Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Viewers also liked

More from Veska Petrova

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест

 1. 1. план Почва се нарича повърхностният рохкав слой на земята, който има свойството плодородие.
 2. 2. Дебелината на почвения слой е различна – от няколко сантиметра до 2 – 3 метра. От почвата корените на растенията получават вода, въздух и минерални соли.
 3. 3. Разгледайте внимателно почвата с помощта на лупа. От какво е съставена тя? план
 4. 4. Твърди почвени частици /бучки/ с различна големина. клечки, части от листа и други остатъци от мъртви растения и животни камъчета песъчинки глина увеличение 30 пъти
 5. 5. От растителните и животинските отпадъци с течение на времето се образува тъмна лепкава смес от вещества, наречена хумус. Между бучките и вътре в тях се задържа… въздух хумус Хумусът слепва пясъка, камачетата и глината на малки бучки. вода Хумусът съдържа минерални соли, необходими за храненето на растенията. Минералните соли се разтварят във водата и се всмукват от корените на растенията.
 6. 6. пясък глина въздух вода камъчета хумус минерални соли Хумусът определя __п_ло_д_о_р_о_д_и_е_т__о__ на почвата.
 7. 7. план Песъчливи – съдържат повече пясък. Глинести – съдържат повече глина. Варовикови Песъчливо - глинести Торфени
 8. 8. наторяване план Свойството на почвата да снабдява растенията с вода, въздух и минерални соли, се нарича плодородие. Плодородието на почвата зависи от: нейния състав грижите на хората за нея обработване поддържане на рохкавост
 9. 9. Най- плодородни са богатите на хумус почви. Той съдържа най-важните вещества – минералните соли, необходими за храненето на растенията.
 10. 10. За да е плодородна, почвата трябва да се обработва и да се поддържа рохкава. Рохкавата почва задържа повече въздух и влага.
 11. 11. Селскостопанските растения извличат от почвата минералните соли и така намаляват плодородието ѝ.
 12. 12. За да поддържат плодородието, хората трябва да наторяват почвата.
 13. 13. Торовете съдържат необходимите за растенията минерални соли. Използват се два вида торове: естествени изкуствени Естествените торове се получават от животински и растителни отпадъци. Изкуствените торове се произвеждат в заводи.
 14. 14. план Основни замърсители на почвата са: Промишлените и битовите отпадъци. Препарати за борба с вредители по растенията. Неизползваните от растенията изкуствени торове.
 15. 15. Промишлени и битови отпадъци
 16. 16. Препарати за борба с вредители по растенията. Препаратите съдържат отровни вещества. Част от тях попадат в почвата и я замърсяват.
 17. 17. Неизползваните от растенията изкуствени торове Някои от тях са вредни за червеите, гъбичките и другите обитатели на почвата.
 18. 18. За да се запази почвата чиста, трябва да се преработват отпадъците. Необходимо е фермерите да използват по-малко изкуствени торове и препарати.
 19. 19. Избройте пет съставни части на почвата. Кои от тях са твърди вещества, кои са течности и кои – газове? камъчета пясък глина въздух вода твърди газове течности Допълнете така, че да е вярно. Свойството на почвата да снабдява растенията с вода, въздух и минерални соли, се нарича _____________. плодородие Плодородието на почвата зависи от ___________. състава ѝ
 20. 20. Най-плодородни са: песъчливите почви; богатите на хумус почви; глинестите почви. Допълнете изреченията. Хумусът се образува от _________________________ разлагането на мъртви ______________________. растения и животни Той съдържа ___________________________________ минерални соли, необходими за ___________________________. храненето на растенията
 21. 21. Основни замърсители на почвата са: 1._П_р_о_м__и_ш_ле_н_и_и_ _б_и_т__о_в_и_ о_т__п_а_д_ъ_ц_и_.___________ 2.____________________________________________ 3.____________________________________________ ________. Препарати за борба с вредители по растенията. Неизползваните от растенията изкуствени торове Кои обитатели на почвата разпознавате? 1 2 3 4 попово прасе стоножка торен бръмбар дъждовен червей 1._________________ 2._________________ 3._________________ 4._________________
 22. 22. Отгатни загадките. Подреди разбърканите букви на отговорите им. 1. Аз съм рохкава и плодородна. ЧПАВО _ _ _ _ _ 2. Аз съм нужен за храненето на растенията. УСХМУ _ _ _ _ _ 3. Аз съм газ, който се задържа между бучките на почвата. ХЪДВЗУ _ _ _ _ _ _ 4. Аз съм природно гориво, но и голям замърсител на почвата. ФНТЕ _ _ _ _ 5. Аз подобрявам плодородието на почвата. ОРТ _ _ _ 6. Аз съм съставна част на почвата. ИГАЛН _ _ _ _ _ 7. Аз съм течност, без която почвата губи плодородието си. ОДВА _ _ _ _ 8. Аз имам много крака и живея в почвата. АКЖОНОТС _ _ _ _ _ _ _ _ п о ч в а х у м у с в ъ з д у х н е ф т т о р г л и н а в о д а с т о н о ж к а
 23. 23. УТ: стр.5/ 2
 24. 24. хумус – кафява или черна смес от вещества в почвата, получени при разлагането на растителни и животински остатъци. Съдържа минерални соли, необходими за храненето на растенията. Той определя плодородието ѝ. План на урока: 1. Почва 2. Състав на почвата 3. Видове почви 4. Плодородие на почвата 5. Замърсяване и опазване на почвата Речник: почва – повърхностният рохкав слой на земята, който има свойството плодородие.

×