Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест

 • Be the first to comment

3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест

 1. 1. план Почва се нарича повърхностният рохкав слой на земята, който има свойството плодородие.
 2. 2. Дебелината на почвения слой е различна – от няколко сантиметра до 2 – 3 метра. От почвата корените на растенията получават вода, въздух и минерални соли.
 3. 3. Разгледайте внимателно почвата с помощта на лупа. От какво е съставена тя? план
 4. 4. Твърди почвени частици /бучки/ с различна големина. клечки, части от листа и други остатъци от мъртви растения и животни камъчета песъчинки глина увеличение 30 пъти
 5. 5. От растителните и животинските отпадъци с течение на времето се образува тъмна лепкава смес от вещества, наречена хумус. Между бучките и вътре в тях се задържа… въздух хумус Хумусът слепва пясъка, камачетата и глината на малки бучки. вода Хумусът съдържа минерални соли, необходими за храненето на растенията. Минералните соли се разтварят във водата и се всмукват от корените на растенията.
 6. 6. пясък глина въздух вода камъчета хумус минерални соли Хумусът определя __п_ло_д_о_р_о_д_и_е_т__о__ на почвата.
 7. 7. план Песъчливи – съдържат повече пясък. Глинести – съдържат повече глина. Варовикови Песъчливо - глинести Торфени
 8. 8. наторяване план Свойството на почвата да снабдява растенията с вода, въздух и минерални соли, се нарича плодородие. Плодородието на почвата зависи от: нейния състав грижите на хората за нея обработване поддържане на рохкавост
 9. 9. Най- плодородни са богатите на хумус почви. Той съдържа най-важните вещества – минералните соли, необходими за храненето на растенията.
 10. 10. За да е плодородна, почвата трябва да се обработва и да се поддържа рохкава. Рохкавата почва задържа повече въздух и влага.
 11. 11. Селскостопанските растения извличат от почвата минералните соли и така намаляват плодородието ѝ.
 12. 12. За да поддържат плодородието, хората трябва да наторяват почвата.
 13. 13. Торовете съдържат необходимите за растенията минерални соли. Използват се два вида торове: естествени изкуствени Естествените торове се получават от животински и растителни отпадъци. Изкуствените торове се произвеждат в заводи.
 14. 14. план Основни замърсители на почвата са: Промишлените и битовите отпадъци. Препарати за борба с вредители по растенията. Неизползваните от растенията изкуствени торове.
 15. 15. Промишлени и битови отпадъци
 16. 16. Препарати за борба с вредители по растенията. Препаратите съдържат отровни вещества. Част от тях попадат в почвата и я замърсяват.
 17. 17. Неизползваните от растенията изкуствени торове Някои от тях са вредни за червеите, гъбичките и другите обитатели на почвата.
 18. 18. За да се запази почвата чиста, трябва да се преработват отпадъците. Необходимо е фермерите да използват по-малко изкуствени торове и препарати.
 19. 19. Избройте пет съставни части на почвата. Кои от тях са твърди вещества, кои са течности и кои – газове? камъчета пясък глина въздух вода твърди газове течности Допълнете така, че да е вярно. Свойството на почвата да снабдява растенията с вода, въздух и минерални соли, се нарича _____________. плодородие Плодородието на почвата зависи от ___________. състава ѝ
 20. 20. Най-плодородни са: песъчливите почви; богатите на хумус почви; глинестите почви. Допълнете изреченията. Хумусът се образува от _________________________ разлагането на мъртви ______________________. растения и животни Той съдържа ___________________________________ минерални соли, необходими за ___________________________. храненето на растенията
 21. 21. Основни замърсители на почвата са: 1._П_р_о_м__и_ш_ле_н_и_и_ _б_и_т__о_в_и_ о_т__п_а_д_ъ_ц_и_.___________ 2.____________________________________________ 3.____________________________________________ ________. Препарати за борба с вредители по растенията. Неизползваните от растенията изкуствени торове Кои обитатели на почвата разпознавате? 1 2 3 4 попово прасе стоножка торен бръмбар дъждовен червей 1._________________ 2._________________ 3._________________ 4._________________
 22. 22. Отгатни загадките. Подреди разбърканите букви на отговорите им. 1. Аз съм рохкава и плодородна. ЧПАВО _ _ _ _ _ 2. Аз съм нужен за храненето на растенията. УСХМУ _ _ _ _ _ 3. Аз съм газ, който се задържа между бучките на почвата. ХЪДВЗУ _ _ _ _ _ _ 4. Аз съм природно гориво, но и голям замърсител на почвата. ФНТЕ _ _ _ _ 5. Аз подобрявам плодородието на почвата. ОРТ _ _ _ 6. Аз съм съставна част на почвата. ИГАЛН _ _ _ _ _ 7. Аз съм течност, без която почвата губи плодородието си. ОДВА _ _ _ _ 8. Аз имам много крака и живея в почвата. АКЖОНОТС _ _ _ _ _ _ _ _ п о ч в а х у м у с в ъ з д у х н е ф т т о р г л и н а в о д а с т о н о ж к а
 23. 23. УТ: стр.5/ 2
 24. 24. хумус – кафява или черна смес от вещества в почвата, получени при разлагането на растителни и животински остатъци. Съдържа минерални соли, необходими за храненето на растенията. Той определя плодородието ѝ. План на урока: 1. Почва 2. Състав на почвата 3. Видове почви 4. Плодородие на почвата 5. Замърсяване и опазване на почвата Речник: почва – повърхностният рохкав слой на земята, който има свойството плодородие.

×