SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej

ZINTEGROWANY MODEL DZIAŁANIA
Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych
dziecka opiera się na współpracy:
• rodziców
• uczniów
• nauczycieli, specjalistów pracujących z uczniem w szkole
lub przedszkolu
• dyrektora placówki
• organu prowadzącego (w przypadku szkół
i przedszkoli publicznych jest to lokalny samorząd)
• poradni psychologiczno-pedagogicznej
Uczeń niepełnosprawny czyli kto?
Uczeń niepełnosprawny to uczeń, który posiada orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na
niepełnosprawność.
Orzeczenie takie mogą uzyskać dzieci:
niesłyszące i słabosłyszące,
niewidome i słabowidzące,
z niepełnosprawnością ruchową
i afazją, z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim, umiarkowanym lub
znacznym, z autyzmem, w tym
Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Dzieci z upośledzeniem w stopniu
głębokim mogą uzyskać orzeczenie
o potrzebie zajęć rewalidacyjnowychowawczych.
Niepełnosprawność w prawie oświatowym
Dziecko bez względu na swoją niepełnosprawność, może uczęszczać
do placówki każdego typu (ogólnodostępna, integracyjna, specjalna).
Decyzję o wyborze ścieżki edukacyjnej podejmują rodzice.
W każdej placówce oświatowej dziecko z niepełnosprawnością ma
prawo do:
•zajęć specjalistycznych zaleconych w orzeczeniu o potrzebie
kształcenia specjalnego,
•dostosowania warunków, metod, form pracy i wymogów
edukacyjnych,
•pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Uczniowie z niepełnosprawnością mogą korzystać z bezpłatnego
dowozu na trasie dom - szkoła/przedszkole - dom. Takie prawo mają
również dzieci pięcioletnie, odbywające roczne przygotowanie do nauki
w szkole.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
• Orzeczenie wydaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna
na wniosek rodzica.
• Rodzic dostarcza do poradni zaświadczenie lekarskie,
stwierdzające niepełnosprawność/zaburzenie oraz opinię ze
szkoły/ przedszkola (jeżeli dziecko uczęszcza).

• Poradnia, na podstawie przeprowadzonej diagnozy
i dostarczonej przez rodzica dokumentacji, wydaje orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego.
Co zawiera orzeczenie?
• Dane dziecka, rodzica, poradni, pracowników wydających
orzeczenie.
• Przyczynę wydania orzeczenia.
• Okres obowiązywania dokumentu.
• Propozycje najlepszej (zdaniem pracowników poradni) formy
kształcenia. To rodzic podejmuje ostateczną decyzję, czy
wybrać klasę ogólnodostępną, integracyjną czy specjalną.
• Diagnozę - opis funkcjonowania dziecka, jego
mocnych stron i deficytów.
• Wskazane dla dziecka formy rewalidacji,
terapii, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
• Opis metod i form pracy z uczniem, dostosowania
warunków kształcenia i wymogów edukacyjnych
w placówce.
Orzeczenie i co dalej?
• Jeżeli rodzic nie zgadza się z treścią orzeczenia, może
odwołać się od jego zapisów, do właściwego Kuratorium
Oświaty, w terminie 14 dni od otrzymania dokumentu.
Odwołanie składa się w poradni, która wydała orzeczenie.
• Decyzja o tym, czy informować placówkę oświatową, że
dziecko uzyskało orzeczenie, należy wyłącznie do rodzica.
Rodzic nie musi
powiadamiać szkoły
o orzeczeniu, ale należy
pamiętać, że wtedy
dziecko nie będzie mogło
korzystać z rozwiązań
przewidzianych dla
uczniów
niepełnosprawnych.
Orzeczenie w szkole/przedszkolu
• Rodzic dostarcza orzeczenie do sekretariatu placówki.
Dobrze, aby kopia orzeczenia trafiła także do wychowawcy
dziecka oraz pedagoga/psychologa szkolnego.
• Dyrektor szkoły powołuje Zespół, który stworzy
Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.
W skład Zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele
pracujący z dzieckiem, szkolni specjaliści (psycholog,
logopeda i in.). Rodzice i zaproszeni przez
nich specjaliści mogą brać
udział w tworzeniu Indywidualnego
Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.
Orzeczenie – formalności poza placówką
• Dyrektor szkoły po otrzymaniu
orzeczenia dokonuje korekty
danych w Systemie Informacji
Oświatowej.
• Dyrektor informuje o orzeczeniu
organ prowadzący.
• Organ prowadzący zwraca się
do Ministerstwa Edukacji Narodowej
o dodatkowe środki subwencji
oświatowej.
Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny
(IPET)

• Zespół analizuje zapisy orzeczenia, przeprowadza
wieloaspektową analizę funkcjonowania dziecka.
W razie potrzeby w jego pracach mogą uczestniczyć także
pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej.
• Zespół przygotowuje Indywidualny Program EdukacyjnoTerapeutyczny do 30 września lub w terminie 30 dni
od przekazania orzeczenia.
Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny
– wymiar wsparcia
Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny
– zasady finansowania
• Organ prowadzący przekazuje środki na
zaspokojenie specjalnych potrzeb
edukacyjnych dziecka.
• Dyrektor szkoły zatrudnia
dodatkowych specjalistów
i nauczycieli w celu współorganizowania
kształcenia i wychowania dziecka ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
– za zgodą organu prowadzącego.
Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny
– wersja końcowa

Rodzice
mają prawo
otrzymać swoją
kopię
IPET-u.
Wsparcie dziecka niepełnosprawnego
w placówce edukacyjnej
Wsparcie dziecka poza placówką (w ramach
systemu oświaty)
• Wczesne Wspomaganie Rozwoju – zajęcia specjalistyczne
i ogólnorozwojowe, dostępne dla dzieci od momentu wykrycia
niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w 1. klasie szkoły
podstawowej. Realizowane w poradniach psychologicznopedagogicznych, szkołach, przedszkolach w wymiarze 4-8
godz. miesięcznie.
• Zajęcia w poradni psychologiczno-pedagogicznej –
specjalistycznej lub rejonowej.

Posiadanie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego nie wyklucza
w żaden sposób prawa do Wczesnego
Wspomagania Rozwoju i pomocy
poradni psychologiczno-pedagogicznej.
wszystkojasne.waw.pl

More Related Content

What's hot

Koncepcja rozwoju i funkcjonowania zespołu szkół specjalnych
Koncepcja rozwoju i funkcjonowania zespołu szkół specjalnychKoncepcja rozwoju i funkcjonowania zespołu szkół specjalnych
Koncepcja rozwoju i funkcjonowania zespołu szkół specjalnych
Aga Ziel
 
Sześciolatek w i klasie
Sześciolatek w i klasieSześciolatek w i klasie
Sześciolatek w i klasie
SP114
 
Raport NR 2 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
Raport NR 2 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJRaport NR 2 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
Raport NR 2 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
wiosenka
 
Profilaktyka wskazująca i selektywna w szkole
Profilaktyka wskazująca i selektywna w szkoleProfilaktyka wskazująca i selektywna w szkole
Profilaktyka wskazująca i selektywna w szkole
Alicja Wujec Kaczmarek
 
Reforma programowa
Reforma programowaReforma programowa
Reforma programowa
przemo31222
 
Prezentacja power point
Prezentacja power pointPrezentacja power point
Prezentacja power point
admin16
 
Diagnoza dzieci
Diagnoza dzieciDiagnoza dzieci
Diagnoza dzieci
wiosenka
 
Raport z ewaluacji wewnętrzne 2014 2015j
Raport z ewaluacji wewnętrzne 2014 2015jRaport z ewaluacji wewnętrzne 2014 2015j
Raport z ewaluacji wewnętrzne 2014 2015j
wiosenka
 
Model pracy z uczniem o specjalnych potzrebach
Model pracy z uczniem o specjalnych potzrebachModel pracy z uczniem o specjalnych potzrebach
Model pracy z uczniem o specjalnych potzrebach
dorotakolinska
 
Wychowanie dzieci i młodzieży, tom I
Wychowanie dzieci i młodzieży, tom IWychowanie dzieci i młodzieży, tom I
Wychowanie dzieci i młodzieży, tom I
e-booksweb.pl
 
Przedszkole niepubliczne
Przedszkole niepublicznePrzedszkole niepubliczne
Przedszkole niepubliczne
Karola Wolak
 
Przygoda ze sportem- rozwujanie aktywności ruchowej przedszkolaków
Przygoda ze sportem- rozwujanie aktywności ruchowej przedszkolakówPrzygoda ze sportem- rozwujanie aktywności ruchowej przedszkolaków
Przygoda ze sportem- rozwujanie aktywności ruchowej przedszkolaków
wiosenka
 
Fragment raportu z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014
Fragment raportu z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014Fragment raportu z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014
Fragment raportu z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014
wiosenka
 
Psychol aspekty oceniania
Psychol aspekty ocenianiaPsychol aspekty oceniania
Psychol aspekty oceniania
przybyslawice
 
System eduk. p lnej j.polski do bloga
System eduk. p lnej j.polski do blogaSystem eduk. p lnej j.polski do bloga
System eduk. p lnej j.polski do bloga
oświata
 

What's hot (20)

Koncepcja rozwoju i funkcjonowania zespołu szkół specjalnych
Koncepcja rozwoju i funkcjonowania zespołu szkół specjalnychKoncepcja rozwoju i funkcjonowania zespołu szkół specjalnych
Koncepcja rozwoju i funkcjonowania zespołu szkół specjalnych
 
Sześciolatek w i klasie
Sześciolatek w i klasieSześciolatek w i klasie
Sześciolatek w i klasie
 
Rozpoznawanie osiągnięć rozwojowych w poszczególnych etapach życia dziecka
Rozpoznawanie osiągnięć rozwojowych w poszczególnych etapach życia dzieckaRozpoznawanie osiągnięć rozwojowych w poszczególnych etapach życia dziecka
Rozpoznawanie osiągnięć rozwojowych w poszczególnych etapach życia dziecka
 
Raport NR 2 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
Raport NR 2 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJRaport NR 2 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
Raport NR 2 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
 
Profilaktyka wskazująca i selektywna w szkole
Profilaktyka wskazująca i selektywna w szkoleProfilaktyka wskazująca i selektywna w szkole
Profilaktyka wskazująca i selektywna w szkole
 
Reforma programowa
Reforma programowaReforma programowa
Reforma programowa
 
Prezentacja power point
Prezentacja power pointPrezentacja power point
Prezentacja power point
 
Diagnoza dzieci
Diagnoza dzieciDiagnoza dzieci
Diagnoza dzieci
 
Raport z ewaluacji wewnętrzne 2014 2015j
Raport z ewaluacji wewnętrzne 2014 2015jRaport z ewaluacji wewnętrzne 2014 2015j
Raport z ewaluacji wewnętrzne 2014 2015j
 
Model pracy z uczniem o specjalnych potzrebach
Model pracy z uczniem o specjalnych potzrebachModel pracy z uczniem o specjalnych potzrebach
Model pracy z uczniem o specjalnych potzrebach
 
SZPZ i aktywność ruchowa
SZPZ i aktywność ruchowaSZPZ i aktywność ruchowa
SZPZ i aktywność ruchowa
 
Przedszkole
PrzedszkolePrzedszkole
Przedszkole
 
Wychowanie dzieci i młodzieży, tom I
Wychowanie dzieci i młodzieży, tom IWychowanie dzieci i młodzieży, tom I
Wychowanie dzieci i młodzieży, tom I
 
Przedszkole niepubliczne
Przedszkole niepublicznePrzedszkole niepubliczne
Przedszkole niepubliczne
 
Organizowanie opieki nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo wychowawczych
Organizowanie opieki nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo wychowawczychOrganizowanie opieki nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo wychowawczych
Organizowanie opieki nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo wychowawczych
 
Ore ulotka niepelnosprawni_pop2 (2)
Ore ulotka niepelnosprawni_pop2 (2)Ore ulotka niepelnosprawni_pop2 (2)
Ore ulotka niepelnosprawni_pop2 (2)
 
Przygoda ze sportem- rozwujanie aktywności ruchowej przedszkolaków
Przygoda ze sportem- rozwujanie aktywności ruchowej przedszkolakówPrzygoda ze sportem- rozwujanie aktywności ruchowej przedszkolaków
Przygoda ze sportem- rozwujanie aktywności ruchowej przedszkolaków
 
Fragment raportu z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014
Fragment raportu z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014Fragment raportu z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014
Fragment raportu z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014
 
Psychol aspekty oceniania
Psychol aspekty ocenianiaPsychol aspekty oceniania
Psychol aspekty oceniania
 
System eduk. p lnej j.polski do bloga
System eduk. p lnej j.polski do blogaSystem eduk. p lnej j.polski do bloga
System eduk. p lnej j.polski do bloga
 

Similar to Wszytstko jasne - zintegrowany model dzialania

Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołachReforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Aga Szajda
 
Koncepcja pracy placówki
Koncepcja pracy placówkiKoncepcja pracy placówki
Koncepcja pracy placówki
Anna Cybulska
 
Przedszkole dla wszystkich przedszkole nr 8
Przedszkole dla wszystkich przedszkole nr 8Przedszkole dla wszystkich przedszkole nr 8
Przedszkole dla wszystkich przedszkole nr 8
przeds8
 
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2
Aga Szajda
 
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Aga Szajda
 
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Aga Szajda
 

Similar to Wszytstko jasne - zintegrowany model dzialania (20)

Prezentacja 2014
Prezentacja 2014Prezentacja 2014
Prezentacja 2014
 
Prezentacja
PrezentacjaPrezentacja
Prezentacja
 
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołachReforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
 
Prezentacja Dla RodzicóW
Prezentacja Dla RodzicóWPrezentacja Dla RodzicóW
Prezentacja Dla RodzicóW
 
Szkoły specjalne
Szkoły specjalneSzkoły specjalne
Szkoły specjalne
 
Uczeń autystyczny w zespole klasowym
Uczeń autystyczny w zespole klasowymUczeń autystyczny w zespole klasowym
Uczeń autystyczny w zespole klasowym
 
Prezentacja 2015
Prezentacja 2015Prezentacja 2015
Prezentacja 2015
 
Koncepcja pracy placówki
Koncepcja pracy placówkiKoncepcja pracy placówki
Koncepcja pracy placówki
 
Koncepcja pracy wychowawczej w ZSP
Koncepcja pracy wychowawczej w ZSPKoncepcja pracy wychowawczej w ZSP
Koncepcja pracy wychowawczej w ZSP
 
Smakosz3
Smakosz3Smakosz3
Smakosz3
 
Smakosz (open off)
Smakosz (open off)Smakosz (open off)
Smakosz (open off)
 
Rada szkoleniowa 09.10.2018
Rada szkoleniowa 09.10.2018Rada szkoleniowa 09.10.2018
Rada szkoleniowa 09.10.2018
 
Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia
Rodzice przedszkolaków i ich uprawnieniaRodzice przedszkolaków i ich uprawnienia
Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia
 
Przedszkole dla wszystkich przedszkole nr 8
Przedszkole dla wszystkich przedszkole nr 8Przedszkole dla wszystkich przedszkole nr 8
Przedszkole dla wszystkich przedszkole nr 8
 
Prezentacja koncepcja pracy przedszkola
Prezentacja koncepcja pracy przedszkolaPrezentacja koncepcja pracy przedszkola
Prezentacja koncepcja pracy przedszkola
 
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2
 
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
 
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
 
Zebranie organizacyjne z rodzicami 2015
Zebranie organizacyjne z rodzicami 2015Zebranie organizacyjne z rodzicami 2015
Zebranie organizacyjne z rodzicami 2015
 
Koncepcja pracy przedszkola
Koncepcja pracy przedszkolaKoncepcja pracy przedszkola
Koncepcja pracy przedszkola
 

Wszytstko jasne - zintegrowany model dzialania

 • 1. Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej ZINTEGROWANY MODEL DZIAŁANIA
 • 2. Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka opiera się na współpracy: • rodziców • uczniów • nauczycieli, specjalistów pracujących z uczniem w szkole lub przedszkolu • dyrektora placówki • organu prowadzącego (w przypadku szkół i przedszkoli publicznych jest to lokalny samorząd) • poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • 3. Uczeń niepełnosprawny czyli kto? Uczeń niepełnosprawny to uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność. Orzeczenie takie mogą uzyskać dzieci: niesłyszące i słabosłyszące, niewidome i słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową i afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim mogą uzyskać orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjnowychowawczych.
 • 4. Niepełnosprawność w prawie oświatowym Dziecko bez względu na swoją niepełnosprawność, może uczęszczać do placówki każdego typu (ogólnodostępna, integracyjna, specjalna). Decyzję o wyborze ścieżki edukacyjnej podejmują rodzice. W każdej placówce oświatowej dziecko z niepełnosprawnością ma prawo do: •zajęć specjalistycznych zaleconych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, •dostosowania warunków, metod, form pracy i wymogów edukacyjnych, •pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie z niepełnosprawnością mogą korzystać z bezpłatnego dowozu na trasie dom - szkoła/przedszkole - dom. Takie prawo mają również dzieci pięcioletnie, odbywające roczne przygotowanie do nauki w szkole.
 • 5. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego • Orzeczenie wydaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna na wniosek rodzica. • Rodzic dostarcza do poradni zaświadczenie lekarskie, stwierdzające niepełnosprawność/zaburzenie oraz opinię ze szkoły/ przedszkola (jeżeli dziecko uczęszcza). • Poradnia, na podstawie przeprowadzonej diagnozy i dostarczonej przez rodzica dokumentacji, wydaje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • 6. Co zawiera orzeczenie? • Dane dziecka, rodzica, poradni, pracowników wydających orzeczenie. • Przyczynę wydania orzeczenia. • Okres obowiązywania dokumentu. • Propozycje najlepszej (zdaniem pracowników poradni) formy kształcenia. To rodzic podejmuje ostateczną decyzję, czy wybrać klasę ogólnodostępną, integracyjną czy specjalną. • Diagnozę - opis funkcjonowania dziecka, jego mocnych stron i deficytów. • Wskazane dla dziecka formy rewalidacji, terapii, pomocy psychologiczno-pedagogicznej. • Opis metod i form pracy z uczniem, dostosowania warunków kształcenia i wymogów edukacyjnych w placówce.
 • 7. Orzeczenie i co dalej? • Jeżeli rodzic nie zgadza się z treścią orzeczenia, może odwołać się od jego zapisów, do właściwego Kuratorium Oświaty, w terminie 14 dni od otrzymania dokumentu. Odwołanie składa się w poradni, która wydała orzeczenie. • Decyzja o tym, czy informować placówkę oświatową, że dziecko uzyskało orzeczenie, należy wyłącznie do rodzica. Rodzic nie musi powiadamiać szkoły o orzeczeniu, ale należy pamiętać, że wtedy dziecko nie będzie mogło korzystać z rozwiązań przewidzianych dla uczniów niepełnosprawnych.
 • 8. Orzeczenie w szkole/przedszkolu • Rodzic dostarcza orzeczenie do sekretariatu placówki. Dobrze, aby kopia orzeczenia trafiła także do wychowawcy dziecka oraz pedagoga/psychologa szkolnego. • Dyrektor szkoły powołuje Zespół, który stworzy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. W skład Zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący z dzieckiem, szkolni specjaliści (psycholog, logopeda i in.). Rodzice i zaproszeni przez nich specjaliści mogą brać udział w tworzeniu Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.
 • 9. Orzeczenie – formalności poza placówką • Dyrektor szkoły po otrzymaniu orzeczenia dokonuje korekty danych w Systemie Informacji Oświatowej. • Dyrektor informuje o orzeczeniu organ prowadzący. • Organ prowadzący zwraca się do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dodatkowe środki subwencji oświatowej.
 • 10. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) • Zespół analizuje zapisy orzeczenia, przeprowadza wieloaspektową analizę funkcjonowania dziecka. W razie potrzeby w jego pracach mogą uczestniczyć także pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej. • Zespół przygotowuje Indywidualny Program EdukacyjnoTerapeutyczny do 30 września lub w terminie 30 dni od przekazania orzeczenia.
 • 12. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – zasady finansowania • Organ prowadzący przekazuje środki na zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka. • Dyrektor szkoły zatrudnia dodatkowych specjalistów i nauczycieli w celu współorganizowania kształcenia i wychowania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – za zgodą organu prowadzącego.
 • 13. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – wersja końcowa Rodzice mają prawo otrzymać swoją kopię IPET-u.
 • 14. Wsparcie dziecka niepełnosprawnego w placówce edukacyjnej
 • 15. Wsparcie dziecka poza placówką (w ramach systemu oświaty) • Wczesne Wspomaganie Rozwoju – zajęcia specjalistyczne i ogólnorozwojowe, dostępne dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w 1. klasie szkoły podstawowej. Realizowane w poradniach psychologicznopedagogicznych, szkołach, przedszkolach w wymiarze 4-8 godz. miesięcznie. • Zajęcia w poradni psychologiczno-pedagogicznej – specjalistycznej lub rejonowej. Posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nie wyklucza w żaden sposób prawa do Wczesnego Wspomagania Rozwoju i pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej.