Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
วิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง
สำำรวจทัศนคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ 1 ที่มีต่อวิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 1
(กำรงำนอ...
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2554
ชื่องำนวิจัย สำำรวจทัศน...
สำรบัญ
หน้ำ
บทนำำ
ควำมเป็นมำและควำมสำำคัญของปัญหำ
1
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1
ขอบเขตกำรวิจัย
1
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1...
การวิเคราะห์ข้อมูล
3
สรุปผลการวิจัย
5
บทนำา
ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
จากการที่ผู้วิจัยได้ทำาการสอนวิชาการงานอาชีพแล...
การเรียนวิชานี้ไม่เต็มที่ทำาให้เบื่อหน่ายการเรียนวิชาการงานอาชีพได้
ผู้วิจัยจึงมีความต้องการสำารวจทัศนคติความคิดเห็นจากนัก...
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554...
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เพื่อสำารวจทัศนคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1/1- 1/7 ที...
เหมาะสมกับนักเรียน 0 2 4 0
10
มีการเตรียมการสอนล่วงหน้าเป็น
อย่างดี
8
5
4
9
1
2
4
15
0
3.43 มาก
ด้านผู้เรียน
11
ชอบเนื้อหา...
6
มีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนเป็น
อย่างดี
54.6
7
35.3
3
9.33
0.6
7
7
มีความสามารถในการสอนให้เข้าใจ
ได้ง่าย
60.6
7
28.6
7
...
1. ควรเพิ่มเวลาให้มากกว่านี้เพราะปฏิบัติไม่ทัน
ร้อยละ 29.03
2. อยากให้ปฏิบัติประกอบอาหารบ่อยๆ
ร้อยละ 29.03
3. อยากให้ทำางา...
ภาคผนวก
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

วิจัยสำรวจทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาการงานอาชีพ

6,761 views

Published on

 • Be the first to comment

วิจัยสำรวจทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาการงานอาชีพ

 1. 1. วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง สำำรวจทัศนคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 1 ที่มีต่อวิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 1 (กำรงำนอำชีพ) กรณีศึกษำเฉพำะในโรงเรียน มัธยมบ้ำนบำงกะปิ ผู้วิจัย นำงกมลทิพย์ บุญโพธิ์ ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
 2. 2. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพและ เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2554 ชื่องำนวิจัย สำำรวจทัศนคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ที่มีต่อวิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 1 (กำรงำน อำชีพ) กรณีศึกษำเฉพำะในโรงเรียนมัธยม บ้ำนบำงกะปิ ชื่อผู้วิจัย นำงกมลทิพย์ บุญโพธิ์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี บทคัดย่อ กำรวิจัยในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อสำำรวจทัศนคติของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ที่มีต่อวิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 1 (กำรงำนอำชีพ) เพื่อนำำไปปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน กำรจัดกิจกรรม กำรเรียนรู้ให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น โดยใช้เครื่องมือแบบสำำรวจวัดทัศนคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 1 จำำนวน 150 ชุด โดยกำรสุ่มตัวอย่ำงนักเรียนแต่ละห้องเรียน จำกนักเรียนทั้งหมด 265 คน จำกกำรศึกษำพบว่ำ กำรสำำรวจทัศนคติของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 1 นักเรียนส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นว่ำอยู่ในระดับมำก ทั้ง ด้ำนเนื้อหำวิชำ ด้ำนครูผู้สอน และด้ำนผู้เรียน โดยเฉพำะด้ำนผู้เรียนใน เรื่องกำรปฏิบัติกำรประกอบอำหำรนักเรียนจะชอบมำกที่สุด
 3. 3. สำรบัญ หน้ำ บทนำำ ควำมเป็นมำและควำมสำำคัญของปัญหำ 1 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 1 ขอบเขตกำรวิจัย 1 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 1 วิธีดำำเนินกำรวิจัย ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 2 ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัย 2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 4. 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 3 สรุปผลการวิจัย 5 บทนำา ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา จากการที่ผู้วิจัยได้ทำาการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 (การงานอาชีพ) มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว สังเกตพบว่านักเรียนบางส่วนมี ความสนใจเรียนในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีน้อย และในส่วนที่ ต้องปฏิบัติงานส่งเป็นชิ้นงาน พบว่านักเรียนบางส่วนมีความตั้งใจในการ ทำางานน้อย ผลงานที่ได้ไม่เป็นที่พอใจเท่าที่ควร และนักเรียนบางส่วนส่ง งานช้า รวมทั้งผู้วิจัยมีประสบการณ์ในการสอนวิชาการงานอาชีพน้อย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้งอาจไม่ตรงกับความต้องการ และ ความถนัดของนักเรียน ซึ่งอาจจะมีผลทำาให้นักเรียนได้รับประโยชน์จาก 1
 5. 5. การเรียนวิชานี้ไม่เต็มที่ทำาให้เบื่อหน่ายการเรียนวิชาการงานอาชีพได้ ผู้วิจัยจึงมีความต้องการสำารวจทัศนคติความคิดเห็นจากนักเรียนเกี่ยวกับ วิชาการงานอาชีพฯ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อสำารวจทัศนคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใน โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ ที่เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 (การงานอาชีพ) 2. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการงาน อาชีพและเทคโนโลยี 1 (การงานอาชีพ) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอบเขตการวิจัย 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/1-1/7 จำานวน 318 คน ให้ความ ร่วมมือในการแสดงความ คิดเห็นต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 2. ระยะเวลา คือ เดือนสิงหาคม 2554 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ครูจัดการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 (การงานอาชีพ) ตรงกับความต้องการของนักเรียน และนำาไปใช้ ในชีวิตประจำาวันได้ 2. นักเรียนมีความสุขในการเรียนวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี 1 (การงานอาชีพ) 3. เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ วิธีดำาเนินการวิจัย 2
 6. 6. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สำานักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้นจำานวน 318 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/1-1/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียน มัธยมบ้านบางกะปิ สำานักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยวิธี การสุ่มตัวอย่างของนักเรียนแต่ละห้อง ห้องละ 25 คน จำานวนทั้งสิ้น 150 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย เดือนสิงหาคม 2554 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย - แบบสำารวจทัศนคติ การเก็บรวบรวมข้อมูล (1) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนินการรวบรวมข้อมูลด้วย ตัวเองกับกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 133 คน โดยแจกแบบสำารวจ ทัศนคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการงาน อาชีพและเทคโนโลยี 1 (การงานอาชีพ) (2) รวบรวมหาเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ
 7. 7. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครั้งนี้เพื่อสำารวจทัศนคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1/1- 1/7 ที่มีต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 (การงาน อาชีพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ได้ดำาเนินการเก็บรวบรวม ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะนำาเสนอผลการวิจัยและอภิปรายผลต่อ ไปดังนี้ ตารางสรุปผลสำารวจทัศนคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ที่มีต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 (การงานอาชีพ) ข้ อ ที่ รายการ ระดับความ คิดเห็น รว ม ค่า เฉลี่ ย แปล ผล 4 3 2 1 ด้านเนื้อหาวิชา 1 เนื้อหาวิชาน่าสนใจ 5 5 7 5 1 8 2 15 0 3.22 มาก 2 เนื้อหาวิชาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิต ประจำาวัน 8 8 4 6 1 5 1 15 0 3.47 มาก 3 สื่อการเรียนการสอนเพียงพอ 5 0 7 7 1 9 4 15 0 3.15 มาก 4 สถานที่เรียนเหมาะสม 5 1 6 4 3 2 3 15 0 3.09 มาก 5 วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนเพียงพอ 4 6 5 9 4 0 5 15 0 2.97 มาก ด้านครูผู้สอน 6 มีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนเป็นอย่าง ดี 8 2 5 3 1 4 1 15 0 3.44 มาก 7 มีความสามารถในการสอนให้เข้าใจ ได้ง่าย 9 1 4 3 1 6 0 15 0 3.50 มาก ที่สุด 8 เอาใจใส่นักเรียนทั่วถึงทุกคน สมำ่าเสมอ 7 6 5 1 2 0 3 15 0 3.33 มาก 9 มีความประพฤติดีใช้กิริยาวาจาที่ 9 4 1 4 15 3.45 มาก 3
 8. 8. เหมาะสมกับนักเรียน 0 2 4 0 10 มีการเตรียมการสอนล่วงหน้าเป็น อย่างดี 8 5 4 9 1 2 4 15 0 3.43 มาก ด้านผู้เรียน 11 ชอบเนื้อหาวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี 1 (การงานอาชีพ) 7 7 6 1 1 1 1 15 0 3.43 มาก 12 มีความกระตือรือร้นในการเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 6 3 6 4 1 9 4 15 0 3.24 มาก 13 ชอบเรื่องปฏิบัติการประกอบอาหาร 9 7 3 9 1 2 2 15 0 3.54 มาก ที่สุด 14 ชอบเรื่องปฏิบัติการถนอมอาหาร 6 6 5 1 2 8 5 15 0 3.19 มาก 15 ชอบเรื่องปฏิบัติการประดิษฐ์ 9 2 3 6 1 7 5 15 0 3.43 มาก 16 เวลาที่ใช้ในการเรียนต่อสัปดาห์ เหมาะสม 5 5 5 6 2 8 1 1 15 0 3.03 มาก ตารางแสดงค่าร้อยละผลสำารวจทัศนคติของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 (การงานอาชีพ) ข้ อ ที่ รายการ ระดับความคิดเห็น 4 3 2 1 ด้านเนื้อหาวิชา 1 เนื้อหาวิชาน่าสนใจ 36.6 7 50.0 0 12.0 0 1.3 3 2 เนื้อหาวิชาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิต ประจำาวัน 58.6 7 30.6 7 10.0 0 0.6 7 3 สื่อการเรียนการสอนเพียงพอ 33.3 3 51.3 3 12.6 7 2.6 7 4 สถานที่เรียนเหมาะสม 34.0 0 42.6 7 21.3 3 2.0 0 5 วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนเพียงพอ 30.6 7 39.3 3 26.6 7 3.3 3 ด้านครูผู้สอน 4
 9. 9. 6 มีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนเป็น อย่างดี 54.6 7 35.3 3 9.33 0.6 7 7 มีความสามารถในการสอนให้เข้าใจ ได้ง่าย 60.6 7 28.6 7 10.6 7 0.0 0 8 เอาใจใส่นักเรียนทั่วถึงทุกคน สมำ่าเสมอ 50.6 7 34.0 0 13.3 3 2.0 0 9 มีความประพฤติดีใช้กิริยาวาจาที่ เหมาะสมกับนักเรียน 60.0 0 28.0 0 9.33 2.6 7 10 มีการเตรียมการสอนล่วงหน้าเป็น อย่างดี 56.6 7 32.6 7 8.00 2.6 7 ด้านผู้เรียน 11 ชอบเนื้อหาวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี 1 (การงานอาชีพ) 51.3 3 40.6 7 7.33 0.6 7 12 มีความกระตือรือร้นในการเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 42.0 0 42.6 7 12.6 7 2.6 7 13 ชอบเรื่องปฏิบัติการประกอบอาหาร 64.6 7 26.0 0 8.00 1.3 3 14 ชอบเรื่องปฏิบัติการถนอมอาหาร 44.0 0 34.0 0 18.6 7 3.3 3 15 ชอบเรื่องปฏิบัติการประดิษฐ์ 61.3 3 24.0 0 11.3 3 3.3 3 16 เวลาที่ใช้ในการเรียนต่อสัปดาห์ เหมาะสม 36.6 7 37.3 3 18.6 7 7.3 3 จากตาราง ข้อมูลด้านเนื้อหาวิชา ด้านครูผู้สอน และด้านผู้เรียน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.97 – 3.47 ยกเว้นด้าน ครูผู้สอน มีความสามารถในการสอนให้เข้าใจง่าย และด้านผู้เรียน นักเรียนชอบการปฏิบัติการประกอบอาหาร อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า เฉลี่ย 3.50 และ 3.53 ตามลำาดับ ข้อเสนอแนะ สรุปจากผู้ให้ข้อเสนอแนะทั้งหมด 29 คน คิดเป็นร้อยละได้ดังนี้ 5
 10. 10. 1. ควรเพิ่มเวลาให้มากกว่านี้เพราะปฏิบัติไม่ทัน ร้อยละ 29.03 2. อยากให้ปฏิบัติประกอบอาหารบ่อยๆ ร้อยละ 29.03 3. อยากให้ทำางานประดิษฐ์บ่อยๆ ร้อยละ 12.90 4. อยากให้ครูจัดกิจกรรมให้เล่นบ้างเป็นบางครั้ง ร้อยละ 6.45 5. เวลาครูอธิบายอยากให้นักเรียนจดให้เสร็จก่อนค่อยอธิบาย ร้อยละ 3.23 6. อยากให้ครูสอนการทำาการปักผ้าเช็ดหน้า ร้อยละ 3.23 7. ควรมีสถานที่เรียนดีกว่านี้ ร้ อ ย ล ะ 3.23 8. ควรจัดสถานที่และอุปกรณ์ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อจำานวน นักเรียน ร้อยละ 3.23 9. อยากให้สอนปลูกต้นไม้ ร้อยละ 3.23 10. อยากให้ออกไปนอกสถานที่ ร้อยละ 3.23 11. อยากให้มีกิจกรรมมากๆ ร้อยละ 3.23 สรุปผลการวิจัย จากการสำารวจทัศนคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มี ต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 (การงานอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนของครู ทั้งความพร้อมด้านเนื้อหาวิชา ด้านครูผู้สอน และด้านผู้เรียน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น ด้านผู้ สอนมีความสามารถในการสอนให้เข้าใจได้ง่าย และด้านผู้เรียนชอบ เรื่องปฏิบัติการประกอบอาหาร อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งนักเรียนส่วน ใหญ่เห็นว่าระยะเวลาในการเรียนไม่เหมาะสม เพราะว่าเวลาทำากิจกรรม ประกอบอาหารหรือทำางานประดิษฐ์ นักเรียนจะทำาไม่ทันจึงควรเพิ่มเวลา เรียนให้มากขึ้น และนักเรียนส่วนใหญ่ชอบการประกอบอาหารและงาน ประดิษฐ์มากอยากให้จัดกิจกรรมนี้บ่อยๆ ซึ่งผู้สอนจะได้นำาไปปรับปรุง กิจกรรมการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
 11. 11. ภาคผนวก

×