SlideShare a Scribd company logo

cara guru dapat memainkan peranan menjayakan hasrat FPK dan FPG dalam melaksanakan KSSR untuk membangunkan modal insan

Dokumen ini membahas peranan guru dalam merealisasikan tujuan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) untuk membangun modal insan melalui Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Guru perlu menguasai kemahiran profesional, mendorong pemikiran kritis dan kreatif murid, menggilap potensi murid, menjadi role model, dan bertindak sebagai pembimbing untuk membentuk generasi yang berpendidikan dan berkemampuan.

1 of 4
Download to read offline
1
1.0 Pengenalan
FPK dan FPG merupakan penyuluh yang memberi pedoman dan arah tuju kepada segala
usaha pendidikan. Matlamat yang terkandung dalam kedua-dua falsafah ini dapat
membangunkan modal insan. Maka adalah penting bagi setiap guru untuk meneliti dan
mentafsir kandungannya serta memahami secara mendalam hasrat dan cita-cita yang
terkandung di dalamnya. Kandungan, hasrat dan cita-cita yang dinyatakan dalam FPK dan FPG
akan memberikan memberikan implikasi kepada keseluruhan perjalanan sistem pendidikan.
2.0 Berdasarkan teks ucapan di atas, huraikan bagaimana cara guru dapat memainkan
peranan menjayakan hasrat FPK dan FPG dalam melaksanakan KSSR untuk
membangunkan modal insan.
2.1 Guru harus mengamalkan kemahiran profesional
Guru merupakan tenaga ikhtisas di dalam bidang perguruan yang dipertanggungjawabkan
untuk mendidik murid-murid di sekolah. Oleh itu, guru yang mempunyai kemahiran profesional
serta kecerdasan emosi yang tinggi memainkan peranan besar dalam menghasilkan generasi
yang berpendidikan, berkemahiran, berbudaya ilmu dan berakhlak selaras dengan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan. Peranan ini penting bagi membawa pendidikan negara Malaysia ke
arah pendidikan yang bertaraf dunia (Dr.Ragbir Kaur, 2007).
Antara kemahiran yang perlu ditekankan ialah kemahiran berfikir dan kemahiran konstruktif.
Para pelajar mestilah dididik menggunakan daya fikir tinggi dan minda untuk melahirkan murid-
murid yang dapat belajar sepanjang hayat dan mempunyai modal intelektual tinggi menghadapi
era globalisasi. Kemahiran berfikir dan pemikiran konstruktif perlu juga terarah kepada
pandangan jauh dan luar biasa.
Perkembangan dan kemajuan dalam pendidikan tanah air mendesak guru menguasai
pelbagai kemahiran generik seperti kemahiran berfkir, kemahiran mengguna dan
mengintegrasikan Teknologi maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam pengajaran dan
pembelajaran, kemahiran belajar dan kebolehan menguasai bahasa kedua dengan baik.
Sehubungan dengan itu, Kementerian Pelajaran sentiasa menganjurkan pelbagai kursus jangka
pendek dan jangka panjang untuk guru. Oleh itu, guru dapat mengaplikasikan kemahiran ini
dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
2
2.2 Guru sebagai pendorong pemikiran kritis dan kreatif
Guru boleh dianggap sebagai seorang pengusaha. Dengan itu, untuk memenuhi ciri
pengusaha yang dinamik, guru perlu mempunyai kemahiran dan sentiasa berupaya berfikir
secara inovatif dan kreatif. Oleh itu, peranan guru seterusnya ialah sebagai pendorong
pemikiran kritis dan kreatif anak muridnya. Tanggungjawab guru mendorong pemikiran kritis
dan kreatif adalah usaha ke arah pembinaan modal insan yang mampu membangunkan negara
menerusi pemikiran mereka.
Melalui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010 usaha membangunkan
modal insan, tumpuan diberikan dalam melahirkan murid yang kompeten dalam sains dan
berdaya kreatif serta berkebolehan pasaran. Hal ini bererti setiap guru bertanggungjawab dalam
mendorong pemikiran murid yang kritis dan kreatif menerusi pengajaran guru. Apabila seorang
guru itu sendiri mempunyai pemikiran kritis dan kreatif, secara tidak langsung dapat
memperkasakan lagi gaya pemikiran anak muridnya supaya dapat menjana idea-idea baru
yang bernas dan kreatif agar dapat melahirkan murid yang kompeten dalam pelbagai bidang
dan berdaya kreatif serta berkebolehan.
Guru bertanggunjawab meransang pemikiran murid agar mampu berfikir pada tahap yang
tinggi dengan memilih strategi pengajaran yang berkesan. Antara tindakan guru yang boleh
merangsang pemikiran kritis dan kreatif murid adalah pemilihan teknik pembelajaran yang
memberi ruang kepada murid untuk meneliti, mengamati dan berfikir serta pembelajaran di luar
bilik darjah meluaskan pengalaman dan pengamatan murid terhadap persekitaran. Bukan itu
sahaja, keadah pembelajaran yang boleh dikendalikan oleh guru adalah penyediaan sumber
pengajaran dan pembelajaran yang mengajak murid-murid berfikir dan menyelesaikan masalah
di samping membaca pelbagai bahan ialah ransangan kemahiran berfikir kepada guru dan
murid.
2.3 Guru berperanan menggilap potensi murid-murid
Setiap manusia diberi kelebihan dan keistimewaan berbeza-beza. Bagi seorang guru, bukan
kelemahan seseorang murid itu dicari, tetapi keistimewaan itu dicari dan digilap agar menjadi
manusia yang berguna bukan sahaja untuk diri sendiri, malahan untuk mesyarakat dan negara.
Oleh itu, seorang guru itu harus bijak mencungkil bakat serta kebolehan murid-muridnya agar
tidak disia-siakan begitu sahaja bakat yang mereka peroleh.
3
Guru ialah pihak yang bertanggungjawab memupuk potensi murid dengan didikan dan
bimbingan. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) memastikan
kurikulum di sekolah mampu memanfaatkan potensi sedia ada yang ada di dalam diri murid
dengan menekankan pendidikan yang berasaskan nilai murni. Contohnya melalui pelajaran
Pendidikan Moral, Pendidikan Islam serta nilai merentas kurikulum. Setiap guru yang
bertanggungjawab mengendalikan mata pelajaran tersebut merupakan pihak yang boleh
mengenal pasti bakat murid dan menggilap potensi mereka supaya potensi tersebut dapat
menjadi modal insan yang mampu menyumbang kejayaan kepada diri dan negaranya.
2.4 Guru bertindak sebagai pembentukan nilai/role model
Nilai merupakan kriteria penting bagi mengukur mutu sesuatu perkara.menurut Ragbir Kaur
(2007), guru harus membentuk murid-murid untuk memiliki akhlak yang mulia dan mempunyai
nilai-nilai murni yang tinggi. Nilai-nilai yang perlu diterapkan ialah moral, agama, terminal dan
instrumental.
Oleh yang demikian, guru haruslah mempunyai sifat dan kualiti peribadi, profesional dan
sosial yang baik dan murni supaya dapat menjalankan tugas sebagai pendidik dengan
sempurna. Nilai-nilai murni yang ditonjolkan oleh guru di sekolah secara tidak langsung akan
diterapkan dalam jiwa murid. Menurut Ee Ah Meng (2003) guru yang beriltizam akan menjadi
role model kepada murid-murid. Secara tidak langsung, guru berkenaan akan dapat memupuk
beberapa ciri peribadi yang positif melalui amalan-amalannya di dalam bilik darjah.
2.5 Guru berperanan sebagai pembimbing
Guru bukan sahaja memainkan peranan untuk menyampaikan maklumat dan kemahiran
mata pelajaran kepada murid. Malah untuk melaksanakan tugasnya dengan berkesan, guru
perlu memastikan bahawa muridnya membina kemahiran untuk menangani masalah yang
mungkin dihadapi dalam hidupnya. Peranan seorang guru sebagai pembimbing dan kaunselor
sangat besar dan sangat penting dalam memastikan kelahiran manusia-manusia yang berilmu,
yang boleh berfikir untuk membawa perubahan keidupan manusia ke arah yang lebih selesa
dan sempurna.
Guru juga bertindak sebagai pembimbing anak murid secara seimbang dari segi intelek,
rohani, jasmani dan emosi. Pada awal persekolahan, murid tidak faham apa yang perlu
dipelajari oleh mereka dan mereka hanya akan tahu setelah mereka diajar, selepas itu mereka
akan belajar apa yang diajarkan kepada mereka. Guru sebagai seorang pembimbing perlu
4
menguasai kemahiran dalam bimbingan dan kaunseling untuk membimbing murid-murid dalam
proses pembinaan modal insan. Guru juga adalah pekerja yang mematuhi segala etika
profesion ke arah membimbing anak muridnya menepati acuan sebagaimana yang termaktub
dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).
3.0 Kesimpulan
Secara kesimpulannya, guru merupakan permata yang bernilai kepada bangsa, masyarakat
dan negara. Oleh itu, guru memikul tanggungjawab yang sangat penting dalam pembangunan
dan kemajuan sesebuah negara. Maka, warga guru wajar dan wajib memanfaatkan kepakaran
dan ilmu masing-masing untuk membina modal insan dalam pelbagai disiplin dan dimensi demi
memenuhi tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang menjadi tunjang kepada
sistem pendidikan di negara kita selama ini. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia
yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian
dan kemakmuran masyarakat dan negara.

Recommended

2. edup2023 psikologi pendidikan
2. edup2023  psikologi pendidikan2. edup2023  psikologi pendidikan
2. edup2023 psikologi pendidikanNancyKuak
 
PERBANDINGAN ANTARA TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET DAN LEV VYGOTSKY
PERBANDINGAN ANTARA TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET DAN LEV VYGOTSKYPERBANDINGAN ANTARA TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET DAN LEV VYGOTSKY
PERBANDINGAN ANTARA TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET DAN LEV VYGOTSKYSanta Barbara
 
Perkembangan fizikal
Perkembangan fizikalPerkembangan fizikal
Perkembangan fizikalPieja Hanhae
 
Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja...
Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja...Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja...
Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja...Atifah Ruzana Abd Wahab
 
Profesion Keguruan
Profesion Keguruan Profesion Keguruan
Profesion Keguruan muhammad
 
Cara cara guru mengaplikasi model Honey and Mumford
Cara cara guru mengaplikasi model Honey and MumfordCara cara guru mengaplikasi model Honey and Mumford
Cara cara guru mengaplikasi model Honey and MumfordNur Leana Burn
 
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulumFaktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulumXiaoling Lew
 

More Related Content

What's hot

Falsafah pendidikan guru
Falsafah pendidikan guruFalsafah pendidikan guru
Falsafah pendidikan guruRENU PRIYA
 
Teori perkembangan kognitif jean piaget
Teori perkembangan kognitif jean piagetTeori perkembangan kognitif jean piaget
Teori perkembangan kognitif jean piagetFanera Jeffery
 
Pertumbuhan & perkembangan
Pertumbuhan & perkembangan Pertumbuhan & perkembangan
Pertumbuhan & perkembangan Yunkz Dion
 
Teori Kognitif Lev vygotsky
Teori Kognitif Lev vygotskyTeori Kognitif Lev vygotsky
Teori Kognitif Lev vygotskyIzzat Najmi
 
kepentingan dan implikasi teori-teori pembelajaran dalam meningkatkan keberke...
kepentingan dan implikasi teori-teori pembelajaran dalam meningkatkan keberke...kepentingan dan implikasi teori-teori pembelajaran dalam meningkatkan keberke...
kepentingan dan implikasi teori-teori pembelajaran dalam meningkatkan keberke...Cho Shirley
 
Tugasan kump 5 sgrc3043 konsep kendiri
Tugasan kump 5 sgrc3043 konsep kendiriTugasan kump 5 sgrc3043 konsep kendiri
Tugasan kump 5 sgrc3043 konsep kendirishazli shazli mahmud
 
Standard guru malaysia
Standard guru malaysiaStandard guru malaysia
Standard guru malaysiaULak MuLai
 
Transformasi pendidikan
Transformasi pendidikanTransformasi pendidikan
Transformasi pendidikanVince Here
 
5. Kemahiran Profesional Guru
5. Kemahiran Profesional Guru5. Kemahiran Profesional Guru
5. Kemahiran Profesional GuruArthur Jupong
 
EDUP3103 : TEORI KECERDASAN EMOSI DANIEL GOLEMAN.pdf
EDUP3103 : TEORI KECERDASAN EMOSI DANIEL GOLEMAN.pdfEDUP3103 : TEORI KECERDASAN EMOSI DANIEL GOLEMAN.pdf
EDUP3103 : TEORI KECERDASAN EMOSI DANIEL GOLEMAN.pdfPISMPBM20622AinNajwa
 
Perkembangan sosio emosi
Perkembangan sosio emosi Perkembangan sosio emosi
Perkembangan sosio emosi Suhaiza Shuib
 
kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
kapasiti pedagogi pembelajaran bermaknakapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
kapasiti pedagogi pembelajaran bermaknanoorfarahanahmohdnoo
 
Kanak kanak pintar cerdas dan pendekatan mengajar
Kanak kanak pintar cerdas dan pendekatan mengajarKanak kanak pintar cerdas dan pendekatan mengajar
Kanak kanak pintar cerdas dan pendekatan mengajarJenry Saiparudin
 
Dasar perlaksanaan kegiatan kokurikulum
Dasar perlaksanaan kegiatan kokurikulumDasar perlaksanaan kegiatan kokurikulum
Dasar perlaksanaan kegiatan kokurikulumPPD HULU SELANGOR
 

What's hot (20)

Falsafah pendidikan guru
Falsafah pendidikan guruFalsafah pendidikan guru
Falsafah pendidikan guru
 
Teori perkembangan kognitif jean piaget
Teori perkembangan kognitif jean piagetTeori perkembangan kognitif jean piaget
Teori perkembangan kognitif jean piaget
 
Perkembangan moral
Perkembangan moral Perkembangan moral
Perkembangan moral
 
Pertumbuhan & perkembangan
Pertumbuhan & perkembangan Pertumbuhan & perkembangan
Pertumbuhan & perkembangan
 
Teori Kognitif Lev vygotsky
Teori Kognitif Lev vygotskyTeori Kognitif Lev vygotsky
Teori Kognitif Lev vygotsky
 
kepentingan dan implikasi teori-teori pembelajaran dalam meningkatkan keberke...
kepentingan dan implikasi teori-teori pembelajaran dalam meningkatkan keberke...kepentingan dan implikasi teori-teori pembelajaran dalam meningkatkan keberke...
kepentingan dan implikasi teori-teori pembelajaran dalam meningkatkan keberke...
 
Tugasan kump 5 sgrc3043 konsep kendiri
Tugasan kump 5 sgrc3043 konsep kendiriTugasan kump 5 sgrc3043 konsep kendiri
Tugasan kump 5 sgrc3043 konsep kendiri
 
Standard guru malaysia
Standard guru malaysiaStandard guru malaysia
Standard guru malaysia
 
Transformasi pendidikan
Transformasi pendidikanTransformasi pendidikan
Transformasi pendidikan
 
Modul program bina insan guru ppg
Modul program bina insan guru ppgModul program bina insan guru ppg
Modul program bina insan guru ppg
 
5. Kemahiran Profesional Guru
5. Kemahiran Profesional Guru5. Kemahiran Profesional Guru
5. Kemahiran Profesional Guru
 
EDUP3103 : TEORI KECERDASAN EMOSI DANIEL GOLEMAN.pdf
EDUP3103 : TEORI KECERDASAN EMOSI DANIEL GOLEMAN.pdfEDUP3103 : TEORI KECERDASAN EMOSI DANIEL GOLEMAN.pdf
EDUP3103 : TEORI KECERDASAN EMOSI DANIEL GOLEMAN.pdf
 
Perkembangan sosio emosi
Perkembangan sosio emosi Perkembangan sosio emosi
Perkembangan sosio emosi
 
kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
kapasiti pedagogi pembelajaran bermaknakapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
 
Pentaksiran autentik
Pentaksiran autentikPentaksiran autentik
Pentaksiran autentik
 
Transformasi kurikulum (KSSR)
Transformasi kurikulum (KSSR)Transformasi kurikulum (KSSR)
Transformasi kurikulum (KSSR)
 
Kanak kanak pintar cerdas dan pendekatan mengajar
Kanak kanak pintar cerdas dan pendekatan mengajarKanak kanak pintar cerdas dan pendekatan mengajar
Kanak kanak pintar cerdas dan pendekatan mengajar
 
Teknik Bercerita
Teknik BerceritaTeknik Bercerita
Teknik Bercerita
 
Dasar perlaksanaan kegiatan kokurikulum
Dasar perlaksanaan kegiatan kokurikulumDasar perlaksanaan kegiatan kokurikulum
Dasar perlaksanaan kegiatan kokurikulum
 
Jean piaget
Jean piagetJean piaget
Jean piaget
 

Similar to cara guru dapat memainkan peranan menjayakan hasrat FPK dan FPG dalam melaksanakan KSSR untuk membangunkan modal insan

GPP 1063
GPP 1063GPP 1063
GPP 1063Inbmy
 
HAKIKAT GURU DAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
HAKIKAT GURU DAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAMHAKIKAT GURU DAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
HAKIKAT GURU DAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAMGalih Nurhavis
 
LMCP1112 Falsafah Pendidikan Islam Projek Akhir.pptx
LMCP1112 Falsafah Pendidikan Islam Projek Akhir.pptxLMCP1112 Falsafah Pendidikan Islam Projek Akhir.pptx
LMCP1112 Falsafah Pendidikan Islam Projek Akhir.pptxAjleeyaAzman
 
tugasan 3038 Ust zaleha
tugasan 3038 Ust zalehatugasan 3038 Ust zaleha
tugasan 3038 Ust zalehamuhammad
 
profesion keguruan 2
profesion keguruan 2profesion keguruan 2
profesion keguruan 2muhammad
 
Pensijilan Guru Matematik
Pensijilan Guru MatematikPensijilan Guru Matematik
Pensijilan Guru MatematikNor Hazlinda
 
Tugasan 3083 noraini mat noor baiki
Tugasan 3083 noraini mat noor baikiTugasan 3083 noraini mat noor baiki
Tugasan 3083 noraini mat noor baikimuhammad
 
Pembahasan Profesi Pendidikan
Pembahasan Profesi PendidikanPembahasan Profesi Pendidikan
Pembahasan Profesi PendidikanRiris Purbosari
 
Esei: Peranan Guru Merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di Sek...
Esei: Peranan Guru Merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di Sek...Esei: Peranan Guru Merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di Sek...
Esei: Peranan Guru Merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di Sek...Atifah Ruzana Abd Wahab
 
Contoh esei1 permohonan gc
Contoh esei1 permohonan gcContoh esei1 permohonan gc
Contoh esei1 permohonan gcNorazliah Ani
 
Guru yang berkesan
Guru yang berkesanGuru yang berkesan
Guru yang berkesanAmir Nazif
 
Kuliah 11 guru mrealisasikan fpk
Kuliah 11 guru mrealisasikan fpkKuliah 11 guru mrealisasikan fpk
Kuliah 11 guru mrealisasikan fpksiewlee0507
 
Guru agen penyampai kecemerlangan pendidikan
Guru agen penyampai kecemerlangan pendidikanGuru agen penyampai kecemerlangan pendidikan
Guru agen penyampai kecemerlangan pendidikanuminisa1411
 

Similar to cara guru dapat memainkan peranan menjayakan hasrat FPK dan FPG dalam melaksanakan KSSR untuk membangunkan modal insan (20)

GPP 1063
GPP 1063GPP 1063
GPP 1063
 
HAKIKAT GURU DAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
HAKIKAT GURU DAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAMHAKIKAT GURU DAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
HAKIKAT GURU DAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
 
LMCP1112 Falsafah Pendidikan Islam Projek Akhir.pptx
LMCP1112 Falsafah Pendidikan Islam Projek Akhir.pptxLMCP1112 Falsafah Pendidikan Islam Projek Akhir.pptx
LMCP1112 Falsafah Pendidikan Islam Projek Akhir.pptx
 
tugasan 3038 Ust zaleha
tugasan 3038 Ust zalehatugasan 3038 Ust zaleha
tugasan 3038 Ust zaleha
 
profesion keguruan 2
profesion keguruan 2profesion keguruan 2
profesion keguruan 2
 
Pensijilan Guru Matematik
Pensijilan Guru MatematikPensijilan Guru Matematik
Pensijilan Guru Matematik
 
Report trends
Report trendsReport trends
Report trends
 
Tugasan 3083 noraini mat noor baiki
Tugasan 3083 noraini mat noor baikiTugasan 3083 noraini mat noor baiki
Tugasan 3083 noraini mat noor baiki
 
Edu sem 7 oll
Edu sem 7 ollEdu sem 7 oll
Edu sem 7 oll
 
Pembahasan Profesi Pendidikan
Pembahasan Profesi PendidikanPembahasan Profesi Pendidikan
Pembahasan Profesi Pendidikan
 
Esei: Peranan Guru Merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di Sek...
Esei: Peranan Guru Merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di Sek...Esei: Peranan Guru Merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di Sek...
Esei: Peranan Guru Merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di Sek...
 
Contoh esei1 permohonan gc
Contoh esei1 permohonan gcContoh esei1 permohonan gc
Contoh esei1 permohonan gc
 
Guru yang berkesan
Guru yang berkesanGuru yang berkesan
Guru yang berkesan
 
Perutusan kppm hari guru 2015
Perutusan kppm hari guru 2015Perutusan kppm hari guru 2015
Perutusan kppm hari guru 2015
 
Tajuk 5 done
Tajuk 5 doneTajuk 5 done
Tajuk 5 done
 
Kuliah 11 guru mrealisasikan fpk
Kuliah 11 guru mrealisasikan fpkKuliah 11 guru mrealisasikan fpk
Kuliah 11 guru mrealisasikan fpk
 
Guru agen penyampai kecemerlangan pendidikan
Guru agen penyampai kecemerlangan pendidikanGuru agen penyampai kecemerlangan pendidikan
Guru agen penyampai kecemerlangan pendidikan
 
Tajuk 5 done
Tajuk 5 doneTajuk 5 done
Tajuk 5 done
 
Artikel ilmiah1
Artikel ilmiah1Artikel ilmiah1
Artikel ilmiah1
 
Anjakan 10
Anjakan 10Anjakan 10
Anjakan 10
 

More from Yuvarani Subramaniam

More from Yuvarani Subramaniam (17)

BUKU PROGRAM CERAMAH ANTI BULI DAN DISIPLIN.pptx
BUKU PROGRAM CERAMAH ANTI BULI DAN DISIPLIN.pptxBUKU PROGRAM CERAMAH ANTI BULI DAN DISIPLIN.pptx
BUKU PROGRAM CERAMAH ANTI BULI DAN DISIPLIN.pptx
 
BUKU PROGRAM SUKAN 2022 pdf.pdf
BUKU PROGRAM SUKAN 2022 pdf.pdfBUKU PROGRAM SUKAN 2022 pdf.pdf
BUKU PROGRAM SUKAN 2022 pdf.pdf
 
nota Teori pemerolehan bahasa bmm3117
nota Teori pemerolehan bahasa bmm3117nota Teori pemerolehan bahasa bmm3117
nota Teori pemerolehan bahasa bmm3117
 
nota Teknik bmm3117
nota Teknik bmm3117nota Teknik bmm3117
nota Teknik bmm3117
 
nota Strategi bmm3117
nota Strategi bmm3117nota Strategi bmm3117
nota Strategi bmm3117
 
nota Kaedah BMM3117
nota Kaedah BMM3117nota Kaedah BMM3117
nota Kaedah BMM3117
 
teori perkembangan manusia (kecerdasan pelbagai)
teori perkembangan manusia (kecerdasan pelbagai)teori perkembangan manusia (kecerdasan pelbagai)
teori perkembangan manusia (kecerdasan pelbagai)
 
Penyerapan bmm3101
Penyerapan bmm3101Penyerapan bmm3101
Penyerapan bmm3101
 
PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)
PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)
PENGAYAAN DAN PEMULIHAN(bmm3101)
 
kesedaran untuk merdeka
kesedaran untuk merdekakesedaran untuk merdeka
kesedaran untuk merdeka
 
perjuangan mencapai kemerdekaan
perjuangan mencapai kemerdekaanperjuangan mencapai kemerdekaan
perjuangan mencapai kemerdekaan
 
pembentukan malaysia dan cabaran sebuah kerajaan merdeka(1)
pembentukan malaysia dan cabaran sebuah kerajaan merdeka(1)pembentukan malaysia dan cabaran sebuah kerajaan merdeka(1)
pembentukan malaysia dan cabaran sebuah kerajaan merdeka(1)
 
sukan dan rekreasi
sukan dan rekreasisukan dan rekreasi
sukan dan rekreasi
 
teknik dan strategi dalam perlawanan tenis
teknik dan strategi dalam perlawanan tenisteknik dan strategi dalam perlawanan tenis
teknik dan strategi dalam perlawanan tenis
 
Basic math
Basic mathBasic math
Basic math
 
Tamadun mesir (sejarah tamadun)
Tamadun mesir (sejarah tamadun)Tamadun mesir (sejarah tamadun)
Tamadun mesir (sejarah tamadun)
 
Tok janggut (presentation)
Tok janggut (presentation)Tok janggut (presentation)
Tok janggut (presentation)
 

cara guru dapat memainkan peranan menjayakan hasrat FPK dan FPG dalam melaksanakan KSSR untuk membangunkan modal insan

 • 1. 1 1.0 Pengenalan FPK dan FPG merupakan penyuluh yang memberi pedoman dan arah tuju kepada segala usaha pendidikan. Matlamat yang terkandung dalam kedua-dua falsafah ini dapat membangunkan modal insan. Maka adalah penting bagi setiap guru untuk meneliti dan mentafsir kandungannya serta memahami secara mendalam hasrat dan cita-cita yang terkandung di dalamnya. Kandungan, hasrat dan cita-cita yang dinyatakan dalam FPK dan FPG akan memberikan memberikan implikasi kepada keseluruhan perjalanan sistem pendidikan. 2.0 Berdasarkan teks ucapan di atas, huraikan bagaimana cara guru dapat memainkan peranan menjayakan hasrat FPK dan FPG dalam melaksanakan KSSR untuk membangunkan modal insan. 2.1 Guru harus mengamalkan kemahiran profesional Guru merupakan tenaga ikhtisas di dalam bidang perguruan yang dipertanggungjawabkan untuk mendidik murid-murid di sekolah. Oleh itu, guru yang mempunyai kemahiran profesional serta kecerdasan emosi yang tinggi memainkan peranan besar dalam menghasilkan generasi yang berpendidikan, berkemahiran, berbudaya ilmu dan berakhlak selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Peranan ini penting bagi membawa pendidikan negara Malaysia ke arah pendidikan yang bertaraf dunia (Dr.Ragbir Kaur, 2007). Antara kemahiran yang perlu ditekankan ialah kemahiran berfikir dan kemahiran konstruktif. Para pelajar mestilah dididik menggunakan daya fikir tinggi dan minda untuk melahirkan murid- murid yang dapat belajar sepanjang hayat dan mempunyai modal intelektual tinggi menghadapi era globalisasi. Kemahiran berfikir dan pemikiran konstruktif perlu juga terarah kepada pandangan jauh dan luar biasa. Perkembangan dan kemajuan dalam pendidikan tanah air mendesak guru menguasai pelbagai kemahiran generik seperti kemahiran berfkir, kemahiran mengguna dan mengintegrasikan Teknologi maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam pengajaran dan pembelajaran, kemahiran belajar dan kebolehan menguasai bahasa kedua dengan baik. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pelajaran sentiasa menganjurkan pelbagai kursus jangka pendek dan jangka panjang untuk guru. Oleh itu, guru dapat mengaplikasikan kemahiran ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
 • 2. 2 2.2 Guru sebagai pendorong pemikiran kritis dan kreatif Guru boleh dianggap sebagai seorang pengusaha. Dengan itu, untuk memenuhi ciri pengusaha yang dinamik, guru perlu mempunyai kemahiran dan sentiasa berupaya berfikir secara inovatif dan kreatif. Oleh itu, peranan guru seterusnya ialah sebagai pendorong pemikiran kritis dan kreatif anak muridnya. Tanggungjawab guru mendorong pemikiran kritis dan kreatif adalah usaha ke arah pembinaan modal insan yang mampu membangunkan negara menerusi pemikiran mereka. Melalui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010 usaha membangunkan modal insan, tumpuan diberikan dalam melahirkan murid yang kompeten dalam sains dan berdaya kreatif serta berkebolehan pasaran. Hal ini bererti setiap guru bertanggungjawab dalam mendorong pemikiran murid yang kritis dan kreatif menerusi pengajaran guru. Apabila seorang guru itu sendiri mempunyai pemikiran kritis dan kreatif, secara tidak langsung dapat memperkasakan lagi gaya pemikiran anak muridnya supaya dapat menjana idea-idea baru yang bernas dan kreatif agar dapat melahirkan murid yang kompeten dalam pelbagai bidang dan berdaya kreatif serta berkebolehan. Guru bertanggunjawab meransang pemikiran murid agar mampu berfikir pada tahap yang tinggi dengan memilih strategi pengajaran yang berkesan. Antara tindakan guru yang boleh merangsang pemikiran kritis dan kreatif murid adalah pemilihan teknik pembelajaran yang memberi ruang kepada murid untuk meneliti, mengamati dan berfikir serta pembelajaran di luar bilik darjah meluaskan pengalaman dan pengamatan murid terhadap persekitaran. Bukan itu sahaja, keadah pembelajaran yang boleh dikendalikan oleh guru adalah penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran yang mengajak murid-murid berfikir dan menyelesaikan masalah di samping membaca pelbagai bahan ialah ransangan kemahiran berfikir kepada guru dan murid. 2.3 Guru berperanan menggilap potensi murid-murid Setiap manusia diberi kelebihan dan keistimewaan berbeza-beza. Bagi seorang guru, bukan kelemahan seseorang murid itu dicari, tetapi keistimewaan itu dicari dan digilap agar menjadi manusia yang berguna bukan sahaja untuk diri sendiri, malahan untuk mesyarakat dan negara. Oleh itu, seorang guru itu harus bijak mencungkil bakat serta kebolehan murid-muridnya agar tidak disia-siakan begitu sahaja bakat yang mereka peroleh.
 • 3. 3 Guru ialah pihak yang bertanggungjawab memupuk potensi murid dengan didikan dan bimbingan. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) memastikan kurikulum di sekolah mampu memanfaatkan potensi sedia ada yang ada di dalam diri murid dengan menekankan pendidikan yang berasaskan nilai murni. Contohnya melalui pelajaran Pendidikan Moral, Pendidikan Islam serta nilai merentas kurikulum. Setiap guru yang bertanggungjawab mengendalikan mata pelajaran tersebut merupakan pihak yang boleh mengenal pasti bakat murid dan menggilap potensi mereka supaya potensi tersebut dapat menjadi modal insan yang mampu menyumbang kejayaan kepada diri dan negaranya. 2.4 Guru bertindak sebagai pembentukan nilai/role model Nilai merupakan kriteria penting bagi mengukur mutu sesuatu perkara.menurut Ragbir Kaur (2007), guru harus membentuk murid-murid untuk memiliki akhlak yang mulia dan mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi. Nilai-nilai yang perlu diterapkan ialah moral, agama, terminal dan instrumental. Oleh yang demikian, guru haruslah mempunyai sifat dan kualiti peribadi, profesional dan sosial yang baik dan murni supaya dapat menjalankan tugas sebagai pendidik dengan sempurna. Nilai-nilai murni yang ditonjolkan oleh guru di sekolah secara tidak langsung akan diterapkan dalam jiwa murid. Menurut Ee Ah Meng (2003) guru yang beriltizam akan menjadi role model kepada murid-murid. Secara tidak langsung, guru berkenaan akan dapat memupuk beberapa ciri peribadi yang positif melalui amalan-amalannya di dalam bilik darjah. 2.5 Guru berperanan sebagai pembimbing Guru bukan sahaja memainkan peranan untuk menyampaikan maklumat dan kemahiran mata pelajaran kepada murid. Malah untuk melaksanakan tugasnya dengan berkesan, guru perlu memastikan bahawa muridnya membina kemahiran untuk menangani masalah yang mungkin dihadapi dalam hidupnya. Peranan seorang guru sebagai pembimbing dan kaunselor sangat besar dan sangat penting dalam memastikan kelahiran manusia-manusia yang berilmu, yang boleh berfikir untuk membawa perubahan keidupan manusia ke arah yang lebih selesa dan sempurna. Guru juga bertindak sebagai pembimbing anak murid secara seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi. Pada awal persekolahan, murid tidak faham apa yang perlu dipelajari oleh mereka dan mereka hanya akan tahu setelah mereka diajar, selepas itu mereka akan belajar apa yang diajarkan kepada mereka. Guru sebagai seorang pembimbing perlu
 • 4. 4 menguasai kemahiran dalam bimbingan dan kaunseling untuk membimbing murid-murid dalam proses pembinaan modal insan. Guru juga adalah pekerja yang mematuhi segala etika profesion ke arah membimbing anak muridnya menepati acuan sebagaimana yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). 3.0 Kesimpulan Secara kesimpulannya, guru merupakan permata yang bernilai kepada bangsa, masyarakat dan negara. Oleh itu, guru memikul tanggungjawab yang sangat penting dalam pembangunan dan kemajuan sesebuah negara. Maka, warga guru wajar dan wajib memanfaatkan kepakaran dan ilmu masing-masing untuk membina modal insan dalam pelbagai disiplin dan dimensi demi memenuhi tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang menjadi tunjang kepada sistem pendidikan di negara kita selama ini. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.