Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Smakosz3

358 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Smakosz3

 1. 1. KONCEPCJA PRACY PLACÓWKI
 2. 2. PRZEDSZKOLE,,Zdrowy przedszkolak – wesoły przedszkolak”
 3. 3. PRZEDSZKOLE SMAKOSZzostało utworzone w odpowiedzi na coraz częściej pojawiające się problemy zdrowotne dzieci, wynikające z szybkiego tępa życia współczesnego człowieka.Rodzice bardzo często napotykają na trudności w pogodzeniu swojego życia zawodowego i szeregu innych obowiązków, z odpowiednim zaspokojeniem potrzeb żywieniowych swoich dzieci. Niejednokrotnie, z powodu braku czasu na przygotowywanie odpowiednich, zdrowych posiłków, wybierają mniej zdrowe, gotowe alternatywy posiłków. Powoduje to, z kolei, szereg negatywnych konsekwencji zdrowotnych u dzieci na tle żywieniowym, począwszy od sytuacji niedoborowych, otyłości czy cukrzycy.
 4. 4. Nasze przedszkole jako jedyne na Pomorzu, jak i być może w całej Polsce, przeznaczone jest głównie dla dzieci z problemami odżywiania i specjalnymi potrzebami żywieniowymi (otyłość, niedożywienie, nietolerancje pokarmowe, cukrzyca, ..., itp.), ale nie tylko. Przedszkole jest miejscem, gdzie dzieci spędzają najwięcej czasu w ciągu dnia i tutaj także spożywają najwięcej posiłków, których wartości odżywcze są bardzo ważne w ich prawidłowym rozwoju. Dlatego naszym głównym celem, oprócz rozwijania u przedszkolaków kompetencji szkolnych i umiejętności przygotowujących do życia w społeczeństwie, jest odpowiednie żywienie naszychdzieci i kształtowanie w nich postaw prozdrowotnych.
 5. 5. PRZEDSZKOLE SMAKOSZusytuowane jest w Gdańsku. Znajduje się z dala od hałasu, szumu i ulicznego zgiełku, blisko morza, z korzystną linią komunikacyjną oraz dogodnym dojazdem i parkingiem. Budynek przedszkola jest budynkiem wolno-stojącym, parterowym, otoczonym rozległym, pięknym ogrodem z drzewkami owocowymi, ogródkiem warzywnym oraz bezpiecznym i nowocześnie wyposażonym w drewniane urządzenia placem zabaw.
 6. 6. PRZEDSZKOLEdysponuje miejscami dla dzieci 3, 4, 5-letnich. W przedszkolu funkcjonują 3 grupy. Zgodnie z przedszkolną tradycją każda grupa ma swoją nazwęGr. I – malinki (dzieci 3-letnie)Gr. II – jagódki (dzieci 4-letnie)Gr. III – poziomki (dzieci 5-letnie)Grupy liczą do 20 dzieci. W naszym przedszkolu dziecko i jego potrzeby są priorytetem. Dzieci w naszej placówce czują się dobrze i bezpiecznie. W odpowiedniej atmosferze łatwo zawierają nowe przyjaźnie, uczą się wiary we własne siły, rozwijają zainteresowania i zdolności, zdobywają wiedzę na temat zachowań prozdrowotnych oraz nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do dobrego startu szkolnego, osiągają swoje małe sukcesy.
 7. 7. PRZEDSZKOLE urządzone jest nowocześnie i funkcjonalnie. Spełnia wymogi bezpieczeństwa (m.in. wyposażone jest w domofon, posiada ogrodzony i zamykany plac zabaw). Dla dzieci przygotowane są: trzy przestronne, słoneczne i kolorowe sale dydaktyczne do zajęć i zabaw wraz z sanitariatami; duża i bardzo dobrze wyposażona sala do zajęć ruchowych, muzycznych, teatralnych, niezastąpiona także do organizacji uroczystości i różnych imprez; sala do zajęć kulinarnych, w której dzieci mogą same przygotowywać i spożywać posiłki oraz dobrze wyposażona kuchnia, w której sporządzane są smaczne posiłki zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci; pokój do pracy terapeutycznej; szatnia wyposażona w indywidualne półki i wieszaki.
 8. 8. Sale wyposażone są w nowoczesne sprzęty i zabawki oraz inspirującą do działań bazę dydaktyczną. W salach organizowane są różnorodne kąciki m.in. plastyczny, przyrodniczy, książek, relaksu, itd. oraz szereg pomieszczeń gospodarczych. W przedszkolu funkcjonuje biblioteka, z której korzystać mogą również rodzice. Lokal uzyskał pozytywną ocenę straży pożarnej oraz sanepidu i uzyskał wpis do ewidencji placówek oświatowych. Sale wyposażone są w sprzęt, zabawki i pomoce edukacyjne z atestem bezpieczeństwa.
 9. 9. NASZA PLACÓWKAfunkcjonuje od godziny 6.00 do 18.00. Ramowy rozkład dnia uwzględnia potrzeby rozwojowe i możliwości dzieci, zapewnia ochronę zdrowia z naciskiem na edukację prozdrowotną, bezpieczeństwo i higienę. Zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych, przeplatane są zabawami podejmowanymi przez dzieci, wynikającymi z ich inicjatywy i aktywności.
 10. 10. ZASADY PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLADyrektor opracowuje kryteria oraz zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola. Przy zgłoszeniu większej liczby dzieci Dyrektor decyduje o przyjęciu dzieci w oparciu o opracowane kryteria. Liczba dzieci w Przedszkolu nie może przekroczyć 60 dzieci. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc, dzieci będą przyjmowane wg następującego kryterium: ● wg umiejętności samoobsługowych; Wpis dziecka na listę dzieci uczęszczających do Przedszkola dokonywany jest na podstawie zgłoszenia i wpłaty wpisowego oraz po uprzedniej rozmowie z Rodzicami/Opiekunami, a w razie potrzeby po spotkaniu z dzieckiem i przedstawieniu dokumentów o stanie zdrowia dziecka.Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.
 11. 11. SKREŚLENIE Z LISTY WYCHOWANKÓWDyrektor Przedszkola może podjąć decyzję o nie przyjęciu dziecka do Przedszkola, w wypadku, gdy Rodzice/Opiekunowie zataili istotne informacje o dziecku. Rozwiązanie umowy cywilno-prawnej przez jedną ze stron, jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków przedszkola.
 12. 12. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora przedszkola w przypadku, gdy Rodzice/Opiekunowie:● nie przestrzegają postanowień obowiązującego w statucie Przedszkola, regulaminie Placówki i innych dokumentów regulujących pracę przedszkola;● nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat – na zasadach zawartych w niniejszym statucie i zawartej umowie cywilno-prawnej;● zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno- wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu;● nie zgłosili Dyrektorowi lub nauczycielowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka trwającej ponad 14 dni, a także wówczas, gdy nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a pracownikami pedagogicznymi przedszkola w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka;
 13. 13. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przezDyrektora przedszkola w przypadku, gdy swoimzachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innychdzieci. W przypadku podjęcia przez Dyrektora decyzji oskreśleniu dziecka z listy wychowanków nie obowiązująprzepisy zawarte w umowie cywilno-prawnej. Pisemną decyzję Dyrektora o skreśleniu dziecka z listywychowanków Przedszkola przekazuje się rodzicom lubprzesyła na adres podany przez rodziców. W przypadku dzieci 5-letnich Dyrektor Przedszkolawskazuje Rodzicom/Opiekunom inną placówkę do którejpowinno uczęszczać dziecko.
 14. 14. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA Nadrzędnym celem Przedszkola jest dobro dziecka. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniach wykonawczych, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN. W szczególności zadaniem przedszkola jest:● objęcie opieką dzieci od 2,5 do 5 lat i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju,● stymulowanie wszechstronnego rozwoju wychowanków oraz udzielanie odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej oraz lekarskiej i dietetycznej;● rozwijanie oraz kształtowanie indywidualnych zainteresowań i zdolności dzieci, zachęcanie i motywowanie do poszerzania wiedzy w szczególności zachowań prozdrowotnych;● przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej zgodnie z podstawą programową opracowaną przez MEN;● zapewnienie odpowiednich warunków bytowania, co jest między innymi związane z właściwym urządzeniem i wyposażeniem obiektu Przedszkola oraz placu zabaw i utrzymywaniem ich w należytym stanie;
 15. 15. Zadania Przedszkola są realizowane w szczególności przez:● dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci,● nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, a w tym przygotowanie do podjęcia nauki czytania i pisania,● współdziałanie z Rodzicami/Opiekunami w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju dzieci i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,● wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci z wykorzystaniem ich wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych,● kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych i poczucia przynależności społecznej;● budowanie i poszerzanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym.● wprowadzenie podopiecznych w świat wartości estetycznych oraz rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, sztukę i dramę;● rozwijanie umiejętności samoobsługowych;● budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz umacnianie więzi z rodziną nabywanie przez dzieci zachowań prozdrowotnych, umiejętności dbania o sprawność fizyczną i kształtowanie nawyków prawidłowego odżywiania.
 16. 16. WYŻYWIENIEOferujemy posiłki (przygotowywane przez kucharki w naszej kuchni przedszkolnej lub samodzielnie przez dzieci) zgodne z indywidualnymi wskazaniami dietetycznymi. Posiłki są zawsze świeże, smaczne, urozmaicone i podawane w oryginalnej formie, co wpływa na chętne spożywanie ich przez dzieci. W każdej sali zabaw znajdują się butle z wodą niegazowaną.
 17. 17. KADRA PEDAGOGICZNAjest wykwalifikowana, o wysokim poziomie kompetencji zawodowych, moralnych i etycznych. Nauczyciele systematycznie dokształcają się, doskonalą swoje umiejętności i poszukują nowych rozwiązań, by wspierać dzieci poprzez kształtowanie optymalnych warunków ich rozwoju. W każdym dziecku rozwijamy potencjał twórczy. Wychowując, ucząc i bawiąc rozwijamy w naszych podopiecznych prawidłowe nawyki żywieniowe, zdrowe zachowania społeczne oraz dbanie o siebie i innych.
 18. 18. ZAPEWNIAMY● realizację programu edukacyjnego odpowiedniego dla poszczególnych grup wiekowych,● naukę języka angielskiego,● zajęcia dodatkowe, wybrane przez rodziców (rytmika, muzyka, plastyka itp.),● opiekę logopedy, psychologa,● wycieczki krajoznawcze,● wyjścia do teatru, filharmonii, kina,● kontakt z przyrodą (uprawa ogródka przy przedszkolnego),● posiłki dostosowane do indywidualnych potrzeb,● leżakowanie dla najmłodszych,● wsparcie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,● pełną informacje o osiągnięciach, problemach lub deficytach dziecka,● ubezpieczenie wypadkowe,● wysoką jakość nauczania i opieki prozdrowotnej, dzięki stałej współpracy z lekarzem pediatrą, stomatologiem oraz dietetykiem.
 19. 19. ZAJĘCIAProgram nauczania w naszym przedszkolu jest nastawiony na wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka. Rozwijanie naturalnych zdolności, talentów i predyspozycji dzieci.Treści programu obejmują następujące obszary:● edukację językową (wykorzystanie min. metody ćwiczeń: „ Glottodydaktyki” prof. Bronisława Racławskiego)● edukację matematyczną (zajęcia prowadzone metodą „Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej)● edukację przyrodniczą (uprawa ogródka)● edukację społeczną● edukację artystyczną (Cykliczne spotkania z grupami teatralnymi, muzycznymi i innymi artystami)● edukację zdrowotną (min. Zajęcia ze zdrowego odżywiania i przygotowywania posiłków, zajęcia wychowania fizycznego)● profilaktykę logopedyczną (Zajęcia logopedyczne i logorytmiczne)
 20. 20. ZAJĘCIA DODATKOWE- nauka języka angielskiego- zajęcia plastyczne- zajęcia umuzykalniające- nauka tańca- gimnastyka korekcyjna
 21. 21. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMIRodzice biorą aktywny udział w życiu przedszkolnym. Współdecydują w sprawach przedszkola. Mają szansę obserwować sukcesy dzieci. Są informowani o ich kłopotach i porażkach oraz osiągnięciach. Uczestniczą w wydarzeniach z życia przedszkolnego.Współpraca z rodzicami poprzez diagnozowanie środowiska rodzinnego, prowadzenie pedagogizacji rodziców, dni otwarte dla rodziców, spotkania z lekarzem, psychologiem, pedagogiem, logopedą, specjalistami z różnych dziedzin, w zależności od potrzeb.
 22. 22. FINANSOWANIENa fundusz Przedszkola składają się:● wpływy uzyskiwane z opłat dokonywanych przez Rodziców/Opiekunów;● dotacje z budżetu Gminy Gdańsk;● opłat wnoszonych przez uczestników korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej czy rekreacyjnej Przedszkola;● subwencje, darowizny, nawiązki;● innych źródeł, takich jak np. środków unijnych, kiermaszów, zbiórek surowców wtórnych;
 23. 23. Źródła:- ustawa o systemie oświaty- rozporządzenie o alternatywnych formach wychowania przedszkolnego- rozporządzenie statutowe- Internet
 24. 24. Koncepcja placówki stworzona przez: Anna CybulskaMałgorzata Grzesińska Prezentacja jest projektem autorskim. Tylko do wglądu.

×