Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Съвременният човек 
използва все повече енергия.
Той я получава от 
природата.
Енергията на 
слънцето 
водата 
вятъра 
е защото тя 
не замърсява околната среда.
При изгарянето на природните горива 
нефт природен газ въглища 
се отделят които 
замърсяват околната среда.
план 
Посочете природните източници, показани на схемата. 
Кои от тях не замърсяват околната среда? Кои я замърсяват? 
вод...
Слънчевата енергия не 
се получава направо от 
природата. 
В електроцентралите 
енергията от 
природните източници 
се пре...
Слънчевата енергия се превръща в топлинна _________________ 
енергия 
като нагрява водата в бойлера.
Слънчевата енергия 
се превръща в 
______________ електрическа 
с помощта 
на слънчеви батерии.
Електроенергия от 
енергията на водата 
получаваме във 
______________________ 
водните електрически 
__________. 
централ...
Електроенергия от 
енергията на вятъра 
получаваме чрез 
в_я_т__ъ_р_н_и_ _г_е_н_е_р_а_т__о_р_и_.
Електричеството, 
получено от енергията 
на водата, вятъра и 
слънцето /зелената 
енергия/: 
 не е достатъчна, 
за да зад...
Затова за производството на електроенергия се 
използват и природни горива. 
 По - евтини са, но при изгарянето си те отд...
план 
Да запалим свещ. Да покрием запалената 
свещ със стъклен буркан. 
Опитът показва, че без приток на свеж въздух 
свещ...
Какво съдържа въздухът, за да поддържа горенето? 
За горенето е необходим 
кислород. 
Когато се изчерпи 
кислородът от въз...
 Въздухът съдържа кислород. 
 Кислородът е безцветен 
газ, без който __________ горенето 
е 
невъзможно. 
 За да изгори...
Горенето може да се представи със схема: 
ГОРИВО 
КИСЛОРОД 
ВОДА 
ВЪГЛЕРОДЕН 
ДИОКСИД 
ЕНЕРГИЯ
ГОРИВО + КИСЛОРОД ВОДА + ВЪГЛЕРОДЕН + ЕНЕРГИЯ 
ДИОКСИД 
1. За горенето е необходим кислород, а при 
изгарянето на горивото...
план 
Въглеродният диоксид е 
основният замърсител 
на въздуха, защото той се 
отделя в голямо количество 
при изгарянето ...
Увеличеното съдържание на въглероден 
диоксид във въздуха води до 
постепенното затопляне на времето. 
Това е т. нар. парн...
ПАРНИКОВ ЕФЕКТ 
 Ако не се вземат специални мерки, затоплянето 
може да доведе до разтапяне на полярните ледове 
и до пок...
Само въглеродният диоксид ли замърсява въздуха? 
Димът от горенето на въглища, бензин и 
нафта също замърсява въздуха с ра...
Някои от тях са 
отровни и много 
опасни за 
здравето на 
човека.
план 
За да запазим въздуха чист, трябва: 
1. Да получаваме повече енергия от природни 
източници, които не замърсяват око...
Когато се движите с 
велосипед или пеша, вие… 
не само пестите горивото 
на семейния автомобил, но 
и помагате за опазване...
Възобновими източници на енергия НЕ са: 
слънцето, вятърът, водата 
въглищата, нефтът, природният газ 
биогоривата, прилив...
Основният замърсител на въздуха, който 
предизвиква затопляне на климата, е: 
въглеродният диоксид 
кислородът 
друг газ 
...
Попълни изреченията. 
1. При горенето се отделя ____________________. 
2. За горенето е необходим __________. 
3. ________...
Отгатни загадките. 
1. Аз съм най-големият източник на енергия. 
С Л Ъ Н Ц Е 
ЦЛЕСЪН _ _ _ _ _ _ 
2. Аз съм газ, без който...
8. Аз превръщам енергията на движение в 
електрическа енергия. 
ТОРНЕГЕРА _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Г Е Н Е Р А Т О Р 
9. Аз се о...
План на урока: 
1. Природни източници 
на енергия 
2. Горене 
3. Замърсяване на 
въздуха 
4. Как да опазим 
въздуха чист? ...
12. Енергия и околна среда - ЧП, 4 клас, Булвест
12. Енергия и околна среда - ЧП, 4 клас, Булвест
12. Енергия и околна среда - ЧП, 4 клас, Булвест
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

12. Енергия и околна среда - ЧП, 4 клас, Булвест

12. Енергия и околна среда - ЧП, 4 клас, Булвест

 1. 1. Съвременният човек използва все повече енергия.
 2. 2. Той я получава от природата.
 3. 3. Енергията на слънцето водата вятъра е защото тя не замърсява околната среда.
 4. 4. При изгарянето на природните горива нефт природен газ въглища се отделят които замърсяват околната среда.
 5. 5. план Посочете природните източници, показани на схемата. Кои от тях не замърсяват околната среда? Кои я замърсяват? вода слънце вятър въглища нефт природен газ
 6. 6. Слънчевата енергия не се получава направо от природата. В електроцентралите енергията от природните източници се превръща в електроенергия.
 7. 7. Слънчевата енергия се превръща в топлинна _________________ енергия като нагрява водата в бойлера.
 8. 8. Слънчевата енергия се превръща в ______________ електрическа с помощта на слънчеви батерии.
 9. 9. Електроенергия от енергията на водата получаваме във ______________________ водните електрически __________. централи
 10. 10. Електроенергия от енергията на вятъра получаваме чрез в_я_т__ъ_р_н_и_ _г_е_н_е_р_а_т__о_р_и_.
 11. 11. Електричеството, получено от енергията на водата, вятъра и слънцето /зелената енергия/:  не е достатъчна, за да задоволи нарастващите нужди на хората;  по-скъпа е;  но не замърсява околната среда.
 12. 12. Затова за производството на електроенергия се използват и природни горива.  По - евтини са, но при изгарянето си те отделят вредни вещества, които замърсяват въздуха.  Бензинът и нафтата все още са основен източник на енергия за автомобилите.
 13. 13. план Да запалим свещ. Да покрием запалената свещ със стъклен буркан. Опитът показва, че без приток на свеж въздух свещта угасва. ИЗВОД: Въздухът поддържа горенето.
 14. 14. Какво съдържа въздухът, за да поддържа горенето? За горенето е необходим кислород. Когато се изчерпи кислородът от въздуха под стъкления буркан, свещта угасва.
 15. 15.  Въздухът съдържа кислород.  Кислородът е безцветен газ, без който __________ горенето е невъзможно.  За да изгори, горивото кислород  При горенето се трябва да получи _________ от въздуха. отделя и друг газ, наречен въглероден диоксид.  Той се смесва с въздуха.  Отделя се също вода и голямо количество енергия.
 16. 16. Горенето може да се представи със схема: ГОРИВО КИСЛОРОД ВОДА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД ЕНЕРГИЯ
 17. 17. ГОРИВО + КИСЛОРОД ВОДА + ВЪГЛЕРОДЕН + ЕНЕРГИЯ ДИОКСИД 1. За горенето е необходим кислород, а при изгарянето на горивото се отделя въглероден диоксид. 2. При горенето се отделя енергия. Това е запасената в горивото енергия. Тя се превръща в топлинна енергия и в светлинна (лъчиста) енергия.
 18. 18. план Въглеродният диоксид е основният замърсител на въздуха, защото той се отделя в голямо количество при изгарянето на всички видове природни горива, които хората все повече използват. Затова съдържанието му във въздуха непрекъснато нараства.
 19. 19. Увеличеното съдържание на въглероден диоксид във въздуха води до постепенното затопляне на времето. Това е т. нар. парников ефект.
 20. 20. ПАРНИКОВ ЕФЕКТ  Ако не се вземат специални мерки, затоплянето може да доведе до разтапяне на полярните ледове и до покачване на равнището на океаните.  То може да причини и други неблагоприятни за човека изменения в климата.  Условията за живот на земята ще се изменят.
 21. 21. Само въглеродният диоксид ли замърсява въздуха? Димът от горенето на въглища, бензин и нафта също замърсява въздуха с различни други газове и с твърди частици.
 22. 22. Някои от тях са отровни и много опасни за здравето на човека.
 23. 23. план За да запазим въздуха чист, трябва: 1. Да получаваме повече енергия от природни източници, които не замърсяват околната среда. 2. Димът от електроцентралите, заводите и автомобилите да се пречиства от вредните вещества. 3. По-пестеливо да използваме горивата и енергията. 4. Залесяване…
 24. 24. Когато се движите с велосипед или пеша, вие… не само пестите горивото на семейния автомобил, но и помагате за опазване на чистотата на въздуха.
 25. 25. Възобновими източници на енергия НЕ са: слънцето, вятърът, водата въглищата, нефтът, природният газ биогоривата, приливите, дървата Кой от изброените източници НЕ замърсява въздуха? въглища вятър природен газ
 26. 26. Основният замърсител на въздуха, който предизвиква затопляне на климата, е: въглеродният диоксид кислородът друг газ Кое твърдение НЕ Е вярно? При горенето се отделя: кислород въглероден диоксид водни пари
 27. 27. Попълни изреченията. 1. При горенето се отделя ____________________. 2. За горенето е необходим __________. 3. _______________________ e основен замърсител Въглеродният диоксид на въздуха. въглероден диоксид кислород кислород 4. За дишането е необходим __________. Електрическата енергия е получена чрез: силата на вятъра силата на водата силата на слънцето
 28. 28. Отгатни загадките. 1. Аз съм най-големият източник на енергия. С Л Ъ Н Ц Е ЦЛЕСЪН _ _ _ _ _ _ 2. Аз съм газ, без който горенето е невъзможно. К И С Л О Р О Д ЛКСОИДОР _ _ _ _ _ _ _ _ 3. Аз оставам в огнището. ЕЛППЕ _ _ _ _ _ 4. Аз съм източник на енергия, който не замърсява. ТЯЪВР _ _ _ _ _ 5. Ние сме източник на енергия, но и голям замърсител. ЩВГЪЛАИ _ _ _ _ _ _ _ 6. Аз съдържам сажди и други вредни вещества. ИМД _ _ _ 7. Аз съм източник на енергия за автомобилите. НИНЗБЕ _ _ _ _ _ _ П Е П Е Л В Я Т Ъ Р В Ъ Г Л И Щ А Д И М Б Е Н З И Н
 29. 29. 8. Аз превръщам енергията на движение в електрическа енергия. ТОРНЕГЕРА _ _ _ _ _ _ _ _ _ Г Е Н Е Р А Т О Р 9. Аз се отделям при горенето. В Ъ Г Л Е Р О Д Е Н Д И О К С И Д _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ УТ: стр.14/ 2 Учебник: стр. 27/ 6
 30. 30. План на урока: 1. Природни източници на енергия 2. Горене 3. Замърсяване на въздуха 4. Как да опазим въздуха чист? Речник: кислород – Безцветен газ, съставна част на въздуха. Кислородът поддържа горенето и е необходим за дишането. въглероден диоксид – Безцветен газ, замърсител на въздуха. Отделя се при горенето. Необходим е в малки количества на растенията.

×