Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konsep kendiri

19,077 views

Published on

Sub tajuk dalam Perkembangan Kanak-kanak

Published in: Education
 • Login to see the comments

Konsep kendiri

 1. 1. Nama Pembentang:1. Stefaenus2. Vincent3. Zulhilmi4. Razian5. Hamid6. Fidauddin1
 2. 2.  Meliputi keseluruhan perkembanganseseorang individu. Tanggapan seseorang terhadap diri individumelalui kelebihan dan kelemahan individutersebut. Suatu gambaran persepsi seseorang tentangciri-ciri dan kebolehannya, juga persepsidirinya berbanding dengan orang lain dipersekiratan (Carl Rogers, 1950).2
 3. 3.  Terbahagi kepada dua iaitu konsep kendiripositif dan konsep kendiri negatif. Kedua-dua konsep ini mempunyai perbezaanyang nyata.3
 4. 4.  Mempunyai penerimaan kendiri danmempunyai kefahaman tentang diri sendiri. Seseorang yang berkonsep kendiri positifboleh memahami dan menerima pelbagaifakta tentang dirinya. Individu jenis ini dapat menerima semua faktatentang dirinya tanpa menjadikan faktatersebut sebagai ancaman terhadap dirinya.4
 5. 5. Sambungan… Ciri konsep kendiri yang positif:i. Bebas membuat pilihan dan keputusan.ii. Bertanggungjawabiii. Bangga dengan kejayaan yang dicapaiiv. Menghadapi cabaran dengan penuhsemangat.v. Selalu merasa gembiravi. Boleh bertolak ansur dengan kekecewaanvii. Boleh mempengaruhi orang lain5
 6. 6. Sambungan…viii. Menghargaiix. Pemurahx. Mudah berkawan6
 7. 7. CIRI KONSEP KENDIRI NEGATIF Menyebabkan individu tidak mempunyaimaklumat yang tepat tentang dirinya. Kurang percaya terhadap dirinya dan ragu-ragu dalam menyampaikan pendapat. Harus dikenal pasti semasa kanak-kanak. Ibu bapa dan guru harus membantu kanak-kanak untuk menyesuaikan diri danmempunyai pandangan yang realistik danpositif terhadap diri mereka.7
 8. 8. Sambungan… Dibahagikan kepada dua iaitu:a) Pandangan individu terhadap dirinyan yangtidak teratur, tidak mantap serta tidakmenampakkan pembinaan diri yangsempurna.b) Konsep kendiri yang stabil alibat daripadapengaruh persekitaran atau asuhan.8
 9. 9. Sambungan… Antara faktor yang menyebabkan terbentuknyakonsep kendiri negatif:a) Pengaruh iklan yang menunjukkan pengaruhnegatif barat.b) Kemerosotan nilai murnic) Kemerosotan nilai disiplind) Pengaruh daripada persekitaran yang tidakmenunjukkan teladan yang baik.e) Kurang kasih sayang.9
 10. 10. Sambungan… Individu yang mempunyai konsep kendiri yangnegatif akan menunjukkan ciri-ciri:a) Selalu meminta pertolonganb) Selalu memberi kritikan/komen yangmenyinggungc) Selalu berasa tidak puas hatid) Selalu berangan-angan dan risau tentangpelbagai perkarae) Menagih simpatif) Menyalahkan orang lain10
 11. 11. Sambungan…g) Mementingkan dirih) Keyakinan diri yang rendahi) Bersikap pasifj) Tidak suka cabarank) Murung dan sering tertekanl) Mudah tersinggung dan merajuk11
 12. 12. HELAH BELA DIRI( “DEFENSEMECHANISM”) Usaha yang dilakukan secara kebiasaan samaada secara sedar atau tidak sedar olehseseorang bagi mempertahankan ego,ancaman dan kebimbangannya. Sering digunakan oleh individu yangmengalami kerisauan.12
 13. 13. Sambungan… Sigmund Freud telah membuat kajian tentanghelah bela diri dan mengklasifikasikannyaseperti yang berikut:a) Rasionalisasi- Memberi penerangan atau alasan yagkelihatan munasabah dan logikterhadapsesuatu tingkah laku untuk melindungi ataumenyembunyikan motif sebenar danmempertahankan ego.13
 14. 14. Sambungan…b) Submilasi- Cara yang digunakan individu untukmenyalurkan kekecewaannya kepada saluranyang dapat diterima dan memuaskan dari segisosial.c) Pemindahan (“displacement”)- Berlaku apabila individu memndahkanperasaannya kepada orang lain.- Memerlukan individu mencari mangsa untukmelepaskan perasaannya. Biasanya mangsaterdiri daripada yan „inferior‟ yang dijangkatidak memberikan tindak balas.14
 15. 15. Sambungan…d) Projeksi- Satu tindakan yang dilakukan oleh individuuntuk membalikkan konflik yang terdapat padadirinya kepada orang lain.- Meletakkan kesalahan atau kegagalan kepadaorang lain.e) Introjeksi- Berlawanan dengan prinsip projeksi.- Seseorang menyerap pengaruh-pengaruh danciri-ciri orang lain dan persekitaran ke dalamdirinya.15
 16. 16. Sambungan…f) Pembentukan reaksi- Mempertahankan diri daripada sesuatuancaman dengan memperlihatkan reaksi yangbertentangan dengan bentuk ancamantersebut.g) Kompensasi- Menggunakan suatu aktiviti yang hampirserupa untuk menggantikan aktiviti yang lain.16
 17. 17. Sambungan…h) Represi- Tindakan yang digunakan untuk mengatasiperasaan yang menyakitkan hati atau sedih,iaitu dengan cara mengalihkan perasaantersebut daripada kesedaran dan mempercayaibahawa perkara itu tidak wujud atau tidakberlaku.17
 18. 18. Sambungan…i) Regresi- Berlaku apabila seseorang itu kembali kepadajenis tingkah laku yang menjadi kebiasaan diperingkat perkembangan terdahulu daripadaperingkat yang ada sekarang.j) Fantasi- Seseorang itu cuba mengurangkanketegangan dengan cara berkhayal danmembentuk situasi yang lain dalamimaginasinya yang tidak begitu mengancamdan lebih selesa daripada kedaan sebenar.18
 19. 19. Sambungan…k) Penyangkalan- Menafi dan menolak realiti.- Berlaku apabila individu tidak mahu menerimakenyataan.l) Identifikasi- Seseorang cuba melindungi dirinya bagimenutup kelemahan dan kekurangan denganmenyifatkan dirinya sama seperti orang lainyang mempunyai kuasa.19
 20. 20. Sambungan…m) Keagresifan- Tindakan untuk meluahkan perasaan secaraagresif.20
 21. 21. KONSEPKENDIRIPOSITIF/NEGATIFSifat semulajadi- Baka- Persepsi terhadapdiriModel- Ibu bapa- Rakan sebaya- Orang dewasaKepercayaan nilaikeperluan:- Keselamatan- Kasih sayang- PenghormatandiriPersekitaran- media massa- Budaya- Persepsimasyarakat21
 22. 22. PERANAN GURU DALAMPERKEMBANGAN KENDIRI MURID Setiap kanak-kanak di sekolah adalah berbezaantara satu sama lain. Pada peringkat awal persekolahan, kanak-kanak mempunyai kepekaan yang tinggiterhadap keupayaan mereka dalam menguasaikemahiran yang diperkenalkan oleh guru. Oleh itu, kanak-kanak perlu diberi peluanguntuk meneroka kebolehan dan menggunakanbakat yang unik yang ada dalam setiap kanak-kanak.22
 23. 23. Sambungan… Guru perlu peka dengan kebolehan dankemahiran setiap kanak-kanak. Interaksi yang baik antara guru dengan muriddapat membantu guru untuk mengenalpastikebolehan murid tersebut. Apabila kanak-kanak sedar akan kebolehandiri mereka, maka keyakinan diri mereka akanmeningkat. Ini akan menyebabkan mereka bolehmenjalinkan hubungan sosial yang baikdengan orang sekeliling.23
 24. 24. Sambungan… Guru perlu merancang aktiviti yangberpusatkan muridnya. Guru perlu memberi peluang kepada muridnyauntuk menunjukkan kebolehan di dalam bilikdarjah dan membimbing murid yangketinggalan. Ini akan menolong kanak-kanakmembina konsep kendiri yang baik. Aktivti luar bilik darjah juga dapat membantuuntuk menanamkan sifat positif dalam dirimurid.24
 25. 25. 25

×