Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
Thuèc chèng ®«ng m¸u
PGS.TS. NguyÔn H÷u ¦íc
- §èi t­îng : C¸c PhÉu thuËt viªn kh«ng chuyªn khoa, dù líp tËp huÊn n©ng ca...
2
nhÊt ®Þnh trong ®iÒu trÞ phßng vµ chèng huyÕt khèi. Tuy nhiªn, chóng lu«n ®­îc coi lµ mét
vò khi hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó ng¨n c...
3
Calciparin cã thÓ ®­îc trung hßa b»ng protamin sulfat (tiªm tÜnh m¹ch chËm), víi
liÒu 3 ml (trong vßng 6 giê sau khi dïn...
4
phÈm tiªm d­íi da nh­ calciparin hay c¸c heparin träng l­îng ph©n tö thÊp. LiÒu
l­îng ®­îc tÝnh theo møc ®é nguy c¬ h×nh...
5
Theo dâi t¸c dông cña thuèc chñ yÕu dùa vµo 2 yÕu tè lµ : møc gi¶m tû lÖ
prothrombin vµ møc t¨ng tû lÖ INR (Internationa...
6
o T¾c ®éng m¹ch chi, ®éng m¹ch c¶nh cÊp tÝnh do huyÕt khèi.
o VÕt th­¬ng m¹ch m¸u.
o ChÊn th­¬ng m¹ch m¸u.
o Viªm - t¾c ...
7
- Tiªm truyÒn TM liªn tôc b»ng b¬m tiªm ®iÖn, m¸y truyÒn dÞch :
+ Pha tæng liÒu thuèc dïng trong 12 hoÆc 24 giê vµo mét ...
8
- LiÒu l­îng : 100 - 1000 mg / ngµy.
o C¸ch dïng :
- HËu phÉu gÇn : vµi ngµy ®Çu cã thÓ dïng d¹ng tiªm tÜnh m¹ch (500 - ...
9
H×nh 2 : ChÕ phÈm Lovenox (1 d¹ng Heparin TLPT thÊp)
H×nh 4
Mét sè d¹ng b¬m tiªm ®iÖn
H×nh 3
Kü thuËt tiªm
d­íi da bông
10
H×nh 5 : Mét sè d¹ng m¸y truyÒn dÞch
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Thuoc chong dong

Thuốc chống đông

 • Be the first to comment

Thuoc chong dong

 1. 1. 1 Thuèc chèng ®«ng m¸u PGS.TS. NguyÔn H÷u ¦íc - §èi t­îng : C¸c PhÉu thuËt viªn kh«ng chuyªn khoa, dù líp tËp huÊn n©ng cao kü n¨ng trong phÉu thuËt cÊp cøu tim m¹ch vµ lång ngùc. - Thêi gian : 2 tiÕt - §Þa ®iÓm häc : Gi¶ng ®­êng - Môc tiªu : sau khi häc bµi nµy häc viªn cã thÓ 1. BiÕt c¸c chØ ®Þnh vµ c¸ch sö dông cña mét sè lo¹i thuèc chèng ®«ng th­êng dïng trong cÊp cøu m¹ch m¸u. 2. HiÓu biÕt thªm vÒ c¸c lo¹i thuèc chèng ®«ng kh¸c th­êng dïng trong bÖnh lý vµ phÉu thuËt tim m¹ch. Néi dung 1. §¹i c­¬ng vÒ thuèc chèng ®«ng m¸u 1.1. Môc ®Ých chung : NÕu coi dßng ch¶y sinh lý cña m¸u lµ kÕt qu¶ cña mét sù c©n b»ng liªn tôc gi÷a c¸c yÕu tè lµm h×nh thµnh huyÕt khèi vµ c¸c yÕu tè ph©n gi¶i huyÕt khèi ë trong lßng m¹ch, th× thuèc chèng ®«ng m¸u sÏ øc chÕ mét sè yÕu tè lµm h×nh thµnh huyÕt khèi, tøc lµ lµm gi¶m tÝnh ®«ng m¸u, nh»m môc ®Ých ®Ó dù phßng hoÆc lµm dõng qu¸ tr×nh h×nh thµnh c¸c huyÕt khèi trong lßng m¹ch m¸u. §Ó x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ t¸c dông võa ®ñ cña thuèc chèng ®«ng m¸u cÇn ph¶i dùa vµo c¸c yÕu tè l©m sµng sau : kh«ng g©y ra sù ch¶y m¸u, c¶n trë ®­îc sù h×nh thµnh huyÕt khèi t¹i chç (thrombose), vµ lµm gi¶m tÇn suÊt còng nh­ ®é nÆng cña viÖc di chuyÓn huyÕt khèi g©y t¾c m¹ch (embolie). CÇn l­u ý lµ c¸c thuèc chèng ®«ng chØ t¸c ®éng vµo yÕu tè ®«ng m¸u - lµ mét trong hµng lo¹t c¸c yÕu tè bÊt th­êng kh¸c x¶y ra trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh huyÕt khèi. C¸c yÕu tè nµy rÊt ®a d¹ng, vÝ dô nh­ ®èi víi tÜnh m¹ch th× sù ø trÖ tuÇn hoµn vµ ®Æc tÝnh cña m¸u lµ yÕu tè chñ yÕu g©y huyÕt khèi, cßn ®èi víi huyÕt khèi ®éng m¹ch th× yÕu tè thµnh m¹ch vµ tiÓu cÇu l¹i lµ chñ yÕu, trong khi c¬ chÕ t¸c ®éng cña c¸c thuèc chèng ®«ng l¹i kh«ng ph©n biÖt gi÷a ®éng m¹ch vµ tÜnh m¹ch. Do vËy, thuèc chèng ®«ng cßn cã nh÷ng h¹n chÕ
 2. 2. 2 nhÊt ®Þnh trong ®iÒu trÞ phßng vµ chèng huyÕt khèi. Tuy nhiªn, chóng lu«n ®­îc coi lµ mét vò khi hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó ng¨n chÆn sù xuÊt hiÖn vµ ph¸t triÓn huyÕt khèi trong lßng m¹ch. 1.2. C¸c lo¹i thuèc chèng ®«ng m¸u : 1.2.1. Nhãm Heparin : Heparin ®­îc ph¸t hiÖn vµo n¨m 1916 bëi 1 sinh viªn y khoa (MacLean). Vµi n¨m sau Howel t×m hiÓu ®­îc c¬ chÕ t¸c dông, vµ heparin th«ng th­êng (heparin chuÈn) ®­îc chiÕt xuÊt - sö dông lÇn ®Çu tiªn ë con ng­êi nh­ 1 thuèc chèng ®«ng m¸u vµo n¨m 1936. Cßn c¸c d¹ng heparin träng l­îng ph©n tö thÊp ®­îc chÕ t¹o vµ sö dông tõ 1976.  C¸c d¹ng Heparin chuÈn : heparin lµ mét chÊt tù nhiªn chiÕt xuÊt tõ phæi cña bß hoÆc lîn, gåm c¸c ph©n tö kh«ng ®ång nhÊt thuéc hä mucopolysaccharide, cã träng l­îng ph©n tö dao ®éng tõ 4000 - 40000 dalton. §­îc s¶n xuÊt d­íi 2 d¹ng : heparin sodique (Natri) dïng ®­êng tiªm tÜnh m¹ch, vµ Heparin calcique (Calciparin) hay Heparin- magnÐsium dïng ®­êng tiªm d­íi da.  C¸c d¹ng Heparin träng l­îng ph©n tö thÊp : ®­îc chÕ t¹o tõ heparin chuÈn nhê ph©n t¸ch c¸c ®o¹n ph©n tö cã träng l­îng cao, b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p ho¸ häc hay b»ng enzyme. Träng l­îng ph©n tö tõ 3500 - 6500 dalton. Gåm mét sè chÕ phÈm dïng tiªm d­íi da nh­ Fraxiparin (nadroparine), Fragmin (delteparine sodique), Lovenox (Ðnoxaparine) ...  D­îc ®éng häc : o Heparin tiªm tÜnh m¹ch : t¸c dông chèng ®«ng m¸u qua trung gian cña 1 protein kh¸ng thrombin III, lµm øc chÕ ho¹t ®éng cña hÇu hÕt c¸c enzym tham gia qu¸ tr×nh ®«ng m¸u (®Æc biÖt lµ yÕu tè IIa - thrombin vµ Xa). Heparin cã t¸c dông ngay sau khi tiªm, thêi gian b¸n hñy lµ 1,5 - 2 giê, ®µo th¶i qua ®­êng thËn vµ néi m«, tÝnh kh¶ dông sinh häc 20 - 25 %, kh«ng qua rau thai vµ s÷a mÑ. Heparin cã thÓ ®­îc trung hßa b»ng protamin sulfat (tiªm tÜnh m¹ch chËm), víi liÒu 50 mg protamin (hay 5 ml dung dÞch 1%) cho 50 mg heparin (hay 5000 UI). o Calciparin : d­îc ®éng häc gièng nh­ heparin, chØ kh¸c lµ sau khi tiªm d­íi da, thuèc ®­îc gi¶i phãng dÇn vµo m¸u, cã t¸c dông sau 30 - 60 phót, nång ®é æn ®Þnh sau 2 - 3 giê, thêi gian b¸n hñy tíi 8 giê, vµ hÕt t¸c dông sau 8 - 14 giê.
 3. 3. 3 Calciparin cã thÓ ®­îc trung hßa b»ng protamin sulfat (tiªm tÜnh m¹ch chËm), víi liÒu 3 ml (trong vßng 6 giê sau khi dïng calciparin), hay 2 ml (tõ 8 - 12 giê sau khi dïng calciparin). o C¸c heparin träng l­îng ph©n tö thÊp : t¸c dông chèng ®«ng chñ yÕu lµ øc chÕ yÕu tè Xa. Sau khi tiªm d­íi da, thuèc ®­îc gi¶i phãng dÇn vµo m¸u, vµ ®¹t nång ®é tèi ®a trong huyÕt t­¬ng sau 4 - 6 giê, thêi gian b¸n hñy 8 - 10 h, nh­ng t¸c dông trªn yÕu tè Xa kÐo dµi tíi 18 giê, tÝnh kh¶ dông sinh häc cao > 90 %, cã kh¶ n¨ng qua rau thai vµ s÷a mÑ. Thuèc còng cã thÓ ®­îc trung hßa b»ng protamin sulfat (vÝ dô liÒu l­îng lµ 0,6 ml protamin sulfat cho 0,1 ml fraxiparin).  C¸c chÕ phÈm : - Heparin chuÈn tiªm TM : lä 25000 UI / 5 ml. - Calciparin : ®ãng d­íi d¹ng b¬m tiªm s½n lo¹i 1 ml, cã thÓ chøa : o 1 ml = 25000 UI o 0,8 ml = 20000 UI o 0,5 ml = 12500 UI o 0,3 ml = 7500 UI o 0,2 ml = 5000 UI - Heparin träng l­îng ph©n tö thÊp : VÝ dô Fraxiparin. o Lo¹i 0,3 ml = 2850 UI anti Xa o Lo¹i 0,4 ml = 3800 UI anti Xa o Lo¹i 0,6 ml = 5700 UI anti Xa  ChØ ®Þnh sö dông c¸c thuèc nhãm heparin : o Trong ®iÒu trÞ tÊn c«ng mét sè bÖnh lý cÊp tÝnh nh­ : phÉu thuËt cÊp cøu chÊn th­¬ng, vÕt th­¬ng m¹ch m¸u (tr­íc, trong vµ sau mæ), phÉu thuËt c¸c bÖnh m¹ch m¸u (trong vµ sau mæ), c¸c huyÕt khèi tÜnh m¹ch cÊp tÝnh, dù phßng huyÕt khèi trong mét sè bÖnh tim - m¹ch ®Æc biÖt. Thuèc th­êng dïng lµ heparin chuÈn (d¹ng tiªm TM vµ calciparin), hiÕm khi dïng c¸c heparin träng l­îng ph©n tö thÊp (víi liÒu rÊt cao). o Trong ®iÒu trÞ dù phßng huyÕt khèi tÜnh m¹ch s©u (sau c¸c PT nÆng, n»m l©u, tiÒn sö huyÕt khèi TM s©u...) vµ mét sè bÖnh m¹ch m¸u m·n tÝnh. Th­êng dïng c¸c chÕ
 4. 4. 4 phÈm tiªm d­íi da nh­ calciparin hay c¸c heparin träng l­îng ph©n tö thÊp. LiÒu l­îng ®­îc tÝnh theo møc ®é nguy c¬ h×nh thµnh huyÕt khèi (xem B¶ng 1). B¶ng 1 : LiÒu l­îng (tÝnh theo UI antiXa) cña c¸c heparin träng l­îng ph©n tö thÊp trong dù phßng vµ ®iÒu trÞ huyÕt khèi TM s©u. LiÒu dù phßng LiÒu ®iÒu trÞ Nguy c¬ thÊp (tiªm 1 lÇn/ngµy) Nguy c¬ cao (tiªm 1 lÇn/ngµy) (tiªm 2 lÇn/ngµy) Fraxiparine 3000 40 - 60 UI/kg/ngµy 200 UI/kg/ngµy Fragmine 2500 5000 200 - 400 UI/kg/ngµy Lovenox 2100 4200 200 UI/kg/ngµy 1.2.2. Nhãm kh¸ng Vitamin K : Vitamin K lµ thµnh phÇn cña 1 lo¹i enzym ë gan, cã vai trß xóc t¸c cho qu¸ tr×nh h×nh thµnh nhiÒu yÕu tè ®«ng m¸u ( nh­ yÕu tè II, VII, IX, X, protein C, vµ protein S). C¸c thuèc kh¸ng vitamin, nhê cÊu tróc t­¬ng tù nh­ vitamin K nªn sÏ chiÕm chç cña vitamin nµy, lµm c¶n trë viÖc s¶n xuÊt ra c¸c yÕu tè ®«ng m¸u trªn. Thuèc kh¸ng vitamin K lµ mét s¶n phÈm tæng hîp, dïng ®­êng uèng, hÊp thu qua niªm m¹c d¹ dµy - t¸ trµng, tíi tËp trung chñ yÕu ë gan. Thuèc ®­îc chuyÓn ho¸ ë gan vµ ®µo th¶i chñ yÕu qua ®­êng thËn. Thuèc t¸c ®éng lªn c¸c yÕu tè ®«ng m¸u mét c¸ch gi¸n tiÕp, chËm vµ kÐo dµi, lµm gi¶m dÇn dÇn c¸c yÕu tè ®«ng m¸u. T¸c dông cña thuèc phô thuéc vµo chÕ ®é ¨n, t×nh tr¹ng cña gan - thËn - vµ èng tiªu hãa. Thuèc bao gåm 2 hä cã kh¸c nhau vÒ cÊu tróc ho¸ häc : hä coumarin (tromexane, sintrom, coumadine, warfarine ...) vµ hä indanedione (pindione, prÐviscan ...). Thêi gian t¸c dông cña c¸c thuèc kh¸ng vitamin K kh«ng gièng nhau, th­êng chia lµm 3 nhãm : - T¸c dông sím vµ ng¾n (tromexane ...) : b¾t ®Çu cã t¸c dông gi¶m ®éng sau khi dïng thuèc tõ 18 - 36 giê, vµ kh«ng kÐo dµi qu¸ 24 giê. - T¸c dông muén vµ kÐo dµi (coumadine ...) : b¾t ®Çu cã t¸c dông gi¶m ®éng sau khi dïng thuèc tõ 2 - 4 ngµy, kÐo dµi tõ 3 - 7 ngµy. - T¸c dông trung gian (sintrom ...) : b¾t ®Çu cã t¸c dông gi¶m ®éng sau khi dïng thuèc tõ 48 giê, vµ kh«ng kÐo dµi kh«ng qu¸ 4 ngµy.
 5. 5. 5 Theo dâi t¸c dông cña thuèc chñ yÕu dùa vµo 2 yÕu tè lµ : møc gi¶m tû lÖ prothrombin vµ møc t¨ng tû lÖ INR (International Normalized Ratio - c¸ch tÝnh dùa vµo thêi gian Quick). Dïng thuèc qu¸ liÒu hoÆc kÐo dµi cã thÓ g©y biÕn chøng ch¶y m¸u, xö trÝ b»ng tiªm vitamin K tÜnh m¹ch chËm, liÒu 10 - 20 mg (t¸c dông sau 6 giê). Nh×n chung, do t¸c dông gi¶m ®«ng xuÊt hiÖn chËm vµ kÐo dµi nh­ vËy, nªn cÇn l­u ý 3 ®Æc ®iÓm quan träng khi dïng thuèc kh¸ng vitamin K : - ChØ ®Þnh chñ yÕu ®Ó ®iÒu trÞ dù phßng huyÕt khèi l©u dµi cho mét sè bÖnh tim m¹ch (sau thay van tim ...). - Kh«ng ®­îc dïng trong c¸c tr­êng hîp cÇn phÉu thuËt hay lµm c¸c can thiÖp cã ch¶y m¸u (ph¶i dõng thuèc tr­íc 3 - 4 ngµy). - NÕu chØ ®Þnh dïng thay thÕ cho c¸c thuèc chèng ®«ng hä Heparin, th× ph¶i dïng ®ång thêi (thêi gian gèi nhau) c¶ hai lo¹i thuèc trong vßng 2 - 3 ngµy råi míi dõng thuèc hä heparin. 1.2.3. Thuèc øc chÕ tiÓu cÇu : Bao gåm mét sè thuèc nh­ Aspirine (aspegic, plavix), Ticlopidine ... B¶n chÊt lµ c¸c thuèc cã nhiÒu t¸c dông nh­ : gi¶m viªm, gi¶m v÷a x¬ ®éng m¹ch ..., vµ ®­îc dïng nh­ mét thuèc chèng ®«ng m¸u do t¸c dông øc chÕ tiÓu cÇu -mét thµnh phÇn quan träng ®Ó h×nh thµnh huyÕt khèi. ChØ ®Þnh sö dông ®Ó dù phßng l©u dµi c¸c huyÕt khèi t¾c m¹ch trong mét sè bÖnh tim (hÑp ®éng m¹ch vµnh ...), bÖnh m¹ch m¸u (hÑp m¹ch c¶nh, m¹ch ngo¹i vi do x¬ v÷a, sau phÉu thuËt m¹ch m¸u ...). LiÒu l­îng thuèc thay ®æi tuú theo bÖnh (100 - 1000 mg / ngµy). ChÕ phÈm chñ yÕu dïng qua ®­êng uèng, d¹ng tiªm chØ dïng trong thêi gian ng¾n. T¸c dông phô quan träng nhÊt lµ g©y viªm - ch¶y m¸u d¹ dµy => thuèc chØ uèng sau khi ¨n, chèng chØ ®Þnh khi cã viªm - loÐt d¹ dµy ®ang tiÕn triÓn hoÆc ®ang cã c¸c biÕn chøng ch¶y m¸u, h¹n chÕ khi cã tiÒn sö viªm - loÐt d¹ dµy. Do t¸c dông lµm gi¶m vµ øc chÕ tiÓu cÇu, nªn t¸c dông chèng ®«ng m¸u kÐo dµi th­êng trªn 4 ngµy vµ kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®­îc b»ng thuèc => NÕu cÇn phÉu thuËt th× ph¶i dõng thuèc tr­íc khi mæ tèi thiÓu tõ 7 - 10 ngµy, nÕu cÇn mæ sím h¬n th× ph¶i dù trï tiÓu cÇu khèi vµ dù kiÕn nguy c¬ ch¶y m¸u rÊt nÆng. 2. C¸ch sö dông c¸c lo¹i thuèc th­êng dïng trong cÊp cøu m¹ch m¸u 2.1. C¸c t×nh huèng sö dông thuèc chèng ®«ng :  C¸c cÊp cøu m¹ch m¸u th­êng gÆp :
 6. 6. 6 o T¾c ®éng m¹ch chi, ®éng m¹ch c¶nh cÊp tÝnh do huyÕt khèi. o VÕt th­¬ng m¹ch m¸u. o ChÊn th­¬ng m¹ch m¸u. o Viªm - t¾c tÜnh m¹ch chi cÊp tÝnh.  C¸c t×nh huèng sö dông thuèc chèng ®«ng : o Tr­íc ®iÒu trÞ phÉu thuËt : dïng thuèc sau khi s¬ cøu ®Ó chuyÓn lªn c¸c tuyÕn ®iÒu trÞ chuyªn khoa, hoÆc trong khi chê mæ  T¾c ®éng m¹ch cÊp tÝnh do huyÕt khèi (heparin tiªm TM, calciparin).  VÕt th­¬ng m¹ch m¸u ®· s¬ cøu cÇm m¸u (heparin tiªm TM, calciparin).  ChÊn th­¬ng m¹ch m¸u khi kh«ng cã nguy c¬ ch¶y m¸u ë c¸c c¬ quan kh¸c (heparin tiªm TM, calciparin).  Viªm - t¾c tÜnh m¹ch cÊp tÝnh (heparin tiªm TM, calciparin). o Trong khi phÉu thuËt m¹ch m¸u (heparin tiªm TM). o Sau khi phÉu thuËt m¹ch m¸u : dïng thuèc ®Ó phßng huyÕt khèi t¸i ph¸t, t¾c miÖng nèi m¹ch ...  HËu phÉu gÇn (7 - 10 ngµy) sau mæ lÊy huyÕt khèi ®éng m¹ch (heparin tiªm TM, calciparin, aspegic).  HËu phÉu gÇn (7 - 10 ngµy) sau mæ kh©u - nèi m¹ch m¸u do chÊn - vÕt th­¬ng m¹ch (heparin tiªm TM, calciparin, aspegic).  HËu phÉu gÇn (7 - 10 ngµy) sau mæ lÊy huyÕt khèi tÜnh m¹ch (heparin tiªm TM, calciparin, aspegic, fracxiparin hay lovenox).  HËu phÉu xa sau mæ lÊy huyÕt khèi ®éng m¹ch : tuú theo bÖnh c¨n cã huyÕt khèi (aspegic, sintrom).  HËu phÉu xa sau mæ kh©u - nèi m¹ch m¸u do chÊn - vÕt th­¬ng m¹ch (aspegic). o §iÒu trÞ néi khoa b¶o tån trong viªm - t¾c tÜnh m¹ch cÊp tÝnh (fracxiparin, lovenox, aspegic). 2.2. C¸ch sö dông c¸c lo¹i thuèc :  Heparin tiªm tÜnh m¹ch : o LiÒu l­îng : 50 - 200 UI / kg / 24 giê. o C¸ch dïng : cã 3 c¸ch th«ng dông nhÊt
 7. 7. 7 - Tiªm truyÒn TM liªn tôc b»ng b¬m tiªm ®iÖn, m¸y truyÒn dÞch : + Pha tæng liÒu thuèc dïng trong 12 hoÆc 24 giê vµo mét b¬m tiªm 50 ml (hoÆc 20 ml) víi huyÕt thanh ®¼ng tr­¬ng nÕu dïng b¬m tiªm ®iÖn. + Pha tæng liÒu thuèc dïng trong 12 hoÆc 24 giê vµo mét lä dÞch truyÒn huyÕt thanh ®¼ng tr­¬ng, nÕu dïng m¸y truyÒn dÞch. + L¾p vµo b¬m tiªm ®iÖn (hay m¸y truyÒn dÞch), ®Æt tèc ®é t­¬ng øng ®Ó b¬m TM liªn tôc hÕt l­îng dÞch ®ã trong 12 hoÆc 24 giê. - Tiªm truyÒn TM liªn tôc b»ng c¸ch truyÒn dÞch th«ng th­êng : Pha tæng liÒu thuèc dïng trong 24 giê vµo mét lä huyÕt thanh ®¼ng tr­¬ng 500 ml. §Æt tèc ®é truyÒn theo sè giät / phót, ®¶m b¶o truyÒn l­îng dÞch ®ã kÐo dµi trong 24 giê, cã thÓ theo c«ng thøc : (Sè giät / ml)  500 (ml) Sè giät / phót = ----------------------------------- 1440 (phót) - Tiªm TM c¸ch qu·ng : Pha tæng liÒu thuèc dïng trong 12 hoÆc 24 giê vµo mét b¬m tiªm 50 ml (hoÆc 20 ml) víi huyÕt thanh ®¼ng tr­¬ng. Tiªm TM c¸ch qu·ng 2 - 4 giê / 1 lÇn. Chia sè lÇn tiªm vµ l­îng dÞch (ml) / 1 lÇn tiªm, sao cho ®¶m b¶o tiªm hÕt l­îng thuèc cña b¬m tiªm trong 12 hoÆc 24 giê.  Calciparin : o LiÒu l­îng : 100 - 300 UI / kg / 24 giê. o C¸ch dïng : tiªm d­íi da bông ë d­íi hoÆc 2 bªn c¹nh rèn, chia lµm 2 - 3 lÇn / ngµy, mçi lÇn c¸ch nhau 8 - 12 giê. o §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ gi¶m ®«ng cña heparin tiªm TM vµ calciparin : dùa vµo xÐt nghiÖm TCA (temps de Coagulation activÐ) hoÆc APTT (). Thêi ®iÓm lµm xÐt nghiÖm kho¶ng 4 giê sau khi dïng thuèc. HiÖu qu¶ gi¶m ®«ng tèt nÕu kÕt qu¶ gÊp 1,5 - 2 lÇn b×nh th­êng (vÝ dô APTT tõ 40 - 50 gi©y). Cßn cã thÓ dùa vµo ®Þnh l­îng nång ®é Heparin m¸u, vµo kho¶ng 0,3 - 0,6 UI / ml huyÕt t­¬ng lµ tèt.  Aspegic : o ChÕ phÈm vµ liÒu l­îng : - ChÕ phÈm : lo¹i tiªm tÜnh m¹ch (lä 1000 mg), lo¹i gãi bét ®Ó uèng (100 mg, 250 mg, 500 mg, 1000 mg).
 8. 8. 8 - LiÒu l­îng : 100 - 1000 mg / ngµy. o C¸ch dïng : - HËu phÉu gÇn : vµi ngµy ®Çu cã thÓ dïng d¹ng tiªm tÜnh m¹ch (500 - 1000 mg /ngµy), hoÆc d¹ng uèng (500 mg /ngµy), nh÷ng ngµy sau dïng d¹ng uèng (500 mg /ngµy). NÕu dïng ®Ó thay thÕ c¸c heparin chuÈn th× cÇn dïng ®ång thêi c¶ 2 lo¹i thuèc (thêi gian gèi nhau) trong 2 - 3 ngµy. - HËu phÉu xa : dïng d¹ng uèng (250 - 500 mg /ngµy).  C¸c Heparin träng l­îng ph©n tö thÊp : dïng tiªm d­íi da bông nh­ calciparin. LiÒu l­îng nh­ trong B¶ng 1. Nång ®é tèt nhÊt ®¹t liÒu ®iÒu trÞ vµo kho¶ng 0,5 - 1 UI antiXa / ml huyÕt t­¬ng. H×nh ¶nh minh häa bµi “Thuèc chèng ®«ng m¸u” H×nh 1 : Heparin chuÈn tiªm tÜnh m¹ch (25000 UI /5 ml)
 9. 9. 9 H×nh 2 : ChÕ phÈm Lovenox (1 d¹ng Heparin TLPT thÊp) H×nh 4 Mét sè d¹ng b¬m tiªm ®iÖn H×nh 3 Kü thuËt tiªm d­íi da bông
 10. 10. 10 H×nh 5 : Mét sè d¹ng m¸y truyÒn dÞch

×