียงลำาดับจากสาเหตุที่นักเรียนที่นักเรียนคิดว่าเป็นสำาเหตุที่ สำาคัญที่สุดจนถึงสาเหตุที่น้อยที่สุด ตามลำาดับ 1 – 15 ดังต่อไปนี้ การบ้านมากเกินไป อยู่ในลำาดับที่ 1 – 2 คิ ด เ ป็น ร้อ ย ล ะ 65.85 ( 27 คน ) ครูอธิบายเร็วเกินไป อยู่ในลำาดับที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 12.20 ( 5 คน ) แบบฝึกหัดยากทำาไม่ได้ อยู่ในลำาดับที่ 4 คิด เ ป็น ร้อยละ 17.07 ( 7 คน ) ไม่ได้นำาสมุดมา อยู่ในลำาดับที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 14.63 ( 6 คน ) ไม่เข้าใจคำาสั่ง อยู่ในลำาดับที่ 6 – 7 คิ ด เ ป็น ร้อ ย ล ะ 41.46 ( 17 คน ) ไม่น่าสนใจ อยู่ในลำาดับที่ 8 คิดเป็นร้อยละ 14.63 ( 6 คน ) เบื่อหน่าย ไม่อยากทำา อยู่ในลำาดับที่ 9 คิดเป็นร้อยละ 17.07 ( 7 คน ) หนังสือหาย อยู่ในลำาดับที่ 9 คิดเป็นร้อยละ 17.07 ( 7 คน ) ลืมทำา อยู่ในลำาดับที่ 10 คิด เ ป็น ร้อ ย ล ะ 14.63 ( 6 คน ) ไม่มีคนคอยให้คำาปรึกษา อยู่ในลำาดับที่ 11 คิดเป็นร้อยละ 4.88 ( 2 คน )
 10. 10. 10 ออกงานกับผู้ปกครอง อยู่ในลำาดับที่ 12 คิด เ ป็น ร้อ ย ล ะ 19.51 ( 8 คน ) ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง อยู่ในลำาดับที่ 13 คิดเป็นร้อยละ 17.07 ( 7 คน ) เวลาน้อย อยู่ในลำาดับที่ 14 คิดเป็นร้อ ยล ะ 14.63 ( 6 คน ) ทำากิจกรรมของโรงเรียน อยู่ในลำาดับที่ 15 คิดเป็นร้อยละ 19.51 ( 8 คน ) เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนวิชาอื่น อยู่ในลำาดับที่ 15 คิด เ ป็น ร้อยละ 19.51 ( 8 คน ) 6. สรุปผลการศึกษาวิจัย จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 6 ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน แสดงให้เห็นว่า สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ลำาดับที่ 1 คือ การให้การบ้านมากเกินไป และแบบฝึกหัดยากทำาไม่ ได้ โดยคิดจากนักเรียน 41 คน ที่เลือกเป็นสาเหตุอันดับที่ 1 และ 2 จำานวน 27 คน คิดเป็น ร้อยละ 65.85 7. อภิปรายผลการศึกษา จากการสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 6 ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน ใน ครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 1. พบว่าแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 / 6 ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน ได้ทำาให้ทราบถึงสาเหตุที่สำาคัญมากที่สุด จนถึงสาเหตุที่ น้อยที่สุด ในการไม่ส่งงาน / การบ้านคือ การบ้านมากเกิน ไป ครูอธิบายเร็ว แบบฝึกหัดยากทำาไม่ได้ ไม่ได้นำา สมุดมา ไม่เข้าใจคำาสั่ง ไม่น่าสนใจ เบื่อหน่าย ไม่ อยากทำา หนังสือหาย ลืมทำา ไม่มีคนคอยให้คำา
 11. 11. 11 ปรึกษา ออกงานกับผู้ปกครอง ช่วยเหลืองานผู้ ปกครอง เวลาน้อย ทำากิจกรรมโรงเรียน และเตรียมตัว สอบเก็บคะแนนวิชาอื่น 8. ข้อเสนอแนะ 1. ในการสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 6 ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน อาจจัดทำากับนักเรียนทั้งระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 เพื่อเป็นการศึกษาในภาพรวม เพราะการวิจัย ครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นเพียงนักเรียนในระดับชั้น ป. 6/6 เท่านั้น ซึ่งอาจจะได้ผลการวิจัยที่แตกต่างกันก็ได้ 2. ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจเจาะจงทำาการวิจัยกลุ่มนักเรียน ในระดับชั้นอื่นๆ ต่อไป และอาจแยกหัวข้อเป็นรายวิชา ต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ระเอียดขึ้น ซึ่งจะได้นำาผลการ ทดลองที่ได้ไปแก้ไขปัญหาในการไม่ส่งงาน / การบ้าน ของนักเรียนต่อไป
 12. 12. แบบฟอร์มรายงานการวิจัยชั้นเรียน ปีการศึกษา 2546 ชื่องานวิจัย การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ของชั้นประถมศึกษาที่ 6 / 6 โรงเรียน อัสสัมชัญระยองในเรื่องการไม่ ส่งงาน / การบ้าน ชื่อผู้วิจัย ครูทิพรัตน์ รัตตะมาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ครูกุหลาบ สอาด เค้าโครงการทำาวิจัยในชั้นเรียน มี ไม่มี ที่มาความสำาคัญของการวิจัย มี ไม่มี ออกแบบเก็บข้อมูล เสร็จ ไม่เสร็จ เก็บข้อมูลเรียบร้อย เสร็จ ไม่เสร็จ แปลผลและอภิปรายผล เสร็จ ไม่เสร็จ สรุปเป็นรูปเล่ม เสร็จ ไม่เสร็จ ค รู ทิ พ รัตน์ รัตตะมาน ผู้วิจัย (ครูกุหลาบ สอาด) อาจารย์ที่ปรึกษา ตารางการทำาวิจัยในชั้นเรียน 12
 13. 13. วัน เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ 20 – 30 - ศึก ษ า ส ภ า พ ปัญห า แ ล ะ พฤ ศ จิก า ยน วิเคราะห์ปัญหา 2546 1 - 30 ธั น ว า ค ม 2546 - เขียนเค้าโครงงานวิจัยในชั้น เรียน - ศึก ษ า เ ท ค นิค ก า ร ส ร้า ง แบบสอบถาม - อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ส ร้ า ง แบบสอบถามที่จะใช้ในงานวิจัย 15 ม ก ร า ค ม 2547 - นักเรียนทำาแบบสอบถาม ผู้วิจัย บัน ทึก ข้อมูล 16 – 31 มกราคม - เ ก็บ ร ว บ ร ว ม ข้อ มูล แ ล ะ วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย บัน ทึก ข้อมูล 1 – 24 กุม ภ า พัน ธ์ 2547 - สรุปและอภิปรายผล - จัดทำารูปเล่ม 13
 14. 14. ภาคผนวก แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 / 6 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน คำาชี้แจง : 14
 15. 15. 15 1. แบบสอบถามฉบับนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่ผู้ เรียนไม่ส่งงาน / การบ้าน 2. แบบสอบถามฉบับนี้ มี 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบ ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่ไม่ส่งงาน / การบ้านของผู้ เรียน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ เพศ ……………อายุ ………….ปี ……….. ผลการเรียนภาค เรียนที่ 1 ……………………. ตอนที่ 2: ความคิดเห็นของผู้ตอบที่มีต่อการไม่ส่งงาน / การบ้าน คำาชี้แจง : แบบสอบถามนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อสอบถามสาเหตุของการไม่ ส่งงาน / การบ้านของผู้เรียน โปรดอ่านข้อความด้วยความรอบคอบและใส่หมายเลขตามหัวข้อที่นักเรียน คิดว่าเป็นสาเหตุของการไม่ส่งงานการบ้าน โดยเรียงลำาดับจากสาเหตุที่ สำาคัญที่สุดจนถึงสาเหตุที่น้อยมี่สุด ตามลำาดับ 1 - 15 สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ลำาดับที่ 1. การบ้านมากเกินไป 2. แบบฝึกหัดยากทำาไม่ได้ 3. ไม่น่าสนใจ 4. เวลาน้อย 5. ครูอธิบายเร็ว 6. ไม่เข้าใจคำาสั่ง 7. ไม่ได้นำาสมุดมา 8. เบื่อหน่าย ไม่อยากทำา 9. ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง 10. หนังสือหาย 11. ลืมทำา 12. ไม่มีคนคอยให้คำาปรึกษา 13. เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนวิชาอื่น 14. ออกงานกับผู้ปกครอง 15. ทำากิจกรรมของโรงเรียน ข้อเสนอแนะ ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………….......... ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
 16. 16. 16 ตาราง 1 ผลการประเมินแบบสอบของนักเรียนถึงสาเหตุที่ผู้ เรียนไม่ส่งงาน / การบ้าน สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ลำาดับที่ ร้อยละ 1. การบ้านมากเกินไป 1-2 65.85 2. แบบฝึกหัดยากทำาไม่ได้ 4 17.07 3. ไม่น่าสนใจ 8 14.63 4. เวลาน้อย 14 14.63 5. ครูอธิบายเร็ว 3 12.20 6. ไม่เข้าใจคำาสั่ง 6-7 41.46 7. ไม่ได้นำาสมุดมา 5 14.63 8. เบื่อหน่ายมาอยากทำา 9 17.07 9. ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง 13 17.07 10. หนังสือหาย 9 17.07 11. ลืมทำา 10 14.63 12. ไม่มีคนคอยให้คำาปรึกษา 11 4.88 13. เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนวิชาอื่น 15 17.07 14. ออกงานกับผู้ปกครอง 12 19.51 15. ทำากิจกรรมของโรงเรียน 15 19.51 ข้อเสนอแนะ - อยากได้การบ้านที่น้อยลง - อยากได้การบ้านแบบพอดีๆไม่น้อยไม่มากเกินไป - อยากให้มีงานและการบ้านน้อยๆ - อยากได้การบ้านน้อยๆ วันละ 1 อย่าง - อยากให้การบ้านพอสมควรกับเวลา - อยากเรียนอย่างเดียวไม่มีการบ้าน - การบ้านไม่ยากเกินไป - อยากได้การบ้านวันละ 1 วิชา - อยากให้มีการบ้านสัปดาห์ละ 1 วิชา - ควรให้เวลาในการทำาการบ้านและลดการบ้านลง - ไม่อยากมีการบ้าน ให้สอนแล้วให้ นักเรียนจดใน กระดานแล้วเอาไปอ่านเตรียมสอบแทน - น่าจะให้การบ้านน้อยกว่านี้นิดนึง - อยากให้มีการบ้านง่าย ๆ และน้อยๆ
 17. 17. 17 - อยากให้อธิบายให้เข้าให้เข้าใจง่ายขึ้น การบ้านก็ ให้พอประมาณ การบ้านวันหนึ่งให้แค่ 2 วิชา ลืม ทำาการบ้าน ไม่ต้องตี - การบ้านให้แค่ 2- 3 หน้า พอ
 18. 18. 18

×