SlideShare a Scribd company logo

ข้อสอบวิทย์

W
W

ข้อสอบวิทย์

1 of 12
Download to read offline
รวบรวมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สาระ 4 แรงและการเคลื่อนที่ )
…………………………………………..
คาชี้แจง 1. แบบทดสอบฉบับนี้ มีจานวน 40 ข้อ
1. จากเวกเตอร์ของแรงที่กาหนดให้ ข้อใดคือเวกเตอร์ของแรงลัพธ์
ก.
ข.
ค.
ง.
2. “ออกแรงดันวัตถุที่วางหยุดนิ่งบนพื้นราบ ปรากฏว่าวัตถุไม่มีการเคลื่อนที่” ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง
1) มีแรงเสียดทานต้านการเคลื่อนที่
2) แรงลัพธ์ที่กระทาต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์
3) วัตถุไม่อยู่ในสภาพสมดุล
ก. ข้อ 1)
ข. ข้อ 2)
ค. ข้อ 1) และ 2)
ง. ข้อ 2) และ 3)
3. การเคลื่อนที่ในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
ก. รถจักรยานไต่ถัง
ข. การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา
ค. การเคลื่อนที่ของดาวเทียม
ง. รถยนต์วิ่งรอบวงเวียน
F3
F2
F4
F5
F1
F1
F2
F3
F4
4. ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากแรงเสียดทาน
ก. การลาเลียงโดยใช้ระบบสายพาน
ข. การทาให้ถนนบริเวณทางโค้งมีความลาดเอียง
ค. การโหลดรถแข่งให้มีความสูงลดลง
ง. การใช้ระบบลูกปืนในเครื่องจักร
5. โยนวัตถุชิ้นหนึ่งขึ้นตรง ๆ ในแนวดิ่ง เมื่อวัตถุขึ้นไปถึงตาแหน่งสูงสุด ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก . วัตถุมีความเร่งเป็นศูนย์
ข . วัตถุมีความเร็วเป็นศูนย์
ค. วัตถุมีอัตราเร็วเพิ่มขึ้น
ง. วัตถุมีน้าหนักเพิ่มขึ้น
6. สนามเด็กเล่นมีพื้นที่เป็นวงกลมรัศมี 15 เมตร ชายคนหนึ่งออกวิ่งจากจุด A ด้วยความเร็ว
สม่าเสมอไปตามขอบพื้นที่ และไปหยุดที่จุด B ใช้เวลาทั้งสิ้น 2 นาที ความเร็วเฉลี่ยที่ชายคนนี้วิ่ง
เป็นกี่เมตรต่อวินาที
ก. 0.0
ข. 0.25
ค. 0.50
ง. 0.785
7. แรงขนาด 15, 20 และ 60 นิวตัน กระทาต่อวัตถุในแนวราบดังรูป จะได้แรงลัพธ์ของแรงทั้ง
สามมีค่าเท่าไร
ซ้าย ขวา ก 25 นิวตัน ไปทางขวา
15 N 20 N 60 N ข 50 นิวตัน ไปทางขวา
ค 65 นิวตัน ไปทางขวา
ง 75 นิวตัน ไปทางขวา
8. ปริมาณเวกเตอร์มีความหมายตรงตามข้อใด
ก เป็นปริมาณที่มีขนาดเท่ากัน
ข เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง
ค เป็นปริมาณที่มีทิศทางแน่นอน
ง เป็นปริมาณที่มีขนาดใหญ่
9. วัตถุไปทางทิศเหนือ180 เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก 240
เมตรก็ถึงที่กาหนด จงหาระยะทางและการกระจัดของวัตถุที่เคลื่อนที่
ก. ระยะทางเท่ากับ 0.42 กิโลเมตร การกระจัดเท่ากับ 0.3 กิโลเมตร
ข. ระยะทางเท่ากับ 0.42 เมตร การกระจัดเท่ากับ 0.3 เมตร
ค. ระยะทางเท่ากับ 42 กิโลเมตร การกระจัดเท่ากับ 30 กิโลเมตร
ง. ระยะทางเท่ากับ 42 เมตร การกระจัดเท่ากับ 30 เมตร
10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกระจัด
1. เป็นความยาวเส้นตรงที่เชื่อมโยงระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของการเคลื่อนที่
2. เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง
3. เป็นปริมาณสเกลาร์
ก. ข้อ 1 ถูก ข. ข้อ 1 และ 2 ถูก
ค. ข้อ 2 และ 3 ถูก ง. ข้อ 1 2 และ 3 ถูก
11. ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนชั้นดาดฟ้าของอาคารซึ่งสูง 20 เมตรโยนวัตถุขึ้นสูงจากชั้นดาดฟ้า 5
เมตรวัตถุลอยขึ้นไป แล้วตกลงมายังพื้นดินด้านล่าง วัตถุมีการกระจัดและระยะทางเท่าใด
ก. การกระจัด 25 ม. ระยะทาง 25 ม.
ข. การกระจัด 25 ม. ระยะทาง 30 ม.
ค. การกระจัด 20 ม. ระยะทาง 30 ม.
ง. การกระจัด 10 ม. ระยะทาง 30 ม.
12. ในการเดินทางโดยรถยนต์จากบ้านไปห้างสรรพสินค้าใช้เวลา ทั้งสิ้น 30 นาทีพบว่าในขณะที่
รถเคลื่อนตัวได้รถวิ่งด้วยความเร็ว คงที่ 60 กม./ชม. และในขณะที่การจราจรติดขัดรถมี
ความเร็ว 0 กม./ชม.ถ้าระยะจากบ้าน ไปห้างสรรพสินค้าเท่ากับ 20 กม. และรถวิ่งเป็นทางตรง
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. ความเร็วขณะใดๆ ในขณะที่รถเคลื่อนตัวได้ = 60 กม./ชม.
2. ความเร็วขณะใดๆ ในขณะที่การจราจรติดขัด= 0 กม./ชม.
3. ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทาง = 60 กม./ชม.
ก. ข้อ 1 เท่านั้น ข. ข้อ 2 เท่านั้น
ค. ข้อ 1 และ 2 ถูก ง. ถูกทุกข้อ
13. ถ้าขับรถจากบ้านไปตามถนนตรงไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง 12 กม. แล้วเลี้ยวไปทางทิศ
เหนือเป็นระยะ 9 กม. ก็ถึงหน้าที่ทางานพอดีโดยใช้เวลาเดินทาง 20 นาทีจงหาว่า ไตรภพขับรถ
ด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าใด
ก. 63 กม./ ชม. ข. 65 กม./ ชม.ค. 70 กม./ ชม. ง. 72 กม./ ชม.
14. จากข้อ 13 การขับรถครั้งนี้ขับด้วยความเร็วเฉลี่ยเท่าใด
ก. 42 กม./ชม. ข. 45 กม./ชม.
ค. 47 กม./ชม. ง. 49 กม./ชม.
15. นักเรียนเดินจากบ้านไปทางทิศตะวันออกได้ระยะทาง 80 ม.จากนั้นเดินไปทางทิศเหนือได้
ทาง 60 ม.
โดยใช้เวลาในการเดิน 10 วินาที สุขสันต์เดินด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าใด
ก. 10 m/s ข. 12 m/s ค. 14 m/s ง. 16 m/s
16. จากข้อ 15 นักเรียนเดินด้วยความเร็วเฉลี่ยเท่าใด
ก. 10 m/s ข. 12 m/s ค. 14 m/s ง. 16 m/s
17. นักเรียนวิ่งด้วยอัตราเร็วคงที่ 30 กิโลเมตร/ชม. จะวิ่งไปได้เป็นระยะทางเท่าใดในเวลา 5 นาที
ก. 1.5 กิโลเมตร ค. 2.5 กิโลเมตร
ข. 2.0 กิโลเมตร ง. 3.0 กิโลเมตร
18. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
1. อัตราเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ 2. ความเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์
3. อัตราเร็วเป็นปริมาณที่มีขนาดแต่ไม่มีทิศทาง 4. ความเร็วเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและ
ทิศทาง
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ข้อ 1 และ 2 ถูก ข. ข้อ 3 และ 4 ถูก
ค. ข้อ 1 และ 3 ถูก ง. ถูกทุกข้อ
19. การเคลื่อนที่ในข้อใดที่ทาให้มีอัตราเร็วเท่ากับความเร็ว
1. การวิ่งทางตรงระยะทาง 100 เมตร
2. การวิ่งรอบสนามฟุตบอลครบ 1 รอบ
3. การขับรถวนรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
4. การว่ายน้าจากขอบสระด้านหนึ่งไปยังขอบสระอีกด้านหนึ่ง
ก. ข้อ 1 เท่านั้น ข. ข้อ 2 และ 3 ค. ข้อ 1 และ 4 ง. ถูกทุกข้อ
20. นักกีฬาหญิงซ้อมวิ่งบนสนาม โดยวิ่งตรงไปทางทิศใต้ได้ระยะทาง 360 เมตรแล้วเลี้ยวไปทาง
ทิศ ตะวันตกวิ่งตรง ไปอีกได้ระยะทาง 480 เมตรถ้าทุกๆ ระยะทาง 1 เมตรเธอใช้เวลาวิ่ง 1/5
วินาที น้าหวานจะวิ่งด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าใด
ก. 2 ม./วินาที ข. 3 ม./วินาที ค. 4 ม./วินาที ง. 5 ม./วินาที
21. จากข้อ 20 นักกีฬาหญิงซ้อมวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ยเท่าใด
ก. 2.48 ม./วินาที ข. 3.57 ม./วินาที ค. 4.45 ม./วินาที ง. 6.20 ม./วินาที
22. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
1. ล้อมีไว้สาหรับลดแรงเสียดทานระหว่างรถกับถนน
2. ผลของแรงเสียดทานอาจทาให้เกิดความร้อนและเสียงได้
3. ในยานพาหนะจาเป็นจะต้องลดแรงเสียดทานในอุปกรณ์ทุกส่วน
4. ลวดลายบนพื้นผิวล้อจะยิ่งช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างล้อกับถนน
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ข้อ 1 และ 2 ถูก ข. ข้อ 3 และ 4 ถูก ค. ข้อ 2 และ 3 ถูก ง. ถูกทุกข้อ
23. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. การเบรกรถจาเป็นต้องอาศัยแรงเสียดทาน
ข. การเคลื่อนที่ของรถไม่จาเป็นต้องอาศัยแรงเสียดทาน
ค. ขณะรถแล่นบนถนนจะมีแรงเสียดทานมากกว่าเมื่อเริ่มเคลื่อนที่
ง. เฉพาะยานพาหนะทางบกเท่านั้นที่มีแรงเสียดทานเกิดขึ้นขณะเคลื่อนที่
จงพิจารณาข้อมูลจากตาราง แล้วนาข้อมูลจากตารางไปใช้ตอบคาถามในข้อที่ 24 – 25
รถยนต์ 5 คันเคลื่อนที่ออกพร้อมกันด้วยความเร็วต่างๆ กัน จากการอ่านค่าความเร็วของรถ
ทุกๆ 5 วินาทีได้ผลดังตาราง
รถ ความเร็วรถ (เมตร / วินาที)
วินาที
ที่ 0
วินาที
ที่ 10
วินาที
ที่ 15
วินาที
ที่ 20
วินาที
ที่ 25
A 10 8 6 4 2
B 10 10 10 10 10
C 10 23 10 23 10
D 10 20 30 40 50
E 10 13 18 10 24
24. รถคันใดมีความเร่งเป็นศูนย์
ก. รถ A ข. รถ B
ค. รถ C ง. รถ D
25. รถคันใดมีความเร่งมากที่สุด
ก. รถ A ข. รถ B
ค. รถ C ง. รถ D

Recommended

แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3Jariya Jaiyot
 
06แบบฝึกเครื่องกล
06แบบฝึกเครื่องกล06แบบฝึกเครื่องกล
06แบบฝึกเครื่องกลPhanuwat Somvongs
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้าdnavaroj
 
การถ่ายโอนความร้อน ม.1
การถ่ายโอนความร้อน ม.1การถ่ายโอนความร้อน ม.1
การถ่ายโอนความร้อน ม.1Wuttipong Tubkrathok
 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2dnavaroj
 
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อนAแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อนkrupornpana55
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงานแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงานdnavaroj
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2dnavaroj
 

More Related Content

What's hot

ใบความรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน วิทยาศาสตร์ 2 ว 21102
ใบความรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน วิทยาศาสตร์ 2 ว 21102ใบความรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน วิทยาศาสตร์ 2 ว 21102
ใบความรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน วิทยาศาสตร์ 2 ว 21102พัน พัน
 
เฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียง
เฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียงเฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียง
เฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียงโรงเรียนเทพลีลา
 
แบบฝึกหัดแรงและการเคลื่อนที่
แบบฝึกหัดแรงและการเคลื่อนที่แบบฝึกหัดแรงและการเคลื่อนที่
แบบฝึกหัดแรงและการเคลื่อนที่nik2529
 
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมdnavaroj
 
โลกและการเปลี่ยนแปลง
โลกและการเปลี่ยนแปลงโลกและการเปลี่ยนแปลง
โลกและการเปลี่ยนแปลงsmEduSlide
 
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะแบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะJariya Jaiyot
 
ข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะKodchaporn Siriket
 
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์สมศรี หอมเนียม
 
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)Napadon Yingyongsakul
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1dnavaroj
 
ใบงานพอลิเมอร์
ใบงานพอลิเมอร์ใบงานพอลิเมอร์
ใบงานพอลิเมอร์Jariya Jaiyot
 
Slแบบฝึกหัดทบทวน เรื่อง อัตราเร็ว ความเร็ว ระยะทาง และการกระจัด
Slแบบฝึกหัดทบทวน เรื่อง อัตราเร็ว ความเร็ว ระยะทาง และการกระจัดSlแบบฝึกหัดทบทวน เรื่อง อัตราเร็ว ความเร็ว ระยะทาง และการกระจัด
Slแบบฝึกหัดทบทวน เรื่อง อัตราเร็ว ความเร็ว ระยะทาง และการกระจัดkrupornpana55
 
แบบทดสอบพฤติกรรมสัตว์
แบบทดสอบพฤติกรรมสัตว์แบบทดสอบพฤติกรรมสัตว์
แบบทดสอบพฤติกรรมสัตว์Wichai Likitponrak
 
แบบทดสอบ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
แบบทดสอบ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแบบทดสอบ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
แบบทดสอบ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมJariya Jaiyot
 
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศแบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศdnavaroj
 
10แบบทดสอบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (ตอนที่ 1)
10แบบทดสอบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (ตอนที่ 1)10แบบทดสอบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (ตอนที่ 1)
10แบบทดสอบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (ตอนที่ 1)สำเร็จ นางสีคุณ
 
01แบบฝึกแรงและงาน
01แบบฝึกแรงและงาน01แบบฝึกแรงและงาน
01แบบฝึกแรงและงานPhanuwat Somvongs
 

What's hot (20)

ใบความรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน วิทยาศาสตร์ 2 ว 21102
ใบความรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน วิทยาศาสตร์ 2 ว 21102ใบความรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน วิทยาศาสตร์ 2 ว 21102
ใบความรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน วิทยาศาสตร์ 2 ว 21102
 
เฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียง
เฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียงเฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียง
เฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียง
 
แบบฝึกหัดแรงและการเคลื่อนที่
แบบฝึกหัดแรงและการเคลื่อนที่แบบฝึกหัดแรงและการเคลื่อนที่
แบบฝึกหัดแรงและการเคลื่อนที่
 
งานและพลังงาน (work and_energy)
งานและพลังงาน (work and_energy)งานและพลังงาน (work and_energy)
งานและพลังงาน (work and_energy)
 
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 
โลกและการเปลี่ยนแปลง
โลกและการเปลี่ยนแปลงโลกและการเปลี่ยนแปลง
โลกและการเปลี่ยนแปลง
 
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะแบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
 
7.ชุดที่ 4 การสังเคราะห์แสง
7.ชุดที่ 4 การสังเคราะห์แสง7.ชุดที่ 4 การสังเคราะห์แสง
7.ชุดที่ 4 การสังเคราะห์แสง
 
ข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะ
 
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
 
แรงเสียดทาน
แรงเสียดทานแรงเสียดทาน
แรงเสียดทาน
 
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
 
ใบงานพอลิเมอร์
ใบงานพอลิเมอร์ใบงานพอลิเมอร์
ใบงานพอลิเมอร์
 
Slแบบฝึกหัดทบทวน เรื่อง อัตราเร็ว ความเร็ว ระยะทาง และการกระจัด
Slแบบฝึกหัดทบทวน เรื่อง อัตราเร็ว ความเร็ว ระยะทาง และการกระจัดSlแบบฝึกหัดทบทวน เรื่อง อัตราเร็ว ความเร็ว ระยะทาง และการกระจัด
Slแบบฝึกหัดทบทวน เรื่อง อัตราเร็ว ความเร็ว ระยะทาง และการกระจัด
 
แบบทดสอบพฤติกรรมสัตว์
แบบทดสอบพฤติกรรมสัตว์แบบทดสอบพฤติกรรมสัตว์
แบบทดสอบพฤติกรรมสัตว์
 
แบบทดสอบ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
แบบทดสอบ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแบบทดสอบ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
แบบทดสอบ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
 
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศแบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
 
10แบบทดสอบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (ตอนที่ 1)
10แบบทดสอบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (ตอนที่ 1)10แบบทดสอบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (ตอนที่ 1)
10แบบทดสอบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (ตอนที่ 1)
 
01แบบฝึกแรงและงาน
01แบบฝึกแรงและงาน01แบบฝึกแรงและงาน
01แบบฝึกแรงและงาน
 

Viewers also liked

ตัวอย่าง Mind map
ตัวอย่าง Mind mapตัวอย่าง Mind map
ตัวอย่าง Mind mapkrupornpana55
 
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 32
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 32เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 32
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 32krupornpana55
 
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 36
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 36เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 36
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 36krupornpana55
 
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 33
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 33เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 33
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 33krupornpana55
 
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 3434
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 3434เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 3434
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 3434krupornpana55
 
1โอเน็ตปี52
1โอเน็ตปี521โอเน็ตปี52
1โอเน็ตปี52krupornpana55
 
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 37
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 37เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 37
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 37krupornpana55
 
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 35
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 35เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 35
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 35krupornpana55
 
หน่วยย่อยที่ 1 ผลของแรงลัพธ์กระทำกับปรับ 24พค56
หน่วยย่อยที่ 1 ผลของแรงลัพธ์กระทำกับปรับ 24พค56หน่วยย่อยที่ 1 ผลของแรงลัพธ์กระทำกับปรับ 24พค56
หน่วยย่อยที่ 1 ผลของแรงลัพธ์กระทำกับปรับ 24พค56krupornpana55
 
Wp2บทเรียนโปรแกรมความเร็ว และความเร่ง
Wp2บทเรียนโปรแกรมความเร็ว และความเร่งWp2บทเรียนโปรแกรมความเร็ว และความเร่ง
Wp2บทเรียนโปรแกรมความเร็ว และความเร่งkrupornpana55
 
ใบกิจกรรมที่ 1 การศึกษาการตกชองวัตถุ
ใบกิจกรรมที่ 1 การศึกษาการตกชองวัตถุใบกิจกรรมที่ 1 การศึกษาการตกชองวัตถุ
ใบกิจกรรมที่ 1 การศึกษาการตกชองวัตถุkrupornpana55
 
Wp1ปกบทเรียนโปรแกรม
Wp1ปกบทเรียนโปรแกรมWp1ปกบทเรียนโปรแกรม
Wp1ปกบทเรียนโปรแกรมkrupornpana55
 
หน่วยย่อยที่ 5 โมเมนต์
หน่วยย่อยที่ 5 โมเมนต์หน่วยย่อยที่ 5 โมเมนต์
หน่วยย่อยที่ 5 โมเมนต์krupornpana55
 
Wp3เฉลยบทเรียนโปรแกรม
Wp3เฉลยบทเรียนโปรแกรมWp3เฉลยบทเรียนโปรแกรม
Wp3เฉลยบทเรียนโปรแกรมkrupornpana55
 
ปกวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แรงและกาสรเคลื่อนที่
ปกวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แรงและกาสรเคลื่อนที่ปกวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แรงและกาสรเคลื่อนที่
ปกวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แรงและกาสรเคลื่อนที่krupornpana55
 
โครงสร้างวิชา หน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่ 11 เม.ย.56
โครงสร้างวิชา หน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่ 11 เม.ย.56โครงสร้างวิชา หน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่ 11 เม.ย.56
โครงสร้างวิชา หน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่ 11 เม.ย.56krupornpana55
 
หน่วยย่อยที่ 4 แรงเสียดทาน
หน่วยย่อยที่ 4 แรงเสียดทานหน่วยย่อยที่ 4 แรงเสียดทาน
หน่วยย่อยที่ 4 แรงเสียดทานkrupornpana55
 
Slหน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่ ทดสอบก่อนเรียน
Slหน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่ ทดสอบก่อนเรียนSlหน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่ ทดสอบก่อนเรียน
Slหน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่ ทดสอบก่อนเรียนkrupornpana55
 

Viewers also liked (20)

ตัวอย่าง Mind map
ตัวอย่าง Mind mapตัวอย่าง Mind map
ตัวอย่าง Mind map
 
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 32
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 32เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 32
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 32
 
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 36
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 36เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 36
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 36
 
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 33
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 33เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 33
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 33
 
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 3434
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 3434เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 3434
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 3434
 
Onet m.3 2553 (1)
Onet m.3 2553 (1)Onet m.3 2553 (1)
Onet m.3 2553 (1)
 
1โอเน็ตปี52
1โอเน็ตปี521โอเน็ตปี52
1โอเน็ตปี52
 
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 37
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 37เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 37
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 37
 
O ne tm31-54
O ne tm31-54O ne tm31-54
O ne tm31-54
 
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 35
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 35เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 35
เฉลยข้อสอบ O net ปี 2552 ข้อ 35
 
หน่วยย่อยที่ 1 ผลของแรงลัพธ์กระทำกับปรับ 24พค56
หน่วยย่อยที่ 1 ผลของแรงลัพธ์กระทำกับปรับ 24พค56หน่วยย่อยที่ 1 ผลของแรงลัพธ์กระทำกับปรับ 24พค56
หน่วยย่อยที่ 1 ผลของแรงลัพธ์กระทำกับปรับ 24พค56
 
Wp2บทเรียนโปรแกรมความเร็ว และความเร่ง
Wp2บทเรียนโปรแกรมความเร็ว และความเร่งWp2บทเรียนโปรแกรมความเร็ว และความเร่ง
Wp2บทเรียนโปรแกรมความเร็ว และความเร่ง
 
ใบกิจกรรมที่ 1 การศึกษาการตกชองวัตถุ
ใบกิจกรรมที่ 1 การศึกษาการตกชองวัตถุใบกิจกรรมที่ 1 การศึกษาการตกชองวัตถุ
ใบกิจกรรมที่ 1 การศึกษาการตกชองวัตถุ
 
Wp1ปกบทเรียนโปรแกรม
Wp1ปกบทเรียนโปรแกรมWp1ปกบทเรียนโปรแกรม
Wp1ปกบทเรียนโปรแกรม
 
หน่วยย่อยที่ 5 โมเมนต์
หน่วยย่อยที่ 5 โมเมนต์หน่วยย่อยที่ 5 โมเมนต์
หน่วยย่อยที่ 5 โมเมนต์
 
Wp3เฉลยบทเรียนโปรแกรม
Wp3เฉลยบทเรียนโปรแกรมWp3เฉลยบทเรียนโปรแกรม
Wp3เฉลยบทเรียนโปรแกรม
 
ปกวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แรงและกาสรเคลื่อนที่
ปกวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แรงและกาสรเคลื่อนที่ปกวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แรงและกาสรเคลื่อนที่
ปกวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แรงและกาสรเคลื่อนที่
 
โครงสร้างวิชา หน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่ 11 เม.ย.56
โครงสร้างวิชา หน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่ 11 เม.ย.56โครงสร้างวิชา หน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่ 11 เม.ย.56
โครงสร้างวิชา หน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่ 11 เม.ย.56
 
หน่วยย่อยที่ 4 แรงเสียดทาน
หน่วยย่อยที่ 4 แรงเสียดทานหน่วยย่อยที่ 4 แรงเสียดทาน
หน่วยย่อยที่ 4 แรงเสียดทาน
 
Slหน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่ ทดสอบก่อนเรียน
Slหน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่ ทดสอบก่อนเรียนSlหน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่ ทดสอบก่อนเรียน
Slหน่วย 1 แรงและการเคลื่อนที่ ทดสอบก่อนเรียน
 

Similar to ข้อสอบวิทย์

แบบทดสอบ รายวิชาฟิสิกส์ (พื้นฐาน)
แบบทดสอบ รายวิชาฟิสิกส์ (พื้นฐาน)แบบทดสอบ รายวิชาฟิสิกส์ (พื้นฐาน)
แบบทดสอบ รายวิชาฟิสิกส์ (พื้นฐาน)rapinn
 
การเคลื่อนที่หนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่หนึ่งมิติการเคลื่อนที่หนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่หนึ่งมิติkungten555
 
ฟิสิกส์Cmu 57
ฟิสิกส์Cmu 57ฟิสิกส์Cmu 57
ฟิสิกส์Cmu 57Piyatida Outama
 
ข้อสอบ ฟิสิกส์
ข้อสอบ ฟิสิกส์ข้อสอบ ฟิสิกส์
ข้อสอบ ฟิสิกส์zweetiiz
 
ฟิสิกส์Cmu 57
ฟิสิกส์Cmu 57ฟิสิกส์Cmu 57
ฟิสิกส์Cmu 57Piyatida Outama
 
ฟิสิกส์ 57
ฟิสิกส์ 57 ฟิสิกส์ 57
ฟิสิกส์ 57 sugaeang
 
Slแบบทดสอบรายตัวชี้วัด หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่. 12 เม.ย.56docx
Slแบบทดสอบรายตัวชี้วัด หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่. 12 เม.ย.56docxSlแบบทดสอบรายตัวชี้วัด หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่. 12 เม.ย.56docx
Slแบบทดสอบรายตัวชี้วัด หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่. 12 เม.ย.56docxkrupornpana55
 
เรื่องที่5งานและพลังงาน
เรื่องที่5งานและพลังงานเรื่องที่5งานและพลังงาน
เรื่องที่5งานและพลังงานApinya Phuadsing
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนjirupi
 
0 o net-2549
0 o net-25490 o net-2549
0 o net-2549saiyok07
 
เรื่องที่2การเคลื่อนที่
เรื่องที่2การเคลื่อนที่เรื่องที่2การเคลื่อนที่
เรื่องที่2การเคลื่อนที่Apinya Phuadsing
 
บทที่ 2การเคลื่อนที่
บทที่ 2การเคลื่อนที่ บทที่ 2การเคลื่อนที่
บทที่ 2การเคลื่อนที่ thanakit553
 

Similar to ข้อสอบวิทย์ (20)

แบบทดสอบ รายวิชาฟิสิกส์ (พื้นฐาน)
แบบทดสอบ รายวิชาฟิสิกส์ (พื้นฐาน)แบบทดสอบ รายวิชาฟิสิกส์ (พื้นฐาน)
แบบทดสอบ รายวิชาฟิสิกส์ (พื้นฐาน)
 
การเคลื่อนที่หนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่หนึ่งมิติการเคลื่อนที่หนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่หนึ่งมิติ
 
ตะลุยโจทย์ข้อสอบ งานและพลังงาน
ตะลุยโจทย์ข้อสอบ งานและพลังงานตะลุยโจทย์ข้อสอบ งานและพลังงาน
ตะลุยโจทย์ข้อสอบ งานและพลังงาน
 
Satit tue133747
Satit tue133747Satit tue133747
Satit tue133747
 
ข้อสอบวิชาฟิสิกส์
ข้อสอบวิชาฟิสิกส์ข้อสอบวิชาฟิสิกส์
ข้อสอบวิชาฟิสิกส์
 
ฟิสิกส์Cmu 57
ฟิสิกส์Cmu 57ฟิสิกส์Cmu 57
ฟิสิกส์Cmu 57
 
Cmu57
Cmu57 Cmu57
Cmu57
 
ข้อสอบ ฟิสิกส์
ข้อสอบ ฟิสิกส์ข้อสอบ ฟิสิกส์
ข้อสอบ ฟิสิกส์
 
ฟิสิกส์Cmu 57
ฟิสิกส์Cmu 57ฟิสิกส์Cmu 57
ฟิสิกส์Cmu 57
 
ฟิสิกส์ 57
ฟิสิกส์ 57 ฟิสิกส์ 57
ฟิสิกส์ 57
 
Cmu 57
Cmu 57Cmu 57
Cmu 57
 
Slแบบทดสอบรายตัวชี้วัด หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่. 12 เม.ย.56docx
Slแบบทดสอบรายตัวชี้วัด หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่. 12 เม.ย.56docxSlแบบทดสอบรายตัวชี้วัด หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่. 12 เม.ย.56docx
Slแบบทดสอบรายตัวชี้วัด หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่. 12 เม.ย.56docx
 
เรื่องที่5งานและพลังงาน
เรื่องที่5งานและพลังงานเรื่องที่5งานและพลังงาน
เรื่องที่5งานและพลังงาน
 
งานพลังงาน
งานพลังงานงานพลังงาน
งานพลังงาน
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
 
Quota cmu 56 part2
Quota cmu 56 part2Quota cmu 56 part2
Quota cmu 56 part2
 
0 o net-2549
0 o net-25490 o net-2549
0 o net-2549
 
เรื่องที่2การเคลื่อนที่
เรื่องที่2การเคลื่อนที่เรื่องที่2การเคลื่อนที่
เรื่องที่2การเคลื่อนที่
 
บทที่ 2การเคลื่อนที่
บทที่ 2การเคลื่อนที่ บทที่ 2การเคลื่อนที่
บทที่ 2การเคลื่อนที่
 
P02
P02P02
P02
 

ข้อสอบวิทย์

 • 1. รวบรวมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สาระ 4 แรงและการเคลื่อนที่ ) ………………………………………….. คาชี้แจง 1. แบบทดสอบฉบับนี้ มีจานวน 40 ข้อ 1. จากเวกเตอร์ของแรงที่กาหนดให้ ข้อใดคือเวกเตอร์ของแรงลัพธ์ ก. ข. ค. ง. 2. “ออกแรงดันวัตถุที่วางหยุดนิ่งบนพื้นราบ ปรากฏว่าวัตถุไม่มีการเคลื่อนที่” ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง 1) มีแรงเสียดทานต้านการเคลื่อนที่ 2) แรงลัพธ์ที่กระทาต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ 3) วัตถุไม่อยู่ในสภาพสมดุล ก. ข้อ 1) ข. ข้อ 2) ค. ข้อ 1) และ 2) ง. ข้อ 2) และ 3) 3. การเคลื่อนที่ในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น ก. รถจักรยานไต่ถัง ข. การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา ค. การเคลื่อนที่ของดาวเทียม ง. รถยนต์วิ่งรอบวงเวียน F3 F2 F4 F5 F1 F1 F2 F3 F4
 • 2. 4. ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากแรงเสียดทาน ก. การลาเลียงโดยใช้ระบบสายพาน ข. การทาให้ถนนบริเวณทางโค้งมีความลาดเอียง ค. การโหลดรถแข่งให้มีความสูงลดลง ง. การใช้ระบบลูกปืนในเครื่องจักร 5. โยนวัตถุชิ้นหนึ่งขึ้นตรง ๆ ในแนวดิ่ง เมื่อวัตถุขึ้นไปถึงตาแหน่งสูงสุด ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก . วัตถุมีความเร่งเป็นศูนย์ ข . วัตถุมีความเร็วเป็นศูนย์ ค. วัตถุมีอัตราเร็วเพิ่มขึ้น ง. วัตถุมีน้าหนักเพิ่มขึ้น 6. สนามเด็กเล่นมีพื้นที่เป็นวงกลมรัศมี 15 เมตร ชายคนหนึ่งออกวิ่งจากจุด A ด้วยความเร็ว สม่าเสมอไปตามขอบพื้นที่ และไปหยุดที่จุด B ใช้เวลาทั้งสิ้น 2 นาที ความเร็วเฉลี่ยที่ชายคนนี้วิ่ง เป็นกี่เมตรต่อวินาที ก. 0.0 ข. 0.25 ค. 0.50 ง. 0.785 7. แรงขนาด 15, 20 และ 60 นิวตัน กระทาต่อวัตถุในแนวราบดังรูป จะได้แรงลัพธ์ของแรงทั้ง สามมีค่าเท่าไร ซ้าย ขวา ก 25 นิวตัน ไปทางขวา 15 N 20 N 60 N ข 50 นิวตัน ไปทางขวา ค 65 นิวตัน ไปทางขวา ง 75 นิวตัน ไปทางขวา
 • 3. 8. ปริมาณเวกเตอร์มีความหมายตรงตามข้อใด ก เป็นปริมาณที่มีขนาดเท่ากัน ข เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง ค เป็นปริมาณที่มีทิศทางแน่นอน ง เป็นปริมาณที่มีขนาดใหญ่ 9. วัตถุไปทางทิศเหนือ180 เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก 240 เมตรก็ถึงที่กาหนด จงหาระยะทางและการกระจัดของวัตถุที่เคลื่อนที่ ก. ระยะทางเท่ากับ 0.42 กิโลเมตร การกระจัดเท่ากับ 0.3 กิโลเมตร ข. ระยะทางเท่ากับ 0.42 เมตร การกระจัดเท่ากับ 0.3 เมตร ค. ระยะทางเท่ากับ 42 กิโลเมตร การกระจัดเท่ากับ 30 กิโลเมตร ง. ระยะทางเท่ากับ 42 เมตร การกระจัดเท่ากับ 30 เมตร 10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกระจัด 1. เป็นความยาวเส้นตรงที่เชื่อมโยงระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของการเคลื่อนที่ 2. เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง 3. เป็นปริมาณสเกลาร์ ก. ข้อ 1 ถูก ข. ข้อ 1 และ 2 ถูก ค. ข้อ 2 และ 3 ถูก ง. ข้อ 1 2 และ 3 ถูก 11. ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนชั้นดาดฟ้าของอาคารซึ่งสูง 20 เมตรโยนวัตถุขึ้นสูงจากชั้นดาดฟ้า 5 เมตรวัตถุลอยขึ้นไป แล้วตกลงมายังพื้นดินด้านล่าง วัตถุมีการกระจัดและระยะทางเท่าใด ก. การกระจัด 25 ม. ระยะทาง 25 ม. ข. การกระจัด 25 ม. ระยะทาง 30 ม. ค. การกระจัด 20 ม. ระยะทาง 30 ม. ง. การกระจัด 10 ม. ระยะทาง 30 ม.
 • 4. 12. ในการเดินทางโดยรถยนต์จากบ้านไปห้างสรรพสินค้าใช้เวลา ทั้งสิ้น 30 นาทีพบว่าในขณะที่ รถเคลื่อนตัวได้รถวิ่งด้วยความเร็ว คงที่ 60 กม./ชม. และในขณะที่การจราจรติดขัดรถมี ความเร็ว 0 กม./ชม.ถ้าระยะจากบ้าน ไปห้างสรรพสินค้าเท่ากับ 20 กม. และรถวิ่งเป็นทางตรง ข้อใดกล่าวถูกต้อง 1. ความเร็วขณะใดๆ ในขณะที่รถเคลื่อนตัวได้ = 60 กม./ชม. 2. ความเร็วขณะใดๆ ในขณะที่การจราจรติดขัด= 0 กม./ชม. 3. ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทาง = 60 กม./ชม. ก. ข้อ 1 เท่านั้น ข. ข้อ 2 เท่านั้น ค. ข้อ 1 และ 2 ถูก ง. ถูกทุกข้อ 13. ถ้าขับรถจากบ้านไปตามถนนตรงไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง 12 กม. แล้วเลี้ยวไปทางทิศ เหนือเป็นระยะ 9 กม. ก็ถึงหน้าที่ทางานพอดีโดยใช้เวลาเดินทาง 20 นาทีจงหาว่า ไตรภพขับรถ ด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าใด ก. 63 กม./ ชม. ข. 65 กม./ ชม.ค. 70 กม./ ชม. ง. 72 กม./ ชม. 14. จากข้อ 13 การขับรถครั้งนี้ขับด้วยความเร็วเฉลี่ยเท่าใด ก. 42 กม./ชม. ข. 45 กม./ชม. ค. 47 กม./ชม. ง. 49 กม./ชม. 15. นักเรียนเดินจากบ้านไปทางทิศตะวันออกได้ระยะทาง 80 ม.จากนั้นเดินไปทางทิศเหนือได้ ทาง 60 ม. โดยใช้เวลาในการเดิน 10 วินาที สุขสันต์เดินด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าใด ก. 10 m/s ข. 12 m/s ค. 14 m/s ง. 16 m/s 16. จากข้อ 15 นักเรียนเดินด้วยความเร็วเฉลี่ยเท่าใด ก. 10 m/s ข. 12 m/s ค. 14 m/s ง. 16 m/s 17. นักเรียนวิ่งด้วยอัตราเร็วคงที่ 30 กิโลเมตร/ชม. จะวิ่งไปได้เป็นระยะทางเท่าใดในเวลา 5 นาที ก. 1.5 กิโลเมตร ค. 2.5 กิโลเมตร ข. 2.0 กิโลเมตร ง. 3.0 กิโลเมตร
 • 5. 18. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1. อัตราเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ 2. ความเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์ 3. อัตราเร็วเป็นปริมาณที่มีขนาดแต่ไม่มีทิศทาง 4. ความเร็วเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและ ทิศทาง ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. ข้อ 1 และ 2 ถูก ข. ข้อ 3 และ 4 ถูก ค. ข้อ 1 และ 3 ถูก ง. ถูกทุกข้อ 19. การเคลื่อนที่ในข้อใดที่ทาให้มีอัตราเร็วเท่ากับความเร็ว 1. การวิ่งทางตรงระยะทาง 100 เมตร 2. การวิ่งรอบสนามฟุตบอลครบ 1 รอบ 3. การขับรถวนรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 4. การว่ายน้าจากขอบสระด้านหนึ่งไปยังขอบสระอีกด้านหนึ่ง ก. ข้อ 1 เท่านั้น ข. ข้อ 2 และ 3 ค. ข้อ 1 และ 4 ง. ถูกทุกข้อ 20. นักกีฬาหญิงซ้อมวิ่งบนสนาม โดยวิ่งตรงไปทางทิศใต้ได้ระยะทาง 360 เมตรแล้วเลี้ยวไปทาง ทิศ ตะวันตกวิ่งตรง ไปอีกได้ระยะทาง 480 เมตรถ้าทุกๆ ระยะทาง 1 เมตรเธอใช้เวลาวิ่ง 1/5 วินาที น้าหวานจะวิ่งด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าใด ก. 2 ม./วินาที ข. 3 ม./วินาที ค. 4 ม./วินาที ง. 5 ม./วินาที 21. จากข้อ 20 นักกีฬาหญิงซ้อมวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ยเท่าใด ก. 2.48 ม./วินาที ข. 3.57 ม./วินาที ค. 4.45 ม./วินาที ง. 6.20 ม./วินาที
 • 6. 22. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1. ล้อมีไว้สาหรับลดแรงเสียดทานระหว่างรถกับถนน 2. ผลของแรงเสียดทานอาจทาให้เกิดความร้อนและเสียงได้ 3. ในยานพาหนะจาเป็นจะต้องลดแรงเสียดทานในอุปกรณ์ทุกส่วน 4. ลวดลายบนพื้นผิวล้อจะยิ่งช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างล้อกับถนน ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. ข้อ 1 และ 2 ถูก ข. ข้อ 3 และ 4 ถูก ค. ข้อ 2 และ 3 ถูก ง. ถูกทุกข้อ 23. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. การเบรกรถจาเป็นต้องอาศัยแรงเสียดทาน ข. การเคลื่อนที่ของรถไม่จาเป็นต้องอาศัยแรงเสียดทาน ค. ขณะรถแล่นบนถนนจะมีแรงเสียดทานมากกว่าเมื่อเริ่มเคลื่อนที่ ง. เฉพาะยานพาหนะทางบกเท่านั้นที่มีแรงเสียดทานเกิดขึ้นขณะเคลื่อนที่ จงพิจารณาข้อมูลจากตาราง แล้วนาข้อมูลจากตารางไปใช้ตอบคาถามในข้อที่ 24 – 25 รถยนต์ 5 คันเคลื่อนที่ออกพร้อมกันด้วยความเร็วต่างๆ กัน จากการอ่านค่าความเร็วของรถ ทุกๆ 5 วินาทีได้ผลดังตาราง รถ ความเร็วรถ (เมตร / วินาที) วินาที ที่ 0 วินาที ที่ 10 วินาที ที่ 15 วินาที ที่ 20 วินาที ที่ 25 A 10 8 6 4 2 B 10 10 10 10 10 C 10 23 10 23 10 D 10 20 30 40 50 E 10 13 18 10 24 24. รถคันใดมีความเร่งเป็นศูนย์ ก. รถ A ข. รถ B ค. รถ C ง. รถ D 25. รถคันใดมีความเร่งมากที่สุด ก. รถ A ข. รถ B ค. รถ C ง. รถ D
 • 7. 26. รถคันหนึ่งออกเดินทางเวลา 8:00 น. เมื่อเวลา 12:00 น. รถคันนี้เคลื่อนที่ไปได้ 160 กิโลเมตร อัตราเร็วของรถคันนี้เป็นเท่าใด ก. 40 กิโลเมตร / ชั่วโมง ข. 50 กิโลเมตร / ชั่วโมง ค. 60 กิโลเมตร / ชั่วโมง ง. 70 กิโลเมตร / ชั่วโมง 27. งานสามารถหาได้จากความสัมพันธ์ในข้อใด ก. แรง x ระยะทาง ข. มวล x ระยะทาง ค. แรง x ระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวแรง ง. มวล x ระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวแรง 28. ชายคนหนึ่งออกแรงแบกวัตถุ 100 นิวตัน แล้วเดินขึ้นบันไดสูง 5 เมตร จงหางานที่ชายคนนี้ทา ก. 500 จูล ข. 1,500 จูล ค. 2,050 จูล ง. 2,500 จูล 29. ดึงวัตถุด้วยแรงขนาด 200 นิวตัน ในแนวดิ่ง ถ้าวัตถุขึ้นได้สูงจากพื้นดิน 2 เมตร ค่าของงานเป็น เท่าใด ก. 100 จูล ข. 200 จูล ค. 400 จูล ง. 800 จูล 30. เมื่อเอาค้อนทุบเหล็กปรากฏว่าเกิดความร้อนที่เหล็ก พลังงานที่เปลี่ยนมาเป็นพลังงานความร้อน คืออะไร ก. พลังงานกล ข. พลังงานเคมี ค. พลังงานแสง ง. พลังงานเสียง 31.เมื่อแรง 2 แรงมีขนาด 2นิวตันเท่ากันกระทาต่อรถในทิศทางเดียวกันและตรงกันข้ามจะมีแรง ลัพธ์เท่ากับเท่าไรตามลาดับ ก. 0 , 8 นิวตัน ข. 2 , 4 นิวตัน ค. 4 , 0 นิวตัน ง. 0 , 8 นิวตัน
 • 8. 32. ถ้าต้องการให้กล่องเคลื่อนที่ไปทางซ้าย จะต้องออกแรงตามข้อใด ก. ข. ค. ง. 33. ข้อใดแสดงค่าของแรงลัพธ์เท่ากับศูนย์ ก. ข. ค. ง. 34. เด็กหญิง ก เดินไปทางทิศตะวันออก 300 เมตร แล้วเดินต่อไปทางทิศเหนืออีก 400 เมตร ระยะทางและการกระจัดเป็นเท่าใด ตามลาดับ ก. 100 และ 700 เมตร ข. 700 และ 100 เมตร ค. 500 และ 700 เมตร ง. 700 และ 500 เมตร 35. ออกแรงกระทาต่อวัตถุ ดังภาพ วัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางทิศใด 15 N 20 N 35 N 15 N ก. ข. ค. ง. 36. ทดลองผลักกล่องบนพื้นผิว 4 ประเภท ด้วยแรงผลักคงที่ ในระยะเวลาเท่ากัน ได้ผลดัง ตาราง ประเภทของพื้นผิว ระยะทางที่กล่องเคลื่อนที่ได้ (เมตร) พื้นหญ้า 2.2 พื้นคอนกรีต 3.5 พื้นกระเบื้อง 5.7 พื้นยางกันลื่น 1.2
 • 9. จากข้อมูลในตาราง พื้นผิวประเภทใดที่ก่อให้เกิดแรงเสียดทานมากที่สุด ก. พื้นหญ้า ข. พื้นคอนกรีต ค. พื้นกระเบื้อง ง. พื้นยางกันลื่น 37. จากภาพการแข่งขันลากวัตถุที่มีน้าหนักและขนาดเท่ากันของผู้แข่งขัน 2 ทีม ถ้า A B และ C ของทีมที่ 1 ออกแรงคนละ 100 นิวตัน จึงทาให้วัตถุเริ่มเคลื่อนที่ ผู้แข่งขัน ทีมที่ 2 จะต้องออกแรงอย่างน้อยกี่นิวตันจึงทาให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ ก. 300 นิวตัน ข. 600 นิวตัน ค. 900 นิวตัน ง. 1200 นิวตัน 38.รถคันหนึ่งมีความเร็วเริ่มต้นถึงความเร็วสุดท้ายแตกต่างกัน 8 เมตร/วินาที ใช้เวลาต่างกัน 4 นาที จงหาความเร่งของรถคันนี้ ก. 1 เมตร/วินาที2 ข. 2 เมตร/วินาที2 ค. 3 เมตร/วินาที2 ง. 4 เมตร/วินาที2
 • 10. 39.รถยนต์คันหนึ่งแล่นด้วยความเร็วค่าหนึ่งได้ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที เขาขับรถ ด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าไร ก. 5 เมตร / วินาที ข. 10 เมตร / วินาที ค. 15 เมตร / วินาที ง. 20 เมตร / วินาที 40. นักเรียนโยนลูกบอลขึ้นในแนวดิ่งลูกบอลลอยขึ้นไปได้สูง 4 เมตรแล้วตกกลับลงมายังมือการ กระจัดทั้งหมดเป็นเท่าใด ก. 0 เมตร ข. 4 เมตร ค. 8 เมตร ง. 12 เมตร
 • 11. เฉลย 1. ค 2. ค 3. ข 4. ก 5. ข 6. ข 7. ค 8. ข 9. ก 10. ข 11. ค 12. ค 13. ก 14. ข 15. ค 16. ก 17. ค 18. ข 19. ค 20. ง 21. ข 22. ก 23. ก 24. ข 25. ง 26. ก 27. ค 28. ก 29. ค 30. ก 31. ค 1. ง 2. ข 3. ง 4. ค 5. ง 6. ก 7. ข 8. ง 9. ก