Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konseptual pendidikan guru

2,734 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Konseptual pendidikan guru

  1. 1. • Model konseptual pendidikan guru adalah dirangka berlandaskan kepada dasar Falsafah Pendidikan Guru dan Matlamat Pendidikan.• Model ini merangkumi akauntabiliti guru di bawah tiga dimensi utama iaitu:
  2. 2. 1. Ketuhanan: peningkatan ilmu, penghayatan dan amalan individu berteraskan kepercayaan dan kepatuhan kepada ajaran agama.2. Kemasyarakatan: penekanan peranan guru sebagai pendidik, pemimpin dan agen perubahan.
  3. 3. 3. Kendiri: penekanan pembinaan daya kefahaman dan patriotisme, pemupukan budaya ilmu serta pembentukan sahsiah murni dan berpekerti mulia.• Di bawah 3 dimensi utama tersebut, Model Konseptual Pendidikan Guru ini merangkumi tiga aspek asas iaitu:
  4. 4. 1. Pengetahuan yang berkaitan dengan perkembangan dan kepentingan pendidikan dalam kehidupan.2. Kemahiran ikhtisas yang merangkumi kemahiran menggunakan bahan- bahan pelajaran dengan tujuan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.
  5. 5. 3. Nilai yang merujuk kepada amalan nilai- nilai murni, perlakuan guru yang penyayang, bepekerti mulia, berdaya tahan, patriotik, inovatif, kreatif dan patuh kepada etika profesion keguruan.• Ketiga-tiga aspek ini disepadukan dan merentas semua disiplin dan program perguruan yang dirancangkan.
  6. 6. • Di samping itu, Model Konseptual Pendidikan Guru juga menekankan matlamat mengembangkan potensi guru secara seimbang dan bersepadu dari segi rohani, emosi, intelek dan jasmani.
  7. 7. SUMBER RUJUKANMok Soon Sang, (1994)..Asas Pendidikan 3 Kurikulum dan Praktikum, Kumpulan Budiman Sdn Bhd, Kuala Lumpur.Mok Soon Sang, (2004). Ilmu Pendidikan untuk KPLI, Kumpulan Budiman Sdn Bhd,Subang Jaya.Sharifal Alwiah Alsagoff,(1984). Falsafah Pendidikan, Kuala Lumpur :Heinemann Asia.Sulaiman Hamzah, Karimah Zainab, (1977). Aliran Pendidikan, Pustaka Aman Press Sdn Bhd.

×