Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แบบรายงานเพื่อรับการคัดเลือกครูดีเด่นศูนย์วิทยาศาสตร์

23,377 views

Published on

แบบรายงานเพื่อรับการคัดเลือกครูดีเด่นศูนย์วิทยาศาสตร์ ยินดีโหลดไปใช้ได้ทุกตัวอักษร

Published in: Education
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

แบบรายงานเพื่อรับการคัดเลือกครูดีเด่นศูนย์วิทยาศาสตร์

 1. 1. แบบรายงานเพือรับการคัดเลือก ่ เพื่อประกาศเกียรติคณครูดเด่น ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ุ ี ศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ ้ กลุมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร ่ ผู้ขอรับการคัดเลือก นายสุรชัย ผิวเหลือง ตาแหน่ง ครู โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา อาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 2. 2. คานา รายงานผลการปฏิบัติห น้ าที่ของข้าราชครู เพื่อ รับการคัดเลือกประกาศเกียรติคุณครูดีเด่น ประจาปีการศึ ก ษา ๒๕๕๕ ศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การมัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร เล่มนี้ ข้าพเจ้าได้รวบรวมงานอันเกิดจากความตั้งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติของครูดีเด่น ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้ ๑. คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ประกอบด้วย มีจรรยามารยาท คุณธรรม บุคลิกภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์และสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว การให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน การให้มีความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานอื่น เป็นผู้มีความทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ มีความสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และอุดมการณ์แห่งวิชาชีพครู ๒. คุณสมบัติตามหลักการเฉพาะ ประกอบด้วย วิธีการสอน ผลการสอนทาให้ศิษย์มีความรู้ความเข้าใจและมี ทั ก ษะสามารถน าไปใช้ ป ระกอบได้ และสามารถด ารงชี วิ ต ในสั ง คมได้ อ ย่ า งดี ยิ่ ง ผลงานทางวิ ช าการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเสียสละ และงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย รายงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นการรวบรวมผลงานที่ได้ปฏิบัติจริงย้อนหลัง ๒ ปี ติดต่อกัน โดยนับจาก ปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ เพื่อให้เห็นถึงความตั้งใจในการปฏิบัติงานเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่การศึกษา สุรชัย ผิวเหลือง
 3. 3. สารบัญเรื่อง หน้าข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน ๑การรับราชการ ๒การปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมิน ๓คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ๖คุณสมบัติตามหลักการเฉพาะ ๘คารับรองของผู้บังคับบัญชา ๑๒
 4. 4. แบบเสนอขอรับการประเมิน คัดเลือกเพื่อประกาศเกียรติคุณครูดีเด่น ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร _________________________________________๑. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน ชื่อ..........................สุรชัย...........................นามสกุล.......................ผิวเหลือง....................อายุ.............๓๐.......ปี เกิดเมื่อวันที.่ .........๑๗........เดือน................มิถุนายน.................พ.ศ. ๒๕๒๕..............จังหวัด........กระบี่............. สาเร็จการศึกษาสูงสุด......................ปริญญาตรี....................วุฒทางการศึกษา......วท.บ.ชีววิทยา(ศึกษาศาสตร์) ิ คุณวุฒิทางการศึกษา ๑. จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียน....................บ้านแหลมสัก...............จังหวัด...........กระบี่..... ๒. จบการศึกษามัธยมศึกษา จากโรงเรียน....................อ่าวลึกประชาสรรค์......จังหวัด...........กระบี่..... ๓. จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัด ปัตตานี...... ตาแหน่ง ..........................ครู คศ.๑ โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา…………ตาแหน่งเลขที่.....................๒๙๐๔.................. สถานศึกษา...................โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา....................อาเภอ...............พะโต๊ะ............จังหวัดชุมพร............. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ ....................รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ ขั้น ๑๔,๒๒๐ บาท ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่........๑๑๑/๑.............ตาบล...............พะโต๊ะ.............อาเภอ...............พะโต๊ะ...........จังหวัดชุมพร ความรู้ความสามารถพิเศษ ๑. การจัดทางานวิจัยในชั้นเรียน ๒. การเป็นพิธีการและวิทยากรในงานต่าง ๆ ๓. การใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ ๔. การสร้างเว็บไซด์และการเขียนเว็บบล็อก ๕. การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 5. 5. ๒๒. การรับราชการ ๒.๑ เริ่มรับราชการในตาแหน่ง.............ครูผู้ช่วย.............เมื่อวันที่.............๕.............มิถุนายน.........พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒.๒ เคยดารงตาแหน่งที่สาคัญ ดังนี้ รับเงินเดือน วัน เดือน ปี ตาแหน่ง ระดับ / อันดับ ขั้น (บาท)๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ครูผู้ช่วยโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา สพม.๑๑ ครูผู้ช่วย ๗,๙๔๐๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ครูผู้ช่วยโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา สพม.๑๑ ครูผู้ช่วย ๘,๑๓๐๑ เมษายน ๒๕๕๓ ครูผู้ช่วยโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา สพม.๑๑ ครูผู้ช่วย ๘,๓๒๐๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ครูผู้ช่วยโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา สพม.๑๑ ครูผู้ช่วย ๘,๓๒๐๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ครูผู้ช่วยโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา สพม.๑๑ ครูผู้ช่วย ๘,๓๒๐๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ครูผู้ช่วยโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา สพม.๑๑ ครูผู้ช่วย ๘,๗๐๐๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ครูผู้ช่วยโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา สพม.๑๑ ครูผู้ช่วย ๘,๗๐๐๑ เมษายน ๒๕๕๔ ครูผู้ช่วยโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา สพม.๑๑ ครูผู้ช่วย ๘,๙๙๐๑ เมษายน ๒๕๕๔ ครูผู้ช่วยโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา สพม.๑๑ ครูผู้ช่วย ๙,๔๔๐๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ครูโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา สพม.๑๑ คศ.๑ ๑๑,๓๑๐๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ครูโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา สพม.๑๑ คศ.๑ ๑๑,๙๒๐๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ครูโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา สพม.๑๑ คศ.๑ ๑๒,๕๓๐๑ เมษายน ๒๕๕๕ ครูโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา สพม.๑๑ คศ.๑ ๑๔,๒๒๐
 6. 6. ๓. การปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมิน ๓ ๑) สายงานการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ๑. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๒. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รายวิชาชีววิทยา ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๓. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รายวิชาชีววิทยา ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๔. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รายวิชาชีววิทยา ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ๑. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๒. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รายวิชาชีววิทยา ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๓. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รายวิชาพื้นฐานชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ๑. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๒. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รายวิชาชีววิทยา ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๓. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รายวิชาชีววิทยา ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๔. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รายวิชาชีววิทยา ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ๑. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๒. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รายวิชาชีววิทยา ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๓. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รายวิชาพื้นฐานชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 7. 7. ๔ ๒) จานวนชั่วโมงที่สอน / สัปดาห์ ชั้น รายวิชา ชั่วโมง / สัปดาห์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓มัธยมศึกษาปีที่ ๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๙มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ชีววิทยา ๑ ๓มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ชีววิทยา ๓ ๔มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ชีววิทยา ๕ ๓มัธยมศึกษาปีที่ ๖ แนะแนว ๑มัธยมศึกษาปีที่ ๖ กิจกรรมชุมนุมแนะแนว ๑มัธยมศึกษาปีที่ ๖ บาเพ็ญประโยชน์ ๑ รวม ๒๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓มัธยมศึกษาปีที่ ๑ วิทยาศาสตร์ ๒ ๙มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ชีววิทยา ๒ ๓มัธยมศึกษาปีที่ ๖ พื้นฐานชีววิทยา ๖มัธยมศึกษาปีที่ ๖ แนะแนว ๑มัธยมศึกษาปีที่ ๖ กิจกรรมชุมนุมแนะแนว ๑มัธยมศึกษาปีที่ ๖ บาเพ็ญประโยชน์ ๑ รวม ๒๑
 8. 8. จานวนชั่วโมงที่สอน / สัปดาห์ (ต่อ) ๕ ชั้น รายวิชา ชั่วโมง / สัปดาห์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔มัธยมศึกษาปีที่ ๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๙มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ชีววิทยา ๑ ๓มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ชีววิทยา ๓ ๔มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ชีววิทยา ๕ ๓มัธยมศึกษาปีที่ ๔ แนะแนว ๑มัธยมศึกษาปีที่ ๖ กิจกรรมชุมนุมแนะแนว ๑มัธยมศึกษาปีที่ ๖ บาเพ็ญประโยชน์ ๑ รวม ๒๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔มัธยมศึกษาปีที่ ๑ วิทยาศาสตร์ ๒ ๙มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ชีววิทยา ๒ ๓มัธยมศึกษาปีที่ ๖ พื้นฐานชีววิทยา ๖มัธยมศึกษาปีที่ ๔ แนะแนว ๑มัธยมศึกษาปีที่ ๖ กิจกรรมชุมนุมแนะแนว ๑มัธยมศึกษาปีที่ ๖ บาเพ็ญประโยชน์ ๑ รวม ๒๑ ๓) ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ๔) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์ ๕) หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หัวหน้างานแนะแนว / ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งานดูแลสภานักเรียน
 9. 9. ๔. คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ๖ ๔.๑ มีจรรยาบรรณ และคุณธรรม ข้าพเจ้าได้แสดงพฤติกรรมการมีจรรยาบรรณและคุณธรรม โดยการมีวินัยในตนเอง ด้ วยการปฏิบัติหน้าที่ในการสอนนักเรียนตรงตามเวลาและเต็มเวลา ไม่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่มีเหตุผลจาเป็น เพราะตระหนักถึงผู้เรียนเป็นสาคัญ และไม่ละทิ้งงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ ข้าพเจ้าพยายามจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม โดยการวางแผนการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและงานของทางราชการ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเต็มเวลาทุกครั้ง เช่น การประชุมประจาเดือน ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมเฉพาะกิจที่โรงเรียนนัดหมาย ข้าพเจ้ามีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความจริงจัง ตั้งใจ ใส่ใจกับปัญหาที่เกิ ดขึ้นและปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด มุ่งมั่น ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท ขนบธรรมเนียมและแบบแผนที่ดีงามของสังคมและวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา ข้าพเจ้ ามีความรั กและความศรั ท ธาในวิช าชีพครู ดารงชีวิตและปฏิบัติงานโดยปณิธ านของพระบิด า“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ตัวท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ ” ให้สมเกียรติเป็นลูกพระบิดา คณะศึกษาศาสตร์แห่งมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี และน้ อ มน าแนวคิ ด หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง แห่ งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดาเนินชีวิตตลอดจนการจัดการเรียนการสอนและปลูกฝังลูกศิษย์อันเป็นที่รักอย่างเท่าเทียมให้เป็นเยาวชนที่ดีงามของประเทศต่อไป ๔.๒ บุคลิกภาพ ข้าพเจ้าได้แสดงถึงพฤติ กรรมด้านบุคลิกภาพ ด้วยการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อย สะอาด เหมาะสมแก่กาลเทศะ มีท่วงทีวาจาสุภาพเรียบร้อย มีกริยามารยาทดี กระตือรือร้นยิ้มแย้มแจ่มใส ด้วยการเป็นพิธีกรงานต่าง ๆของโรงเรียน การแสดงออกถึงความมีมารยาทดี ยิ้มแย้มแจ่มใส่เป็นมิตรไมตรีเมื่อต้องเดินทางไปราชการที่อื่นนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่น ในการปฏิบัติตนให้ถูกกาลเทศะอันจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ต่อไป ๔.๓ มีมนุษย์สัมพันธ์และสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ข้าพเจ้าได้แสดงถึงพฤติกรรมการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีทั้งแก่นักเรียน เพื่อนครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองตลอดจนชุมชน ด้วยบุคลิ กภาพส่วนตัวที่เป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใส่ มีความจริงใจ มีความรัก ความหวังดีแก่บุตรหลานของผู้ปกครอง มีความตั้งใจเรียน พัฒนาโรงเรียน ช่วยเหลือชุมชนเต็มศักยภาพ ทาให้เชื่อมั่นว่ามีความเป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน และสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวมีความรักช่วยเหลือและมีมิตรไมตรีต่อกันทั้งยามสุขและทุกข์
 10. 10. ๔.๔ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน ๗ ข้าพเจ้าได้แสดงถึงพฤติกรรมการให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน โดยการให้ความร่วมมือทั้งการเข้าร่วมโดยตรง เช่น เป็นคณะกรรมการประเมินเทศกาลล่องแพเชิงอนุรักษ์ อาเภอพะโต๊ะ เป็นพิธีการในส่วนของการรับประทานอาหารเที่ยงของแขกที่เข้าร่วมล่องแพเชิงอนุรักษ์ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ร่วมกันทั้งส่วนราชการและเอกชน ชุมชนอย่างเต็มศักยภาพและเต็มใจ ๔.๕ มีความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ข้าพเจ้าได้แสดงถึงพฤติกรรมการให้ความร่วมมือและประสานงานกับบุคคลทุกฝ่าย ทุกระดับในหน่วยงานเดียวกันและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งโรงเรียนอย่างเต็มที่ รวมถึงให้ความร่วมมือกับบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนที่ขอความร่วมมือ เช่น การเป็นวิทยากรนันทนาการค่ายต่าง ๆ ข้าพเจ้าก็จะยินดีและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี หรือการขอความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆเช่น การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากบุคลากรในหน่วยงานหรือต่างหน่วยงานมีความต้องการให้ช่วยเหลือในเรื่องที่ตนเองสามารถช่วยเหลือได้ ๔.๖ เป็นผู้มีความทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ ข้าพเจ้าได้แสดงถึงพฤติกรรมการเป็นผู้ทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ โดยมีความสนใจในการติดตามข่าวรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ เรื่องเด่นเย็นนี้ ประเด็นเด็ด ๗ สี และติดตามข่าวจากออนไลน์ เช่น เว็บกระปุก สาหรับการติดตามข่าวสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การเป็นสมาชิกเว็บครูบ้านนอก เว็บโทรทัศน์ครู ครูทูป เป็นต้น ๔.๗ มีความสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และอุดมการณ์แห่งวิชาชีพครู ข้ า พเจ้ า ได้ แ สดงพฤติ ก รรมถึ ง ความสามารถในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละอุ ด มการณ์ แ ห่ ง วิ ช าชี พ ครู ดั งอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ตามปณิธานของพระบิดาเกียรติแห่งลูกศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีความตั้งใจในการจัดการเรียนการสอนโดยการเตรียมการสอน มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ นาเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมาใช้กับผู้เรียนให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายกับการเรียนรู้และยังพยายามปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามแก่ศิษย์อย่างเท่าเทียม
 11. 11. ๕. คุณสมบัติตามหลักการเฉพาะ ๘ ๕.๑ วิธีการสอน ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการจัดเตรียมความพร้อมให้กับตนเองก่อนที่จะย่างก้าวสู่ชั้นเรียน เพราะมีความเชื่อว่า การที่จะเป็นคนสอนคนที่ดีได้นั้น จะต้องมีความพร้อมในทั้งศาสตร์และศิลป์ ศาสตร์คือ ความรู้ในวิชาที่เราต้องสอนให้ศิษย์ ส่วนศิลป์ คือยุทธวิธี รูปแบบการนาเสนอ กลวิธีการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากที่สุดจากคาที่กล่าวไว้ว่า รู้เข้ารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง ทาให้ข้าพเจ้าต้องมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อให้ได้รู้ว่า ต้องเตรียมการด้านศาสตร์และศิลป์อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด นอกจากนี้ข้าพเจ้ามีความตระหนักเป็นอย่างดีว่า การใช้สรรพอาวุธ ยุทธวิธีในการสอนซ้าๆ ซาก ๆจาเจ จะเกิดความเบื่ อหน่ าย ดังนั้ น การสรรหาและนาเทคโนโลยีส มัยใหม่มาเป็นของเล่นให้ เกิดความเร้าใจสนุกสนานก็เป็นอีกยุทธวิธีในการจัดการเรียนการสอนอย่างหนึ่งทาให้นักเรียนเกิดความอยากเรียนรู้มากขึ้น นั้นเท่ากับเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีแก่ห้องเรียนรวมถึงนอกห้องเรียนด้วย เพราะสื่อการเรียนรู้ออนไลน์สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาที่นักเรียนต้องการ ยิ่งข้าพเจ้าเข้าถึงลูกศิษย์มากขึ้น ย่อมทาให้รู้ความต้องการของเขามากขึ้นเราก็นาสิ่งที่เขาชอบและสนใจมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน เช่น Facebook ความตั้งใจ ความเตรียมพร้อมทั้งด้านศาสตร์และศิล ป์ การสร้างบรรยากาศ อีกอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้ามีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งคือการวัดผลประเมินผลผู้เรียน จะต้องให้โอกาสผู้เรียนในการประเมินที่หลากหลายบางครั้งจาเป็นต้องมีกิจกรรมพิเศษเพิ่มขึ้นบางรายกรณีเพื่อเหมาะกับสภาพความแตกต่างระหว่างบุคคล ๕.๒ ผลการสอนทาให้ศิษย์มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะสามารถนาไปใช้ประกอบได้และสามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างดียิ่ง ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจทั้งในทักษะความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ถ่ายทอดแก่ศิษย์ ซึ่งนามาแห่งความภาคภูมิใจและกาลังในการพัฒนาตนเอง เมื่อได้ยินคากล่าวที่ศิษย์บอกว่า สิ่งที่ได้ถ่ายทอดแก่เขานั้นสามารถนาไปประยุกต์และปฏิบัติใช้ได้อย่างไร รวมถึงการเป็นแบบอย่างความกระตือรือร้นในการแสวงหาเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ ๆ และยิ น ดี ถ่ า ยทอดแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ก่ เ พื่ อ นครู ทั้ ง ในและนอกโรงเรี ย นด้ ว ยความยิ น ดี ที่เพื่อนร่วมงานจะนาแนวคิด เทคนิควิธีการสอน ไปดัดแปลงเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเอง และมีความยินดีที่จะนาแนวคิด เทคนิคการสอนมาเผยแพร่แก่เพื่อนครูในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ างเพื่อนและการเสนอเพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับโรงเรียน
 12. 12. ๕.๓ ผลงานทางวิชาการ ๙ ข้าพเจ้ามีความสนใจและชื่นชอบในผลงานทางวิชาการโดยส่วนตัว โดยเริ่มแรกโดยการศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมจากการอ่านหนังสือ โดยหนังสือทางวิชาการที่มีความชื่อชอบเป็นพิเศษ คือ ของอาจารย์ถวัลย์ มาศจรัสซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความเคารพ จนกระทั้งได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหลายครั้ง และครั้งล่าสุดที่ได้เข้าร่วม ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่มีความชื่นชอบและมีความต้องการปฏิบัติได้ คือ การแต่งตารา และมีความสนใจเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E ที่เน้นพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง และเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆ สอดแทรกตามความเหมาะสมของเนื้อหานั้นๆ เมื่อได้ศึกษาจากผู้รู้ในการผลิตผลงานทางวิชาการ ข้าพเจ้าเองเกิดความสนใจและชื่นชอบผลงานทางวิชาการหลายอย่าง ที่ชื่นชอบพิเศษ คือ งานวิจัย ถือได้ว่าเป็นงานวิชาการที่สนุกสนาน เป็นการค้นหาคาตอบอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ผลงานทางวิชาการของข้าพเจ้าเริ่มโดยง่าย คือ การรวบรวมเกี่ยวกับสาระความรู้ต่าง ๆ ที่สนใจ เช่นสรุปเนื้อหาชีววิทยา แนวข้อสอบโอเนต เป็นต้น เพื่อนามาเผยแพร่แก่นักเรียนทั้งในห้องเรียนตนเองและเผยแพร่ต่อแก่นักเรียนในประเทศไทยบนโลกออนไลน์ โดยไม่ลืมที่จะให้เกียรติผู้จัดทาทุกครั้ง จากนั้นก้าวต่อมาของผลงานทางวิชาการ คือ การพัฒนา บทเรียนสาเร็จรูป การจัดรายงานวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้ซึ้งข้าพเจ้ามีความสนใจและทาการศึกษานามาใช้กับนักเรียนตั้งแต่ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ และจั ดทาเป็ น รายงานวิจัยอย่างจริงจังตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จนกระทั้งปีการศึกษา๒๕๕๕ ก็ยังดาเนินการอยู่และได้เปลี่ยนแปลงพัฒนารูปแบบมาเรื่อย ๆ ปัจจุบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีแนวคิดการนา Social Media มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจังและกาลังจัดเก็บเป็นรายงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป ๕.๔ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าได้แสดงถึงพฤติกรรมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หาแนวทางในการปรับปรุงการเรียนของศิษย์นั้น ดูได้จากพฤติกรรมการใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลาที่มีโอกาส เช่น การเข้าร่วมประชุมในช่วงสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ การร่วมโครงการโทรทัศน์ครูโดยการเรียนรู้การเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ใหม่ และเขียนบทความเสนอ การได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดโดยสานักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้โดย Social Media การจัดทาสื่อออนไลน์
 13. 13. ๑๐เพื่อการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าได้นาสิ่งที่เรียนรู้ลงสู่ห้องเรียนอย่างจริงจัง เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลและเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนเอง ๕.๕ มีความเสียสละท ข้าพเจ้าได้แสดงถึงพฤติกรรมที่อุทิศเวลาให้กับการเรียนการสอน นอกจากจะจัดการเรียนการสอนในเวลาราชการอย่างเต็มเวลาและเต็มศักยภาพ จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนที่จัดทาโดยงบประมาณของตนเองแล้วข้าพเจ้ายังได้จัดค่ายเพื่อสอนเสริมให้กับนักเรียนในการเรียนรู้อย่างแท้จริงโดยไม่ได้เบิกค่าใช้จ่ายใด ๆ จากโรงเรียนเป็นค่าตอบแทน และนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งกองทุนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และได้สละกาลังทรัพย์ตามกาลังของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของนักเรียน ๕.๖ งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ข้าพเจ้ามีความยินดีและมีความตั้งใจทางานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ ดังนี้ หัวหน้างานแนะแนว / ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หัวหน้างานแผนงาน / หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน/ งานสภานักเรียน / นอกจากนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะคิดงานและพัฒนางานใหม่ ๆ ดังคากลอนที่คุณครูชีวารัตน์ กุลรัตนชีวาได้มอบไว้ เป็นที่ระลึก เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความยินดีและตั้งมั่นในแนวทางปณิธานของพระบิดา เกียรติภูมิลูกศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่จะดารงความเป็นครูที่ดีงาม แด่.............คนเก่งแห่งพอวอขอชูเชิด ต้นกาเนิดหลายงานสถานศึกษา คุณ............อนันต์ท่านประสิทธิ์วิทยา ด้วยเมตตาสอนคนพ้นทางตัน ครู.............คนดีชี้นาศิษย์สาเร็จ เปรียบดังเพชรเม็ดงามความสร้างสรรค์ ใน..........โอกาสคล้ายวันเกิดเลิศลาวัณย์ ศิษย์พร้อมกันสิบเจ็ดมิถุนามาแทนคุณ ดวง..........ลิขิตศิษย์มีครูประจาชั้น ครูแบ่งปันประสบการณ์ท่านเกื้อหนุน ใจ..........ซึ้งซาบตราบชีวาครูการุณย์ รักเป็นทุนครูมอบให้ไม่ลืมเลือน สุร..........เปรียบอาวุธฉุดครูก้าว เส้นทางยาวย่างไปไม่คลาดเคลื่อน ชัย.........สว่างพร่างพราวดุจดาวเดือน ลอยกลาดเกลื่อนรอท่าครูคว้าครอง ผิว..........ผ่องพรรณมั่นคงความองอาจ ครูสร้างคนสร้างชาติผงาดก้อง เหลือง..........อร่าม บารมี ฉายประกายทอง เป็นครรลองส่งครูถึงดาวดึงส์ (ครูชีวารัตน์ กุลรัตนชีวา ผู้ประพันธ์)
 14. 14. ๑๑ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ถูกต้อง และเป็นความจริง ลงชื่อ ผู้ขอรับการประเมิน (นายสุรชัย ผิวเหลือง) ตาแหน่ง ครูโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 15. 15. ๑๒คารับรองของรองผู้บังคับบัญชา๑. คารับรองของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ๒. คารับรองของผู้อานวยการโรงเรียน

×