Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

งานวิจัยในชั้นเรียนต้นทุนชีวิต

8,325 views

Published on

Published in: Education
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

งานวิจัยในชั้นเรียนต้นทุนชีวิต

 1. 1. รายงานการวิจัย การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับต้นทุนชีวิต 6 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา โดยใช้แบบสอบถามวัดต้นทุนชีวิต วิชัย ลิขิตพรรักษ์ รายงานการ โรงเรียนเสสะเวชวิทยา แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2555
 2. 2. รายงานการวิจัย การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับต้นทุนชีวิต น 6 ปีการศึกษา 2555โรงเรียนเสสะเวชวิทยา โดยใช้แบบสอบถามวัดต้นทุนชีวิต วิชัย ลิขิตพรรักษ์ โรงเรียนเสสะเวชวิทยา แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2555 ก.
 3. 3. (Teacher research) การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับต้นทุนชีวิต 6 ปีการศึกษา 2555โรงเรียนเสสะเวชวิทยา โดยใช้แบบสอบถามวัดต้นทุนชีวิต บทคัดย่อ : มต้นจากสถาบัน “ครอบครัว” คือ “บ้าน” ถือเป็นโรงเรียนแห่งแรก ของเด็ก “ครู” คนแรก จนอายุครบ 3 ขวบ จึงเข้ารับ “ ” “อุดมศึกษา” ผนวกกับความก้าวหน้าด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทําให้ จนต้องปฏิรูป การศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ( 2 พ.ศ. 2545) นักเรียนใน ปัจจุบันจึงต้องแบกรับภาระ คุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล เป็นผลให้เกิดปัญหาหลายๆด้าน จึงเห็นว่าควร จะทําการศึกษาปัจจัย “ต้นทุนชีวิต” ข้องกับปัญหาดังกล่าวข้างต้น ใช้เป็นแนวทางสําคัญในการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียน “ต้นทุนชีวิต” พบว่า คะแนนการตอบแบบสอบถามระดับ ต้นทุนชีวิตของ .6 5 (75.9%) ,เวลาส่วน ใหญ่ใน 1 เดือนนักเรียนพักอาศัยอยู่กับบิดามารดา (66.7%) , รัวต่อเดือน มากกว่า 40,000 บาท , 2.51-3.00 (33.3%) ,ทัศนคติต่อการเรียนภาพรวม คือชอบ (70.4%) One-way ANOVA พบว่า พลังตัวตน (sig = 0.004) ,พลังครอบครัว (sig = 0.007) และ สร้างปัญญา (sig = 0.000) ของนั . 6 95% 95% (sig = 0.000 , sig = 0.000 , sig = 0.040) จากแผนการ เรียนวิทย์1,วิทย์2 พบว่า ข้อ 19 “ ” ( __  = 3.6204 , SD = 0.60709) ยสูงสุดและข้อ 44 “ ประโยชน์ต่อชุมชน” ( __  = 2.1574 , SD = 0.90855) ข. ( __  = 3.3623, SD = 0.52199) ( __  = 2.5301, SD = 0.67236)
 4. 4. กิตติกรรมประกาศ รายงานการ ไม่สบประความสําเร็จได้เลยถ้าขาดการเปิดโอกาส จากโรงเรียนเสสะเวชวิทยา ผู้อํานวยการสุชาติ จันทร์หอมไกล และมิสจิดาภา ไผ่งาม หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณมิสและมัสเซอร์โรงเรียนเสส ขอขอบคุณท่านวิทยากรนายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี และคณะทํางานของแผนงานสุขภาวะ เด็กและเยาวชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันเด็กแห่งชาติ ร่วมกันจัดงาน Educa 2011 ต้นทุนชีวิตของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในปัจจุบัน เกิดประโยชน์แก่ครู อาจารย์บุคลากรทางการศึกษาและ ผู้สนใจ จัย จนทําให้ ผู้วิจัยมีความรู้ความสามรถ วิชัย ลิขิตพรรักษ์ ค.
 5. 5. สารบัญ หน้า ปก ก. บทคัดย่อ ข. กิตติกรรมประกาศ ค. สารบัญ ง.-จ. 1 : บทนํา 1-3 - ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 1 - วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1-2 - ขอบเขตของการวิจัย 2 - นิยามเชิงศัพท์ 2 - สมมติฐานของการวิจัย 2 - ข้อจํากัดงานวิจัย 2 - 3 2 : เอกสาร 4-28 - การศึกษาของเด็กไทย 4-5 - 2551 5-6 - สุขภาวะของเด็กและเยาวชน 7-9 - ความอ่อนแอของสถาบันครอบครัวและชุมชน 9-12 - การปรับตัวในวัยรุ่น 12-15 - 16-17 - ปัญหาการปรับตัวในวัยรุ่น 17-19 - ต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย 20-23 - แบบสํารวจต้นทุนชีวิต 23-27 - กรอบความคิดในการศึกษาวิจัย 28 3 : วิธีดําเนินการวิจัย 29-31 - 29 - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 29 - ตัวแปร 29 - 29-30 - 30 - การรวบรวมข้อมูล 30-31 ง.
 6. 6. - การวิเคราะห์ข้อมูล 31 - การนําเสนอข้อมูล 31 4 : ผลการวิจัย 32-52 5 : วิเคราะห์ สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 53-59 - สรุปผลการวิจัย 53-58 - อภิปรายผล 58-59 - ข้อเสนอแนะ 59 ภาคผนวก - แบบสอบถาม - ตัวอย่างหลักฐานการตอบแบบสอบถาม - Print Out จากโปรแกรม SPSS บรรณานุกรม ประวัติผู้วิจัย จ.
 7. 7. 1 บทนํา ความเป็นมา และความสําคัญของปัญหา ต่างๆ ให้ หลักสูตรแกนกลาง 2551 มีเป้าหมายสําคัญในการพัฒนา ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา กับสากล ย์ทําให้มนุษย์มีความคิด สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบมีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ รูปแบบ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับต้นทุนชีวิตของผู้เรียน แล้วนํามาวางแผนพัฒนาการ จัดการเรียนการสอน จะส่งผลให้ผู้เรียนมี ใน วัตถุประสงค์ 1. รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับต้นทุนชีวิตของ 6 2. ส่งเสริมระดับ ต้นทุนชีวิต อันจะทํา 1.
 8. 8. 3. สารสนเทศสําคัญจากการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับต้นทุนชีวิตไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาต่างๆ ขอบเขตของการวิจัย 6 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา ในรายวิชาคณิตศาสตร์ กระบวนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามวัดระดับต้นทุนชีวิตของนักเรียน นิยามเชิงศัพท์ ต้นทุนชีวิต หมายถึง ให้คนๆ ปัจจั ปัจจัยด้านเพศ ปัจจัยด้านอายุ ปัจจัยด้านศาสนา ปัจจัยด้านสถานภาพของบิดามารดา ปัจจัยด้านการพักอาศัย ปัจจัยด้านรายได้ และปัจจัย ความคาดหวังสูงสุดต่อการเรียน แบบสอบถามระดับต้นทุนชีวิต คือ แบบสอบถามระดับความ สะท้อนถึงระดับต้นทุนชีวิตของ 5 พลัง ได้แก่ พลังตัวตน พลังครอบครัว สมมติฐานการวิจัย ถ้าปัจจัยด้านเพศ ปัจจัยด้านอายุ ปัจจัยด้านศาสนา ปัจจัยด้านสถานภาพของบิดามารดา ปัจจัยด้าน ด้านทัศนคติต่อการเรียนภาพรวม และปัจจัยความคาดหวังสูงสุดต่อการเรียนมีความสัมพันธ์กับ ระดับต้นทุนชีวิต ต้นทุนชีวิตของปัจจัยในแต่ละด้านก็ จะมีแนวโน้มในทิศทางเดียวกัน ข้อจํากัดงานวิจัย ศึกษาเปรียบเทียบผลความสัมพันธ์ของพลัง 5 ด้าน คือ พลัง และกิจกรรม และพลังชุมชนกับระดับต้นทุนชีวิต ของนักเรียนระดับ 6 1 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2.
 9. 9. 1. เป็นการประยุกต์ใช้นวัตกรรมแบบสอบถามระดับต้นทุนชีวิตในง รูปแบบความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เรียนและแนวทางส่งเสริมแก้ไข 2. 3. การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับต้นทุนชีวิตของผู้เรียน 3.
 10. 10. 2 การศึกษาของเด็กไทย “ครอบครัว” คือ “บ้าน” ถือเป็นโรงเรียนแห่ง แรกของเด็ก เปรียบเสมือน “ครู” หุงหาอาหาร ปกป้องคุ้มภัย และพยาบาล ยามเจ็บป่วย หรือพาไปหาหมอ ยุครบ 3 ขวบ ก็ถึงเกณฑ์เข้า รับ “ ” “ อนุบาล” ประถมศึกษา กษะการใช้มือ ความมีระเบียบ วินัย การพูดจาไพเราะ การไหว้ การกล่าวคําสวัสดี ขอโทษ และขอบคุณ ฝึก ฝึกทักษะมือทํางานศิลปะ เช่น ระบายสี วาดรูป ได้ออก กําลังกาย ร้องรําทําเพลง ไปจนถึงฝึกเขียนอักษรและพยัญชนะไทย 3 ปี “ประถมศึกษา” โดยใช้เวลาเรียน 6 ปี หมวดวิชาต่างๆ เด็กๆ จะได้ความรู้ รอบตัว กล้าแส ถนัดพิเศษในบางวิชาของเด็ก 6 แล้วเด็กๆ จะเข้าเรียนต่อในระดับ “มัธยมศึกษา” 6 ปี โดย 3 ตอนปลายอีก 3 ปีโดยใน 3 ของตน 6 เพราะความยากจน พ่อแม่ไม่สนับสนุน ต้องช่วยเหลือทางบ้านทํามาหากิน มีอุปสรรคบางประการ สรุปว่าเด็กแต่ละคนจะใช้เวลา 12 ปีเรียนหนังสือให้จบการศึกษาภาค อย่างไรก็ตาม 3 ถ้าหากต้องการเลือกศึกษาต่อสายอาชีพ เพราะต้องการออกไปประกอบอาชีพสาย พาณิชย์หรือสายช่างกลด้วยมีความถนัดและรักในงานอาชีพ ก็สามารถเลือกเรียนต่อ “อาชีวศึกษา” ได้ โดยสายอาชีวศึกษาได้จัด 3 3 จะ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหากศึกษาในสายอาชีวศึกษาต่อเป็นเวลา 6 ปี จะได้รับ (ปวส.) หรือเทียบเท่าอนุปริญญา ระดับ “อุดมศึกษา” หรือ “มหาวิทยาลัย” ต้องจบ 6 ผู้ปกครองและครูจึงมี โดยพิจารณาความสามารถของเด็ก 4.
 11. 11. อนาคตได้อย่างสมเหตุผลและถูกทิศทาง เอกชน และมหาวิทยาลัยเปิด เป้าหมายการเป็นบัณฑิตคือ การนําความรู้คู่ โนโลยีสารสนเทศและโลกโลกาภิวัตน์ทําให้เกิดความ ประเทศและนอกประเทศ เป้าหมายการศึกษาของเด็กและเยาวชนรุ่น แต่ก็ยังมีเด็กและเยาวชนด้อย เช่น กลุ่มเด็กพิการ ตาบอด หูหนวก พิการทาง “การศึกษา” “ ” เพราะการศึกษาเป็นขบว เป็นประโยชน์กับตนเอง กับครอบครัว ประเทศชาติ และสังคมโลก โดยส่วนรวม 2551 2551 กําหนดวิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะ สําคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้พร้อมให้รายละเอียดในแต่ละ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้กําหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ สะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร ต้องสอนอะไร จะสอนอย่างไร และ มาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรร จัดทําหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สําคัญสําหรับการวัดและประเมินผล 5.
 12. 12. 6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒. ๓. มีวินัย ๔. ใฝ่เรียนรู้ ๕. อยู่อย่างพอเพียง ๖. ๗. รักความเป็นไทย ๘. มีจิตสาธารณะ สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ๑. ๒. ความสามารถในการคิด ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี จุดหมาย ๑. นเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม ๒. มีทักษะชีวิต ๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิ ๔. ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๕. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปั กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑.กิจกรรมแนะแนว ๒.กิจกรรมนักเรียน ๓. สาธารณประโยชน์ วิสัยทัศน์ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดย สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแก ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๑. ภาษาไทย ๒. คณิตศาสตร์ ๓. วิทยาศาสตร์ ๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕. สุขศึกษาและพลศึกษา ๖. ศิลปะ ๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘. ภาษาต่างประเทศ
 13. 13. สุขภาวะของเด็กและเยาวชน ประชากรในประเทศไทยมีประมาณ 70 ยละ 25 เป็นเด็ก 19 ปี องค์กรอนามัยโลกให้ความสําคัญกับเด็กและเยาวชนอย่างมาก “แม้ว่าเด็กและเยาวชนในมวลมนุษยโลกมีเพียงร้อยละ 25 ละ 100 ” สถานการณ์เด็กและเยาวชนไทย 3 1. พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ปลอดภัยและไม่พร้อม 2. หรือแชท 3. พฤติกรรมบริโภคนิยม 3 อันดับแรกสาเหตุการเสียชีวิตของเยาวชนไทย 1. อุบัติเหตุ 4,000 คนต่อปี ราว 12 คนต่อวัน 2. เอดส์ ผู้ป่วย ( ) รายสะสม 80,000 คน 3. ฆ่าตัวตาย 600 คนต่อปี ราว 2 คนต่อวัน จากรายงานสํารวจของสถาบันประชากรและสังคมร่วมกับสํานักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ ในปี พ.ศ. 2546 พบว่าสาเหตุการตายในวัยรุ่นอันดับแรก คือ อุบัติเหตุ ทําให้คร่าชีวิตวัยรุ่น ราว 4,000 15-19 ปีจึงจัดเป็นสาเหตุ นอย่างเห็นได้ชัด ในขณะเดียวกันพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์ 17 ปี 24 มีเพศสัมพันธ์กับการแต่งงานราว 8 กระทําทวี พฤติกรรมทางเพศหรือเพศศึกษายังไม่เข้าแข็ง การรู้จักป้ องกันตนเองไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธการมี เพศสัมพันธ์หรือการป้องกันโดยใช้ถุงยางอนามัย ( อนามัยเพียงร้อยละ 20) คลอดลูก (จากข้อมูลของ UNICEF ในปี พ.ศ. 2546 70 ต่อพัน 7.
 14. 14. ของหญิงวัย 15-19 56 65 ต่อพัน) วัยรุ่นอายุ 15-19 ปีราว 60,000 ารมีเพศสัมพันธ์โดยขาด 2 เพศสัมพันธ์ก็มีอุบัติการณ์มากในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปีเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นหนองในแท้ (Gonorhea) หรือหนองในเทียม (C.Trachomatis) แม้ว่าหลายรายมักไม่มีอาการแต่หากปล่อยไว้นอกจากจะทํา ฐกิจของเด็ก เยาวชนและครอบครัวไทย ปัจจัยควา ปัจจัยช่วยป้ องกัน ครอบครัว 10% 30% คนเดียวและอีก 30% ไม่มีผู้ปกครอง (ปัจจุบันประมาณ 17% ) ความรุนแรง อุบัติเหตุ 4,000 คนต่อปี (ประมาณ 12 คนต่อวัน) ฆ่าตัวตาย 600-800 รายต่อปี (ประมาณ 2 คนต่อวัน) ทักษะของพ่อแม่อ่อนแอและการให้เวลา ต่อกันลดลง เพศ 17 ปี คลอดลูก 90 คนต่อพันคน ( เฉียงใต้) 30% โรคเอดส์สะสมประมาณ 80,000 คน (ประมาณ 24 ปี) การสอนเพศศึกษาช้ากว่าวัย การรับเป็นบุตรบุญธรรม ( 460 ราย/วัน) 20% เสพติด 11-19 า 1 ล้านคน (21%) อายุ 15-19 2 แสนคน (5.6%) กิจกรรมทางศาสนาลดลง ประมาณ 40% ค่าใช้จ่ายเล่นเกมส์ 2,500 บาท/คน/เดือน ดูทีวี 3-5 ชม./คน/วัน โทรศัพท์มือถือ 500 บาท/คน/วัน > 200 ล้านรายการ 5% การศึกษา เด็กไทย IQ EQ ก็แย่ ธุรกิจ มุ่งดูดเงินเด็ก  วัตถุนิยม ชุมชนรู้จักเยาวชน ประมาณ 30% เยาวชนรู้จักหรือมีกิจกรรมเยาวชน ประมาณ 30% 8.
 15. 15. ปัจจัยช่วยป้ องกัน บริโภค ค่าขนมเด็กประมาณ 2 แสนล้าน (800บาท/คน/เดือน) 3 เท่า (20 ช้อนชาต่อคนต่อวัน) ของค่า WHO กําหนด เด็กรับประทานผัก 1.5 ช้อนชาต่อวันใน 12 ช้อนชาต่อวัน การออกกําลังกายลดลง ความอ่อนแอของสถาบันครอบครัวและชุมชน กระแสโลกาภิวั พ.ศ. 2546 10 ของครอบครัวเป็น ร้อยละ 30 เดียว และอีกร้อยละ 30 เด็กวัยรุ่นต้องใช้ชีวิตตามลําพังสภาพครอบครัวของเด็ก 0-5 ด้วยกันมีร้อยละ 85.5 แยกกันอยู่หย่าร้างหรือหม้าย ร้อยละ 14.0 0-5 ปี แม่เป็นผู้ดูแลเป็นหลักร้อยละ 66.0 การสํารวจสภาวะ สุขภาพ พัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย ในปี 2542 รายงานว่า เด็กปฐมวัยได้รับการ ดูแลโดยพ่อหรือแม่ในตอนกลางวันร้อยละ 54.8 23.4 ร้อยละ 10 ายงานของกรม ประชาสงเคราะห์ในปี 2538 พบว่า พบแม่ต้องแยกกันอยู่นานมากกว่า 3 เดือน ถึงร้อยละ 16.8 ทําให้ 8.2 รายงานการสํารวจสุขภาพองค์รวมของเด็กในปี พ.ศ. 2546 6 (ร้อยละ 96.7) 1.9 เมืองดูทีวีมากกว่าเด็กชนบทและเด็กกทม. 2.1 พอเพียงและการให้มีส่วนร่วมของพ่อแม่ในการดูแลลูกอย่างใกล้ชิด จะเป็นเกราะป้องกัน เด็กเล็กไปจนผู้ใหญ่สร้างค่านิยมใหม่และวัฒนธรรม 9.
 16. 16. อด้อยกว่าจนแตกเป็น 2 ฉันท์และรู้รักสามัคคี ให้อ่อนแอ “ ” ครอบครัว ครอบครัวแบ่งง่ายๆ เป็น 2 หมวดใหญ่ๆ คือครอบครัวปกติ และครอบครัวพยาธิสภาพ 1. 2. 2 หมวดหากคํานึงถึงการดูแลเด็กและเยาวชน จะได้คุณลักษณะ 6 ก. เมินผลและแก้ไขทันที ข. ค. ง. จ. ฉ. ขาดการติดตามเป็นต้น แม้แต่ครอบครัว เด็กเรียนเห 1. ลุ วัตถุประสงค์ก็จะเกาะกลุ่มเด็กเรียนและถูกกําหนดโดยสังคมว่าเด็กเรียนเป็นเด็กดี 2. เด็กและ 10.
 17. 17. มีปัญหา แนวทางการปัญหาเด็กและเยาวชนในทิศทางข้างหน้า สร้าง 3 กลยุทธ์ คือ 1. (Positive Youth Model) เด็ก สร้างคุณค่าความภาคภูมิใจและได้รับ ตนเองและส่วนรวม การสร้างต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน (Developmental assets) และการสร้างวินัยเชิงบวก (Positive discipline) Developmental assets 8 หมวด 40 ปัจจัยภายใน (Risk-protection model) อแก้ปัญหา และถือเป็นการดูแลเด็กและเยาวชนและครอบครัวเชิงบวกอีกด้วย 2. การมีส่วนร่วมเด็กเยาวชน ครอบครัวและชุมชนในกิจกรรมสาธารณะ (Community and Youth Participation) 2.1 “กัลยาณมิตร” ( ) ละ 2.2 ให้ ต่ นตาเฝ้าระวังร่วมด้วย 11.
 18. 18. 2.3 ชุมชน 3. (Public Motivation) (Media) ใน ชอบเลียนแบบและ หาก 3 และถือได้ว่าเด็กเยาวชนมี (ภูมิคุ้มกันบกพร่องทางกาย) คือ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องทาง สังคม (SIDS = Social Immune Deficiency Syndrome) ด้วย การปรับตัวในวัยรุ่น พัฒนาการของวัยรุ่นจะแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ วัยแรกรุ่น (10-13 ปี) วัยรุ่นตอนกลาง (14-16 ปี) และวัยรุ่นตอยปลาย (17-19 ปี) 1. วัยแรกรุ่น (10-13 ปี) แปรปรวนง่าย 2. วัยรุ่นตอนกลาง (14-16 ปี) (abstract) จึงหันมาใฝ่หาอุดมการณ์และหาเอกลักษณ์ของตนเอง แม่ 3. วัยรุ่นตอนปลาย (17-19 ปี) (intimacy) สภาพร่างกาย 12.
 19. 19. 3 ทางใหญ่ๆ คือ 1. 2. 3. 2 งสองฝ่ายเกิดความสับสนและวิตกกังวลได้ เด็กผู้หญิงอาจกังวลว่า 1. ขนาดและความสูง : และสะโพกใกล้เ มากกว่าลําตัวทําให้วัยรุ่นรู้สึกว่าตัวเองมีรูปร่างเก้งก้างน่ารําคาญและการเจริญเติบโตหรือการขยาย ามวิตก 2. : 8 ขณะเดียวกันจะมีการ 25 ของ 50 ของวัยรุ่นหญิงจะรู้สึกไม่ พอใจในรูปลักษณ์ของตน และมักคิดว่าตัวเอง “อ้วน” รูปร่างผอมแห้ง 3. โครงสร้างใบหน้า : กระดูกอัลลอยด์และพบว่าในวัยรุ่นชายจะเจริญเติบโตเร็วกว่าวัยรุ่นหญิงชัดเจนเป็นเหตุให้วัยรุ่น ชายเสียงแตก 13.
 20. 20. 4. : (growth hormone) และ ฮอร์โมนจะมีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตทางร่างกายและอวัยวะเพศในวัยรุ่นแล้ว ตัวของมันเอง อร์โมนต่างๆอีกด้วย “สิว”และ “ ” รวดเร็วและมีความระแวดระวังตัวเองมากจึงทําให้วัยรุ่นมีความ “สิว” อย่างเอา “สิว” 5. : วัยรุ่นหญิงมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง ระยะ 1 อายุประมาณ 8-13 ปีและจะใช้เวลา 2-2 11-13 ปี วัยรุ่น หญิงส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) วกผู้ชายยังดูเป็นเด็กชาย 12-13 1-2 ปีแรกของการมีประจําเดือนมักจะ ประมาณอายุ 15-17 บางคนจะปกปิดไม่กล้าบอกใครเพราะเข้าใจว่าอวัยวะเพศฉีกขาดหรือเป็นแผลจากการสํารวจตัว เข้าสู่ช่วงอายุ 10-13 2-4 2 ปี คือ ประมาณอายุ 12-14 14- 16 14.
 21. 21. คิดว่าฝันเปียกเกิดจากการสําเร็จความใคร่ด้วยตนเองหรือเป็นความผิดอย่างแรงหรือทําให้สภาพจิต ผลจากก 1. (early mature) มักจะรู้สึกอึดอัดและรู้สึกเคอะเขินประหม่าอายต่อสายตาและคําพูดของเพศตรงข้ามใน 2. เบนความสนใจทําให้ กเห็นกิจกรรมทางเพศผู้ใหญ่ 3. เด็กอยากแสดงอารมณ์สนุกสนานร่าเริงเบิกบาน 4. ความวิตกกังวลในความงดงามทางร่างกาย ไม่ว่าวัยรุ่นหญิงหรือชายก็จะมีความรู้สึกต้องการให้ ความสวยงามทางกายเป็ าพอนามัย การวางตัวให้สมบทบาททางเพศ การวางตัวในสังคมและความสนใจ 15.
 22. 22. 1. ตลอดเวลา 2. งการเจริญเติบโตในการทํางาน (abstract thinking) สองใจและอาจมีความรู้สึก “สูญเสีย” ในความรักความเอาใจใส่จากพ่อแม่แต่ถ้าพวกเขายอมรับการ ด้วย 3. วย 4. อยากรู้,อยากเห็น,อยากลอง การลองผิดลองถูกและคอยสังเกตดูจากปฏิกิริยาของคน อง าการ มาก่อนนึกอยากจะทําอะไรก็จะทําไม่เคยต้องผิดหวังไม่เคยสนใจว่าการกระทําของตัวเองจะส่งผล กระทบต่อผู้คนรอบข้างอย่างไร 16.
 23. 23. พฤติกรรมอยากลองของมักจะมีสูงสุดในช่วงวัยรุ่นตอนกลางเป็นเด็กก็ไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่ งมีไม่มากพอ 5. 6. บ้าน 7. อย่างง่ายดายจากการฝึกฝนให้โอกาสเด็กในการตัดสินใจลงมือกระทําหรือแสดงความคิดเห็นใน ความอบอุ่นเมตตาหรือรั สมาชิกภาย ปัญหาการปรับตัวในวัยรุ่น มีปัญหาในการ ปรับตัวพบได้ร้อยละ 10-15 17.
 24. 24. เคร่งเครียดบางรายมีอาการวิตกกังวลกลุ้มใจท้อแท้ทานอาหารไม่ได้นอนไม่หลับติดพ่อแม่ครูหรือ ประจําวันอยู่ตลอดเวลาแต่ในระยะ ง่าย อยากเป็นอิสระอยากเป็นผู้ใหญ่ไม่อยากฟังเหตุผลของใคร เจ้าทิฐิ อวดดี ถือดีแต่ใน การสร้างบุคลิกภาพ 1. การค้นหาเอกลักษณ์ของตนเอง - - - - มี 2. ลักษณะสองจิตสองใจระหว่างความอยากเป็นเด็กต่อไปกับความอยากเป็นผู้ใหญ่จากความรู้สึกนึก 3. การแยกตัวเองเป็นอิสระ คําว่าอิสระในสายตาของวัยรุ่นก็คือ มีสิท สังเกตดูการยอมรับจากพ่อแม่คนข้างเคียงด้วย - การได้แสดงออก - - มีความรับผิดชอบ 18.
 25. 25. - - อง 1. คือ ไม่เร่งรัด ไม่บังคับแต่ให้กําลังใจยกตัวอย่างเช่น ป้อมลูกสาวคนเดียวของพ่อแม่ขยันมีความ รับผิ .3 ได้ 2.2 มหาวิทยาลัยเปิดสาขาสังคมศาสตร์ทํางานด้านคอมพิวเตอร์เจ้านายรักเพราะรับผิดชอบดีเป็นต้น 2. “การทํา” กับ “การไม่ทํา” เด็ก 3. 4. มีทางออกหลายทางเช่น กีฬา ดนตรี งานอดิเรก สังคม ศิลปะ การเรียน การงาน ฯลฯ สังคมและการปรับตัว 5. ของการเป็นคนดีไตร่ตรองดูคนเป็น ช่วยในการตัดสินใจอีก ให้ให้ความอยากลองเพราะความอยากรู้อยากเห็นลดลง 19.
 26. 26. ต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย (Developmental Assets) าดหวังมากจนเกิดความเครียด เด็กและ เยาวชนก็ต้องเคร่งเรียน ใครเรียนได้ก็เรียนไปใครเรียนไม่ได้ก็ต้องถอยไป ส่วนผู้ใหญ่ก็ต้องเคร่งกับ แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 5 ด้าน กล่าวคือ พลังตัวตน พลัง .ศ. 2551 กระบวนการหรือกลไกการพัฒนาเสริมสร้างต้นทุนชีวิต จนเกิดพลังภูมิคุ้มกันนําไปสู่สุขภาวะของ “ (ไม่ใช่จับผิด) หรือยัง” ต้นทุนชีวิต....กําไรสังคม ความสําคัญของต้นทุนชีวิต ใจในการ 20.
 27. 27. “ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย (Developmental Assets : DA) หมายถึง ปัจจัยสร้างหรือ นทุนชีวิตเด็กและ ยและ ” หลายประเทศให้ความสําคัญกับการวิจัยด้านด้านเยาวชนในปัจจัยเชิงบวก เช่น ประเทศ สหรัฐอเมริกาเ .ศ. 1989 โดยสถาบันวิจัยในสหรัฐอเมริกาได้สํารวจเยาวชน 3-4 แสน 40 20 30 แทบจะสรุปได้เลยว่าครอบครัวเข้มแข็ง เยาวชนแข็งแรง ลดปัญหาสังคมลงได้อย่างมีนัยสําคัญทาง สถิติ รรม รักษาแล้วการให้ความรู้การสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์จนถึงการปฏิบัติจะสามารถป้องกันเยาวชน “ต้นทุนชีวิตจึงเปรียบเสมือนขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพ สติปัญญาและสามารถดํารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข” มองต่างมุม 1. การทํางานด้านเด็ 21.
 28. 28. 2. ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน นําไปสู่การบูรณาการอันเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากปัจจัย เยาวชนไทย คุณสมบัติ 5 1. 2. 3. ครอบครัวและสภาพครอบครัวในบริบทต่างๆ 4. ต้นทุนชีวิตมี 5. ต้นทุนชีวิตบางข้อ/ แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชนโดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสร้างเสริม สุขภาพและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้ดําเนินการพั ประกอบด้วย 5 นและกิจกรรม และ พลังชุมชน ราบจุดอ่อนของต้นทุนชีวิตของเยาวชน 5 พลังสําคัญเสริมสร้างต้นทุนชีวิต การจัดหมวดหมู่ของรูปแบบสํารวจต้นทุนชีวิต 22.
 29. 29. วัฒนธรรมและวิถีชีวิตทําให้การสร้างกระบวนการสํารวจต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนถูกปรับให้ เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยและสามารถใช้สํารวจต้ ประกอบด้วย 5 พลัง ได้แก่ พลังตัวตน พลังค 1. 2. ลอดภัย 3. 4. ชุมชนเกิ 5. ชุมชน และมีกิจกรรมร่วมกัน องต้นทุนชีวิตของเยาวชน แบบสํารวจต้นทุนชีวิต ต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนแบ่งเป็น 2 หมวดใหญ่ กล่าวคือ หมวดต้นทุนชีวิตภายในตัว บุคคล (Internal Assets) และหมวดต้นทุนชีวิตภายนอก (External Assets) ประกอบด้วย 5 23.
 30. 30. หมวด ต้นทุนชีวิตของเยาวชน ต้นทุนชีวิตภายใน พลังตัวตน 1 2 ฉันให้ความสําคัญกับการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เพศชาย/หญิง/เพศทางเลือก เป็นต้น 3 4 5 (ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ตาม) 6 7 ฉันมีการวางแผนและการตัดสินใจก่อนลงมือทําเสมอ 8 9 แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี 10 ( ) 11 ฉันพยายามแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้วยสติปัญญามากกว่าอารมณ์ (ไม่ใช้ความรุนแรง) 12 ดการโต้เถียงหรือขัดแย้ง 13 ฉันรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 14 ฉันมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจน 15 ฉันรู้สึกพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเอง ต้นทุนชีวิต ภายนอก พลังครอบครัว 16 17 ฉัน 18 19 20 มีเหตุผลและมีการดูแลให้ปฏิบัติตาม 21 22 23 ภายในครอบครัวเป็นประจํา ต้นทุนชีวิต 24 24.
 31. 31. ภายนอก พลังสร้างปัญญา 25 26 ปฏิบัติตาม 27 28 29 30 ฉันทําการบ้านหรือทบทวนบทเรียนทุกวัน 31 ฉันรักและผูกพันกับสถาบันการศึกษาของฉัน 32 ฉันอ่านหนังสือด้วยความเพลิดเพลินเป็นประจํา 33 ฉันใฝ่รู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชน 34 กับครูเป็นประจํา ต้นทุนชีวิต ภายนอก กิจกรรม 35 36 ฉันทํากิจกรรมสร้างสรรค์ตามความชอบและพึงพอใจของฉันเอง เช่น ทํางานศิลปะ เล่นดนตรี วาดรูปเป็นประจํา 37 ฉันได้เล่นกีฬาหรือออกกําลังกายเป็นประจํา 38 ฉันร่วมกิจกรรมทางศาสนาหรือประกอบพิธีกรรมเป็นประจํา 39 ดีเป็นประจํา 40 ต้นทุนชีวิต ภายนอก พลังชุมชน 41 ช่วยเหลือได้อย่างสบายใจ 42 43 ฉันรู้สึกว่าคนในชุมชนให้ความสําคัญและเห็นคุณค่าของเด็กและเยาวชน 44 45 ฉันร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ในชุมชนเป็นประจํา 46 47 เหมาะสม 48 33. 25.
 32. 32. 48 คุณลักษณะ 1. คุณลักษณะ/จริยธรรม (RQ + จิตอาสา ศาสนา) ข้อ 1,4,5,6,8 2. ประชาธิปไตย (หลักสูตรประชาธิปไตย) ข้อ 2,3,9 3. ทักษะชีวิต (หลักสูตร RQ) ข้อ 7,10,11,12,13,14 4. ( ) ข้อ 10,23,34,40 32 (Book start) 5. พอเพียง (หลักสูตรพอเพียง) ข้อ 15,33,46 6. ความรัก ,อบอุ่น ,ปลอดภัย (ความปลอดภัย) ข้อ 16,19,25,46 7. วินัย (วินัยเชิงบวก) ข้อ 20,26,47 8. ร่วมกิจกรรม (ระบบ yc /จิตอาสา / กีฬา/ ศาสนา) ข้อ 36,37,38,39,45 9. ปิยวาจา (RQ+……) ข้อ 17,41,42 10. สนับสนุน (support) [เครือข่ายผู้ปกครอง กรณี LD] ข้อ 16,18,22,24,27,43,44 11. Role model [เครือข่ายผู้ปกครอง กรณี LD] ข้อ 21,35,48 12. การเรียน (โรงเรียน+ชุมชน) ข้อ 28,29,30,31,32,33 การเสริมต้นทุนชีวิต 1. สํารวจสภาพกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กและเยาวชนอายุ 12 – 25  2. เก็บข้ (ต้องอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามด้วย)  3. แปลผลข้อมูลจากการสํารวจโดยการนับคะแนนต้นทุนชีวิตรายข้อ (หาเป็นร้อยละ)  4.  5. 26.
 33. 33. ปัจจัยและรูปแบบในการพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ต้นทุนชีวิต ข้อมูลต้นทุนชีวิตจากการฟังเสียง สะท้อนจากเด็กและเยาวชนโดยผ่าน การเก็บข้อมูลประมวลและวิเคราะห์ผล กระบวนการกลุ่ม (การมีส่วนร่วม)ในการ อาศัยทรัพยากรของชุมชนและความเป็นไปได้ กิจกรรมสร้างสรรค์ ต้นทุนชีวิต นวัตกรรม รูปแบบกิจกรรม ติดตาม เช่นมัคคุเทศก์ บ้าน ชุมชน โรงเรียน วัฒนธรรม อาชีพ (เสริมรายได้) จิตอาสา 27.
 34. 34. กรอบความคิดในการศึกษาวิจัย ตัวแปรต้น  พลังตัวตน  พลังครอบครัว  พลังสร้างปัญญา   พลังชุมชน ตัวแปรตาม ลักษณะต้นทุนชีวิต 6 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา 28.
 35. 35. 3 การศึกษา องต้นโดยมีวัตถุประสงค์ ความสัมพันธ์ระ 5 ด้านกับลักษณะต้นทุนชีวิต 6 1 ปีการศึกษา 2555 “ต้นทุนชีวิต” จาก “ต้นทุนชีวิตสําหรับเย ” ของแผนงานสุขภาวะเด็กและ เยาวชน (สสส.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข โดยผู้วิจัยได้ การวิจัยประเภทการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) 1. กับต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย 2. การจัดทําแผนการเรียนการสอน 3. สอบถามต้นทุนชีวิต 5 ด้าน 4. การดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ได้วางไว้ 5. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 6. การวิเคราะห์ สรุปผล และการนําเสนอโดยการจัดทําเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1. นักเรียนระดับ 6 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา 117 คน 2. นักเรียนระดับ 6 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา จํานวน 108 คน โดยความสมัครใจของนักเรียนในการตอบแบบสอบถามวัดระดับต้นทุนชีวิต ตัวแปรในการศึกษาวิจัย  ได้แก่ พลังตัวตน พลังครอบครัว พลังสร้างปัญญา พลัง  ได้แก่ ลักษณะต้นทุนชีวิต 6 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา เปอร์เซ็นต์ ค่า เลขคณิต , ของระดับคะแนนแต่ละข้อคําถามใน แบบสอบถาม “ต้นทุนชีวิต” และ สหสัมพันธ์ระหว่างพลัง 5 ด้านกับระดับ 29.
 36. 36. คะแนนต้นทุนชีวิตของนักเรียน เปรียบเทียบ 6 ด้านต่อลักษณะต้นทุ 3 จากการใช้ “ต้นทุนชีวิต” ในทุกเหตุปัจจัย ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 4 ห้อง ดําเนินการสอนใน 2 ปีการศึกษา 2554 อการวิจัย - ได้แก่ แบบสอบถามวัดระดับ จาก แบบสอบถามของนพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน หรือ เด็กพลัส (สสส.) - ต้นทุนชีวิตสําหรับผู้เรียน (1) (2) ดําเนินการออกแบบแบบสอบถาม (3) การเก็บรวบรวมข้อมูล เชิงสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม “ต้นทุนชีวิต” ของ นักเรียนกลุ่มตั 6 4 ห้อง จํานวน 108 1 ปี การศึกษา 2555 1. หลัง ยนตามปกติใช้แบบสอบถาม “ต้นทุนชีวิต” 6 ด้านมาเก็บรวบรวมข้อมูล - เด็กและเยาวชนต้องตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง - ใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 10-15 นาที -   /ความคิดเห็น และ ( ) ควรมี การอธิบายการตอบแบบสอบถามด้วย คือ ให้ตอบแบบสอบถามทุกข้อและแต่ 30.
 37. 37.  ความรู้สึกตามความเป็นจ 4. บันทึกผลคะแนนจากการตอบแบบสอบถาม “ต้นทุนชีวิต” ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างลง - ถ้าตอบ “เป็นประจํา” 4 คะแนน - ถ้าตอบ “ ” 3 คะแนน - ถ้าตอบ “ ง” 2 คะแนน - ถ้าตอบ “ไม่เคย” 1 คะแนน การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาร้อยละ , , และค่าสหสัมพันธ์ ของคะแนนการตอบแบบสอบถาม “ต้นทุนชีวิต” ของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน 6 4 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา จํานวน 108 คนโดยใช้ โปรแกรมคํานวณทางสถิติ SPSS 95% (0.05) หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับต้นทุนชีวิต ระดับต้นทุนชีวิต ร้อยละของคะแนน ผลการวิเคราะห์ ระดับต้นทุนชีวิตอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน้อยและ  50 ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับต้นทุนชีวิตอยู่ในเกณฑ์ปานกลางและควร  50 – 60 ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับต้นทุนชีวิตอยู่ในเกณฑ์ดี  60 – 80 ผ่านเกณฑ์ ระดับต้นทุนชีวิตอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  80 ผ่านเกณฑ์ การนําเสนอข้อมูล นําเสนอข้อมูลโดยความเรียง ประกอบตาราง แผนภูมิแท่งและแผนภูมิวงกลม 31.
 38. 38. 4 ผลการศึกษาวิจัย 1 แสดง และเปอร์เซ็นต์ของจํานวน 6 เพศ จํานวน ร้อยละ ชาย หญิง 47 คน 43.5 61 คน 56.5 108 คน 100.0 % แปลผล .6 (56.5%) แผนการเรียน จํานวน ร้อยละ วิทย์1 วิทย์2 คํานวณ 33 คน 30.6 30.6 29.6 9.3 33 คน 32 คน 10 คน 108 คน 100.0 แปลผล .6 1 และวิทย์2 (30.6%) อายุ จํานวน ร้อยละ 17 ปี 18 ปี 19 ปี 20 ปี 79 คน 73.1 25.0 1.9 0.0 27 คน 2 คน 0 คน 108 คน 100.0 แปลผล .6 17 ปี (73.1%) 32.
 39. 39. การนับถือศาสนา จํานวน ร้อยละ พุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกข์ 107 คน 99.1 0.9 0.0 0.0 1 คน 0 คน 0 คน 108 คน 100.0 แปลผล .6 (99.1%) สถานภาพของบิดามารดา จํานวน ร้อยละ อยู่ด้วยกัน แยกกันอยู่ หย่าร้าง/แยกทางกัน บิดาเสียชีวิต มารดาเสียชีวิต 82 คน 75.9 7.4 8.3 6.5 0.9 0.9 8 คน 9 คน 7 คน 1 คน 1 คน 108 คน 100.0 แปลผล .6 บบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพของบิดามารดาอยู่ด้วยกัน (75.9%) จํานวน ร้อยละ 20,000 บาท 20,000 – 30,000 บาท 30,001 – 40,000 บาท มากกว่า 40,000 บาท 15 คน 13.9 32.4 18.5 35.2 35 คน 20 คน 38 คน 108 คน 100.0 แปลผล .6 มากกว่า 40,000 บาท 33.
 40. 40. จํานวน ร้อยละ อยู่กับบิดามารดา อยู่ลําพังกับบิดา อยู่ลําพังกับมารดา /น้อง อยู่กับญาติผู้ใหญ่/ผู้ปกครอง /คนรู้จัก พักอยู่คนเดียว 72 คน 66.7 3.7 15.7 5.6 3.7 0.9 3.7 4 คน 17 คน 6 คน 4 คน 1 คน 4 คน 108 คน 100.0 แปลผล .6 ใน 1 เดือน ความคาดหวังสูงสุดต่อการเรียน จํานวน ร้อยละ 26 คน 24.1 44.4 17.6 9.3 0.9 3.7 48 คน 19 คน 10 คน 1 คน 4 คน 108 คน 100.0 แปลผล .6 (44.4%) 34.
 41. 41. ทัศนคติต่อการเรียนภาพรวม จํานวน ร้อยละ ชอบ ไม่ชอบ ไม่แน่ใจ 65 คน 70.4 7.4 22.2 8 คน 24 คน 108 คน 100.0 แปลผล .6 มีทัศนคติต่อการเรียนในภาพรวม คือ ชอบ (70.4%) จํานวน ร้อยละ 2.00 2.00 – 2.50 2.51 – 3.00 3.01 – 3.50 มากกว่า 3.50 13 คน 12.0 26.9 33.3 16.7 11.1 29 คน 36 คน 18 คน 12 คน 108 คน 100.0 แปลผล .6 2.51 ถึง 3.00 (33.3%) 35.
 42. 42. 3 แสดง 6 ข้อคําถาม ( X ) ( SD ) ความหมาย 1. 3.1389 0.75453 2. ฉันให้ความสําคัญกับการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมใน สังคม เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เพศชาย/หญิง/เพศทางเลือก เป็นต้น 3.1204 0.74530 3. 2.7130 0.78599 4. 2.7500 0.72505 5. (ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ตาม) 3.0093 0.69033 6. 3.0463 0.80168 7. ฉันมีการวางแผนและการตัดสินใจก่อนลงมือทําเสมอ 2.8241 0.77132 8. 3.3981 0.68276 9. คิดเห็นหรือการดําเนินชีวิตแตกต่างกันได้เป็นอย่างดี 3.1204 0.73265 10. (เช่น เพศสัมพันธ์ ยาเสพติด ) 3.5185 0.77919 เป็นประจํา 11. ฉันพยายามแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้วยสติปัญญามากกว่า อารมณ์ (ไม่ใช้ความรุนแรง) 2.7593 0.75962 12. 2.7407 0.76574 13. ฉันรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 2.9907 0.82593 14. ฉันมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจน 3.0370 0.77249 15. ฉันรู้สึกพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเอง 3.2222 0.77741 16. ฉันได้รับความรัก ความอบอุ่น เอาใจใส่ และการสนับสนุน 3.4630 0.71598 17. ฉันปรึกษาหารือและขอคําแนะนําจากผู้ปกครองได้อย่าง 3.1389 0.81411 39.
 43. 43. ข้อคําถาม ( X ) ( SD ) ความหมาย 18. นับสนุนช่วยเหลือด้านการ เรียนรู้ 3.4537 0.70226 19. ตัวเอง 3.6204 0.60709 เป็นประจํา 20. และมีการดูแลให้ปฏิบัติตาม 3.1852 0.81054 21. 3.4167 0.65745 22. อยากทํา 3.3611 0.74204 23. ในครอบครัวเป็นประจํา 3.2593 0.81310 24. ช่วยเหลือผู้เรียนรู้ได้ดี 2.8704 0.72463 25. 2.9537 0.76591 26. เหตุผลและมีการดูแลให้ปฏิบัติตาม 3.0741 0.73247 27. 2.8148 0.78714 28. 3.2685 0.60537 29. ฉัน 2.6481 0.75275 30. ฉันทําการบ้านหรือทบทวนบทเรียนทุกวัน 2.2870 0.67048 31. ฉันรักและผูกพันกับสถาบันการศึกษาของฉัน 2.8704 0.79828 32. ฉันอ่านหนังสือด้วยความเพลิดเพลินเป็นประจํา 2.5463 0.75361 ง 33. ฉันใฝ่รู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชน 2.5370 0.74163 34. 2.3796 0.81708 35. นทําดี 3.3056 0.75453 36. ฉันทํากิจกรรมสร้างสรรค์ตามความชอบและพึงพอใจของ ฉันเอง เช่น ทํางานศิลปะ เล่นดนตรี วาดรูปเป็นประจํา 3.2685 0.80427 37. ฉันได้เล่นกีฬาหรือออกกําลังกายเป็นประจํา 2.8148 0.77518 40.
 44. 44. หมายเหตุ คะแนนระดับความคิดเห็นของนักเรียน ไม่เคย = 1 คะแนน = 2 คะแนน = 3 คะแนน เป็นประจํา = 4 คะแนน แปลผล .6 ดให้ในแบบสอบถามวัดระดับต้นทุนชีวิต ข้อคําถาม ( X ) ( SD ) ความหมาย 38. ฉันร่วมกิจกรรมทางศาสนาหรือประกอบพิธีกรรมเป็น ประจํา 2.5926 0.79763 39. 2.9529 0.76980 40. สร้างสรรค์กับ 2.8889 0.82409 41. ปรึกษาหารือและขอความช่วยเหลือได้อย่างสบายใจ 2.8889 0.91031 42. 2.4074 1.10256 43. ฉันรู้สึกว่าคนในชุมชนให้ความสําคัญและเห็นคุณค่าของ เด็กและเยาวชน 2.5093 0.88069 44. ประโยชน์ต่อชุมชน 2.1574 0.90855 45. ฉันร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ในชุมชนเป็นประจํา 2.1759 0.93558 46. ฉันรู้สึก ชุมชนของฉัน 2.6944 0.92179 47. 2.5463 0.96077 48. ให้ทําตาม 2.8611 0.91159 41.
 45. 45. 4 แสดง 5 ด้านจากการตอบแบบสอบถาม 6 5 ด้าน ( X ) น ( SD ) ร้อยละ ความหมาย พลังตัวตน พลังครอบครัว พลังสร้างปัญญา พลังชุมชน 3.0259 3.3623 2.7500 2.9660 2.5301 0.41846 0.52199 0.44190 0.49910 0.67236 75.65 84.06 68.75 74.15 63.25 ผ่านเกณฑ์ระดับดี ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก ผ่านเกณฑ์ระดับดี ผ่านเกณฑ์ระดับดี ผ่านเกณฑ์ระดับดี หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน  ร้อยละ 50 หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์ระดับค่อนข้างน้อย  ร้อยละ 50 – 60 หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์ระดับปานกลาง  ร้อยละ 60 – 80 หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดี  ร้อยละ 80 หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก แปลผล .6 ระดับต้นทุนชีวิตด้านพลังครอบครัว (84.06%) แต่มีพลัง (63.25%) 42.
 46. 46. 5 แสดง One-way ANOVA 95% 5 ด้านกับแผนการเรียนของ 6 โดยใช้โปรแกรม SPSS ANOVA ผลรวม กําลังสอง องศาอิสระ กําลังสอง ค่า F ค่านัยสําคัญ พลังตัวตน ระหว่างกลุ่ม ภายในกลุ่ม 2.267 16.470 18.736 3 104 107 0.756 0.158 4.771 0.004* * พลังครอบครัว ระหว่างกลุ่ม ภายในกลุ่ม 3.162 25.992 29.154 3 104 107 1.054 0.250 4.217 0.007* * พลังสร้างปัญญา ระหว่างกลุ่ม ภายในกลุ่ม 5.010 15.885 20.895 3 104 107 1.670 0.153 10.933 0.000* * กิจกรรม ระหว่างกลุ่ม ภายในกลุ่ม 1.304 25.349 26.653 3 104 107 0.435 0.244 1.783 0.155 พลังชุมชน ระหว่างกลุ่ม ภายในกลุ่ม 1.498 46.873 48.371 3 104 107 0.499 0.451 1.108 0.350 * * p < 0.01 แปลผล .6 พลังตัวตน 95% 43.
 47. 47. Multiple Comparisons Scheffe ตัวแปรตาม แผนการเรียน แผนการเรียน ระหว่างแผนการเรียน ค่านัยสําคัญ พลังตัวตน ม.6 วิทย์1 ม.6 วิทย์2 ม.6 คํานวณ ม.6 0.17576 0.27689 0.47939 0.9797 0.9873 0.14365 0.364 0.055 0.014* * ม.6 วิทย์2 ม.6 วิทย์1 ม.6 คํานวณ ม.6 -0.17576 0.10114 0.20250 0.09797 0.09873 0.14365 0.364 0.789 0.222 ม.6 คํานวณ ม.6 วิทย์1 ม.6 วิทย์2 ม.6 -0.27689 -0.10114 0.20250 0.09873 0.09873 0.14417 0.055 0.789 0.580 ม.6 ม.6 วิทย์1 ม.6 วิทย์2 ม.6 คํานวณ -0.47939 -0.30364 -0.20250 0.14365 0.14365 0.14417 0.014* * 0.222 0.580 พลังครอบครัว ม.6 วิทย์1 ม.6 วิทย์2 ม.6 คํานวณ ม.6 0.15909 0.38849 0.45568 0.12307 0.12403 0.18046 0.645 0.024* * 0.101 ม.6 วิทย์2 ม.6 วิทย์1 ม.6 คํานวณ ม.6 -0.15909 0.22940 0.29659 0.12307 0.12403 0.18046 0.645 0.336 0.444 ม.6 คํานวณ ม.6 วิทย์1 ม.6 วิทย์2 ม.6 -0.38849 -0.22940 0.06719 0.12403 0.12403 0.18112 0.024* * 0.336 0.987 ม.6 ม.6 วิทย์1 ม.6 วิทย์2 ม.6 คํานวณ -0.45568 -0.29659 -0.06719 0.18046 0.18046 0.18112 0.101 0.444 0.987 พลังสร้างปัญญา ม.6 วิทย์1 ม.6 วิทย์2 ม.6 คํานวณ ม.6 0.12121 0.32817 0.74408 0.09621 0.09696 0.14108 0.663 0.012* * 0.000* * ม.6 วิทย์2 ม.6 วิทย์1 ม.6 คํานวณ ม.6 -0.12121 0.20696 0.62287 0.09621 0.09696 0.14108 0.663 0.214 0.000* * 44.
 48. 48. ตัวแปรตาม แผนการเรียน แผนการเรียน ระหว่างแผนการเรียน ความค ค่านัยสําคัญ พลังสร้างปัญญา ม.6 คํานวณ ม.6 วิทย์1 ม.6 วิทย์2 ม.6 -0.32817 -0.20696 0.41591 0.09696 0.09696 0.14159 0.012* * 0.214 0.040* * ม.6 ม.6 วิทย์1 ม.6 วิทย์2 ม.6 คํานวณ -0.74408 -0.62287 -0.41591 0.14108 0.14108 0.14159 0.000* * 0.000* * 0.040* * ม.6 วิทย์1 ม.6 วิทย์2 ม.6 คํานวณ ม.6 -0.06061 0.17124 0.23687 0.12154 0.12249 0.17821 0.969 0.584 0.624 ม.6 วิทย์2 ม.6 วิทย์1 ม.6 คํานวณ ม.6 0.06061 0.23185 0.29747 0.12154 0.12249 0.17821 0.969 0.316 0.430 ม.6 คํานวณ ม.6 วิทย์1 ม.6 วิทย์2 ม.6 -0.17124 -0.23185 0.06562 0.12249 0.12249 0.17886 0.584 0.316 0.987 ม.6 ม.6 วิทย์1 ม.6 วิทย์2 ม.6 คํานวณ -0.23687 -0.29747 -0.06562 0.17821 0.17821 0.17886 0.624 0.430 0.987 พลังชุมชน ม.6 วิทย์1 ม.6 วิทย์2 ม.6 คํานวณ ม.6 -0.17424 -0.20099 0.15682 0.16527 0.16656 0.24234 0.774 0.693 0.936 ม.6 วิทย์2 ม.6 วิทย์1 ม.6 คํานวณ ม.6 0.17424 -0.02675 0.33106 0.16527 0.16656 0.24234 0.774 0.999 0.602 ม.6 คํานวณ ม.6 วิทย์1 ม.6 วิทย์2 ม.6 0.20099 0.02675 0.35781 0.16656 0.16656 0.24322 0.693 0.999 0.541 ม.6 ม.6 วิทย์1 ม.6 วิทย์2 ม.6 คํานวณ -0.15682 -0.33106 -0.35781 0.24234 0.24234 0.24322 0.936 0.602 0.541 * * p < 0.01 45.
 49. 49. แปลผล 1. .6แผนการเรียนวิทย์1 95% 2. .6แผนการเรียนวิทย์1 และคํานวณมีระดับต้นทุนชีวิตด้านพลังครอบครัว แตกต่างกันอย่างมี 95% 3. .6แผนการเรียน - วิทย์1 และ คํานวณกับ - วิทย์2 - คํานวณ และ วิทย์ 1 - 1,วิทย์2กับคํานวณ มีระดับต้นทุนชีวิตด้านพลังสร้างปัญญาแตกต่ 95% 4. .6 95% 46.
 50. 50. กราฟ 1 แสดงร้อยละจํานว 6 2 แสดง 6 แผนการเรียน 47.
 51. 51. 3 แสดง 6 4 แสดง 6 การ นับถือศาสนา 48.
 52. 52. 5 แสดง 6 สถานภาพของบิดามารดา 6 แสดง 3 อาศัยอยู่ด้วยส่วนใหญ่ใน 1 เดือน 49.
 53. 53. 7 แสดง 3 ของครอบครัวต่อเดือน 8 แสดง 3 สะสม 50.
 54. 54. 9 แสดง 6 จากการตอบ แบบสอบถามแยกเป็นรายข้อในแบบสอบถามวัดระดับต้นทุนชีวิต 51.
 55. 55. 10 แสดง 6 จากการ 5 ด้านของต้นทุนชีวิต 52.
 56. 56. 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับต้นทุนชีวิตของนักเรียน 6 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา โดยใช้แบบสอบถามวัดระดับ ต้นทุนชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์ ศึกษาหารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับ 6 พร้อมนํามาใช้ประกอบการพิจารณาวางแผน พัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนกา ส่งเสริมระดับต้นทุนชีวิต อันจะทําให้ ข้อมูลสารสนเทศสําคัญจากการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับ ต้นทุนชีวิตไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาต่างๆ จาก วิเคราะห์ สรุป อภิปราย ผลการศึกษา สรุปผลการวิจัย 1. ผลการวิเคราะห์ลักษณะ ตอบแบบสอบถามวัดระดับต้นทุนชีวิต คือ 6 ปีการศึกษา 2555 ญ่กําลัง ศึกษาในแผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้อง 1 และห้อง 2 (30.6%) ,เพศหญิง (56.5%) ,อายุ 17 ปี (73.1%) ,นับถือศาสนาพุทธ (99.1%) ,สถานภาพของบิดามารดาอยู่ด้วยกัน (75.9%) ,เวลาส่วนใหญ่ ใน 1 เดือนนักเรียนพักอาศัยอยู่กับบิดามารดา (66.7%) , อเดือนมากกว่า 40,000 บาท , 2.51-3.00 (33.3%) ,ทัศนคติต่อการเรียนภาพรวมคือชอบ (70.4%) และความ (44.4%) 2. ผลการวิเคราะห์ 6 แบบสอบถามวัดต้นทุนชีวิตแยกเป็นรายข้อคําถามในแบบสอบถาม 2.1 “ ” นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ (41.7%) 2.2 “ฉันให้ความสําคัญกับการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เพศชาย/ หญิง/เพศทางเลือก เป็นต้น” (43.5%) 2.3 “ ” (46.3%) 2.4 “ฉันพู ” นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ - (41.7%) 53.
 57. 57. 2.5 “ (ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ตาม)” นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ (52.8%) 2.6 “ ดี” (38.9%) 2.7 “ฉันมีการวางแผนและการตัดสินใจก่อนลงมือทําเสมอ” นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ (40.7%) 2.8 “ ” นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับความรู้สึก เป็นประจํา (50.9%) 2.9 “ ได้เป็นอย่างดี” (45.4%) 2.10 “ ( )” นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับความรู้สึกเป็นประจํา (65.7%) 2.11 “ฉันพยายามแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้วยสติปัญญามากกว่าอารมณ์ (ไม่ใช้ความรุนแรง)” นักเรียน (42.6%) 2.12 “ เกิดการโต้เถียงหรือขัดแย้ง” (42.6%) 2.13 “ฉันรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า” (43.5%) 2.14 “ฉันมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจน” นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ (40.7%) 2.15 “ฉันรู้สึกพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเอง” นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับความรู้สึกเป็น ประจํา (41.7%) 2.16 “ ” นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับความรู้สึกเป็นประจํา (59.3%) 2.17 “ ใหญ่” นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับความรู้สึกเป็นประจํา (39.8%) 2.18 “ ” นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ความรู้สึกเป็นประจํา (57.4%) 2.19 “ ” นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ใน ระดับความรู้สึกเป็นประจํา (68.5%) 2.20 “ ” นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับความรู้สึกเป็นประจํา (41.7%) 2.21 “ ” นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับความรู้สึกเป็น ประจํา (50.9%) 54.
 58. 58. 2.22 “ ” นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ใน ระดับความรู้สึกเป็นประจํา (51.9%) 2.23 “ ภายในครอบครัวเป็นประจํา” นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับความรู้สึกเป็นประจํา (47.2%) 2.24 “ ด้ดี” นักเรียนส่วน (49.1%) 2.25 “ ” นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับความรู้สึก (44.4%) 2.26 “ ตาม” (46.3%) 2.27 “ ” นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ (43.5%) 2.28 “ ” นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ (56.5%) 2.29 “ ” (46.3%) 2.30 “ฉันทําการบ้านหรือทบทวนบทเรียนทุกวัน” (61.1%) 2.31 “ฉันรักและผูกพันกับสถาบันการศึกษาของฉัน” นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับความรู้สึก (40.7%) 2.32 “ฉันอ่านหนังสือด้วยความเพลิดเพลินเป็นประจํา” นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับความรู้สึก (50.0%) 2.33 “ฉันใฝ่รู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชน” นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับความรู้สึก บ่ (43.5%) 2.34 “ เป็นประจํา” (52.8%) 2.35 “ ” นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ความรู้สึกเป็นประจํา (47.2%) 2.36 “ฉันทํากิจกรรมสร้างสรรค์ตามความชอบและพึงพอใจของฉันเอง เช่น ทํางานศิลปะ เล่น ดนตรี วาดรูปเป็นประจํา” นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับความรู้สึกเป็นประจํา (45.4%) 2.37 “ฉันได้เล่นกีฬาหรือออกกําลังกายเป็นประจํา” นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับความรู้สึก (39.8%) 55.
 59. 59. 2.38 “ฉันร่วมกิจกรรมทางศาสนาหรือประกอบพิธีกรรมเป็นประจํา” นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ (43.5%) 2.39 “ ” นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับความรู้สึก (43.5%) 2.40 “ ” นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ (45.4%) 2.41 “ ช่วยเหลือได้อย่างสบายใจ” นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับคว (41.7%) 2.42 “ ” (29.6%) 2.43 “ฉันรู้สึกว่าคนในชุมชนให้ความสําคัญและเห็นคุณค่าของเด็กและเยาวชน” นักเรียนส่วนใหญ่ (41.7%) 2.44 “ ” นักเรียนส่วนใหญ่ (38.0%) 2.45 “ฉันร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ในชุมชนเป็นประจํา” นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ (38.0%) 2.46 “ฉันรู้สึกอบอุ่นมีความสุขแล ” นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ (42.6%) 2.47 “ เหมาะสม” (37.0%) 2.48 “ฉันมีผู้ใหญ่ ” นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ (38.0%) 3. ผลการวิเคราะห์ ตรฐานคะแนนความรู้สึกผู้ตอบ แบบสอบถามของข้อคําถามในพลังต้นทุนชีวิตแต่ละด้าน พลังตัวตน - คือ ข้อ 10 “ ( ไม่ดี)” ( __  = 3.5185 , SD = 0.77919) - คือ ข้อ 12 “ ” ( __  = 2.7407 , SD = 0.76574) 56.
 60. 60. พลังครอบครัว - คือ ข้อ 19 “ฉันรู้สึกป ” ( __  = 3.6204 , SD = 0.60709) - คือ ข้อ 17 “ ” ( __  = 3.1389 , SD = 0.81411) พลังสร้างปัญญา - คือ ข้อ 28 “ ” ( __  = 3.2685 , SD = 0.60537) - ข้อสอบ คือ ข้อ 30 “ฉันทําการบ้านหรือทบทวนบทเรียนทุกวัน” ( __  = 2.2870 , SD = 0.67048) - คือ ข้อ 35 “ ” ( __  = 3.3056 , SD = 0.75453) - คือ ข้อ 38 “ฉันร่วมกิจกรรมทางศาสนาหรือประกอบพิธีกรรมเป็นประจํา” ( __  = 2.5926 , SD = 0.79763) พลังชุมชน - คือ ข้อ 41 “ ความช่วยเหลือได้อย่างสบายใจ” ( __  = 2.8889 , SD = 0.91031) - คือ ข้อ 44 “ ” ( __  = 2.1574 , SD = 0.90855) 4. ผลการวิเคราะห์ แบบสอบถามของพลั .6 ส่วนใหญ่มีพลังด้าน 57.
 61. 61. ครอบครัวสูงสุด ( __  = 3.3623, SD = 0.52199) ( __  = 2.5301, SD = 0.67236) 5. ผลการ One-way ANOVA ของผลคะแนนพลังต้นทุนชีวิตแต่ละ . 6 พลังตัวตน (sig = 0.004) พลังครอบครัว (sig = 0.007) และ พลังสร้างปัญญา (sig = 0.000) มีความ แตกต่างกันระหว่างแผนการเรียนอย่างมีนัยสํา 95% ส่วนพลัง (sig = 0.155) กับพลังชุมชน (sig = 0.350) ไม่มีความแตกต่างกันระหว่าง 95% 6. ผลการวิเคราะห์การทดสอบ Multiple Comparison โดยใช้ Scheffe พบว่า พลังตัวตนของนักเรียนแผนการเรียนวิทย์ 1 95% ส่วนพลังครอบครัวของนักเรียนแผนการเรียนวิทย์ 1 95% 95% วิตด้านแตกต่างกันอย่างไม่ 95% อภิปรายผลการวิจัย ถ้าปัจจัยด้านเพศ ปัจจัยด้านอายุ ปัจจัยด้านศาสนา ปัจจัยด้านสถานภาพของบิดามารดา ปัจจัยด้าน จัย ด้านทัศนคติต่อการเรียนภาพรวม และปัจจัยความคาดหวังสูงสุดต่อการเรียนมีความสัมพันธ์กับ ระดับต้นทุนชีวิต ต้นทุนชีวิตของ .6 5 ก็จะมีแนวโน้มในทิศทางเดียวกัน คะแนนการตอบแบบสอบถามระดับต้นทุน ชีวิตของ .6 5 ด้านจะมีแนวโน้มสูง (75.9%) ,เวลาส่วน ใหญ่ใน 1 เดือนนักเรียนพักอาศัยอยู่กับบิดามารดา (66.7%) , มากกว่า 40,000 บาท , 2.51-3.00 (33.3%) ,ทัศนคติต่อการเรียนภาพรวม คือชอบ (70.4%) เป็นต้น One-way ANOVA พบว่า พลังตัวตน (sig = 0.004) ,พลังครอบครัว (sig = 0.007) และ สร้างปัญญา (sig = 0.000) ของนักเรียนระดับ . 6 95% 95% (sig = 0.000 , sig = 0.000 , sig = 0.040) จากแผนการ 58.
 62. 62. เรียนวิทย์1,วิทย์2 และคํานวณ พบว่า ข้อ 19 “ ” ( __  = 3.6204 , SD = 0.60709) ข้อ 44 “ ประโยชน์ต่อชุมชน” ( __  = 2.1574 , SD = 0.90855) ( __  = 3.3623, SD = 0.52199) และ ( __  = 2.5301, SD = 0.67236) จากผลการวิจัยสามารถนําไปประยุกต์ใช้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชา โดยเฉพาะอย่าง มชน อาจจะทํา 6 ความแตกต่ ยัง การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับต้นทุนชีวิตไปประยุกต์ใช้ในการ จัดการเรียนรู้ของรายวิชาต่างๆได้อย่างเหมาะสม ข้อเสนอแนะ 1. 1.1 ควรปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ภายหลังการสอนใน จะพบ ทางการเรียนของผู้เรียน 1.2 ควรนําวิธีการสํารวจระดับต้นทุนชีวิตของผู้เรียนไปประยุกต์ใช้ให้ครอบคลุม สาเหตุแท้จริง 2. 2.1 ควรทําการวิจัยโดยใ 6 1 และ 2 การศึกษาวิจัยด้าน ของคะแนนต้นทุน 5 ด้าน 2.2 เรียนรู้ของนักเรียน 6 กมาใช้ พัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์ร่วมกับการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตอย่างเหมาะสม 59.
 63. 63. บรรณานุกรม นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตีและคณะ . ต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย . กรุงเทพฯ . สํานักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมผู้บําเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ , 2008 . รศ. ดร.วรรณี แกมเกตุ . วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ (Research Methodology in Behavioral Science) . 2 . กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2551. ผศ. ดร. สัมมา รธนิธย์. : จากประสบการณ์สู่การปฎิบัติ . กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2546. ผศ. ดร. วรรณิภา จัตุชัย และคณะ . การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา . กรุงเทพฯ : พล Copy Service and supply, 2551. รศ. ดร. เ และคณะ . หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ . กรุงเทพฯ : พล Copy Service and supply, 2551. สถาบันส่งเสริมการสอนคณิตศาสตร์ : กระทรวงศึกษาธิการ . คู่มือครูสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3 เล่ม 1 . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว . 2548. ผศ. กานดา พูนลาภทวี . . กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ . 2539. รศ. ดร. กัลยา วานิชย์บัญชา . การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล . กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมสาร จํากัด . 2548. สํานักพัฒนาการฝึกหัดครู สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ . . กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์เสมาธรรม, 2544. กระทรวงศึกษาธิการ 2551. 2551 กรุงเทพฯ โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การหมาชน). 2 (พ.ศ. 2549-2553), กรุงเทพฯ. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาและสถาบันการศึกษาทางไกล สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษา . พัฒนาการเรียนรู้ เล่ม 1-2 ( 1-9) . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.2550.
 64. 64. ภาคผนวก ก. “ต้นทุนชีวิต” สําหรับ 6
 65. 65. ภาคผนวก ข. ตัวอย่างหลักฐานการตอบ “ต้นทุนชีวิต” ของ 6
 66. 66. ภาคผนวก ค. Print Out จากโปรแกรมวิเคราะห์สถิติ SPSS
 67. 67. ประวัติย่อผู้วิจัย – นามสกุล : นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ วัน/เดือน/ปีเกิด : 4 มกราคม พ.ศ. 2527 ปัจจุบัน : 133 ซอยเจริญนคร 46 ถนนเจริญนคร แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 ประวัติการศึกษา : พ.ศ. 2549 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกรียตินิยมอันดับ 2) สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551 ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2552 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2555 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เอกสาธารณสุข มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การทํางานปัจจุบัน : ตําแหน่งครูปฏิบัติการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเสสะเวชวิทยา

×