ท่องสูตรคูณ

11,313 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
11,313
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
211
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ท่องสูตรคูณ

  1. 1. งานวิจัยในชั้นเรียนชื่อเรื่อง สูตรคูณนั้นสําคัญฉะไนผูวิจัย นางสาวปยะมาศ แกวเกษการณจุดมุงหมาย 1. ใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญ และประโยชนของการทองสูตรคูณ 2. นักเรียนสามารถทองสูตรคูณไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว 3. นักเรียนสามารถนําไปใชในการเรียน และชีวิตประจําวันไดวิธีดําเนินการ 1 .วางแผนการทําวิจัย และการสรางเกมการศึกษา 2. ทําการวิจัย 3. รวบรวมขอมูล วิเคราะหและสรุปผลการวิจัยขอบเขตของการวิจัย 1. กลุมตัวอยาง นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1- 3 จํานวน 39 คน ประชากร ประถมศึกษาปที่ 1-มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 130 คน 2. เนื้อหาที่ใชในการทําวิจัย ไดแก บททองสูตรคูณเครื่องมือที่ใช 1. บททองสูตรคูณ 2. ตารางบันทึกการทองสูตรคูณ 3. เกมการศึกษาเกี่ยวกับสูตรคูณที่สรางขึ้นผลการประเมิน หลังจากทําการวิจัยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ผานการประเมิน 28 คน คิดเปนรอยละ71.03 มีผูไมผานการประเมิน 11 คน คิดเปนรอยละ 28.97 ผูวิจัยสามารถใหเหตุผลที่ทําใหนักเรียนสอบไมผานมีดังนี้ นักเรียนไมคอยทองแมสูตรคูณ ,นักเรียนทองไดแตชาไมทันเวลาที่กําหนด,นักเรียนบางสวนเปนเด็กพิเศษ 1
  2. 2. บทที่ 1 บทนําความเปนมาและความสําคัญของงานวิจัย ในวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานที่สําคัญอยางหนึ่งก็คือ การคิดคํานวณ ไดแก การบวก การลบการคูณ และการหาร ถานักเรียนมีทักษะการคิดคํานวณที่ไมดี การเรียนคณิตศาสตรใหดีไดนั้นก็จะทําไดยาก จากการไดทดสอบนักเรียนรุนที่ผานๆ มา ไดพบปญหา คือ นักเรียนมีทักษะการคูณเลข และหารเลขที่ไมดี โดยสวนมากจะคูณผิดและหารผิด หรือบางคนทําไดแตทําไดชามาก จึงทําการสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับปญหานี้ ปรากฏวา นัก เรียนสวนนอยไมเขาใจในวิธีการคิด แตสวนมากทําไมไดเพราะ ทองสูตรคูณไมได หรือทองไดแตทองไดชามาก จึงทําใหเกิดความคิดที่จะแกปญหาในเรื่องการทองสูตรคูณนี้ นอกจากนักเรียนจะตองใชการทองสูตรคูณในการคิดคํานวณแลว นักเรียนยังสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอีกดวย แตในงานวิจัยชิ้นนี้จะศึกษาวิจัยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2554 จํานวน 39 คน เทานั้น ดังนั้นผูวิจัยจึงไดพยายามหาแนวทางที่จะชวยใหนักเรียนสามารถทองสูตรคูณได และสามารถนําไปใชในการเรียน และชีวิตประจําวันไดจุดมุงหมาย 1. ใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญ และประโยชนของการทองสูตรคูณ 2. นักเรียนสามารถทองสูตรคูณไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว 3. นักเรียนสามารถนําไปใชในการเรียน และชีวิตประจําวันไดตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรตน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2554 จํานวน 39 คน ตัวแปรตาม 1. การทองสูตรคูณ 2. ผลการทดสอบทองสูตรคูณปากเปลา และคะแนนจากเกมการศึกษาที่สรางขึ้น 2
  3. 3. กรอบแนวคิดในการวิจัย ฝกทองสูตรคูณ การทดสอบทองสูตร คะแนนจากการทดสอบ คูณปากเปลา กับเกมการศึกษา รูปแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยประโยชนที่คาดวาจะได 1. นักเรียนสามารถทองสูตรคูณไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว 2. นักเรียนสามารถนําไปใชในการเรียน และชีวิตประจําวันได 3
  4. 4. บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยอางอิงผูคนพบแมสูตรคูณ ปทาโกรัส เปนที่รูจักกันดีในฐานะของนักคณิตศาสตรผูคิดคนสูตรคูณ หรือตารางปทาโกเรียนสูตรคูณ (ซึ่งมีไวสําหรับสอนการคูณกับเด็กนักเรียน) เปนตารางกริดที่แถวและคอลัมนมีหัวเปนตัวเลขที่จะนํามาคูณ และตัวเลขในแตละชองคือผลคูณของหัวแถวและคอลัมน 4
  5. 5. บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัยขอบเขตของการวิจัย 1. กลุมตัวอยาง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนบานหนองกระทุม จํานวน 39 คน 2. เนื้อหาที่ใชในการทําวิจัย ไดแก บททองสูตรคูณวิธีดําเนินการวิจัยระยะเวลาในการดําเนินงาน 15 พฤศจิกายน 2554 – 1 มีนาคม 2555 ตารางดําเนินการวิจัย วัน/เดือน/ป กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน หมายเหตุ15 พ.ย. 54 วางแผนการทําวิจัย และการสรางเกมการศึกษา21-23 พ.ย. 54 ทดสอบการทองสูตรคูณของนักเรียนโดยวิธีทองปากเปลา บันทึกผลการทอง สูตรคูณ28 พ.ย.54–17 ก.พ.55 นักเรียนทุกคนทองสูตรคูณตอนเขาแถวกอนกลับบาน ทําเชนนี้ทุกวัน20 - 24 ก.พ. 55 ใหนักเรียนทดสอบกับเกมการศึกษาที่สรางขึ้น บันทึกคะแนน27-29 ก.พ. 55 รวบรวมและวิเคราะหขอมูล1 มี.ค. 55 สรุปผลการวิจัยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 4. บททองสูตรคูณ 5. ตารางบันทึกการทองสูตรคูณ 6. เกมการศึกษาเกี่ยวกับสูตรคูณที่สรางขึ้น 5

×