Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест

 1. 1. Мускулите се нуждаят от ________, енергия за да движат тялото на човека. енергия Без________ сърцето няма да тупти, а автомобилите няма да се движат.
 2. 2. енергия Без________ машините, телевизорите, компютрите няма да работят.
 3. 3. план Работникът тегли въжето със силата на своите мускули и вдига кофата. Навитата пружина на колата играчка задвижва колата. Навитата пружина също извършва работа. Мускулите на работника извършват работа. Батерията задвижва колата. Батерията също извършва работа.
 4. 4. ИЗВОД: Енергията е способност за извършване на работа. Работа могат да извършват само тела (устройства), които имат енергия. Мускулите, навитата пружина и батерията могат да извършват работа , защото притежават енергия.
 5. 5. план ЕНЕРГИЯ на ДВИЖЕНИЕТО ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ СВЕТЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗАПАСЕНА ЕНЕРГИЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
 6. 6. Всички тела, които се движат, притежават _е_н_е_р_г_и_я_ н_а_ _д_в_и_ж__е_н_и_е_т_о_._.
 7. 7. Нагретите тела имат _т__о_п_л_и_н_н_а_ _е_н_е_р_г_и_я_.
 8. 8. Слънцето, огънят и лампите притежават _свет_л_и_н_н_а__ е_н_е_р_г_и_я__.
 9. 9. Съвременният човек използва все повече _ел_е_к_т_р_и_ч_е_с_к_а_ _е_н_е_р_ги_я_.
 10. 10. В природните горива, дървата и в храните има запасена енергия.
 11. 11. план Енергията може да се превръща от един вид в друг вид и да се предава от едно тяло на друго тяло.
 12. 12. Разтъркайте бързо /около 20 пъти/ двете си длани една в друга. Усещате ли как те се нагряват? Защо се нагряват? Силите на триене превръщат енергията на движение в топлинна енергия. Затова ръцете се нагряват.
 13. 13. Когато включим котлона, той се нагрява. ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ се превръща в ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ИЗВОД: Лесното превръщане на електрическата енергия в други видове енергия я прави много ценна за хората.
 14. 14. В колата играчка и във вентилатора: ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ се превръща в ЕНЕРГИЯ на ДВИЖЕНИЕТО Лампите превръщат: ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ в СВЕТЛИННА и ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
 15. 15. Вятърният генератор превръща: ЕНЕРГИЯТА на ДВИЖЕНИЕ в ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
 16. 16.  Вятърна енергия /вятър/  Слънчева енергия  Водна енергия/дъжд, вода/  Приливна енергия /приливи/  Биогорива  Дърва, метали /рециклират се/ план Възобновяема енергия е енергията, получена от източници, които се приемат за естествено възстановяващи се или за практически неизтощими. /Вятърът духа. Утре пак ще духа./
 17. 17. Невъзобновяема енергия е енергията, получена от природни ресурси, които не могат да бъдат произведени, отглеждани, генерирани или се използват в мащаб, който може да поддържа своето ниво на консумация.  изкопаеми горива (въглища, нефт и природен газ)  ядрената енергия (уран)
 18. 18. С помощта на динамо за велосипед можете да наблюдавате превръщането на енергията на движение в електрическа енергия. план Когато завъртите с ръка динамото, лампата светва.
 19. 19. В електрическите централи има машини, подобни на динамото, които произвеждат електрическа енергия. Те се наричат генератори. Генераторите не се задвижват на ръка, а от турбини. Турбините се завъртат от вода, водни пари или от вятъра.
 20. 20.  Водата върти турбината.  Турбината върти генератора.  Генераторът произвежда електричество. ЕНЕРГИЯТА на ДВИЖЕНИЕ на ВОДАТА се превръща в ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
 21. 21. В коя от двете еднакви чаши водата има по-висока температура? чаша 1 чаша 2 В коя от двете еднакви чаши водата има повече топлинна енергия? чаша 1 чаша 2
 22. 22. Попълни изреченията, като избереш правилния вид енергия. 1. Вятърът има енергия _________________________. на движението 2. Във въглищата има ___________________. 3. Лампата излъчва _____________________. 4. В храните има __________________. 5. Въртящите се тела имат ___________ движението _____________. запасена енергия светлинна енергия запасена енергия енергия на електрическа 6. Генераторите произвеждат _______________ енергия ________. светлинна енергия 7. От слънцето получаваме ____________________. 8. За да се разтопи, ледът трябва да погълне топлинна енергия ___________________. 9. Горящият радиатор предава на въздуха ___________________. топлинна енергия
 23. 23. Попълни изреченията. светлинна 1. Слънчевите лъчи пренасят ____________ енергия. Тя се поглъща от водата в морето и се превръща в ___________ топлинна енергия. Затова водата се нагрява. 2. Когато запалим печката, от дървата се запасена освобождава __________ енергия. Тя се превръща в ___________ енергия и в ____________ енергия. топлинна светлинна електрическата топлинна 3. В ютията __________________ енергия се превръща в ___________ енергия. 4. Динамото на велосипеда превръща енергия на ______________ в __________________ енергия. движението електрическа
 24. 24. Попълни изреченията. 5. Гумите на автомобила се нагряват, защото поради триенето енергията на ______________ движението на автомобила се превръща в ___________ топлинна енергия. 6. Когато жичката на лампата се нагрява, електрическата топлинна светлинна Каква енергия е запасена в горивата и в храните? __________________ енергия се превръща в ___________ енергия и в ____________ енергия. химична енергия енергия на движението електрическа енергия
 25. 25. Топлинната енергия на горещите води, идващи от земните недра, може да се използва направо за отопление или за производство на електроенергия. Какъв източник на енергия са тези горещи води? възобновим източник невъзобновим източник замърсител на околната среда
 26. 26. Кое твърдение НЕ Е вярно? Енергията може да се превръща от един вид в друг вид. Енергията може да се предава от едно тяло в друго тяло. Някои съвременни машини работят без да изразходват енергия. В нашата страна ще започне производство на гориво от семената на растението рапица. Горивото се нарича биодизел. Какъв източник на енергия е рапицата? възобновим източник невъзобновим източник воден източник
 27. 27. План на урока: 1. Какво е енергията? 2. Видове енергия 3. Превръщане на енергията 4. Възобновима и не- възобновима енергия 5. Как се произвежда електрическата енергия? Речник: работа – Когато издигаме едно тяло, променяме неговата форма или бързина на движение, ние извършваме работа енергия – способност за извършване на работа турбина – Устройство с перки или лопатки, което се върти от вятър, вода или водни пари

×