Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
เอกสารสารสนเทศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 2555

หน้า 54

ผลการพัฒนาผู้เรียน
6.1 คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ...
เอกสารสารสนเทศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 2555

หน้า 55

6.1.2 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จานวนผู้เข้า คะแนน
คะแนน
...
เอกสารสารสนเทศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 2555

หน้า 56

6.1.3 ภาษาอังกฤษ
จานวนผู้เข้า คะแนน
คะแนน
คะแนน ส่วนเบี่ยงเบ...
เอกสารสารสนเทศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 2555

หน้า 57

6.1.4 คณิตศาสตร์
จานวนผู้เข้า คะแนน
คะแนน
คะแนน ส่วนเบี่ยงเบ...
เอกสารสารสนเทศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 2555

หน้า 58

6.1.5 วิทยาศาสตร์
จานวนผู้เข้า คะแนน
คะแนน
คะแนน ส่วนเบี่ยงเ...
เอกสารสารสนเทศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 2555

หน้า 59

6.1.6 สุขศึกษาและพลศึกษา
จานวนผู้เข้า คะแนน
คะแนน
คะแนน ส่วน...
เอกสารสารสนเทศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 2555

หน้า 60

6.1.7 ศิลปะ
จานวนผู้เข้า คะแนน
คะแนน
คะแนน
ห้องสอบ
สูงสุด
ต่...
เอกสารสารสนเทศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 2555

หน้า 61

6.1.8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จานวนผู้เข้า คะแนน
คะแนน
คะแนน...
เอกสารสารสนเทศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 2555

หน้า 62

6.2 คะแนนสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
6.2.1 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ...
เอกสารสารสนเทศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 2555

หน้า 63

6.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชามาตรฐานสากล
ในปีการศึกษา 2554...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ผลการพัฒนาผู้เรียน

854 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ผลการพัฒนาผู้เรียน

 1. 1. เอกสารสารสนเทศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 2555 หน้า 54 ผลการพัฒนาผู้เรียน 6.1 คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ในปีการศึกษา 2554 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 212 คน มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 6.1.1 ภาษาไทย จานวนผู้เข้า คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบียงเบน ่ มาตรฐาน ห้องสอบ สูงสุด ต่าสุด เฉลี่ย ระดับโรงเรียน 212 90.00 18.00 68.95 10.77 ระดับจังหวัด 9,800 92.00 0.00 52.37 14.50 ระดับสังกัด 543,748 100.00 0.00 49.51 14.93 ระดับประเทศ 780,305 100.00 0.00 50.04 15.01 ตารางที่ 25 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มัธยฐาน ฐานนิยม 70.00 52.00 50.00 50.00 74.00 52.00 52.00 52.00 จากตารางที่ 25 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สรุปได้ ว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนระดับประเทศ คือ มีคะแนนเฉลี่ย 68.95 คะแนน มาตรฐาน คะแนน การเรียนรู้ เต็ม ค่าสถิติ คะแนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โรงเรียน จังหวัด สังกัด ประเทศ โรงเรียน จังหวัด สังกัด มฐ ท 1.1 100.00 68.63 49.87 47.37 48.14 13.86 21.00 21.53 มฐ ท 2.1 100.00 75.29 49.14 45.85 46.13 23.96 25.24 25.78 มฐ ท 3.1 100.00 65.21 62.78 61.89 62.47 20.17 24.36 24.84 มฐ ท 4.1 100.00 60.95 43.95 40.32 40.78 19.57 20.81 20.05 มฐ ท 5.1 100.00 80.84 63.66 60.07 60.58 18.06 26.59 26.91 ตารางที่ 26 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามมาตรฐานการเรียนรู้ จากตารางที่ 26 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สรุปได้ ว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนระดับประเทศในทุกมาตรฐานการเรียนรู้ 1. อ้างอิงจาก : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) www.niets.or.th ประเทศ 21.41 25.79 24.58 20.33 26.91
 2. 2. เอกสารสารสนเทศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 2555 หน้า 55 6.1.2 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จานวนผู้เข้า คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน มัธยฐาน มาตรฐาน ห้องสอบ สูงสุด ต่าสุด เฉลี่ย ระดับโรงเรียน 212 94.00 28.00 65.57 12.50 66.00 ระดับจังหวัด 9,801 94.00 0.00 52.71 14.98 54.00 ระดับสังกัด 543,734 98.00 0.00 5108 14.95 52.00 ระดับประเทศ 780,258 100.00 0.00 52.22 15.17 54.00 ตารางที่ 27 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฐานนิยม 70.00 54.00 56.00 60.00 จากตารางที่ 27 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สรุปได้ว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนระดับประเทศ คือ มีคะแนน เฉลี่ย 65.57 คะแนน มาตรฐาน คะแนน การเรียนรู้ เต็ม ค่าสถิติ คะแนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โรงเรียน จังหวัด สังกัด ประเทศ โรงเรียน จังหวัด สังกัด มฐ ส 1.1 100.00 57.26 45.00 42.61 43.19 22.28 23.21 22.66 มฐ ส 1.2 100.00 73.11 63.12 61.45 62.71 18.52 23.83 23.32 มฐ ส 2.1 100.00 54.95 53.36 47.29 46.81 20.44 25.14 25.08 มฐ ส 2.2 100.00 52.12 44.60 41.31 47.77 22.02 26.47 24.90 มฐ ส 3.1 100.00 86.08 66.92 68.11 70.72 16.64 26.42 27.45 มฐ ส 3.2 100.00 55.19 45.65 45.07 46.47 24.46 27.23 27.05 มฐ ส 4.1 100.00 81.76 64.32 67.32 69.37 23.63 31.27 31.28 มฐ ส 4.2 100.00 69.81 55.34 51.65 52.73 25.71 30.08 29.89 มฐ ส 4.3 100.00 68.95 49.82 47.5 48.91 22.87 24.20 23.92 มฐ ส 5.1 100.00 55.27 43.08 41.44 42.45 25.28 24.88 22.27 มฐ ส 5.2 100.00 65.21 50.58 49.99 50.62 23.95 24.68 24.75 ตารางที่ 28 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตาม มาตรฐานการเรียนรู้ จากตารางที่ 28 แสดงข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สรุปได้ว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนระดับประเทศใน ทุกมาตรฐานการเรียนรู้ 2. อ้างอิงจาก : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) www.niets.or.th ประเทศ 22.73 23.21 24.91 24.76 27.42 27.30 30.01 29.83 24.02 22.46 24.50
 3. 3. เอกสารสารสนเทศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 2555 หน้า 56 6.1.3 ภาษาอังกฤษ จานวนผู้เข้า คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ห้องสอบ สูงสุด ต่าสุด เฉลี่ย ระดับโรงเรียน 212 97.50 20.00 74.21 13.23 ระดับจังหวัด 9,800 100.00 7.50 46.81 17.59 ระดับสังกัด 543,748 100.00 0.00 37.12 16.41 ระดับประเทศ 780,305 100.00 0.00 38.37 17.77 ตารางที่ 29 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มัธยฐาน ฐานนิยม 75.00 45.00 32.50 32.50 75.00 45.00 27.50 27.50 จากตารางที่ 29 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สรุป ได้ว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนระดับประเทศ คือ มีคะแนนเฉลี่ย 74.21 คะแนน มาตรฐาน คะแนน การเรียนรู้ เต็ม ค่าสถิติ คะแนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โรงเรียน จังหวัด สังกัด ประเทศ โรงเรียน จังหวัด สังกัด มฐ ต 1.1 100.00 71.17 48.35 37.26 38.75 18.31 23.81 23.31 มฐ ต 1.2 100.00 79.67 45.46 35.29 36.72 16.47 22.36 20.84 มฐ ต 1.3 100.00 78.74 46.57 38.63 40.02 15.75 20.06 18.55 มฐ ต 2.1 100.00 61.64 47.38 36.92 38.49 24.35 31.72 30.42 มฐ ต 2.2 100.00 62.83 47.58 37.13 37.03 21.97 25.82 24.28 ตารางที่ 30 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการเรียนรู้ จากตารางที่ 30 แสดงข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สรุปได้ว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนระดับประเทศในทุกมาตรฐานการเรียนรู้ 1. อ้างอิงจาก : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) www.niets.or.th ประเทศ 24.61 22.32 19.43 31.17 24.29
 4. 4. เอกสารสารสนเทศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 2555 หน้า 57 6.1.4 คณิตศาสตร์ จานวนผู้เข้า คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ห้องสอบ สูงสุด ต่าสุด เฉลี่ย ระดับโรงเรียน 212 100.00 30.00 69.67 12.64 ระดับจังหวัด 9,801 100.00 0.00 53.72 18.38 ระดับสังกัด 543,734 100.00 0.00 51.69 19.38 ระดับประเทศ 780,258 100.00 0.00 52.40 19.81 ตารางที่ 31 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มัธยฐาน ฐานนิยม 70.00 55.00 50.00 50.00 70.00 55.00 50.00 50.00 จากตารางที่ 31 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สรุป ได้ว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนระดับประเทศ คือ มีคะแนนเฉลี่ย 69.67 คะแนน มาตรฐาน คะแนน การเรียนรู้ เต็ม ค่าสถิติ คะแนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โรงเรียน จังหวัด สังกัด ประเทศ โรงเรียน จังหวัด สังกัด มฐ ค 1.1 100.00 56.84 52.35 48.78 49.33 25.93 29.28 28.20 มฐ ค 1.2 100.00 69.10 48.73 46.94 47.70 24.17 29.22 30.21 มฐ ค 1.3 100.00 65.09 53.19 51.41 52.22 47.67 49.90 49.98 มฐ ค 1.4 100.00 81.37 49.85 46.1 45.86 30.24 40.26 40.64 มฐ ค 2.1 100.00 96.23 83.37 85.53 86.19 19.06 37.24 35.18 มฐ ค 2.2 100.00 51.26 38.91 36.07 36.74 27.54 29.85 29.20 มฐ ค 3.1 100.00 78.77 51.25 33.79 32.53 40.89 49.98 47.30 มฐ ค 3.2 100.00 88.21 68.37 72.57 74.27 32.35 46.50 44.61 มฐ ค 4.1 100.00 80.19 72.24 75.54 77.30 39.86 44.78 42.98 มฐ ค 4.2 100.00 60.85 45.87 44.32 45.53 48.81 49.83 49.68 มฐ ค 5.1 100.00 90.09 79.32 80.88 82.20 29.87 40.50 39.32 มฐ ค 5.2 100.00 75.00 66.56 68.00 69.16 43.30 47.18 46.60 มฐ ค 6.1 100.00 52.36 38.21 36.05 37.24 49.94 48.59 48.01 ตารางที่ 32 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จากตารางที่ 32 แสดงข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สรุปได้ว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนระดับประเทศในทุกมาตรฐานการเรียนรู้ 3. อ้างอิงจาก : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) www.niets.or.th ประเทศ 28.37 30.56 49.95 40.49 34.51 29.61 46.85 43.72 41.89 49.80 38.25 46.18 48.34
 5. 5. เอกสารสารสนเทศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 2555 หน้า 58 6.1.5 วิทยาศาสตร์ จานวนผู้เข้า คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ห้องสอบ สูงสุด ต่าสุด เฉลี่ย ระดับโรงเรียน 212 87.50 20.00 60.24 13.15 ระดับจังหวัด 9,801 92.50 5.00 44.79 14.01 ระดับสังกัด 543,815 97.50 0.00 40.45 13.41 ระดับประเทศ 780,370 97.50 0.00 40.82 13.79 ตารางที่ 33 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มัธยฐาน ฐานนิยม 62.50 45.00 40.00 40.00 60.00 42.50 32.50 35.00 จากตารางที่ 33 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สรุป ได้ว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนระดับประเทศ คือ มีคะแนนเฉลี่ย 60.24 คะแนน มาตรฐาน คะแนน การเรียนรู้ เต็ม ค่าสถิติ คะแนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โรงเรียน จังหวัด สังกัด ประเทศ โรงเรียน จังหวัด สังกัด มฐ ว 1.1 100.00 69.34 47.03 41.28 41.62 21.23 25.98 25.21 มฐ ว 1.2 100.00 64.47 52.48 47.75 47.93 23.47 30.15 29.63 มฐ ว 2.1 100.00 62.50 51.74 51.87 54.28 30.67 35.19 35.46 มฐ ว 2.2 100.00 69.34 46.45 42.14 44.83 46.11 49.87 49.38 มฐ ว 3.1 100.00 60.22 50.95 44.09 44.49 31.81 31.10 30.38 มฐ ว 3.2 100.00 42.45 35.08 32.85 31.89 35.88 31.34 32.04 มฐ ว 4.1 100.00 66.27 44.62 38.02 38.38 29.25 28.44 26.91 มฐ ว 5.1 100.00 63.68 49.02 43.63 44.84 24.18 26.15 25.51 มฐ ว 6.1 100.00 41.60 14.17 36.56 36.75 23.46 24.45 22.83 มฐ ว 7.1 100.00 51.57 34.52 32.4 33.17 29.72 28.56 28.28 มฐ ว 7.2 100.00 30.66 23.76 24.72 24.47 46.11 42.56 43.14 มฐ ว 8.1 100.00 72.09 44.61 41.59 40.80 24.99 22.05 20.97 ตารางที่ 34 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จากตารางที่ 34 แสดงข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สรุปได้ว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนระดับประเทศในทุกมาตรฐานการเรียนรู้ 4. อ้างอิงจาก : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) www.niets.or.th ประเทศ 25.19 29.62 35.58 49.73 30.35 31.83 27.21 26.03 23.00 28.80 42.99 21.02
 6. 6. เอกสารสารสนเทศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 2555 หน้า 59 6.1.6 สุขศึกษาและพลศึกษา จานวนผู้เข้า คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ห้องสอบ สูงสุด ต่าสุด เฉลี่ย ระดับโรงเรียน 212 89.20 23.00 66.99 11.35 ระดับจังหวัด 9,801 92.80 7.20 57.64 14.66 ระดับสังกัด 543,717 100.00 0.00 58.17 14.88 ระดับประเทศ 780,268 100.00 0.00 58.87 14.76 ตารางที่ 35 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยฐาน ฐานนิยม 68.70 60.10 60.40 61.50 75.90 61.50 61.50 65.10 จากตารางที่ 35 แสดงลผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ ้ พลศึกษา สรุปได้ว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนระดับประเทศ คือ มีคะแนนเฉลี่ย 66.99 คะแนน มาตรฐาน คะแนน การเรียนรู้ เต็ม มฐ พ 1.1 มฐ พ 2.1 มฐ พ 3.1 มฐ พ 3.2 มฐ พ 4.1 มฐ พ 5.1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ค่าสถิติ โรงเรียน 64.94 92.22 65.67 39.94 76.06 76.22 คะแนเฉลี่ย จังหวัด สังกัด 51.46 51.64 86.48 88.09 54.26 53.4 42.03 43.1 61.99 62.98 58.10 28.7 ประเทศ โรงเรียน 52.36 24.20 88.95 17.29 53.79 24.95 43.09 17.39 64.21 22.16 60.11 18.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จังหวัด สังกัด 28.24 24.48 23.72 22.99 23.70 24.02 20.00 19.77 24.64 23.59 24.42 24.37 ตารางที่ 36 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ จากตารางที่ 36 แสดงข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา สรุปได้ว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนระดับประเทศในมาตรฐานการเรียนรู้ ที่ พ 1.1 ,พ 2.1 ,พ 3.1,พ 4.1 และ พ 5.1 และควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยนของ โรงเรียนต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คือ พ 3.2 5. อ้างอิงจาก : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) www.niets.or.th ประเทศ 28.54 22.28 23.83 19.60 23.52 24.28
 7. 7. เอกสารสารสนเทศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 2555 หน้า 60 6.1.7 ศิลปะ จานวนผู้เข้า คะแนน คะแนน คะแนน ห้องสอบ สูงสุด ต่าสุด เฉลี่ย ระดับโรงเรียน 212 90.00 15.00 62.29 ระดับจังหวัด 9,801 90.00 0.00 47.89 ระดับสังกัด 543,717 100.00 0.00 46.20 ระดับประเทศ 780,268 100.00 0.00 46.75 ตารางที่ 37 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม 11.89 15.91 15.79 15.89 60.00 50.00 45.00 45.00 60.00 45.00 45.00 50.00 จากตารางที่ 37 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สรุปได้ว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนระดับประเทศ คือ มีคะแนนเฉลี่ย 62.29 คะแนน มาตรฐาน คะแนน การเรียนรู้ เต็ม ค่าสถิติ คะแนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โรงเรียน จังหวัด สังกัด ประเทศ โรงเรียน จังหวัด สังกัด มฐ ศ 1.1 100.00 61.32 47.94 49.69 50.60 23.18 26.20 27.03 มฐ ศ 1.2 100.00 67.61 45.96 44.99 46.50 24.21 28.62 28.33 มฐ ศ 2.1 100.00 55.31 42.80 40.73 41.00 23.88 24.00 23.17 มฐ ศ 2.2 100.00 68.16 50.64 47.74 47.34 29.35 33.27 32.98 มฐ ศ 3.1 100.00 69.22 48.33 45.02 45.85 25.22 28.11 27.77 มฐ ศ 3.2 100.00 57.08 56.27 54.63 55.39 49.50 49.61 49.79 บูรณาการ 100.00 55.82 51.33 48.94 48.55 30.25 31.67 30.75 ตารางที่ 38 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตามมาตรฐานการเรียนรู้ จากตารางที่ 38 แสดงข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สรุปได้ว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนระดับประเทศในทุกมาตรฐานการเรียนรู้ 6. อ้างอิงจาก : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) www.niets.or.th ประเทศ 27.02 28.31 23.17 32.61 28.07 49.71 30.66
 8. 8. เอกสารสารสนเทศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 2555 หน้า 61 6.1.8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวนผู้เข้า คะแนน คะแนน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน มัธยฐาน มาตรฐาน ห้องสอบ สูงสุด ต่าสุด เฉลี่ย ระดับโรงเรียน 212 92.00 24.00 73.13 12.10 76.00 ระดับจังหวัด 9,801 100.00 0.00 55.25 18.23 56.00 ระดับสังกัด 543,717 100.00 0.00 54.40 17.68 56.00 ระดับประเทศ 780,268 100.00 0.00 55.38 17.71 56.00 ตารางที่ 39 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฐานนิยม 80.00 60.00 64.00 64.00 จากตารางที่ 39 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี สรุปได้ว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนระดับประเทศ คือ มีคะแนนเฉลี่ย 73.13 คะแนน มาตรฐาน คะแนน การเรียนรู้ เต็ม มฐ ง 1.1 มฐ ง 2.1 มฐ ง 3.1 มฐ ง 4.1 100.00 100.00 100.00 100.00 ค่าสถิติ โรงเรียน 71.08 87.74 73.74 81.13 คะแนเฉลี่ย จังหวัด สังกัด 53.53 51.94 68.25 71.49 55.89 6.38 59.98 62.11 ประเทศ โรงเรียน 52.38 13.36 73.58 27.31 59.42 26.84 63.86 39.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จังหวัด สังกัด 17.89 17.06 37.79 37.10 32.02 31.77 48.99 48.51 ตารางที่ 40 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามมาตรฐานการเรียนรู้ จากตารางที่ 40 แสดงข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี สรุปได้ว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนระดับประเทศในทุก มาตรฐานการเรียนรู้ 7. อ้างอิงจาก : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) www.niets.or.th ประเทศ 16.97 36.31 31.92 48.04
 9. 9. เอกสารสารสนเทศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 2555 หน้า 62 6.2 คะแนนสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 6.2.1 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอนุบาลนครพนมมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 1,321 คน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ จานวน ภาษา สังคม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นักเรียน ไทย ศึกษา ป.1 267 83.39 82.59 77.17 82.74 ป.2 207 83.58 82.29 81.93 83.72 ป.3 216 77.99 78.85 76.61 82.00 ป.4 216 77.61 81.01 77.60 79.01 ป.5 204 78.83 78.08 80.25 78.97 ป.6 211 76.40 75.91 76.26 75.60 รวม 1,321 477.80 478.73 469.82 482.04 ร้อยละ 79.63 79.79 78.30 80.34 ตารางที่ 41 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ ชั้น สุขะพละ 82.90 89.35 86.24 79.79 81.21 80.24 499.73 83.29 ศิลปะ 89.08 82.36 79.03 84.15 82.29 82.03 498.94 83.16 การงาน อาชีพ 82.20 87.34 80.83 86.84 83.48 81.92 502.61 83.77 ภาษา อังกฤษ 83.46 80.16 81.01 74.96 71.98 79.26 470.83 78.47 จากตารางที่ 41 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1- 6 สรุปโดยรวมพบว่า ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2554 ใน 8 กลุ่มสาระ อยู่ในระดับดีมาก คือ ร้อยละ 80.84 โดยนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -4 มีผลสัมฤทธิ์ในระดับที่ดีมากคือ ร้อยละ 80 ขึ้นไป นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 มีผลสัมฤทธิ์ในระดับดี คือ ร้อยละ 79.39 และ 78.45 ตามลาดับ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 3 ลาดับแรกคือ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ โดยมีคะแนน 83.77 83.29 และ 83.16 ตามลาดับ ร้อยละ 82.94 83.84 80.32 80.12 79.39 78.45 485.06 80.84
 10. 10. เอกสารสารสนเทศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 2555 หน้า 63 6.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชามาตรฐานสากล ในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอนุบาลนครพนมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา มาตรฐานสากล 4 วิชา คือ ทฤษฎีความรู้ การเขียนความเรียงขั้นสูง โลกศึกษาและกิจกรรม สร้างสรรค์ ชั้น ทฤษฎีความรู้ จานวน (TOK : Theory of นักเรียน Knowledge) การเขียนความ เรียงขั้นสูง (Extended Essay) ป.1 267 83.12 79.43 ป.2 207 83.80 78.07 ป.3 216 84.76 78.88 ป.4 216 82.83 75.78 ป.5 204 83.74 77.53 ป.6 211 81.23 76.52 รวม 1321 499.48 154.05 ร้อยละ 83.25 77.03 ตารางที่ 42 แสดงผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชามาตรฐานสากล โลกศึกษา (Global Education) กิจกรรมสร้างสรรค์ (CAS : Creativity Action Service) ร้อยละ 83.90 83.12 84.91 81.88 83.98 79.59 497.38 82.90 85.50 84.34 84.75 82.58 82.47 83.08 502.72 83.79 82.99 82.33 83.33 80.77 81.93 80.11 413.41 81.74 จากตารางที่ 42 แสดงผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชามาตรฐานสากลของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สรุปโดยรวมพบว่า ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2554 วิชามาตรฐานสากลอยู่ในระดับดีมาก คือ ร้อยละ 81.74 โดย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลสัมฤทธิ์ในระดับที่ดีมากคือ ร้อยละ 80 ขึ้น ไป และวิชา มาตรฐานสากลที่มีผลสัมฤทธิ์สูงไปหาน้อย คือ กิจกรรมสร้างสรรค์ ทฤษฎีความรู้ โลกศึกษา และการเขียนความเรียงขั้นสูง โดยมีคะแนน 83.79 83.25 82.90 และ 77.03 ตามลาดับ

×