Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pendekatan konstruktivisme

13,494 views

Published on

 • Be the first to comment

Pendekatan konstruktivisme

 1. 1. Pedagogi Pengajaran PendekatanKONSTRUKTIVISME 1
 2. 2. Apakah Konstruktivisme ?• McBrien & Bradt,1997 Satu pendekatan pengajaran berdasarkan kepada penyelidikan tentang bagaimana manusia belajar dan membina pengetahuan sendiri bukan hanya menerima pengetahuan daripada orang lain.
 3. 3. • Briner ,M , 1999 Murid membina pengetahuan dengan menguji idea berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada , mengaplikasikan kepada situasi baru dan mengintegrasikan pengetahuan baru yang diperolehi dengan binaan intelektual yang sedia ada wujud.
 4. 4. • Brooks & Brooks ,1993 Murid membina makna tentang dunia dengan mensintesis pengalaman baru kepada apa yang telah mereka fahami sebelum ini.Mereka membentuk peraturan melalui refleksi tentang interaksi mereka dengan objek dan idea.Hasil penemuan tersebut akan disesuaikan dengan peraturan yang telah dibina agar mereka dapat menerangkan maklumat baru ini dengan lebih baik.
 5. 5. • Sushkin,N.,1999 Penekanan lebih diberikan kepada murid bukan guru .Murid yang berinteraksi dengan bahan dan peristiwa dan memperoleh kefahaman melalui bahan dan peristiwa tersebut . Murid membina sendiri konsep dan membuat penyelesaian kepada masalah.Autonomi dan inisiatif murid hendaklah diterima dan digalakkan.
 6. 6. • Nik Azis Nik Pa,1999 Konstruktivisme adalah tidak lebih daripada satu komitmen terhadap pandangan bahawa manusia membina pengetahuan sendiri . Sesuatu pengetahuan yang dipunyai oleh individu adalah hasil daripada aktiviti yang dilakukannya bukan maklumat atau pengajaran yang diterima secara pasif daripada luar.Pengetahuan tidak boleh dipindahkan daripada pemikiran seeorang kepada seseorang yang lain . Setiap insan membentuk pengetahuan sendiri dengan menggunakan pengalamannya secara terpilih.
 7. 7. Kesimpulannya :Konstruktivisme adalah satu fahamanbahawa murid membina sendiripengetahuan atau konsep secara aktifberdasarkan pengetahuan danpengalaman sedia ada. Dalam proses ini,murid akan menyesuaikan pengetahuanyang diterima dengan pengetahuan sediaada untuk membina pengetahuan baru 7
 8. 8. Gambaran Pengertian Konstruktivisme 8
 9. 9. PengetahuanIdeaKonsepKemahiranMaklumat Pengetahuan yang diterima Pengetahuan sedia ada Pengetahuan baru yang telah dibina Tran Vui , 1999
 10. 10. Konstruktivisme mengaplikasikan 5 prinsip utama (5 Es) iaitu : • Engage ( Melibat ) • Explore ( Meneroka ) • Explain ( Menjelas ) • Elaborate ( Mengembang ) • Evaluate ( Menilai )
 11. 11. • Melibat – Guru menyoal dan merangsang minat dan rasa ingin tahu murid , murid melibatkan diri.• Meneroka – Guru mencungkil , murid mengumpul maklumat dan meneroka.• Menjelas – Murid memberi penjelasan,justifikasi dan mempersoalkan jawapan.• Mengembang – Murid membuat perkaitan dan melanjutkan konsep.• Menilai – Guru mentaksir pemahaman murid , murid menunjukkan pemahaman konsep.
 12. 12. Perkaitan proses kreatifterarah dalam pengajaran dan pembelajaran konstruktivisme
 13. 13. 4 Fasa Utama• Fasa Persediaan bermula dengan pemerhatian sehingga proses analisis secara berfikrah (thoughtful) situasi, objek dan karya, cara sesuatu itu berfungsi atau gagal dan sebagainya. Maklumat yang diperoleh melalui pemerhatian dan analisis disimpan dan diproses oleh minda.• Fasa Imaginasi idea dijanakan untuk mencari hubung kait dan gabung jalin dengan menggunakan teknik seperti sumbangsaran. Seterusnya, idea dikutip dan sintesis idea berlaku untuk memilih atau menghasilkan ciptaan.• Fasa Perkembangan penambahbaikan terhadap hasil idea perlu dijalankan sebelum penilaian terakhir.• Fasa Tindakan Suatu ciptaan asli tidak bermakna dan tidak bernilai jika tidak digunakan atau tidak dilaksanakan. Semua idea baharu yang dilaksanakan membawa perubahan dalam kehidupan harian dan menggerakkan individu untuk memulakan semula pemerhatian dan penganalisisan. Melalui fasa tindakan ini, kreativiti menjadi amalan berterusan.
 14. 14. 1. FASA PERSEDIAAN• Orientasi Idea Berasaskan Pengetahuan Sedia Ada- Mewujudkan kesedaran, minat dan perasaan ingin tahu murid.- Menyediakan situasi/konteks pembelajaran yang bermakna.- Mengemukakan soalan/masalah untuk mencetus dan menjana idea murid.
 15. 15. 2. FASA IMAGINASI• Penstrukturan Idea- Membangunkan asas pengalaman bagi sesuatu konsep/fenomena.• Meneroka- Membina pelbagai bentuk penjelasan berdasarkan bukti yang dikumpul.• Menjelas- Mentafsir maklumat/bukti dan menjelaskan konsep/ fenomena/idea.• Konstruk Idea Baru- Membina asas kepada pengalaman yang selari untuk membantu mereka dalam proses perkongsian dan berkomunikasi dalam mentafsir maklumat baru yang diterima.
 16. 16. 3. FASA PERKEMBANGAN• Penjelasan Lanjut- Membina semula dan memberi penjelasan lanjut /kefahaman dalam pelbagai mod (bertulis, grafik, peta minda dll).• Aplikasi Idea- Membuat hubung kait pelbagai konsep yang berkaitan dan aplikasikan pemahaman dengan aktiviti harian.
 17. 17. 4. FASA TINDAKAN• Penilaian- Menggunakan pelbagai bentuk pentaksiran terhadap perubahan kefahaman, kemahiran dan sikap murid.• Kaji Semua Perubahan Idea- Menyelesaikan tugasan dan mempersembahkan hasil akhir tugasan dalam pelbagai bentuk.• Penyiasatan Lanjutan- Membuat penilaian dan refleksi tentang pembelajaran dan kefahaman serta kemahiran baru.
 18. 18. Kelebihan Pembelajaran Konstruktivisme• Lebih seronok• Lebih berfikir• Lebih berkemahiran sosial• Lebih yakin• Lebih ingat• Lebih Faham
 19. 19. Peranan Guru Konstruktivisme• Menggalakkan murid menerangkan lebih lanjut jawapan kpd soalan yang ditanya.• Menggalakkan penemuan oleh murid melalui pertanyaan soalan bercapah• Menggalakkan murid menerangkan idea mereka serta menghargai pandangan mereka
 20. 20. Contoh Pengajaran PendekatanKONSTRUKTIVISME 20
 21. 21. Sekian , terima kasih 21

×