Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Švietimo ir mokslo viceministro V.Bacio pranešimas

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 34 Ad

More Related Content

Similar to Švietimo ir mokslo viceministro V.Bacio pranešimas (20)

More from Lyderių laikas (20)

Advertisement

Švietimo ir mokslo viceministro V.Bacio pranešimas

 1. 1. Švietimo politikos prioritetai: vidurinio ugdymo atnaujinimo tikslai, palankios mokymosi aplinkos kūrimas ir ES SF projektų indėlis Vaidas Bacys Švietimo ir mokslo vice ministras
 2. 2. Švietimo politikos kontekstas <ul><li>Strategija „Europa 2020“ – pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo ES strategija </li></ul><ul><li>Strategija „Lietuva 2030“ (rengiama) </li></ul><ul><li>Valstybinė švietimo strategija </li></ul><ul><li>Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (2011) </li></ul>
 3. 3. ES 2020 strategijos pagrindiniai siekiai 40 proc. Turinčių aukštąjį arba jam prilygstamą išsilavinimą didinimo rodiklis, % 30-34 m. grupėje 10 proc. Įgijusių tik pagrindinį išsilavinimą ir toliau nebesimokančių mažinimo rodiklis, % 18-24 m. grupėje 3 proc. Investicijų į MTEP (mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą) didinimas, % BVP ES 2020 siekiai Rodikliai
 4. 4. Lietuva aplenkė ES būklę 15 metų į priekį (dar 2005 m. pasiekėme ES tik 2020 metams numatytą lygį) Šaltinis: EUROSTAT 2010 m. Lietuvos duomenys: Statistikos departamentas
 5. 5. Kaime jaunimas labiau linkęs nutraukti mokytis 18-24 m. jaunimo, kuris nėra įgijęs vidurinio (ISCED 3) išsilavinimo ir nesimoko, dalis (%) pagal gyvenamąją vietovę Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV
 6. 6. Vaikinai labiau linkę anksti nustoti mokytis 18-24 m. jaunimo, kuris nėra įgijęs vidurinio (ISCED 3) išsilavinimo ir nesimoko, dalis (%) pagal lytį Šaltinis: EUROSTAT Merginos Vaikinai
 7. 7. Numatomos ilgalaikės priemonės (1) <ul><li>plėtoti ikimokyklinio ugdymo infrastruktūrą ir paslaugų įvairovę ( ikimokyklinio ugdymo krepšelis, naujų grupių formavimas ) </li></ul><ul><li>mažinti ugdymo skirtumus tarp miesto ir kaimo, berniukų ir mergaičių, įvairių ugdymosi poreikių turinčių asmenų ( investicijos į ugdymo aplinką, mokytojų kompetenciją, mokinių pažangos vertinimo standartizuotas priemones ) </li></ul>
 8. 8. Numatomos ilgalaikės priemonės (2) <ul><li>gerinti socialiai jautrių grupių, neįgaliųjų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų ugdymo ir švietimo pagalbos infrastruktūrą ir įvairovę ( mokytojų ir pagalbos specialistų kompetencijų didinimas, ugdymo turinio pritaikymas įvairių poreikių asmenims, vadovėlių, aplinkos pritaikymas, projektai tautinėms mažumoms ); </li></ul><ul><li>didinti ugdymo/mokymo programų lankstumą ir sudaryti alternatyvias galimybes kitaip įgyti pagrindinį ir/ar vidurinį išsilavinimą ( modulinis ir produktyvus mokymas, brandos darbas, nuotolinio mokymo galimybių plėtra ir kt. ) </li></ul>
 9. 9. Numatomos ilgalaikės priemonės (3) <ul><li>gerinti profesinio mokymo įstaigų praktinio profesinio mokymo infrastruktūrą ( sektoriniai praktinio mokymo centrai, 2010 m. jau pradėti vykdyti 8 projektai, patvirtintas dar 34 centrų sąrašas ) </li></ul><ul><li>ugdyti mokinių karjeros valdymo kompetencijas ( bendrojo lavinimo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose vykdyti ugdymo karjerai programas, teikti papildančias informavimo, konsultavimo, veiklinimo ir kt. paslaugas ) </li></ul><ul><li>skatinti jaunuolius tęsti mokslą profesinio mokymo įstaigose ir įgyti darbo rinkoje paklausią profesinę kvalifikaciją ( papildomi stojamieji balai baigusiems tos pačios srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba metų stažu, baigiamojo kvalifikacijos egzamino pripažinimas ir kt. </li></ul>
 10. 10. Būtinybė atnaujinti vidurinio ugdymo turinį <ul><li>Užtikrinti atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų (2008 m.) tęstinumą </li></ul><ul><li>Dabarties visuomenės lūkesčiai – išsilavinusi, savo tautinį tapatumą suvokianti, permainų pasaulyje gebanti kurti pilietiška asmenybė </li></ul><ul><li>Ugdymo proceso kaitos pagrindas – mokėjimas mokytis </li></ul>
 11. 11. Kaip atnaujintas vidurinio ugdymo turinys <ul><li>Patikslintas programų turinys, siekiant išvengti perteklinių žinių ir pasikartojimų </li></ul><ul><li>Turinys papildytas naujomis aktualiomis žiniomis ir naujais pasirenkamaisiais kursais </li></ul><ul><li>Turinys orientuojamas į kompetencijų ugdymą </li></ul><ul><li>Bendrosios kompetencijos papildytos kultūrine kompetencija – perimti kultūrines tradicijas, tapti aktyviu kultūros procesų dalyviu </li></ul><ul><li>Didėja pasirinkimo įvairovė – galimybė ugdyti individualius gebėjimus ir siekti mokymosi sėkmės </li></ul>
 12. 12. Svarbiausi programų pokyčiai ugdymo srityse (1) <ul><li>Parengta viena bendra lietuvių kalbos ir literatūros programa visoms vidurinį išsilavinimą teikiančioms mokykloms: </li></ul><ul><ul><li>ugdoma mokinių tapatybė ir savivertė </li></ul></ul><ul><ul><li>suteikiami bendrieji humanitarinės kultūros pagrindai </li></ul></ul><ul><ul><li>daugiau dėmesio kalbos vartojimo praktikai – viešojo kalbėjimo ir teksto rašymo gebėjimams </li></ul></ul><ul><ul><li>nurodomi konkretūs privalomos literatūros kūriniai. Naujas pasirenkamas programos aspektas – epochą reprezentuojančios asmenybės </li></ul></ul><ul><li>Tautinių mažumų mokykloms parengtas papildomas lietuvių kalbos modulis – kalbos vartojimo gebėjimams stiprinti (+1,5 val. per savaitę) </li></ul><ul><li>Parengta nauja gestų lietuvių kalbos programa </li></ul>
 13. 13. Svarbiausi programų pokyčiai ugdymo srityse (2) <ul><li>Istorijos programa – analizuojantis žvilgsnis gilesniam istorijos pažinimui: </li></ul><ul><ul><li>daugiau dėmesio Lietuvos istorijos pažinimui (pokario partizaninių kovų, holokausto, atkurtos nepriklausomos Lietuvos istorijai) </li></ul></ul><ul><ul><li>akcentuojamas darbas su istoriniais šaltiniais, jų analize ir interpretavimu </li></ul></ul><ul><ul><li>atsisakoma detalaus senosios civilizacijos kurso kartojimo, kuris lieka pagrindinėje mokykloje </li></ul></ul>
 14. 14. Svarbiausi programų pokyčiai ugdymo srityse (3) <ul><li>Gamtos mokslai: įtrauktos naujausios gamtos mokslų aktualijos (pvz., biotechnologijos), daugiau svorio praktiniams tiriamiesiems darbams, diegiamos naujos mokymo priemonės </li></ul><ul><li>Geografija : geografinės informacijos skaitymas keičiamas principu „pasirink ir taikyk“ – savarankiškai analizei, tyrinėjimams ir atradimams </li></ul>
 15. 15. Svarbiausi programų pokyčiai (4) <ul><li>Matematika : vietoj rutininių procedūrų skatinama naudotis naujomis informacinėmis komunikacinėmis priemonėmis. Gilesniam matematikos problemų nagrinėjimui skirtas pasirenkamasis logikos kursas </li></ul><ul><li>Informacinės technologijos : atskleidžiamas praktinis IT naudingumas, sudaromos sąlygos rinktis ugdymo turinį pagal galimybes ir poreikius. Naujas saugaus bendravimo socialiniuose tinkluose kursas </li></ul>
 16. 16. Svarbiausi programų pokyčiai (5) <ul><li>Užsienio kalbos : parengtos trijų lygių pasiekimų programos (A2, B1, B2) atitinka Europos Tarybos nustatytus kalbos mokėjimo lygius </li></ul><ul><li>Menai : daugiau galimybių realizuoti meninius interesus, pvz.: filmų kūrimas, fotografija, grafinis dizainas, kompiuterinės muzikos technologijos ir kt. </li></ul><ul><li>Dorinis ugdymas : vietoj vienos katalikų tikybos programos parengti trys nauji pasirenkamieji moduliai, taip parengta nauja žydų-judėjų tikybos programa. Atnaujintos ir kitų konfesijų tikybos programos. Etikoje galima rinktis vieną iš trijų naujų modulių: profesinės etikos, šeimos etikos, etikos ir kino </li></ul>
 17. 17. Svarbiausi programų pokyčiai ugdymo srityse (6) <ul><li>Technologijos : vietoj 17 siaurų specializuotų programų parengta viena technologijų bendroji programa. Ją sudaro 6 lanksčios technologijų kryptys, atitinkančios analogiškas Lietuvos ūkio šakas (pvz.: tekstilė ir apranga; taikomasis menas, amatai ir dizainas; turizmas ir kt.) </li></ul><ul><li>Kūno kultūra: atsisakyta visiems vienodų normatyvų, ypatingų fizinių pastangų reikalaujančių pratimų. Pereinama prie tikslingo ir kūrybingo mankštinimosi suvokiant sveikatos saugojimo ir stiprinimo bei judėjimo naudą </li></ul>
 18. 18. Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo suartinimo prielaidos <ul><li>Profesinio mokymo programų modulių įtraukimas į vidurinio ugdymo programą ir jų užskaitymas mokiniui tęsiant mokymąsi pagal atitinkamą profesinio mokymo programą </li></ul><ul><li>Technologijų bendrojo ugdymo dalyko programų derinimas su konkrečia profesinio mokymo programa ir technologijų programos įgyvendinimas panaudojant profesinio mokymo bazę </li></ul><ul><li>Apie profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo suartinimą vidurinio ugdymo lygmeniu parengta švietimo politikos analizė (2010, Nr.2) paskelbta: </li></ul><ul><li>http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/pr_analize/Sv_problemos_analize2(42).pdf </li></ul>
 19. 19. Ugdymo turinio samprata naujojoje Švietimo įstatymo redakcijoje (1) <ul><li>4 straipsnis. </li></ul><ul><li>Ugdymo turinį sudaro tai: </li></ul><ul><li>ko mokoma ir mokomasi </li></ul><ul><li>kaip mokoma ir mokomasi </li></ul><ul><li>kaip vertinama mokinių pažanga ir pasiekimai </li></ul><ul><li>kokios mokymo ir mokymosi priemonės naudojamos </li></ul>
 20. 20. Ugdymo turinio samprata naujojoje Švietimo įstatymo redakcijoje (2) <ul><li>Ugdymo turinys kuriamas Švietimo įstatym e apibrėžtiems švietimo tikslams įgyvendinti </li></ul><ul><li>Konkretus ugdymo turinys kuriamas ir sistemingai atnaujinamas atsižvelgiant į : </li></ul><ul><li>◊ atitinkamos grupės ar tipo mokyklai keliamus ugdymo , mokymo tikslus </li></ul><ul><li>◊ besikeičiančios socialinės ir kultūrinės aplinkos lemiamus Lietuvos visuomenės poreikius </li></ul><ul><li> ◊ vietos ir mokyklos bendruomenės reikmes </li></ul><ul><li> ◊ mokinių turimą patirtį, ugdymosi poreikius ir interesus </li></ul>
 21. 21. Ugdymo turinio atnaujinimas – visų lygmenų bendras tikslas, siekiant kokybės <ul><li>Siekdami užtikrinti sėkmingą atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimą, turime suderinti procesus visais švietimo lygmenimis </li></ul>
 22. 22. Švietimo lygmenys, įgyvendinantys ugdymo turinio procesą Ugdymo turin i o procesas Švietimo ir mokslo ministerija Savivaldybė (steigėjas) Mokyklos bendruomenė Mokytojas
 23. 23. Mūsų siekiai – kurti lyderystei palankią aplinką: <ul><ul><li>tobulinti kiekvieną mokyklą ir visą švietimo sistemą; </li></ul></ul><ul><ul><li>lyderystė vardan sėkmingo mokymosi; </li></ul></ul><ul><ul><li>būtini pokyčiai visuose švietimo lygmenyse, siekiant daryti įtaką geresniam mokinių mokymuisi klasėje/pamokoje; </li></ul></ul><ul><ul><li>tvirtinti pagarba, pasitikėjimu, pagalba, įgalinimu, vedančiu į skaidrią ir aiškią atsakomybės ir atsakomybės sistemą </li></ul></ul>
 24. 24. Lyderystei vardan mokymosi stiprėti būtini pokyčiai: <ul><li>Nacionaliniame lygmenyje </li></ul><ul><li>Dalinimosi ir partnerystės tinklų sukūrimas; </li></ul><ul><li>Fiksuojami pozityvūs pavyzdžiai; </li></ul><ul><li>Susitariama dėl „geros“ mokyklos, siekiamo mokymosi, mokymo bei vadovavimo; </li></ul><ul><li>Keičiamas teisinis reglamentavimas: plėtojamas mokyklų savarankiškumas, numatomas ir apmokamas laikas, skirtas mokytojo iniciatyvai, bendradarbiavimo ryšių kūrimui (etatinis apmokėjimas, darbo nuoma) </li></ul>
 25. 25. Lyderystei vardan mokymosi stiprėti būtini pokyčiai (2) <ul><li>Savivaldybės lygmenyje </li></ul><ul><li>Laikas, skirtas dalijimuisi, vertinamos mokyklos ir asmenys, besidalijantys patirtimi </li></ul><ul><li>Skatinamos ir pripažįstamos mokyklos ir asmenys, besidalijantys idėjomis </li></ul><ul><li>Savivaldybėse – tribūna mokykloms spręsti bendras problemas, ugdyti bendradarbiavimo, o ne konkurencijos kultūrą </li></ul>
 26. 26. Lyderystei vardan mokymosi stiprėti būtini pokyčiai (3) <ul><li>Mokyklos lygmenyje </li></ul><ul><li>Pripažinimas ir teisė būti aktyviems formaliems ir neformaliems lyderiams; formalieji lyderiai, turintys aukštą kvalifikaciją, turi laiko mentorystei, konsultavimui ir kt. </li></ul><ul><li>Neformalūs lyderiai jaučia palaikymą ir postūmį link formalios lyderystės, taip lyderiai užauginami iš vidaus </li></ul><ul><li>Mokyklos turi realią ilgalaikę strategiją, plėtojama mokyklų savivalda, skatinamos bendruomenės iniciatyvos </li></ul>
 27. 27. Lyderystei vardan mokymosi stiprėti būtini pokyčiai (4) <ul><li>Individo lygmenyje </li></ul><ul><li>Vertybinės nuostatos, turimos ir plėtojamos kompetencijos, pasiryžimas ir motyvacija prisiimti atsakomybę ir veikti </li></ul><ul><li>Daugiau informacijos apie projektą “Lyderių laikas” galite rasti: </li></ul><ul><li>http://www.lyderiulaikas.smm.lt/ ll / </li></ul>
 28. 28. Švietimo įstatymo nuostatos: mokyklų t inklo pertvarka <ul><li>Bendrojo ugdymo mokykl ų tipai: </li></ul><ul><li>pradinė </li></ul><ul><li>progimnazija </li></ul><ul><li>pagrindinė </li></ul><ul><li>vidurinė (iki 2015-09-01) </li></ul><ul><li>gimnazija </li></ul><ul><li>Vienuoliktųjų klasių sudarymas vidurinėse, gimnazijose : </li></ul><ul><li>mieste, savivaldybės centre – ne mažiau kaip trys 11-osios klasės (jose mokosi ne mažiau kaip 75 mok.) </li></ul><ul><li>jei gyvenvietėje, mieste ar savivaldybės centre yra tik viena mokykla, mokykloje, priskirtoje miesto pakraščio mokyklai, pasienio ruože esančioje – ne mažiau kaip 15 mok., Rytų Lietuvoje – ne mažiau kaip 12 mok. (gimnazijoje – 15 mok.) </li></ul>
 29. 29. Švietimo įstatymo nuostatos: mokyklų t inklo pertvarka <ul><li>Bendrojo lavinimo mokyklų tipai: </li></ul><ul><ul><li>Pradinė </li></ul></ul><ul><ul><li>Pagrindinė </li></ul></ul><ul><ul><li>Vidurinė </li></ul></ul><ul><li>Bendrojo ugdymo mokyklų tipai: </li></ul><ul><ul><li>Pradinė mokykla </li></ul></ul><ul><ul><li>Pagrindinė </li></ul></ul><ul><ul><li>Progimnazija </li></ul></ul><ul><ul><li>Gimnazija </li></ul></ul><ul><ul><li>Vidurinė mokykla </li></ul></ul>
 30. 30. Švietimo įstatymo nuostatos: mokyklų t inklo pertvarka <ul><li>5-8 klasių ir 1-8 klasių pagrindinė mokykla </li></ul><ul><li>Vidurinė mokykla </li></ul><ul><li>Progimnazija nuo 2011 07 01 </li></ul><ul><li>Gimnazija, pagrindinė mokykla arba progimnazija iki 2015 09 01 </li></ul><ul><li>( Pagal ŠĮ , LRV nustatytus kriterijus ir savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrąjį planą ) </li></ul>
 31. 31. Atskiru atveju gimnazija turi 5–12 kl. arba 1–12 kl. (pagal Švietimo įstatymą) <ul><li>mokykla gyvenamosiose vietovėse, kuriose nėra kitų vidurinio ugdymo programą lietuvių ar (ir) tautinės mažumos kalba vykdančių bendrojo ugdymo mokyklų </li></ul><ul><li>arba bendrojo ugdymo mokykla, pagal Vyriausybės patvirtintus kriterijus priskirta miesto pakraščio mokyklai </li></ul><ul><li>pasienio ruože esanti bendrojo ugdymo mokykla </li></ul><ul><li>nevalstybinė mokykla </li></ul><ul><li>mokykla, skirta šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių </li></ul><ul><li>mokykla, vykdanti specializuoto ugdymo krypties programą (SUKP), kuriai reikalingas ugdymo nuoseklumas, ir atitinkanti Vyriausybės patvirtintus kriterijus (SPUK – Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota, kartu su bendrojo ugdymo programa vykdoma muzikos, dailės, menų, sporto ar kita programa. Skirta specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių gabumų turintiems mokiniams) </li></ul>
 32. 32. Švietimo įstatymo nuostatos <ul><li>Tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos mokyklos – nevalstybinės (pagal Konstituciją ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą). Teisinė forma – viešoji įstaiga. </li></ul><ul><li>Katalikų Bažnyčia, steigdama mokyklą, turi gauti raštišką kompetentingos Katalikų Bažnyčios vadovybės leidimą (Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (Žin., 2000, Nr. 67-2024)) </li></ul>
 33. 33. Švietimo įstatymo nuostatos <ul><li>Regioninės mokyklos: </li></ul><ul><ul><li>Regioninių specialiųjų mokyklų sąrašą tvirtins ministras (turės atitikti regioninės mokyklos kriterijų) </li></ul></ul><ul><li>Menų mokyklos ir konservatorijos: </li></ul><ul><ul><li>Bus įvertintas esamas tinklas, sprendžiama dėl kai kurių reorganizavimo, tada – perduodamos savivaldybėms regioninių mokyklų statusu </li></ul></ul>
 34. 34. ES SF projektai – pagalba įgyvendinant strateginius švietimo tikslus ir ugdymo turinio atnaujinimo prioritetus <ul><li>ES projektų “pridedamoji vertė” Novatoriškumas (naujų idėjų išbandymas ir diegimas) </li></ul><ul><li>Kompleksiškumas </li></ul><ul><li>Partnerystė – nacionalinių institucijų, mokyklų, mokytojų, ekspertų, privačių organizacijų bendradarbiavimas </li></ul><ul><li>Gerosios patirties sklaida ir praktinės veiklos pavyzdžiai </li></ul>

Editor's Notes

 • Europos Sąjungos strategija 2020 numato 3 pagrindinius švietimo ir mokslo srities siekinius, kuriems Lietuva įsipareigojo įvairiai.
 • Besikeičiantys visuomenės poreikiai. Gyvename socialinės ir ekonominės kaitos, naujų iššūkių amžiuje (laike), kuris kelia naujus reikalavimus jauniems žmonėms, o kartu ir juos ugdančiai švietimo sistemai. Ugdymo turinys turi atspindėti pokyčius visuomenėje, ekonomikoje ir paties ugdymo proceso mokykloje kaitą. Ugdymo proceso kaita. Vis didesnis dėmesys skiriamas individualizavimui ir diferencijavimui. Atnaujintų programų tikslas ne vien pagilinti ir praplėsti žinias, gebėjimus bei kompetencijas pasirinktose mokinių srityse, bet ir pasirengti ir tolesniam mokymuisi.
 • Atnaujintose programose aprašytos šiuolaikiniam žmogui reikalingos kompetencijos (žinios, gebėjimai ir nuostatos). Kompetencijų sąrašas papildytas nauja kultūrine kompetencija (jos nebuvo pagrindiniame ugdyme): mokinys yra sąmoningas, atsakingas ir kūrybingas kultūros procesų dalyvis, puoselėjantis artimiausios aplinkos, šalies tautinę ir demokratinę kultūrą, pasaulio paveldą. TIES PASKUTINIU PUNKTU VERTA PRIMINTI, KAD ŠMM KELIA UŽDUOTĮ MOKYKLAI “KIEKVIENO MOKINIO SĖKMĖ”, KURI GALI BŪTI LABAI ĮVAIRI – VERTINAME NE VIEN PAŽYMIAIS.
 • Lietuvių kalbos programa kėlė daug diskusijų, buvo parengti keli variantai. Nenuostabu, nes yra daug puikų mokytojų, specialistų, kurie turi savo turtinga praktika ir patirtimi pagrįstą požiūrį, nuomonę. Ilgiausiai buvo ieškoma kompromiso dėl lietuvių kalbos ir literatūros programos , kai tuo tarpu kitos programos buvo jau suderintos ir laukė galutinio patvirtinimo.
 • Taip pat buvo parengti keli programos variantai, dėl kurių diskuota.
 • Daugiau dėmesio skiriama praktikos darbams, žinių taikymui. Mokyklų modernizavimui – gamtos mokslų kabinetų modernizavimui skiriama apie 80 mln. Lt ES lėšų – atnaujinama maždaug 400 mokyklų kabinetai.
 • Pavyzdžiui, kūno kultūros pamokose atsisakyta pratimo “šuolis per ožį”.
 • Reikia ne konkuruoti dėl MK, o daryti sprendimus, kurie pasitarnautų bendram tikslui: Pakviesti savivaldybės teritorijoje esančias profesines mokyklas kartu su bendrojo ugdymo mokyklomis kartu ieškoti bendrų jungčių, mokymosi galimybių įvairovės ir bendradarbiavimo modelių, prioritetu iškeliant mokinį, jo poreikius, galimybes.
 • Švietimo įstatymas įtvirtina šiuolaikinę plačią ugdymo turinio sampratą , pagal kurią ugdymo turiniui priskiriama visa, kas turi įtakos vaiko ugdymui(si): jau turima patirtis, mokymo(si) strategijos ir metodai, vertinimo būdai ugdymo procese ir, mokymo(si) priemonės ir aplinka, klasės klimatas . Šiomis nuostatomis vadovaujanti buvo atnaujintos VUBP ir taip pat bus peržiūrimi kiti teisės aktai
 • Patvirtintoje benrdrojo goje

×