Your SlideShare is downloading. ×
0
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Spiritual aaptvani 03 09- pg 187 to 264

211

Published on

Published in: Spiritual, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
211
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 187 ±Î˜ ’Õı »ı ? fiÎfi_ »˘¿fl_ › ÿı‰÷Îfi˘ ±Î˜ flάı »ı fiı ? ‹Î⁄Î’fiÎ_ ‹fi ¡ı¿«fl ◊≥ √›Î_ »ı. ‹fi ωË˚‰‚ ◊≥ √›Î_ »ı, ‰ÎHÎÌ √‹ı ÷ı‰Ì ⁄˘·ı »ı. Á΋Îfiı ÿ—¬ÿÎ›Ì ◊≥ ’Õı ÷ı‰Ì ‰ÎHÎÌ ⁄˘·ı »ı, ±ıÀ·ı »˘¿flÎ_±˘ ¬flÎ⁄ ◊≥ Ω›. ±Î’HÎı ±ı‰_ ⁄˘·Ì±ı ¿ı ‘HÎÌfiı ÿ—¬ ◊Λ fiı ‘HÎÌ ±ı‰_ ⁄˘·ı ¿ı ±Î’HÎfiı ÿ—¬ ◊Λ. ±Î ÷˘ ⁄‘_ “’{·” ∂¤_ ◊≥ √›_ »ı. ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ±Î‰_ fiΠˢ›. ’HÎ ±Î ¿Ï‚›√fi_ ÏfiÏ‹kÎ »ı. ±ıÀ·ı ±Î‰_ … ˢ›. ÷ı‹Î_ › ±Î ±ı¿ ±Ω›⁄ ωiÎÎfi fiÌ¿Y›_ »ı. ÷ı …ıfiı ¤ı√_ ◊Âı ÷ıfi_ ¿Î‹ fiÌ¿‚Ì …Âı. ... ‹ÎÀı Áÿ˚¤Î‰fi΋Î_ ‰Î‚˘ ! ≠ë¿÷ν — »˘¿flÎ_ ‰Î_¿Î «Î·ı ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ? [5] ÿÎÿÎlÌ — »˘¿flÎ_ ‰Î_¿ı flV÷ı Ω› ÷˘ › ±Î’HÎı ±ıfiı Ωı›Î ¿fl‰_ fiı ΩH›Î ¿fl‰_. ±fiı ‹fi‹Î_ ¤Î‰ fiyÌ ¿fl‰˘, ±fiı ≠¤fiı ≠Î◊˝fiÎ Á‹…◊Ì ÿÌ’ı B≤ËÁ_ÁÎfl ! ¿fl‰Ì ¿ı ±Î‰Î ’fl ¿Ú’Î ¿fl˘. ±Î’HÎı ÷˘ …ı ⁄L›_ ÷ı ¿flı¿À ¿Ëı‰_. …ı ¤˘√‰ı ÷ıfiÌ ¤Ò· »ı. ‹÷¤ıÿ‹Î_ Á‹Î‘Îfi ¿≥ flÌ÷ı ? ⁄L›_ ÷ı ¿flı¿À ¿ËÌfiı «Î·˘ ÷˘ µ¿ı· ±Î‰Âı. ¤√‰Îfiı ¿èÎ_, “÷_ Á‘fl ÷˘ ÷ÎflÌ ËÎ…flÌ◊Ì ⁄‘_ Á‘flÂı !” ¿Î‚ ωϫhÎ ±Î‰Ì flè΢ »ı. ±Î_‘̱˘ µ’fl ±Î_‘̱˘ ◊‰ÎfiÌ fiÎfiÎ_ »˘¿flÎ_-»˘¿fḻ˘fiı Á‹Ω‰‰_ ¿ı Á‰Îflı fiÎËÌ‘˘≥fiı »ı ! ‹ÎÀı «ı÷÷Î flËıΩı. ±Î …ı‹ ’‰fifiÌ ±Î_‘̱˘ ±Î‰ı »ı fiı ÷ı‰Ì ÁÒ›˝’ÒΩ ¿fl‰Ì, fiı fl˘… ÀÒ_¿Î‹Î_ ⁄˘·ı ¿ı, ‹fiı ÷◊Î …√÷fiı Áÿ˚⁄„K‘ ¿<ÿfl÷fiÌ ±Î_‘Ì ±Î‰Ì flËÌ »ı. ‹fiW›˘fiı ‹Î◊ı ‹Ë΋U¿ı·Ì±˘ »ı. ±Î’˘, …√÷fi_ ¿S›ÎHÎ ¿fl˘. ±ÎÀ·_ ⁄˘·ı ÷˘ ÷ı‹fiı Á_V¿Îfl ‹Y›Î ÁyÏfl›_ ¤flËÎÕ‹Î_ ⁄ŒÎ› ÷ı‹ ·˘¿˘ ⁄ŒÎ≥ flèÎÎ »ı ! ÂıfiÎ ±Î‘Îflı ¿Ëı‰Î›, ±fiı ‹Î⁄Î’fi_ ¿‹˝⁄_‘fi »^À›_. ±Î ÷˘ ⁄‘_ Œfl∞›Î÷ »ı. ‹Î- ∞‰Ì flèÎÎ »ı, ÷ıfiÌ ’˘÷Îfiı Á‹…HÎ fi◊Ì. ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiÌ l©Î ’HÎ ⁄Î’ ’Î_« ËΩflfi_ ÿı‰_ ¿flÌfiı »˘¿fl˘ ¤HÎÎT›˘ ˢ› ÷ı‹ »÷Î_ ¿˘≥ …÷Ì flËÌ »ı ! ˉı Â_ ◊Λ ? CÎfl‹Î_ ‰Î≥Œ ΩıÕı ‹÷¤ıÿ ◊Λ ÷˘ ÷ıfi_ Ïÿ‰Á »˘¿fl˘ µ©÷Î≥ ¿flı ÷˘, ⁄˘·Ì fiÎ ⁄÷ΉΛ ¿ı ±‹ı ÷fiı ¤HÎÎT›˘. Á‹Î‘Îfi ¿fl÷Î_ ±Î‰Õı fiËŸ, »˘¿flÎ_ ΩıÕı ‹÷¤ıÿ ∂¤˘ ◊›˘ ÷˘ ÷ıfi_ ±ı ÷˘ ±Î’HÎı “Õ›ÀÌ ⁄εLÕ” Ë÷Î, ŒflÏ…›Î÷ Ë÷_. ŒflÏ…›Î÷ Ë÷_ ÷ı Á‹Î‘Îfi ¿fl÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı ±fiı √_«Î›Î ¿flı. ¿›Ù. ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ Œfl… ⁄Ω‰‰Ì. ≠ë¿÷ν — ‘HÎÌ ÷˘ ±ı‹ … ¿Ëı fiı, ¿ı “‰Î≥Œ” Á‹Î‘Îfi ¿flı, Ë_ fiËŸ ¿v_ ! vvvvv ÿÎÿÎlÌ — Ë_..., ±ıÀ·ı “Ï·Ï‹À” ’ÒflÌ ◊≥ √≥. “‰Î≥Œ” Á‹Î‘Îfi
 • 2. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 189 190 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ¿flı fiı ±Î’HÎı fiÎ ¿fḻı ÷˘ ±Î’HÎÌ “Ï·Ï‹À” ◊≥ √≥ ’ÒflÌ. ¬fl˘ flËı‰_ ’Õı. ±fiı ⁄ıŒÎ‹ flË̱ı, ±Ω√˛÷ flË̱ı ÷˘ Á‹Î‘Îfi ◊Λ fiËŸ. ’vÊ Ë˘› fiı ÷ı ÷˘ ±ı‰_ ⁄˘·ı ¿ı “‰Î≥Œ” flÎ∞ ◊≥ Ω› ±fiı ±ı‹ ÁÎ‹Ì T›„@÷ ⁄˘·Ì Ω› fiı ±Î’HÎı ’HÎ ⁄˘·Ì …≥±ı, ⁄˘·Ì …‰Îfi˘› ¿flÌfiı √ÎÕÌ ±Î√‚ «Î· ¿flÌ ÿı. ±fiı ÷‹ı ÷˘ ’_ÿfl-’_ÿfl ÿËÎÕÎ, ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ⁄˘·Ì …‰ÎfiÌ ’λ‚ ±Î’HÎı “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·” ¿fl‰˘ ‹ÏËfiÎ-‹ÏËfiÎ Á‘Ì √ÎÕÌ ⁄ıÁÎÕÌ flά˘, ÷ı fiÎ «Î·ı. F›Î_ Á‘Ì »ı ±ı‰˘ Ïfiç› flËı·˘ »ı, ÷ı◊Ì ¶ıÊ flËı÷˘ fi◊Ì. ⁄˘·Ì …‰_ ±ı Á΋ÎfiÎ ‹fifi_ Á‹Î‘Îfi fiËŸ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì ÷‹Îflı ‹U¿ı·Ì »ı. ‹ÎÀı ’ÿ˚√·fi_ »ı ±fiı ¶ıÊ flËı‰˘, ±ıfiÌ ’λ‚ ’˘÷Îfi˘ Àı¿˘ flËı »ı. ‹ÎÀı Á‹Î‘Îfi ¿fl‰_. ±Î’HÎı ÷˘ “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·” ¿fl‰˘ »ı ±ı‹ fiyÌ ¿flÌ ¿Î‹ ¿›ı˝ Ω‰, ÏËÁÎ⁄ «Ò¿÷ı ◊≥ … …Âı. fiı ±Î…ı ‹Î_√fiÎflfiı fiÎ ±’Λ_ ÷˘ ¿Î·ı ≠ë¿÷ν — Á΋Îfi_ Á‹Î‘Îfi ◊›_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿Ëı‰Î› ? Á΋Îfi_ ±’ÎÂı, ˢ‚Ì ’fl ±’ÎÂı, fiËŸ ÷˘ Ïÿ‰Î‚Ì ’fl ±’ÎÂı. ’HÎ ‹Î_√fiÎfl˘ Á‹Î‘Îfi ◊Λ, ’HÎ ÷ı‹Î_ ÷ıfi_ ±ÏË÷ ˢ› ÷˘ ? ·≥ … …Âı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷‹Îflı Ωı‰Îfi_ fiËŸ. Á΋Îfi_ ±ÏË÷ ˢ› ÷ı ÷˘ ±Î …√÷ «Ò¿÷ı ¿›Î˝ ’»Ì fifi΋̋Î_ Ω› »ı. ±Î ¤‰fiÎ ÷˘ Á΋Îfiı Ωı‰Îfi_ »ı. ÷‹Îflı Á΋Îfi_ ÏË÷ÎÏË÷ Ωı‰_, ’HÎ ÷‹ı ÏË÷ «Ò¿÷ı ¿flÌ fiάı »ı … √‹ı ÷ı flV÷ı, ’»Ì fi‰Î_ ⁄Î_K›Î_ ÷ı …ÿÎ_. ˉı ΩıfiÎfl΋Î_, ÷‹Îfl΋Î_ „@÷ ÂÌ »ı? ÷‹ı ÷‹Îv_ … ÏË÷ Ωı≥ ¿÷Î ±Î’HÎı fi‰Î ⁄Î_‘̱ı fiËŸ fiı …^fiÎ_ ±Î ¤‰‹Î_ «Ò¿÷ı ◊≥ … …‰ÎfiÎ_. fi◊Ì, ÷ı ⁄ÌΩfi_ ÏË÷ Â_ …±˘ »˘ ? ÁË ÁËfiÎ √Ω ≠‹ÎHÎı ÏË÷ …±ı ⁄‘˘ ÏËÁÎ⁄ «Ò¿÷ı ◊›˘ ±ıÀ·ı ¤≥ «ÎS›Î fifiÎ‹Ì ·≥fiı ! F›Î_ ¿_≥ »ı, ±ıÀ·_ ÏË÷ Ωı‰_ Ωı≥±ı. ’HÎ Á΋ÎfiÎ ÏË÷fiÌ ¬Î÷fl ±◊Õ΋HÎ ’HÎ «˘’Õ΋Î_ ⁄Î¿Ì flèÎ_ ˢ› I›Î_ ◊˘ÕÎ ÿËÎÕÎ ‰‘Îflı flËı‰_ ’Õı. ±Î ∂¤Ì ◊Λ ±ı‰_ ˢ‰_ fiÎ Ωı≥±ı. ¤‰fi_ ±Î ÿıËfiÎ ±Î‘Îflı ⁄‘_ «Ò¿÷ı … ◊≥ Ω›. ’»Ì ±ËŸ …ıÀ·Ì ≠ë¿÷ν — Á΋Îfi_ Á‹Î‘Îfi ¿fl‰Îfi˘ ±Î’HÎı ≠›Ifi ¿fḻı, ’HÎ √Ò_«˘ ’ÎÕÌ Ë˘› ÷ı ΩıÕı ·≥ Ω› fiı ŒflÌ ’λ˘ fi‰˘ ÏËÁÎ⁄ Âw ◊Λ. ÷ı‹Î_ ’ÏflHÎ΋ …ÿ_ ±Î‰‰Îfi_ ±ı‰Ì ±Î’HÎfiı ¬⁄fl ˢ› ÷˘ ±ıfi_ Â_ ¿fl‰_ ? ... ‹ÎÀı ±◊Õ΋HÎ À΂˘ ! ÿÎÿÎlÌ — ’ÏflHÎ΋ √‹ı ÷ı ±Î‰ı, ±Î’HÎı ÷˘ “Á΋Îfi_ Á‹Î‘Îfi ‹ÎÀı F›Î_ ˢ I›Î_◊Ì ±◊Õ΋HÎfiı À΂˘. ±Î ±◊Õ΋H΢ ¿flÌ ±Î ¿fl‰_ »ı” ±ıÀ·_ fiyÌ flά‰_. “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·” ¿fl‰Îfi_ fiyÌ ¿fl˘, ·˘¿fi_ ÷˘ ⁄√ÎÕı »ı, ’HÎ ’fl·˘¿ ˵ ⁄√ÎÕı »ı ! …ı ±Î ·˘¿fi_ ⁄√ÎÕı ’»Ì Ïfi¿Î· ◊Λ ¿ı fiÎ ◊Λ ÷ı ’Ëı·ı◊Ì Ωı‰Îfi_ fiËŸ. ±fiı Ïfi¿Î· ÷˘ ’fl·˘¿fi_ ⁄√Î՛Π‰√fl flËı fiËŸ ! ±Î ·˘¿ Á‘flı ÷ıfi˘ ’fl·˘¿ ◊Âı ! ±Î…ı fiËŸ ÷˘ ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ◊Âı, hÎÌ…ı ÿËÎÕı ◊Âı. «Ì¿HÎ_ ˢ› Á‘flı. ±Î ¤‰‹Î_ ±Î’HÎfiı ¿˘≥ ’HÎ Ω÷fiÌ ±Õ«HÎ fiÎ ±Î‰Ì ÷˘ ÷˘ ⁄ı ‰Êı˝, hÎHÎ ‰Êı˝ ¿ı ’Î_« ‰Êı˝ › ◊Âı. ‰Î≥ŒfiÎ ∑HÎÎfi⁄_‘ ⁄Ë ΩHΉ_ ¿ı ’fl¤‰ı ’HÎ ±Õ«HÎ »ı … fiËŸ ±fiı ±ËŸ ±Õ«HÎ ∂¤Ì «Ì¿HÎÎ_ ˢ›, »˘¿flÎ_±˘fiÎ «Ì¿HÎÎ_ ˢ›, ‹Î⁄Î’fiÎ «Ì¿HÎÎ_ ˢ› I›Î_ ¿flÌ ÷˘ ÷ı ⁄‘Ì I›Î_ … ±Î‰‰ÎfiÌ »ı. …flο ‰‘ Á‹› ·Î√ı. ±Î ⁄‘Î ±Î’HÎÌ ΩıÕı fiı ΩıÕı … ˢ›, I›Î_ ≠ë¿÷ν — ±◊Õ΋H΋Î_ ±◊Õ΋HÎ ¿fḻı ÷˘ Â_ ◊Λ ? Ïfi¿Î· ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ◊Λ. ’HÎ ±Î’HÎı fiyÌ ¿›Ù »ı ¿ı F›Îflı I›Îflı “±Î’HÎı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰˘ »ı” ±ıÀ·ı ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ±ı Ïfi¿Î· ◊≥ ÿÎÿÎlÌ — ‹Î◊_ eÀÌ Ω› ! ±ı¿ ‹ÎHÎÁ ‹fiı Á_ÁÎfl ’Îfl ¿fl‰Îfi˘ flËıÂı, ±ıfi˘ ±_÷ ±Î‰Âı. F›Î_ «Ì¿HÎÎ ∑HÎÎfi⁄_‘ ˢ› I›Î_ ⁄Ë flV÷˘ ’Ò»÷˘ Ë÷˘. ÷ıfiı ‹ı ¿èÎ_ ¿ı, “±◊Õ΋HÎ À΂…ı.” ‹fiı ’Ò»›_ ¿ı, ΩB≤Ï÷ flά‰Ì ’Õı, ±Î‰Õ˘ ±‹◊˘ ÁÎ’ ˢ› ’HÎ «ı÷÷Î fiı «ı÷÷Î “±◊Õ΋HÎ ±ıÀ·ı Â_ ?” I›Îflı ‹ı_ ¿èÎ_ ¿ı “±Î’HÎı ÁÌ‘Î «Î·÷Πˢ≥±ı
 • 3. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 191 192 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 fiı ‰«‹Î_ ◊Î_¤·˘ ±Î‰ı ÷˘ ±Î’HÎı ŒflÌfiı …‰_ ¿ı ◊Î_¤·Îfiı ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄‘Îfi΋Î_ ±ÎI‹Î »ı, ±ÎI‹Â„@÷ ⁄‘Îfi΋Î_ Áfl¬Ì »ı. ¿ÎflHÎ ±◊ÕΉ‰_ ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı, “fiÎ. ±◊ÕÎ≥±ı ÷˘ ‹Î◊_ ÷ÒÀÌ Ω›.” ±Î ’ÿ˚√·fiÌ fi⁄‚Î≥fiı ·≥fiı ÁËfi ¿fl‰_ ’Õı »ı. ’HÎ ÁËfi ¿fl÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı ±ı ‰ıfl flÎA›Î ‰√fl flËı fiËŸ ±fiı ±Î‰÷ı ¤‰ı ±ı ±ıfi_ ‰ıfl ‰Î‚ı ±Î ’◊fl˘ ±Î‹ ‰E«ı ’Õı·˘ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı Â_ ¿fl‰_ Ωı≥±ı ? ’λ_ ! ŒflÌfiı …‰_ Ωı≥±ı. ±Î ¤ı_ÁfiÎ ¤Î≥ flV÷΋Î_ ‰E«ı ±Î‰ı ÷˘ Â_ ¿fl˘ ? ¤ı_ÁfiÎ ¤Î≥fiı ±˘‚¬˘ fiı ÷‹ı ? ±ı ±Î‰÷˘ ˢ› ÷˘ ŒflÌfiı …‰_ ’Õı, ÁËfi ? fiËŸ, Á˘S›Âfi ·Î‰˘ ! fiËŸ ÷˘ ‹Î◊_ ‹Îflı ÷˘ ÷˘ÕÌ fiάı ⁄‘_. ÷ı‰_ ‹ÎHÎÁ˘ › ¿˘≥¿ ±ı‰Î ±Î‰÷Πˢ› ÷˘ ŒflÌfiı …‰_ ’Õı. ÷ı‰_ ±◊Õ΋HÎfi_ »ı. ¿˘≥ ‹ÎHÎÁ ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±◊Õ΋HÎ À΂‰Îfi_ ±Î’ı …ı ¿èÎ_, ±ıÀ·ı ÁËfi ‰œ‰Î ±Î‰ı, ÂOÿ˘ ⁄˘Q⁄√˘‚Î …ı‰Î ±Î‰÷Πˢ› I›Îflı ±Î’HÎı ΩHΉ_ ¿fl‰_ ±ı‹ ±◊˝ ◊Λ fiı ? ¿ı ±◊Õ΋HÎ À΂‰ÎfiÌ »ı. ±Î’HÎÎ ‹fi µ’fl ±Áfl Ï⁄·¿<· ˢ› fiËŸ »÷Î_ ¿_≥¿ ±Áfl ±˘Ï«_÷Ì ◊≥, I›Îflı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı Á΋ÎfiÎ ÿÎÿÎlÌ — ±◊Õ΋HÎ À΂‰Îfi_ ±ıÀ·ı ÁËfi ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì. ÁËfi ‹fifiÌ ±Áfl ±Î’HÎÎ ’fl ’ÕÌ; ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¬ÁÌ …‰_. ±ı ⁄‘Ì ¿fl¢ ÷˘ ¿ıÀ·_ ¿fl¢ ? ÁËfi ¿fl‰_ ±fiı “V≠Ÿ√” ÿ⁄Ή‰Ì ±ı ⁄ı Áfl¬_ ±◊Õ΋H΢ »ı. ±ı …ı‹ …ı‹ Á‹…÷Î …¢ ÷ı‹ ÷ı‹ ±◊Õ΋HÎfiı À΂÷Î »ı. “V≠Ÿ√” ÿ⁄Ήı·Ì ¿ıÀ·Î ÿËÎÕÎ flËıÂı ! ‹ÎÀı ÁËfi ¿fl‰Îfi_ ÷˘ …¢, ±◊Õ΋HÎ À΂ı ÷ıfiÎ◊Ì ‹˘ZÎ ◊Λ »ı ! ±Î …√÷ ±◊Õ΋HÎ … ÂÌ¬Â˘ … fiËŸ, Á˘S›Âfi ¿fl‰Îfi_ Â̬˘. »ı, V’_ÿfi V‰w’ »ı. ±iÎÎfi ÿÂ΋Î_ ÷˘ ÁËfi … ¿fl‰Îfi_ ˢ› »ı. ’»Ì ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ±ı¿ ¤Î≥fiı ±ı¿Î‰fifiÌ Áη‹Î_ ±Î ±ı¿ ÂOÿ ±ÎM›˘ Ë÷˘. “V≠Ÿ√” ∂»‚ı ÷ı‹ ⁄‘_ ’ÎÕÌ fiάı, ’HÎ ±ı ÷˘ ¿<ÿfl÷fi˘ Ïfi›‹ … “±◊Õ΋HÎ À΂” ¿èÎ_ Ë÷ ±fiı ±Î‰Ì flÌ÷ı ÷ıfiı Á‹…HÎ ’ÎÕÌ Ë÷Ì. ±ı‰˘ »ı. Ë_ ÂÎjÎ ‰Î_«÷˘ Ë÷˘ I›Îflı ±ı ‹fiı ±Î‰Ìfiı ¿Ëı ¿ı, “ÿÎÿÎ, ‹fiı ¿Â_¿ ±ı‰˘ …√÷fi˘ ¿Î›ÿ˘ … fi◊Ì ¿ı ¿˘≥fiı ·Ì‘ı ±Î’HÎı ÁËfi ¿fl‰_ ±Î’˘.” ±ı ‹Îflı I›Î_ fi˘¿flÌ ¿fl÷˘ Ë÷˘ I›Îflı ‹ı_ ±ıfiı ¿èÎ_, “÷fiı Â_ ’Õı. …ı ¿_≥ ÁËfi ¿fl‰Îfi_ ◊Λ »ı ⁄ÌΩfiÎ ÏfiÏ‹kÎı, ±ı ±Î’H΢ … ±Î’ı ? ÷_ ±Î¬Ì ÿÏfi›Î ΩıÕı ·œÌfiı ±Î‰ı »ı, ‹Îfl΋ÎflÌ ¿flÌfiı ±Î‰ı ÏËÁÎ⁄ ˢ› »ı. ’HÎ ±Î’HÎfiı ¬⁄fl fi◊Ì ’Õ÷Ì ¿ı ±Î @›Î «˘’ÕÎfi˘ »ı.” flı·‰ı‹Î_ › Ã˘¿ÎÃ˘¿ ¿flı, ±Î‹ ’ˆÁÎfiÎ_ ’ÎHÎÌ ¿flı fiı flı·‰ıfiı …ı fiı @›Î_fi˘ ‹Î· »ı, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ı‹ ΩHÎ̱ı ¿ı ±ÎHÎı fi‰˘ ‹Î· ¿Î›ÿıÁfl ¤fl‰ÎfiÎ »ı ÷ı fiÎ ¤flı ±fiı µ’fl◊Ì {CÎÕÎ ¿flı, ±Î ⁄‘_ Ë_ ‘Ìfl‰Î ‹Î_Õ›˘. fi‰˘ ¿˘≥ ‘Ìflı … fiËŸ, ‘Ìflı·˘ … ’λ˘ ±Î‰ı. ±Î’HÎÎ ΩHÎ_. ÷ı ‹ı_ ±ıfiı ¿èÎ_ ¿ı, “÷_ ±◊Õ΋HÎ À΂. ⁄Ì…_ ¿Â_ ÷Îflı Â̬‰ÎfiÌ iÎÎfi‹Î_ ÁËfi ¿fl‰Îfi_ ˢ÷_ fi◊Ì. iÎÎfi◊Ì ÷’ÎÁ ¿flÌ ·ı‰Ì ¿ı Á΋˘ …wfl fi◊Ì.” ÷ı ±Î… Á‘Ì Ë∞ ›ı ’΂ı »ı. ±I›Îflı ÷‹ı ±ıfiÌ ÁÎ◊ı “©ÎI‹Î” »ı. ±Î …ı ±ÎT›_ ÷ı ‹ÎflÎ … ¿‹˝fiÎ µÿ›◊Ì ±ÎT›_ »ı, Á΋˘ ±◊Õ΋HÎ ¿fl‰ÎfiÌ fi‰Ì fi‰Ì flÌ÷˘ ¬˘‚Ì ¿Îœ˘, Ω÷Ω÷fiÌ √΂˘ ÷˘ ÏfiÏ‹kÎ »ı. ’»Ì ±Î’HÎfiı ±Î iÎÎfi ≥ÀÁıSŒ … “’{·” “Á˘S‰” ¿flÌ ¤Î_Õ˘ ÷˘ ±ı ±Î‹ ¬ÁÌ …Âı. ±Î’ı. ‹ÎÀı ±◊Õ΋HÎ À΂˘, ±◊Õ΋HÎ◊Ì ±Î …√÷ ∂¤_ ◊›_ »ı. ±ıfiı ≠ë¿÷ν — ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‹ ◊›˘ ¿ı ‹fi‹Î_ Á‹Î‘Îfi ¿fl‰Îfi_ ¿ı ¤√‰Îfiı ‰ıfl◊Ì ∂¤_ ◊›_ »ı, ±ı‹ ¿èÎ_ »ı. ÿflı¿ ‹ÎHÎÁ, ±flı ∞‰‹ÎhÎ ±Î ‹Î· Ë÷˘ ÷ı ’λ˘ ±ÎT›˘ ±ı‹ fiı ? ‰ıfl flάı. ‰‘ ’Õ÷_ ◊›_ ¿ı ‰ıfl flÎA›Î ‰√fl flËı fiËŸ.÷ı ’»Ì ÁÎ’ ˢ›, ‰Ÿ»Ì ˢ›, ⁄‚Ïÿ›˘ ˢ› ¿ı ’ÎÕ˘ ˢ›, √‹ı ÷ı ˢ› ’HÎ ‰ıfl flάı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’˘÷ı ©ÎI‹Î »ı fiı ±Î ±ıfiÌ ≠¿ÚÏ÷ »ı. ≠¿ÚÏ÷ ±Î
 • 4. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 193 194 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 Œ‚ ±Î’ı »ı. ±Î’HÎı ©ÎI‹Î »Ì±ı, ±ı ’HΠ©ÎI‹Î »ı. ˉı ⁄Lfiıfiı ËÂı fiı ? “‰Î›fl” @›Î_ ·Î√ ◊›˘ »ı? ±Î ≠¿ÚÏ÷ fiı ÷ı ≠¿ÚÏ÷, ⁄Lfiı Á΋ÁÎ‹Ì ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±◊Õ΋HÎ »ı ÷ı “T›‰ÏV◊÷”fiÎ ±Î‘Îflı ¬flÌ ’HÎ ⁄‘Î ÏËÁÎ⁄ «Ò¿‰ı »ı. ±ı‹Î_ ±Î ≠¿ÚÏ÷fiÎ ¿‹˝fi˘ µÿ› ÷ı ’ı·˘ ±Î’ı ±ı‰_ @›Îflı ¿Ëı‰Î› ? ±◊Õ΋HÎ ◊≥ √›Î ’»Ì. “±Î’HÎı ±◊Õ΋HÎ ¿_≥¿. ‹ÎÀı ±Î’HÎı ¿èÎ_ ¿ı ±Î ±Î’HÎÎ ¿‹˝fi˘ µÿ› »ı fiı Á΋˘ ÏfiÏ‹kÎ fi◊Ì ¿fl‰Ì” ±ı‰˘ ±Î’H΢ Ïfiç› Ë˘›. Á΋ı ◊Î_¤·˘ ÿı¬Î› ±ıÀ·ı »ı, ±ı ±Î’Ì √›˘ ±ıÀ·ı ±Î’H΢ ÏËÁÎ⁄ «˘A¬˘ ◊≥ √›˘. ±Î ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ◊Î_¤·˘ ±Î‰ı »ı, ŒflÌfiı …‰_ ’ÕÂı, ±◊ÕΉ_ ÷˘ “Á˘S›Âfi” ˢ› I›Î_ ’»Ì ÁËfi ¿fl‰Îfi_ flËı … fiËŸ fiı ? fi◊Ì. ’HÎ ±ı‹ »÷Î_ ±◊Õ΋HÎ ◊≥ Ω› I›Îflı ±Î’HÎı ¿Ëı‰_, ÁËfi ¿fl‰Î◊Ì Â_ ◊Âı ? ±Î‰˘ Œ˘Õ fiËŸ ’ÎÕ˘, ÷˘ ±ı¿ ÿËÎÕ˘ T›‰ÏV◊÷ »ı. ’Ëı·ı◊Ì … “T›‰ÏV◊÷ »ı” ‹ÎfiÌfiı Ëı_Õ̱ı ÷˘ ÷˘ ±ı “V≠Ÿ√” ¿>ÿÂı. ¿>ÿı·Ì V≠Ÿ√ ÷‹ı Ωı›ı·Ì ? ‹ÎflÌ “V≠Ÿ√” ⁄Ë ¿<ÿ÷Ì “T›‰ÏV◊÷”fi˘ ÿv’›˘√ ◊›˘ ¿Ëı‰Î›. Ë÷Ì. CÎHÎÎ ÿËÎÕÎ Ë_ ⁄Ë ÁËfi ¿flÌ ·™ fiı ’»Ì ±ı¿ ÿËÎÕ˘ µ»‚ı ÷˘ ⁄‘_ … µÕÎÕÌ ‹Ò¿<_. ±Î ⁄‘_ ±iÎÎfi ÿÂÎfi_, ‹fiı ±ıfi˘ A›Î· »ı. “L›Î› V‰w’”, I›Î_ µ’Λ ÷’ !! ±ı ‹ÎflÎ ·Z΋Î_ »ı. ±ıÀ·ı ÷˘ Ë_ ¿ËÌ ÿ™ fiı ¿ı ÁËfi ¿fl‰Îfi_ ÂÌ¬Â˘ fiËŸ. ±ı ±iÎÎfiÿÂ΋Î_ ÁËfi ¿fl‰Îfi_ ˢ›. ±Î’HÎı ±ËŸ ÷˘ Œ˘Õ ’ÎÕÌ ≠ë¿÷ν — ±◊Õ΋HÎ À΂‰ÎfiÌ “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·” ¿fl‰ÎfiÌ ÿı‰˘ ¿ı ±Îfi_ ’ÏflHÎ΋ Â_, ±ıfi_ ¿ÎflHÎ Â_, «˘’Õ΋Î_ ’©Ï÷Áflfi_ Ωı≥ ±Î’HÎÌ ‰ÚÏkΠˢ›, »÷Î_ Á΋˘ ‹ÎHÎÁ ±Î’HÎfiı ËıflÎfi ¿flı, ±’‹Îfi ·ı‰_, ¿˘≥ ‰V÷ «˘’ÕÎ ⁄ËÎflfiÌ Ë˘÷Ì fi◊Ì. ¿flı ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ±Î’HÎı ? ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_ fiËŸ. ±ı ±Î’H΢ ÏËÁÎ⁄ »ı, ÷˘ ±Î’HÎı ÷ıfi˘ ÏËÁÎ⁄ «Ò¿÷ı ¿ı “¿˘Ï{{” ’Õ›Î_ ? “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·” ¿fl‰˘ »ı ±ı‹ fiyÌ flά‰_. ±Î’HÎı ±Î’HÎÎ ¿Î›ÿ΋Î_ … flËı‰_, ±fiı ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ ‹ı‚ı ±Î’HÎ_ “’{·” “Á˘S‰” ≠ë¿÷ν — fi‰Ì ·ı‰Õÿ‰Õ fiÎ ◊Λ ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄fiı ? ¿›Î˝ ¿fl‰_. ÿÎÿÎlÌ — fi‰Ì ·ı‰Õÿı‰Õ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? “¿˘Ï{{”fiı fi‰Ì ≠ë¿÷ν — Á΋˘ ‹ÎHÎÁ ±Î’HÎ_ ±’‹Îfi ¿flı fiı ±Î’HÎfiı ·ı‰Õÿı‰Õ ¿Ëı‰Î›, ±Î ÷˘ “≥Œı¿À” … »ı ¬Î·Ì ! ±Î …ı …ı ⁄fiı »ı ±’‹Îfi ·Î√ı ±ıfi_ ¿ÎflHÎ ±Î’H΢ ±Ë_¿Îfl »ı ? ±ı ⁄‘_ “≥Œı¿À” … »ı, ±fiı “¿˘Ï{{” ±ÿ½fiÌ› »ı. ≥ÏLƒ›◊Ì “¿˘Ï{{” ÿı¬Î› fiËŸ, …ı ÿı¬Î› »ı ±ı ⁄‘Ì ≥Œı¿À »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ΩHΉÎfi_ ÿÎÿÎlÌ — ¬flÌ flÌ÷ı Á΋˘ ±’‹Îfi ¿flı »ı ÷ı ±Î’H΢ ±Ë_¿Îfl ¿ı ÏËÁÎ⁄ «Ò¿÷ı ◊›˘. fi‰_ …ı ◊Λ »ı ÷ı ÷˘ ‹ËŸ ◊≥ flèÎ_ »ı, ÷ı ±˘√Î‚Ì fiάı »ı, ±fiı ÷ı › ’ı·˘ “ÕˇÎ‹ıÏÀ¿” ±Ë_¿Îfl. …ıÀ·˘ ±ı¿ÁıÁ ±I›Îflı fiÎ ÿı¬Î›, ±ı ÷˘ F›Îflı ’ÏflHÎ΋ ’΋ı I›Îflı. Ë… ±ı ÷˘ ±Ë_¿Îfl ˢ› ÷ı ±˘√‚ı, ±ı‹Î_ ⁄√ÕÌ Â_ …‰Îfi_ »ı ? ±Î ¿‹˘˝ »^À‰Î_ ‹ı‚‹Î_ ·¬ı·_ fi◊Ì, fi˘_‘‰ËÌ‹Î_◊Ì Ë… ÷˘ ±ı «˘’Õ΋Î_ ±Î‰Âı. ÿı÷Î_ fi◊Ì. ±Î’HÎı ÷˘ fiÎfi_ ⁄΂¿ Á΋_ ˢ› ÷˘ › ¿Ë̱ı, ˉı »^À¿Îfl˘ ¿fl. ≠ë¿÷ν — ±Î√‚fiÎ ’οΠ«˘’ÕÎfi_ ±I›Îflı ±Î‰ı »ı ? ÷‹fiı ¿˘≥±ı ±L›Î› ¿›˘˝ fiı ÷‹fiı ±ı‹ ◊Λ ¿ı ‹fiı ±Î ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±L›Î› ¿ı‹ ¿›˘˝ ÷˘ ÷‹fiı ¿‹˝ ⁄_‘Λ. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹ÎflÌ ¤Ò·fiı ·≥fiı ≠ë¿÷ν — ±Î ±◊Õ΋HÎ ◊Λ »ı ÷ı “T›‰ÏV◊÷”fiÎ ±Î‘Îflı … Á΋Îfiı ±L›Î› ¿fl‰˘ ’Õı »ı. ˉı ±ËŸ @›Î_ ‹Ï÷ ’ˢ_«ı ? …√÷ ÷˘
 • 5. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 195 196 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ¿¿‚ÎÀ ¿flÌ ‹ı·ı ! ¤√‰ÎfifiÌ ¤ÎÊ΋Î_ ¿˘≥ L›Î›ı › ¿fl÷_ fi◊Ì fiı ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfi÷Î. ±L›Î›ı › ¿fl÷_ fi◊Ì, “¿flı¿À” ¿flı »ı. ˉı ±Î ·˘¿˘fiÌ ‹Ï÷ @›Î_◊Ì ≠ë¿÷ν — ±ı¿·_ Âıà ΩıÕı … ±◊Õ΋HÎ ◊Λ ±ı‰_ fi◊Ì, ⁄‘Î_ ’ˢӫı ? CÎfl‹Î_ ‹÷¤ıÿ ±˘»Î ◊Λ, ¤Î_…√Õ ±˘»Ì ◊Λ, ±Î…- ΩıÕı ◊Λ »ı, ÷ıfi_ Â_ ? ⁄Î…fiÎfi˘ ≠ı‹ ‰‘ı ÷˘ Á‹∞±ı ¿ı ‰Î÷fiÌ Á‹…HÎ ’ÕÌ. fiËŸ ÷˘ ‰Î÷fiÌ Á‹… ’ÕÌ fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄‘Î ΩıÕı › ◊Λ. ±flı, ±Î ¤Ÿ÷ ΩıÕı › ◊Λ. iÎÎfi ¿Ëı »ı ¿ı ÷_ L›Î› ¬˘‚Ì ÷˘ ÷_ ‹Ò¬˝ »ı ! ‹ÎÀı ±ıfi˘ ≠ë¿÷ν — ±ıfi˘ flV÷˘ Â_ ËÂı ? µ’Λ »ı ÷’ ! ÿÎÿÎlÌ — ±‹ı ⁄÷Ή̱ı »Ì±ı ’»Ì ¤Ÿ÷ ΩıÕı ’HÎ ±◊Õ΋HÎ ¿˘”¿ı ÷‹fiı ±L›Î› ¿›˘˝ ˢ› ÷˘ ÷ı ¤√‰ÎfifiÌ ¤ÎÊ΋Î_ fiÎ ◊Λ. ±Î ¤Ÿ÷ ΩıÕı ±◊ÕΛ ÷ı‹Î_ ¿˘fi˘ ÿ˘Ê ? …ıfiı ‰ÎB›_ ÷ıfi˘ “¿flı¿À” »ı; …ı Á_ÁÎflfiÌ ¤ÎÊ΋Î_ ¬˘À_ ¿›Ù ±ı‹ ¿ËıÂı. ÿ˘Ê. ±ı‹Î_ ¤Ÿ÷fiı Â_ ! «Ì¿HÎÌ ‹ÎÀÌ ±Î‰ı fiı ÷‹ı ·’V›Î ±ı‹Î_ ¤Ò· ÷‹ÎflÌ »ı. «Ì¿HÎÌ ‹ÎÀÌ ÷˘ ÏfiÏ‹kÎ »ı. ÷‹Îflı ÏfiÏ‹kÎfiı Á‹∞fiı ‹ËŸ ±Î …√÷ L›Î›V‰w’ »ı, √M’_ fi◊Ì. ±ı¿ ‹E»fl ’HÎ ±ı‹fiı ±Î_√‚Î ¬˘ÁÌ ÿı‰Î ’Õı. «Ì¿HÎÌ ‹ÎÀÌ ÷˘ ˢ› …, fiı ·’ÁΉ‰_ ±ı ±ı‹ ÷‹fiı ±Õı ÷ı‹ fi◊Ì. ‹E»fl ±Õ›˘ ‹ÎÀı ÷‹Îv_ ¿_≥¿ ¿ÎflHÎ »ı. ÷˘ ±ıfi˘ V‰¤Î‰ … »ı. ⁄Î¿Ì ±ı‹ fiı ±ı‹ ±ı¿ V’_ÿfi ’HÎ ÷‹fiı ±Õı ÷ı‰_ fi◊Ì. ÷‹ı Á_’ÒHν V‰÷_hÎ »˘. ¿˘≥fiÌ ±ÎÕ¬Ì·Ì ÷‹fiı fi◊Ì. ≠ë¿÷ν — ’HÎ ¿_¿ÎÁ ∂¤Î ◊‰Îfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ? V‰¤Î‰ fiÎ ‹‚ı ÷ı◊Ì ? ≠ë¿÷ν — ±◊Õ΋H΋Î_ ‹˙fi ÏË÷¿ÎflÌ ¬v_ ¿ı fiËŸ ? ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfi÷Î »ı ÷ı◊Ì. Á_ÁÎfl ÷ıfi_ fi΋ ¿ı ¿˘≥¿˘≥fiÎ ÿÎÿÎlÌ — ‹˙fi ÷˘ ⁄Ë ÏË÷¿ÎflÌ ¿Ëı‰Î›. V‰¤Î‰ ‹‚ı … fiËŸ. ±Î “iÎÎfi” ‹‚ı ÷ıfi˘ ±ı¿ … flV÷˘ »ı, “±ıÕ…VÀ ≠ë¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ⁄ËÎfl ‹˙fi ˢ›, ’HÎ ±_ÿfl ÷˘ ⁄Ë ±ı‰fl̉ıfl” ! ¿˘≥ ÷fiı ‹Îflı ÷˘ › ÷Îflı ÷ıfiı “±ıÕ…VÀ” ◊≥ …‰Îfi_. C΋ÁÎHÎ «Î·÷_ ˢ› ÷ıfi_ Â_ ◊Λ ? ≠ë¿÷ν — ‰Î≥Œ ΩıÕı CÎHÎ̉Îfl ±◊Õ΋HÎ ◊≥ Ω› »ı. ‹fiı ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¿Î‹fi_ fiËŸ. ‹˙fi ÷˘ ’Ëı·Î‹Î_ ’Ëı·_ ‹fifi_ ¿_À΂˘ › ±Î‰ı »ı. Ωı≥±ı. ÿÎÿÎlÌ — ¿_À΂˘ ±Î‰ı ±ıÀ·_ … fiËŸ, ’HÎ ¿ıÀ·Î¿ ÷˘ ÿÏfl›Î‹Î_ ’Õ÷_ fiάı, ⁄˛Î_ÕÌ ’Ìfiı ±Î‰ı. µk΋ ÷˘, “±ıÕ…VÀ ±ı‰fl̉ıfl” ! ‹˘À΋Î_ ‹˘À_ ÿ—¬ Âıfi_ »ı ? “ÏÕÁ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ”fi_, I›Î_ “±ıÕ…VÀ ≠ë¿÷ν — ∞‰fi‹Î_ V‰¤Î‰ fi◊Ì ‹‚÷Î ÷ı◊Ì ±◊Õ΋HÎ ◊Λ ±ı‰fl̉ıfl”fi_ ¿flı ÷˘ Â_ ‰Î_‘˘ »ı. »ı fiı ? ≠ë¿÷ν — ±ı‹Î_ ÷˘ ’vÊÎ◊˝ Ωı≥±ı. ÿÎÿÎlÌ — ±◊Õ΋HÎ ◊Λ ÷ıfi_ … fi΋ Á_ÁÎfl »ı ! ÿÎÿÎlÌ — ¿Â˘ ’vÊÎ◊˝ fiËŸ. ‹ÎflÌ ±ÎiÎÎ ’΂‰ÎfiÌ ¿ı “ÿÎÿΔ ≠ë¿÷ν — ±◊Õ΋HÎ ◊‰Îfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ? ±ı ¿èÎ_ »ı ¿ı “±ıÕ…VÀ ±ı‰fl̉ıfl.” ÷ı ±ıÕ…VÀ ◊›Î ¿flı. ⁄Ì⁄Ì ¿Ëı ¿ı,
 • 6. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 197 198 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 “÷‹ı «˘fl »˘.” ÷˘ ¿Ëı‰_ ¿ı, “› ±Îfl ¿flı¿À.” ±fiı ◊˘Õ̉Îfl ’»Ì ±ı ÁÎ◊ı ¿Î‹ »ı ? ‹ÎÀı ¿›ı flV÷ı fiÎV÷˘ ÁÎfl˘ ‹‚ı ±ıfiÌ ÷’ÎÁ ¿fl˘. Ωı ¿Ëı ¿ı, “fiÎ, ÷‹ı «˘flÌ fi◊Ì ¿flÌ.” ÷˘ › “› ±Îfl ¿flı¿À.” ¿Ë̱ı. Q›ÏfiÏÁ’ÎÏ·À̉΂Πfi˘_‘ flά÷Πˢ÷ ¿ı ¿˘fi_ «·HÎ CÎfl‹Î_ »ı ÷˘ Ë_ › ±ıÕ…VÀ fiÎ ◊Î÷. ±Î ÷˘ ¿˘≥ ⁄Î’˘ › fi˘_‘ ¿fl÷_ fi◊Ì ! ±ı‰_ »ı ⁄˛èÎÎfi˘ ±ı¿ Ïÿ‰Á, ±ıÀ·Ì ±Î’HÎÌ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ! ⁄˛õÎfi˘ ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ∞‰‰_ fiı ±Î ÂÌ ‘Î_‘· ? ‰¬÷ı ±Î’HÎfiı ⁄˛õÎfiÎ ±Î’HÎÎ ’√ ŒÎÀ÷Πˢ› fiı ⁄Ì⁄Ì ’√ ÿ⁄Ή÷Ì Ë˘› fiı ÷ı Á˘ ‰Ê˝ ∞‰‰Îfi_ ˢ› ÷˘ ÷˘ ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ÃÌ¿ »ı, ±ıÕ…VÀ ÂÎ ‰¬÷ı ¿˘≥ ±Î‰ı fiı ±Î Ωı≥fiı ¿Ëı ¿ı, “±˘Ë˘Ë˘ ! ÷‹Îfl ÷˘ CÎfl‹Î_ ‹ÎÀı ◊≥±ı ? “ÿΉ˘ ‹Î_Õ” ¿Ë̱ı. ’HÎ ±Î ÷˘ …·ÿÌ ’÷Ή‰_ ˢ› «·HÎ ⁄Ë ÁflÁ »ı.” I›Îflı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı, “fiÎ, «·HÎ ±ıfi_ … «Î·ı ÷ıfiı Â_ ¿fl‰_ ’Õı ? “±ıÕ…VÀ” ◊≥±ı ¿ı ÿΉ˘ ‹Î_Õ˘ ¿Ë̱ı ? ’HÎ ±Î »ı.” ±fiı Ωı ÷‹ı ±ı‹ ¿èÎ_ ¿ı “ËÎ, ±‹Îv_ … «·HÎ »ı ÷˘ ’ı·Ì ’√ ÷˘ ±ı¿ ÿËÎÕ˘ … »ı, ±Î ÷˘ …·ÿÌ ’÷Ή‰Îfi_ »ı. …ı ¿Î‹ …·ÿÌ ÿ⁄Ή‰Îfi˘ »˘ÕÌ ÿıÂı. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, fiÎ, ±ıfi_ … «·HÎ ’÷Ή‰_ ˢ› ÷ıfiı Â_ ¿fl‰_ ’Õı ? “±ıÕ…VÀ” ◊≥fiı À_¿Î‰Ì ÿı‰_, fiËŸ »ı.” ÷˘ ·_⁄ΛΠ¿flı ¿ı fiÎ ·_⁄ΛΠ¿flı ? ≠ë¿÷ν — ±ıfiı ‹Î¬HÎ ·√ÎT›_ fiÎ ¿Ëı‰Î› ? ⁄Ì⁄Ì ΩıÕı ·œı ÷˘ flÎhÎı ¨CÎ ±Î‰ı ¬flÌ ? ±fiı Á‰Îflı fiÎV÷˘ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ıfiı VÀˇı≥À ‰ı ¿Ëı‰Î›; ±fiı ’ı·Î ‰Î_¿Î«Ò_¿Î flV÷Î › ÁÎfl˘ fiÎ ‹‚ı. ¿Ëı‰Î›. ±Î ÿÊ‹¿Î‚‹Î_ Á¬Ì ◊‰Îfi˘ ±Î Ë_ ¿Ë_ »_ ÷ı …ÿ˘ flV÷˘ »ı. ±‹ı ±Î Á_ÁÎflfiÌ ⁄Ë ÁÒZ‹ ¢‘¬˘‚ ¿flı·Ì. »ıS·Î ≠¿ÎflfiÌ Ë_ ±Î ¿Î‚ ‹ÎÀı ¿Ë_ »_. ±Î’HÎı ±Î’H΢ fiÎV÷˘ Â_ ¿fl‰Î ⁄√ÎÕ̱ı ? ¢‘¬˘‚ ¿flÌfiı ±‹ı ±Î ⁄‘Ì ‰Î÷˘ ¿fḻı »Ì±ı ! T›‰ËÎfl‹Î_ ¿ı‹ Á‰Îfl‹Î_ fiÎV÷˘ ⁄√Õı, ⁄’˘flı fiÎV÷˘ ⁄√Õı, ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ⁄√Õı !! ¿flÌfiı flËı‰_ ÷ı › ±Î’̱ı »Ì±ı ±fiı ‹˘Z΋Î_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı …‰Î› ÷ı › ±Î’̱ı »Ì±ı. ÷‹fiı ±Õ«H΢ ¿ı‹ ¿flÌfiı ±˘»Ì ◊Λ ±ı ±‹Îfl˘ Ëı÷ “fḻı¿ÂfiflÌ” ≠›Ifi˘ fi … ¿flΛ ! »ı. ≠ë¿÷ν — ⁄’˘flı ’λ_ Á‰ÎflfiÌ ±◊Õ΋HÎ ¤Ò·Ì›ı …≥±ı fiı CÎfl‹Î_ «·HÎ »˘Õ‰_ ÷˘ ’Õı fiı ? ÁÎ_…ı ’λ_ fi‰_ ◊Λ. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±‹ı ΩHÎ̱ı »Ì±ı, ±◊Õ΋HÎ ¿≥ „@÷◊Ì ◊Λ CÎfl‹Î_ ±Î’HÎı ±Î’HÎ_ «·HÎ fiÎ flά‰_, …ı ‹ÎHÎÁ «·HÎ flάı »ı. ±ı ±‰‚_ ⁄˘·ı »ı ÷ı‹Î_ ¿≥ „@÷ ¿Î‹ ¿flÌ flËÌ »ı. ⁄˘·Ìfiı ’λΠ÷ıfiı ¤À¿‰_ ’Õı. ±‹ı › ËÌflÎ⁄Îfiı ¿ËÌ ÿÌ‘ı·_ ¿ı ±‹ı fiΫ·HÎÌ fiÎHÎ_ “±ıÕ…VÀ” ◊≥±ı »Ì±ı, ±ı ⁄‘_ iÎÎfi◊Ì Á‹Ω› ÷ı‹ »ı »÷Î_ ±ıÕ…VÀ »Ì±ı. ±‹fiı ¤À¿‰Îfi_ ’˘ÊΛ fiËŸ fiı ! fiΫ·HÎÌ fiÎHÎ_ ˢ› ÷ıfiı Â_ ◊‰Îfi_ …√÷‹Î_. ¿ÎflHÎ ¿ı ÿflı¿ ‰V÷ “±ıLՉ΂̔ ˢ› »ı. ±fiı ‰¬÷ı ¿fl‰Îfi_ ? ±ıfiı ¤√‰ÎfifiÌ ’ÎÁı ⁄ıÁÌ flËı‰Îfi_. CÎfl‹Î_ ÷‹Îv_ «·HÎ ±ı ·Î_⁄Î ¿Î‚ Á‘Ì «Î·ı ÷˘ › ÷‹ı ÷ıfiı “ËıS’” fi◊Ì ¿fl÷Î, ‰‘Îflı «·Î‰‰Î Ω‰ ÷˘ ±◊Õ΋HÎ ◊Λ fiı ? ±Î’HÎı ÷˘ ˉı “Á‹¤Î‰ı fi¿ÁÎfi ¿fl˘ »˘. ÷‹ÎflÌ Ω÷fiı fi¿ÁÎfi ¿fl˘ »˘ fiı Á΋Îfi_ fi¿ÁÎfi Ïfi¿Î·” ¿fl‰Îfi˘. CÎfl‹Î_ “‰Î≥Œ” ΩıÕı “¡ıLÕ” ÷flÌ¿ı flËı‰Îfi_ . ±ı ÷‹ÎflÎ ◊Λ »ı ! ±ıfiı ¿˘HÎ Á‘ÎflÌ Â¿ı ? …ı Á‘flı·˘ ˢ› ÷ı … Á‘ÎflÌ Â¿ı. “¡ıLÕ” fiı ÷‹ı ±ı‹fiÎ “¡ıLÕ” ! ±fiı ±ËŸ ¿˘≥ fi˘_‘ ¿fl÷_ fi◊Ì ¿ı «·HÎ ’˘÷Îfi_ … Ãı¿ÎHÎ_ fiΠˢ› ÷ı Á΋Îfiı ÂÌ flÌ÷ı Á‘ÎflÌ Â¿ı ? ÷Îv_ Ë÷_ ¿ı ±ı‹fi_ Ë÷_! Q›ÏfiÏÁ’ηÌÀÌ‹Î_ fi˘_‘ ◊÷Ì fi◊Ì fiı ¤√‰Îfifiı I›Î_ › fi˘_‘ ◊÷Ì fi◊Ì. ±Î’HÎı fiÎV÷Î ÁÎ◊ı ¿Î‹ »ı ¿ı «·HÎ ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı Á‘flı·Î ˢ› ÷˘ Á‘ÎflÌ Â¿Ì±ı fiı ?
 • 7. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 199 200 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, Á‘ÎflÌ Â¿Ì±ı. «Î·ı »ı ÷ıfiı «Î·‰Î ÿ˘fiı ! ±Î ÷˘ ¿Ï‚›√ »ı ! ‰Î÷ΉflHÎ … ¿ı‰_ »ı !! ‹ÎÀı ⁄Ì⁄Ì ¿Ëı »ı ¿ı, “÷‹ı fiηΛ¿ »˘.” ÷˘ ¿Ëı‰_ “⁄Ë ÁÎv_.” ≠ë¿÷ν — Á‘flı·ÎfiÌ T›ÎA›Î ? ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎfiı ⁄Ì⁄Ì fiηΛ¿ ¿Ëı, ±ı ÷˘ Á‚Ì ¿flÌ Ë˘› ÿÎÿÎlÌ — Á΋Π‹ÎHÎÁfiı ÷‹ı ‰œ˘ ÷˘ › ±ıfiı ±ı‹Î_ ≠ı‹ ÿı¬Î›. ±ı‰_ ·Î√ı. ÷‹ı Ã’¿˘ ±Î’˘ ÷˘ › ±ıfiı ÷‹Îfl΋Î_ ≠ı‹ ÿı¬Î› ¿ı ±˘Ë˘Ë˘ ! ‹ÎflÎ ŒÎ‘flfi˘ ‹ÎflÎ ’fl ¿ıÀ·˘ ⁄‘˘ ≠ı‹ »ı ! Ã’¿˘ ±Î’˘, ’HÎ ≠ı‹◊Ì ±Î’˘ ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì ±Î’HÎı ¢ µ’Λ ¿fl‰˘ ? ÷_ ⁄ı ‰¬÷ ÷˘ Á‘flı. ±Î ¿˘·ıΩı‹Î_ Ωı ≠˘ŒıÁfl˘ Ã’¿˘ ±Î’‰Î Ω› ÷˘ ≠˘ŒıÁfl˘fiı fiηΛ¿ »ı ±ı‰_ ±ıfiı ¿Ëı‰_ ? ±fiı ÷ı◊Ì ¿_≥ ±Î’HÎ_ fiηΛ¿’HÎ_ ⁄‘Î ‹Îflı ! ¤Ò_ÁÎ≥ √›_ ? ±Î’HÎfiı ÏÁy˘ ‰ÎB›˘ ±ıÀ·ı ’λΠ±Î’HÎı Â_ ⁄ı ÏÁyÎ ‹Îfl‰Î ? ±fiı ’»Ì fiÎV÷˘ ⁄√Õı, ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ⁄√Õı. Á΋˘ Á‘flı ±ı ‹ÎÀı ±Î’HÎÎ ≠›Ifi˘ flËı‰Î Ωı≥±ı, ’HÎ …ı ≠›Ifi˘ “fḻı¿ÂfiflÌ” ˢ› ±ı‰Î ≠›Ifi˘‹Î_ fiÎ ’Õ‰_. ±Î’HÎı ±ıfiı ≠ë¿÷ν — “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ”fiÌ ‰Î÷ »ı. ±ıfiÌ ’λ‚ ¤Î‰ Â_ »ı ? ÀˆÕ¿Î‰Ì±ı fiı ±ıfiı ¬flÎ⁄ ·Î√ı ±ı ≠›Ifi fiÎ ¿Ëı‰Î›. ≠›Ifi ±_ÿfl ’»Ì @›Î_ ±Î‰‰_ ? ¿fl‰Î Ωı≥±ı, ÁÒZ‹ flÌ÷ı ! V◊Ò‚ flÌ÷ı Ωı ±Î’HÎfiı fiÎ ŒÎ‰÷_ ˢ› ÷˘ ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰ ÂÎ_Ï÷fi˘ »ı, ÂÎ_Ï÷fi˘ Ëı÷ »ı. ±ÂÎ_Ï÷ µI’Lfi ÁÒZ‹ flÌ÷ı ≠›Ifi˘ ¿fl‰Î Ωı≥±ı. ‰‘Îflı Ã’¿˘ fiÎ ±Î’‰˘ ˢ› ÷˘ fiËŸ ¿fl‰Îfi˘ ¿ÌÏ‹›˘ »ı. ◊˘Õο‹Î_ ¿ËÌ ÿı‰_ Ωı≥±ı ¿ı, “±Î’HÎfiı ±Î ¢¤ı fiËŸ.” ⁄Á ±ÎÀ·_ … ¿ËÌfiı ⁄_‘ flά‰_. ¿Ëı‰_ ÷˘ ’Õı ’HÎ ¿Ëı‰ÎfiÌ flÌ÷ ˢ›. “iÎÎfiÌ” ’ÎÁı “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” Â̬̱ı ! ... fiËŸ ÷˘ ≠Î◊˝fiÎfi_ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ! ±ı¿ ¤Î≥ Ë÷Î. ÷ı flÎhÎı ⁄ı ‰Î√ı Â_ Â_ ¿flÌfiı CÎıfl ±Î‰÷Î ËÂı ÷ıfi_ ‰Hνfi ¿fl‰Î …ı‰_ fi◊Ì. ÷‹ı ΩHÎÌ Ω±˘. ÷ı ’»Ì CÎfl‹Î_ ⁄‘Î_±ı ≠ë¿÷ν — Á΋Îfiı Á‹Ω‰‰Î ‹ı_ ‹Îfl˘ ’vÊÎ◊˝ ¿›˘˝, ’»Ì ±ı Ïfiç› ¿›˘˝ ¿ı ±Î‹fiı ‰œ‰_ ¿ı CÎfl‹Î_ ’ıÁ‰Î fiÎ ÿı‰Î ? ¢ µ’Λ Á‹…ı fiÎ Á‹…ı ±ı ±ıfi˘ ’vÊÎ◊˝ ? ¿fl‰˘ ? ÷ı ÷ıfi˘ ±fi¤‰ ¿flÌ ±ÎT›Î. ‹˘ÀΤÎ≥ ¿Ëı‰Î √›Î ÷˘ ±ı ÿÎÿÎlÌ — ±ÎÀ·Ì … …‰Î⁄ÿÎflÌ ±Î’HÎÌ »ı ¿ı ±Î’HÎı ±ıfiı ‹˘ÀΤÎ≥fiı ¿Ëı ¿ı, “÷‹fiı ‹Î›Î˝ ‰√fl »˘ÕÌ fiËŸ.” ’»Ì CÎflfiÎ_ ⁄‘Î_ Á‹Ω‰Ì ¿̱ı. ’»Ì ±ı fiÎ Á‹…ı ÷˘ ±ıfi˘ µ’Λ fi◊Ì. ’»Ì ±Î’HÎı ‹fiı ’Ò»‰Î ±ÎT›Î ¿ı, “±Îfi_ Â_ ¿fl‰_ ? ±Î ÷˘ ±Î‰_ ⁄˘·ı »ı.” I›Îflı ±ıÀ·_ ¿Ëı‰_ ¿ı, “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ! ±Îfiı Áÿ˚⁄Ï© ±Î’Ωı.” ±ÎÀ·_ ¿Ëı‰_ ‹ı_ CÎflfiÎ_fiı ¿ËÌ ÿÌ‘_ ¿ı, ¿˘≥±ı ÷ıfiı ±ZÎflı › ¿Ëı‰Îfi_ fiËŸ.÷‹ı ⁄˘·Â˘ ’Õı. ¿_≥ ±ıfiı ±©fl fiÎ ·À¿Î‰Î›, √M’_ fi◊Ì. ±Î “ÿÎÿΔfi_ ÷˘ ±ı ‰‘Îflı ¡_À ◊≥ …Âı, ±fiı CÎfl‹Î_ ’ıÁ‰Î fiËŸ ÿ˘ ÷˘ ±ı ⁄ËÎfl‰À_ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ”fi_ ωiÎÎfi »ı, ±Ω›⁄ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” »ı ±Î. ±fiı F›Î_ ¿flÂı. ±ıfiı F›Îflı ±Î‰‰_ ˢ› I›Îflı ±Î‰ı fiı F›Îflı …‰_ ˢ› I›Îflı “±ıÕ…VÀ” fiËŸ ◊Λ I›Î_ ÷ıfi˘ V‰Îÿ ÷˘ ±Î‰÷˘ … flËıÂı fiı ÷‹fiı ? Ω›. ±Î’HÎı flÎ≥Àı › fiËŸ ⁄˘·‰Îfi_ fiı fl˘_√ı › fiËŸ ⁄˘·‰Îfi_, flÎ√ı› ±Î “ÏÕÁ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ±ı … ‹Ò¬Î˝≥ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ΩHÎı ¿ı ‹Îv_ fiËŸ flά‰Îfi˘ fiı ¶ıÊı › fiËŸ flά‰Îfi˘, Á‹÷Î flά‰ÎfiÌ, ¿vHÎÎ ‘HÎÌ’b_ Ë_ »˘Õ<_ fiÏË, ±fiı ‹Îv_ … «·HÎ flËı‰_ Ωı≥±ı ! ÷˘ ±Î¬Ì flά‰ÎfiÌ. ÷ı hÎHÎ-«Îfl ‰Ê˝ ’»Ì ±ı ¤Î≥ ÁflÁ ◊≥ √›˘ ! ±Î…ı ±ı Ï…_ÿ√Ì ¤Ò¬ı ‹flÂı fiı ±ı¿ ÿËÎÕ˘ “’˘≥{fi” ’ÕÂı ◊΂̋Î_ ! ÁËı…ı ¤Î≥ ‘_‘΋Î_ ⁄Ë ‹ÿÿw’ ◊Λ »ı ! …√÷ fiÎ ¿Î‹fi_ fi◊Ì, ’HÎ ¿Î‹
 • 8. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 201 202 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ·ı÷Î ±Î‰Õ‰_ Ωı≥±ı. ⁄‘Î … ¤√‰Îfi »ı, ±fiı ÿflı¿ …ÿÎ …ÿÎ ¿Î‹ ˉı ±Î C΢fl ±L›Î› ¿Ëı‰Î›. ±Î’HÎfiı ±Î ¢¤ı fiËŸ. jÎÌ ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ ·≥fiı ⁄ıÃÎ »ı, ‹ÎÀı fiÎ √‹÷_ flά¢ fiËŸ. ¤Î√ÌÿÎfl ¿Ëı‰Î›. ¤Î√ÌÿÎfl ΩıÕı ¿·ı ? ±Î ÷˘ ¿·ı ◊÷˘ ˢ› I›Î_ ¿˘≥ flV÷˘ ¿Îœ‰˘ ’Õı, Á‹Ω‰‰_ ’Õı. CÎfl‹Î_ flËı‰_ »ı ÷˘ ¿·ı ÂÎfiı ? ±ÎÏl÷fiı ¿«Õ‰_, C΢fl ±L›Î› ! “ÁΛLÁ” Á‹…‰Î …ı‰_ ! ≠ë¿÷ν — ‹ÎflÌ ’IfiÌ ÁÎ◊ı ‹Îflı Ï⁄·¿<· ⁄fiı fiËŸ. √‹ı ÷ıÀ·Ì Ïfiÿ˘˝Ê ‰Î÷ ¿v_, ‹Îv_ ÁΫ_ ˢ› ÷˘ ’HÎ ±ı ¨‘_ ·ı. ⁄ÎèÎfi_ ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı ¿·ı fiÎ ¿fl‰˘ ˢ› ’HÎ Á΋˘ ±Î‰Ìfiı {CÎÕı ∞‰fiÁ_CÎÊ˝ ÷˘ «Î·ı »ı, ’HÎ ±Î T›Ï@÷Á_CÎÊ˝ Â_ ËÂı ? ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ? ±ı‹Î_ ±ı¿ Ω√˛÷ ˢ› ’HÎ Á΋Ή΂˘ ¿·ı ¿flı, ÷˘ I›Î_ ÷˘ ¿·ı ◊Λ … fiı? ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı, ‹ÎHÎÁ ’˘÷ÎfiÎ ËÎ◊ fiÌ«ı‰Î‚Î ‹ÎHÎÁfiı ±ıÀ·˘ ⁄‘˘ ¿«Õı »ı, ±ıÀ·˘ ⁄‘˘ ¿«Õı »ı ¿ı ¿Â_ ⁄Î¿Ì … fi◊Ì flά÷˘. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¤Ÿ÷ ΩıÕı ·œı, ÷˘ ¿ıÀ·˘ ‰¬÷ ·œÌ ¿ı ? ±Î ’˘÷ÎfiÎ ËÎ◊ fiÌ«ı ¿˘≥ ‹ÎHÎÁ ±ÎT›_ ˢ›, ’»Ì ±ı jÎÌ w’ı ¿ı ¤Ÿ÷ ΩıÕı ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ‹Î◊_ ±◊ÕΛ_ ÷˘ ±Î’HÎı ±ıfiÌ ΩıÕı Â_ ¿fl‰_ ? ’vÊw’ı ˢ›, ’˘÷ÎfiÌ ÁkÎ΋Î_ ±ÎT›Î ÷ıfiı ¿«Õ‰Î‹Î_ ⁄Î¿Ì fi◊Ì ‹Î◊_ ±◊ÕΛ_ ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¤Ÿ÷ ΩıÕı ‰œ‰ÎÕ ◊≥ ±ıÀ·ı ±Î’HÎı flά÷Î. ¤Ÿ÷fiı ‹Îfl‹Îfl ¿fl‰Ì ? ±ı‹ ±Î ¬Ò⁄ ¿·ı ¿flΉ÷_ ˢ› ÷˘ ÷ı ⁄‘Ì ¤Ÿ÷˘ »ı ! ±Î‹Î_ Á΋Îfiı Â_ Ωı‰Îfi_ ? ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ ‹ı‚ı Á‹∞ CÎflfiÎ ‹ÎHÎÁ ΩıÕı ¿¿‚ÎÀ @›Îflı › fiÎ ¿fl‰˘ Ωı≥±ı. ±ı … …‰Îfi_ ¿ı ±Î ¤Ÿ÷ …ı‰Ì »ı, ±Î‰_ Á‹…‰Îfi_. ’»Ì ¿˘≥ ‹U¿ı·Ì fi◊Ì. ±˘flÕÌ‹Î_ ’ÕÌ flËı‰Îfi_ I›Î_ ¿¿‚ÎÀ ÂÎ ¿Î‹fi˘ ? ¿˘≥fiı ’…‰Ìfiı ’˘÷ı Á¬Ì ◊Λ ±ı @›Îflı› fiÎ ⁄fiı, fiı ±Î’HÎı ÷˘ Á¬ ±Î’Ìfiı Á¬ ·ı‰_ ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı ‹˙fi flË̱ı ÷˘ Á΋Îfiı ¨‘Ì ±Áfl ◊Λ »ı »ı. ±Î’HÎı CÎfl‹Î_ Á¬ ±Î’̱ı ÷˘ … Á¬ ‹‚ı fiı «Î-’ÎHÎÌ › ⁄fl˘⁄fl ¿ı ±Î‹fi˘ … ÿ˘Ê »ı, fiı ±ı ‰‘Îflı ¿·ı ¿flı. ⁄fiΉÌfiı ±Î’ı, fiËŸ ÷˘ «Î ’HÎ ⁄√ÎÕÌfiı ±Î’ı. fi⁄‚˘ ‘HÎÌ ⁄ˆflÌ ’fl ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ±Î’HÎı ‹ÎfiÌ ·Ì‘_ »ı ¿ı Ë_ ‹˙fi ◊›˘ ÷ı◊Ì ÂÒfl˘. …ı ±Î’HÎÎ flZÎH΋Î_ ˢ› ÷ıfi_ ¤ZÎHÎ ¿›Î_◊Ì ¿flΛ ! …ı ’˘÷ÎfiÎ ±Î‰_ ◊›_. flÎhÎı ‹ÎHÎÁ ∂Û˘ fiı ⁄Î◊w‹‹Î_ …÷Î_ ±_‘Îfl΋Î_ ¤Ÿ÷ ΩıÕı ËÎ◊ fiÌ«ı ±ÎT›˘ ÷ıfi_ ÷˘ flZÎHÎ ¿fl‰_ ±ı … ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ K›ı› ˢ‰˘ ±◊ÕΛ˘, ÷ı I›Î_ ±Î’HÎı ‹˙fi flèÎÎ ÷ı◊Ì ÷ı ±◊ÕÎ≥ ? Ωı≥±ı. ±ıfi˘ √fi˘ ◊›˘ ˢ› ÷˘ › ±ıfi_ flZÎHÎ ¿fl‰_ Ωı≥±ı. ±Î ’ÎÏ¿V÷ÎfiÌ ÁˆÏfi¿˘ ±I›Îflı ⁄‘Î ±ËŸ ¿ıÿÌ »ı, »÷Î_ › ÷ı‹fiı ¿ı‰_ flZÎHÎ ‹˙fi flˢ ¿ı ⁄˘·˘ ÷ıfiı V’½÷_ … fi◊Ì, ¿_≥ ·Î√÷_-‰‚√÷_ ±Î’ı »ı ! I›Îflı ±Î ÷˘ CÎflfiÎ_ … »ı fiı ! ±Î ÷˘ ⁄ËÎflfiÎ ΩıÕı Ï‹›Î™ fi◊Ì. ±Î’HÎÎ ‹˙fi flËı‰Î◊Ì Á΋Îfiı ±Áfl ◊Λ »ı ±ı‰_ ¿Â_ ˢ÷_ fi◊Ì ◊≥ Ω›, I›Î_ {CÎÕ˘ fiÎ ¿flı fiı CÎıfl … ⁄‘_ ¿flı. ’˘÷ÎfiÌ ÁkÎÎ fiÌ«ı ¿ı ±Î’HÎÎ ⁄˘·‰Î◊Ì Á΋Îfiı ±Áfl ◊Λ »ı ±ı‰_ ’HÎ ¿Â_ ˢ÷_ fi◊Ì. ˢ› ÷ıfiı ¿«Õ¿«Õ ¿flı fiı µ’flÌfiı ÁÎËı⁄, ÁÎËı⁄ ¿flı. Ë‹HÎÎ_ ±Î “±˘L·Ì ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏL›· ±ıωÕLÁ” ‹ÎhÎ ‰ˆiÎÎÏfi¿ ’˘·ÌÁ‰Î‚˘ ÀˆÕ¿Î‰ı ÷˘ “ÁÎËı⁄, ÁÎËı⁄” ¿Ëı ±fiı CÎıfl “‰Î≥Œ” ÁÎ«Ì ÁÎ_›˘Ï√¿ ’flΉΠ»ı. ¿˘≥fiÌ ±ÎÀ·Ì › ÁkÎÎ fi◊Ì. ±ÎÀ·Ì › ÁkÎÎ ‰Î÷ ¿Ëı÷Ì Ë˘› ÷˘ ±ıfiı ÁËfi fiÎ ◊Λ fiı ÷ıfiı ÀˆÕ¿Î‰ı. “‹ÎflÎ «ÎfiÎ ‰√flfi_ …√÷, ±ı‹Î_ ¿˘≥ Â_ ¿fl‰Îfi_ »ı ? ±Î ¤Ÿ÷fiı Ωı ÁkÎΠˢ› ¿’‹Î_ ¿ÌÕÌ @›Î_◊Ì ±Î‰Ì ?” ±ı‹ ¿flÌfiı CÎflfiÎ_fiı ŒŒÕΉı. ÷ıfiÎ ¿fl÷Î_ ÷˘ ±Îfiı ÁkÎΠˢ› ! ±Î ¤Ÿ÷fiı ±Î’HÎfiı ‰œ‰ÎfiÌ ÁkÎÎ »ı ? ±ı‰_ ÂÎ_Ï÷◊Ì ¿ÌÕÌ ¿ÎœÌ ·ıfiı. CÎflfiÎ_ fiı ŒŒÕΉı fiı ’˘·ÌÁ‰Î‚Î ±Î√‚ ‘˛Ò…ı ! Á΋Îfiı ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿fl‰Îfi˘ ¢ ±◊˝ ? ±ıfiÎ ËÎ◊‹Î_ ÁkÎÎ … fi◊Ì I›Î_!
 • 9. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 203 204 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ‹ÎÀı ÷‹ı ¤Ÿ÷ …ı‰Î ◊¥ Ω±˘ fiı ! ÷‹ı ⁄ˆflÌfiı ÀˆÕ¿Î‰ ÀˆÕ¿Î‰ ¿fl˘ ! Ï‹›Î_-⁄Ì⁄Ì ÷˘ ÷ıfiÌ ‹ËŸ ¤√‰Îfi ⁄ıÃı·Î ÷ı fi˘_‘ ¿flı ¿ı ±Î ‹fiı ÀˆÕ¿Î‰ı »ı ! fiı ÷‹fiı ±ı ÀˆÕ¿Î‰ı I›Îflı ÷‹ı ¤Ÿ÷ …ı‰Î ◊≥ Ω±˘, ÷˘ ÷‹ÎflÌ ‹ËŸ ⁄Ë ‹˘À_ ωÂ΂ …√÷ »ı, ’HÎ ±Î …√÷ ’˘÷ÎfiÎ w‹fiÌ ±_ÿfl ⁄ıÃı·Î ¤√‰Îfi ÷‹fiı “ËıS’” ¿flı. »ı ±ıÀ·_ … ‹ÎfiÌ ·Ì‘_ »ı, ±fiı I›Î_› Ωı …√÷ ‹Îfi÷˘ ˢ› ÷˘ › ÁÎv_. ’HÎ I›Î_ › “‰Î≥Œ” ΩıÕı ·ß⁄Î∞ µÕÎÕı ! ±S›Î, ±Î fi ˢ› …ı ¤˘√‰ı ÷ıfiÌ … ¤Ò· ! ÷Îv_ ’ÎÏ¿V÷Îfi ! ≠ë¿÷ν — ¿ıÀ·Î¿ ±ı‰Î ˢ› »ı ¿ı ±Î’HÎı √‹ı ÷ıÀ·_ ÁÎv_ ‰÷˝fi ⁄ˆflÌ ±fiı ‘HÎÌ ⁄ıµ ’ÎÕ˘ÂÌ ΩıÕı ·Õ÷Î_ ˢ› I›Îflı ⁄ıµ ±ı¿Î‹÷ ¿fḻı ÷˘ › ÷ı Á‹…÷Î fi◊Ì. fiı ±ı¿Î…÷ ˢ›. ’ÎÕ˘ÂÌfiı ¿Ëı ¿ı ÷‹ı ±Î‰Î fiı ÷‹ı ÷ı‰Î. ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î Ï‹›Î_-⁄Ì⁄ÌfiÌ À˘‚Ì ±¤ıÿ À˘‚Ì »ı, fi‹V¿Îfl ¿fl‰Î ÿÎÿÎlÌ — ±ı fiÎ Á‹…÷Πˢ› ÷˘ ±ı‹Î_ ±Î’HÎÌ … ¤Ò· »ı ¿ı …ı‰Ì ·Î√ı »ı. ’»Ì CÎfl‹Î_ …≥±ı ÷˘ ⁄Ëıfi◊Ì …flÎ «Î‹Î_ ¬Î_Õ ±˘»Ì ±ı Á‹…HΉ΂˘ ¿ı‹ fiÎ ‹S›˘ ±Î’HÎfiı ! ±Î‹fi˘ Á_›˘√ ±Î’HÎfiı ’ÕÌ Ë˘› ±ıÀ·ı ’ı·˘ ¿ËıÂı ¿ı, Ë_ ÷fiı fl˘… ¿Ë_ »_ ¿ı «Î‹Î_ ¬Î_Õ ‰‘Îflı … ¿ı‹ ⁄Î{›˘ ? …ı …ı ‰¬÷ı ±Î’HÎfiı ¿_≥ ’HÎ ¤˘√‰‰_ ’Õı »ı ÷ı fiά, ’HÎ ÷Îv_ ‹√… Ãı¿ÎHÎı fi◊Ì flËı÷_. ±Î ‹√…fiÎ Ãı¿ÎHÎΉ΂˘ ¤˘√‰‰Îfi_ ±Î’HÎÌ … ¤Ò·fi_ ’ÏflHÎ΋ »ı. «yfl ! ÷ÎflÎ … ‹√…fi_ Ãı¿ÎHÎ_ fi◊Ì fiı ! ±S›Î, ¿≥ Ω÷fi˘ »ı ÷_ ? ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±Î’HÎı ±ı‹ Á‹…‰Îfi_ ¿ı ‹ÎflÎ_ ¿‹˘˝ ±ı‰Î »ı ? fl˘… …ıfiÌ ΩıÕı Á˘ÿÎ⁄Î∞ ¿fl‰ÎfiÌ Ë˘› I›Î_ ¿¿‚ÎÀ ¿fl‰Îfi˘ ˢ› ? ÿÎÿÎlÌ — «˘yÁ. ±Î’HÎÌ ¤Ò· ÏÁ‰Î› ±Î’HÎfiı ¤˘√‰‰Îfi_ ÷‹Îflı ¿˘≥fiÌ ΩıÕı ‹÷¤ıÿ ’Õı »ı ? ˢ› fiËŸ. ±Î …√÷‹Î_ ±ı‰_ ¿˘≥ fi◊Ì ¿ı …ı ±Î’HÎfiı ÁËı… ’HÎ ≠ë¿÷ν — ËÎ, ’Õı CÎHÎ̉Îfl. Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ÿ—¬ ±Î’ı ±fiı Ωı ¿˘¥ ÿ—¬ ±Î’fiÎfl »ı ÷˘ ÷ı ±Î’HÎÌ … ¤Ò· »ı. ÷k‰fi˘ ÿ˘Ê fi◊Ì, ±ı ÷˘ ÏfiÏ‹kÎ »ı. ‹ÎÀı ¤˘√‰ı ÷ıfiÌ ÿÎÿÎlÌ — “‰Î≥Œ” ΩıÕı ‹÷¤ıÿ ’Õı »ı ? ¤Ò·. ≠ë¿÷ν — ËÎ, CÎHÎÌ ‰Îfl ’Õı. ¿˘≥ jÎÌ fiı ’vÊ ⁄ı …HÎ ¬Ò⁄ {CÎÕ÷Πˢ› ±fiı ’»Ì ±Î’HÎı ÿÎÿÎlÌ — “‰Î≥Œ” ΩıÕı ’HÎ ‹÷¤ıÿ ◊Λ ? I›Î_ › ±ı¿÷Î fiÎ ⁄ıµ ÁÒ≥ √›Î ’»Ì »Îfi΋ÎfiÎ Ωı‰Î …≥±ı ÷˘ ’ı·Ì ⁄Ëıfi ÷˘ flËı ÷˘ ’»Ì ⁄Ì…ı @›Î_ flά‰ÎfiÌ ? ±ı¿÷Î ±ıÀ·ı Â_ ¿ı @›Îflı› ‹÷¤ıÿ CÎÁCÎÁÎÀ ¨CÎ÷Ì Ë˘› ±fiı ¤≥ ±Î‹ ±Î‹ ’ÎÁÎ_ Œıfl‰÷Πˢ› ÷˘ fiÎ ’Õı. ±Î ±ı¿ …HÎ ΩıÕı fiyÌ ¿fl‰_ ¿ı ÷‹Îflı fiı ‹Îflı ‹÷¤ıÿ fiÎ ±Î’HÎı Á‹…‰_ ¿ı ±Î ¤≥fiÌ … ¤Ò· »ı ⁄‘Ì, ±Î ⁄Ëıfi ¤˘√‰÷Ì ’Õı. ±ıÀ·Ì ±ı¿÷Î ¿fl‰Ì Ωı≥±ı. ±ı‰Ì ±ı¿÷Î ¿flÌ »ı ÷‹ı ? fi◊Ì. …ıfiÌ ¤Ò· ˢ› ÷ı ¤˘√‰ı. ±fiı ÷ı CÎÕ̱ı Ωı ¤≥ ¨CÎ÷Πˢ› fiı ⁄Ëıfi ΩB›Î ¿fl÷Î_ ˢ› ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ⁄ËıfifiÌ ¤Ò· »ı. “¤˘√‰ı ÷ıfiÌ ≠ë¿÷ν — ±Î‰_ ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ω«Îflı·_ fiËŸ. ±Î ’Ëı·Ì ‰Îfl ¤Ò·.” ω«Îv_ »_. ±Î ωiÎÎfi ⁄Ë ¤Îflı “ÁΛLÁ” »ı. Ë_ ¿Ë_ »_ ÷ı ⁄Ë {ÌHÎ_ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı ω«Îfl‰_ ’ÕÂı fiı ? ¤√‰Îfi ¿ıÀ·Î ω«Îfl ¿flÌ ÁΛLÁ »ı. …√÷ ±Î¬_ ÏfiÏ‹kÎfiı … ⁄«¿Î_ ¤flı »ı. ¿flÌfiı ‹˘ZÎı √›Î ! ‹÷¤ıÿ √‹ı »ı ?
 • 10. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 205 206 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ≠ë¿÷ν — fiÎ. ‹fi‹Î_ ! ⁄ÌΩ ¿˘≥fiı ’Ò»÷˘ › fi◊Ì. ⁄≥fiı › ’Ò»÷˘ fi◊Ì ¿ı ±Î fiı¿ÀÎ≥ ’Ëı›Î˝ ’»Ì Ë_ ¿ı‰˘ ·Î√_ »_ ! ±flÌÁ΋Î_ Ωı≥fiı ’˘÷ı fiı ’˘÷ı ÿÎÿÎlÌ — ‹÷¤ıÿ ◊Λ I›Îflı {CÎÕÎ ◊Λ, Ï«_÷Î ◊Λ. ÷ı L›Î› ¿flı »ı ¿ı, “⁄Ë ÁflÁ »ı, ⁄Ë ÁflÁ »ı.” ±Î‹ ±Î‹ ’ÏÀ›Î_ ‹÷¤ıÿ‹Î_ ±Î‰_ ◊Λ »ı ÷˘ ‹fi¤ıÿ‹Î_ Â_ ◊Λ ? ‹fi¤ıÿ ◊Λ, ’ÎÕ÷˘ Ω› ! ±fiı jÎÌ ’HÎ «Î_ÿ·˘ ¿flÌfiı ±flÌÁ΋Î_ ’˘÷ÎfiÎ ’˘÷ı ÕÎ≥‰˘Á˝ ·ı ±fiı ÷fi¤ıÿ ◊Λ I›Îflı fifiÎ‹Ì fiÌ¿‚ı ! «Î‚Î ’ÎÕı ! ±Î ¿≥ Ω÷fiÌ flÌ÷ ¿Ëı‰Î› ?! ¿ı‰Ì ·Î≥Œ ?! ¤√‰Îfi ¿¿‚ÎÀ ¿fl˘, ’HÎ ⁄√̫΋Î_ (!) …ı‰˘ ¤√‰Îfi ◊≥fiı ±Î Â_ ‘Î_‘· ‹Î_Õı »ı ! ’˘÷ı ¤√‰Îfi V‰w’ »ı. ¿Îfi‹Î_ ·Ï‰_Ï√›Î CÎηı »ı ÷ı ’˘÷Îfiı ÿı¬Î› ¬flÎ_ ? ±Î ÷˘ ·˘¿ ¿·ı ÷‹Îflı ¿fl‰˘ ˢ› ÷˘ ⁄ËÎfl …≥fiı ¿flÌ ±Î‰‰˘. CÎfl‹Î_ Ωı ËÌflÎ ÿı¬ı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ’Ëıflı »ı. ±Î‰Ì …_Ω‚‹Î_ ŒÁΛΠ»ı ÷˘ › ËÌflÎ ¿¿‚ÎÀ ¿fl‰˘ ˢ› ÷˘ ÷ı ÿËÎÕı ⁄√̫΋Î_ …≥fiı ¬Ò⁄ ·ÕÌfiı CÎıfl ÿı¬ÎՉΠŒflı »ı ! ±S›Î, …_Ω‚‹Î_ ŒÁΛı·Î ‹ÎHÎÁfiı ¢¬ ˢ› ? ±Î‰‰_. ’HÎ CÎfl‹Î_ “±Î’HÎÌ w‹‹Î_ ·Õ‰_ fiËŸ.” ±ı‰˘ ¿Î›ÿ˘ ¿fl‰˘. {À’À µ¿ı· ·Î‰˘ fiı ! ‘HÎÌ ¿Ëı ÷˘ ‘HÎÌfiı ÁÎv_ ÿı¬ÎՉΠ‹ÎÀı ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ ±Î’HÎfiı ·Õ‰Îfi˘ ¢¬ ◊≥ Ω› ÷˘ ⁄Ì⁄Ìfiı ±Î’HÎı ’Ëıfḻı. Âıà ⁄ı ËΩflfiÎ ËÌflÎfiÎ ¿Î’ ·ÎT›Î ˢ› fiı ’Î_hÎÌÁ ËΩflfi_ ¿Ë̱ı ¿ı, «Î·˘ ±Î…ı ⁄√̫΋Î_ ¬Ò⁄ fiÎV÷Î-’ÎHÎÌ ¿flÌfiı ¬Ò⁄ ‰œ‰ÎÕ Ï⁄· ·Î‰ı ÷˘ ÂıÃÎHÎÌ ¬Â ! ¿Î’ ’˘÷Îfiı ÷˘ ÿı¬Î› fiËŸ. ÂıÃÎHÎÌfiı I›Î_ ¿fḻı. ·˘¿˘ ‰E«ı ’Õı ±ı‰Ì ‰œ‰ÎÕ ¿fl‰Ì. ’HÎ CÎfl‹Î_ ‰œ‰ÎÕ fiÎ ‹ı_ ’Ò»›_ ¿ı “flÎhÎı ¨CÎÌ Ω±˘ »˘ I›Îflı ¿ÎfifiÎ ·Ï‰_Ï√›Î ¨C΋Î_ › ˢ›. F›Î_ ¿·ı ◊Λ I›Î_ ¤√‰Îfi fiÎ flËı. ¤√‰Îfi …÷Î flËı. ÿı¬Î› »ı ¿ı fiËŸ ?” ±Î ÷˘ ‹Îfiı·_ Á¬ »ı, “fl˘_√” ‹ÎL›Î÷α˘ »ı ¤√‰Îfiı Â_ ¿èÎ_ ? ¤@÷fiı I›Î_ ¿·ı fiΠˢ› ’fl˘ZÎ ¤„@÷ ¿flfiÎflfiı ÷ı◊Ì ±_÷flÂÎ_Ï÷ ◊Λ fiËŸ. ¤Îfl÷Ì› fiÎflÌ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? CÎfl‹Î_ ⁄ı ¤@÷ ¿èÎÎ fiı ≠I›ZÎ ¤„@÷ ¿flfiÎflfiı ¤√‰Îfiı “iÎÎfiÌ” ¿èÎÎ, I›Î_ ÷˘ ËΩflfiÌ ÁÎÕÌ ±Î‰Ìfiı ’Õı·Ì ˢ› ÷ı ’Ëıflı. ±Î ÷˘ ‘ÏHÎ-‘ÏHΛÎHÎÌ ¿·ı ˢ› … @›Î_◊Ì ? ’HÎ Á‹ÎÏ‘ ˢ› ! ⁄Ωfl‹Î_ Œfl‰Î √›Î_ ˢ› fiı ÿ¿Îfiı ËΩflfiÌ ÁÎÕÌ ¤flΉı·Ì ˢ› ÷ı ±ıÀ·ı ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ·œ‰ÎfiÌ ¤Î‰fiÎ ◊Λ I›Îflı ±Î’HÎı ÁÎÕÌ jÎÌfiı ¬ı_«ı fiı CÎıfl ±Î‰ı ÷˘ › ‹˘_ «œı·_ ˢ› fiı ¿¿‚ÎÀ ‹Î_Õı. ’Ï÷flÎ…fiı ¿Ëı‰_ ¿ı, “«Î·˘ ±Î’HÎı ⁄√̫΋Î_.” »˘¿flÎ ¿˘”¿fiı Á˘_’Ì ÷ıfiı ¤Îfl÷Ì› fiÎflÌ ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? ÿı‰Î_. ’»Ì ’Ï÷flÎ…fiı ’Ëı·ı◊Ì ¿ËÌ ÿı‰_ ¿ı, Ë_ ÷‹fiı ’„O·¿‹Î_ ⁄ı ‘˘· ‹Îv_ ÷˘ ÷‹ı ËÁΩı. ·˘¿˘ ¤·ı fiı …±ı, ±Î’HÎÌ √Q‹÷ ! ·˘¿˘ ±Î⁄w ... ±Î‰Ì flÌ÷ı › ¿·ı ÀÎY›˘ ! fi˘_‘‰Î‰Î‚Î, ÷ı ΩHÎı ¿ı ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ±Î‹fiÌ ±Î⁄w fiÎ √≥ ÷ı ±Î…ı √≥. ±Î⁄w ÷˘ ¿˘≥fiÌ Ë˘÷Ì ËÂı ? ±Î ÷˘ œÎ_¿Ì œÎ_¿Ìfiı ±Î⁄w flάı ÏËLÿ±˘ ÷˘ ‹Ò‚◊Ì … ¿·ıÂÌ V‰¤Î‰fiÎ. ÷ı◊Ì ¿Ëı »ı fiı, »ı Ï⁄«ÎflÎ ! ÏËLÿ±˘ √΂ı ∞‰fi ¿·ı‹Î_ ! ’HÎ ‹Á·‹Îfi˘ ÷˘ ±ı‰Î ’οΠ¿ı ⁄ËÎfl {CÎÕÌ ±Î‰ı, ’HÎ CÎıfl ⁄Ì⁄Ì ΩıÕı {√Õ˘ fiÎ ¿flı. ˉı ÷˘ ±‹¿ ... ±Î ÷ı ¿ı‰˘ ‹˘Ë ?! ‹ÏV·‹ ·˘¿˘ › ÏËLÿ±˘ ΩıÕı flËÌfiı ⁄√ÕÌ √›Î »ı. ’HÎ ÏËLÿ±˘ ¿fl÷Î_ ±Î ⁄Î⁄÷‹Î_ ‹fiı ÷ı±˘ ÕÎèÎÎ ·Î√ı·Î. ±flı, ¿ıÀ·Î¿ ‹Á·‹Îfi˘ ±Î⁄w ÷˘ ÷ıfiı ¿Ëı‰Î› ¿ı fiÎ√˘ Œflı ÷˘ › w’΂˘ ÷ı ÿı¬Î›! ÷˘ ⁄Ì⁄Ìfiı ÏË_«¿˘ ˵ fiάı. ±‹Îflı “¿˘LÀˇÎ¿Àfl”fi˘ ‘_‘˘ ±ıÀ·ı ±‹Îflı ±Î ÷˘ ¿’ÕÎ_ ’Ëıflı ÷˘ › w’΂Πfi◊Ì ÿı¬Î÷Î. Ω¿ÌÀ, ¿˘À, fiı¿ÀÎ≥ ‹Á·‹Îfifiı CÎıfl ’HÎ …‰Îfi_ ◊Λ, ±‹ı ÷ıfiÌ «Î ’̱ı › ¬flÎ ! ±‹Îflı ’Ëıflı ÷˘ › ⁄‚Ïÿ›Î …ı‰˘ ·Î√ı »ı ! Â_ › ‹ÎfiÌ ⁄ıÃÎ »ı ’˘÷ÎfiÎ ¿˘≥fiÌ ΩıÕı …ÿÎ≥ fiΠˢ›. ±ı¿ ÿËÎÕ˘ I›Î_ √›ı·Î ÷ı Ï‹›Î¤Î≥±ı
 • 11. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 207 208 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ⁄Ì⁄Ìfiı ËŸ«¿˘ fiά‰Î ‹Î_Õ›˘ ! ÷ı ‹ı_ ÷ıfiı ’Ò»›_ ¿ı, “÷‹ı ±Î‰_ ¿fl˘ ‹÷¤ıÿ ’Ëı·Î_ …, ÁΉ‘ÎfiÌ !! »˘ ÷ı «œÌ ⁄ıÁ÷Ì, fi◊Ì ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı ¿ı “±ı Â_ «œÌ ⁄ıÁ‰ÎfiÌ Ë÷Ì ? ±ıfiÌ ’ÎÁı ËÏ◊›Îfl fi◊Ì, ¿Â_ fi◊Ì.” ‹ı_ ¿èÎ_ ¿ı, “±‹ÎflÎ ±Î’HÎ΋Î_ ¿·ÏÊ÷ ¤Î‰ flè΢ … fiΠˢ› ÷ıfiı ·Ì‘ı Á΋Îfiı ’HÎ ÏËLÿ±˘ fiı ÷˘ ⁄Ì¿ ·Î√ı ¿ı ⁄ˆflÌ «œÌ ⁄ıÁÂı ÷˘ Â_ ◊Âı ? ±ıÀ·ı ±‹ı ¿·ÏÊ÷ ¤Î‰ fiÎ ◊Λ. ±Î’HÎı fiÎ Ï«œÎ≥±ı ±ıÀ·ı ±ı › Ã_ÕÎ ◊Λ, ËŸ«¿˘ fi◊Ì fiά÷Î.” I›Îflı Ï‹›Î_¤Î≥ ¿Ëı ¿ı, “±Î ÏË_«¿˘ fiά‰Îfi_ ¤Ÿ÷ …ı‰Î ◊≥ …‰_ ±ıÀ·ı Á_¤‚Λ fiËŸ, ±‹Îflı ’«ÎÁ ‰flÁ ◊›Î_ ¿ÎflHÎ ÷‹ı ΩH΢ »˘ ? ‹Îflı ÷˘ ±Î ⁄ı … ±˘flÕ̱˘ »ı. ‹Îflı ¿_≥ ’HÎ ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ‹÷¤ıÿ … fiËŸ. ËÌflÎ⁄Îfiı ËÎ◊ı CÎÌ œ˘‚Î÷_ ˢ› ÷˘ ⁄_√·Î fi◊Ì ±Î ÷˘ ⁄ı … ±˘flÕ̱˘ fiı ÷ı‹Î_ ⁄Ì⁄Ì ΩıÕı ‰œ‰ÎÕ ◊Λ › Ë_ Ωı›Î … ¿v_. ±‹Îflı ÷ı ‰¬÷ı iÎÎfi ËÎ…fl flËı ¿ı ±ı CÎÌ œ˘‚ı ÷˘ Ë_ @›Î_ ÁÒ≥ …™ ? ‹ÎflÌ ±Î¬Ì flÎ÷ ⁄√Õı. ±ıÀ·ı Ë_ ⁄ËÎfl ⁄‘Î_fiÌ … fiËŸ. Ë_ ¿Ë_ ¿ı œ˘‚˘ ÷˘ › ±ı fiÎ œ˘‚ı. ΩHÎÌ Ωı≥fiı ¿˘≥ CÎÌ œ˘‚÷_ ΩıÕı ‰œÌ ±Î‰_, ’HÎ ⁄Ì⁄Ì ΩıÕı „@·›fl flά‰Îfi_.” ⁄Ì⁄Ì Ï‹›Î_fiı ¿ËıÂı ËÂı ? fiÎ. »÷Î_ CÎÌ œ˘‚Λ »ı ±ı Ωı‰Î …ı‰_ »ı ‹ÎÀı ±Î’HÎı …±˘ ! ¿ı, “Á‰Îflı √˘Á ·Î‰‰Îfi_ ¿Ëı÷Î Ë÷Î fiı ÷ı ¿ı‹ fiÎ ·ÎT›Î ?” I›Îflı ±‹Îflı ‹÷¤ıÿ ◊÷Î ’Ëı·Î_ iÎÎfi ±˘fi-‘-‹˘‹ıLÀ ËÎ…fl flËı. Ï‹›Î_¤Î≥ fl˘¿Õ˘ …‰Î⁄ ±Î’ı ¿ı, “¿· ·Î™√Î.” ⁄Ì…ı ÿËÎÕı Á‰Îflı ¿Ëı, “±Î… ÷˘ Ï¿‘fl Áı ¤Ì ·ı ±Î™√Î.” fiı ÁÎ_…ı ¬Î·Ì ËÎ◊ı ’λ˘ ±Î‰ı “‹ıflÌ Ëη÷ ‹ˆ_ ËÌ Ωfi÷Î Ë_ ⁄˘·ı ±ıÀ·ı ⁄Ì⁄Ì ¬Â ◊≥ Ω›. I›Îflı ⁄Ì⁄Ì ¬Ò⁄ ±¿‚Λ, ’HÎ Ï‹›Î_¤Î≥ ¬Ò⁄ ’ο˘ ÷ı ±ı‰_ ⁄˘·ı, ±fiı ±Î’HÎÎ ·˘¿ ÷˘ Ëη÷ ¿ı ¿Â_ ¿Ëı fiËŸ. ±S›Î, ÷ÎflÌ Ëη÷ ¿Ëı “›Îfl ‹ıflÌ Ëη÷ ‹ˆ_ Ωfi÷Î Ë_ !” ÷ı ⁄Ì⁄Ìfiı ¬Â ¿flÌ ÿı, {CÎÕ˘ fiÎ ÷˘ ¬fl˘ ¿ı ÁÎflÌ fi◊Ì. ‹ÎÀı flÎ∞ flËıΩı.” ¿flı! fiı ±Î’HÎÎ ·˘¿ Â_ ¿Ëı ? “÷_ ‹fiı ÿ⁄Λ ÿ⁄Λ ¿v_ »_ ? Ω fi◊Ì ⁄‘ÎfiÌ ËÎ…flÌ‹Î_, ÁÒ›˝fiÎflΛHÎfiÌ ÁÎZÎ̱ı, √˘flfiÌ ÁÎZÎ̱ı ·Î‰‰Îfi˘.” ±S›Î, ±Î‰_ fiÎ ⁄˘·Î›. ∂·À_ ÷Îv_ ‰…fi ÷ÒÀı »ı. ±Î‰_ ’ˆH›˘ I›Îflı √˘flı Á˘ÿÎ ¿›Î˝ ¿ı “Á‹› ‰÷ı˝ ÁΉ‘Îfi” ÷ı ÷fiı ÁΉ‘ ◊÷Î_ ÷_ ⁄˘·ı »ı ‹ÎÀı ÷_ … ÿ⁄Λı·˘ »_. ±S›Î, ±ı ÷fiı ÂÌ flÌ÷ı ÿ⁄Ήı ? › fi◊Ì ±Î‰Õ÷_ ? Á‹› ≠‹ÎHÎı ÁΉ‘ ◊‰_ Ωı≥±ı. √˘fl ⁄˘·ı »ı, ±ı ⁄˘·ı I›Îflı ÂÎ_÷ flËı‰Îfi_, ’HÎ fi⁄‚Î ⁄Ë «ÌÏœ›Î ˢ›. ±ıÀ·ı ±ı “Á‹› ‰÷ı˝ ÁΉ‘Îfi.” ÷ı √˘fl Á‹…ı, ’flHÎfiÎfl˘ Â_ Á‹…ı ?! Ï«œÎ› I›Îflı ±Î’HÎı ⁄_‘ flάÌfiı ±ıfiÌ “flı¿Õ˝” ÁÎ_¤‚‰Ì. ÁΉ‘Îfifi˘ ±◊˝ Â_ ? ÷˘ ¿ı “⁄Ì⁄Ì µ√˛ ◊≥ ˢ› I›Îflı ÷_ Ã_Õ˘ ◊≥ …ı CÎfl‹Î_ {CÎÕ˘ fiÎ ◊Λ ÷ı CÎfl µk΋. ±flı ! {CÎÕ˘ ◊Λ ’HÎ ……ı, ÁΉ‘ ◊…ı. ˉı ⁄ıµ …HÎ {CÎÕı ÷˘ ÷˘ ’ÎÕ˘ÂÌ Ωı‰Î ±Î‰ı ¿ı fiÎ ’λ_ ÷ıfiı ‰Î‚Ì ·ı ÷˘ › µk΋ ¿Ëı‰Î› ! Ï‹›Î_¤Î≥fiı ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ±Î‰ı ? ’»Ì ÷‹Î¢ ◊Λ ¿ı fiÎ ◊Λ ? ±fiı ’λ_ ¤ı√_ fiÎ ◊‰Îfi_ ¬Î‰Î‹Î_ ÀıVÀ fiÎ ’Õı, Ï‹›Î_ Ï«œÎ› fiı ⁄˘·ı ¿ı ÷_ ±ˆÁÌ Ëˆ, ÷ˆÁÌ Ëˆ. ˢ› ÷˘ ·œ˘. ±flı, ‰ËıÓ«Ì … fiά˘ ! I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ, @›Î_ …‰Îfi_ !” ±fiı Á΋ı Ωı ’ı·Ì Ï«œÎ› ÷˘ ’˘÷ı «Ò’ ◊≥ Ω›, fiı Á‹∞ Ω› ¿ı Ωı ŒflÌ ¤ı√_ ◊‰Îfi_ »ı ÷˘ ’»Ì Â_ ¿fl‰Î ·œı »ı ! ±Î’HÎı ±ı‰_ «ı÷‰_ ±ÎfiÎ◊Ì ¤Õ¿˘ ◊Âı. ‹ÎÀı ±Î’HÎı ±Î’HÎ΋Î_ ±fiı ±ı ±ıfi΋Î_ ! ±fiı fiÎ Ωı≥±ı ? jÎÌ ΩHÎı ΩÏ÷ ±ı‰Ì »ı ¿ı ±ı fiÎ Œflı, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı Œfl‰_ ÏËLÿ±˘ ÷˘ ¤Õ¿˘ ¿flÌfiı … flËı ! ’ÕÂı. ±ı ÁË… ΩÏ÷ »ı, ±ı Œflı ±ı‰Ì fi◊Ì. ‰ÎÏHΛÎfiÌ ’ÎCÎÕÌ …ÿÌ, ÿÏZÎHÎÌfiÌ …ÿÌ, √…flÎ÷ÌfiÌ …ÿÌ, ⁄ˆflÌ Ï«œÎ› fiı ¿Ëı, “Ë_ ÷‹ÎflÌ ◊Î‚Ì ·≥fiı fi◊Ì ±Î‰‰ÎfiÌ, ÷‹ı Á‰Hν¿ÎflfiÌ …ÿÌ, ⁄˛ÎõHÎfiÌ …ÿÌ, Á˙ Á˙fiÌ ’ÎCÎÕÌ …ÿÌ. «Ò·ı «Ò·ı Ω÷ı ±Î‰˘. ˉı ÷‹ÎflÌ ÷Ï⁄›÷ ÁÎflÌ ◊≥ »ı fiı Ëı_Õ÷Î ◊›Î »˘. ±Î‹ ‘fl‹ …ÿ˘. ⁄‘ÎfiÎ_ “T›Ò ’˘≥LÀ” …ÿÎ …, ‹ı‚ … fiÎ ¬Î›. ’HÎ {CÎÕ˘ ·˘¿˘ ΩıÕı ‰Î÷˘ ¿fl˘ »˘, Ëfl˘Œfl˘ »˘, ⁄ÌÕ̱˘ ’̉˘ »˘ ±fiı µ’fl◊Ì fiÎ ¿flı ÷˘ ÁÎv_. ÀÎ≥‹ ◊Λ I›Îflı ◊Î‚Ì ‹Î√˘ »˘. Ë_ fi◊Ì ±Î‰‰ÎfiÌ ! I›Îflı ±Î’HÎı
 • 12. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 209 210 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ‘Ì‹ı flËÌfiı ¿Ë̱ı, “÷‹ı fiÌ«ı ◊΂̋Î_ ¿Îœ˘, Ë_ ±Î‰_ »_.” ±ı ¿Ëı, ±_√˛ıΩıfiÎ ‰¬÷‹Î_ ¿Ëı÷Î Ë÷Î fiı ¿ı - “fi◊Ì ±Î‰‰ÎfiÌ.” ÷ı ’Ëı·Î_ … ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı, Ë_ ±Î‰_ »_, ‹ÎflÌ “ÿı‰ √›Î Õ_√flı, ’Ìfl √›Î ‹¿¿ı. ¤Ò· ◊≥ √≥ ·˘. ±Î‰_ ¿fḻı ÷˘ ¿_≥ flÎ÷ ÁÎflÌ Ω›, fiËŸ ÷˘ flÎ÷ ±_√˛ıΩıfiÎ flÎ…‹Î_ œıÕ ‹Îflı ‘¿¿ı.” ⁄√Õı. ’ı·Î Õ«¿ÎflÎ ‹Îfl÷Î ÷ËŸ ÁÒ≥ √›Î ˢ› fiı ±Î ⁄≥ ±ËŸ Õ«¿ÎflÎ ‹Îfl÷Î_ ˢ›. ⁄ıµfiı ¨CÎ ±Î‰ı fiËŸ. Á‰Îflı ’λÎ_ «Î’ÎHÎÌ ◊Λ ±Î’HÎÎ CÎfl‹Î_ ¿·ıÂflÏË÷ ∞‰fi ∞‰‰_ Ωı≥±ı, ±ıÀ·Ì ÷˘ ÷ı «Îfi˘ M›Î·˘ ¬¬ÕΉÌfiı ‹Ò¿Ì Õ«¿Îfl˘ ‹Îflı ¿ı fiÎ ‹Îflı ? ÷ı ±Î ±Î’HÎfiı ±Î‰Õ÷ ±Î‰Õ‰Ì Ωı≥±ı. ⁄Ì…_ ¿_≥ fiËŸ ±Î‰Õı ÷˘ ÷ıfiı ⁄≥±ı › ÷fl÷ Á‹∞ Ω› ¿ı Õ«¿Îfl˘ ‹Î›˘˝. ±Î ¿¿‚ÎÀfi_ ∞‰fi »ı. ±Î’HÎı Á‹…HÎ ’ÎÕ‰Ì ¿ı, “¿·ı ◊Âı ÷˘ ±Î’HÎÎ CÎfl‹Î_◊Ì ¤√‰Îfi ±Î¬Î ‰SÕ˝‹Î_ ±Î ÏËLÿ±˘ √΂ı »ı ∞‰fi ¿·ı‹Î_. …÷Î flËıÂı. ‹ÎÀı ÷_ fiyÌ ¿fl ¿ı ±‹Îflı ¿·ı fi◊Ì ¿fl‰˘.” fiı ±Î’HÎı fiyÌ ¿fl‰_ ¿ı ¿·ı fi◊Ì ¿fl‰˘. fiyÌ ¿›Î˝ ’»Ì ¿·ı ◊≥ Ω› ÷˘ ¿·ı ‰√flfi_ CÎfl, ‹_Ïÿfl …ı‰_ ! ΩHΉ_ ¿ı ±Î‹Î_ ±Î’HÎÌ ÁkÎÎ ⁄ËÎfl ◊›ı·_ »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ı ¿·ı ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ › ±˘œÌfiı ÁÒ≥ …‰_ ±ı › ◊˘ÕÌ ‰Îfl ’»Ì ÁÒ≥ …Âı. F›Î_ ¿·ı ˢ› I›Î_ ¤√‰Îfifi˘ ‰ÎÁ flËı fiËŸ. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±fiı ±Î’HÎı ’HÎ Á΋_ ⁄˘·‰Î ·Î√̱ı ÷˘ ? ¤√‰Îfifiı ¿Ë̱ı, “ÁÎËı⁄ ÷‹ı ‹_Ïÿfl‹Î_ flËıΩı, ‹Îflı CÎıfl ±Î‰Â˘ fiËŸ ! ±‹ı ‹_Ïÿfl ‰‘Îflı ⁄_‘ΉÌÂ_, ’HÎ CÎıfl ±Î‰Â˘ fiËŸ !” F›Î_ ¿·ı ±‰‚Ì ¿‹ÎHÎÌ, ¿·ı ¿flΉı ! fi ˢ› I›Î_ ¤√‰Îfifi˘ ‰ÎÁ fiyÌ »ı, ±ıfiÌ ÷‹fiı Ë_ “√ıflıLÀÌ” ±Î’_ »_. ±fiı ¿·ı ÷˘ ⁄Ï© ±fiı Á‹…HÎ◊Ì ¤Î_√Ì Â¿ı ±ı‹ »ı. ‹÷¤ıÿ ‹_⁄≥‹Î_ ±ı¿ ¨«Î Á_V¿ÎflÌ ¿<À_⁄fiÎ_ ⁄ıfifiı ‹ı_ ’Ò»›_ ¿ı, “CÎfl‹Î_ À‚ı ±ıÀ·Ì ΩB≤Ï÷ ÷˘ ≠¿ÚÏ÷ √HÎ◊Ì ’HÎ ±Î‰Ì ¿ı »ı, ±ıÀ·Ì ⁄Ï© ¿·ı ÷˘ fi◊Ì ◊÷˘ fiı ?” I›Îflı ±ı ⁄ıfi ¿Ëı, “fl˘… Á‰Îfl‹Î_ ¿·ıÂfiÎ ’HÎ ±Î‰Ì ¿ı ÷ı‹ »ı. ΩH›_ ÷ıfi_ fi΋ ¿ı ¿˘≥fiÌ ΩıÕı ‹÷¤ıÿ fiÎ ’Õı. fiÎV÷Î … ˢ› »ı !” ‹ı_ ¿èÎ_, “I›Îflı ÷‹Îflı fiÎV÷ÎfiÎ ’ˆÁÎ ⁄E›Î, ‹Ï÷ ’ˢ_«÷Ì fi◊Ì ÷ı◊Ì ‹÷¤ıÿ ◊Λ »ı. ‹Ï÷ e· ’ˢ_«ı ÷˘ ‹÷¤ıÿ fiËŸ ?” ⁄ıfi ¿Ëı, “fiÎ, ÷ı › ’Ι ’λΠ¿Îœ‰ÎfiÎ, ’Ιfiı ‹Î¬HÎ fiÎ ◊Λ. ‹÷¤ıÿ ±ı ±◊Õ΋HÎ »ı, “ω¿fiıÁ” »ı. «˘’Õ÷Î …‰Îfi_.” ÷ı ¿·ıÂı › «Î· fiı fiÎV÷Î › «Î· ! ±S›Î, ¿≥ ¿_≥¿ ¤Î_…√Õ ◊≥ √≥ ˢ› ÷˘ ÷‹ı ◊˘ÕÌ ‰Îfl Ï«kÎfiı ÏV◊fl ¿fl˘ Ω÷fiÎ ∞‰Õα˘ »ı ? ±fiı ω«Îfl˘ ÷˘ ÷‹fiı ÁÒ{ ’ÕÂı. ¿·ı ◊›˘ ±ıÀ·ı ¤√‰Îfi …÷Î flËı ≠ë¿÷ν — ¿ıÀ·Î¿fiÎ CÎfl‹Î_ ·Z‹Ì … ±ı‰Î ≠¿ÎflfiÌ ËÂı ±ıÀ·ı ¿ı fiÎ …÷Î flËı ? ¿·ı ◊÷˘ ËÂı ? ≠ë¿÷ν — …÷Î flËı. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ·Z‹Ìfiı ·Ì‘ı … ±Î‰_ ◊Λ »ı. Ë_‹ıÂÎ_ Ωı ·Z‹Ì ÿÎÿÎlÌ — ¤√‰Îfi ±‹¿ ‹ÎHÎÁ˘fiı I›Î_◊Ì …÷Î … fi◊Ì, ’HÎ Ïfi‹˝‚ ˢ› ÷˘ ⁄‘_ ÁÎv_ flËı, ‹fi ÁÎv_ flËı. ±Î ·Z‹Ì ‹ÎÃÌ CÎfl‹Î_ ¿·ı ◊Λ I›Îflı ¿Ëı, “«Î·˘ ±ËŸ◊Ì, ±Î’HÎfiı ±ËŸ fiËŸ ŒÎ‰ı.” ±Î ’ıÃÌ »ı, ÷ıfiÎ◊Ì ¿·ı ◊Λ »ı. ±‹ı fiÎfi’H΋Î_ fiyÌ ¿flı·_ ¿ı ⁄fi÷Î ¿¿‚ÎÀ‹Î_ ‹fiı fiËŸ ŒÎ‰ı. ±ıÀ·ı ÿıflÎÁfl‹Î_ fiı ‹_Ïÿfl‹Î_ Ω›. ±Î Á‘Ì ¬˘ÀÌ ·Z‹Ì ’ıÁ‰Î … fiÎ ÿı‰Ì, »÷Î_ Á_Ωı√˘‰ÂÎ÷˚ ’ıÁÌ Ω› ÷˘ ‹_Ïÿfl‹Î_ › ’λ˘ ¿·ı ¿flı. ‹√À, ÿÎ√ÌfiÎ ·≥ Ω› I›Îflı ¤√‰Îfi ÷ıfiı ‘_‘΋Î_ flËı‰Î ÿı‰Ì, CÎfl‹Î_ fiÎ ’ıÁ‰Î ÿı‰Ì, ÷ı ±Î…ı »ÎÁà ‰flÁ ¿ËıÂı ¿ı ±ËŸ◊Ì ’HÎ Ëı_Õ˘ ˉı. ÷ı ¤√‰Îfiı › ¿_ÀÎ‚Ì √›Î »ı. ◊›Î_ ’HÎ ¬˘ÀÌ ·Z‹Ì ’ıÁ‰Î ÿÌ‘Ì fi◊Ì, fiı CÎfl‹Î_ ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ¿·ıÂ
 • 13. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 211 212 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ∂¤˘ ◊›˘ › fi◊Ì. CÎfl‹Î_ fiyÌ ¿flı·_ ¿ı ±ÎÀ·Î ’ˆÁÎ◊Ì CÎfl «·Î‰‰_. fiı ? ¿·ıÂflÏË÷ ◊‰_ Ωı≥±ı, ÷ı◊Ì ÂÎjοÎfl˘±ı ¿èÎ_ »ı ¿ı “F›Î_ ‘_‘˘ ·Î¬˘ wÏ’›Î ¿‹Î›, ’HÎ ±Î ’Àı· Áω˝Á ¿fl‰Î Ω› ÷˘ Â_ ’√Îfl Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ¿·ı »ı I›Î_ ‘‹˝ fi◊Ì.” …ı·fiÌ ±‰V◊Πˢ› I›Î_ ‹‚ı ? ⁄Ë I›Îflı »Á˘-ÁÎ÷Á˘ wÏ’›Î ‹‚ı. ‘_‘˘ ±ı ÷˘ ’H›ˆfiÎ ¬ı· “ÏÕ≠ıÂfi” fiËŸ fiı ‹Ëı·fiÌ ±‰V◊Πˢ› I›Î_ “±ıÏ·‰ıÂfi” fiËŸ, ±ı‰_ »ı. ‹Îflı fi˘¿flÌ‹Î_ ‹‚ı ±ıÀ·Î … ’ˆÁÎ CÎıfl ‰’flΛ, ⁄ÌΩ ÷˘ ‘_‘΋Î_ ˢ‰_ Ωı≥±ı. ¿·ı ‰√fl ∞‰fi ◊›_ ±ıÀ·ı ‹˘ZÎfiÌ fi∞¿ ±ÎT›˘, ÷ı … flËı‰Î ÿı‰Î›. ≥L¿‹ÀıZΉ΂Îfi˘ ¿Î√‚ ±Î‰ı ÷ı ±Î’HÎı ¿Ëı‰_ ¿ı ±Î ¤‰‹Î_ Á¬Ì ◊Λ …. ‹˘ZÎ ÿflı¿fiı Ωı≥±ı »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄_‘fi ¿˘≥fiı “’ı·Ì fl¿‹ Ë÷Ì ÷ı ¤flÌ ÿ˘.” @›Îflı @›˘ “±ıÀı¿” ◊Λ ÷ıfi_ ¿Â_ Ãı¿ÎHÎ_ √‹÷_ fi◊Ì. ’HÎ ¿·ıÂflÏË÷ ◊›˘ ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ˉı fi∞¿‹Î_ ±Î’HÎ_ fiËŸ ±fiı Ωı ’ı·Î ’ˆÁÎ ‰Î’flÌ ¬Î› ÷˘ I›Î_ ≥L¿‹ÀıZΉ΂Îfi˘ “±ıÀı¿” VÀıÂfi »ı ‹˘ZÎfi_. ±ÎT›˘, ÷ı ±Î’HÎı ±ËŸ ’ı·˘ “±ıÀı¿” ±Î‰ı ! ⁄‘ı “±ıÀı¿” ’ıÁÌ √›Î »ı fiı ? ±Î ∞‰fi ¿ı‹ ¿Ëı‰Î›? ÷‹fiı ¿ı‹ ·Î√ı »ı ? ¤Ò· ·Î√ı »ı ... ÷˘ › ±Î’HÎı »÷_ ¿fḻı ! ¿ı fi◊Ì ·Î√÷Ì ? ÷ı ±Î’HÎı ¤Ò· ¤Î_√‰ÎfiÌ »ı. ±ı¿ ‰ÎÏHΛÎfiı ‹ı_ ’Ò»›_, “÷‹Îflı CÎfl‹Î_ ‰œ‰ÎÕ ◊Λ »ı ?” I›Îflı ±¬÷fl˘ ÷˘ ¿flÌ …±˘ !! ±ıHÎı ¿èÎ_, “CÎHÎÌ ◊Λ »ı.” ‹ı_ ’Ò»›_, “±ıfi˘ ÷_ ¢ µ’Λ ¿flı »ı ?” ‰ÎÏHΛ˘ ¿Ëı, “’Ëı·Î_ ÷˘ Ë_ ⁄ÎflHÎÎ_ ‰ÎÁÌ ±Î‰_ »_.” ‹ı_ ’Ò»›_, “’Ëı·Î_ ¿·ı fiÎ ◊Λ ±ı‰_ fiyÌ ¿fl˘ fiı ! hÎHÎ ÿËÎÕÎ ‹ÎÀı ÷˘ fiyÌ ⁄ÎflHÎÎ_ ‰ÎÁ‰Îfi˘ ¢ Ëı÷ ?” ‰ÎÏHΛαı ¿èÎ_, “·˘¿˘ ’ıÁÌ Ω› ÷ı ¿flÌ …±˘ fiı! ±¬÷fl˘ ¿fl‰Î‹Î_ Â_ ‰Î_‘˘ »ı. hÎHÎ Ïÿ‰ÁfiÎ µ’‰ÎÁ ∂·ÀÌ ‰œ‰ÎÕ ‰‘Îflı. CÎfl‹Î_ ‰œÌ±ı ’»Ì ±ıfiÌ ‹ı‚ı ÀÎœ_ ’Õı.” ±ÎfiÌ ¿flı »ı fiı ÷Ï⁄›÷ ‹ÎÀı ? ÷ı‹ ±Î ’HÎ fiyÌ ÷˘ ¿flÌ …±˘. ±Î’HÎı ⁄Ï© ÁÎ«Ì »ı, ‹fiı ±Î √Q›_. ±ÎÀ·Ì › ±y·‰Î‚Ì ‰Î÷ ˢ› ÷˘ CÎfl‹Î_ ⁄‘Î_ ¤ı√Î_ ◊≥ fiı fiyÌ ¿fl˘ ¿ı “ÿÎÿÎ ‰Î÷ ¿fl÷Î Ë÷Î, ÷ı ‰Î÷ ÷ıfiı ±Î’HÎı “±ı¿ÁıMÀ” ¿fl‰Ì Ωı≥±ı. ¿˘≥ ¤˘‚Î ‹ÎHÎÁ ÷˘ ∂·ÀÎfi_ ‹fiı √‹Ì »ı. ÷˘ ±Î’HÎı ¿·ı ±Î…◊Ì ¤Î_√̱ı.” ’»Ì …±˘. ⁄ÎflHÎ_ ⁄_‘ ˢ› ÷˘ µCÎÎÕÌ ±Î‰ı. ±fiı ·˘¿˘fiı ¿Ëı, “±Î‰˘, …±˘ ±‹Îflı I›Î_ !” ±S›Î, ±Î ÷˘ ÷ΛŒ˘ ¿›˘˝ ! ‘‹˝ ¿›˘˝ (!) ÷˘ › ¿·ı ? ±Î ·ß⁄Î∞ ¿flı »ı ÷ı‹Î_ ¿˘≥fiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ fi◊Ì, ±Î’HÎÌ ’˘÷ÎfiÌ … Ωı¬‹ÿÎflÌ »ı. ±Îfiı ÷˘ ’˘÷ı … »^À_ ¿fl‰_ ’Õı ! Ωı ÷_ F›Î_ ¿·ı fi◊Ì I›Î_ ›◊Î◊˝ …ˆfi, ›◊Î◊˝ ‰ˆWHΉ, ›◊Î◊˝ ˆ‰ ‘‹˝ »ı. F›Î_ ‘‹˝fiÌ ›◊Î◊˝÷Î »ı I›Î_ ¿·ı fiÎ ◊Λ. ±Î CÎıfl CÎıfl ¿·ı ◊Λ ¬fl˘ ÕÎè΢ ’vÊ Ë˘› ÷˘ ·˘¿˘ ¨‘_ fiά fiά ¿flı ÷ıfiı ÷_ »÷_ ¿fl »ı, ÷˘ ±ı ‘‹˝ @›Î_ √›Î ? ¿fl ¿›Î˝ ¿fl ÷˘ ÷Îfl˘ µ¿ı· ±Î‰Âı. ·˘¿˘fi˘ V‰¤Î‰ … ¨‘_ fiά‰_ ±ı »ı. ÷_ Á‹Ï¿÷Ì Ë˘™ ÷˘ ·˘¿˘ ¨‘_ fiάı ÷˘ ±Î’HÎı »÷_ ¿flÌ Á_ÁÎfl «·Î‰‰Î ‹ÎÀı …ı ‘‹˝ Ωı≥±ı »ı ¿ı Â_ ¿fl‰Î◊Ì ¿·ı fiÎ fiά̱ı, ±Î’HÎı ÷˘ ¨‘_ fiά̱ı … fiËŸ. ⁄οÌ, …√÷ ÷˘ ±Î¬Ì flÎ÷ ◊Λ, ±ıÀ·_ … Ωı ±Î‰ÕÌ Ω› ÷˘ › ‘‹˝ ’ÎQ›Î √HÎΛ. fi‚ µCÎÎÕ˘ flάı fiı ‹ÎÀ·_ ¨‘_ flάı ±ı‰_ »ı ! ’˘÷Îfi_ … Á‰˝V‰ ¿·ıÂflÏË÷ ∞‰fi ∞‰‰_ ±ı … ‘‹˝ »ı. ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ±ËŸ ⁄√ÎÕÌ flèÎÎ »ı. ±ı ΩHÎı ¿ı Ë_ ·˘¿˘fi_ ⁄√ÎÕ_ »_. ·˘¿fi_ ÷˘ ¿˘≥ ⁄√ÎÕÌ Á_ÁÎfl‹Î_ … ’˘÷Îfi_ CÎfl V‰√˝ ◊Âı ÷˘ ‹˘ZÎfiÌ ‰Î÷ ¿fl‰Ì, fiËŸ ÷˘ ¿ı ±ı‹ »ı … fiËŸ, ¿˘≥ ±ı‰˘ …LQ›˘ … fi◊Ì. ‹˘ZÎfiÌ ‰Î÷ ¿fl‰Ì fiËŸ, V‰√˝ fiËŸ ÷˘ V‰√˝fiÌ fi∞¿fi_ ÷˘ ◊‰_ Ωı≥±ı ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ≠¿ÚÏ÷ ‹’Λ fiËŸ, ±ËŸ ÷˘ ¤√‰Îfi ’HÎ √˘◊Î_
 • 14. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 213 214 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ¬Î≥ Ω› ! “Œ˘flıfi”‹Î_ ÷˘ ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ±ıfiÌ “‰Î≥Œ” ΩıÕı ÁΫ˘ flè΢ ¿Î‹ ·Î√Âı.” “Ë_... ±ıÀ·Î ⁄‘Î wÏ’›Î ÷ı ¿_≥ ±’Î÷Î ËÂı ? ÷‹ı ÷˘ ÷˘ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ÁΫ˘ fiÌ¿‚ı; ±fiı ±ËŸ ÷˘ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ≠¿ÚÏ÷fiı F›Îflı fiı I›Îflı ¤˘‚Î fiı ¤˘‚Î … flˢ »˘, …ıfiı ÷ıfiı ±Î’ ±Î’ … Ωı Ωı ¿flı »÷Î_ › ≠¿ÚÏ÷ ‹’Λ fiËŸ. ±Î ÷˘ ¿‹˝fiÎ µÿ› ¬˘À ¬‰ÕΉı ¿fl˘ »˘.” ‹ı ¿èÎ_, “¬flı¬fl, ‹fiı ÷˘ ¿Â_ ±Î‰Õ÷_ … fi◊Ì.” »ı, fiËŸ ÷˘ ±Î ·˘¿˘ ¬˘À ¬Î› ? ±flı, ‹flı ÷˘ › ¬˘À fiÎ ¬Î›, …±˘, ±Î ‹Îflı ‹÷¤ıÿ ’Õ÷˘ Ë÷˘, ’HÎ ¿ı‰˘ ÁΫ‰Ì ·Ì‘˘ ŒflÌ ±ÎI‹Îfiı ⁄Î…±ı ◊˘Õ̉Îfl ⁄ıÁÎÕÌfiı ’»Ì ‹flı. …≥fiı ! Áfl‰Î‚ı ‹÷¤ıÿ fiÎ ’ՉΠÿÌ‘˘. »ıS·Î_ hÎÌÁ-’Î_hÎÌÁ ‰Ê˝◊Ì “ŒflÌ …¥” fiı ‹÷¤ıÿ ÀÎY›˘ ! ±‹Îflı fi΋ı › ‹÷¤ıÿ fi◊Ì ◊›˘. ⁄Î ’HÎ ÿı‰Ì …ı‰Î_ »ı ! ‹÷¤ıÿ ¿˘≥ …B›Î±ı ±‹ı ’ՉΠfiÎ ÿ≥±ı. ‹÷¤ıÿ ’Õ÷Î ’Ëı·Î_ … ±‹ı Á‹∞ ÿÎÿÎlÌ — …‹÷Ì ‰¬÷ı Àı⁄· ’fl ‹÷¤ıÿ ◊Λ »ı ? …≥±ı ¿ı ±Î‹◊Ì Œıfl‰Ì fiά˘, fiı ÷‹ı ÷˘ ÕÎ⁄_ fiı …‹HÎ_ ⁄ı ⁄Î…fi_ … Œıfl‰‰Îfi_ ΩH΢ ¿ı ±Î‹fiÎ ±Î_ÀÎ «œı ¿ı ±Î‹fiÎ ±Î_ÀÎ «œı. ±‹fiı ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ◊Λ fiı ! ÷˘ ÁkÎfl ·Î¬ Ω÷fiÎ ±Î_ÀÎ Œıfl‰÷Î_ ±Î‰Õı. ’HÎ √ÎÕ_ flÎ√ı ’ÎÕÌ ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‹ ’flHÎ÷Ì ‰¬÷ı ±Î‰˘ ¿flÎfl ¿flı·˘ ? ÿ≥±ı, ‹÷¤ıÿ ◊‰Î fiÎ ÿ≥±ı. ±Î’HÎÎ ÁIÁ_√‹Î_ ‰ÌÁı¿ ËΩfl ‹ÎHÎÁ˘ fiı «Îflı¿ ËΩfl ‹ËÎI‹Î±˘, ’HÎ ±‹Îflı ¿˘≥ ΩıÕı ±ı¿<_› ‹÷¤ıÿ fi◊Ì. ≠ë¿÷ν — fiÎ. …ÿÎ≥ ‹ÎfiÌ … fi◊Ì ‹ı ¿˘≥fiÌ ΩıÕı ! ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ‰¬÷ı ÷˘ ¿flÎfl ¿flı·Î ¿ı Á‹› ‰÷ı˝ ÁΉ‘Îfi. CÎfl‹Î_ F›Î_ ‹÷¤ıÿ »ı I›Î_ ±_ÂiÎÎfi »ı fiı F›Î_ ‹÷¤ıÿ … fi◊Ì I›Î_ ‰Î≥Œ ΩıÕı “÷‹Îv_ fiı ±‹Îv_” ±ı‰Ì ‰ÎHÎÌ fiΠˢ‰Ì Ωı≥±ı. ‰ÎHÎÌ Ï‰iÎÎfi »ı. F›Î_ ωiÎÎfi »ı I›Î_ Á‰ÎÙ iÎÎfi »ı. “ÁıLÀfl”‹Î_ ⁄ıÁı ÷˘ ω¤@÷ fiΠˢ‰Ì Ωı≥±ı, ‰ÎHÎÌ ±Ï‰¤@÷ ˢ‰Ì Ωı≥±ı. ±Î’HÎı … ‹÷¤ıÿ fiÎ flËı. I›Îflı … ‹˘ZÎ ◊Λ. ’HÎ ÏÕ√˛Ì µ’fl ⁄ıÁ˘ fiı ±Ï‰¤¿÷ ¿<À_⁄fiÎ fiı ? “±‹Îfl_-÷‹Îfl_”_ flËı ÷˘ ±ıfi˘ ‹˘ZÎ fiÎ ◊Λ. ÏfiW’ZÎ’Î÷Ìfi˘ ‹˘ZÎ ◊Λ ! ±‹Îflı ËÌflÎ⁄Î ΩıÕı @›Îflı› ‹÷¤ıÿ ◊›˘ fi◊Ì, @›Îflı› ‰ÎHÎÌ‹Î_ Á‹Ï¿÷ÌfiÌ ÏfiÂÎfiÌ Â_ ? ÷˘ ¿ı CÎflfiÎ_ ⁄‘Î_ ¨‘_ ¿flÌ ±Î’ı ÷˘ “‹ÎflÌ-÷ÎflÌ” ◊›_ fi◊Ì. ’HÎ ±ı¿ Œıfl˘ ±‹Îflı ‹÷¤ıÿ ’ÕÌ √›ı·˘. › ’˘÷ı »÷_ ¿flÌ fiάı. ⁄‘Ì ⁄Î⁄÷‹Î_ »÷_ ¿fl‰_ ±ı Á‹Ï¿÷ÌfiÌ ±ı‹fiÎ ¤Î≥fiı I›Î_ ’Ëı·Ì ÿÌ¿flÌfiÎ ·Bfi Ë÷Î_. ÷ı ÷ı‹HÎı ‹fiı ’Ò»›_ ÏfiÂÎfiÌ »ı ±ÎÀ·_ … ±˘‚¬‰Îfi_ »ı ¿ı ±Î “‹ÂÌfiflÌ” ¿ı‰Ì »ı, ±ıfi˘ ¿ı, “±ı‹fiı Â_ ±Î’‰_ »ı ?” I›Îflı ‹ı_ ÷ı‹fiı ¿èÎ_ ¿ı, “÷‹fiı ÃÌ¿ ·Î√ı “Œ›{” ∂ÕÌ Ω› ÷˘ ÂÌ flÌ÷ı “Œ›{” ⁄ıÁÎÕÌ ±Î’‰˘. Á΋ÎfiÌ ≠¿ÚÏ÷fiı ÷ı, ’HÎ CÎfl‹Î_ ±Î ÷ˆ›Îfl «Î_ÿÌfiÎ ‰ÎÁH΢ ’Õı·Î_ »ı ÷ı ±Î’Ωı fiı ! “±ıÕ…VÀ” ◊÷Î_ ±Î‰Õ‰_ Ωı≥±ı. ±‹Îflı Ωı Á΋Îfi˘ “Œ›{” ∂ÕÌ Ω› fi‰_ ⁄fiΉ¢ fiËŸ.” I›Îflı ±ı‹HÎı ¿èÎ_ ¿ı, “÷‹ÎflÎ ‹˘Á΂‹Î_ ÷˘ ÷˘ › ±‹Îv_ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ˢ›. ’HÎ Á΋Îfi_ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ÷ÒÀı ÷˘ ‹Î‹ÎfiÌ Ïÿ¿flÌ ’flHÎı ÷˘ ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ÷ÎÀ ⁄fiΉÌfiı ±Î’˘ »˘ !” ±ı ‹ÎflÎ fiı ÷‹ÎflÎ ÂOÿ˘ ⁄˘S›Î_ I›Îfl◊Ì Ë_ Á‹∞ √›˘ ¿ı ±Î… ±Î⁄w Â_ ◊Λ ? “Œ›{” √›˘. ±ıÀ·ı ’»Ì ÷˘ ±ı ¤Ÿ÷ı ±◊ÕΛ, ⁄ÎflHÎı √≥ ±Î’HÎÌ ! ±Î’HÎı ±ı¿fiÎ ±ı¿ I›Î_ ‹ÎflÎ_-÷‹ÎflÎ_ ˢ› ? Ë_ ÷fl÷ ±◊ÕΛ, ’HÎ ‰Î›fl ÷ÒÀ÷˘ fi◊Ì. ±ıÀ·ı Ωı ¿˘≥ Œ›{ fiÎ¬Ì ±Î’ı ÷˘ Á‹∞ √›˘ fiı ÷fl÷ Ë_ ŒflÌ √›˘, ‹Îflı …ı ⁄˘·‰_ Ë÷_ ÷ı µ’fl◊Ì ±Î¬˘ ’λ_ flÎ√ı ’Õı fiËŸ ÷˘ I›Î_ Á‘Ì ±ı √_«Î›. › Ë_ ŒflÌ √›˘. ‹ı_ ÷ı‹fiı ¿èÎ_, “Ë_ ±ı‰_ fi◊Ì ¿Ëı‰Î ‹Î√÷˘. ÷‹ı ±Î Á_ÁÎfl »ı ±ıÀ·ı CÎÎ ÷˘ ’Õ‰ÎfiÎ … fiı ? fiı ⁄≥ÁÎËı⁄ ’HÎ ¿ËıÂı «Î_ÿÌfiÎ ‰ÎÁHÎ ±Î’Ωı fiı µ’fl◊Ì ’Î_«Á˘ ±ı¿ wÏ’›Î ±Î’Ωı, ±ı‹fiı ¬flÎ_ ¿ı ˉı CÎÎ w{ÎÂı fiËŸ. ’HÎ Á_ÁÎfl‹Î_ ’Õı ±ıÀ·ı ’λΠCÎÎ w{Î≥
 • 15. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 215 216 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 Ω›. ‹ÒÏ»˝÷’HÎ_ ¬v_ fiı ! ‹˘Ëfiı ·≥fiı ‹ÒÏ»˝÷’HÎ_ »ı. ‹˘Ëfiı ·≥fiı fiά‰Î Œfl÷Ì Ë˘›. ‹fi‹Î_ ω«Îflı ¿ı Œ·ÎHÎÌ flÎHÎ̱˘ ±ı‹fiÌ ’˘÷ÎfiÌ CÎÎ w{Î≥ Ω›. Ωı CÎÎ fiÎ w{Λ ÷˘ ÷˘ ‰ˆflÎB› … ±Î‰Ì Ω› fiı ?! fiı ±Î ’fl¤Îfḻ˘ ! ±ıÀ·ı flV÷˘ ¿_≥¿ ¿fl˘. ¿Î_≥¿ ¿flı ÷ı flÎΩfiı ‹Îfl‰Î ‹˘Ë Âıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ? ⁄‘Î ±fi¤‰ ⁄Ë ◊›Î ˢ›, ’HÎ ¤Ò·Ì Ω›. ‹ÎÀı, ’HÎ ÷ı ’ı·Ì flÎHÎ̱˘fiı ⁄ßÌ ¿fl‰Î ÁÎv_ ! flÎΩ µ’fl ¶ıÊ fi◊Ì, ÕΛ‰˘Á˝ ·ı÷Ì ‰¬÷ı fiyÌ ¿flı ¿ı ˉı ¿˘≥ jÎÌfiı ’flHΉ_ fi◊Ì, ÷˘ › ’ı·Ì flÎHÎ̱˘ µ’fl ¶ıÊ »ı. ’HÎ ±ı‹Î_ flÎΩfi_ √›_ fiı ÷_ ÷˘ flÎ_ÕÌ fiı? ŒflÌ ’λ˘ {_’·Î‰ı ! I›Îflı ¿Ëı ¿ı, “Ë_ flÎ_ÕÌ ’HÎ ±Îfiı fl_ÕΉ_ I›Îflı ¬flÌ !” ... ±Î ÷ı ¿ı‰Ì ŒÁ΋HÎ ?! ±Î ±‹fiı ÷˘ ⁄‘_ ÷Îÿ˚U› ÿı¬Î›Î ¿flı, ±Î ¤fl÷ flÎΩfiÌ flÎHÎÌfi_ ÷Îÿ˚U› ±‹fiı ÿı¬Î›Î ¿flı. ÷ı ÿËÎÕı ¿ı‰_ ‹˘œ_ «œı·_ ËÂı. flÎΩfiÌ ¿ı‰Ì ’ˆHÎÂı fiËŸ ÷˘ …√÷fi_ ⁄ı·ıLÁ ¿ı‹ flËıÂı ? ’ˆHÎ fiı. »˘ fiı ŒÁ΋HÎ ËÂı, flÎΩfiÎ ‹fi‹Î_ ¿ı‰Ì Ï«_÷α˘ ËÂı, ÷ı ⁄‘_ › ÿı¬Î› ! ’ˆHÎı ! “ÿÎÿΔfiı ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ‰Î_‘˘ ±HÎÁ‹…HÎfi˘ »ı. ±Î’HÎı ±ı¿ flÎHÎÌ Ωı ÷ıflÁ˘ flÎΩ±˘ ΩıÕı ’ˆHÎÌ Ë˘› ÷˘ flÎΩ±˘fiÎ_ ‹˘œÎ_ fiÎ Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î_√̱ı »Ì±ı ¿ı ⁄‘_ ¿fl˘, ’HÎ ‰Î÷fiı Á‹Ωı ¿ı Â_ Ë¿Ì¿÷ «œı ! ’vÊfiı ‹˘œ_ «œÎ‰÷Î ±Î‰Õı … fiËŸ. »ı ! ±ÎZÎı’˘, ¿ıÀ·Î ÿ—¬ÿÎ›Ì ! ¤fl÷ flÎΩ±ı ÷ıflÁ˘ flÎHÎ̱˘ ÁÎ◊ı ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ¿ÎœÌ ±fiı ÷ı … ¤‰ı ‹˘ZÎ ·Ì‘˘ ! ÷ıflÁ˘ flÎHÎ̱˘ ÁÎ◊ı !!! ‹ÎÀı ‰Î÷fiı Á‹…‰ÎfiÌ ⁄‘_ … ÷ˆ›Îfl »ı, ’HÎ ¤˘√‰÷Î_ ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì, ¤˘√‰‰ÎfiÌ flÌ÷ »ı. Á‹∞fiı Á_ÁÎfl‹Î_ flˢ, ⁄ΉΠ◊‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. Ωı ±Î fiÎ ±Î‰Õ÷Ì fi◊Ì. ‹_⁄≥fiÎ ÂıÏÛα˘ ‹˘ÀÎ Àı⁄· ’fl …‹‰Î ⁄ıÁı »ı, ’HÎ Á‹Ω›_ ÷˘ ⁄Ή˘ ◊≥fiı ±ı¿ ¬ÒHÎ΋Î_ ’ÕÌ flËı. ⁄Ή˘ ÷˘, …ıfiı jÎÌ ΩıÕı …‹Ì flèÎÎ ’»Ì ÷‹ı ±Î‹ ¿›Ù, ÷‹ı ÷ı‹ ¿›Ù, ‹Îv_ ˈ›_ ÷_ ⁄΂⁄΂ Á_ÁÎfl‹Î_ ŒÎ‰÷_ fiΠˢ› ÷ı ◊Λ, ±fiı jÎÌ◊Ì ÿÒfl flËı‰Î› »ı ¿ı fiËŸ, ¿flı »ı ‰√fl ¿Î‹fiÌ. ±flı ‰√fl ¿Î‹fi_ ÷˘ ¿˘≥ ⁄΂÷_ ËÂı ? ¿Î›ÿıÁfl ±ı‰Ì „@÷ ¿ı‚‰‰Î ‹ÎÀıfiÌ ±ı¿ ¿Áfl÷ »ı. ⁄΂ı »ı, √ıfl¿Î›ÿıÁfl ¿˘≥ ⁄΂÷_ … fi◊Ì. ±Î ·Î¿ÕÎ_fiı ·˘¿˘ ⁄΂ı »ı, ’HÎ ·Î¿ÕÎfiÎ ¿⁄ÎÀfiı ¿˘≥ ⁄΂ı »ı ? …ı ⁄΂‰Îfi_ ˢ› ÷ıfiı … Á_ÁÎfl ÷˘ ÀıVÀ ±ı¿{ÎÏ‹fiıÂfi »ı. I›Î_ ÀıVÀıÕ ◊‰Îfi_ »ı. ·˘¬_Õ ⁄΂ı »ı. ±Î‹ ±ÎZÎı’˘ ±Î’ı »ı. ±Î ÷˘ ¤Îfi … fi◊Ì. ‹fiW›’HÎ_ ’HÎ ÀıVÀıÕ ◊›Î ‰√flfi_ «Î·÷_ fi◊Ì, ÷˘ ‹˘Z΋Î_ ±fi˚ÀıVÀıÕ «Î·÷_ ⁄ı¤Îfi ◊≥ √›_ »ı, fiËŸ ÷˘ CÎfl‹Î_ ÷ı ±ÎZÎı’˘ ±’Î÷Î ËÂı ? ’Ëı·Î_fiÎ ËÂı ? ‰¬÷‹Î_ CÎfl‹Î_ ‹ÎHÎÁ˘ ±ı¿⁄ÌΩfiı ±ÎZÎı’˘ ±Î’ı … fiËŸ. ±flı, ‹ÎÀı ‹ÒÏ»˝÷ ◊‰Î …ı‰_ ±Î …√÷ fi◊Ì. ‹Ò»Î˝fiı ·Ì‘ı ±Î‰_ …√÷ ±Î’‰Îfi˘ ◊Λ ÷˘ › fiÎ ±Î’ı .‹fi‹Î_ ±ı‹ ΩHÎı ¿ı ±ÎZÎı’ ±Î’Ì ÿı¬Î› »ı ±fiı ‹Îfl ¬≥ ¬≥fiı ‹flÌ …‰Îfi_ ! ¤fl÷flÎΩfiı ÷ıflÁ˘ ÷˘ Á΋Îfiı ÿ—¬ ◊Âı ±fiı ¿Ï‚›√‹Î_ ÷˘ ·Î√‹Î_ ·ı‰Î Œflı. CÎfl‹Î_ flÎHÎ̱˘ Ë÷Ì ÷ı ÷ıfiÌ ÂÌ ÿÂÎ ËÂı ? ±Î CÎıfl ±ı¿ flÎHÎÌ Ë˘› ÷˘ › ‹÷¤ıÿ ¿ı‹ ˢ›? ÷ı œıÕ Œ…ı÷˘ ¿flΉ ¿flΉ ¿flı »ı ÷˘ ÷ıflÁ˘ flÎHÎ̱˘‹Î_ @›Îflı ’Îfl ±Î‰ı ? ±flı, ±ı¿ flÎHÎÌ ∞÷‰Ì ˢ› ÷˘ ‹Ë΋U¿ı· ◊≥ ’Õı »ı! Ï…÷Λ ¬¬ÕÎÀ‹Î_, Ωı¬‹ÿÎflÌ ’˘÷ÎfiÌ … ! … fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹÷¤ıÿ ’Õı ¿ı ’λ˘ ·˘«˘ ’ÕÌ Ω› ! ¤fl÷flÎΩfiı ≠ë¿÷ν — ‹÷¤ıÿ ◊‰Îfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ? ÷˘ ÷ıflÁ˘ flÎHÎ̱˘ ΩıÕı fi¤Î‰‰Îfi_. flÎHÎ̉ÎÁ‹Î_◊Ì ’ÁÎfl ◊Λ ÷˘ ’«ÎÁ flÎHÎ̱˘fiÎ_ ‹˘œÎ_ «œı·Î_ ! ±flı, ¿ıÀ·Ì¿ ÷˘ flÎΩfi_ ¿ÎÀ·_ … ¿ÎœÌ ÿÎÿÎlÌ — ¤›_¿fl ±iÎÎfi÷Î ! ±ıfiı Á_ÁÎfl‹Î_ ∞‰÷Î_ fi◊Ì
 • 16. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 217 218 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ±Î‰Õ÷_, ÿÌ¿flÎfi˘ ⁄Î’ ◊÷Î_ fi◊Ì ±Î‰Õ÷_, ‰Ëfi˘ ‘HÎÌ ◊÷Î_ fi◊Ì ÷ı ‹Îflı ¿Î‚…ı ‰Î√ı·_ »ı”. ±S›Î, ‰ÌÁ ‰Ê˝ ◊›Î_ ÷˘ › fi˘_‘ ÷Î∞ !! ±Î‰Õ÷_. ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ ¿‚Î … ±Î‰Õ÷Ì fi◊Ì ! ±Î ÷˘ »÷ı Á¬ı ⁄Î⁄˘ ‰ÌÁ ‰flÁfi˘ ‹˘À˘ ◊›˘, ’ˆHΉΠ…ı‰˘ ◊›˘ ÷˘ › Ë∞ ’ı·Ì ‰Î÷ Á¬ ¤˘√‰Ì ¿÷Î fi◊Ì. flÎ¬Ì ‹ı·Ì ?! ⁄‘Ì «Ì… ÁÕÌ Ω›, ’HÎ ±Î‹fiÌ «Ì… fiÎ ÁÕÌ ! jÎÌfiı ±Î’HÎı ±ÎM›_ ˢ› ÷˘ ÷ı ±Á· …B›Î±ı flÎ¬Ì ‹ı·ı, ¿Î‚ΩfiÌ ‹ËŸ, ≠ë¿÷ν — ’HÎ ‰ÎÁHÎ ÷˘ CÎfl‹Î_ ¬¬Õı … fiı ? ‹ÎÀı ±Î·Â˘ ¿fl¢ fiËŸ. fi◊Ì ±Î·‰Î …ı‰Ì «Ì… ±Î, «ı÷÷Î flËı‰Î ÿÎÿÎlÌ — ‰ÎÁHÎ fl˘… fl˘… ¬¬Õ‰Îfi_ ¿ı‹fi_ ŒÎ‰ı ? ±Î ÷˘ …ı‰_ »ı. Á‹…÷˘ fi◊Ì ÷ı◊Ì ŒÎ‰ı »ı. Ω√˛÷ ˢ› ÷ıfiı ÷˘ ±ı¿ ‹÷¤ıÿ ’Õ›˘ ÷ı◊Ì ÂÎj΋Î_ ˵ ·A›_ »ı ¿ı, “fl‹Î fl‹ÎÕ‰Ì ÁËı· »ı, ‰ÌŒflı ÷˘ ±Î¬Ì flÎ÷ ¨CÎ fiÎ ±Î‰ı ! ±Î ‰ÎÁH΢fiı (‹ÎHÎÁ˘fiı) ÷˘ V’_ÿfi˘ ‹Ë΋U¿ı· »ı !” ‰ÌŒflı ÷˘ ±ı Â_ fiÎ ¿S’ı ÷ı ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ‹ÎÀı jÎÌfiı »ı, ÷ı flÎhÎı ÁÒ÷Î_ ÁÒ÷Î_ › V’_ÿfi˘ ¿›Î˝ ¿flı ¿ı, ±Î ÷˘ ±Î‰Î »ı, ‰Î_¿Î ‰Îflı CÎÕ̱ı ±ÎÕ»ıÀ ±ÎÕ»ıÀ fiÎ ¿flΛ. Âο ÀÎœ_ ¿ı‹ ◊≥ √›_ ? »ı, ¨‘Î »ı, fiηΛ¿ »ı, ¿ÎœÌ ‹ı·‰Î …ı‰Î »ı ! ±fiı ’ı·Î_ ‰ÎÁH΢fiı ÿ΂‹Î_ ‰CÎÎfl ⁄fl˘⁄fl fi◊Ì ¿›˘˝, ±ı‹ ¿«¿« Â_ ¿fl‰Î ¿flı »ı ? ⁄Îfl ¿_≥ V’_ÿfi »ı ? ±Î’HÎÎ ·˘¿ Á‹F›Î ‰√fl ÀÎ’ÁÌ ’Òflı ¿ı, ⁄ı ‰ÎÁH΢ ‹ÏËfi΋Î_ ±ı¿Îÿ ÿËÎÕ˘ ±ı¿Îÿ ÂOÿ ˢ› ÷˘ ÃÌ¿ »ı. ±Î ÷˘ fl˘…! ΩıÕı ˢ› ÷˘ ¬¬Õı ! ‹ıfl «¿¿fl, ±Î’HÎı ¿_≥ ‰ÎÁHÎ »Ì±ı ? ±ıÀ·ı “¤Î¤˘ ¤Îfl‹Î_ ÷˘ ‰Ë ·Î…‹Î_” ±Î’HÎı ¤Îfl‹Î_ flËı‰_ Ωı≥±ı. ÿ΂ ±Î’HÎfiı ¬¬ÕÎÀ Ωı≥±ı ? ±Î ÿÎÿÎfiı ¿˘≥±ı ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ¬¬ÕÎÀ‹Î_ ÁÎflÌ fiÎ ◊≥ ˢ›, Âο ÀÎœ_ ◊≥ √›_ ˢ› ÷˘ ÷ı ¿Î›ÿÎfiı ±Î‘Ìfi Ωı›Î fiΠˢ› ! V‰Mfi_ › fiÎ ±ÎT›_ ˢ› ±ı‰_ !! ¬¬ÕÎÀ Âıfi˘ ? ±Î ◊Λ »ı. ±fiı ⁄Ë ◊Λ I›Îflı ‘Ì‹ı flËÌfiı ‰Î÷ ¿fl‰Ì ˢ› ÷˘ ¿fḻı ¬¬ÕÎÀ ÷˘ ±Î’HÎÌ ’˘÷ÎfiÌ Ωı¬‹ÿÎflÌ µ’fl »ı. ¬¬ÕÎÀ ¿_≥ ¿˘”¿fiÌ ¿˘≥ ‰¬÷ ¿ı”, ±Î Âο fl˘… √fl‹ ˢ› »ı, I›Îflı ⁄Ë ÁflÁ ·Î√ı Ωı¬‹ÿÎflÌ ’fl »ı ? «Î …·ÿÌ ±Î‰Ì fiΠˢ› ÷˘ ±Î’HÎı Àı⁄· ’fl »ı. ±Î‰Ì ‰Î÷ ¿fḻı ÷˘ ±ı À¿˘fl Á‹∞ Ω›. hÎHΉÎfl Ã˘¿Ì±ı ±ı Ωı¬‹ÿÎflÌ ¿˘fiÌ ? ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î’HÎı ⁄⁄«¿ ◊≥fiı ⁄ıÁÌ flË̱ı. «Î ‹‚Ì ÷˘ ÃÌ¿, fiËŸ ÷˘ …≥Â_ ±˘ÏŒÁı ! Â_ ÕÌÏ·_√ fi ±Î‰Õı, ÷ı ‰Î_¿ ¿˘fi˘ ?! ¬˘À_ ? «Îfi˘ › ¿_≥ ¿Î‚ ÷˘ ËÂı fiı ? ±Î …√÷ Ïfi›‹fiÌ ⁄ËÎfl ÷˘ fiËŸ ˢ› fiı ? ±ıÀ·ı ±‹ı ¿èÎ_ »ı ¿ı “T›‰ÏV◊÷” ! ±ıfi˘ ÀÎ≥‹ ◊Âı ±œÎflÁ˘ wÏ’›ÎfiÌ C΢ÕÌ ·˘, ’»Ì ¤≥ µ’fl ⁄ıÁÌ Ω›. ¤≥fiı ±ıÀ·ı «Î ‹‚Âı, ÷‹Îflı Ã˘¿‰_ fiËŸ ’Õı. ÷‹ı V’_ÿfi ∂¤Î_ fiËŸ ¿fl˘ ⁄ıÁ÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı, ÷ı Á‚Ì ¿fl‰Î Ω› ±ıÀ·ı C΢Õ̱ı ¿˘≥ Ïÿ‰Á Á‚Ì ÷˘ ±ı ±Î‰Ìfiı ∂¤Ì flËıÂı, ±fiı V’_ÿfi ∂¤Î ¿fl¢ ÷˘ › ±ı ±Î‰Âı. Ωı≥ fiΠˢ› ±ıÀ·ı ∂¤Ì ◊≥ Ω› ! ±yfl‹Ì ’ÕÌ Ω› ! ’λ˘ ¤≥ ’HÎ V’_ÿfifiÎ_, ’λΠ‰Î≥ŒfiÎ «˘’Õ΋Î_ ÏËÁÎ⁄ …‹ı ◊Âı ¿ı ÷‹ı ÷ı ·˘¿˘fiı ¿Ëı Â_ ¿ı, “C΢Õ̱ı ‹fiı ’ÎÕÌ fiÎA›˘”. ±fiı ±Î C΢ÕÌ ±ıfi˘ L›Î› ÿËÎÕı Àı⁄· Ã˘¿÷Î Ë÷Î fiı ! ¿˘fiı ¿Ëı‰Î Ω› ? C΢ÕÌ ’fl ⁄ıÁ÷Î_ ÷fiı fi◊Ì ±Î‰Õ÷_ ±ı‹Î_ ÷Îfl˘ ‰Î_¿ ¿ı C΢ÕÌfi˘ ? ±fiı C΢ÕÌ › ⁄ıÁ÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı … Á‹∞ Ω› ¿ı ±Î ÷˘ …_√·Ì ≠¿ÚÏ÷ ±˘‚¬Ìfiı, «ı÷÷Î flËı‰_ ! …fiΉfl ⁄ıÃ_, ±Îfiı ⁄ıÁ÷Î_ ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì ! ÷ı‹ ±Î ÏËLÿV÷ÎfiÌ jÎ̱˘ ±ıÀ·ı ±Î›˝fiÎflÌ, ÷ıfiÌ ΩıÕı ¿Î‹ ·ı÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı ÷˘ ’»Ì ±ı ’ÎÕı … ’vÊ˘ ≠Á_√˘ ¤Ò·Ì Ω› ±fiı jÎ̱˘fiÌ fi˘_‘ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì flËı, fiı ? ±ı¿ Œıfl ‘HÎÌ Ωı jÎÌfiÌ Á΋ı ◊Λ ÷˘ ÷ıfi˘ ‰yfl … fiÎ flËı. ±Î’HÎ_ ’vÊ˘ ¤˘‚Πˢ›, ‹˘ÀÎ ‹fifiΠˢ›, ¤Ïƒ¿ ˢ›, ÷ı ¤Ò·Ì Ω› CÎfl ÁÎflÌ flÌ÷ı «Î·÷_ ˢ›, »˘¿flÎ_ ¤HÎ÷Î_ ˢ› ÁÎflÌ flÌ÷ı, ¿ÂÌ ¤Î_…√Õ Ï⁄«ÎflÎ. jÎ̱˘ ÷˘ ⁄˘·Ì Ω› ˵ ¿ı, “÷ı ÿËÎÕı ÷‹ı ±Î‰_ ⁄˘S›Î Ë÷Î fiΠˢ› ±fiı ±Î’HÎfiı ÷ı‹Î_ ±‰‚_ ÿı¬Î›_ ±fiı ‰√fl ¿Î‹fiÎ Á΋Î
 • 17. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 219 220 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ◊≥±ı ±ıÀ·ı ±Î’HÎÌ ±y·fi˘ ¿ÌÏ‹›˘ jÎÌ Á‹∞ Ω› ¿ı ±Îfi΋Î_ “ÕÌÏ·_√” ¿fl÷Î_ ±Î‰Õ‰_ Ωı≥±ı. ⁄fl¿÷ fi◊Ì. jÎÌfiı ÷˘ ±ı¿ ±Î_¬ı ÿı‰Ì ÷flÌ¿ı …±˘ fiı ⁄Ì∞ ±Î_¬ı ±ıfi_ jÎÌ- Ωı ±Î’HÎ΋Î_ ‰¿¿fl fiΠˢ› ÷˘ C΢ÕÌfiı ’_’΂ ’_’΂ ¿fḻı «ÏflhÎ …±˘. ±ı¿ ±Î_¬‹Î_ ≠ı‹ fiı ⁄Ì∞ ±Î_¬‹Î_ ¿Õ¿Î≥ flά˘ ÷˘ … ÷˘ › ±ıfi˘ ≠ı‹ ±Î’HÎfiı ‹‚ı. ’Ëı·˘ ‰¿¿fl ’Õ‰˘ Ωı≥±ı. “‰Î≥Œ”fiÌ ⁄ı·ıLÁ …‚‰ÎÂı. ±ı¿·Ì ÿı‰Ì ÷flÌ¿ı Ωı¢ fiı ±Îfl÷Ì µ÷Îfl¢ ÷˘ ±ı ¿ıÀ·Ì¿ ¤Ò·˘ ±Î’HÎı ÁËfi ¿fḻı ÷˘ ÷ıfiÎ ’fl ≠¤Î‰ ’Õı. ±Î ÷˘ ‰√fl ¨‘ı ’ÎÀı «œÌ …Âı, ‹ÎÀı “⁄ı·ıLÁ”‹Î_ flά˘. ¤Ò·ı ¤Ò· ¿ÎœÌ±ı ÷˘ Â_ ◊Λ ? ¿ıÀ·Î¿ ’vÊ˘ jÎÌfiÎ Á_⁄_‘‹Î_ ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flı »ı, ÷ı ⁄‘Ì ¬˘ÀÌ ⁄Ò‹˘ ˢ› »ı. ¿ıÀ·Î¿ ÁÎËı⁄ ±ı‰Î ˢ› »ı ¿ı “T›‰ËÎfl”fiı “±Î” flÌ÷ı Á‹…‰Î …ı‰˘ ! “±˘ÏŒÁ”‹Î_ ¿Îfl¿>fi ΩıÕı Õ¬ÎÕ¬ ¿›Î˝ ¿flı. ⁄‘Î ¿Îfl¿>fi ’HÎ Á‹…ı ¿ı ’vÊı jÎÌfiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ËÎ◊ fiÎ CÎη‰˘ fiı jÎ̱ı ’vÊfiÌ ÁÎËı⁄fi΋Î_ ⁄fl¿÷ fi◊Ì. ’HÎ ¿flı Â_ ! ’H›ˆ±ı ±ıfiı ⁄˘Á ÷flÌ¿ı ⁄ıÁÎÕ›˘ ⁄Î⁄÷‹Î_ ËÎ◊ fiÎ CÎη‰˘. ÿflı¿ı ’˘÷’˘÷ÎfiÎ_ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ‹Î_ … flËı‰_. I›Î_ ? CÎıfl ÷˘ ⁄Ì⁄Ì ΩıÕı ’_ÿfl ’_ÿfl Ïÿ‰Á◊Ì ¿ıÁ ’ı„LÕ√ ’Õı·˘ ˢ› ! ÁÎËı⁄fiı ’һ̱ı, “¿ı‹ ?” ÷˘ ¿Ëı ¿ı, “±ıfi΋Î_ ±y· fi◊Ì”. fiı ±ı ≠ë¿÷ν — jÎÌfi_ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ ¿›_ ? Âı‹Î_ Âı‹Î_ ’vÊ˘±ı ËÎ◊ fiÎ ±y·fi˘ ¿˘◊‚˘ ! ‰ı«ı ÷˘ «Îfl ±ÎfiÎ › fiÎ ±Î‰ı ! ÁÎËı⁄fiÌ CÎη‰˘ ? “‰Î≥Œ”fiı ’һ̱ı ÷˘ ±ı ¿ËıÂı ¿ı, “…‰Î ÿ˘ fiı ±ı‹fiÌ ‰Î÷. ¿ÂÌ ⁄fl¿÷ ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı, ¬Î‰Îfi_ Â_ ¿fl‰_, CÎfl ¿ı‹ «·Î‰‰_, ÷ı ⁄‘_ … fi◊Ì ±ı‹fi΋Î_ !” jÎÌfi_ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ »ı. CΙ @›Î_◊Ì ·Î‰ı »ı, @›Î_◊Ì fi◊Ì ·Î‰÷Ì ÷ı ±Î’HÎı jÎ̱˘ ‹Îfi¤_√ ◊Λ ÷ı ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì fiÎ ¤Ò·ı. Ãıà fifiÎ‹Ì ΩHΉÎfiÌ ÂÌ …wfl ? ±ı Ωı ±Î’HÎfiı ¿Ëı÷Î_ ˢ› ¿ı “CΙ ·Î‰‰Î‹Î_ ¿Îœ÷Î_ Á‘Ì ±ı flÌÁ ÁÎ⁄Ò÷ ˢ› ! ±ı flÌÁ Ωı ¤·Î÷Ì Ë˘› ÷˘ …√÷ ±Õ«HÎ ’Õı »ı” ÷˘ ±ı ‰Î÷ …ÿÌ »ı. ’HÎ ±Î’HÎfiı ±ı ¿Ëı÷Î_ fiΠˢ›, ⁄‘_ @›Îflfi_ › ’Òv_ ◊≥ √›_ ˢ÷ ! fi◊Ì ¤·Î› ±ı‰_ ‹ÎÀı «ı÷÷Î flËıΩı. flıÂfi ⁄÷Ή÷Î_ fiΠˢ›, ÷˘ ±Î’HÎı ±ı “ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ”‹Î_ ËÎ◊ CÎη‰ÎfiÌ ⁄‘_ «ı÷Ìfiı ¿Î‹ ¿fl‰Î …ı‰_ »ı ! …wfl … ÂÌ ? ±Î…ı ÿÒ‘’ο ¿flΩı, ±Î…ı …·ı⁄Ì ¿flΩı ±ı › ±Î’HÎı ¿Ëı‰ÎfiÌ …wfl ÂÌ ? ÀÎ≥‹ ±Î‰Âı I›Îflı ±ı ‹Ò¿Âı. ±ı‹fi_ “ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ” jÎÌ«ÏflhÎ ¿Ëı‰Î› »ı fiı ? ±ı Á‹Ω› ±ı‰_ fi◊Ì. ’Î»Ì jÎ̱˘ ±ı ±ı‹fi_ V‰÷_hÎ ! ‰¬÷ı ⁄Ë ≥E»Î ◊≥ ˢ› ÷˘ ¿Ëı‰_ ¿ı, “±Î…ı ÿı‰Ì±˘ ’HÎ »ı ! ±ıÀ·ı ±ı‰_ »ı, ¿ı ±ı‹fiı ÿı‰Ì±˘ ÷flÌ¿ı Ωı¢ ÷˘ ÷‹ı ·ÎÕ ⁄fiΉ…ı.” ¿Ëı‰Î ‹ÎÀı fiÎ fi◊Ì ¿Ëı÷˘, ’HÎ ⁄Ì∞ ±ÎÕÌ-±‰‚Ì, ÿı‰ ◊¢. ⁄Î¿Ì ÷‹ı ÷˘ ‹flCÎÎ …ı‰Î flËı¢, ËÎÏ◊›Î fiı ‹flCÎÎ …ı‰Î ! ±‹◊Ì ±‹◊Ì ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flı ¿ı ¿œÌ ¬ÎflÌ ◊≥, ¬ÎflÌ ◊≥ ÷ı ⁄‘_ √‹ ËÎ◊̤Î≥ ±ÎT›Î fiı ‹flCÎΤÎ≥ ±ÎT›Î ! ±Î ÷˘ ·˘¿˘fiı fl΋ ◊‰_ fi◊Ì ‰√flfi_ »ı. fiı CÎfl‹Î_ ÁÌ÷Î∞fiı ¬˘‚ı »ı ! √Î_ÏÕ›Î, fl΋ ÷˘ ÷fiı fi˘¿flÌ‹Î_ › fiÎ flάı. ±Î‹Î_ ±Î‹fi˘ ’HÎ ÿ˘Ê fi◊Ì. ÷‹fiı jÎ̱˘ ΩıÕı “ÕÌÏ·_√” ¿fl÷Î_ ±Î flı·‰ı·Î≥fi «Î·ı »ı. ÷ı‹Î_ ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ¿Î‹√Ìfḻ˘ ˢ› »ı ! fi◊Ì ±Î‰Õ÷_ . ÷‹fiı ‰ı’Îfḻ˘fiı CÎflο ΩıÕı ÕÌÏ·_√ ¿fl÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı ¿ıÀ·Ì …B›Î±ı◊Ì fi˘_‘ ±Î‰ı, ¬⁄fl˘ ±Î‰ı, ÷ı ±ıfi_ “ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ” … ±Î¬_ ÷˘ ±ı ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı fiÎ ±Î‰ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎÎ ·˘¿ fi◊Ì ¿Ëı÷Î ¿ı …ÿ_. ˉı ÷ı‹Î_ › ¬Î‹Ì ÷˘ ±Î‰ı … fiı ? ÷ı‹ “‰Î≥Œ”fiÎ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ‹Î_ “ÁıSÁ‹ıfi” ÁÎfl˘ flά˘ ? ÁÎfl˘, ÿı¬Î‰Õ˘, ˢÏ›Îfl “ÁıSÁ‹ıfi” ˢ› ÷˘ ¿˘”¿ Œıfl˘ ¬Î‹Ì ’HÎ ±Î‰ı. ˉı ±Î’HÎı Ωı ±ı‹fiÌ ¬Î‹Ì ¿Îœ‰Î …≥±ı ·˘¿ ◊˘Õ˘ ¤Î‰ ’HÎ ‰‘Îflı ±Î’Ì ÿı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î’HÎfiı jÎÌ ΩıÕı ÷˘ ’»Ì ±ı ±Î’HÎÌ ¬Î‹Ì ¿ÎœÂı. ÷‹ı ±Î‹ fi◊Ì ¿fl÷Î, ÷ı‹ fi◊Ì
 • 18. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 221 222 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ¿fl÷Î. ±Î‹ ¿Î√‚ ±ÎT›˘ fiı ÷ı‹ ¿›Ù ÷‹ı. ±ıÀ·ı ±ı ‰ıfl ‰Î‚ı. Ë_ ⁄ıfifiı ‹fi‹Î_ ·Î√ı ¿ı, ‹ı_ ÷˘ÕÌ fiÎA›Î ? ‹Îflı ¿_≥ ±ıfiı ¬≥ …‰Î_ Ë÷Î_ ? ÷‹ÎflÌ ¬˘Õ ¿Îœ_ ÷˘ ÷‹ı ’HÎ ‹ÎflÌ ¬˘Õ ¿Îœ‰Î ÷·’Ì flèÎΠˢ› ! ÷ÒÀÌ √›Î_ ÷ı ÷ÒÀÌ √›Î_, ÷ı‹Î_ Ë_ Â_ ¿v_ ? ‹Ì ¿Î› ¿v_ ? ¿ËıÂı. ˉı ±ıÀ·˘ ¬fl˘ ‹ÎHÎÁ ÷˘ CÎflfiÎ ⁄Î⁄÷‹Î_ ËÎ◊ … fiÎ CÎηı. ±ıfiı ’vÊ I›Î_ › ‰œ‰ÎÕ˘. F›Î_ ¿ÂÌ ·ı‰Î› fiËŸ fiı ÿı‰Î › fiËŸ. F›Î_ ‰œ‰Îfi_ ¿Ëı‰Î›. fiËŸ ÷˘ jÎÌ …ı‰˘ ˢ›. ¿ıÀ·Î¿ ‹ÎHÎÁ˘ ÷˘ CÎfl‹Î_ …≥fiı ¿˘≥ ¿ÎflHÎ … fi◊Ì I›Î_ › ·œ‰Îfi_ ?! ‹fl«Î_fiÎ_ ÕO⁄΋Î_ …±ı ¿ı, ±Î ⁄ı ‹ÏËfiÎ ’fl ‹fl«Î_ ·ÎT›Î_ Ë÷Î_ ÷ı ±‹Îflı fiı ËÌflÎ⁄Îfiı ¿Â˘ ‹÷¤ıÿ … fi◊Ì ’Õ÷˘. ±‹Îflı ±ı‹fi΋Î_ ±ıÀ·Ì ‰Îfl‹Î_ ◊≥ flèÎÎ_ ? ±S›Î_, ‹fl«Î_ …±ı »ı ÷ı @›Îflı ’Îfl ±Î‰ı ? ËÎ◊ … fiËŸ CÎη‰Îfi˘ ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ›. ±ı‹fiÎ ËÎ◊ ’ˆÁÎ ’ÕÌ √›Î, ±ı …ıfi_ “ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ” ˢ› ÷ıfiı Ï«_÷Î fiΠˢ› ? ¿ÎflHÎ ¿ı ‰V÷ ÷˘ ±‹ı ÿÌÃΠˢ› ÷˘ › ±‹ı ±ı‹ fiÎ ¿Ë̱ı ¿ı “÷‹ÎflÎ ’ˆÁÎ ’ÕÌ √›Î.” ‰’flΛΠ¿flı fiı ·ı‰Î›Î › ¿flı. ’HÎ ±Î ‰√fl ¿Î‹fi˘ ÿ˘œÕÎè΢ ◊‰Î Ω›! ÷ı Ωı›_ ¿ı fiÎ Ωı›_ ? CÎflfiÌ ¿˘≥ ⁄Î⁄÷‹Î_ › ±‹Îflı ËÎ◊ CÎη‰Îfi˘ ’»Ì ⁄≥±ı › ΩHÎı ¿ı ¤≥fiÌ ’Ή·Ì ’ÕÌ √›ı·Ì »ı. ‹Î· ¿ı‰˘ »ı fiËŸ. ±ı ’HÎ ±‹Îfl΋Î_ ËÎ◊ fiÎ CÎηı. ±‹ı ¿ıÀ·Î ‰Î√ı ∂Ã̱ı, ¿ıÀ·Î ÷ı ⁄ıfi Á‹∞ Ω›. C΢ÕÌ Á‹∞ Ω› ¿ı µ’fl ⁄ıÁfiÎfl ¿ı‰˘ »ı, ÷ı‹ ‰Î√ı fiËÎ≥±ı, @›Îflı ±Î‰Ì±ı, @›Îflı …≥±ı, ±ı‰Ì ±‹ÎflÌ ¿˘≥ jÎÌ ’HÎ ⁄‘_ Á‹∞ Ω›. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ “¤Î¤˘ ¤Îfl‹Î_ ÷˘ ‰Ë ·Î…‹Î_”. ⁄Î⁄÷‹Î_ @›Îflı ’HÎ ±ı ±‹fiı fiÎ ’Ò»ı. ±fiı ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ ±‹fiı ¿Ëı ¤Î¤˘ ¤Îfl‹Î_ fiÎ flËı ÷˘ ‰Ë ÂÌ flÌ÷ı ·Î…‹Î_ flËı ? Ïfi›‹ ±fiı ¿ı, “±Î…ı ‰Ëı·Î fiÎËÌ ·˘.” ÷˘ ±‹ı ÷fl÷ ‘˘Ï÷›_ ‹_√ΉÌfiı fiÎËÌ ‹›Î˝ÿÎ◊Ì … T›‰ËÎfl ¢¤Âı. ‹›Î˝ÿÎ fiÎ ±˘‚_√¢ fiı Ïfi‹˝‚ flËıΩı. ·≥±ı. ±flı, ±‹ÎflÌ Ω÷ı À‰Î· ·≥fiı fiÎËÌ ·≥±ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±‹ı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î “·Î· ‰Î‰À˘” ‘flı »ı. ‹ÎÀı ¿_≥¿ ¤˘ ËÂı. ’ÎHÎÌ fiÎ ≠ë¿÷ν — jÎ̱ı ’vÊfiÌ ¿≥ ⁄Î⁄÷‹Î_ ËÎ◊ fiÎ CÎη‰˘ ? ±Î‰‰Îfi_ ˢ› ¿ı ±ı‰_ ¿_≥¿ ˢ› ÷˘ … ±ı ±‹fiı ‰Ëı·Î fiÎËÌ ·ı‰Îfi_ ÿÎÿÎlÌ — ’vÊfiÌ ¿˘≥ ⁄Î⁄÷‹Î_ Õ¬˘ … fiÎ ¿fl‰˘. ÿ¿Îfi‹Î_ ¿Ëı, ±ıÀ·ı ±‹ı Á‹∞ …≥±ı. ±ıÀ·ı ◊˘Õ_ ◊˘Õ<_ T›‰ËÎfl‹Î_ ÷‹ı › Á‹∞ ¿ıÀ·˘ ‹Î· ±ÎT›˘ ? ¿ıÀ·˘ √›˘ ? ±Î…ı ‹˘ÕÎ ¿ı‹ ±ÎT›Î ? ’ı·Îfiı ·˘ fiı, ¿ı ¿˘≥ ¿˘≥fi΋Î_ ËÎ◊ CÎη‰Î …ı‰_ fi◊Ì. ’»Ì ¿Ëı‰_ ’Õı ¿ı, “±Î…ı fi‰fiÌ √ÎÕÌ «Ò¿Ì √›˘.” I›Îflı ⁄ıfi ¿ËıÂı Œ˘…ÿÎfl ’¿ÕÌfiı ±Î’HÎfiı ·≥ Ω› ’»Ì ±ı …ı‹ ¿Ëı ÷ı‹ ±Î’HÎı ¿ı, “±ı‰Î ¿ı‰Î Œfl˘ »˘ ¿ı √ÎÕÌ «Ò¿Ì …‰Î› ?” ±ıÀ·ı ’»Ì ’ı·Î fiÎ ¿fḻı ? F›Î_ ⁄ıÁÎÕı I›Î_ ±Î’HÎı fiÎ ⁄ıÁ̱ı ? ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı Ï«œÎ≥ Ω›. ’ı·Îfiı ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î‰_ ¤√‰Îfi ’HÎ ’Ò»fiÎfl ±ËŸ »Ì±ı I›Î_ Á‘Ì ±Î ¤Î…√Õ‹Î_ »Ì±ı ±ı‰_ ±Î Á_ÁÎflı › Œ˘…ÿÎflÌ Ë˘÷ ÷˘ ÷ıfiı ‹Îfl÷. ’HÎ ±ËŸ ±Î√‚ Â_ ¿flı ˉı ? ±ıÀ·ı ‰√fl … »ı. ±ıÀ·ı ±ı‹Î_ › Áfl‚ ◊≥ …‰_. ¿Î‹fiÎ Õ¬˘ ¿flı »ı. ⁄ÎÁ‹÷ÌfiÎ «˘¬Î ÁflÁ flÎ_‘ı fiı ’»Ì ‹ËŸ ¿Î_¿flÎ fiάÌfiı ¬Î› ! ±ı‹Î_ Â_ V‰Îÿ ±Î‰ı ? jÎÌ ’vÊı ±ı¿‹ı¿fiı ËıS’ ¿fl‰Ì CÎıfl …‹‰ÎfiÌ ◊Î‚Ì ±Î‰ı »ı ¿ı fi◊Ì ±Î‰÷Ì ? Ωı≥±ı. ‘HÎÌfiı Ï«_÷Î-‰flÌ{ flËı÷Ì Ë˘› ÷ı ÷ıfiı ¿ı‹ ¿flÌfiı fiÎ ◊Λ ±ı‰_ ≠ë¿÷ν — ±Î‰ı »ı. jÎÌ ⁄˘·÷Ì Ë˘›. ÷ı‹ ‘HÎÌ ’HÎ ⁄ˆflÌ ‹U¿ı·Ì‹Î_ fiÎ ‹Ò¿Î› ±ı‰_ Ωı÷˘ ˢ›. ‘HÎ̱ı ’HÎ Á‹…‰_ Ωı≥±ı ¿ı jÎÌfiı »˘¿flÎ_ CÎıfl ¿ıÀ·Î_ ËıflÎfi ¿fl÷Î_ ÿÎÿÎlÌ — flÁ˘≥ Ωı≥±ı ÷ı ‹‚ı, ¬ÎÀ·˘ ’Î◊flÌ ±Î’ı, ’»Ì Â_ ? ËÂıı! CÎfl‹Î_ ÷ÒÀı-eÀı ÷˘ ’vÊı ⁄Ò‹ fiÎ ’ÎÕ‰Ì Ωı≥±ı. ’HÎ ÷ı › ·˘¿ ±fiı ¬ÎÀ·˘ fiÎ ’Î◊flÌ ±Î’ı ÷˘ ÷ı › ±Î’HÎı ’Î◊flÌ ·≥±ı fiı µ¿ı· ·Î‰Ì±ı. ÂÎ_Ï÷◊Ì ‰Î÷ Á‹Ω‰‰Ì ’Õı. ÷‹ÎflÎ Á_ÁÎflfiÎ ÏË÷ÎÏË÷fiÌ ⁄Ò‹ ’ÎÕı ¿ı √›ı ‰¬÷ı ÁflÁ‹Î_ ÁflÁ Õ{fi ¿’-fl¿Î⁄Ì ·ÎT›˘ Ë÷˘, ÷ı ‰Î÷ ¿_≥ √Ì÷΋Î_ ·¬ı·Ì ˢ› ? ±ı ÷˘ Ω÷ı Á‹…‰Ì ’ÕÂı fiı ? ÷‹ı ±ı ⁄‘Î_±ı ¿ı‹ Œ˘ÕÌ fiÎA›Î ? ⁄‘_ ¬·ÎÁ ¿flÌ fiÎA›_. ±ıÀ·ı ’ı·Ì
 • 19. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 223 224 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 “ËÁ⁄_Õ” ±ıÀ·ı “‰Î≥Œ”fiÌ › “‰Î≥Œ” ! (’Ï÷ ±ıÀ·ı ’IfiÌfiÌ ±◊‰Î ÷˘ fiÎÁÌ …Âı. ⁄Î_‘ı·Îfiı ‹Îfl‰_ ±ı ÂÒfl‰ÌflfiÎ_ ¿Î‹ ¿ı‹ ’IfiÌ !) ±Î ÷˘ ·˘¿ ‘HÎÌ … ◊≥ ⁄ıÁı »ı ! ±S›Î, “‰Î≥Œ” ¿_≥ ‘HÎÌ ¿Ëı‰Î› ? ±ı ÷˘ ⁄Λ·ÎfiÎ_ ¿Î‹ ¿Ëı‰Î›. ◊¥ ⁄ıÁ‰ÎfiÌ »ı ?! “ËÁ⁄LÕ” ±ıÀ·ı “‰Î¥Œ”fiÌ “‰Î¥Œ”. ±Î’HÎÎ CÎflfiÎ ‹ÎHÎÁfiı ÷˘ ÁËı…ı › ÿ—¬ ÿı‰Î› … fiËŸ. …ıfi΋Î_ Á‹… CÎfl‹Î_ ‹˘À˘ ±‰Î… fiÎ ◊‰˘ Ωı≥±ı. ±Î ¿_≥ “·ÎµÕ V’Ì¿fl” »ı ? ±Î fiΠˢ› ÷ı CÎflfiÎ_fiı ÿ—¬ ÿı. ÷˘ ±ËŸ ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı ÷ı ’˘‚fiÎ fiοΠÁ‘Ì Á_¤‚Λ ! CÎfl‹Î_, “√ıVÀ” ÷flÌ¿ı flˢ. ±‹ı › CÎfl‹Î_ “√ıVÀ” ÷flÌ¿ı flË̱ı »Ì±ı. ¿<ÿfl÷fiÎ “√ıVÀ” ŒÏfl›Îÿ fiËŸ, Ïfi¿Î· ·Î‰˘ fiı ! ÷flÌ¿ı ÷‹fiı Ωı Á¬ fiÎ ±Î‰ı ÷˘ ’»Ì ÁÎÁflÌ‹Î_ Â_ Á¬ ±Î‰‰Îfi_ »ı ?! ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, ‹ÎflÌ ŒÏfl›Îÿ ¿˘HÎ ÁÎ_¤‚ı ? “‹Îfl”fi˘ ’»Ì ⁄ÿ·˘ ‰Î‚ı ! ÿÎÿÎlÌ — ÷_ ŒÏfl›Îÿ ¿flÌ ÷˘ ÷_ ŒÏfl›ÎÿÌ ◊≥ …≥Â. Ë_ ÷˘ …ı ŒÏfl›Îÿ ¿fl‰Î ±Î‰ı ÷ıfiı … √fiı√Îfl √HÎ_. ÷Îflı ŒÏfl›Îÿ ¿fl‰Îfi˘ ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, ‹Îfl˘ Ï‹Ω… »À¿Ì Ω› ÷ı ’»Ì ‹Îflı ËÎ◊ ‰¬÷ … ¿ı‹ ±ÎT›˘ ? ŒÏfl›ÎÿÌ CÎHÎάflÎ √fiı√Îfl … ˢ› »ı. ’˘÷ı ¿ıÀ·Ì¿ ‰Îfl ⁄ˆflÌ ’fl µ’ÕÌ Ω› »ı. √fiı√Îfl ˢ› ÷˘ ŒÏfl›Îÿ ¿fl‰Î ±Î‰ı. ÷_ ŒÏfl›Îÿ ¿flÌ ÷˘ ÷ ŒÏfl›ÎÿÌ ◊≥ …≥ ±fiı Á΋˘ ±Îfl˘’Ì ◊Âı. ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ƒÏWÀ‹Î ±Îfl˘’Ì ÷_ ÿÎÿÎlÌ — jÎÌfiı ¿˘≥ Ïÿ‰Á ‹flΛ fiËŸ. F›Î_ Á‘Ì √Î÷fl˘ ÃflÌÂ. ‹ÎÀı ¿˘≥fiÌ Ï‰v© ŒÏfl›Îÿ fiÎ ¿fl‰Ì. ‹…⁄Ò÷ ˢ› ÷‹ÎflÎ I›Î_ Á‘Ì ±ı «Ò’ flËı, ’»Ì ±ı ÷‹ÎflÎ ’fl «œÌ ⁄ıÁı. jÎÌfiı fiı ‹fifiı ‹Îfl‰_ ±ı ÷˘ Á_ÁÎfl‹Î_ ¤À¿‰ÎfiÎ_ ⁄ı ÁΑfi˘ »ı, ≠ë¿÷ν — ÷˘ ‹Îflı Â_ ¿fl‰_ ? ±Î ⁄ıfiı ‹flΛ fiËŸ. ÷ı‹fiÌ ’ÎÁı ÷˘ Á‹Ω‰Ìfiı ¿Î‹ ·ı‰_ ’Õı. ÿÎÿÎlÌ — “±ı” ±‰‚Î ÿı¬Î› ÷˘ ¿Ëı‰_ ¿ı, ±ı ÷˘ ÁÎfl΋Î_ ÁÎflÎ ±‹Îfl˘ ±ı¿ ¤Î≥⁄_‘ Ë÷˘, ÷ı Ë_ F›Îflı Ωı™ I›Îflı ⁄ˆflÌfiı ±ı¿ ‹ÎHÎÁ »ı, ÷_ … ¬˘ÀÌ »ı. ±ı‹ √HÎοÎfl ◊≥ √›˘ ˢ› ÷˘ ¤Î√οÎfl ÷‹Î«˘ ±Î’Ì ÿı, ±ıfiÌ …flο ¤Ò· ÿı¬Î› ÷˘ ±Î’Ì ÿı. ’»Ì Ë_ ±ıfiı ¿flÌ fiά‰˘ fiı ¤Î√οÎfl ◊≥ √›˘ ˢ› ÷˘ √HÎοÎfl ¿flÌ fiά‰˘. ±Î ¬Îfi√Ì‹Î_ Á‹Ω‰_ ¿ı ±Î ÷‹Î«˘ ÷ı ±ıfiı ±ÎM›˘ ’HÎ ±ıfiÌ ±ı fi˘_‘ √HÎοÎfl ¤Î√οÎfl ÂÎ◊Ì Â̬‰ı »ı ? Á_ÁÎfl‹Î_ Ïfi‰ıÕ˘ ·Î‰‰Î ‹ÎÀı. flάÂı. ÷_ fi˘_‘ fiÎ flά_ ’HÎ ±ı ÷˘ fi˘_‘ flάÂı …. ±flı, ±Î ÷ÎflÎ_ ’ı·˘ ¤Î√οÎfl ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı √HÎοÎfl ¿fl‰Î ±ıÀ·ı fiÎfiÎ_ fiÎfiÎ_ »˘¿flÎ_, ÷_ ÷‹Î«˘ ‹Îflı »ı I›Îflı ÷fiı À√fl À√fl Ωı›Î ¿flı fl¿‹ ∂ÕÌ Ω›. Á΋Π‹ÎHÎÁ ‹ÎÀı ω«Îfl ¿fl‰˘ ¿ı ±ıHÎı ‹fiı ±Î‹ »ı ÷ı › fi˘_‘ flάÂı. ±fiı ±ı ’λÎ_ ‹Î fiı »˘¿flÎ_ ¤ı√Î_ ‹‚Ìfiı ±Îfi˘ ¿èÎ_, ÷ı‹ ¿èÎ_ ±ı … √fi˘ »ı. ±Î flV÷΋Î_ …÷Ì ‰¬÷ı ¤Ÿ÷ ±◊ÕΛ ⁄ÿ·˘ ‰Î‚Âı. ±ı @›Îflı ⁄ÿ·˘ ‰Î‚Âı ? ÷ÎflÎ_ √Î÷fl œÌ·Î_ ’ÕÂı I›Îflı. ÷˘ ÷ıfiı ¿ı‹ ‰œ÷Î fi◊Ì ? {ÎÕfiı …Õ ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? …ı ‰Î√ı ±ı ⁄‘Î_ ‹ÎÀı jÎÌfiı ‹Îfl‰Î …ı‰_ fi◊Ì. ‹Îfl‰Î◊Ì ÷˘ ∂·À_ ±Î’HÎfiı … ·Ì·Î_ {ÎÕ … »ı ! √Λfi˘ ’√ ±Î’HÎÎ µ’fl ’Õı ÷˘ ±Î’HÎı ¿_≥ fi¿ÁÎfiw’, ±_÷flΛw’ ◊≥ ’Õı »ı. ¿Ë̱ı »Ì±ı ? ±ı‰_ ±Î ⁄‘Î ·˘¿˘fi_ »ı. “iÎÎfiÌ ’vÊ” ⁄‘Îfiı ÂÌ flÌ÷ı ±ÎÏl÷ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ¬Ì·ı ⁄_‘Ì √Λ ˢ›, ÷ıfiı ‹Îfḻı ÷˘ ‹ÎŒÌ ±Î’ı ? ±ı Á‹…ı ¿ı ±Î Ï⁄«ÎflÎ Á‹…÷Î fi◊Ì, {ÎÕ …ı‰Î »ı. ±ı @›Î_ Ω›? CÎflfiÎ ‹ÎHÎÁ˘ ¬Ì·ı ⁄Î_‘ı·Î_ …ı‰Î »ı, ÷ıfiı ‹Îfḻı ÷˘ fiı Á‹…HΉ΂Îfiı ÷˘ ¿Ëı‰_ … fiÎ ’Õı, ±ı ÷˘ ‹ËŸ ÷fl÷ ≠Ï÷ø‹HÎ ±Î’HÎı fi_√˘Õ ¿Ëı‰Î≥±ı. ±ıfiı »˘ÕÌ ÿı fiı ’»Ì ‹Îfl, ÷˘ ÷ı ÷fiı ‹ÎflÂı ¿flÌ fiάı.
 • 20. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 225 226 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 Á΋Îfi˘ ÿ˘Ê … fiÎ Ωı≥±ı, fiËŸ ÷˘ ±ıfiÎ◊Ì ÷˘ Á_ÁÎfl ⁄√ÕÌ ·ÎT›Î_. I›Îflı ‹ı_ ±ıfiı Á‹Ω‰Ì, ’ˆH›Î ‰√fl «Î·ı ±ı‹ fi◊Ì ±fiı Ω› »ı. ’˘÷ÎfiÎ … ÿ˘Ê Ωı Ωı ¿fl‰Î. ±Î’HÎÎ … ¿‹˝fiÎ µÿ›fi_ Œ‚ ’ˆHÎÌfiı ’V÷ΛΠ‰√fl «Î·ı ÷ı‹ fi◊Ì. ‹ÎÀı ±Î ⁄‘Ì fl˘¿¿‚ÎÀ flËı‰Î »ı ±Î ! ‹ÎÀı ¿_≥ ¿Ëı‰Îfi_ … fiÎ flèÎ_ fiı ? ÿı fiı Ë_ ¿Ë_ »_ ±ı ≠‹ÎHÎı ÷_ ’flHÎÌ Ω. …ı‰˘ ‰fl ‹‚ı ±ı‰˘, ’HÎ ‰fl ÷˘ ‹Y›˘ fiı ? ¿˘≥ ’HÎ Ω÷fi˘ ‰fl Ωı≥±ı. ±ıÀ·ı ·˘¿˘fiı ±Î_√‚Ì ⁄‘Î_ ±L›˘L› ÿ˘Ê ÿı ¿ı “÷‹ı ±Î‰Î »˘, ÷‹ı ÷ı‰Î_ »˘.” fiı ¿fl‰ÎfiÌ À‚Ì Ω› fiı ! ±fiı @›Î ±Î‘Îflı ‘HÎÌ ‹‚ı »ı ±ı ‹ı ÷ıfiı ¤ı√Î_ ⁄ıÁÌfiı Àı⁄· ’fl ¬Î›. ±Î‹ ‰ıfl ‹ËŸ ⁄_‘Λ »ı, ±Î ‰ıfl◊Ì Á‹ΩT›_. ⁄ıfi Á‹∞ √≥, fiı ‹ÎflÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı ’ˆHÎÌ. ’HÎ ’»Ì ‰fl ÿÏfi›Î ∂¤Ì flËÌ »ı. ÷ı◊Ì ÷˘ ±‹ı ¿èÎ_ ¿ı “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿flΩı.” …flÎ ÿı¬Î‰Õ˘ fiÎ ·ÎB›˘. ’HÎ ±ıHÎı ¿èÎ_ ¿ı ‹fiı ÿÎÿÎ∞±ı ¿èÎ_ »ı ±ıÀ·ı ±ıfiÎ◊Ì ‰ıfl ⁄_‘ ◊Λ. ’flHΉ_ … »ı. ⁄ıfifiı ’ˆHÎ÷Î ’Ëı·Î_ iÎÎfi ±ÎM›_, ±fiı ’»Ì ÷˘ ±ıHÎı Á¬ ·ı÷Î_ ŒÁ΋HÎ ‰‘Ì ! ‹Îfl˘ ±ı¿ ÂOÿ ±˘‚_B›˘ fiÏË fiı ⁄ıfi ±ı¿ÿ‹ Á¬Ì ◊≥ √≥. »˘¿flα˘ »˘¿flÌfiÌ ’Á_ÿ√Ì ¿fl÷Î ’Ëı·Î_ ⁄Ë_ «Ò_◊ı »ı. ⁄Ë Á_ÁÎflÌ ‹ÌÃÎ≥‹Î_ Â_ »ı ? ¿≥ ±ı‰Ì ‹ÌÃÎ≥ »ı ¿ı …ı CÎÕ̉Îflı ¨«Ì »ı, ⁄Ë fiÌ«Ì »ı, ⁄Ë ΩÕÌ »ı, ⁄Ë ’Î÷‚Ì »ı, …flÎ ¿Î‚Ì »ı. › À¿ı ? ‰‘Îflı ¬Î‘Ì Ë˘› ÷˘ ±∞Hν ◊Λ, ±˘»Ì ¬Î‘Ì Ë˘› ÷˘ ‹ËŸ ‹ıfl «¿¿fl, ±Î ÷ı ¤ı_Á »ı ? »˘¿flÎ_±˘fiı Á‹… ’ÎÕ˘ ¿ı ·Bfi ¿fl‰ÎfiÌ ·Î·« ’ıÁı. ‰‘Îflı ¬Î› ÷˘ ‹ËŸ ÷flŒÕ΋HÎ ◊Λ. Á¬ ±ı‰_ ˢ‰_ flÌ÷ Â_ ˢ› ! ÷Îflı …≥fiı »˘ÕÌfiı Ωı‰Ì fiı ±Î_¬◊Ì ±Î¿Ê˝HÎ ◊Λ ±ı Ωı≥±ı ¿ı ÷flŒÕ΋HÎ fiÎ ◊Λ. …±˘fiı, ±Î ÿÎÿÎfiı »ı fiı ±ı‰_ ÁfiÎ÷fi ±Î’HÎ_ ·Bfi fiyÌ … »ı ±fiı ±Î¿Ê˝HÎ fiÎ ◊Λ ÷˘ ±Î’HÎı ⁄_‘ flά‰_. Á¬ ! “…√÷” ‰ıfl ‰Î‚ı … ! Á¬ ’Õı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ·˘¿ ÂÎÿÌ ¿flı »ı, I›Îflı ∂·À_ ‰‘Îflı ŒÁ΋HÎ ·Î√ı. ‹fiı ¿˘≥ “ËıS’fl” ‹‚ı, Á_ÁÎfl ÁÎfl˘ «Î·ı ±ı‰˘ ¿˘≥ ±Î ÷˘ “±Î‹ Œfl, ÷ı‹ Œfl” ¿flı ! ±ı¿ »˘¿fl˘ ±Î‰_ ⁄˘·÷˘ Ë÷˘ “’ÎÀ˝fifl” ‹‚ı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ÂÎÿÌ ¿flı »ı fiı ? ÷ıfiı ‹ı_ ÷˘ ¬¬ÕÎT›˘. ‹ı_ ¿èÎ_, “÷ÎflÌ ‹‘fl ˵ ‰Ë ◊≥ Ë÷Ì. ÷_ ¿≥ Á_ÁÎfl ±Î‹ ±Î¿Ê˝¿ ˢ› ’HÎ ‹ËŸ ’ıÃÎ ’»Ì ‹Ò_{‰HÎ ◊Λ, Ω÷fi˘ ‹ÎHÎÁ »ı ÷ı ?” jÎ̱˘fi_ ±ÎÀ·_ ⁄‘_ C΢fl ±’‹Îfi ! ±Î…ı ’»Ì fiÌ¿‚Λ fiËŸ. ·yÕ ¿Î ·~È Ωı ¬Î› ‰˘ ¤Ì ’V÷Λ, Ωı fiÎ »˘¿fḻ˘ ‰‘Îflı ‰‘Ì √≥ »ı ÷ı◊Ì jÎ̱˘fi_ ±’‹Îfi ◊Λ »ı. ’Ëı·Î_ ¬Î› ‰˘ ¤Ì ’V÷Λ.” ÷˘ ±Î Õ˘⁄α˘fi_ C΢fl ±’‹Îfi ◊÷_ Ë÷_, ÷ıfi˘ ±Î ⁄ÿ·˘ ‰Î‚ı »ı. ’Ëı·Î_ ÷˘ ’Î_«Á˘ Õ˘⁄α˘-flÎΩ±˘ ·Î≥fi⁄_‘ ∂¤Î flËı fiı ±ı¿ ’ˆHÎÌfiı ’V÷ΉÎfi_, ’HÎ ’V÷ΉÎ◊Ì iÎÎfi ◊Λ. ±fi¤‰iÎÎfi ◊‰_ flÎ…¿<_‰flÌ ‰fl‹Î‚Î ’ËıflΉ‰Î fiÌ¿‚ı, fiı Õ˘⁄α˘ Õ˘¿ ±Î√‚ ‘flÌfiı Ωı≥±ı fiı ? ±ı‹fiı ±ı‹ «˘’ÕÌ ‰Î_«ı ÷˘ ¿_≥ ±fi¤‰iÎÎfi ◊Λ ? ∂¤Î flËı ! ¿<_‰flÌ ±Î√‚ ¬ÁÌ ¿ı Õ˘⁄Îfiı ¿Î’˘ ÷˘ ·˘ËÌ › fiÎ «˘’ÕÌ ‰Î_«Ìfiı ¿_≥ ‰ˆflÎ√ ±Î‰ı ? ‰ˆflÎ√ ÷˘ ’V÷Ή˘ ◊Λ I›Îflı ◊Λ. fiÌ¿‚ı ! ¿ı‰_ C΢fl ±’‹Îfi ! ⁄Y›_, ±Î ’ˆHΉÎfi_ !! ±ıfiÎ ¿fl÷Î fiÎ ’ˆH›Î ˢ› ÷˘ ÁÎv_ !! ±Î flÌ÷ı ·Bfi fiyÌ ◊Λ ! ±fiı ±Î…¿Î· ÷˘ »˘¿fḻ˘ ˵ ¿Ëı÷Ì ◊≥ √≥ »ı ¿ı …flÎ ±ı¿ ⁄ıfifiı ’flHΉ_ … fiˢ÷_, ±ı‹fiÎ_ CÎflfiÎ_ ‹ÎflÌ ’ÎÁı ÷ıfiı ÷ıÕÌ ±Î‹ Œfl˘ ÷˘ ? ÷‹ı …flÎ ¿ı‰Î ÿı¬Î‰ »˘ ? …±˘, ±Î’HÎı ±Î‹
 • 21. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 227 228 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 Ωı‰ÎfiÌ “ÏÁVÀ‹” ¿ÎœÌ ÷˘ ±Î ‰ıÊ ◊›˘ fiı ±Î’H΢ ? ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ µ’fl «œ›˘ ˢ› ÷˘ ±ıfiı ±ı ω«ÎflHÎÎ ÁÎ_¤flı fiı ±ı Ω√˛÷ ◊≥ Ω›. “ÏÁVÀ‹” … fiÎ ’ÎÕ̱ı ÷˘ Â_ ¬˘À_ ? ±Î ±Î’HÎı ·Œv_ CÎÎS›_ ÷˘ ¤ ω«ÎflHÎÎfiÎ_ ⁄Ì… ’Õı, ’»Ì ±ı ω«ÎflHÎÎ «Î· ◊≥ Ω›. ’HÎ ±Î ±Î’HÎfiı ±ı ·Œv_ ‰K›_ . ÷˘ Âıà ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ·Z‹ÌfiÎ fiı ·Z‹ÌfiΠω«Îfl˘‹Î_ … CÎÒQ›Î ¿flı ! ±ıÀ·ı ‹Îflı ÂıÃfiı ¿Ëı‰_ ’Õı »ı ¿ı, “ÂıÃ, ÷‹ı ·Z‹Ì ’λ‚ ’ÕuÎ »˘ ? ±Î ¿Î‚‹Î_ … »ıS·Î_ ’Î_«ı¿ ËΩfl ‰Ê˝◊Ì ’vÊ˘ ¿L›Î ·ı‰Î Ω› CÎıfl ⁄‘_ ¤ı‚Î¥ √›_ »ı !” »˘Õ̱˘ ‹˘Àfl ·¥fiı ±Î‹ …÷Ì Ë˘›, »ı. ÷ı ’Ëı·Î_ ÷˘ ⁄Î’ V‰›_‰fl fl«ı fiı ÷ıfiÌ ‹ËŸ ’ı·Î Á˘ Õ˘⁄Î ±Î‰ı·Î »˘¿flα˘ ÷ı‹ Ω› fiı ÂıÃÎHÎÌ ±Î ⁄Î… Ω›. “ÂıÃ, ÷‹ı ÷˘ ⁄‘Ì flÌ÷ı ˢ› ! ÷ı‹Î◊Ì ¿L›Î ±ı¿ Õ˘⁄Îfiı ’ÎÁ ¿flı ! ±Î flÌ÷ı ’ÎÁ ¿flÌfiı ·Ò_ÀÎ¥ √›Î »˘!” I›Îflı ÂıÃı ’Ò»›_, “‹Îflı ¿fl‰_ Â_ ?” ‹ı ¿èÎ_, “‰Î÷fiı ’ˆHΉÎfi_ ˢ› ÷ıfiÎ ¿fl÷Î_ fiÎ ’ˆHΉ_ ÁÎv_. ±Î ⁄‘Î Õ˘⁄Î ·Î≥fi⁄_‘ Á‹Ωıfiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ∞‰fi ∞‰‰_ ±ı Á‹Ωı. ±ı¿·Î ’ˆÁÎ ’λ‚ fiÎ ∂¤Î ˢ›, ÷ı‹Î_◊Ì ¿L›Î ‰fl‹Î‚Î ·≥fiı fiÌ¿‚Ì Ë˘›. ⁄‘Î_fiÎ ‹fi‹Î_ ’Õ˘. ÂflÌflfi_ K›Îfi flά÷Î flˢ, fiËŸ ÷˘ ËÎÀ˝-Œı≥· ◊Âı.” ÂflÌflfi_ ·Î¬ ±ÎÂα˘ ˢ› ÷ı Õ˘¿Ì ±Î√‚ ‘›Î˝ ¿flı ! ±Î flÌ÷ı ±Î’HÎÌ K›Îfi, ’ˆÁÎfi_ K›Îfi, »˘¿fḻ˘fiÎ Á_V¿Îflfi_ K›Îfi, ⁄‘Î ¬ÒHÎÎ ‰Î‚‰ÎfiÎ ’Á_ÿ√Ì ‰Ë ¿flı ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ …L‹ … fiÎ ·ı‰˘ ÁÎfl˘ ! ÷ı ±Î…ı ±ı »ı. ±ı¿ ¬ÒH΢ ÷‹ı ‰Î‚ ‰Î‚ ¿fl˘ »˘, ˉı ⁄_√·Î‹Î_ ±ı¿ … ¬ÒH΢ Õ˘⁄α˘ jÎ̱˘fi_ ¤›_¿fl ±’‹Îfi ¿flÌfiı ‰ıfl ‰Î‚ı »ı ! jÎÌfiı Ωı‰Î {Î’À {Î’À ¿fḻı fiı ⁄Ì…ı ⁄‘ı ’Ò_Ωı ’Õ›˘ ˢ› ÷˘ ¿ı‰_ ◊Λ ? ⁄‘Î Ω› I›Îflı ¿Ëı, “±Î‹ Œfl, ÷ı‹ Œfl.” … ¬ÒHÎÎ ‰Î‚‰ÎfiÎ »ı. ±Î flÌ÷ı ÷˘ ∞‰fi ¿ı‹ Ï…‰Î› ? “¿˘‹fiÁıLÁ”◊Ì “Á˘S›Âfi” ±Î‰ı ! ¿˘‹fiÁıLÁ‰Î‚˘ CÎfl‹Î_ ‹÷¤ıÿ ◊‰Î … fiÎ ÿı. ±ı “¿˘‹fiÁıLÁ” @›Î_◊Ì ·Î‰ı ? ±ı ÷˘ “iÎÎfiÌ ’vÊ” ’ÎÁı ⁄ıÁı, “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiÎ «flH΢fi_ Ë_ ⁄‘Î_fiı ±ı‹ fi◊Ì ¿Ëı÷˘ ¿ı ÷‹ı ⁄‘Î_ ‹˘ZÎı «Î·˘. Ë_ ÷˘ ±ı‹ Áı‰fi ¿flı I›Îflı “¿˘‹fiÁıLÁ” µI’Lfi ◊Λ. “¿˘‹fiÁıLÁ”‰Î‚˘ CÎfl‹Î_ ¿ı ¿Ë_ »_ ¿ı “∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ ¿‚Î Â̬˘.” “¿˘‹fiÁıLÁ” ◊˘ÕÌ CÎHÎÌ ÷˘ ⁄ËÎfl @›Î_› {CÎÕ˘ … fiÎ ◊‰Î ÿı. ±Î ‹_⁄≥‹Î_ ‹÷¤ıÿ ‰√flfiÎ_ CÎfl Â̬˘ ·˘¿˘fiÌ ’ÎÁı◊Ì ! I›Îflı ÂıÏÛα˘ ‹fiı ¿Ëı »ı ¿ı, “±‹fiı ¿ıÀ·Î_ ? ‹÷¤ıÿ ◊Λ I›Î_ “¿˘‹fiÁıLÁ” ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? ¿˘‹fiÁıLÁ ÷˘ »ı.” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, “¿˘‹fiÁıLÁ” ˢ› ÷˘ ±Î‰_ ˢ› fiËŸ. ÷_ ÷˘ ÕŒ˘‚ »ı. ÂıÃı ’Ò»›_, “¿˘‹fiÁıLÁ ±ıÀ·ı Â_ ?” ‹ı_ ¿èÎ_, CÎfl‹Î_ ‰Î≥Œ ¿Ëı ¿ı, ±I›Îflı ÿËÎÕ˘ »ı ÷˘ ±Î’HÎı “fiÎ, flÎ÷ »ı” “¿˘‹fiÁıLÁ ±ıÀ·ı ±ı‰fl̉ıfl ±ıM·Ì¿ı⁄·-◊Ì›flÌÀÌ¿·Ì ±ı{ ‰ı· ±ı{ ¿ËÌfiı {CÎÕÎ ‹Î_Õ̱ı ÷˘ ÷ıfi˘ @›Îflı ’Îfl ±Î‰ı ? ±Î’HÎı ÷ıfiı ¿Ë̱ı ≠ı¿ÀÌ¿·Ì.” √‹ı ÷ı‰_ ÷΂_ ˢ›, ¿ÀΛı·_ ˢ› ¿ı √‹ı ÷ı‰_ ˢ› ’HÎ ¿>_«Ì ¿ı, “±‹ı ÷fiı ωfi_÷Ì ¿fḻı »Ì±ı ¿ı flÎ÷ »ı, …flÎ ⁄ËÎfl ÷’ÎÁ ¿fl fiάı ¿ı ÷fl÷ ∂CÎÕÌ Ω› ±ıfi_ fi΋ ¿˘‹fiÁıLÁ. ÷‹Îflı ÷˘ ÷΂Î_ fiı.” ÷˘ › ±ı ¿Ëı ¿ı, “fiÎ, Ïÿ‰Á … »ı I›Îflı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “› ±Îfl ∂CÎÕ÷Î_ fi◊Ì, ‰œ‰ÎÕ˘ ¿fl˘ »˘ ±fiı ÷΂Î_ ÷˘Õ˘ »˘ ! ±flı, µ’fl CÎHÎ ¿flı¿À. ‹ÎflÌ ¤Ò· ◊≥ √≥.” ÷˘ ±Î’HÎÌ ≠√Ï÷ ‹_ÕΛ, fiËŸ ÷˘ ±Îfi˘ ‹˘À˘ ‹Îfl˘ »˘ ! ’Îfl ±Î‰ı ÷ı‹ fi◊Ì. ±Î ÷˘ “⁄Λ’ÎÁfl” (‰Àı‹Î√˝) »ı ⁄‘Î. “‰Î≥Œ” ’HÎ “⁄Λ’ÎÁfl” »ı. ‹÷¤ıÿ ÷‹fiı ’Õı »ı ? ‹÷¤ıÿ ±ıÀ·ı Â_ ? ÷΂_ µCÎÎÕ÷Î_ fiÎ ±Î‰Õ›_ ÷ı ¿˘‹fiÁıLÁ @›Î_◊Ì ·Î‰ı ? ‹Îv_ ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı ’Òflı’ÒflÌ hÎHÎÁ˘ flÌ·ıÏÀ‰, ±_÷ı ÿ√˘ Á‹Ω› ! ÁÎà ÏÕ√˛ÌfiÌ Á_’ÒHν “¿˘‹fiÁıLÁ” fiΠˢ›, ’HÎ «Î·ÌÁ ÏÕ√˛Ì, ’«ÎÁ ÏÕ√˛Ìfi_ ±Î‰Õı fiı ? ±ı‰_ K›Îfi‹Î_ ·Ì‘_ ˢ› ÷˘ ? ±ı¿ ¤ ω«ÎflHÎÎ ±Î ⁄‘Ì “flÌ·ıÀ̉” Á√Î≥±˘ »ı. “Ïfl›·” Á√Î≥ ±Î‹Î_ ¿˘≥
 • 22. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 229 230 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 »ı … fiËŸ. ±flı, ±Î ÿıË … “flÌ·ıÏÀ‰” »ı fiı ! ±Î ÿıË … ÿ√˘ »ı, “Õ⁄· ±ıÀı¿” ¿flı ˉı ±Îfi˘ ’Îfl @›Î_ ±Î‰ı ? “‰Î≥Œ” Ωı ‹˘_CÎÎ ¤Î‰fi_ ÷˘ ±ı ÿ√ÎfiÎ_ Á√Î_ ¿ıÀ·Î_ ËÂı ? ±Î ÿıËfiı ±Î’HÎı fl˘… fi‰ÕΉ̱ı, Âο ·Î‰Ì ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “⁄Ë ÁÎv_ ¿›Ù, ‹ÎflÎ ‘fi¤ÎB› ! ‘˘‰ÕΉ̱ı ÷˘ › ’ıÀ‹Î_ ÿ—¬ı ÷˘ ±ı‹ ¿Ë̱ı ¿ı fl˘… ÷ÎflÌ ±ÎÀ·Ì ⁄οÌ, ‹ÎflÎ …ı‰Î ·˘Ï¤›Î◊Ì ±ÎÀ·_ ‹˘_CÎ_ fiÎ ·‰Î÷.” ±ÎÀ·Ì ‹Î‰…÷ ¿v_ »_ ÷˘ ±Î…ı …flÎ ÂÎ_÷ flËı fiı ? ÷˘ › ±ı CÎÕ̉Îfl ±‹ı ±ı¿ …HÎfiı I›Î_ ∂÷flı·Î. ÷ı ±ıfiÎ_ ‰Î≥Œ »ıÀı◊Ì ÷Hλ˘ ÂÎ_÷ fiÎ flËı. ±ı ÷˘ ±Î⁄w ·≥ fiάı. ±flı, ±Î ⁄hÎÌÁ ÿÎ_÷‹Î_◊Ì ±ı¿ ‹ÎflÌfiı «Î ‹Ò¿Ì √›Î_. Ë_ Á‹∞ √›˘ ¿ı ±Î ⁄ıµfiı ¿_≥¿ ¤Î_…√Õ ’Õı·Ì ÿ—¬÷˘ ˢ› fiı ÷˘ › ±ı ⁄Ò‹˘ ’ÕΉÕΉı. ±Î¬_ CÎfl ¤flΛ ±ıÀ·Î ÷˘ »ı. ‹ı_ ⁄Ëıfifiı ⁄˘·Î‰Ìfiı ’Ò»›_, “÷Hλ˘ ¿ı‹ ‹Î›˘˝ ?” ÷˘ ±ı ¿Ëı, “fiÎ, ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì‹Î_ ÿÎ÷HÎ ¿›Î˝ ˢ›, fl˘… ’Ÿ»Ì ‹Îfl‹Îfl ¿flÌ Ë˘› ÷˘› ±ı‰_ ¿Â_ fi◊Ì.” ‹ı_ ±ıfiı ¿èÎ_, “÷ÎflÎ ’ıÀ‹Î_ Â_ ‰Î÷ »ı ±ı Ë_ Á‹∞ ‹˘œ_ ÁÎŒ fiÎ ◊Λ ! ±ı ÷˘ Ë÷_ ÷ı‰_ fiı ÷ı‰_ … ’λ_. ±ıÀ·ı ±Î ÷˘ √›˘ »_. ‹ÎflÌ ’ÎÁı »’Ήı »ı ? ÷ı_ ÷Hλ˘ ‹Î›˘˝ ÷˘ ÷Îfl˘ ‘HÎÌ › ÿ√˘ »ı. ‹ÎÀı ‹fiW› ±‰÷Îfl fiı ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ …L‹ ◊Λ, ¨«Ì ‹fi‹Î_ Á‹∞ √›˘ ¿ı Â_ Ë¿Ì¿÷ »ı. ±Î ±ı¿·_ ¿’À »˘ÕÌ ÿı iÎÎÏ÷‹Î_ …L‹ ◊Λ ±fiı Ωı ‹˘ZÎfi_ ¿Î‹ fiÎ ¿ÎœÌ ·Ì‘_ ÷˘ ÷_ ¤À¿Î≥ »ÎfiÌ‹ÎfiÌ, Ωı Á¬Ì ◊‰_ ˢ› ÷˘.” ‹›˘˝ ! Ω ÷Îv_ ⁄‘_ … fi¿Î‹_ √›_ !! ’vÊ ÷˘ ¤˘‚Πˢ› fiı ±Î ÷˘ jÎ̱˘ «Î·ÌÁ ‰Ê˝ µ’fl ’Î_«- ¿_≥¿ Á‹…‰_ ÷˘ ’ÕÂı fiı ?! ’E«ÌÁ √΂˘ ÿÌ‘Ì Ë˘› ÷˘ ÷ı ¿ËÌ ⁄÷Ήı ¿ı ÷‹ı ÷ı ÿËÎÕı ±Î‹ ¿Ëı÷Î Ë÷Î ! ‹ÎÀı ÁΫ‰Ìfiı jÎÌ ΩıÕı ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·ı‰Î …ı‰_ »ı. jÎÌ ÷˘ ±Î’HÎÌ ¤·ı ‹˘ZÎfiÌ …wfl ⁄‘Îfiı fiΠˢ›, ’HÎ “¿˘‹fiıÁLÁ”fiÌ …wfl ’ÎÁı ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·ıÂı. ’HÎ ±Î’HÎfiı fi◊Ì ±Î‰Õ÷_. ÷˘ ⁄‘Îfiı ¬flÌ. ±Î ÷˘ “¿˘‹fiÁıLÁ” fiËŸ ˢ‰Î◊Ì CÎflfi_ ¬Î≥’Ìfiı ±◊Õ΋H΢ ◊Λ »ı. ⁄‘Î ¿_≥ ¿Î‚Î_ ⁄Ωfl ¿flı »ı ? »÷Î_ CÎflfiÎ hÎHÎ jÎÌ ÁÎÕÌ ·Î‰‰Îfi_ ¿Ëı ÿ˘œÁ˘ wÏ’›ÎfiÌ ÷˘ ±Î’HÎı ’E«ÌÁ ‹ÎHÎÁ˘‹Î_ ÁÎ_… ’Õ›ı ÷ıhÎÌÁ ‹÷¤ıÿ ’Õı »ı. ±Î‹Î_ Â_ Á¬ ’Õı ? ’»Ì ‰‘Îflı ±Î’̱ı. ÷ı » ‹ÏËfiÎ Á‘Ì ÷˘ «Î·ı. Á‹…‰_ ’Õı, ·Î≥Œ ±ıÀ·ı fiŒŒÀ ◊≥ ∞‰ı. ±ı V‰‹Îfi ‰√flfi_ ∞‰fi Â_ ¿Î‹fi_ ? ±ı‹Î_ › ·Î≥Œ »ı ! ±Î ÷˘ ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ ¿‚Î fiΠˢ› fiı ‰Ë ¿fl‰Î Ω› ! ‹ıÏ…VÀˇıÀ ÁÎËı⁄ ¿˘À˝‹Î_ ÁÎ÷ ‰Ê˝fiÌ ÁΩ Ã˘¿Ìfiı ±ÎT›Î ˢ›, ’HÎ CÎıfl ‰√fl ÁÏÀ˝ÏŒ¿ıÀı ‘HÎÌ ◊‰Î √›Î, ‘HÎÌ ◊‰Î ‹ÎÀıfiÌ ·Î›¿Î÷fi_ ’_ÿfl ’_ÿfl ÿËÎÕÎ◊Ì ¿ıÁ ”’ı_ÏÕ_√‹Î_” ’Õu˘ ˢ› ! ⁄Î≥ÁÎËı⁄ ΩıÕı “ÁÏÀ˝ÏŒ¿ıÀ” ˢ‰_ Ωı≥±ı ÷˘ … ⁄Î’ ◊‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl ≠ÎM÷ ◊Λ. ±Î ±⁄˘·Î ˢ› ! I›Îflı ±Î’HÎı ‹ıÏ…VÀˇıÀ ÁÎËı⁄fiı ’һ̱ı ¿ı, “¿ı‹ ÷˘ ‰√fl ±Ï‘¿Îflı ⁄Î’ ◊≥ √›Î fiı ’λΠÿÎÿÎ › ◊Λ ! ±Îfi˘ @›Îflı ÁÎËı⁄ ?” I›Îflı ÁÎËı⁄ ¿Ëı ¿ı, “⁄Î≥ ⁄Ë ¬flÎ⁄ »ı, Ï⁄·¿<· …_√·Ì ’Îfl ±Î‰Âı ? ¿_≥¿ Á‹…‰_ Ωı≥±ı. »ı.” ˉı ⁄Î≥ÁÎËı⁄fiı ’һ̱ı ¿ı, “¿ı‹ ÁÎËı⁄ ÷˘ ⁄Ë ÁÎflÎ ‹ÎHÎÁ »ı fiı ?!” I›Îflı ⁄Î≥ÁÎËı⁄ ¿Ëı, “…‰Î ÿ˘ fiı fi΋. fl˘Àfi ‹ÎHÎÁ »ı.” ˉı flÌ·ıÏÀ‰‹Î_, ÷˘ ÁÎ_‘‰Îfi_ ! ±Î‰_ ÁÎ_¤‚̱ı, I›Î_◊Ì … fiÎ Á‹∞ …≥±ı ¿ı ±Î ⁄‘ ’˘·_’˘· »ı ±Î ÷˘ “flÌ·ıÏÀ‰” Á√Î≥±˘ »ı. Ωı “flÌ›·” Á√Î≥ ˢ› fiı, ÷˘ …√÷ ? ±Î‹Î_ ¿flı¿ÀfiıÁ …ı‰_ ¿Â_ … fi◊Ì. ÷˘ ±Î’HÎı …¿¿ı «œı·Î ¿Î‹fiÎ ¿ı ÷_ Á‘flı fiËŸ I›Î_ Á‘Ì …yı «œÌÂ. “‰Î≥Œ” Ωı Âο ‹˘_CÎÎ ¤Î‰fi_ ·Î‰Ì ˢ› ÷˘ Âο Ωı≥fiı ’HÎ ±Î ÷˘ “Ïfl·ıÏÀ‰” ! “flÌ·ıÏÀ‰” ±ıÀ·ı ±ı¿ ¿·Î¿ Ωı ⁄≥ÁÎËı⁄ ±y‹a ÷ÕÒ¿ı, ±ÎÀ·Î ‹˘CÎÎ ¤Î‰fi_ ÷ı Âο ·‰Î÷_ ËÂı ? I›Îflı ΩıÕı Ω‹Ì Ω› ÷˘ ⁄ıµfiı “ÕΛ‰˘Á˝”fi˘ ω«Îfl ±Î‰Ì Ω›, ’»Ì ±ı ⁄Î≥ÁÎËı⁄ ¿ËıÂı, “±Î ÷‹ı ‹ÎflÌ ’fl ±ıÀı¿ ¿›˘˝.” ±ı‹ ¿ËÌfiı ⁄Î≥ ω«Îfl⁄Ì…fi_ {ÎÕ ◊Λ. ±Î’HÎı Ωı, “‰Î≥Œ”fiÌ …wfl ˢ› ÷˘ ±ı
 • 23. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 231 232 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ŒÎÕŒÎÕ ¿flı ÷˘ ±Î’HÎı ÁÎ_‘ ÁÎ_‘ ¿fl‰_. ÷˘ … ±Î “flÌ·ıÏÀ‰” Á_⁄_‘ ≠ë¿÷ν — ±ıfiÌ ΩıÕı ¿‹˝ ⁄_‘ΛÎ_ ˢ› ÷˘ ⁄ÌΩ ±‰÷Îfl‹Î_ ÷˘, À¿ı, fiËŸ ÷˘ ÷ÒÀÌ Ω›. ⁄Î’ ΩıÕı › “flÌ·ıÀ̉” Á_⁄‘ »ı. ·˘¿ ÷˘ ¤ı√Î_ ÷˘ ◊Λ fiı ? “flÌ›·” Á√Î≥ ‹ÎfiÌfiı ⁄Î’ ΩıÕı «œı …yı. ±ı Á‘flı fiËŸ I›Î_ Á‘Ì ÿÎÿÎlÌ — ¤ı√Î_ ◊Λ, ’HÎ ⁄Ì∞ flÌ÷ı ¤ı√Î_ ◊Λ. ¿˘”¿fiÌ ±˘fl÷ …yı «œ‰_ ? ‹ıfl «yfl, ±ı‹ ¿fl÷Î_, Á‘fl÷Î_ ÷˘ Õ˘Á˘ ‹flÌ …Âı! ±ıfiÎ ◊≥fiı ±Î’HÎı I›Î_ ‰Î÷˘ ¿fl‰Î ±Î‰ı. ¿‹˝fiÎ Ïfi›‹ ¬flÎ fiı ! ±Î ÷˘ ¿fl÷Î_ ±ıfiÌ Áı‰Î ¿fl fiı Ï⁄«Îfl˘ ‰ıfl ⁄Î_‘Ìfiı Ω› ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±ıfiı Ã΋ fiËŸ fiı Ãı¿ÎHÎ_ › fiËŸ. ¿˘”¿ ’H›ÂÎ‚Ì ‹ÎHÎÁ ±ı‰˘ ˢ› ¿ı …ı ÏfiflÎ_÷ı ‹fl‰Î ÿı fiı ! ±ıfiÎ_ ÏÂ_√ÕÎ_ ±ıfiı ¤Îflı. ¿˘≥fiı ‰ÌÁ ‰ÌÁ eÀ ±‹¿ ¤‰ ΩıÕı flËı. …±˘fiı fiıÏ‹fiÎ◊ ¤√‰Îfi, flÎ…· ÁÎ◊ı fi‰ ·Î_⁄Î_ ÏÂ_√ÕÎ_ ˢ› ÷ı‹Î_ ±Î’HÎfiı Â_ ¤Îfl ?! …ıfiΠˢ› ÷ıfiı ¤Îfl. ¤‰◊Ì ΩıÕı fiı ΩıÕı … Ë÷Î fiı ! ±ı‰_ ˢ› ÷˘ ‰Î÷ …ÿÌ »ı. ±Î ÷˘ ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ Œfl… ⁄Ω‰‰Ì. ‹ÎÀı …yı fiÎ «œ˘, ÷fl÷ ‰Î÷fi˘ ⁄ÌΩ ¤‰fi_ … Ãı¿ÎHÎ_ fi◊Ì. ±flı, ±Î ¤‰‹Î_ … …÷Î flËı »ı fiı ! ±ıfiı µ¿ı· ·Î‰Ì fiά˘. ÷ı‹ »÷Î_ Á΋˘ ‹ÎHÎÁ ⁄Ë ⁄Î{ı ÷˘ ¿Ë̱ı ¿ı, “Ë_ “ÕΛ‰˘Á˝” ¿Ëı »ı fiı ? ±Î ¤‰‹Î_ … ⁄ı ‘HÎÌ ¿flı, hÎHÎ ‘HÎÌ ¿flı ! ÷˘ ’Ëı·ı◊Ì … ÕŒ˘‚ »_. ‹fiı ÷˘ ±Î‰_ ±Î‰Õ÷_ … fi◊Ì.” ±ı‰_ ¿ËÌ ±ıÕ…VÀ ◊≥±ı, ÷˘ › Á‘flı ! ÿÌ‘_ ±ıÀ·ı ’ı·˘ ±Î’HÎfiı »˘ÕÌ ÿı. …ı ÷ı flV÷ı »^ÀÌ Ω±˘ ±fiı ‹fi‹Î_ ±ı‹ fiËŸ ‹ÎfiÌ ⁄ıÁ‰Îfi_ ¿ı ⁄‘Î_ «œÌ ⁄ıÁÂı ÷˘ Â_ ¿flÌÂ_ ? ±ı Â_ «œÌ ‹ÎÀı ÷‹Îflı ±ı‹fiı ÁÌ‘Î_ ¿fl‰Î fiËŸ. ±ı ÷‹fiı ÁÌ‘Î ¿flı fiËŸ. ⁄ıÁı ? «œÌ ⁄ıÁ‰ÎfiÌ ¿˘≥ „@÷ … ‘flΉ÷_ fi◊Ì. ±Î ⁄‘Î_ ¿‹˝fiÎ …ı‰_ ‹Y›_ ±ı‰_ Á˘fiÎfi_. ≠¿ÚÏ÷ ¿˘≥fiÌ ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ÁÌ‘Ì ◊Λ fiËŸ. µÿ›◊Ì ¤‹flÕÎ fiΫı »ı ! ‹ÎÀı …ı‹ ÷ı‹ ¿flÌfiı ±Î…fi˘ Âø‰Îfl ¿·ı ¿>÷flÎfiÌ ’Ò»ÕÌ ‰Î_¿Ì fiı ‰Î_¿Ì … flËı ±ıÀ·ı ±Î’HÎı «ı÷Ìfiı «Î·Ì±ı. …ı‰Ì ‰√fl ¿ÎœÌ fiά˘, ¿· ¿Ì ⁄Î÷ ¿· ÿı¬ ·ı_√ı. ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ¿_≥¿ ÀıÀ˘ ˢ ÷ı ¤·ı ˢ, “±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl”. eÀ‰Îfi˘ ◊›˘ ÷˘ √‹ı ÷ı flÌ÷ı ÷ıfiı œÎ_¿Ì ÿı‰˘, ÏŒfl ÿı¬ ·ı_√ı. ±Î‹ Ïÿ‰Á˘ ÀˆÕ¿Î‰ÎfiÌ …B›Î±ı ÷‹ı fiÎ ÀˆÕ¿Î‰Ì ÷ıfiÎ◊Ì “‰Î≥Œ” ‰‘Îflı ÁÌ‘Ì ¿Îœ‰Î. flËı. …ı √VÁ˘ fi◊Ì ¿fl÷˘ ±ıfi˘ ÷Î’ ⁄Ë Á¬÷ ˢ›. ±Î ±‹ı ¿˘≥fiı ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ › ‰œ÷Î fi◊Ì, »÷Î_ ±‹Îfl˘ ÷Î’ ⁄Ë ·Î√ı. ±ı Á‘flı·_ @›Î_ Á‘Ì À¿ı ?! ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±ı ÁÌ‘Ì ◊≥ Ω› ? ÿflı¿ ‰Î÷‹Î_ ±Î’HÎı Á΋Îfiı “±ıÕ…VÀ” ◊≥ …≥±ı ÷˘ ¿ıÀ·_ ⁄‘_ ÿÎÿÎlÌ — ÁÌ‘Î ◊‰Îfi˘ ‹Î√˝ … ’Ëı·ı◊Ì ±Î »ı. ÷ı ¿Ï‚›√‹Î_ Áfl‚ ◊≥ Ω›. ±Î’HÎı ΩıÕı Â_ ·≥ …‰Îfi_ »ı ? ¿˘≥ ¿ËıÂı ¿ı, “¤Î≥, ·˘¿˘fiı ’˘ÊÎ÷_ fi◊Ì. ’HÎ ±ıfiÎ ‰√fl »^À¿˘ fi◊Ì. ±ıfiı ÁÌ‘Ì ¿fl˘.” “±flı, ±ıfiı ÁÌ‘Ì ¿fl‰Î …≥ ÷˘ ÷_ ‰Î_¿˘ ◊≥ …≥Â.” ‹ÎÀı “‰Î≥Œ”fiı ÁÌ‘Ì ¿fl‰Î …¢ fiËŸ, …ı‰Ì ˢ› ÷ıfiı ¿flı¿À ¿Ë̱ı. ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı ±CÎfl_ ⁄Ë »ı. ±Î’HÎı ±ıfiÌ ΩıÕı ¿Î›‹fi_ ÁÎœ<_-ÁÏË›Îv_ ˢ› ÷˘ …ÿÌ ‰Î÷ »ı, ±Î ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ. ±ı ±CÎfl_ fi◊Ì, ±ı … ÁËı·_ »ı. √ΛfiÎ_ ÷˘ ±ı¿ ±‰÷Îfl ’»Ì ÷˘ @›Î_› ω¬flÎ≥ ’ÕÂı. ⁄_fiıfiÎ ‹flHο΂ …ÿÎ, ÏÂ_√ÕÎ √Λfiı ¤Îflı. ⁄_fiıfiÎ_ ¿fl‹ …ÿÎ_ ! ¿Â_ ·ı‰Î› fiËŸ fiı ÿı‰Î› fiËŸ ! ±ËŸ◊Ì ÷ı ¿˘fiı ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎfiı ’HÎ ±ı ‹Îflı fiı ? I›Î_ …Âı ÷ıfiÌ ÂÌ ¬⁄fl ? ±Î’HÎı ÁÌ‘Ì ¿fḻı fiı ±Î‰÷Î …L‹ı Ω› ¿˘”¿fiı ¤Î√ı ! ÿÎÿÎlÌ — ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ ±Î’HÎfiı ‰Î√Ì Ω›. ÏÂ_√Õ_ ‰Î√‰Î ±Î‰ı
 • 24. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 233 234 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ÷˘ ±Î’HÎı ±Î‹ ¬ÁÌ …≥±ı, ÷ı‰_ ±ËŸ ’HÎ ¬ÁÌ …‰Îfi_ ! ±Î ÷˘ T›‰ËÎfl µ¿ı·‰˘, “±ıÕ…VÀ” ◊≥fiı ! ‰Î_‘˘ @›Î_ ±Î‰ı »ı ? ‹ÎflÌ ’ˆHÎı·Ì fiı ‹ÎflÌ “‰Î≥Œ”. ±flı, Lˢ› “‰Î≥Œ” ±Î “ËÁ⁄LÕ” … fi◊Ì ÷˘ ’»Ì “‰Î≥Œ” ˢ÷Ì ËÂı ? ±Î ÷˘ ≠ë¿÷ν — T›‰ËÎfl‹Î_ flËı‰Îfi_ ÷˘ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ±ı¿’ZÎÌ ÷˘ fiÎ ±fiÎÕÌfiÎ ¬ı· »ı ! ±Î›˝≠Ω @›Î_ flËÌ »ı ±I›Îflı ? ˢ‰_ Ωı≥±ı fiı ? Á‘Îfl‰Î ¿fl÷Î_, Á‘fl‰ÎfiÌ …wfl ! ÿÎÿÎlÌ — T›‰ËÎfl ÷˘ ±ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı “±ıÕ…VÀ” ◊≥±ı ±ıÀ·ı ’ÎÕ˘ÂÌ › ¿Ëı ¿ı, “⁄‘Î CÎıfl {CÎÕÎ »ı, ’HÎ ±Î CÎıfl {CÎÕ˘ fi◊Ì.” ≠ë¿÷ν — “’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· »ı” ±ı‰_ V‰Ì¿ÎflÌ ·≥fiı ’IfiÌfiı Á‘ÎflÌ ±ıfi˘ T›‰ËÎfl ÁÎfl΋Î_ ÁÎfl˘ √HÎΛ. …ıfiÌ ΩıÕı fiÎ ŒÎ‰ı I›Î_ … „@÷ fiΠ¿Λ ? ¿ı‚‰‰ÎfiÌ »ı. ŒÎT›_ I›Î_ ÷˘ „@÷ »ı …. fiÎ ŒÎ‰ı ±ı ÷˘ fi⁄‚Î≥ »ı. ÿÎÿÎlÌ — Á‘Îfl‰Î ‹ÎÀı ’˘÷ı … Á‘fl‰ÎfiÌ …wfl »ı. ¿˘≥fiı ‹Îflı ⁄‘Î ΩıÕı ¿ı‹ ŒÎ‰ı »ı ? …ıÀ·Î ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ·ı¢ ÷ıÀ·Ì „@÷±˘ Á‘ÎflÌ Â¿Î÷˘ … fi◊Ì. …ı Á‘Îfl‰ÎfiÎ ≠›Ifi‰Î‚Î »ı ÷ı ⁄‘Î_ ±Ë_¿ÎflÌ ‰‘Âı ±fiı ±Â„@÷±˘ ÷ÒÀÌ …Âı. ÁÎ«Ì Á‹…HÎ ÷˘ ⁄Ì∞ ⁄‘Ì »ı. ’˘÷ı Á‘›˘˝ ±ıÀ·ı Á΋˘ Á‘flÌ … Ω›. ‹ı_ ±ı‰Î› Ωı›ı·Î »ı ¿ı Á‹…HÎfiı ÷΂Î_ ‰Î√Âı I›Îflı … ◊Âı. …ı ⁄ËÎfl ⁄‘˘ Á‘Îfl˘ ¿fl‰Î fiÌ¿Y›Î ˢ› »ı fiı CÎfl‹Î_ ±ı‹fiÌ “‰Î≥Œ” “iÎÎfiÌ” ÷˘ Á΋˘ ‰Î_¿˘ ˢ› ÷˘ › ÷ıfiÌ ΩıÕı “±ıÕ…VÀ” ◊Λ, ±Î√‚ ±Î⁄w fi◊Ì Ë˘÷Ì, ‹‘fl ±Î√‚ ±Î⁄w fi◊Ì Ë˘÷Ì. ±Î ¿≥ “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiı Ωı≥fiı «Î·ı ÷˘ ⁄‘Ì Ω÷fiÎ_ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ¿fl÷Î_ ±Î‰ÕÌ Ω÷fiÎ ‹ÎHÎÁ˘ »ı ? ’Ëı·˘ ÷_ Á‘fl. Ë_ Á‘Îv_, Ë_ Á‘Îv_ ±ı ¬˘À˘ Ω›. ±ÎfiÌ ’λ‚ ÁΛLÁ Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ‰Ì÷flÎ√ ◊≥ Ω±˘, flÎ√¶ıÊ ≥√˘≥{‹ »ı. ±flı, ÷Îv_ … Ãı¿ÎHÎ_ fi◊Ì, ÷ı ÷_ Â_ Á‘Îfl‰Îfi˘ »ı ?! fiÎ ¿fl˘. ±Î ÷˘ ‹ËŸ ¿_≥¿ ±ÎÁ„@÷ flËÌ Ω› »ı, ÷ı◊Ì ‹Îfl ’Õı »ı. ’Ëı·Î_ ’˘÷ı ÕÎèÎÎ ◊‰ÎfiÌ …wfl »ı. “‹ËΉÌfl” ‹ËΉÌfl ◊‰Î ‹ÎÀıfi˘ … ±Î T›‰ËÎfl‹Î_ ±ı¿’ZÎÌ, Ïfi—V’ÚË ◊≥ √›Î ˢ› ÷ı ‰Î_¿Î ¿Ëı‰Î›. ≠›Ifi ¿fl÷Î Ë÷Î ±fiı ÷ıfi˘ ±ÎÀ·˘ ⁄‘˘ ≠¤Î‰ ’Õ›˘ »ı ! ’E«ÌÁ˘ ±Î’HÎfiı …wfl ˢ› ÷˘ Á΋˘ ‰Î_¿˘ ˢ› ÷˘ › ÷ıfiı ‹fiÎ‰Ì ·ı‰˘ ’Õı. ‰Ê˝ Á‘Ì ÷˘ ±ı‹fi˘ ≠¤Î‰ …÷˘ fi◊Ì !!! ±‹ı ¿˘≥fiı Á‘Îfl÷Î fi◊Ì. ±Î VÀıÂfi ’fl ‹…^fl Ωı≥÷˘ ˢ› ÷˘ ±ı ±ÎfiοÎfiÌ ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ › ÷ıfiı «Îfl ±ÎfiÎ ±˘»Î‰kÎÎ ¿flÌfiı ‹fiÎ‰Ì ·ı‰˘ ’Õı, ±fiı fiÎ Âıfiı Á‘Îfl‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl ?! ‹fiΉ̱ı ÷˘ ±ı ⁄ı√ ±Î’HÎÎ ‹Î◊Î ’fl … fiάı fiı ? ÷‹Îflı Á‘Îfl‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl ¿ıÀ·˘ »ı ? …ı‹Î_ «ˆ÷L› »ı ÷ıfiı “Õ˘LÀ ÁÌ ·Î˜{, M·Ì{ ÁıÀ·”. Á΋Îfiı “ÁıÀ·‹ıLÀ” ·ı‰Î ¿Ëı‰Îfi_. Á‘Îfl‰Îfi˘ ÷‹fiı ¢ ±Ï‘¿Îfl ? ±Î ¿’Õ_ ‹ı·_ ◊›_ ˢ› ÷˘ ±ıfiı “÷‹ı ±Î‹ ¿fl˘, ÷ı‹ ¿fl˘.” ±ı‰_ ¿Ëı‰Î ‹ÎÀı ÀÎ≥‹ … @›Î_ ˢ› ? ±Î’HÎı ÁÎŒ ¿fl‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı I›Î_ Á΋ı◊Ì ¿˘≥ Ω÷fi_ Á΋ÎfiÌ Á˘ ¤Ò· ˢ› ÷˘ › ±Î’HÎı ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ … ¤Ò· ¿ËÌfiı ±Î√‚ Ïfl±ı¿Âfi fi◊Ì. ±fiı …ı‹Î_ «ˆ÷L› »ı ±ı ÷˘ Ïfl±ı¿Âfi‰Î‚_ »ı, ±ıfiı fiÌ¿‚Ì …‰Îfi_. ±Î ¿Î‚‹Î_ “·Î˜ı” (¿Î›ÿα˘) ÷˘ Ωı‰Î÷˘ ËÂı ? ±Î ÷‹ı Â_ Á‘Îfl˘ ? ±Î ≠¿ÚÏ÷ ’˘÷ÎfiÌ … Á‘fl÷Ì fi◊Ì I›Î_ ⁄ÌΩfiÌ Â_ ÷˘ »ıS·ı ’ÎÀ·ı ±Î‰Ì √›ı·_ »ı ! F›Î_ …±˘ I›Î_ ÿ˘ÕÎÿ˘Õ fiı Á‘fl‰ÎfiÌ ? ’˘÷ı … ¤‹flÕ˘ »ı. ±Î ⁄‘Î À˘MÁ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ¤Î√ΤÎ√ ! ·˘¿ √Ò_«Î≥ √›ı·Î_ »ı !! CÎıfl Ω› ÷˘ ‰Î≥Œ ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı, ≠¿ÚÏ÷fiı ±Î‘Ìfi »ı, ’vÊ ◊›˘ fi◊Ì. ’vÊ ◊›Î ’»Ì … ’vÊÎ◊˝ »˘¿flÎ_ ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı, fi˘¿fḻı Ω› ÷˘ Âıà ⁄Ò‹˘ ’ÎÕı, √ÎÕÌ‹Î_ Ω› ÷˘ µI’Lfi ◊Λ. ±Î ÷˘ ’vÊÎ◊˝ Ωı›˘ … fi◊Ì. ¤ÌÕ‹Î_ ‘yÎ ¬Î› ! @›Î_› ÏfiflÎ_÷ fiËŸ. ÏfiflÎ_÷ ÷˘ Ωı≥±ı fiı ? ¿˘≥
 • 25. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 235 236 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ·ÕÌ ’Õı ÷˘ ±Î’HÎı ÷ıfiÌ ÿ›Î ¬Î‰Ì ¿ı ±Ë˘Ë˘, ±Îfiı ¿ıÀ·˘ ⁄‘˘ ¿ÂÎfi˘ ¿y˘ fiÎ ’¿Õ̱ı. …ı ’ÎHÎ̱ı ‹√ «Õı ±ıfiÎ◊Ì «ÕΉ̱ı, »ı‰Àı ±¿‚ÎÀ ËÂı ÷ı ·ÕÌ ’Õı »ı ! ±¿‚Λ ÷ı ⁄‘Î fi⁄‚Î »ı. √ÀflfiÎ_ ’ÎHÎ̱ı ’HÎ «ÕΉ̱ı !! ≠ë¿÷ν — CÎHÎÌ ‰¬÷ ±ı‹ ⁄fiı ¿ı ±ı¿ Á‹›ı ⁄ı …HÎ ÁÎ◊ı ±Î ⁄ËÎfl‰ÏÀ›Î ‹‚Ì Ω› ÷ıfiÌ ΩıÕı “ÏÕÁ˚±ıÕ…VÀ” ◊≥±ı ÷˘ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ±ı¿ … ‰Î÷ ’fl ·ı‰Îfi_ ˢ› ÷˘ ÷ı … ‰¬÷ı ⁄‘ı ÂÌ ±ı ‹Îflı. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î’HÎı fiyÌ ¿fḻı ¿ı ±ıfiı “±ıÕ…VÀ” ◊≥fiı ¿Î‹ flÌ÷ı ’ˢ«Ì ‰‚Λ ? ·ı‰_ »ı. ’»Ì ±ıfiı ’һ̱ı ¿ı, “¤≥, ÷ÎflÌ ÂÌ ≥E»Î »ı ? Ωı ¤≥, ±‹ı ÷˘ ΩhÎÎ ¿fl‰Î fiÌ¿Y›Î »Ì±ı. ÷ıfiı ±ıÕ…VÀ ◊≥ …≥±ı”. ÿÎÿÎlÌ — ⁄ıµ ΩıÕı ·ı‰Î›. ±flı, ÁÎ÷ …HÎ ΩıÕı ·ı‰Îfi_ ˢ› ÷˘ › ·≥ ¿Λ. ±ı¿ ’Ò»ı, “‹Îv_ Â_ ¿›Ù ?” I›Îflı ¿Ë̱ı, “ËÎ ⁄Î, ÷ÎflÎ ±Î ‰Î_ÿflÎfiÌ ¬ÎÕÌ √_‘Λ ÷˘ ±ıfiı Â_ ‰œ‰Î …‰Î› ? ÷ı‹ ±Î ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı ¿flÌÂ_. ⁄ÌΩfiı › ±ı‹ ¿ËÌÂ_.” ÷‹ı ¿Ëı¢ ÷ı‹ ¿flÌÂ_ ‹ÎHÎÁ˘ √_‘Λ »ı ÷ıfiı ¿_≥ ¿Ëı‰Î …‰Î› ? √_‘Λ ±ı ⁄‘Ì ¬ÎÕ̱˘ “T›‰ÏV◊÷”fiÌ ⁄ËÎfl ◊‰Îfi_ fi◊Ì, ‹ÎÀı √‹ı ÷ı flÌ÷ı {CÎÕ˘ fiÎ ∂¤˘ ¿Ëı‰Î› fiı Á√_‘Ì ±Î‰ı ±ı ⁄Î√ ¿Ëı‰Î›. …ı …ı √_‘Λ »ı ±ı ⁄‘Î ¿Ëı ¿fl¢. »ı ¿ı ÷‹ı ±‹ÎflÌ ΩıÕı ‰Ì÷flÎ√ flˢ ! ±Î ÷˘ ÁÎv-¬˘À_ ¿Ëı‰Î◊Ì ¤Ò÷Î_ ’…‰ı »ı. ±Î’HÎı ÷˘ ⁄_fiıfiı ±Î “±ıÕ…VÀ ±ı‰fl̉ıfl” fiËŸ ◊Λ ÷˘ √Î_ÕÎ ◊¢ ⁄‘Î. Á΋Îfiı Áfl¬Î_ ¿flÌ fiά‰ÎfiÎ_ »ı. ±Îfiı ÁÎv_ ¿èÎ_ ±ıÀ·ı ’ı·_ ¬˘À_ ◊›_, ±ıÀ·ı »_»ıÕuÎ ¿fl˘ ÷ı◊Ì … √Î_ÕÎ ◊Λ. ±Î ¿>÷flÎfiı ±ı¿ Œıfl˘ »_»ıÕ̱ı, ⁄ÌΩ ’»Ì ±ı ’…‰ı. ’HÎ ⁄_fiıfi_ Ï‹Z«fl ¿flÌ fiά̱ı ±ıÀ·ı ’»Ì ±Áfl fiÎ Œıfl, hÎÌΩ Œıfl »_»ıÕ̱ı I›Î_ Á‘Ì ±ı ±Î’HÎÌ ±Î⁄w flάı ’HÎ ’»Ì flËı. “±ıÕ…VÀ ±ı‰fl̉ıfl”fiÌ ±‹ı ¢‘¬˘‚ ¿flÌ »ı. ¬v_ ¿Ëı÷˘ ˢ› ÷˘ ⁄Ë »_»ıÕ ¿fḻı ÷˘ ±ı › ⁄«¿<_ ¤flÌ ·ı. ±ı› Á‹∞ Ω› ¿ı ±Î ÷ıfiÌ ΩıÕı › fiı ¬˘À<_ ¿Ëı÷˘ ˢ› ÷ıfiÌ ΩıÕı › “±ıÕ…VÀ” ◊Î. ±‹fiı fl˘… »_»ıÕı »ı ÷ı fiηΛ¿ »ı, fiÎ√˘ »ı. ±Î Á‹…‰Î …ı‰_ »ı. ¤Î_…√Õ ¿˘¥ ¿Ëı ¿ı, “÷‹Îfl΋Î_ ±y· fi◊Ì.” ÷˘ ±‹ı ÷ıfiı ÷fl÷ “±ıÕ…VÀ” ◊¥ ¿ÂÌ … ¿fl‰ÎfiÌ fiËŸ; ±ıÕ…VÀ ±ı‰fl̉ıfl. …¥±ı fiı ÷ıfiı ¿Ë̱ı ¿ı, “±ı ÷˘ ’Ëı·ı◊Ì … fiˢ÷Ì ! Ë‹HÎÎ_ ¿_≥ ÷_ ¬˘‚‰Î ±ÎT›˘ »ı ? ÷fiı ÷˘ ±Î…ı ±ıfiÌ ¬⁄fl ’ÕÌ, ’HÎ Ë_ ÷˘ fiËŸ ÷˘ T›‰ËÎflfiÌ √Ò_« ±Î_÷flı ! fiÎfi’HÎ◊Ì ±ı ΩHÎ_ »_.” ±Î‹ ¿Ë̱ı ±ıÀ·ı ¤Î_…√Õ ‹ÀÌ fiı ? ŒflÌ ±ı ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ±y· ¬˘‚‰Î … fiÎ ±Î‰ı. ±Î‹ fiÎ ¿fḻı ÷˘ ’Ëı·˘ ±Î T›‰ËÎfl Â̬‰Îfi˘ »ı. T›‰ËÎflfiÌ Á‹…HÎ ‰√fl ÷˘ “±Î’HÎı CÎıfl” @›Îflı ’ˢ_«Î› ? ·˘¿˘ Ω÷Ω÷fiÎ ‹Îfl ¬Î› »ı. ±‹ı ±Î Áfl‚ fiı ÁÌ‘˘ flV÷˘ ⁄÷ÎÕÌ ÿ≥±ı »Ì±ı ±fiı ±Î ≠ë¿÷ν — ±K›ÎI‹‹Î_ ÷˘ ±Î’fiÌ ‰Î÷ ‹ÎÀı ¿_≥ ¿Ëı‰Îfi_ … ±◊Õ΋HÎ ¿_≥ fl˘… fl˘… ◊Λ »ı ? ±ı ÷˘ F›Îflı ±Î’HÎÎ_ ¿‹˝fiÎ µÿ› fi◊Ì. ’HÎ T›‰ËÎfl‹Î_ › ±Î’fiÌ ‰Î÷ “À˘’”fiÌ ‰Î÷ »ı. ˢ› I›Îflı ◊Λ, ÷ıÀ·Î ’Òfl÷_ ±Î’HÎı “±ıÕ…VÀ” ◊‰Îfi_. CÎfl‹Î_ “·Ì·Î” ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ¿ı T›‰ËÎfl‹Î_ “À˘’”fi_ Á‹F›Î ÏÁ‰Î› ΩıÕı {CÎÕ˘ ◊›˘ ˢ› ÷˘ {CÎÕ˘ ◊›Î ’»Ì “·Ì·Î”fiı ˢÀ·‹Î_ ·≥ ¿˘≥ ‹˘ZÎı √›ı·˘ fiËŸ, √‹ı ÷ıÀ·_ ⁄Îfl ·Î¬fi ±ÎI‹iÎÎfi ˢ› ’HÎ …≥fiı, …‹ÎÕÌfiı ¬Â ¿fḻı, ˉı ÷Î_÷˘ fiÎ flËı‰˘ Ωı≥±ı. T›‰ËÎfl Á‹F›Î ÏÁ‰Î› ¿˘≥ ‹˘ZÎı √›ı·˘ fiËŸ ! ¿ÎflHÎ ¿ı T›‰ËÎfl “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ”fiı ±‹ı L›Î› ¿Ë̱ı »Ì±ı. ±Î√˛Ë-ÿflÎ√˛Ë ±ı »˘ÕfiÎfl »ı fiı ? ±ı fiÎ »˘Õı ÷˘ ÷‹ı Â_ ¿fl˘ ? ÷‹ı “ÂK‘ÎI‹Î” »˘ ¿_≥ L›Î› fiÎ ¿Ëı‰Î›. ¿˘≥ ’HÎ Ω÷fi˘ ±Î√˛Ë ±ı L›Î› fi◊Ì. ±‹ı …, ’HÎ T›‰ËÎfl »˘Õı ÷˘ fiı ? ÷‹ı T›‰ËÎflfiı √Ò_«‰ √Ò_«‰ ¿fl˘ »˘.
 • 26. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 237 238 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 {À’À µ¿ı· ·Î‰˘ fiı ? ±Î ‹÷¤ıÿ ’Õ‰Îfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ? ÷‹ÎflÌ “‰Î≥Œ”fiı Á˘ “Ïfl‰˘S›Âfi” ˢ› fiı ÷‹ÎflÎ ’Î_«Á˘ “Ïfl‰˘S›Âfi” ˢ› ±fiı ÷‹fiı ±Î ¤Î≥fiı ¿èÎ_ ˢ› ¿ı, “Ω ÿ¿Îfiı◊Ì ±Î≥VøÌ‹ ·≥ ±Î‰.” ‰E«ı “¿ÎµLÀfl’·Ì” fiά÷Î_ ±Î‰Õı fiËŸ ±ıÀ·ı ÷HάΠ{flı, {CÎÕÎ ◊Λ. ’HÎ ±ı ±Õ‘ı◊Ì ’λ˘ ±Î‰ı. ±Î’HÎı ’һ̱ı, “¿ı‹ ?” ÷˘ ±ı ¿Ëı ¿ı, ±flı ! ¿ıÀ·Ì¿ ‰Îfl ÷˘ “±ıÏL…fi” ˵ ÷ÒÀÌ Ω›. “Ïfl‰˘S›Âfi” Á‹F›Î “flV÷΋Î_ √‘ıÕ_ ‹Y›_ ÷ı◊Ì ! ±’¿fi ◊›Î_ !!” ˉı ±Îfiı ±Î‰ ¨‘_ ÷‹ı ? ±Î ‹…^flfiı ÷‹ı ‰Î÷ ¿fl˘ ÷˘ ÷‹ÎflÌ ‰Î÷ ±ıfiı ’ˢ_«ı fiËŸ. iÎÎfi ◊›_ »ı ÷ı ±Î’HÎı ¿ÎœÌ fiά‰_ Ωı≥±ı fiı ? ±ıfiı Á‹Ω‰‰_ ±ıfiÎ “Ïfl‰˘S›Âfi” ’«ÎÁ ˢ› fiı ÷‹ÎflÎ ’Î_«Á˘ ˢ›, ¿˘≥fiı ËΩfl Ωı≥±ı ¿ı ¤≥, √‘ıÕ΋Î_ ¤√‰Îfi flËı·Î »ı ‹ÎÀı ±’¿fi ¿Â_ ˢ÷_ ˢ›, ¿˘≥fiı ⁄ÎflÁ˘ ˢ›. …ı‰_ …ıfi_ ”Õı‰·’‹ıLÀ” ˢ› ÷ı ≠‹ÎHÎı fi◊Ì. ÷_ √‘ıÕÎfi˘ Ï÷flV¿Îfl ¿flÌ ÷˘ ÷ı ÷ı‹Î_ flËı·Î ¤√‰Îfifiı ’ˢ_«ı “Ïfl‰˘S›Âfi ” ˢ› . ‰E«ı “¿ÎµLÀfl’·Ì” fiά˘ ÷˘ … ±ıfiı ÷‹ÎflÌ »ı, ÷ı◊Ì ÷fiı ¤›_¿fl ÿ˘Ê ⁄ıÁı »ı. ŒflÌ ±Î‰_ fiÎ ◊Λ. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î ‰Î÷ ’ˢ_«ı. “¿ÎµLÀfl’·Ì” ±ıÀ·ı ÷‹Îflı ‰E«ı ’|˘ fiÎ_¬Ì ÷‹ÎflÎ ¨‘_ iÎÎfi ◊›_ »ı. ÷ıfiÎ ±Î‘Îflı “±ıÕ…VÀ” fi◊Ì ◊≥ ¿÷Î. “Ïfl‰˘S›Âfi” CÎÀÎÕÌ fiά‰Î ’Õı. Ë_ ÿflı¿ ‹ÎHÎÁfiÌ ΩıÕı “¿ÎµLÀfl’·Ì” fiÎ¬Ì ÿ™. ±ı¿·˘ ±Ë_¿Îfl ¿ÎœÌ fiά‰Î◊Ì … ‰‚ı ÷ı‹ fi◊Ì, “¿ÎµLÀfl’·Ì” - ±ıÕ…VÀ‹ıLÀfiÌ flÌ÷ ! ¿ÎµLÀfl’·Ì ’HÎ ÿflı¿fiÌ ΩıÕı fiά‰Ì ’Õı. ÷ı◊Ì ÷˘ ±‹Îflı ¿˘≥fiÌ ΩıÕı ±Î’HÎı ’Ëı·Î_ ±Î’H΢ ‹÷ fiÎ ‹Ò¿‰˘. Á΋Îfiı ’Ò»‰_ ¿ı ±Î ‹÷¤ıÿ … fiÎ ◊Λ fiı ! ±‹ı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î ¤Î≥fiÎ ±ÎÀ·Î … “Ïfl‰˘S›Âfi” »ı. ±ıÀ·ı ÷ı ≠‹ÎHÎı Ë_ “¿ÎµLÀfl’·Ì” √˘Ã‰Ì ÿ™. ±‹fiı ⁄Î⁄÷‹Î_ ÷‹Îflı Â_ ¿Ëı‰_ »ı ? Á΋˘ ±ıfi_ ’¿ÕÌ flάı ÷˘ ±‹ı ±‹Îv_ ÷˘ fiÎfiÎ ⁄΂¿ ΩıÕı ’HÎ ⁄Ë ŒÎ‰ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±‹ı ÷ı‹fiÌ ΩıÕı «Î·ÌÁ »˘ÕÌ ÿ≥±ı. ±Î’HÎı ÷˘ ±ıÀ·_ … Ωı‰Îfi_ ¿ı ¿›ı flV÷ı Á΋Îfiı ÿ—¬ fiÎ “Ïfl‰˘S›Âfi” √˘Ã‰Ì ÿ≥±ı ±ıÀ·ı ±ıfiı ‹ÎflÌ ‰Î÷ ’ˢ_«ı, fiËŸ ÷˘ ±ı ◊Λ. ±Î’H΢ ±Ï¤≠Λ Á΋Πµ’fl ⁄ıÁÎÕ‰˘ fiËŸ. Á΋Îfi˘ ±Ï¤≠Λ ‹ÂÌfi ÷ÒÀÌ Ω›. ±Î’HÎı ·ı‰˘. ±‹ı ÷˘ ⁄‘Îfi˘ ±Ï¤≠Λ ·≥fiı “iÎÎfiÌ” ◊›Î »Ì±ı. Ë_ ‹Îfl˘ ±Ï¤≠Λ ¿˘≥ ’fl ⁄ıÁÎՉΠΩ™ ÷˘ Ë_ … ¿Î«˘ ’ÕÌ Ω™. ≠ë¿÷ν — ¿˘≥ ’HÎ, Á΋ÎfiÎ “·ı‰·” µ’fl ±Î‰ı ÷˘ … ‰Î÷ ±Î’HÎÎ ±Ï¤≠Λ◊Ì ¿˘≥fiı ÿ—¬ fiΠˢ‰_ Ωı≥±ı. ÷ÎflÎ “Ïfl‰˘S›Âfi” ◊Λ ? ±œÎflÁ˘fiΠˢ› fiı Á΋ÎfiÎ »Á˘fiΠˢ› fiı ÷_ ÷Îfl˘ ±Ï¤≠Λ ±ıfiÎ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıfiÎ “Ïfl‰˘S›Âfi” ’fl ±Î‰ı ÷˘ … ‰Î÷ ◊Λ. ’fl ⁄ıÁÎÕı ÷˘ Á΋Îfi_ ±ıÏL…fi ÷ÒÀÌ Ω›. ±ıfiÎ ⁄‘Î_ √Ì›fl ⁄ÿ·‰Î ±Î ÷‹ÎflÌ ΩıÕı ‰Î÷«Ì÷ ¿fl÷Î_ ±‹ÎflÎ_ “Ïfl‰˘S›Âfi” ¿›Î_fiÎ ¿›Î_ …≥ ’Õı. ±Î‰ı ! ±Î¬Î ‰SÕ˝‹Î_ ŒflÌ ±Î‰ı !! “¿ÎµLÀfl’·Ì” ÷‹fiı fiά÷Î_ fiÎ ≠ë¿÷ν — “Ïfl‰˘S›Âfi” ±ıÀ·ı Â_ ? ±Î‰Õı ÷ı‹Î_ ±˘»Î_ “Ïfl‰˘S›Âfi”‰Î‚Î ±ı_Ï…fifi˘ ¢ ÿ˘Ê ? ±ı ÷˘ ÷‹Îfl˘ ÿ˘Ê ¿ı “¿ÎµLÀfl’·Ì” fiά÷Î_ fiÎ ±Î‰ÕÌ ! ÿÎÿÎlÌ — ±Î ω«ÎflfiÌ …ı V’ÌÕ »ı ÷ı ÿflı¿fiı …ÿÌ Ë˘›. ¿Â_ ⁄L›_ ˢ› ÷˘ ÷ı ±ı¿ Ï‹ÏfiÀ‹Î_ ÷˘ ¿ıÀ·_ › ÿı¬ÎÕÌ ÿı, ±ıfiÎ ⁄‘Î ±‰‚_ ¿Ëı‰Î◊Ì ¿¿‚ÎÀ ◊›˘ .... ’›Î˝›˘” ±ıÀ-±ı-ÀÎ≥‹” ÿı¬ÎÕÌ ÿı. ±Î ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ≠ıÏÁÕLÀ˘fiı Ï‹ÏfiÀfiÎ ⁄ÎflÁ˘ ⁄ÎflÁ˘ “Ïfl‰˘S›Âfi” Œfl÷Πˢ›, ÷˘ ±‹ÎflÎ ’Î_« ËΩfl ˢ›. ≠ë¿÷ν — ’Ï÷fi˘ ¤›, ¤Ï‰W›fi˘ ¤›, “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ·ı‰Î ÿı÷˘ ‹ËΉÌflfiı ·Î¬ “Ïfl‰˘S›Âfi” Œfl÷Î ! fi◊Ì. I›Î_ ±Î√‚ “±Î’HÎı ±ıfiı Á‘ÎflfiÎfl ¿˘HΔ ±ı ›Îÿ flËı÷_ fi◊Ì,
 • 27. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 239 240 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 fiı Á΋Îfiı «ı÷‰HÎÌ w’ı ⁄˘·Î≥ Ω› »ı. ±Îfiı, ±fiı ±Î’HÎı “±Î’HÎ_” ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·˘. T›‰ËÎfl ±ıÀ·ı ÿÌ‘ı·_ ’λ_ ±Î’̱ı ÷ı. Ë‹HÎÎ_ ¿˘≥ ¿Ëı ¿ı, “«_ÿ·Î·‹Î_ ±y· fi◊Ì.” ÷˘ ±Î’HÎı ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ “T›‰ÏV◊÷”fi˘ µ’›˘√ ¿flı, “T›‰ÏV◊÷” ŒÌÀ ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î ÿÌ‘ı·_ … ’λ_ ±ÎT›_ ! ±Î Ωı Á‹Ωı ÷˘ ÷ıfi_ fi΋ ◊≥ Ω› ÷˘ ¿Â˘ ‰Î_‘˘ ±Î‰ı ÷ı‹ fi◊Ì. ’»Ì ¿Â_ ’Ò»‰Î …ı‰_ … fiÎ T›‰ËÎfl ¿Ëı‰Î›. ±I›Îflı T›‰ËÎfl ¿˘≥fiı »ı … fiËŸ. …ıfiı T›‰ËÎfl flËı. ‘HÎÌ ±Î‰ı ±ıÀ·ı ◊Î‚Ì ’ÎÀ·˘ ‹Ò¿Ìfiı ¿Ë̱ı ¿ı, “«Î·˘ …‹‰Î !” T›‰ËÎfl »ı ±ıfi˘ Ïfiç› Ïfiç› »ı. ±ı‹fiÌ ≠¿ÚÏ÷ ⁄ÿ·Î‰ÎfiÌ fi◊Ì. …ı ≠¿ÚÏ÷ ±Î’HÎı Ωı≥fiı, ’Á_ÿ ¿flÌfiı ’ˆHÎÌfiı ±ÎT›Î ÷ı ≠¿ÚÏ÷ Ãıà Á‘Ì Ωı‰ÎfiÌ. ‹ÎÀı ’Ëı·ı ÿËÎÕı Â_ fiˢ÷Î ... fiı ÁQ›¿˚ ¿Ëı‰Î◊Ì ¿@‚ÎÀ ‹ı ! ΩHÎ÷Î ±Î ≠¿ÚÏ÷ ±Î‰Ì … »ı ? ÷ı … ÿËÎÕı »^À_ ◊≥ …‰_ Ë÷_ fiı ! ‰À·Î›Î Â_ ¿fl‰Î ‰‘Îflı ? ≠ë¿÷ν — ¿˘≥±ı ΩHÎÌ Ωı≥fiı ±Î ‰V÷ Œı_¿Ì ÿÌ‘Ì ÷˘ I›Î_ ±Î ¿«¿«◊Ì Á_ÁÎfl‹Î_ ¿Â˘ ŒÎ›ÿ˘ ◊÷˘ fi◊Ì, fi¿ÁÎfi … ◊Λ ±Î√‚ ¿›_ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ·ı‰_ ? »ı. ¿«¿« ±ıÀ·ı ¿¿‚ÎÀ ! ÷ı◊Ì ¤√‰Îfiı ±ıfiı ¿ÊΛ ¿èÎÎ. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ Œı_¿Ì ÿÌ‘_, ’HÎ »˘¿fl˘ Œı_¿Ì ÿı ÷˘ › ±Î’HÎı ÷‹ÎflÎ_ ⁄ıfiÌ ±_ÿfl “≠˘O·ı‹” ‰‘ı ÷ı‹ …ÿ_ ◊÷_ Ω›. “≠˘O·ı‹” “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_. ⁄Î’ »˘¿flÎfiı Œı_¿Ì ÿı ÷˘ ±Î’HÎı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_. I›Îflı “Á˘S‰” ◊≥ Ω› ’»Ì …ÿ_ fiÎ ◊Λ. …ÿ≥◊Ì ÿ—¬ »ı. ±fiı ⁄‘Î_fiı Â_ ±Î’HÎı ‘HÎÌfiı Œı_¿Ì ÿı‰Îfi˘ ? ±ı¿fi_ ÷˘ ÿ‰Î¬Îfi_ ¤ı√_ ◊›_, ˉı “≠˘O·ı‹” ∂¤Î ◊‰ÎfiÎ, ÷‹Îflı ±ı¿·Î_fiı ◊Λ »ı ±ı‰_ fi◊Ì. …ıÀ·Î_±ı ’λÎ_ ⁄ı ÿ‰Î¬ÎfiÎ ∂¤Î_ ¿fl‰Î_ ?! ±fiı ’»Ì …›Îflı ±ıfiı ·Î√ ±Î‰ı ÂÎÿÌ ¿flÌ ÷ıfiı “≠˘O·ı‹” ∂¤Î ◊›Î ‰√fl flËı fiËŸ. I›Îflı ±ı ±Î’HÎfiı ’»ÎÕı, ’»Ì hÎHÎ ÿ‰Î¬ÎfiÎ_ ∂¤Î_ ◊›Î_. ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ¿Â_ ¿Ëı‰Îfi_ … fiËŸ ? ¿‹˝fiÎ µÿ›◊Ì {CÎÕÎ «ÎS›Î ¿flı, ’HÎ ∞¤◊Ì ±‰‚_ ⁄˘·‰Îfi_ ⁄_‘ ¿fl˘. ‰Î÷ ’ıÀ‹Î_ fiı ’ıÀ‹Î_ … flά˘, CÎfl‹Î_ ¿ı ⁄ËÎfl ⁄˘·‰Îfi_ ⁄_‘ ÿÎÿÎlÌ — ¿Ëı‰Îfi_, ’HÎ ÁQ›¿˚ ¿Ëı‰_ Ωı ⁄˘·÷Î_ ±Î‰Õı ÷˘. fiËŸ ¿fl˘. ÷˘ ¿>÷flÎfiÌ ’ıà ¤Á ¤Á ¿fl‰Îfi˘ ±◊˝ Â_ ? ‹ÎÀı ÁQ›¿˚ ¿Ëı‰_. ±Ë˘ ! T›‰ËÎfl ±ıÀ·ı … .... ≠ë¿÷ν — ÁQ›¿˚ ±ıÀ·ı ¿ı‰Ì flÌ÷fi_ ? ÿÎÿÎlÌ — “±˘Ë˘Ë˘ ! ÷‹ı ±Î ⁄Î⁄Îfiı ¿ı‹ Œı_¿›˘ ? Â_ ¿ÎflHÎ ≠ë¿÷ν — ≠¿ÚÏ÷ fiÎ Á‘flı, ’HÎ T›‰ËÎfl ÷˘ Á‘fl‰˘ Ωı≥±ı ±ıfi_ ?” I›Îflı ±ı ¿ËıÂı ¿ı, “ΩHÎÌ Ωı≥fiı Ë_ ¿_≥ Œı_¿<_ ? ±ı ÷ı ‹ÎflÎ fiı ? ËÎ◊‹Î_◊Ì »À¿Ì √›˘ fiı Œı_¿Î≥ √›˘ ?” ÿÎÿÎlÌ — T›‰ËÎfl ÷˘ ·˘¿˘fiı ±Î‰Õ÷˘ … fi◊Ì. T›‰ËÎfl ¿˘≥ ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘, ±ı ¬˘À_ ⁄˘S›Î fiı ? ÿËÎÕ˘ ±Î‰Õ›˘ ˢ÷, ±flı ±Õ‘˘ ¿·Î¿ı › ±Î‰Õ›˘ ˢ÷ ÷˘ › CÎHÎ_ ◊≥ √›_ ! T›‰ËÎfl ÷˘ Á‹…›Î … fi◊Ì. T›‰ËÎfl ±ıÀ·ı Â_ ? µ’·¿ ! ÿÎÿÎlÌ — ±ı …^Ã_ ⁄˘·ı ±ı ±Î’HÎı Ωı‰Îfi_ fiËŸ. …^Ã_ ⁄˘·ı ¿ı T›‰ËÎfl ±ıÀ·ı ÁI› fiËŸ. ±Î ÷˘ T›‰ËÎflfiı ÁI› … ‹ÎfiÌ ·Ì‘_ »ı. ÁΫ_ ⁄˘·ı ±ı ±ıfiÎ ±Î‘Ìfi »ı, ±ı ±Î’HÎÎ ±Î‘Ìfi fi◊Ì. ±ı ±ıfiÌ T›‰ËÎfl‹Î_ ÁI› ±ıÀ·ı “Ïfl·ıÏÀ‰” ÁI› ÷ı. ±ËŸfiÌ fi˘À˘ ÁÎ«Ì Ë˘› ‹fl∞‹Î_ ±Î‰ı ÷ı‰_ ¿flı. ±ıfiı …^Ã_ ⁄˘·‰_ ˢ› ¿ı ±Î’HÎfiı ¬·ÎÁ ¿fl‰Î ¿ı ¬˘ÀÌ Ë˘›, ⁄ıµ “I›Î_”fiÎ VÀıÂfiı ¿Î‹ ·Î√÷Ì fi◊Ì. ‹ÎÀı ‹ı· ’Ò‚˘ ˢ› ±ı ±ıfiÎ ÷Î⁄΋Î_ »ı. flÎhÎı ±Î’HÎÎ ‹ÎÀ·Î‹Î_ {ıfl fiÎ¬Ì ±Î’ı ÷˘
 • 28. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 241 242 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ±Î’HÎı ÷˘ ¬·ÎÁ … ◊≥ …≥±ı fiı ! ‹ÎÀı ±Î’HÎÎ ÷Î⁄΋Î_ …ı fi◊Ì ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ◊≥ ¿ı. ±Î’HÎı ÷˘ Á΋˘ ‹‚ı ÷˘ ¿ı‹ »˘ ? ¿ı‹ ÷ı ±Î’HÎı Ωı‰Îfi_ fiËŸ. ÁQ›¿˚ ¿Ëı÷Î_ ±Î‰Õı ÷˘ ¿Î‹fi_ »ı ¿ı, “¤≥, fiËŸ ? ±ı‹ ¿Ëı‰_. Á΋˘ …flÎ ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flı ÷˘ ±Î’HÎı …flÎ ‘Ì‹ı flËÌfiı ±Î‹Î_ Â_ ÷‹fiı ŒÎ›ÿ˘ ◊›˘ ?” ÷˘ ±ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı ¿⁄Ò· ¿flÂı. ÁQ›¿˚ “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·” ¿fl‰˘. ±ıfi˘ Ïfi¿Î· ÷˘ ¿fl‰˘ … ’ÕÂı fiı …›Îflı ¿Ëı÷Î fi◊Ì ±fiı ÷‹ı ’Î_« ÂıflfiÌ ±Î’˘ ÷˘ ’ı·˘ ÿ ÂıflfiÌ ±Î’ı ! I›Îflı ? ±⁄˘·Î flˢ ÷ı◊Ì ¿_≥ Ïfi¿Î· ◊≥ √›˘ ? ±ı Ïfi¿Î· ◊÷˘ ≠ë¿÷ν — ¿Ëı÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı ÷˘ ’»Ì Â_ ¿fl‰_ ? «Ò’ ⁄ıÁ‰_ ? fi◊Ì ±ıÀ·ı ÷˘ ±⁄˘·Î ∂¤Î ◊Λ »ı. ±⁄˘·Î ±ıÀ·ı ⁄˘Ωı, …ıfi˘ Ïfi¿Î· fiÎ ◊›˘ ±ıfi˘ ⁄˘Ωı. ±Î’HÎı ÷˘ ÷fl÷ ±ıfiı ∂¤Î flάÌfiı ÿÎÿÎlÌ — ‹˙fi flËı‰_ ±fiı Ωı›Î ¿fl‰_ ¿ı “@›Î ˢ÷Πˈ ?” ¿Ë̱ı, “∂¤Î flˢ fiı, ±‹ÎflÌ ¿_≥ ¤Ò· ˢ› ÷˘ ‹fiı ¿Ë˘. ‹ÎflÌ ⁄Ë ÏÁfiı‹Î‹Î_ »˘¿flÎ_ ’»ÎÕı »ı I›Îflı Â_ ¿fḻı »Ì±ı ±Î’HÎı ? ¿Ëı‰Îfi˘ ¤Ò·˘ ◊Λ »ı. ÷‹ı ÷˘ ⁄Ë Ë˘Ï›Îfl, ¤HÎı·Î ÷ı ÷‹ÎflÌ fiÎ ◊Λ ’HÎ ±Ï‘¿Îfl ¬fl˘ ⁄‘Î_fi˘, ’HÎ ¿¿‚ÎÀ ‰‘ı fiËŸ ±ı‰Ì flÌ÷ı ¿Ëı‰Îfi˘ Ë_ ¤HÎı·˘ ±˘»˘ ±ıÀ·ı ‹ÎflÌ ⁄Ë ¤Ò·˘ ◊Λ.” ±ı‹ ¿Ë̱ı ±ıÀ·ı ±ı ±Ï‘¿Îfl. ⁄οÌ, …ı ¿Ëı‰Î◊Ì ¿¿‚ÎÀ ‰‘ı ±ı ÷˘ ‹Ò¬Î˝fi_ ¿Î‹ »ı. flÎ∞ ◊≥ Ω›. À¿˘fl, ±Ë_¿Îfl’Ò‰˝¿ fi ¿flΛ ! ≠ë¿÷ν — ±ı‰_ ¿Ëı‰Î◊Ì › ±ı fifl‹ fiÎ ’Õı ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ? ≠ë¿÷ν — T›‰ËÎfl‹Î_ ¿˘≥ ¬˘À_ ¿fl÷˘ ˢ› ÷ıfiı À¿˘fl ¿fl‰Ì ’Õı ÿÎÿÎlÌ — fifl‹ fiÎ ’Õı ÷˘ ±Î’HÎı Â_ ¿fl‰Îfi_ ? ±Î’HÎı ¿ËÌ »ı. ÷ıfiÎ◊Ì ÷ıfiı ÿ—¬ ◊Λ »ı, ÷˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±ıfi˘ Ïfi¿Î· ¿fl‰˘ ? »^À‰Îfi_. ’»Ì ¢ µ’Λ ? …›Îflı I›Îflı ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ fifl‹ ◊Âı. ÀˆÕ¿Î‰Ìfiı fifl‹ ¿fl˘ ÷˘ ÷ı ÷ıfiÎ◊Ì ¿Â_ fifl‹ ◊Λ fiËŸ. ±Î…ı fifl‹ ÿÎÿÎlÌ — T›‰ËÎfl‹Î_ À¿˘fl ¿fl‰Ì ’Õı, ’HÎ ±ı‹Î_ ±Ë_¿Îfl ÁÏË÷ ÿı¬Î›, ’HÎ ±ı ‹fi‹Î_ fi˘_‘ flÎ¬Ì ‹ı·ı fiı ±Î’HÎı …›Îflı fifl‹ ◊≥±ı ◊Λ »ı ‹ÎÀı ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_. ÷ı ÿËÎÕı ÷ı ⁄‘_ ’λ_ ¿Îœı. ±ıÀ·ı …√÷ ‰ıfl‰Î‚_ »ı. Ïfi›‹ ±ı‰˘ »ı ≠ë¿÷ν — À¿˘fl fiÎ ¿fḻı ÷˘ ±ı ‹Î◊ı «œı ? ¿ı ‰ıfl flάı, ‹ËŸ ’fl‹ÎHα˘ Á_√˛ËÌ flάı ‹ÎÀı ±Î’HÎı ’Òflı’Òfl˘ ¿ıÁ ¨«ı ‹Ò¿Ì ÿı‰˘. ÿÎÿÎlÌ — À¿˘fl ÷˘ ¿fl‰Ì ’Õı, ’HÎ ¿Ëı÷Î_ ±Î‰Õ‰_ Ωı≥±ı. ¿Ëı÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı, T›‰ËÎfl fiÎ ±Î‰Õı ±ıÀ·ı ±Ë_¿Îfl ÁÏË÷ À¿˘fl ◊Λ. ≠¿ÚÏ÷ ≠‹ÎHÎı ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ .... ±ıÀ·ı ’λ‚◊Ì ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_. ÷‹ı Á΋Îfiı À¿˘fl ¿fl˘ ±ıÀ·ı Á΋Îfiı ¬˘À_ ÷˘ ·Î√Âı, ’HÎ ±ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl ¿fl ¿fl¢ ±ıÀ·ı » ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı Á΋Îfiı ±⁄˘·Î ÷˘Õ‰Î ¿Ë̱ı ¿ı ‹ÎflÌ ¤Ò· ‹ÏËfiı, ⁄Îfl ‹ÏËfiı ‰ÎHÎÌ ±ı‰Ì fiÌ¿‚Âı ¿ı Á΋Îfiı ‹ÌÃÌ ·Î√ı. ±I›Îflı ◊≥, ˉı ‹ÎŒÌ ‹Î√_ »_, ÷˘ › ’ı·˘ ‰‘Îflı «√ı ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ? ÷˘ “ÀıVÀıÕ” ‰ÎHÎÌ Ωı≥±ı. “±fiÀıVÀıÕ” ‰ÎHÎÌ ⁄˘·‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ëı‰Îfi_ ⁄_‘ ¿fl‰_. ±ıfiı ±ı‰_ ¿_≥¿ ¨‘_ ±Î flÌ÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl¢ ÷˘ √‹ı ÷ı‰_ ËÂı ÷˘ › ÁÌ‘_ ◊≥ …Âı. iÎÎfi ◊≥ √›_ ˢ› ¿ı-“⁄Ë÷ fi‹ı fiÎÿÎfi.” I›Î_ ’»Ì »ıÀÎ flËı‰_. ’»Ì ±Î ±⁄˘·Î ÷˘ ⁄˘Ωı ‰‘Îflı ! …ı ÏËÁÎ⁄ ◊Λ ÷ı ¬fl˘. ’HÎ …ıÀ·Î_ Áfl‚ ˢ› fiı I›Î_ ÷˘ µ¿ı· ·Î‰Ì fiά‰˘. ±Î’HÎı CÎfl‹Î_ ¿˘HÎ ¿˘HÎ Áfl‚ »ı ±fiı ¿˘HÎ ¿˘HÎ ‰Î_¿<_ »ı. ±ı ≠ë¿÷ν — ±⁄˘·Î ·≥ ‰Î÷fiı À΂‰Î◊Ì ±ıfi˘ Ïfi¿Î· ◊≥ ¿ı ? fiÎ Á‹∞±ı ?
 • 29. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 243 244 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ≠ë¿÷ν — Á΋˘ Áfl‚ fiΠˢ› ÷˘ ±ıfiÌ ÁÎ◊ı ±Î’HÎı T›‰ËÎfl ¿Á˘ÀÌ ±Î‰ı ±ı ’H›ÂÎ‚Ì ¿Ëı‰Î› ! ‹ÎÀı µ¿ı· ·Î‰‰˘, …¿ ÷˘ÕÌ fiά‰˘? fiÎ ’¿Õ‰Ì. ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ ‹ı‚ı ±Î’H΢ ÿ˘Ê ¿ËÌ ÿı‰˘. fiËŸ ÷˘ ±ı ¿Ëı÷Î_ ˢ› I›Îflı ±Î’HÎı ¬Â ◊‰_ ¿ı, ±˘Ë˘Ë˘, ÷‹ı ±‹Îfl˘ ÿ˘Ê ΩHÎÌ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ÷˘Õ‰˘. T›‰ËÎfl ÷˘Õ‰Î◊Ì ÷ÒÀ÷˘ fi◊Ì. T›‰ËÎfl √›Î ! ⁄Ë ÁÎv_ ¿›Ù ! ÷‹ÎflÌ ⁄Ï© ±‹ı ΩHÎ̱ı fiËŸ. ÷˘Õ‰Î◊Ì ÷ÒÀı ±ı‰˘ »ı › fiËŸ. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı I›Î_ ‹˙fi flËı‰_ ¿ı ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ «ÌœÎÂı ±ıÀ·ı ±Î’H΢ ÏËÁÎ⁄ ’÷Ì …Âı. ±Î’HÎı ‹˙fi flά̱ı .... Á΋Îfi_ Á‹Î‘Îfi ¿flΉ˘ fiı ! ±ıÀ·ı ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ ±ı Ï«œÎ› fiı Ω÷ı … ⁄˘·ı ¿ı “÷‹ı ⁄˘·÷Î fi◊Ì, ¿ıÀ·Î ÿËÎÕÎ◊Ì ‹Ò_√Î Œfl˘ »˘ !” ±Î‹ Ï«œÎ› ±ıÀ·ı ±Î’HÎ_ ’÷Ì …Âı, ¿˘≥ ¤Ò· ËÂı ÷˘ Á΋ı ¿Ëı÷˘ ËÂı fiı ? ‹ÎÀı ¤Ò· ¤Î_√Ì fiά˘ I›Îflı Â_ ◊Λ ÷ı ? ±Î ÷˘ Ω÷Ω÷fi_ ·˘¬_Õ Ë˘› »ı, ±‹fiı ⁄‘Î_ fiı ! ±Î …√÷‹Î_ ¿˘≥ ∞‰ ¿˘≥fiı ÷¿·ÌŒ ±Î’Ì Â¿ı fiËŸ ±ı‰_ V‰÷_hÎ ±˘‚¬Î›. ¿ıÀ·Î_¿fiı ⁄Ë √fl‹ ¿fḻı ÷˘ ‰‚Ì Ω›. ¿ıÀ·Î¿fiı ¤ßÌ‹Î_ »ı, ±fiı ÷¿·ÌŒ ±Î’ı »ı ÷ı ’Ò‰ı˝ Õ¬· ¿flı·Ì ÷ı◊Ì. ÷ı ¤Ò· ¤Î_√Ì fiά˘ ‹Ò¿‰_ ’Õı, ’»Ì {À ⁄ı Ë◊˘ÕÎ ‹Î›Î˝ ¿ı ÁÌ‘_ ◊≥ Ω›. ±Î ÷˘ Ω÷ ’»Ì ÏËÁÎ⁄ flËı fiËŸ. Ω÷fiÎ_ ·˘¬_Õ »ı ! ±Î‹Î_ ±ÎI‹Î ±ı ±ÎI‹Î »ı, ’fl‹ÎI‹Î »ı ±fiı “·Î· ‰Î‰À˘” ¿˘≥ ‘flı ÷˘ Á‹∞ …‰_ ¿ı ±Î‹Î_ ±Î’HÎÌ ¿_≥ ·˘¬_Õ ±ı ·˘¬_Õ »ı. ±Î ⁄‘Ì ‘Î÷ »ı. ¤Ò· »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ÷ıfiı ’Ò»‰_ ¿ı, “¤≥, ·Î· ‰Î‰À˘ ¿ı‹ ‘flı »ı ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı ¿ı, “÷‹ı ±Î‹ ¿ı‹ ¿›Ù Ë÷_ ?” I›Îflı ±Î’HÎı ±ıfiÌ ‹ÎŒÌ Áfl‚÷Î◊Ì ›ı µ¿ı· ±Î‰ı ! ‹Î√̱ı fiı ¿Ë̱ı ¿ı, “ˉı ÷˘ ÷_ ·Ì·˘ ‰Î‰À˘ ‘flÌ fiı ?” I›Îflı ±ı ËÎ ¿Ëı. ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎfiı CÎfl‹Î_ ¿˘≥ ‰V÷fi_ K›Îfi flËı÷_ fiΠˢ›, CÎflfiÎ_ ±Î’HÎfiı K›Îfi flά˘, K›Îfi flά˘ ¿Ëı÷Πˢ›, »÷Î_ fiÎ flËı ÷˘ ±‹fiı ¿˘≥ ·Î· ‰Î‰À˘ ‘fl÷_ … fi◊Ì. ±‹ı ÷˘ ⁄‘Î_fiÎ ·Ì·Î ÷ı ‰¬÷ı Â_ ¿fl‰_ ? ‰Î‰ÀÎ Ωı≥±ı I›Îfl ’»Ì ±Î√‚ Ëı_Õ̱ı. ¿˘≥ ±ı¿ …HÎ ·Î· ‰Î‰À˘ fiÌ¿‚÷Ì ‰¬÷ı ‘flı ÷˘ ±ıfiı ’һ̱ı ¿ı, “¤≥ ÷_ ¿ı‹ ·Î· ‰Î‰À˘ ‘flı ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_ › fiËŸ. CÎflfiÎ_ ¿ı, “K›Îfi flά˘, K›Îfi flά˘.” »ı ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı ¿ı, “÷‹ı ÷˘ ±‹¿ ÷Îfl̬ı …‰ÎfiÎ Ë÷Î ÷ı ‰Ëı·Î I›Îflı ±Î’HÎı ¿Ëı‰_ ¿ı, “ËÎ, flάÌÂ_.” ±Î’HÎı K›Îfi flά‰Îfi_ fiyÌ ¿ı‹ Ω‰ »˘ ?” I›Îflı ±‹ı ±ıfiı ¬·ÎÁ˘ ¿fḻı ¿ı, “±Î ¿Î‹ ±Î‰Ì ¿fl‰_. ÷ı‹ »÷Î_ K›Îfi fiÎ flèÎ_ fiı ¿>÷v_ ’ıÁÌ √›_ I›Îflı ¿Ë̱ı ¿ı, “‹fiı ’Õ›_ ±ıÀ·ı fiÎ »^À¿ı …‰_ ’Õı »ı !” ±ıÀ·ı ±ı Á΋ı◊Ì ¿Ëı ¿ı, “÷˘ ÷˘ K›Îfi fi◊Ì flËı÷_.” ±ıfi˘ µ¿ı· ÷˘ ·Î‰‰˘ ’Õı fiı ? ±‹fiı › ¿˘≥±ı ÷‹ı Ω‰, Ω‰ ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ.” K›Îfi flά‰Îfi_ Á˘_M›_ ˢ› ÷˘ ±‹ı K›Îfi flά̱ı, ÷ı‹ »÷Î_ fiÎ flèÎ_ ÷˘ ¿ËÌ ÿ≥±ı ¿ı, “¤≥, ±Î flèÎ_ fiËŸ ±‹ÎflÎ◊Ì.” ±Î ÷˘ ÷ÎflÌ … ¤Ò·fiı ·Ì‘ı ·˘¿ ·Î· ‰Î‰À˘ ‘flı »ı, ’HÎ Ωı ÷_ ±ıfi˘ ¬·ÎÁ˘ ¿v_ ÷˘ …‰Î ÿı. ’HÎ ±Î ÷˘ ¿˘≥ ·Î· ‰Î‰À˘ ‘flı ±ı‰_ »ı fiı ±Î’HÎı ‹˘ÀÌ ™‹flfiÎ »Ì±ı ±ı‰˘ A›Î· fiÎ flËı ÷˘ ±ıÀ·ı ±yfl‹Ì ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flı, “…_√·Ì, …_√·Ì ±y· ‰√flfiÎ_, ·Î· ¿Î‹ ◊Λ. ⁄΂¿ …ı‰Ì ±‰V◊Πˢ› ÷˘ “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·” ÁflÁ ◊Λ. ‰Î‰À˘ ‘flı »ı ?” ±ı‹ ÕŒÕΉı. ±S›Î, ±Î ÷˘ ÷ı_ fi‰_ ∂¤_ ¿›Ù. ¿˘≥ ±‹ı ⁄΂¿ …ı‰Î ˢ≥ ±ı. ±ıÀ·ı ±‹ı …ı‰_ ˢ› ÷ı‰_ ¿ËÌ ÿ≥±ı, ±Î‹ı ·Î· ‰Î‰À˘ ‘flı »ı ‹ÎÀı “‘ıfl ≥{ Á‹◊Ÿ√ fl˘_√.” ¿˘≥ ±ı‹fiı ±ı‹ › ¿ËÌ ÿ≥±ı fiı ÷ı‹ı › ¿ËÌ ÿ≥±ı, ⁄Ë ‹˘ÀÎ≥ Â_ ¿fl‰ÎfiÌ ? ·Î· ‰Î‰À˘ ‘flı fiËŸ.
 • 30. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 245 246 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 {CÎÕÎ, fl˘… ÷ı ¿ı‹ ’˘ÊΛ ?! fi◊Ì ¿ı ¬˘Àfi˘ ‰ı’Îfl ¿fl˘ ! ¿_≥¿ fiŒ˘ ¿‹Î÷Î ÷˘ ËÂı fiı ? ≠ë¿÷ν — {CÎÕ΋Î_ ±Îfi_ÿ ±Î‰÷˘ ËÂı ! ÿÎÿÎlÌ — CÎfl‹Î_ {CÎÕÎ ◊Λ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÿÊ‹¿Î‚ »ı ±ıÀ·ı ÂÎ_Ï÷ flËı÷Ì fi◊Ì, ÷ı ⁄‚ı·˘ ≠ë¿÷ν — ËÎ. ⁄ÌΩfiı ⁄Î‚Ì ‹ı·ı I›Îflı ±ıfiı ÂÎ_Ï÷ ◊Λ. ¿˘≥ ±Îfi_ÿ‹Î_ ˢ› ÷ı ±ıfiı ÿÎÿÎlÌ — “‹Î≥SÕ” ◊Λ »ı ¿ı ¬flı¬flÎ ◊Λ »ı ? √‹ı fiËŸ ±ıÀ·ı ’·Ì÷˘ «Î_’Ìfiı ÷ı Ω› I›Îflı ±ıfiı ÂÎ_Ï÷ ◊Λ. ±Î‰˘ ≠ë¿÷ν — ¬flı¬flÎ ’HÎ ◊Λ, ’HÎ ⁄Ì…ı Ïÿ‰Áı ¤Ò·Ì …≥±ı. …√÷fi˘ V‰¤Î‰ »ı. ⁄οÌ, Ωfi‰fl˘ › ω‰ı¿‰Î‚Î_ ˢ› »ı, ±ı {CÎÕ÷Î_ fi◊Ì. ¿>÷flÎ_ › »ı ÷ı ’˘÷ÎfiÎ ·kÎΉ΂Î_ ˢ› ÷ı‹fiÌ ÁÎ◊ı ±_ÿfl˘±_ÿfl ÿÎÿÎlÌ — ¤Ò·Ì fiÎ Ω‰ ÷˘ ¿fl˘ Â_ ? ¤Ò·Ì …≥±ı ÷˘ … ŒflÌ fiÎ ·œı, ⁄ËÎflfiÎ ·kÎΉ΂Π±Î‰ı I›Îflı ⁄‘Î ¤ı√Î_ ‹‚Ìfiı ·œı. I›Îflı {CÎÕ˘ ◊Λ fiı ? ¤ÒS›Î fiΠˢ≥±ı ÷˘ ŒflÌ {CÎÕ˘ ¿˘HÎ ¿flı ? ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ±Î ±yfl‹Ì±˘ ‹Î_è΢‹Î_èÎ ·œı »ı ! ±Î ·˘¿˘ ω‰ı¿ÂÒL› ◊≥ √›Î ⁄_√·Î‹Î_ flËı »ı, ’Î_« …HÎ flËı »ı, »÷Î_ {CÎÕ˘ ¿flı »ı ! ¿<ÿfl÷ »ı !! ¬Î‰Î’̉Îfi_ ±Î’ı »ı I›Îflı ·˘¿ {CÎÕÎ ¿flı »ı ! ±Î ·˘¿˘ {CÎÕÎ, ¿·ıÂ- ¿_¿ÎÁ ¿fl‰Î‹Î_ … ÂÒflÎ »ı. “{CÎÕÎ≠Œ” ◊≥ …‰Î …ı‰_ ! …›Î_ ·œ‰ÎÕ »ı ±ı “±_ÕflÕı‰·MÕ” ≠Ω »ı. Áfl‰ˆ›_ ¿Îœ÷Î_ ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı {CÎÕ˘ fiÎ ¿fl‰˘ ˢ›, ±Î’HÎı ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì ±ıÀ·ı ·œ‰ÎÕ ◊Λ »ı. {CÎÕ˘ … fiÎ ¿fl÷Î ËÎ≥±ı »÷Î_ CÎfl‹Î_ ⁄‘Î {CÎÕÎ Á΋ı◊Ì fl˘… ¿›Î˝ …ıÀ·Î ‹fiW›˘ »ı ÷ıÀ·Î ‘‹˝ …ÿÎ …ÿÎ »ı. ’HÎ ’˘÷ÎfiÎ ‘‹˝fi_ ¿flı ÷˘ I›Î_ Â_ ¿fl‰_ ? ÿıv_ ⁄Î_‘ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ⁄Î¿Ì ‘‹˝ ÷˘ ÿflı¿fiÎ …ÿÎ »ı. µ’Îl›‹Î_ ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı “{CÎÕÎ≠ÒŒ” ◊≥ …‰_. “{CÎÕÎ≠Œ” ◊≥±ı ÷˘ Á΋ÎÏ›¿ ¿flı ÷ı › ÿflı¿fiÌ …ÿÌ …ÿÌ Ë˘›. ±flı, ¿ıÀ·Î¿ ÷˘ ’λ‚ … ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ flËı‰ÎÂı. ±‹ı ÷‹fiı “{CÎÕÎ≠ÒŒ” ¿flÌ ±Î’ÌÂ_. {CÎÕ˘ flèÎÎ flèÎÎ ¿Î_¿flÌ ‹Î›Î˝ ¿fl÷Πˢ›, ÷ı › ±ıfiÌ Á΋ÎÏ›¿ ¿flı ? ±Î‹Î_ ¿flfiÎfl˘ › ¿_ÀÎ‚Ì Ω› ±ı‰_ ±Î’b_ V‰v’ ˢ‰_ Ωı≥±ı. ¿˘≥ “‰SÕ˝”‹Î_ ‘‹˝ flè΢ fi◊Ì, ‹‹˝ flè΢ fi◊Ì. Ωı ‘‹ı˝ › flè΢ ˢ÷fiı ÷˘ CÎfl‹Î_ {CÎÕÎ › ±Î’HÎfiı “ÏÕ≠ıÁ” fiÎ ¿flÌ Â¿ı ±ı‰_ Ωı≥±ı. ±Î’HÎı “{CÎÕÎ≠ÒŒ” ◊≥ fiÎ ◊Î÷. ◊Λ ÷˘ ÷ı ‹ÏËfi΋Î_ ±ı¿Îÿ ‰Îfl ◊Λ. ±‹ÎÁ ‹ÏËfi΋Î_ ±ı¿ √›Î ’»Ì ¤Î_…√Õ … fiËŸ fiı ? ·˘¿˘fiı {CÎÕÎ ¿fl‰Î ˢ›, √΂˘ ÿËÎÕ˘ … ±Î‰ı fiı ! ±Î’‰Ì ˢ› ÷˘ › ‰Î_‘˘ fiËŸ. ±fiı »÷Î_ › fiNŒÀ ¿Ëı‰Î› fiËŸ, ≠ë¿÷ν — ËÎ. ∂·ÀÌ ΩB≤Ï÷ ¬Ò⁄ ‰‘Âı. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ hÎÌÁı › ÿËÎÕÎ ±‹ÎÁ. {CÎÕ΋Î_ Â_ ‹‚÷_ ‰ˆfl⁄Ì…‹Î_◊Ì {CÎÕÎ µÿ˚¤‰ı ! ËÂı ? ’Ò‰ı˝ …ı {CÎÕÎ ¿flı·Î ÷ıfiÎ_ ‰ıfl ⁄_‘Λ »ı ±fiı ÷ı ±Î…ı {CÎÕÎ w’ı ≠ë¿÷ν — fi¿ÁÎfi ‹‚ı. «Ò¿‰Î› »ı. {CÎÕ˘ ◊Λ ÷ı … CÎÕ̱ı ‰ıflfi_ ⁄Ì… ’ÕÌ Ω›, ÷ı ±Î‰÷ı ÿÎÿÎlÌ — ¬˘Àfi˘ ‰ı’Îfl ÷˘ ¿˘≥ ¿flı … fiËŸ fiı ? ¿˘≥ ¿Ëı÷_ ¤‰ı ∂√Âı.
 • 31. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 247 248 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±ı ⁄Ì… ¿ı‰Ì flÌ÷ı ÿÒfl ◊Λ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ‹ÎL›_ ¿ı “fi◊Ì √‹÷_” ÷ı◊Ì. ±Î œ˘· ‰√ÎÕ÷Ì Ë˘› ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ëı‰_ ¿ı, “±˘Ë˘Ë˘, œ˘· ⁄Ë ÁflÁ ‰Î√ı »ı !!” ±ıÀ·ı ÿÎÿÎlÌ — ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·” ¿›Î˝ ¿fl˘ ÷˘ ÿÒfl ◊Λ. ⁄Ë ¤Îflı ⁄Ì… ’Õ›_ ˢ› ÷˘ ‰Îfl ·Î√ı, ÂÎ_Ï÷ flά‰Ì ’Õı. ±Î’b_ ’»Ì ‹ËŸ ¿Â_ fiÎ ◊Λ. “±Î ¬flÎ⁄ »ı” ±ı‰˘ ±Ï¤≠Λ ±ÎM›˘ ±ıÀ·ı ¿Â_ ¿˘≥ ·≥ ·ı÷_ fi◊Ì. ¬Î‰Îfi_ ⁄ı ÀÎ≥‹ ‹‚ı, ¿’ÕÎ_ ‹‚ı, ’»Ì Â_ ‹ËŸ ⁄‘Ì ‹ÂÌfiflÌ ⁄√Õı. ±Î’HÎı ÷˘ fiÎÀ¿Ì› ¤ÎÊ΋Î_ ¿Ë̱ı ¿ı “⁄Ë Ωı≥±ı ? ÁflÁ œ˘· ‰√ÎÕ›˘.” ±ıÀ·ı ‹ËŸ ±Õı fiËŸ. ±˘flÕÌfiı ÷΂_ ‹ÎflÌfiı Ω›, ’HÎ ±Î’HÎfiı ⁄ı ÀÎ≥‹ ¬Î‰Îfi_ ‹‚ı ±Î “iÎÎfi” ‹Y›_ »ı ±ıÀ·ı ⁄‘_ “’ı‹ıLÀ” ¿flÌ Â¿Î›. ω¿À »ı ¿ı fi◊Ì ‹‚÷_ ±ıÀ·_ … Ωı‰_. ±Î’HÎfiı ’ÒflÌfiı Ω› ÷˘ › ¿∫ fiËŸ, Á_›˘√˘‹Î_ ÷˘ iÎÎfi ⁄Ë ÏË÷¿ÎflÌ »ı, iÎÎfifi_ “ÀıÏVÀ_√” ◊≥ Ω›. ±Î’HÎı ÁÒ≥ …≥±ı. ’Ò‰˝ ¤‰fiÎ_ ‰ıfl ±ı‰Î_ ⁄_‘Λı·Î_ ˢ› ¿ı ±Î’HÎfiı iÎÎfifiÌ fl˘… “≠ı@ÀÌÁ” ¿fl‰Î Ω‰ ÷˘ ¿Â_ “ÀıÏVÀ_√” fiÎ ◊Λ. ±ı ÷˘ ÷΂΋Î_ ⁄_‘ ¿flÌ fiı Ω› ! ‰ıfl fiı ’λ_ ±HÎÁ‹…HÎ◊Ì ⁄_‘Λı·_ ! ±ı¿ Œıfl˘ ω¿À Á_Ωı√ ±Î‰Ì Ω› ÷˘ ⁄‘_ “ÀıVÀıÕ” ◊≥ Ω› ! Á‹…HΉ΂_ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı Á‹∞ …≥±ı ¿ı ±Î Á‹…HΉ΂_ »ı, ÷˘ › µ¿ı· ±Î‰Ì Ω›. ˉı ±HÎÁ‹…HÎfi_ ˢ› I›Î_ ÂÌ flÌ÷ı µ¿ı· ±Î‰ı? ±Î Áÿ˚ω«ÎflHÎÎ, ¿ıÀ·Ì ÁflÁ !! ±ıÀ·ı I›Î_ ‰Î÷fiı »˘ÕÌ ÿı‰Ì. ±‹ı ÷˘ ±ıÀ·_ ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î {CÎ՛Π’»Ì “‰Î≥Œ”fiÌ ΩıÕı iÎÎfi ◊¿Ì, ‰ˆfl⁄Ì… »^Àı ! ‰Ëı‰Îfl … fiÎ ‹Î_Õ‰Îfi˘ ˢ› ÷˘ …ÿÌ ‰Î÷ »ı. ’HÎ ŒflÌ ⁄˘·‰Îfi_ »ı ÷˘ ’»Ì ‰E«ıfiÌ ⁄‘Ì … ¤ÎÊÎ ¬˘ÀÌ »ı. ±‹Îflı ±Î ·Z΋Î_ … ˢ› ˉı ‰ıfl ⁄‘Î_ »˘ÕÌ fiά‰ÎfiÎ_. ‹ÎÀı ¿˘”¿ Œıfl˘ ±‹ÎflÌ ’ÎÁı◊Ì ¿ı ⁄ı ¿·Î¿ ’»Ì ŒflÌ ⁄˘·‰Îfi_ »ı, ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ¿«¿« fiÎ ¿fḻı. ±Î “V‰w’iÎÎfi” ‹ı‚‰Ì ·ıΩı ±ıÀ·ı ⁄‘Î_ ‰ıfl »^ÀÌ Ω›. ±Î ¤‰‹Î_ fiı ±Î ÷˘ ÷‹Îflı ±Ï¤≠Λ ŒflÌ ⁄ÿ·‰Îfi˘ fiΠˢ› ÷˘ …ÿÌ ‰Î÷ »ı. ¤‰‹Î_ … ⁄‘Î_ ‰ıfl »˘ÕÌ ÿı‰ÎfiÎ_, ±‹ı ÷‹fiı flV÷˘ ÿı¬ÎÕÌÂ_. Á_ÁÎfl‹Î_ ±Ï¤≠Λ ±Î’H΢ ⁄ÿ·Î› fiËŸ ÷˘ ±Î’HÎ_ ¿flı·_ ¬v_ »ı. ŒflÌ Ωı ·˘¿ ¿_À΂Ìfiı ‹˘÷ ÂÎ◊Ì ¬˘‚ı »ı ? ±Î µ’ÎÏ‘±˘ √‹ı fiËŸ ÷ı◊Ì. ‰Î÷ “‰Î≥Œ” ΩıÕı ⁄ıÁ‰ÎfiÎ … fiΠˢ ÷˘ {CÎ՛Π±ı ¬v_ »ı. ’HÎ ±Î ÷˘ ÷˘ Á‹…‰Ì ’ÕÂı fiı ? ¿›Î_ Á‘Ì ‹U¿ı·Ì‹Î_ ’ÕÌ flËı¢ ? ±Î ÷˘ ±Î‰÷Ì ¿Î·ı ŒflÌ ΩıÕı ⁄ıÁÌfiı …‹‰ÎfiÎ »ı. ÷˘ ’»Ì ¿Î·ı fiÎÀ¿ ¿›Ù ∞‰ÕÎ_ …ı‰_ ∞‰fi ◊≥ √›_ »ı. fi›˘˝ ÷flŒÕÎÀ, ÷flŒÕÎÀ fiı ÷flŒÕÎÀ! ÷ıfi_ Â_ ? ±ı ω«Îfl ¿fl‰˘ ’Õı fiı ? ±Î ·˘¿˘ ÷· Âı¿Ì Âı¿Ìfiı ‰Î‰ı ‹fiW›‹Î_ ±ÎT›Î ’»Ì ÷flŒÕÎÀ ¿ı‹ ˢ› ? …ı ⁄˛õÎ_Õfi˘ ‹ÎÏ·¿ ¿Ëı‰Î› »ı ÷ı◊Ì ⁄‘Ì ‹Ëıfi÷ fi¿Î‹Ì Ω› »ı {CÎÕÎ ◊÷Πˢ› I›Îflı ·Z΋Î_ ˢ‰_ ÷ıfiÌ ±Î ÿÂÎ ! ±Î¬_ …√÷ ÷flŒÕÎÀ‹Î_ »ı fiı ÷flŒÕÎÀ fiΠˢ› ÷˘ Ωı≥±ı ¿ı ±Î ¿‹˘˝ fiΫ fi«Î‰ı »ı. ’»Ì ±ı “fiΫ”fi˘ iÎÎfi’Ò‰˝¿ µ¿ı· ‹Ò»Î˝‹Î_ ˢ›. ±Î ⁄ı ÏÁ‰Î› ⁄ËÎfl …√÷ fi◊Ì. ±fiı ÷_ iÎÎfiCÎfi ·Î‰‰˘ Ωı≥±ı. ±ÎI‹Î ◊›˘ ÷˘ Õ¬˘ √›˘. ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î ÷˘ {CÎÕÎ ¿flfiÎfl ⁄Lfiı …HÎαı Á‹…‰_ …ı‰˘ ±Ï¤≠Λ ÷ı‰Ì ±Áfl ! Ωı≥±ı fiı ? ≠ë¿÷ν — œ˘· ‰Î√÷_ ˢ› ÷˘, Ï«Ïœ›Îfiı Ï«œ «œÌ ¿ı‹ Ω› ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ±Î ÷˘ “Á⁄ Á⁄ ¿Ì Á‹Î·˘.” ±Î’HÎı Á‘fḻı »ı? ÷˘ Á΋ı‰Î‚˘ Á‘flı. ±Î ÷˘ ω«ÎflHÎÎ »ı, fiı CÎÕÌ ’»Ì ΩıÕı ⁄ıÁ‰Îfi_
 • 32. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 249 250 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 »ı ÷˘ ’»Ì ¿¿‚ÎÀ ÂÎfiı ? ÂÎÿÌ ¿flÌ »ı ÷˘ ¿¿‚ÎÀ ÂÎfiı ? ÷‹Îflı “÷‹ı ±Î‰Î »˘, ÷‹ı ÷ı‰Î »˘, ÷‹ı ±‹ÎflÎ ±ÁÌ· ’fl ±Î‹ …ßÎ √≥¿Î·fi_ ¤·Î≥ √›_ ˢ› fiı ±‹fiı ÷˘ ⁄‘Ì … ‰V÷ “iÎÎfi”‹Î_ ËÎ…fl ±Îfl˘’ ¿fl˘ »˘” ¤Áı. ±Î’HÎfiı ±ı‹ ·Î√ı »ı ¿ı ±Î ⁄ıµ ⁄ËÎfl ˢ›. Ωı ¿ı ±Î ÷˘ Áÿ˚ω«ÎflHÎÎ »ı ÷ı “iÎÎfi” fiΠˢ› ÷ıfiı ’HÎ ¿Î‹ fiÌ¿‚Ìfiı ‹Îfl_‹ÎflÎ ¿flÂı. ’HÎ ⁄ËÎfl fiÌ¿Y›Î ’»Ì Ωı≥±ı ÷˘ ⁄ıµ ΩıÕı ±Î‰ı. ±Î ±iÎÎfi◊Ì ‹Îfiı »ı ¿ı ±ı «œÌ ‰Î√Âı. ¿˘≥ ±‹fiı ’Ò»ı ÷˘ ⁄ıÁÌfiı ÀıVÀ◊Ì «Î ’Ì÷Πˢ› ! ±‹ı ¿Ë̱ı ¿ı, “÷_ › ¤‹flÕ˘ fiı ±ı › ¤‹flÕ˘ ÷ı ÂÌ flÌ÷ı «œÌ ≠ë¿÷ν — ±ı “ÕˇÎ‹ıÏÀ¿” ·œuÎ ¿Ëı‰Î› ? ‰Î√Âı ? ±ı ¿_≥ ±ıfiÎ ÷Î⁄΋Î_ »ı ?” ÷ı ±ı “T›‰ÏV◊÷”fiÎ ÷Î⁄΋Î_ »ı. ±fiı ‰Î≥Œ «œÌfiı ¿›Î_ µ’fl ⁄ıÁ‰ÎfiÌ »ı ? ÷‹ı …flÎ fi‹÷_ ±Î’˘ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı ’˘’À‹V÷Ì ¿Ëı‰Î›. “ÕˇÎ‹ıÏÀ¿” ÷˘ “iÎÎfiÌ ’vÊ” ±ıÀ·ı ±ı Ï⁄«ÎflÌfiÎ ‹fi‹Î_ › ±˘Ïfl›˘ ’Òfl˘ ◊Λ ¿ı ˉı ‘HÎÌ ‹ÎflÎ ÏÁ‰Î› ¿˘≥fiı ±Î‰Õı fiËŸ. ’˘’À˘ ‹V÷Ì ¿flı ÷˘ ±Î’HÎı √¤flÎ≥ …≥±ı ¿Î⁄Ò‹Î_ »ı ! ±ıÀ·ı Á_÷˘Ê ◊Λ ±ıfiı. ¿ı ⁄ıµ Ë‹HÎÎ_ ‹flÌ …Âı, ’HÎ fiÎ ‹flı. ±ı ÷˘ ±‹◊Î ±‹◊Î «Î_«˘ ‹Î›Î˝ ¿flı, ¿˘≥fiı ‰Î√ı fiËŸ ±ı‰Ì «Î_«˘ ‹Îflı. Â_¿Î, ±ı › ‰œ‰ÎÕfi_ ¿ÎflHÎ ! ±‹ı ‰ÎHÎÌfiı “flı¿Õ˝ ¿ËÌ »ı fiı ? “flı¿Õ˝” ‰Î√ ‰Î√ ¿fl÷Ì Ë˘› CÎfl‹Î_ ‹˘ÀÎ ¤Î√fiÌ ‰œ‰ÎÕ˘ ±I›Îflı Â_¿Î◊Ì ∂¤Ì ◊≥ Ω› »ı ¿ı “‹ÏH΋Î_ ±y· fi◊Ì. ‹ÏH΋Î_ ±y· fi◊Ì.” I›Îflı ±Î’HÎı › √ΉΠ±Î ¿ı‰_ »ı ¿ı Â_¿Î◊Ì V’_ÿfi˘ ∂Õı fiı ±ı V’_ÿfi˘fiÎ ¤Õ¿Î Ω√ı. ±fiı ·Î√‰_ ¿ı “‹ÏH΋Î_ ±y· fi◊Ì”. Ωı Ïfi—Â_¿ ◊Λ fiı ÷˘ ¤Õ¿Î ±ıfiÌ ‹ı‚ı Â‹Ì Ω›. ‘HÎÌ-‘ÏHΛÎHÎÌ ⁄ıµ Â_¿Î‰Î‚Î_ ◊Λ ÷˘ ’»Ì ¤Õ¿Î ÂÌ flÌ÷ı ‹ı ? ±ı¿fiı ÷˘ Ïfi—Â_¿ ◊›ı ‹‹÷ÎfiÎ ±Î_ÀÎ, µ¿ı·Î› ¿≥ flÌ÷ı ? … »^À¿˘. ‹Î⁄Î’fiÌ ‰œ‰ÎÕ˘◊Ì ⁄΂¿˘fiÎ Á_V¿Îfl ⁄√Õı. ‹ÎÀı ⁄΂¿˘fiÎ Á_V¿Îfl fiÎ ⁄√Õı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ⁄Lfiı …HÎαı Á‹∞fiı Ïfi¿Î· ·Î‰‰˘ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ¿Î‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ › ‘HÎÌfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ ¿fl‰Îfi_. Ωı≥±ı. ±Î Â_¿Î ¿Îœı ¿˘HÎ ? ±Î’HÎ_ “iÎÎfi” ÷˘ Á_’ÒHν Ïfi—Â_¿ ⁄fiΉı ±ı¿ ÿËÎÕ΋Î_ » ‹ÏËfiÎfi_ ‰ıfl ¿’Î≥ Ω›, ±fiı ±‘˘˝ ÿËÎÕ˘ ◊Λ ÷˘ ÷ı‰_ »ı ! ±ÎI‹ÎfiÌ ±fi_÷ ÂÏ@÷±˘ »ı !! ‹Îfi˘ fiı hÎHÎ ‹ÏËfiÎ ÷˘ ¿’Î≥ Ω› »ı ! ’flH›Î ’Ëı·Î_ ‘HÎÌ ΩıÕı ‹‹÷Î Ë÷Ì ? fiÎ. ÷˘ ‹‹÷Î @›Îfl◊Ì ⁄_‘Î≥? ·Bfi ‰¬÷ı «˘flÌ‹Î_ ±ı‰Ì ‰ÎHÎÌfiı fi¤Î‰Ì ·≥±ı ! Á΋ÁÎ‹Ì ⁄ıÃÎ ±ıÀ·ı ÷ı fiyÌ ¿›Ù ¿ı ±Î ‹ÎflÎ ‘HÎÌ ±ÎT›Î, …flÎ ΩÕÎ »ı fiı Â΋‚Î »ı ±Î ’»Ì ±ı‹HÎı › fiyÌ ¿›Ù ¿ı ±Î ±‹ÎflÎ_ ‘ÏHΛÎHÎÌ ±Î ÀÌ’˘› ‰Î√ı ÷˘ ±Î’HÎı ÷ıfiı √fiı√Îfl fi◊Ì √HÎ÷Î. ’HÎ ⁄Ì…_ ±ÎT›Î. I›Îfl◊Ì “‹ÎflÎ, ‹ÎflΔfiÎ …ı ±Î_ÀÎ ‰ÎB›Î ÷ı ±Î_ÀÎ ‰Î√ ‰Î√ ‹Îflı ÷˘ ÷ıfiı √fiı√Îfl √HÎı. ¿>÷v_ ±Î’HÎfiı ‹Îflı fiËŸ fiı ¬Î·Ì ¤Á¤Á ¿flı »ı. ÷ı ’_ÿfl ‰Ê˝fiÌ ±Î ÏŒS‹ »ı ÷ıfiı “fi ˢ› ‹ÎflÎ, fi ˢ› ‹ÎflÎ.” ¿flı ÷˘ ±Î’HÎı ÷ıfiı «·Î‰Ì ·≥±ı »Ì±ı fiı Ωı ‹ÎHÎÁ ËÎ◊ µ’ÎÕ÷˘ ¿flÌ I›Îflı ±ı ±Î_ÀÎ µ¿ı·ÎÂı fiı ‹‹÷Î ÷ÒÀÂı. ±Î ÷˘ ·Bfi ◊›Î fiΠˢ› fiı ±ı¿·_ ¤Á¤Á ¿flı ÷˘ fi¤Î‰Ì ·ı‰_ fiÎ Ωı≥±ı ! ¤Á ±ıÀ·ı I›Îfl◊Ì ±Ï¤≠Λ˘ ∂¤Î ◊›Î, “≠ıF›ÏÕÁ” ∂¤˘ ◊›˘ ¿ı “±Î ±Î‰Î “À V’Ì¿.” “⁄ο˝” ±ıÀ·ı ¤Á‰_. “±Î ⁄ˆflÌ ⁄Ë ¤V›Î ¿flı »ı” ±ı‰_ ⁄˘·ı »ı, ÷ı‰Î »ı.” ÷ı ’Ëı·Î_ ¿_≥ Ë÷_ ? ˉı ÷˘ ±Î’HÎı ‹fi‹Î_ fiyÌ ¿fl‰_ »ı fiı ? ±Î ‰¿Ì·˘ › ¿˘À˝‹Î_ ¤Á÷Î fi◊Ì ? ’ı·˘ …… ⁄ıµfiı ¤Á÷Î ¿ı, “…ı »ı ÷ı ±Î »ı.” ±fiı ±Î’HÎı Ω÷ı ’Á_ÿ ¿flÌfiı ·ÎT›Î »Ì±ı. ˉı Ωı›Î ¿flı ! ±Î ‰¿Ì·˘ Ïfi·ı˝’÷Î◊Ì ¤Áı »ı fiı ? ¿˘À˝‹Î_ ÷˘ Á΋ÁÎ‹Ì ¿Î_≥ ‘HÎÌ ⁄ÿ·Î› ?
 • 33. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 251 252 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ⁄‘ı … ŒÁ΋HÎ ! @›Î_ …‰_ ? ⁄‘_ ±ıÀ·ı ±ıfiı ±Î …_Ω‚ ’˘ÊΛ, ⁄Î¿Ì …√÷‹Î_ ‹{Î ¬˘‚‰Î ‹Î√ı ÷ı ±Î‹Î_ ÷˘ ‰‚Ì ¿_≥ ‹{Πˢ÷Ì ËÂı ? …ıfi˘ flV÷˘ fi◊Ì ±ıfiı Â_ ¿Ëı‰Î› ? …ıfi˘ flV÷˘ fiΠˢ› ÷ıfiÌ ¿ÎHÎ-‹˘¿ÎHÎ fiÎ ¿flΛ. ±Î ŒflÏ…›Î÷ …√÷ »ı ! CÎfl‹Î_ ‰Ëfi˘ ’˘·_’˘·, @›Î_ Á‘Ì œÎ_¿‰Ì ?! ¿·ı‰΂˘ V‰¤Î‰ fiÎ √‹÷˘ ˢ›, ‹˘ÀΤÎ≥fi˘ V‰¤Î‰ fiÎ √‹÷˘ ˢ›, ±Î ⁄Î… ⁄Î’∞fi˘ V‰¤Î‰ fiÎ √‹÷˘ ˢ›, ÷ı‰Î À˘‚΋Î_ ‹ÎHÎÁ ±Î ÷˘ ⁄‘_ ⁄fiΉÀÌ …√÷ »ı ! fiı CÎfl‹Î_ ¿¿‚ÎÀ ¿flÌ, flÕÌ ±fiı ŒÁÎ≥ Ω› ÷˘ › flËı‰_ ’Õı. @›Î_ Ω› ÷ı ? ±Î ŒÁ΋HÎfi˘ ¿_À΂˘ ’»Ì ‹˘œ_ ‘˘≥fiı ⁄ËÎfl fiÌ¿‚ı !! ±Î’HÎı ’һ̱ı, “¿ı‹ «_ÿ¤Î¥ ?” ±Î‰ı, ’HÎ …‰_ @›Î_ ? «˘√flÿ‹fiÌ ‰ÎÕ˘ »ı. Á‹Î…fiÌ ‰ÎÕ˘ ˢ›, I›Îflı ±ı ¿Ëı, “⁄Ë ÁÎv_ »ı.” ±S›Î, ÷ÎflÌ ±Î_¬‹Î_ ÷˘ ’ÎHÎÌ »ı, ‹˘œ_ “Á‹Î… ‹fiı Â_ ¿ËıÂı ?” Áfl¿ÎflfiÌ › ‰ÎÕ˘ ˢ›. Ωı ¿_À΂Ìfiı ‘˘≥fiı ±ÎT›˘ ˢ›. ’HÎ ±Î_¬ ÷˘ ·Î· ÿı¬Î› fiı ? ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ¿ËÌ …‚Á‹ÎÏ‘ ·ı‰Î …ËfiÎ Ï¿fiÎflı Ω› ÷˘ ’˘·ÌÁ‰Î‚Î ’¿Õı. “±S›Î, fiά fiı ¿ı ‹Îflı I›Î_ ±Î ÿ—¬ »ı. ±Î ÷˘ ⁄‘Î ±ı‹ ΩHÎı ¿ı ⁄ÌΩfiı ¤≥ ‹fiı ±Î’CÎÎ÷ ¿fl‰Î ÿı fiı ÏfiflÎ_÷ı, ‹fl‰Î ÿı fiı ÏfiflÎ_÷ı !” I›Îflı I›Î_ ÿ—¬ fi◊Ì, ‹Îflı I›Î_ … »ı. fiÎ, ±S›Î ⁄‘Î … fl՛Π»ı. ±ı¿ı ±ı¿ ±ı ¿Ëı, “fiÎ. ‹fl‰Î › fiÎ ÿı‰Î›. ±ËŸ ±Î√‚ ÷ı_ ±Î’CÎÎ÷ ¿fl‰ÎfiÎ CÎıfl◊Ì flÕÌfiı ‹˘œÎ_ ‘˘≥fiı ⁄ËÎfl fiÌ¿Y›Î »ı. ±Î › ±ı¿ ±Ω›⁄Ì »ı ! ≠›ÎÁfi˘ √fi˘ ¿›˘˝ ‹ÎÀı ÷fiı …ı·‹Î_ CÎη̱ı »Ì±ı !” ‹fl‰Î › fi◊Ì ‹˘œÎ_ ‘˘≥fiı Â_ ¿Î‹ fiÌ¿‚˘ »˘ ? ‘˘›Î ‰√fl fiÌ¿‚˘ ÷˘ ·˘¿˘fiı ¬⁄fl ÿı÷Î fiı ∞‰‰Î › fi◊Ì ÿı÷Î, ±Îfi_ fi΋ Á_ÁÎfl ! ‹ÎÀı flˢ fiı ÏfiflÎ_÷ı.... ’Õı ¿ı ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ ¿ıÀ·_ Á¬ »ı ?! Ë_ flÕ÷˘ ⁄ËÎfl fiÌ¿‚_, ÷_ flÕ÷˘ ±fiı ÏÁ√ÎflıÀ ’Ìfiı ÁÒ≥ fiÎ flËı‰_ ? ! ±Î‰_ »ı ŒflÏ…›Î÷ …√÷ ! ⁄ËÎfl fiÌ¿‚ı, ⁄‘Î flÕ÷Î ⁄ËÎfl fiÌ¿‚ı ±ıÀ·ı ¬⁄fl ’ÕÌ Ω› ¿ı ±Î ‹fl‰Î › fiÎ ÿı fiı ∞‰‰Î › fiÎ ÿı. …√÷ ’˘·_ … »ı. fiÎfiÌ ™‹fl‹Î_ ⁄Î’Î ‹flÌ √›Î ÷ı V‹ÂÎfi‹Î_ flÕ÷Î flÕ÷Î √›Î ! ’λΠ±Î‰Ìfiı fiËΛΠ±ıÀ·ı ¿Â_ … fiËŸ !! fiËΉÎfi_ ‹ÎÀı …ı‹ ÷ı‹ ¿flÌfiı “±ıÕ…VÀ” ◊≥fiı ÀÎ≥‹ ’ÁÎfl ¿flÌ fiά‰˘ ±Î ·˘¿˘±ı Â̬‰ÎÕı·_, fi‰ÕΉÌ-‘˘‰ÕΉÌfiı «˘A¬˘ ¿flÌ ±Î·ı ! ±ı‰_ ±ıÀ·ı ÿı‰_ ‰‚Ì Ω›. ¿˘≥fi_ ’E«ÌÁ ‰Ê˝fi_, ¿˘≥fi_ ’_ÿfl ‰Ê˝fi_, ¿˘≥fi_ ±Î …√÷ »ı ! ⁄‘Î ‹˘œÎ_ ‘˘≥fiı ⁄ËÎfl fiÌ¿‚ı·Î, ⁄‘Î ’οΠÃ√. hÎÌÁ ‰Ê˝fi_, fiÎ »^À¿ı › ±Î’HÎı ÿı‰_ ’Òv_ ¿fl‰_ ’Õı. fiÎ √‹ı ÷˘ › ±ıfiÌ ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ¬S·_ ¿›Ù ˢ› ÷˘ ÁÎv_. ±ı … ±˘flÕÌ‹Î_ ΩıÕı flËı‰_ ’Õı. ±ËŸ ’◊ÎflÌ ⁄≥ÁÎËı⁄fiÌ fiı ±ËŸ ±Î’HÎÎ “‹ËÎI‹Î±˘”‹Î_◊Ì ¿˘≥¿ … ‹ËÎI‹Î ¬S·_ ¿flÌ ÿı ¿ı, ’◊ÎflÌ ¤Î≥ÁÎËı⁄fiÌ ! ‹˘œÎ_ ‰Î_¿Î_ Œıfl‰Ìfiı ÁÒ≥ Ω› ÷˘ › ω«Îfl‹Î_ “ÿÎÿÎ, ±Î…ı ÷˘ ⁄ˆfḻı ‹fiı ‹Î›˘˝ !” ±ÎÀ·Ì ⁄‘Ì Áfl‚÷Î Âıfiı ·Ì‘ı ÷˘ ⁄≥ÁÎËı⁄fiı ¤Î≥ÁÎËı⁄ … ±Î‰ı fiı ! »^À¿˘ fi◊Ì. ±Î …√÷ … ±Î‰Ì ? ±Î’HÎÎ iÎÎfifiı ·Ì‘ı ±Î‰Ì. “ÿÎÿΔfiı ÷˘ ⁄‘Ì … ‰Î÷ ¿Ëı‰Î›. ±Î‰_ »ı. ±ı‹Î_ › ±Î’HÎfiı ±ı ±ı¿·Î_ fi◊Ì √‹÷Î_ ±ı‰_ fi◊Ì, ±ı‹fiı ±Î‰Ì Áfl‚÷Î ±Î‰Ì I›Î_◊Ì … ‹˘ZÎı …‰ÎfiÌ ÏfiÂÎfiÌ ◊≥. ±Î‰Ì › ’λΠ±Î’HÎı fiÎ √‹÷Πˢ≥±ı ! ±ıÀ·ı ±Î‹Î_ ‹{Î ¿Îœ‰Î …ı‰_ Áfl‚÷Πˢ› fiËŸ fiı ? ‹˘ZÎı …‰Î ‹ÎÀı Áfl‚ … ◊‰Îfi_ »ı. ±Î ⁄ËÎfl fi◊Ì. ÷˘ ‘HÎÌ «ÌÀ-«ÌÀ ¿›Î˝ ¿flı. ⁄ˆflÌfi˘ ‹Îfl ’˘÷ı ¬Î÷˘ ˢ› ÷˘ › ⁄ËÎfl ±Î Á_ÁÎflfiÌ {_{À‹Î_ ω«ÎflÂÌ·fiı ’˘ÊΛ fiËŸ. …ı ω«ÎflÂÌ· ¿Ëı ¿ı, “fiÎ, fiÎ, ±ı ÷˘ ‹ÎflÌ ÿÌ¿flÌfiı ‹Îfl÷Ì Ë÷Ì !” ±S›Î, ‹ı_ Ω÷ı fi◊Ì ÷ıfiı ÷˘ ±Î {_{À »ı ±ıfiÌ › ¬⁄fl ’Õ÷Ì fi◊Ì, ±ı ΩÕ_ ¬Î÷_ ÷fiı ‹Îfl÷Î_ Ωı›_ Ë÷_ fiı ? ±Îfi˘ ¢ ±◊˝ ? “Ï‹Ïfi_√·ıÁ.” ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ¿Ëı‰Î›. …ı‹ ¿Îfiı ⁄Ëıfl˘ ‹ÎHÎÁ ˢ› ÷ıfiÌ ±Î√‚ ÷ıfiÌ √‹ı ÷ıÀ·Ì ÁΫıÁΫ_ ¿ËÌ ÿı fiı ! ±ÎI‹Îfiı @›Î_ ‹Îfl‰Îfi_ »ı ? ±Î’HÎı ±ÎI‹Î ¬Îfi√Ì ‰Î÷˘ ¿fḻı ±ıfi˘ Â_ ‰Î_‘˘ ? ±ı‰_ ±_ÿflı › ⁄Ëıv_ ˢ› »ı »Ì±ı, ‹ÎflÂı ÷˘ ÿıËfiı ‹ÎflÂı. ±Î’HÎÎ ±ÎI‹Îfi_ ÷˘ ¿˘≥ ±’‹Îfiı ›
 • 34. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 253 254 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ¿flÌ fiΠ¿ı. ¿ÎflHÎ ¿ı “±Î’HÎfiı” ±ı ÿı¬ı ÷˘ ±’‹Îfi ¿flı fiı ? ÿıA›Î ⁄Ì…_ ⁄‘_ ⁄Î…±ı flËı ! ¿ıÀ·Ì ‹Ò_{‰HÎ !! ±ı‹ ¿Î_≥ ÿ—¬ ‹ÀÌ …‰ÎfiÎ_ ‰√fl ÂÌ flÌ÷ı ±’‹Îfi ¿flı ? ÿıËfiı ÷˘ ±Î ¤ı_Á fi◊Ì ‹ÎflÌ …÷Ì ? »ı ? CÎÕ̉Îfl ÷_ ±S·ÎË ’ÎÁı Ω› ÷˘ ¿_≥ ÿ—¬ ‹ÀÌ Ω› ? …ıÀ·˘ I›Î_ fi◊Ì ¿Ëı÷Î ¿ı ±Î ¤ı_Áı ‹fiı ‹ÎflÌ ? ±Î ¤ı_Á ¿fl÷Î_ CÎflfiÎ_ ⁄≥ ‰¬÷ I›Î_ flË_ ±ıÀ·˘ ‰¬÷ ‹ËŸ Á‚√÷_ ⁄_‘ ◊≥ Ω› …flÎ, ’HÎ ‹˘ÀÎ_ fiËŸ ? ±ı‹Î_ Â_ ? ÂıfiÌ ±Î⁄w …‰ÎfiÌ »ı ? ±Î⁄w »ı … @›Î_ ’»Ì ’Î»Ì ¿Î›‹fiÌ Á√ÕÌ Á‚B›Î … ¿fl‰ÎfiÌ. Ïfifl_÷fl ≠√À ±„Bfi ÷ı ? ±Î …√÷‹Î_ ¿ıÀ·Î ∞‰˘ flËı »ı ? ¿˘≥ ·Ò√ÕÎ_ ’Ëıflı »ı ? ¿Ëı‰Î›, CÎÕ̉Îfl ’HÎ ÂÎ÷Î fiΠˢ› ! F›Î_ Á‘Ì Â©ÎI‹Î V‰v’ ≠ÎM÷ ±Î⁄w‰Î‚Î ¿’ÕÎ_ ’Ëıflı … fiËŸ. …ıfiı ±Î⁄w fiËŸ ÷ı ¿’ÕÎ_ ’ËıflÌ fiÎ ◊Λ, ’˘÷ÎfiÌ ºÏWÀ‹Î_ “Ë_ © V‰v’ »_.” ±ı‰_ ¤Îfi fiÎ ◊Λ I›Î_ ±Î⁄w œÎ_¿ œÎ_¿ ¿flı, …_›Î◊Ì ŒÎÀı I›Î_◊Ì ÁÎ_‘ ÁÎ_‘ ¿flı. ¿˘≥ Ωı≥ …Âı, Á‘Ì Á√ÕÌ Á‚B›Î … ¿fl‰ÎfiÌ. ·Bfi‹Î_ ’HÎ ÿÌ¿flÌ ’flHÎΉ÷Πˢ› ¿˘≥ Ωı≥ …Âı ! ±S›Î, ÁÎ_‘Ì ÁÎ_‘Ìfiı ¿ıÀ·Î ÿËÎÕÎ ±Î⁄w flάÌ ? ÷˘ › ‹ËŸ Á‚B›Î ¿fl÷_ ˢ› ! Ïfifl_÷fl ⁄‚Î’˘ flËı ! Á_ÁÎfl ±ıÀ·ı ÁÎ_‘ı·Ì ±Î⁄w flËı fiËŸ. ±Î⁄w ÷˘ …›Î_ fiÌÏ÷ »ı, ≠‹ÎÏHο÷Î »ı, ÿ›Î Â_ ? …_Ω‚. ±Î ÿıË ‰‚B›˘ »ı ÷ı › …_Ω‚ »ı ! …_Ω‚fi˘ ÷ı ‰‚Ì »ı, ·Î√HÎÌ »ı, “±˘O·Î≥Ï{_√ fiı«fl” »ı, I›Î_ »ı. ¢¬ ˢ÷˘ ËÂı ? ±Îfi˘ ¢¬ ·Î√ı »ı ±ı › ±Ω›⁄Ì »ı fiı ! ‹Î»·Î_fiÌ Ω‚ …ÿÌ fiı ±Î Ω‚ …ÿÌ ! ‹Î»·Î_fiÌ Ω‚‹Î_◊Ì ¿Î’Ì .... ±Î‹ ŒÁ΋HÎ ‰‘÷Ì √¥ ! ¿flÌfiı fiÌ¿‚Λ ’HÎ ¬v_, ’HÎ ±Î‹Î_◊Ì fiÌ¿‚Λ … fiËŸ. Ãıà fifiÎ‹Ì ±Î fl˘À·Î fiı Âο ‹ÎÀı ÂÎÿÌ ¿fl‰ÎfiÌ. ‘HÎÌ ΩHÎı ¿ı Ë_ ¿‹Î≥ fiÌ¿‚ı I›Îflı fiÌ¿‚Λ ! ·Î‰_, ’HÎ ±Î ¬Î‰Îfi_ ¿flÌ ¿˘HÎ ±Î’ı ? ⁄Î≥ ΩHÎı ¿ı Ë_ fl˘À·Î ⁄fiΉ_ ¬flÌ, ’HÎ ¿‹Î‰Ì ¿˘HÎ ±Î’ı? ±ı‹ ¿flÌfiı ⁄ıµ ’flH›Î_, fiı ÁË¿ÎflÌ .... ±ıfiı ÷˘ “·À¿÷Ì Á·Î‹” ! ‹_Õ‚Ì ¿ÎœÌ. ’»Ì »˘¿flÎ_ › ◊‰ÎfiÎ_. ±ı¿ ÿÒ‘Ìfi_ ⁄Ì ‰ÎT›, ’»Ì ÿÒÏ‘›Î_ ±Î‹Î_ Á¬ fi◊Ì ±ı Á‹…‰_ ÷˘ ’ÕÂı fiı ? ¤Î≥±˘ ±’‹Îfi ⁄ıV›Î ¿flı ¿ı fiÎ ⁄ıV›Î ¿flı ? ‰ı·Îfiı ’Î_ÿÕı ’Î_ÿÕı ÿÒÏ‘›Î_ ⁄ıÁı, ±ı‰_ ±Î ¿flı, ⁄≥ÁÎËı⁄ ’HÎ ±’‹Îfi ¿flı, »˘¿flÎ_ ±’‹Îfi ¿flı ! ±Î ÷˘ ⁄‘˘ ‹ÎHÎÁ˘ ’HÎ ÿÒÏ‘›Î_fiÌ ’ıà ⁄ıV›Î ¿flı »ı. ÿÒ‘Ì ±ı‹ fi◊Ì ⁄˘·÷Ì ¿ı ‹ÎflÎ_ fiÎÀ¿Ì› T›‰ËÎfl »ı, ⁄Î¿Ì ±Î‹Î_◊Ì ¿˘≥ ÁÎ◊ı ±˘»Î ±Î‰‰ÎfiÎ »ı ? ÿÒÏ‘›Î_ »ı. ±Î ‹fiW›˘ ±ı¿·Î … ⁄˘·ı ¿ı ±Î ‹ÎflÎ_ ÿÒÏ‘›Î_ »ı. ±Î ⁄Ï©fi˘ ÿv’›˘√ ¿›˘˝, ⁄Ï© µ’fl Ïfi¤˝fl flËÌ ÷ı◊Ì ‹fiW› ΩÏ÷ ÷‹ı ’˘÷ı ÂK‘ÎI‹Î fiı ±Î ⁄‘Î T›‰ËÎfl˘ µ’fl»S·Î ±ıÀ·ı ¿ı ÏfiflÎÏl÷ ¿Ëı‰Î≥. ⁄ÌΩ ¿˘≥ ∞‰ ⁄Ï© ’fl Ïfi¤˝fl fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±ı “Á’flŒ·±Á” ¿fl‰Îfi˘ »ı. ’˘÷ı “ˢ‹ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ”‹Î_ flËı‰_ ±fiı ⁄‘Î_ ±ÎÏl÷ ¿Ëı‰Î›, ±ÎÏl÷fiı ÿ—¬ fiΠˢ›. ±Î‹fiı … ÿ—¬ ⁄‘_ “Œ˘flıfi”‹Î_ “Á’flŒ·±Á” flËı‰_. “Á’flŒ·±Á” ±ıÀ·ı ÷L‹›Î¿Îfl ‰ÚÏkΠˢ› ! fiËŸ ÷ı, “ÕˇÎ‹ıÏÀ¿” ÷ı. ¬Î·Ì ±Î “ÕˇÎ‹Î” … ¤…‰‰Îfi˘ »ı. “ÕˇÎ‹Î”‹Î_ ¬˘À √≥ ÷˘ ’HÎ ËÁ‰Îfi_ fiı fiŒ˘ ±Î‰ı ÷˘ ’HÎ ËÁ‰Îfi_. “ÕˇÎ‹Î”‹Î_ ±Î ω¿S’Ì Á¬˘ ‹ÎÀı ¤À¿¤À¿ ¿flı »ı, ’HÎ ⁄ˆflÌ ÁÎ‹Ì ◊Λ ÿı¬Î‰ ’HÎ ¿fl‰˘ ’Õı, ¬˘À √≥ ˢ› ÷˘ ÷ı‰˘ ÿı¬Î‰ ¿fl‰˘ ’Õı ! I›Îflı ±ı Á¬fiÌ ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î Á_ÁÎfl ¤˘√‰‰Î …ı‰˘ fi◊Ì. ’HÎ ±Î ‹˘œı ⁄˘·Ì±ı ¬flÎ ¿ı ⁄Ë fi¿ÁÎfi ◊›_, ’HÎ ‹ËŸ ÷L‹›Î¿Îfl fiÎ ÷˘ ÷fl÷ … ‹ÒÏ»˝÷ ◊≥ Ω› ! ‹˘Ëfi˘ ±ÎÀ·˘ ⁄‘˘ ‹Îfl ¬Î› »ı, ÷ıfi_ ◊≥±ı. ±Î’HÎı “·À¿÷Ì Á·Î‹” flά‰ÎfiÌ. CÎHÎÎ fi◊Ì ¿Ëı÷Î ¿ı ¤≥, ¤Îfi ’HÎ flËı÷_ fi◊Ì. ‹Îflı ÷˘ ±ÎfiÌ ΩıÕı “·À¿÷Ì Á·Î‹ ” …ı‰˘ Á_⁄_‘ »ı ? ! ±ı‰Ì … flÌ÷ı ⁄Ì⁄Ì flÌÁΛı·Ì ˢ› I›Î_ Á‘Ì “›Î ±S·ÎË ’fl‰fl Ïÿ√Îfl” ¿flı ±Î¬Î …√÷ ΩıÕı flËı‰Îfi_. …ıfiı “·À¿÷Ì Á·Î‹” ±Î¬Î …√÷ ΩıÕı ±fiı ⁄Ì⁄Ì ⁄˘·‰Î ±Î‰Ì ±ıÀ·ı Ï‹›Î_¤Î≥ ÷ˆ›Îfl ! ’»Ì ±S·ÎË fiı ±Î‰ÕÌ ±ı iÎÎfiÌ ◊≥ √›˘. ±Î ÿıË ΩıÕı ’HÎ “·À¿÷Ì Á·Î‹ !” ±‹ı
 • 35. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 255 256 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 Ïfifl_÷fl ⁄‘Î ΩıÕı “·À¿÷Ì Á·Î‹” flά̱ı »Ì±ı ÷˘ › ⁄‘Î ¿Ëı ¿ı, ’HÎ ±ıfiÎ ±Î ∑HÎÎfi⁄_‘ ±ı‰Î ˢ› »ı, ⁄ˆflÌ ÿ—¬ ÿı‰Î ‹ÎÀı … “÷‹ı ±‹ÎflÎ ’fl ⁄Ë ÁÎfl˘ ¤Î‰ flά˘ »˘.” Ë_ T›‰ËÎfl ⁄‘Î_ › ¿v_ ±Î‰ı·Ì ˢ› »ı ÷ı ÏËÁÎ⁄ «Ò¿‰ı …. »_ ’HÎ ±ÎI‹Î‹Î_ flËÌfiı. √Î_Õ˘ ±Ë_¿Îfl, ÷˘ ‰œ‰ÎÕ ¿flΉı ! ≠ë¿÷ν — CÎHÎ̉Îfl ‹˘ÀÌ ‰œ‰ÎÕ CÎfl‹Î_ ◊≥ Ω› »ı ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ? Á_ÁÎfl‹Î_ ‰œ‰ÎfiÌ ‰Î÷ … fiÎ ¿fl‰Ì, ±ı ÷˘ fl˘√ ¿Ëı‰Î›. ‰œ‰_ ÿÎÿÎlÌ — ÕÎè΢ ‹ÎHÎÁ ˢ› fiı ÷˘ ·Î¬ vÏ’›Î ±Î’ı ÷˘ › ±ı ±Ë_¿Îfl »ı, ¬S·˘ ±Ë_¿Îfl »ı, ±ı √Î_Õ˘ ±Ë_¿Îfl ¿Ëı‰Î›, ‹fi‹Î_ ±ı‹ ‹Îfiı ¿ı “‹ÎflÎ ‰√fl «Î·Âı fiËŸ.” ¿˘≥fiı ‰œ‰Î‹Î_ ÷˘ ±Î’HÎfiı ‰œ‰ÎÕ fiÎ ¿flı ! fiı ±Î ÷˘ ‰√fl ’ˆÁı ‰œ‰ÎÕ ¿flı, ÷˘ ±ı ±fiÎÕÌ fiËŸ ∂·À˘ ⁄˘Ωı ·Î√ı, fi›Ù ‹Î◊_ ’Î¿Ì Ω›. ‰œ‰Îfi˘ ¿˘≥fiı ¢¬ ˢ› ÷˘ Â_ ? ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflfiı ¿‹˘˝ ¬’Ή‰Î ÁÎà ‹Î≥· «Î·Ìfiı ±fiΛ˝ ¬fl˘ ? ZÎıh΋Î_ …‰_ ’Õı·_, fiı ±Î…fiÎ ·˘¿ ’H›ÂÎ‚Ì ÷ı CÎıfl ⁄ıÃÎ ±fiΛ˝ ZÎıhÎ »ı ! ¿ı‰Î_ ‘L› ¤ÎB› ! ±Î ÷˘ ±I›_÷ ·Î¤ÿÎ›Ì »ı ¿‹˘˝ ¬’Ή‰Î CÎfl‹Î_ Á΋Π’Ò»ı, Á·ÎË ‹Î√ı ÷˘ … …‰Î⁄ ±Î’‰˘. ‰√fl ‹ÎÀı, Ωı ’Î_Áfl˘ flËı ÷˘. ’Ò»›ı Á·ÎË ±Î’‰Î ⁄ıÁÌ Ω› ±ıfiı ¤√‰Îfiı ±Ë_¿Îfl ¿è΢ »ı. ‘HÎÌ ’Ò»ı ¿ı, “±Î M›Î·Î @›Î_ ‹Ò¿‰ÎfiÎ »ı ?” ÷˘ ⁄≥ …‰Î⁄ ±Î’ı ¿ı, ¿·Î¿fi˘ √fi˘, ÿ_Õ Ï…_ÿ√Ì ±Î¬Ì ! “Œ·ÎHÎÌ …B›Î±ı ‹Ò¿˘.” ÷ı ±Î’HÎı I›Î_ ‹Ò¿Ì ÿı‰Î. ÷ıfiı ⁄ÿ·ı ±ı ¿Ëı ±ı¿ ¿·Î¿ fi˘¿flfiı, »˘¿flÎfiı ¿ı ⁄≥ fiı ÀˆÕ¿Î‰ ÀˆÕ¿Î‰ ¿›ÎÙ Ë˘› ¿ı, “÷fiı ±y· fi◊Ì, @›Î_ ‹Ò¿‰Îfi_ ÷_ ¿Ëı »ı ? ±ıÀ·ı ⁄≥ ¿Ëı ¿ı, ÷˘ ’»Ì ±ı ‘HÎÌ ◊≥fiı ¿ı ÁÎÁ ◊≥ fiı ÷‹fiı ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ¿«Õ ¿«Õ “÷‹ÎflÌ ±y·◊Ì ‹Ò¿˘.” ˉı ±Îfi˘ @›Î_ ’Îfl ±Î‰ı ? ±Î Á_›˘√˘fiÌ ¿flÂı ! L›Î› ÷˘ Ωı≥±ı ¿ı fiÎ Ωı≥±ı ? ±Î ¤˘√‰‰Îfi_ »ı. ÷‹ı ¿˘≥fiı ±◊Õ΋HÎ »ı ! ÷ı ¤‹flÕÎ ¬Î÷Ì ‰¬÷ı, ∂Ã÷Ì ‰¬÷ı ±◊ÕΛΠ… ¿flı ! ¤‹flÕÎ ’»Ì À̫Λ »ı fiı »˘·Î› »ı fiı ·˘ËÌ fiÌ¿‚ı »ı !! ±Î ÷˘ ÿ—¬ ±Î’¢ ÷˘ ÿ—¬ ÷‹Îflı ‹ÎÀı ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ìfi_ ±Î‰Âı, ±ı¿ … ‹ÎfiÏÁ¿ ·˘ËÌ fiÌ¿‚‰Îfi_ fiı ! ’ı·_ ·˘ËÌ fiÌ¿‚÷_ ˢ› ÷˘ ÷ı ÁÎv_. ¿·Î¿ ÿ—¬ ±Î’˘ ÷˘ ÷ıfi_ Œ‚ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ‹‚Âı. ’»Ì ⁄Ò‹˘ ’ÎÕ˘ ’|Ì ‹Îfḻı ±ıÀ·ı ⁄ıÁÌ Ω›. ±Î ‹ÎfiÏÁ¿ CÎÎ ’fl ÷˘ ’|Ì › fiÎ ·Î√ı ¿ı “‰Ë ‹fiı ±Î‹ ¿ı‹ ¿flı »ı ?” ‰Ëfiı ±ı‹ ◊Λ ¿ı “±Î ‘HÎÌ ΩıÕı ¿˘≥ ! ‹ÎflÎ◊Ì ±Î‹ ¿ı‹ ◊Λ »ı ?” ±ıfiı ’HÎ ÿ—¬ ◊Λ, ’HÎ Â_ ◊Λ ? ’»Ì ‹ı_ ÷ı‹fiı ’Ò»›_ ¿ı “‰Ë ÷‹fiı ¬˘‚Ì ·Î‰Ì Ë÷Ì ¿ı ÷‹ı ‰Ëfiı ¬˘‚Ì ±ı‰Ì ‰ÎHÎÌ ⁄˘·‰Î …ı‰Ì fiËŸ ! ·ÎT›Î Ë÷Î !” I›Îflı ±ı ¿Ëı ¿ı, “Ë_ ¬˘‚Ì ·ÎT›Î Ë÷˘.” I›Îflı ±ıfi˘ ¢ ÿ˘Ê Ï⁄«ÎflÌfi˘ ? ·≥ ±ÎT›Î ’»Ì ±‰‚_ fiÌ¿‚ı, ±ı‹Î ÷ı Â_ ¿flı ? CÎfl‹Î_ ¿˘≥fiı ¿Î_≥ ¿Ëı‰_ ±ı ‹˘À΋Î_ ‹˘À˘ ±Ë_¿Îflfi˘ fl˘√ »ı. @›Î_ Ω› ’»Ì ? ¿ıÀ·Ì¿ jÎÌ ÷˘ ’Ï÷fiı ‹Îflı ˵. ’Ï÷‰˛÷Î jÎÌfiı ÷˘ ’˘÷’˘÷Îfi˘ ÏËÁÎ⁄ ·≥fiı … ±ÎT›Î »ı ⁄‘Î_ ! ÁË ÁËfiÌ ÿÎœÌ ∂√ı ±Î‰_ ÁÎ_¤‚÷Î_ … ’Î’ ·Î√ı ¿ı ±Î‰_ ⁄ˆflÌ ‘HÎÌfiı ‹Îflı ! »ı, ±Î’HÎı ¿˘≥fiı ¿Ëı‰_ fi◊Ì ’Õ÷_ ¿ı ÿÎœÌ ¿ı‹ µ√ÎÕ÷˘ fi◊Ì ? ±ı ÷˘ ±ıfiı ∂√ı …. ÁË ÁËfiÌ ±Î_¬ı …±ı »ı, ÁË ÁËfiÎ ¿Îfiı ÁÎ_¤‚ı ≠ë¿÷ν — Ωı ’vÊ ‹Îfl ¬Î› ÷˘ ÷ı ⁄Λ·˘ ¿Ëı‰Î› fiı ? »ı ! ±Î Õ¬˘ ¿fl‰ÎfiÌ ÂÌ …vfl÷ »ı ? ±ı¿ ±ZÎfl ’HÎ ⁄˘·Â˘ fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı, ‹Îfl ¬Î‰˘ ±ı ¿Î_≥ ’vÊfiÌ fi⁄‚Î≥ fi◊Ì. ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ±‹ı ±Î “T›‰ÏV◊÷”fi_ iÎÎfi ±Î’̱ı »Ì±ı. ±T›‰ÏV◊÷
 • 36. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 257 258 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ¿›Îflı ’HÎ ◊÷_ … fi◊Ì. ±T›‰ÏV◊÷ ÿı¬Î› »ı ÷ı ’HÎ “T›‰ÏV◊÷” … ¿Î¿Î ΩıÕı fl˘… ·œ÷Î_ Ë÷Î_. ¿Î¿Î › ÷‹fiı CÎHÎÌ ‰Îfl ‹Îfl÷Î Ë÷Î. ÷˘ »ı ±ıÀ·ı ‰Î÷ … Á‹…‰ÎfiÌ »ı. ¿˘”¿ Œıfl˘ ’÷_√ √·Î_À ¬Î› I›Îflı ±Î Â_ ?” I›Îflı ¿Î¿Ì ¿Ëı, “’HÎ ÷ÎflÎ ¿Î¿Î …ı‰Î ‘HÎÌ ‹fiı ŒflÌ fiËŸ ÿ˘fl˘ ¬ı_«Ì ·ı‰Îfi˘ »ı. ÿ˘fl˘ ˉı ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ »ı. …ıfiÎ ËÎ◊‹Î_ ÿ˘flÌ ‹·ı !” ±Î ±Î’HÎÎ ÏË_ÿV÷ÎfifiÎ Á_V¿Îfl ! fi◊Ì ±ıfiÌ ’÷_√ √·Î_À ¬Î›, ÷ı Â_ ◊Λ ? ÿ˘flÌ ËÎ◊‹Î_ »ı fiËŸ fiı ‘HÎÌ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? Á_ÁÎflfiı fi¤Î‰ı ÷ıfiı. ’IfiÌ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flı »ı ¿ı ‹ÎflÌ ’÷_√ı √·Î_À ¬Î‘Ì ! Á_ÁÎflfiı fi¤Î‰ı ÷ıfiı. Á_ÁÎflfiı ÷˘ÕÌ fiάı ±ıfiı ’IfiÌ ¿ı ‘HÎÌ ¿ı‹ CÎfl‹Î_ ±ZÎflı › ⁄˘· ⁄˘·‰Îfi_ ⁄_‘ ¿fl˘. “iÎÎfiÌ” ÏÁ‰Î› ¿˘≥◊Ì ¿Ëı‰Î› ? ±ıHÎı ÷˘ ±ıfiÎ √HΑ‹˝ … ¬˘≥ fiÎA›Î ¿Ëı‰Î› fiı ? “‰Î≥Œ” ⁄˘· ⁄˘·Î› fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı “iÎÎfiÌ”fiÌ ‰ÎHÎÌ ¿ı‰Ì ˢ› ? ’flıE»ÎfiÁÎflÌ ’fl flÌÁ «œı ÷˘ ±Î ‹ÎÀ·Ì ±˘»Ì Œı_¿Ì ÿı‰Î›? ¿ıÀ·Î¿ ¿’-fl¿Î⁄Ì Œı_¿Ì ˢ›, ⁄ÌΩ±˘fiÌ ≥E»Îfiı ±Î‘Îflı ±ı ⁄˘·ı »ı. ±ı‹fiı ÂÎ ‹ÎÀı ⁄˘·‰_ ÿı fiı ’»Ì fi‰Î ·≥ ±Î‰ı ! ±S›Î, fi‰Î ·Î‰‰Î Ë÷Î ÷˘ Œ˘Õ›Î Â_ ’Õı ? ±ı‹fiÌ ‰ÎHÎÌ ÷˘ ⁄ÌΩ±˘fiÌ ≥E»Î ’ÒHν ◊‰Î ‹ÎÀı fiÌ¿‚ı »ı. ¿Î‹ ? ø˘‘‹Î_ ±_‘ ⁄fiÌ Ω› ÷ı ÏË÷ÎÏË÷fi_ ¤Îfi ’HÎ √‹Î‰Ì ÿı . ±fiı ⁄ÌΩ ⁄˘·ı ÷ı ’Ëı·Î_ ÷˘ ⁄‘Î_fi_ ‹ËŸ ËÎ·Ì Ω›, ¤›_¿fl ’Î’ ±Î ·˘¿ ÷˘ ‘HÎÌ ◊≥ ⁄ıÃÎ »ı. ‘HÎÌ ÷˘ ±ı‰˘ ˢ‰˘ Ωı≥±ı ¿ı ·Î√ı, ÁËı…ı ⁄˘·Î› fiËŸ. ÁËı… ’HÎ ⁄˘·˘ ÷˘ ÷ıfiı ¿«¿« ¿Ëı‰Î›. ⁄≥ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ‘HÎÌfi_ ‹˘œ_ Ωı›Î ¿flı. ⁄˘· ÷˘ ¿˘fi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı ÁÎ_¤‚ ÁÎ_¤‚ ¿fl‰Îfi_ ‹fi ◊Λ, ‰œı ÷˘ › ±ı ÁÎ_¤‚‰Îfi_ √‹ı. ±Î ÷˘ …flο ⁄˘·ı ÷ı ’Ëı·Î_ … »˘¿flÎ_ ¿Ëı ≠ë¿÷ν — ’flH›Î ’Ëı·Î_ ⁄Ë …±ı »ı. ¿ı, “¿Î¿Î, ˉı ¿«¿« ¿fl‰ÎfiÌ flËı‰Î ÿ˘. ‰√fl ¿Î‹fiÎ Õ¬˘ ¿fl˘ »˘.” ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ Ω‚ fiάı »ı. ‹Î»·_ ±ı‹ ΩHÎı ¿ı ±Î ⁄Ë ‰œı·_ ¿›Îflı ¿Î‹fi_ ? ’Ò‰˝√˛Ë fiΠˢ› ÷˘. ’Ò‰˝√˛Ë ±ıÀ·ı ‹fi‹Î_ ›Îÿ ÁÎflÎ ÿ›Î‚ ‹ÎHÎÁ »ı ÷ı ‹Îv_ ¿Î‹ ◊≥ √›_. ’HÎ ±ı¿ ‰¬÷ ¬Î≥ ˢ› … ¿ı √≥¿Î·ı ±ÎHÎı ±Î‹ ¿›Ù Ë÷_ fiı ±Î‹ ‰œ›˘ Ë÷˘, ÷ı ±Î ÷˘ Ωı, ¿Î_À˘ ’ıÁÌ …Âı. ±Î ÷˘ ŒÁ΋HΉ΂_ »ı ⁄‘_ ! ±Î‰˘ … »ı. CÎfl‹Î_ ‰œı ±ıfiı ¤√‰Îfiı ‹Ò¬˝ ¿è΢ »ı. ¿˘≥fiı ÿ—¬ ±Î’̱ı ÷˘ › fi¿ı˝ …‰ÎfiÌ ÏfiÂÎfiÌ »ı. ±Î‹Î_ ≠ı‹ …ı‰_ ¿›Î_ flèÎ_ ? Á_ÁÎfl fi¤Î‰‰ÎfiÎ Á_V¿Îfl - @›Î_ ?! CÎflfiÎ ΩıÕı fiŒ˘ ◊›˘ ¿›Îflı ¿Ëı‰Î› ¿ı CÎflfiÎfiı ±Î’HÎÎ µ’fl ≠ı‹ ±Î‰ı, ±Î’HÎÎ ‰√fl √‹ı fiËŸ fiı ¿›Îflı ±Î‰ı, ¿›Îflı ±Î‰ı ±ı‰_ ‹fiW› ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩ ¿˘≥ ‘HÎÌ’HÎ_ fi◊Ì ⁄Ω‰÷Î. ±flı ±Î…- flèÎÎ ¿flı. ¿Î· ÷˘ “ÕΛ‰˘Á˝” ·ı »ı fiı ? ‰¿Ì·fiı ¿Ëı ¿ı, ““÷fiı ËΩfl, ⁄ı ËΩfl wÏ’›Î ±Î’ÌÂ, ‹fiı “ÕΛ‰˘Á˝” ±’Î‰Ì ÿı.”” ÷ı ‰¿Ì·ı › ¿ËıÂı ¿ı, “ËÎ, ·˘¿˘ ’flHÎı »ı ’HÎ ≠ı‹ fi◊Ì, ±Î ÷˘ ‹ÎhΠωʛÎÁ„@÷ »ı. ≠ı‹ ±’Î‰Ì ÿ≥Â.” ±S›Î, ÷_ ·≥ ·ı fiı “ÕΛ‰˘Á˝”. ⁄ÌΩfiı Â_ ±’Ή‰Î ˢ› ÷˘ √‹ı ÷ıÀ·˘ ±ı¿⁄ÌΩ‹Î_ ωfl˘‘ΤÎÁ ±Î‰ı »÷Î_ ≠ı‹ fiÎ Ω›. F›Î_ ≠ı‹ fiΠˢ› ÷ı ±ÎÁ„@÷ ¿Ëı‰Î›. ±ÎÁ„@÷ ±ıÀ·ı Á_ÕÎÁ ! ≠ı‹ fiÌ¿Y›Î »˘ ? ÷˘ ’Ëı·Î_ ±ıÀ·˘ ⁄‘˘ Ë÷˘ ¿ı ‘HÎÌ ’flÿı √›˘ ˢ› fiı ÷ı ’λ˘ fiÎ ’Ëı·Î_fiÎ ‰¬÷fiÎ_ ±ı¿ Õ˘ÂÌ‹ÎfiÌ ‰Î÷ »ı. ÷ı ¿Î¿ÎfiÌ Áfl‰HÎÌ ±Î‰ı ÷˘ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ±ıfi_ ±ı‹Î_ … Ï«kÎ flËı, ⁄ÌΩ ¿˘≥ ÁÎ_¤flı … ¿fl÷Î_ Ë÷Î_. “÷ÎflÎ ¿Î¿Îfiı ±Î ¤Î‰÷_ Ë÷_, ÷ı ¤Î‰÷_ Ë÷_.” ±ı‹ ¿flÌ fiËŸ. ±Î…ı ÷˘ ⁄ı ‰flÁ ‘HÎÌ fiÎ ±Î‰ı ÷˘ ⁄ÌΩı ‘HÎÌ ¿flı ! ±Îfiı ≠ı‹ ¿flÌfiı ¬ÎÀ·Î‹Î_ ‰V÷±˘ ‹Ò¿÷Î_ Ë÷Î. ‹ı_ ÷ı‹fiı ¿èÎ_, “¿Î¿Ì ! ÷‹ı ÷˘ ¿Ëı‰Î› ? ±Î ÷˘ Á_ÕÎÁ »ı, …ı‹ Á_ÕÎÁ ⁄ÿ·ı »ı ÷ı‹ ! …ı √·fi »ı
 • 37. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 259 260 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ÷ıfiı Á_ÕÎÁ ¿Ëı‰Î›. ≠ı‹‹Î_ ÷˘ ±’˝HÎ÷Πˢ›. ¿ı ±Î “fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ”‹Î_ fi◊Ì flËı‰Î÷_. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ÷˘ ‹ËŸ ’˘÷Îfiı … À¿˘fl ‹Îfl‰Ì ¿ı “‰Ëı·_ ∂É_ Ωı≥±ı.” ÷ı À¿˘fl ŒÎ›ÿ˘ ¿flÂı. ±Îfiı … ≠ı‹ ±ıÀ·ı ·√fiÌ ·Î√ı ÷ı ±fiı ÷ı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ›Îÿ ±ÎT›Î ’vÊÎ◊˝ ¿è΢ »ı. flÎhÎı √˘¬ √˘¬ ¿flı ¿ı “‰Ëı·_ ∂É_ »ı, ‰Ëı·_ ∂É_ ¿flı. ÂÎÿÌ ⁄ı w’ı ’ÏflHÎ΋ ’΋ı, ¿˘≥ ‰¬÷ ±Î⁄ÎÿÌ‹Î_ Ω› ÷˘ ¿˘≥ »ı.” ‹ÎflÌ ‹«¿˘ÕÌfiı ‰Ëı·Î ∂ÉÎfi˘ ≠›Ifi ¿flı, ±ıfiÎ◊Ì ÷˘ ‹√… ‰¬÷ ⁄fl⁄ÎÿÌ‹Î_ Ω›. ≠ı‹ ⁄Ë µ¤flΛ ÷ı ’λ˘ ⁄ıÁÌ Ω›. …ı ⁄√ÕÂı. µ¤flΛ »ı ÷ı ±ÎÁ„@÷ »ı. ‹ÎÀı F›Î_ µ¤flΛ ÷ıfiÎ◊Ì ÿÒfl flËı‰_. ·√fiÌ ÷˘ ±Î_÷Ïfl¿ ˢ‰Ì Ωı≥±ı. ⁄ËÎflfi_ ¬˘¬_ ⁄√ÕÌ Ω›, ¿Ë˘‰Î≥ Ω› ... „@÷±˘ ¿ıÀ·Ì Õεfi √¥ ! ÷˘ › ≠ı‹ ±ıÀ·˘ fiı ±ıÀ·˘ … flËı. ±Î ÷˘ ËÎ◊ ÿ{Λ˘ ˢ› fiı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı “…flÎ ‘˘‰ÕΉ˘.” ÷˘ ‘HÎÌ ¿ËıÂı ¿ı, “fiÎ ‹ÎflÎ◊Ì fi◊Ì ≠ë¿÷ν — “’Ï÷ ±ı … ’fl‹ÎI‹Î »ı” ±ı Â_ ¬˘À_ »ı ? Ωı‰Î÷_ !” ±S›Î, ÷ı ÿËÎÕı ÷˘ ËÎ◊ ’_’΂ ’_’΂ ¿fl÷˘ Ë÷˘, fiı ±Î…ı ¿ı‹ ±Î‹ ? ±Î CÎÚHÎÎ ¿ı‹ «Î·ı ? …›Î_ ≠ı‹ »ı I›Î_ CÎÚHÎÎ fi◊Ì fiı …›Î_ ÿÎÿÎlÌ — ±Î…fiÎ ’Ï÷±˘fiı ’fl‹ÎI‹Î ‹Îfiı ÷˘ ±ı √Î_ÕÎ ◊≥fiı CÎÚHÎÎ »ı I›Î_ ≠ı‹ fi◊Ì. Á_ÁÎflÌ ≠ı‹ ’HÎ ±ı‰˘ ˢ‰˘ Ωı≥±ı ¿ı …ı Œflı ±ı‰Î »ı ! ±ı¿ÿ‹ ±˘»˘ fiÎ ◊≥ Ω› ¿ı ±ı¿ÿ‹ ‰‘Ì ’HÎ fiÎ Ω›. “fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ‹Î_ ±ı¿ ‘HÎÌ ±ıfiÌ ⁄ˆflÌfiı ¿Ëı, “÷ÎflÎ ‹Î◊Î µ’fl ÿı‰÷Î ‹Ò¿ fiı ÷ıfiΠˢ‰˘ Ωı≥±ı.” iÎÎfiÌfi˘ ≠ı‹ ÷˘ ¿›Îflı ’HÎ ‰‘CÎÀ fiÎ ◊Λ. ±ı ≠ı‹ ’fl fl˘À·Ì Âı¿ !” ‹Ò‚ ÷˘ ⁄_ÿfl »Î’ fiı µ’fl◊Ì ÿÎv Ï’‰ÕΉı ÷˘ ±ıfiÌ ÷˘ …ÿ˘ … ˢ›, ±ıfiı ’fl‹ÎI‹≠ı‹ ¿Ëı‰Î›. ÂÌ ÿÂÎ ◊Λ ? fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ, Â̬‰Î …ı‰Ì ! ’vÊ ÷˘ ¿ı‰˘ ˢ› ? ±ı‰Î ÷ı…V‰Ì ’vÊ˘ ˢ› ¿ı …ıfiÎ◊Ì ËΩfl˘ jÎ̱˘ ◊◊flı ! ±Î‹ Ωı÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı … ‘˛Ò∞ Ω› !! ±Î… ÷˘ ≠ë¿÷ν — T›‰ËÎfl‹Î_ “fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ”fiÌ ±˘‚¬ÎHÎ Â_ ? ‘HÎÌ ±ı‰Î ◊≥ √›Î »ı ¿ı ÁÏ·›˘ ’˘÷ÎfiÌ ⁄ˆflÌfi˘ ËÎ◊ {ηı ÷˘ ÷ıfiı ωfi_÷Ì ¿flı, “±flı ÁÏ·›Î »˘ÕÌ ÿı. ‹ıflÌ ⁄Ì⁄Ì Ëˆ, ⁄Ì⁄Ì Ëˆ.” ‹ıfl «yfl, ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Î ¿Ëı÷Πˢ› ¿ı “÷_ ‹˘ÕÌ ∂Ãı »ı. ‹˘ÕÌ ∂Ãı »ı.” ±Î‹Î_ ÁÏ·›Îfiı ÷_ ωfi_÷Ì ¿flı »ı ? ¿≥ Ω÷fi˘ «yfl ’Î@›˘ »ı ÷_ ? ÷˘ ±Î’HÎı fiÎ Á‹∞ …≥±ı ¿ı ±Î “fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ” ¬˘‰Î≥ √≥ »ı ? flÎhÎı ±ı ÷˘ ±ıfiı ‹Îfl, ±ıfi_ √‚«_ ’¿Õ fiı ⁄«¿<_ ¤fl. ±Î‹ ±ıfiÎ ’√ı ±œÌ ‰Î√ı ∂ÃÌfiı ÷_ ŒflŒfl ¿flı ÷˘ ⁄‘Î fiÎ ¿Ëı ¿ı, “±ÎÀ·Î ⁄‘Î ‰Ëı·Î ·ÎB›˘ ±ı ¿Î_¥ »˘ÕÌ ÿı ±ı‰Ì Ω÷ fi◊Ì. I›Îflı ±ı “’˘·ÌÁ, ’˘·ÌÁ, Â_ ∂Ã˘ »˘ ? ±Î ’HÎ “fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ” ¬˘≥ fiÎ¬Ì ¿Ëı‰Î›. “fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ” ⁄«Î‰˘ ⁄«Î‰˘” ¿flı. ±S›Î, ÷_ ‘HÎÌ ◊≥fiı “’˘·ÌÁ, ’˘·ÌÁ” Â_ ¿flı ÷˘ ⁄‘Î_fiı “±ıÕ…ıVÀ” ◊≥ Ω› ±ı‰Ì »ı. ¬Î‰Î‹Î_ ’HÎ “fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ” »ı ? ’˘·ÌÁfiı Â_ ÷˘’fiı ⁄Îflı «œÎ‰‰˘ »ı ? ÷_ ∞‰÷˘ »ı ¿ı ‹flı·˘ Ωı≥±ı, Ωı ’ıÀ‹Î_ ‰‘Îflı fiÎA›_ ˢ› ÷˘ ¨CÎ ±ÎT›Î ¿flı. ±‹ÎflÌ »ı ? ’˘·ÌÁfiÌ ‹ÿÿ ·ı‰ÎfiÌ Ë˘› ÷˘ ÷_ ‘HÎÌ fiÎ ◊≥Â. ¬Î‰Î’̉ÎfiÌ ⁄‘Ì … “fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ” ΩıΩı. ÁÒ‰ÎfiÌ, ∂ÉÎfiÌ ⁄‘Ì … ±‹ÎflÌ “fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ” ˢ›. …‹‰Î ⁄ıÁ̱ı fiı ◊΂̋Î_ ’λ‚◊Ì ⁄Ì∞ CÎflfi˘ ‘HÎÌ “ËÎŒ flεLÕ” «Î·ı … fiËŸ, ±ı ÷˘ “±˘· flεLÕ” ‹ÌÃÎ≥ ‹Ò¿Ì Ω› ÷˘ Ë_ ˉı ±Î‹Î_◊Ì ◊˘Õ_¿ ·™ ,Ë_ ≠‹ÎHÎŒıfl ◊‰Î fiÎ Ωı≥±ı. ¿·‹, ¿Õ»Ì, ⁄fl»Ì, ÷fl‰_, ÷Î_÷fl‰_ fiı ÷V¿fl‰_-±Î »±ı. » ÿ™. Ë_ ΩHÎ_ ¿ı ±Î ⁄Ì…_ ±ÎT›_ ‹ÎÀı Âο ¿ÎœÌ fiά˘. ÷‹Îflı ±ÎÀ·_ ¿‚Î fi◊Ì ±Î‰Õ÷Ì ÷˘ ±ı ‹ÎHÎÁ fi◊Ì. √‹ı ÷ıÀ·˘ fiÎ√΋Î_ fiÎ√˘ ⁄‘_ ¿fl‰ÎfiÌ …vfl fiËŸ. ÷‹Îflı ÷˘ ‹˘Õ_ µÃÎ÷_ ˢ› ÷˘ ⁄˘· ⁄˘· ¿fl‰_ ‹ÎHÎÁ ˢ› ÷˘ ’HÎ ÷ıfiÌ ΩıÕı “±ıÕ…VÀ” ◊÷Î_ ±Î‰Õı, ‹√… ¬Áı fiËŸ
 • 38. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 261 262 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ÷ı ¿Î‹fi_ ! ¤Õ¿ı «Î·ı fiËŸ. ’ı¿Ÿ√ !” jÎÌ ±ı ±ı¿ Ω÷fiÌ “≥Œı@À” »ı, ÷ı ±ÎI‹Î ’fl jÎÌfiÌ “≥Œı@À” ‰÷ı˝. ±ÎfiÌ “≥Œı@À” ±Î’HÎÎ µ’fl fiÎ ’Õı I›Îflı ¬v_. jÎÌ ±ı ÷˘ „@÷ …ıfiı ’˘÷ÎfiÌ Ω÷ µ’fl ωrÎÁ »ı ÷ıfiı ±Î …√÷‹Î_ ⁄‘_ … ‹‚ı »ı. ±Î ÿı‹Î_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı jÎ̱˘ flÎ…fiÌÏ÷‹Î_ ◊≥ √≥ ! ±fiı ±Î ±ı‰_ »ı, ’HÎ ±Î ωrÎÁ … fi◊Ì ±Î‰÷˘ fiı ! ¿ıÀ·Î¿fiı ÷˘ ±ı › ‘‹˝ZÎıhÎı jÎÌ ’ÕÌ ÷ı ÷˘ ¿ı‰Ì ˢ› ?! ±Î ZÎıhÎ◊Ì …√÷fi_ ¿S›ÎHÎ … ωrÎÁ ∂ÕÌ √›˘ ˢ› »ı ¿ı “±Î ‰Î≥Œ ΩıÕı flËıÂı ¿ı fiËŸ flËı ? ’Î_« ¿flÌ fiάı ! jÎÌ‹Î_ ÷˘ …√÷¿S›ÎHÎfiÌ Â„@÷ ¤flÌ ’ÕÌ »ı. ÷ıfi΋Î_ ‰flÁ fi¤Âı ¿ı fiËŸ fi¤ı ?” “±S›Î, ±Î ’HΠωrÎÁ fiËŸ ? ωrÎÁ ’˘÷Îfi_ ¿S›ÎHÎ ¿flÌ ·≥ fiı ⁄ÌΩfi_ ¿S›ÎHÎ ¿fl‰ÎfiÌ Â„@÷ »ı. ÷ÒÀ›˘ ±ıÀ·ı ¬·ÎÁ. ωrÎÁ‹Î_ ÷˘ ±fi_÷ „@÷ »ı, ¤·ı fiı ±iÎÎfi÷΋Î_ ωrÎÁ ˢ›. “‹Îv_ Â_ ◊Âı” ◊›_ ¿ı ¬·ÎÁ ! ±Î ¿Î‚‹Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì, ÏËÁÎ⁄ ⁄‘Î »^Àı ! ·˘¿ ⁄√‰Î≥ √›ı·Î ˢ› fiı ÿ˘Õ÷˘ ÿ˘Õ÷˘ ±Î‰÷˘ ˢ› fiı ÷ıfiı ’һ̱ı ¿ı “÷Îv_ fi΋ Â_ »ı ?” ÷˘ ±ı ⁄√‰Î≥ Ω› ! ≠ë¿÷ν — ¿ıÀ·Î¿ jÎÌ◊Ì ¿_À΂Ìfiı CÎfl◊Ì ¤Î√Ì »^Àı »ı, ÷ı ¿ı‰_ ? ‰Î_¿ ≠‹ÎHÎı ‰Î_¿<_ ‹‚ı ! ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ¤Î√ıÕ ÂÎ ‹ÎÀı ◊≥±ı ? ±Î’HÎı ’fl‹ÎI‹Î »Ì±ı. ±Î’HÎı ¤Î√ıÕ ◊‰ÎfiÌ ÂÌ …vfl »ı ? ±Î’HÎı ±ıfi˘ “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·” ≠ë¿÷ν — Ë_ “‰Î≥Œ” ΩıÕı ⁄Ë “±ıÕ…VÀ” ◊‰Î Ω™ »_, ’HÎ ¿flÌ fiά‰˘. ◊‰Î÷_ fi◊Ì. ≠ë¿÷ν — Ïfi¿Î· ¿fl‰˘ »ı ÷˘ ¿≥ flÌ÷ı ◊Λ ? ‹fi‹Î_ ¤Î‰ ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ÏËÁÎ⁄Áfl »ı ! ‰Î_¿Î ±Î_ÀÎ fiı ‰Î_¿Ì fiÀ, I›Î_ ¿fl‰˘ ¿ı ±Î ’Ò‰˝fi_ ±ÎT›_ »ı ? ÁÌ‘Ì fiÀ Œıfl‰ı ÷˘ ÂÌ flÌ÷ı «Î·ı ? ÷‹fiı ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î jÎÌ ΩÏ÷ ±Î‰Ì ¿ı‹ ? ’HÎ jÎÌ ΩÏ÷ ÷˘ ÷‹Îv_ “¿ÎµLÀfl ‰ı≥À” »ı. …ıÀ·˘ ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·Î◊Ì Ïfi¿Î· fiÎ ◊Λ. Ïfi¿Î· ±ıÀ·ı ÷˘ Á΋ÎfiÌ ±Î’H΢ ‰Î_¿ ±ıÀ·Ì ‰Î_¿Ì. ±ıÀ·ı ÷˘ ⁄‘_ “T›‰ÏV◊÷” »ı ±ı‰_ ¿èÎ_ »ı ΩıÕı Œ˘fi ¿fl‰˘ ’Õı, ±ıfiÎ ±ÎI‹Îfiı ¬⁄fl ±Î’‰Ì ’Õı. ÷ı ±ÎI‹ÎfiÌ fiı ? ’ÎÁı ±Î’HÎı ¤Ò· ¿flÌ »ı ±ı‰_ ¿⁄Ò·-±ı¿ÁıMÀ ¿fl‰_ ’Õı. ±ıÀ·ı ≠Ï÷ø‹HÎ ‹˘À_ ¿fl‰_ ’Õı. ≠ë¿÷ν — ⁄‘Î … ±Î’HÎfiı ÁÌ‘Î ¿fl‰Î ±ÎT›Î ˢ› ±ı‹ ·Î√ı »ı. ≠ë¿÷ν — Á΋˘ ‹ÎHÎÁ ±Î’HÎ_ ±’‹Îfi ¿flı ÷˘ ’HÎ ±Î’HÎı ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ ? ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ÁÌ‘Î ¿fl‰Î … Ωı≥±ı ÷‹fiı. ÁÌ‘Î ◊›Î ÏÁ‰Î› ÿÏfi›Î «Î·ı fiËŸ fiı ? ÁÌ‘Î ◊Λ fiËŸ ÷˘ ⁄Î’ ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ? ÁÌ‘˘ ÿÎÿÎlÌ — ±’‹Îfi ¿flı ÷˘ … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_, ±Î’HÎfiı ‹Îfi ◊Λ ÷˘ ⁄Î’ ◊Λ. ±Î’ı I›Îflı fiËŸ ¿fl‰Îfi_. ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ±ıÀ·ı Á΋Π’fl ¶ıʤΉ ÷˘ ◊Λ … fiËŸ. µ’fl◊Ì ±ıfiÌ ’fl ±Î’HÎÌ ÁÎflÌ ±Áfl ◊Λ. ±Î’HÎÌ Â„@÷±˘ ¬Ì·‰fiÎfl Ωı≥±ı ! ΩıÕı ¶ıʤΉ fiÎ ◊Λ ±ı ÷˘ ΩHÎı ’Ëı·_ VÀı’, ’HÎ ’»Ì ±ıfiı ¬⁄fl ’HÎ ’ˢ_«ı »ı. ±ıÀ·ı jÎ̱˘fi˘ ÿ˘Ê fi◊Ì, jÎ̱˘ ÷˘ ÿı‰Ì …ı‰Ì »ı ! jÎ̱˘ ±fiı ’vÊ˘‹Î_ ±ı ÷˘ ±ÎI‹Î … »ı, Œ¿÷ ¬˘¬Î_fi˘ Œıfl »ı. “ÏÕŒflLÁ ±˘Œ ≠ë¿÷ν — ±ıfiÎ ±ÎI‹Îfiı ’ˢ_«ı ¬v_ ?
 • 39. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 263 264 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, …vfl ’ˢ_«ı. ’»Ì ±ı ±ÎI‹Î ±ıfiÎ ’ÿ˚√·fiı ’HÎ T›‰ËÎfl‹Î_, ‰ı’Îfl‹Î_, ¤Î√ÌÿÎflÌ‹Î_ ¿ı‰_ ÁΫ‰Ì±ı »Ì±ı ! ÷˘ ±Î ‘¿ı·ı »ı ¿ı “¤≥, Œ˘fi ±ÎT›˘ ÷Îfl˘.” ±Î’HÎ_ ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ »ı ÷ı Á_ÁÎflfiÌ ¤Î√ÌÿÎflÌ‹Î_ ±Î’HÎı fiÎ ÁΫ‰Ì ·ı‰Î› ? Á_ÁÎfl ±ı {CÎÕÎfi_ ±Ï÷ø‹HÎ µ’flfi_ »ı, ø‹HÎ µ’fl fi◊Ì. Á_√˛ËV◊Îfi »ı. ¿˘≥fiı I›Î_ ⁄ı ±ÎfiÌ, ¿˘≥fiı I›Î_ «Îfl ±ÎfiÌ fiı ¿˘≥fiı I›Î_ Á‰Î wÏ’›Î Á‘Ì ’ˢ_«Ì Ω› »ı ! ≠ë¿÷ν — CÎHÎÎ_ ≠Ï÷ø‹H΢ ¿fl‰Î_ ’Õı ? ±ËŸ CÎıfl “±ıÕ…VÀ” ◊÷Î_ ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì fiı ±ÎI‹iÎÎfifiÎ ÂÎj΢ ÿÎÿÎlÌ — …ıÀ·_ V’ÌÕ‹Î_ ±Î’HÎı ‹¿Îfi ⁄Î_‘‰_ ˢ› ±ıÀ·Î ¿Ï՛Π‰Î_«‰Î ⁄ıÃΠˢ› ! ±S›Î, ‹ı· fiı ’Ò‚˘ ±ËŸ◊Ì, ’Ëı·_ “±Î” Â̬fiı. ±Î’HÎı ‰‘Îfl‰ÎfiÎ. ±ı‰_ »ı fiı, ¿ı ±Î ⁄ËÎflfiÎ ·˘¿˘ ΩıÕı ≠Ï÷ø‹HÎ CÎfl‹Î_ “±ıÕ…VÀ” ◊‰Îfi_ ÷˘ ¿Â_ ±Î‰Õ÷_ fi◊Ì. ±Î‰_ »ı ±Î …√÷ ! fiËŸ ◊Λ ÷˘ «Î·Âı, ’HÎ ±Î’HÎÌ ±Î…⁄Î…fiÎ_ fiı fi∞¿fiÎ_, CÎflfiÎ_ »ı ±ıÀ·ı ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·ı‰Î …ı‰_ »ı. ±ı‹fiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ‰‘Îflı ¿fl‰Î_. CÎflfiÎ_ ‹ÎÀı ‹fi‹Î_ ¤Î‰ flά‰Î ¿ı ‹ÎflÌ ΩıÕı …LQ›Î »ı, ΩıÕı flËı »ı ÷ı ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ ±Î ‹˘ZÎ ‹Î√˝ µ’fl ±Î‰ı. “iÎÎfiÌ” »˘ÕΉı, Á_ÁÎfl…_Ω‚◊Ì ! ... ÷˘ Á_ÁÎfl ±Î◊‹ı ! ≠ë¿÷ν — ±Î Á_ÁÎflfiÎ_ ⁄‘Î_ ¬Î÷Î_ ¬˘À‰Î‚Î_ ·Î√ı »ı, »÷Î_ ¿˘≥ …ıfiı “±ıÕ…VÀ” ◊‰ÎfiÌ ¿‚Î ±Î‰ÕÌ ±ı ÿÏfi›Î‹Î◊Ì ‹˘ZÎ ÷flŒ ‰¬÷ fiŒÎ‰Î‚Î ¿ı‹ ·Î√ı »ı ? ‰Y›˘. “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ◊›_ ±ıfi_ fi΋ iÎÎfi. …ı “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ÂÌ¬Ì ÿÎÿÎlÌ — …ı ¬˘À‰Î‚Î_ ·Î√ı »ı ÷ı‹Î_◊Ì ¿˘≥¿ ‰¬÷ …ı √›˘ ÷ı ÷flÌ √›˘. ¤˘√‰‰Îfi_ »ı ÷ı ÷˘ ¤˘√‰‰Îfi_ … »ı, ’HÎ fiŒÎ‰Î‚˘ ·Î√ı »ı ÷ı ⁄Îÿ ¿flÌ fiά‰_. ±Î Á_ÁÎfl ⁄ÌΩ ¿ÂÎ◊Ì ◊›ı·˘ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ±Î‰Õı ±ıfiı ‰Î_‘˘ fiÎ ±Î‰ı, ÏËÁÎ⁄ «˘A¬˘ ◊≥ Ω›. fi◊Ì, √HÎοÎfl … ◊›ı·Î »ı. Ë_ …ı fl¿‹ ÷‹fiı ÿı¬ÎÕ_ ÷ıfiÎ◊Ì ¤Î√οÎfl Á‰Î‚Î_ ΩıÕı ÷˘ ÁË ¿˘≥ “±ıÕ…VÀ” ◊Λ ’HÎ ‰Î_¿Î-¿ÃHÎ-¿Õ¿ ΩıÕı, ¿flÌ fiά¢ ±ıÀ·ı ¿Â_ ⁄Î¿Ì fiËŸ flËı. ¤H›Î ÷˘ ¤H›Î, fiËŸ ÷˘ ⁄‘Î_ … ΩıÕı “±ıÕ…VÀ” ◊÷Î_ ±Î‰Õ›_ ÷˘ ¿Î‹ ◊≥ √›_. ‹A› ‰V÷ “ÿÎÿÎfiÌ ±ÎiÎÎ ‹Îflı ’΂‰Ì … »ı, Á_ÁÎflfi˘ ¤Î√οÎfl ¿fl‰˘ … »ı.”- “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” »ı. “ËΔ ◊Ì ‹„@÷ »ı. ±Î’HÎı “ËΔ ¿èÎ_ ÷˘ ’HÎ ±ı‰_ fiyÌ ¿›Ù ¿ı I›Î_◊Ì ¤ÎB›_ … ! “T›‰ÏV◊÷”fiÌ ⁄ËÎfl ¿Î_¥ ◊‰Îfi_ »ı ? ’HÎ “fiΔ ¿èÎ_ ÷˘ ‹ËÎ µ’ÎÏ‘ ! ⁄Î¿Ì ±Î ÿËÎÕÎ ÂÌ flÌ÷ı ¿Îœ‰Î ±ı › ‹ÒU¿ı· ◊¥ ’Õ›_ »ı. ‘HÎÌ CÎflfiÎ_ ‘HÎÌ-‘ÏHΛÎHÎÌ ⁄ıµ …HÎ Ïfiç› ¿flı ¿ı ‹Îflı “±ıÕ…VÀ” ±Î‰ı fiı ¿ËıÂı ¿ı, “‹ÎflÎ ËÎÀ˝‹Î_ ÿ—¬ı »ı.” »˘¿flÎ_ ±Î‰ı fiı ¿ËıÂı ¿ı, ◊‰_ »ı ÷˘ ⁄Lfiıfi˘ µ¿ı· ±Î‰ı. ±ı ‰‘Îflı ¬ı_«ı ÷˘ “±Î’HÎı” “±ıÕ…VÀ” “Ë_ fiÎ’ÎÁ ◊›˘.” ‘HÎÌfiı “ËÎÀ˝”‹Î_ ÿ—¬ı »ı ±ı‰_ ±ıfiı ¿Ëı. ±ıfiı ω«Îfl ◊≥ …‰_ ÷˘ µ¿ı· ±Î‰ı. ±ı¿ ‹ÎHÎÁfi˘ ËÎ◊ ÿ—¬÷˘ ÷˘, ’HÎ ÷ı ⁄ÌΩfiı ±Î‰ı ¿ı “ËÎÀ˝ Œı¥·” ◊¥ …Âı ÷˘ Â_ ◊Âı ! ⁄‘Î … ω«Îfl˘ ŒflÌ ‰‚ı, Lˢ÷˘ ¿Ëı÷˘, ’HÎ ⁄ÌΩ ËÎ◊ı ËÎ◊ ÿ⁄ΉÌfiı ⁄ÌΩ ËÎ◊ı◊Ì “±ıÕ…VÀ” …_’‰Î fiÎ ÿı. ¿›Ù ! ±ı‰_ “±ıÕ…VÀ” ◊≥±ı ÷˘ µ¿ı· ±Î‰ı. ‹÷¤ıÿ◊Ì ÷˘ µ¿ı· fiÎ ±Î‰ı. ‹÷¤ıÿ ’Á_ÿ fiËŸ, »÷Î_ ‹÷¤ıÿ ’ÕÌ Ω› »ı fiı ? Á΋˘ ‰‘Îflı “iÎÎfiÌ ’vÊ” ±Î Á_ÁÎfl Ω‚‹Î_◊Ì »^À‰Îfi˘ flV÷˘ ÿı¬ÎÕı, ¬ı_«Î¬ı_« ¿flı ÷˘ ±Î’HÎı »˘ÕÌ ÿ≥±ı fiı ±˘œÌfiı ÁÒ≥ …‰_, Ωı »˘Õ̱ı ‹˘ZÎfi˘ ‹Î√˝ ÿı¬ÎÕı ±fiı flV÷Î µ’fl «œÎ‰Ì ÿı, ±fiı ±Î’HÎfiı ·Î√ı fiËŸ fiı ⁄ıµ ¬ı_E›Î flάı ÷˘ ⁄ıµfiı ¨CÎ fiÎ ±Î‰ı fiı ±Î¬Ì flÎ÷ ⁄√Õı. ¿ı ±Î’HÎı ±Î ∂’ÎÏ‘‹Î_◊Ì »^À›Î !

×