Advertisement

30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест

учител at ОУ "Проф. Д. Димов"
Jan. 22, 2015
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to 30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест(20)

Advertisement

More from Veska Petrova(20)

Advertisement

30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест

 1. В блока на Лили живеят 100 души. Какви са взаимоотношенията между членовете му – деца, възрастни?  Възрастните пазаруват от близките магазини.  Децата играят заедно на площадката.  Други съседи почиват на пейките… ИЗВОД: Много неща свързват хората, които живеят на едно и също място. Затова те образуват едно .
 2. Растенията и животните, обитаващи заедно определена среда на живот /гората, морето и др./, също са свързани помежду се чрез хранителна верига или други взаимоотношения. Те образуват едно .
 3. план  Какви животни и растения откривате на рисунката?  Коя е тяхната среда на живот? Тези организми имат обща среда на живот - . Затова всички те образуват едно .
 4.  Гората е среда на живот за много дървета, храсти, треви, насекоми, птици, бозайници и други организми.  Някои гори заемат много големи територии, други – по-малки. Колкото по-големи са териториите /средата на живот/, толкова по-големи са съобществата, живеещи в тях.
 5.  Моретата и океаните заемат огромни територии и включват голямо разнообразие от различни видове растения и животни.  Затова съобществата от организми там са много големи.
 6.  Обитателите в едно блато, река или гора са членове на по-малки съобщества. Те заемат по-малки пространства.  Затова видовото разнообразие там не е толкова голямо, колкото в морето.
 7. план  Нуждата от храна и енергия свързва живите организми във всяко съобщество. Те са зависими едни от други.  От трети клас знаете, че хранителната верига показва „кой кого изяжда“.
 8.  От хранителната верига разбираме откъде организмите получават храна и енергия.  Енергията идва от Слънцето.  Растенията я запасяват в хранителните вещества, които произвеждат.  След това заедно с храната енергията се предава по хранителната верига.
 9.  В хранителната верига има производители и потребители.  Растенията поглъщат част от слънчевата енергия и произвеждат сами хранителните си вещества. Затова те се наричат ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ПРОИЗВОДИТЕЛ  Животните ядат готова храна - растения или други животни. Затова те се наричат ПОТРЕБИТЕЛИ. ПОТРЕБИТЕЛ ПОТРЕБИТЕЛ ПОТРЕБИТЕЛ ПОТРЕБИТЕЛ
 10.  Всяко съобщество има производители /растения/. Хранителната верига започва винаги с растение.  В нея може да има няколко потребители.
 11. растение /зърно/ растителноядно животно месоядно животно храна за храна за  Стрелките в хранителната верига означават „храна за“: тревата е храна за птицата, а птицата е храна за лисицата.  Насочени са от храната към животното, което я изяжда.
 12.  Растението е производител. /растение/  То е храна за първия потребител, който е растителноядно животно. храна за /растителноядно животно/  Първият потребител е храна за втория потребител, който е хищник и се храни с растителноядни животни. храна за /хищник/
 13.  В по-дългите хранителни вериги може да има трети и четвърти потребители. Те също са хищници.
 14.  Стрелките върху рисунката ще ви помогнат да проследите различни хранителни вериги в гората.  Едно растение или животно може да участва едновременно в много хранителни вериги.  Това засилва взаимната връзка между членовете на съобществото.
 15.  Запишете в тетрадките си хранителните вериги!
 16. листо гъсеница синигер трева заек орел трева заек лисица кора на дърво ларва на бръмбар кълвач жълъд мишка лисица лешник катерица орел Червеят участва в хранителни вериги, които не започват с живи растения, а с неживи остатъци от растения и животни, които се намират в почвата. частично разложени листа червей къртица
 17. Представете си, че някаква болест причини смъртта на горските зайци. Какво би станало?  Тогава в гората ще има повече трева, защото няма да има зайци, които да я ядат.  Ще нарасне броят на сърните. За тях ще има много трева.  Едновременно с това обаче ще намалее броят на лисиците и на орлите, защото няма зайци, с които да се хранят.  Броят на малките животни, например мишките, също ще намалее, защото хищниците ще се хранят с тях, вместо със зайци.
 18.  Какво би станало, ако хората разпръснат отрова за мишки в полето?  Какво ще се случи с лисиците и птиците, които се хранят с мишките?  Как унищожаването на един член от хранителната верига повлиява на другите след него?
 19. Всички животни са важни за едно съобщество. Затова хората трябва да опазват разнообразието от растения и животни в дивата природа.
 20. план По начина на образуването си : Възникнали са и са се развили в течение на много години в Създават се Животът на организмите в тях зависи изцяло от грижите на човека. Без грижи те не биха могли да оцелеят.
 21. Коя от стрелките в хранителната верига е насочена неправилно? 1 2стрелка 1 стрелка 2 стрелка 1 и 2 Производителите в хранителните вериги са: растения гъби животни В хранителните вериги растителноядните животни са: производители първи потребители втори потребители
 22. Коя от стрелките трябва да премахнете, за да се получи правилна хранителната верига ? 1 2 3 стрелка 1 стрелка 2 стрелка 3 Според начина си на хранене животните от снимките са: 1 2 3 1 - тревопасно, 2 - всеядно, 3 - хищник 1 - всеядно, 2 - хищник, 3 - тревопасно 1 - хищник, 2 - всеядно, 3 - тревопасно
 23. В кой ред е представена правилно хранителната верига ? жито мишка котка котка мишка жито жито котка мишка Кой е вторият потребител в хранителната верига ? охлювът синигерът котката
 24. В схемите на хранителните вериги са допуснати грешки. Поправете ги. детелина гущер охлюв трева агне вълк заек морков човек детелина охлюв гущер трева агне вълк морков заек човек
 25. Съобществата в: ЗЕЛЕНЧУКОВАТА ГРАДИНА ПЛАНИНСКОТО ЕЗЕРО ОКЕАНА НИВАТА ЯЗОВИРА ДЖУНГЛАТА са ЕСТЕСТВЕНИ или ИЗКУСТВЕНИ
 26. листо листна въшка калинка трева заек ястреб ДОМАШНА РАБОТА: стр. 32/ 2
 27. План на урока: Речник: съобщество – всички растения и животни от дадено място /среда на живот/, които са свързани помежду си чрез хранителни вериги и други взаимоотношения. 1. Какво наричаме съобщество? 2. Животът в съобществата 3. Естествени и изкуствени съобщества

Editor's Notes

 1. те
Advertisement