Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ข้อสอบวิช..

1,454 views

Published on

ข้อสอบ อ.อรัณ

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ข้อสอบวิช..

  1. 1. 1 ข้ อ สอบวิ ช าวิ จ ั ย การเรี ย นการสอน1. ให้ บ อกความหมาย ความเหมื อ นและความต่ า งของคำ าแต่ ล ะคู ่ ต ่ อ ไปนี ้ 1.1 กระบวนการวิจัย และ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ - กระบวนการวิจัย หมายถึง วิธีการ กรรมวิธี หรืลำาดับการกระทำา เพื่อเสาะหา ค้นหา หรือสำารวจมีระบบและระเบียบแบบแผน เพื่อ ค้นหาคำาตอบในสิ่งที่ยังไม่รู้ - วิธีการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง กระบวนการทำางานของนักวิทยาศาสตร์ เป็นวิธีการที่มีระเบียบแบบแผนเพื่อนำาไปใช้ในการหาความรู้ใหม่ หรือใช้ในการทดสอบความรู้เดิมที่ได้มาแล้ว ตลอดจนนำาไปใช้ในการแก้ปัญหาให้สำาเร็จ เหมือนกัน คือ เป็นกระบวนการที่มีระบบแบบแผน แตกต่าง คือ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการทดสอบความรู้เดิมที่ได้มาแล้ว แต่กระบวนการวิจัยเสาะแสวงหาเพื่อค้นหาคำาตอบ 1.2 วิจัยเชิงปฏิบัติการ และ วิจัยทางการศึกษา - วิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นการวิจัยที่นำาผลมาใช้แก้ปัญหาเฉพาะ อย่างหรือเฉพาะหน้าเป็นเรื่องๆเท่านั้น โดยไม่สามารถยืนยันได้ ว่าสามารถนำาไปใช้แก้ปัญหาได้ในสถานที่อื่น - วิจัยทางการศึกษา เป็นการหาความจริงในสภาพการณ์การศึกษา เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาทางการศึกษาที่เกิดขึ้น - เหมือน คือ เพื่อแก้ปัญหา - ต่างกัน คือ วิจัยทางการศึกษา เป็นการแก้ปัญหาทางด้านการศึกษา ส่วนวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะอย่างเฉพาะหน้าที่ 1.3 กลุ่มเป้าหมาย และ กลุ่มตัวอย่าง - กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง คน สัตว์ พืช สถานที่ เหตุการณ์ หรือสิ่งของที่แสดงความเป็นกลุ่มก้อนหรือสิ่งที่ผู้วิจัยสนใจที่จะ ศึกษาคุณลักษณะในสิ่งต่างๆเหล่านั้น - กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง ส่วนหนึ่งของกลุ่มเป้าหมาย อันเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างที่ทำาการวิจัย - เหมือน คือ เป็นกลุ่มที่จะศึกษาเหมือนกันนายสิทธินันท์ ใจคุ้มเก่า รหัสนักศึกษา 510140238 สาขาวิชาคณิตสา สตร์ คณะครุศาสตร์
  2. 2. 2 - ต่างกัน คือ กลุ่มเป้าหมายจะร่วมทั้งกลุ่มที่จะทำาการศึกษา ส่วนกลุ่มทดลองจะเจาะจงเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 1.4 เครื่องมือวิจัย และ นวัตกรรม - เครื่องมือ หมายถึง วัสดุอุปกรณ์ หรือเทคนิควิธีการที่นักวิจัย ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือวัดตัวแปรที่ต้องการศึกษา - นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใช้ที่ไหนมาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำานวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำางานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู่งกว่าเดิม ทั้งยังช่วยให้ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย - เหมือน คือ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย - แตกต่าง คือ เครื่องมือเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่นำามาใช้ในงานวิจัยส่วนนวัตกรรม อาจจะเป็นแนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ที่เรานำามาใช้ในงานวิจัย1.5 ข้อมูลเชิงปริมาณ และ ข้อมูลเชิงคุณภาพ - ข้อมูลเชิงปริมาณ หมายถึง ข้อมูลที่สามารถวัดค่าได้ ว่ามีค่า มากหรือค่าน้อยซึ่งสามารถวัดอออกมาเป็นตัวเลขได้ - ข้อมูลเชิงคุณภาพ หมายถึง ข้อมูลที่ไม่สามารถบอกได้ว่ามีค่ามากหรือค่าน้อย แต่สามารถบอกได้ว่าดีหรือไม่ดี และบอกลักษณะความเป็นกลุ่มของข้อมูล - เหมือน คือ เป็นวิธีการวัดค่าข้อมูลในงานวิจัย - แตกต่าง คือ ข้อมูลเชิงปริมาณสามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพไม่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้ 1.6 จุดประสงค์การวิจัย และ สมมติฐานทางการวิจัย - จุดประสงค์การวิจัย หมายถึง การกำาหนดความต้องการในการ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ความจริงของผู้วิจัยว่าต้องการศึกษาเรื่อง ใดภายใต้ขอบเขตอะไร เพื่อให้ผอ่านทราบว่าผู้วิจัยมุ่งหาคำาตอบ ู้ เรื่องใด - สมมติฐานการวิจัย หมายถึง สมมติฐานที่เขียนในลักษณะของข้อความที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา - เหมือน คือ เป็นผลสรุปที่ต้องการหลังจากทำาการทดลองเสร็จนายสิทธินันท์ ใจคุ้มเก่า รหัสนักศึกษา 510140238 สาขาวิชาคณิตสา สตร์ คณะครุศาสตร์
  3. 3. 3 - แตกต่าง คือ จุดประสงค์การวิจัยเป็นการกำาหนดเป้าหมายที่จะศึกษา ส่วนสมมติฐานเป็นการคาดคะเนผลการวิจัย٢. คุ ณ ครู ส มชาย พบว่ า นั ก เรี ย นชั ้ น ป. 3 จำ า นวนหนึ ่ ง มีปั ญ หาด้ า นการอ่ า นภาษาไทย จึ ง ทดลองใช้ CAIกั บ นั ก เรี ย นกลุ ่ ม นี ้ หลั ง จากทดลองได้ ท ดสอบผลการอ่ า นภาษาไทย แล้ ว นำ า ผลไปวิ เ คราะห์ จงตอบคำ า ถาม ٢.١ ชื่อเรื่องวิจัยคือ... - การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เพื่อพัฒนาทักษะการ อ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ٢.٢ วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ... - เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านการอ่านภาษาไทยของนักเรียน ٢.٣ สมมติฐานของการวิจัยคือ... - นักเรียนสามารถอ่านภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้น ٢ .4 กลุ่มเป้าหมายคือ… - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ٢ .5 ตัวแปรที่ศึกษาคือ… - การอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2.6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ... - บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI - แบบประเมินคุณภาพผู้เรียน - แบบทดสอบการอ่านภาษาไทย٣. คุ ณ ครู ส มศรี ต้ อ งการศึ ก ษาว่ า ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องเด็ กอนุ บ าล 2 หลั ง จากที ่ ส อนโดยการเล่ า นิ ท านพื ้ น บ้ า นสู ง กว่ าก่ อ นสอนหรื อ ไม่ จึ ง ได้ ท ำ า การสุ ่ ม เด็ ก อนุ บ าล ٢ มา 20 คนแล้ ว ทำ า การทดลองสอน หลั ง ทำ า การทดลอง ได้ ท ำ า การทดสอบนายสิทธินันท์ ใจคุ้มเก่า รหัสนักศึกษา 510140238 สาขาวิชาคณิตสา สตร์ คณะครุศาสตร์
  4. 4. 4ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องเด็ ก อนุ บ าล 2 แล้ ว นำ า ผลไปวิ เ คราะห์จงตอบคำ า ถาม ٣.١ ชื่อเรื่องวิจัยคือ... - การเปรียบเทียบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กชั้นอนุบาล 2หลังจากที่ได้สอนโดยการเล่านิทานพื้นบ้านและสอนปกติ ٣.٢ วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ... - เพื่อเปรียบเทียบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หลังจากที่ได้สอน โดยการเล่านิทานพื้นบ้านและการสอนปกติ ٣.٣ สมมติฐานของการวิจัยคือ... - หลังจากที่ได้สอนโดยการเล่านิทานพื้นบ้าน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล 2 จำานวน 20 คน สูกกว่าการสอนปกติ ٣.٤ สมมติฐานทางสถิติคือ... - H 0 : µ1 = µ2 - H 1 : µ1 > µ2 ٣.٥ ประชากรคือ.. - เด็กอนุบาล 2 ٣.٦ กลุ่มตัวอย่างคือ… - เด็กอนุบาล 2 จำานวน 20 คน ٣.٧ ตัวแปรอิสระคือ… - วิธีการสอนโดยการเล่านิทานพื้นบ้าน ٣.٨ ตัวแปรตามคือ... - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล 2 3.9 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ... - แบบทดสอบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ - วิธีการสอนโดยการเล่านิทานนายสิทธินันท์ ใจคุ้มเก่า รหัสนักศึกษา 510140238 สาขาวิชาคณิตสา สตร์ คณะครุศาสตร์
  5. 5. 5นายสิทธินันท์ ใจคุ้มเก่า รหัสนักศึกษา 510140238 สาขาวิชาคณิตสา สตร์ คณะครุศาสตร์

×