Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест

 1. 1. Животните се движат от едно място на друго. Растенията движат само отделни свои части. Неживите тела също се движат.
 2. 2. ПРАВОЛИНЕЙНО ДВИЖЕНИЕ КРИВОЛИНЕЙНО ДВИЖЕНИЕ ВЪРТЕНЕ ТРЕПТЕНЕ
 3. 3. По прав път автомобилът се движи _______________. праволинейно На завой движението му е ______________. криволинейно Неговите колела се _______. въртят По неравен път автомобилът се люлее нагоре-надолу - извършва трептене _________.
 4. 4. Определете движенията на телата. Махалото __________. Перките на вертолета извършват _____________ ____________. Движението е ________________. Стрелките на часовника извършват ___________ ________________. Движението на люлката е ____________. Топката извършва _________________ ____________. въртeливо движение трепти праволинейно трептене движение по окръжност криволинейно движение
 5. 5. ____________ Трептящите тела издават звук. Те предават трептенията на: въздуха водата твърдите тела
 6. 6. Така звукът достига до _________. ушите ни Човешкото ухо чува както много слаби, така и силни звукове. Шумът и силните звукове са вредни за _з_д_р_а_в_е_т_о_.
 7. 7. Започвам Продължавам да бутам. да бутам. По-бързо! Дърпам кучето. Удрям топката. Натискам балона. Валя започва да се движи. Валя се движи по-бързо. То забавя движе- нието си и спира. Тя променя посоката на движението си. Той променя формата си.
 8. 8. 1. Силите могат да променят __д_в_и_ж_ен_и_е_т_о_ _н_а_ т__е_л_а_т__а__. Под тяхно действие телата: __________________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________  започват да се движат или спират да се движат;  променят бързината на движението си;  променят посоката на движението си. 2. Силите могат да променят _ф_о_р_м_а_т_а_ н_а_ _т_е_л_а_т__а_ _.
 9. 9. ЕНЕРГИЯ на ДВИЖЕНИЕТО ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ СВЕТЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗАПАСЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЕНЕРГИЯ
 10. 10. Енергията може да се превръща от един вид в друг вид и да се предава от едно тяло на друго тяло.
 11. 11. ЕНЕРГИЯ на ДВИЖЕНИЕТО ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ЕНЕРГИЯ на ДВИЖЕНИЕТО ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ СВЕТЛИННА и ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЕНЕРГИЯ на ДВИЖЕНИЕТО ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ
 12. 12. Енергията на слънцето водата вятъра е защото тя не замърсява околната среда и никога не свършва.
 13. 13. При изгарянето на природните горива нефт природен газ въглища се отделят които замърсяват околната среда.
 14. 14. Слънчевата енергия не се получава направо от природата. В електроцентралите енергията от природните източници Как? се превръща в електроенергия.
 15. 15. Слънчевата енергия се превръща в ______________ електрическа с помощта на слънчеви батерии.
 16. 16. Електроенергия от енергията на водата получаваме във ______________________ водните електрически __________. централи
 17. 17. Електроенергия от енергията на вятъра получаваме чрез в_я_т__ъ_р_н_и_ _генер_а_т_о_р_и__.
 18. 18. _____________________ Въглеродният диоксид е основният замърсител на въздуха. При изгарянето на природни горива освен енергия се отделят _________ газове и ___________________, твърди частици които ________________________________. замърсяват околната среда
 19. 19. Свържете правилно двете части на изреченията. Силата Движението Енергията Звукът е способност за извършване на работа. променя формата на телата. е трептения на въздуха. е промяна на положе- нието на телата.
 20. 20. Отбележете верните твърдения. Силите имат големина и посока. Звукът не преминава през газове. Всички източници на звук се въртят. Триенето забавя движението на телата. Всички движещи се тела имат енергия. Горивата замърсяват въздуха. Силите никога не променят посоката на движение на едно тяло.
 21. 21. Какво движение извършва: а) падаща дъждовна капка б) автомобил в завой в) люлка г) миксер и кафемелачка криволинейно въртене праволинейно трептене Лили пее. Какво движение извършват нейните гласни струни? трептене въртене движение по окръжност
 22. 22. Когато Земята се върти около своята ос, Айфеловата кула в Париж извършва: праволинейно движение движение по окръжност трептене Кое е равновесното положение на махалото? 1 2 3 положение 1 положение 2 положение 3
 23. 23. Махалото извършва едно трептение, когато тръгне от положение 1, достигне до положение 2 и се върне обратно в 1. След това движението се повтаря. Колко пъти махалото ще премине през равновесното си положение, докато направи две трептения? равновесно положение 1 2 2 пъти 3 пъти 4 пъти
 24. 24. Какво движение извършват източниците на звук? въртене трептене по окръжност Кое твърдение НЕ Е вярно? Звукът може да се разпространява в: газове течности празно /безвъздушно/ пространство С какво ще покриете паркета, за да не се чува шумът от стъпките? мрамор дърво килим
 25. 25. Силата на звука НЕ зависи от: усилването на трептенията масата на източника големината на източника Как се наричат материалите, които се използват за намаляване на шума? звукоизолатори топлоизолатори слушалки От изброените източници най-силен е звукът от: тих говор излитащ самолет футболни запалянковци по време на мач
 26. 26. За всеки от инструментите кажете какво трепти, когато издава звук. трепти кожата трепти въздухът трептят струните Силата на звука зависи от: ____________________________ ____________________________ ____________________________ големината на трептенията големината на източника скоростта на трептене трептят пластинките
 27. 27. Огради верния отговор: На топчето действат три сили. Коя от тях е най-голяма? сила 1 сила 2 сила 3 сила 1 сила 2 сила 3 Трите топчета са направени от различен материал и имат различни маси. Силите на земното притегляне са показани със стрелки. 1 2 Кое топче е с най-голяма маса? 3 1 2 3
 28. 28. Кое твърдение НЕ Е вярно? Под действие на сила може да се измени: бързината, с която се движи едно тяло формата на твърдо тяло масата на твърдо тяло Сашо се спуска с шейна. В края на пистата снегът свършва и започва трева. Какво става със силата на триене, когато шейната премине от снега върху тревата? нараства намалява не се променя
 29. 29. На топчето действат четири сили. Коя сила е два пъти по-малка от силата 1? сила 2 сила 3 сила 1 сила 2 сила 3 сила 4 сила 4
 30. 30. Учебник се хлъзга по дъска. Цветната стрелка показва посоката на движение на учебника. Коя от черните стрелки показва правилно силата на триене, с която дъската действа на учебника? 1 2 3
 31. 31. Коя сила забавя движението на шейната? силата на земното притегляне силата на триене, с която снегът действа на шейната силата, с която детето дърпа въженцето
 32. 32. Кое е вярно? Когато пуснем камък, той пада надолу, защото: земята го привлича въздухът го натиска надолу Върховете на часовниковите стрелки се движат: по окръжност праволинейно Велосипедното динамо превръща: енергията на движение в електрическа енергия топлинната енергия в електрическа енергия
 33. 33. Довършете изреченията. повтарящо се движение 1. Трептението е _____________________________ назад-напред около някакво равновесно положение на тялото. ___________________________________________ ___________________________________________. 2. Посоката и големината на силите нагледно се показва със ___________. стрелка им действат 3. Телата тежат, защото _____________________ силите на земното притегляне. ___________________________________________. 4. Горивата замърсяват въздуха, защото ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________. при изгарянето им се отделя въглероден диоксид, а димът от горенето съдържа други вредни газове и твърди частици.
 34. 34. Коя от стрелките показва правилно посоката на силата, с която момчето действа на кучето? 1 2 3 Със стрелки са показани силите на земното притегляне на две тела - топка и камък. 1. На кое тяло действа по-голяма сила? ___ Б 2. Кое тяло има по-голям обем? ___ 3. Кое тяло има по-голяма маса? ___ А Б
 35. 35. Попълни изреченията. 5. Гумите на автомобила се нагряват, защото поради триенето енергията на ______________ движението на автомобила се превръща в ___________ топлинна енергия. 6. Когато жичката на лампата се нагрява, електрическата топлинна светлинна Каква енергия е запасена в горивата и в храните? __________________ енергия се превръща в ___________ енергия и в ____________ енергия. химична енергия енергия на движението електрическа енергия
 36. 36. Топлинната енергия на горещите води, идващи от земните недра, може да се използва направо за отопление или за производство на електроенергия. Какъв източник на енергия са тези горещи води? възобновим източник невъзобновим източник замърсител на околната среда
 37. 37. Кое твърдение НЕ Е вярно? Енергията може да се превръща от един вид в друг вид. Енергията може да се предава от едно тяло в друго тяло. Някои съвременни машини работят без да изразходват енергия. В нашата страна ще започне производство на гориво от семената на растението рапица. Горивото се нарича биодизел. Какъв източник на енергия е рапицата? възобновим източник невъзобновим източник воден източник
 38. 38. Температурата на водата в язовира се е покачила с един градус Целзий. Кой вид енергия на водата е нараснала? енергията на движението електрическата енергия топлинната енергия На покрива на тази къща са поставени батерии, които я захранват с електричество. Откъде батериите получават енергия? от Слънцето от вятъра от водата
 39. 39. Възобновими източници на енергия НЕ са: слънцето, вятърът, водата въглищата, нефтът, природният газ биогоривата, приливите, дървата Кой от изброените източници НЕ замърсява въздуха? въглища вятър природен газ
 40. 40. Основният замърсител на въздуха, който предизвиква затопляне на климата, е: въглеродният диоксид кислородът друг газ Кое твърдение НЕ Е вярно? При горенето се отделя: кислород въглероден диоксид водни пари
 41. 41. Попълни изреченията. въглероден диоксид кислород 1. При горенето се отделя ____________________. 2. За горенето е необходим __________. 3. _______________________ e основен замърсител Въглеродният диоксид на въздуха. кислород 4. За дишането е необходим __________. Електрическата енергия е получена чрез: силата на вятъра силата на водата силата на слънцето

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • SiutoTG

  Nov. 13, 2014
 • ssuser77d03f

  Jan. 23, 2015
 • danielladimitrova3

  Nov. 3, 2015
 • givanova123

  Nov. 25, 2015
 • ReniSiyana

  Oct. 20, 2016
 • irina1970

  Nov. 9, 2016
 • Maria25136

  Nov. 11, 2017
 • ssuser2a19c1

  Nov. 12, 2017
 • elenaiwanowa3

  Dec. 11, 2017
 • SunnyPetrova

  Feb. 19, 2018
 • dimivyteva

  Oct. 16, 2018
 • ssuser952bb1

  Nov. 30, 2019
 • ssuserc0de32

  Dec. 11, 2020

Views

Total views

28,401

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

13,778

Actions

Downloads

469

Shares

0

Comments

0

Likes

13

×