Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Vilkonis proj ikt_bpd_mmblm2011

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Intel kursu esme
Intel kursu esme
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 13 Ad

More Related Content

Slideshows for you (10)

Advertisement

Similar to Vilkonis proj ikt_bpd_mmblm2011 (20)

Advertisement

Vilkonis proj ikt_bpd_mmblm2011

 1. 1. Mokomieji projektai, IKT ir Bendrosios ugdymo programos: derm ės paieškos d r. Ryti s Vilkonis Šiaulių universitetas Edukologijos fakultetas Ugdymo sistemų katedra
 2. 2. <ul><li>Mokinys, įgijęs vidurinį išsilavinimą , tur ėtų : </li></ul><ul><li>teigiamai save vertin ti , būti atsaking u , patikim u , iniciatyv i u, kūrybing u , siekia nčiu pozityvių rezultatų; </li></ul><ul><li>konstruktyviai veik t i siekdamas bendrų tikslų, kur t i ir palaik yti gerus santykius su aplinkiniais; </li></ul><ul><li>būti įgijęs būtiniausių kompetencijų, kritiškai mąst yti , siek t i žinių ir kūrybingai jas taik yti spręsdamas problemas; </li></ul><ul><li>noriai dalyvau ti bendruomenės ir visuomenės gyvenime, būti linkęs prisid ėti prie Lietuvos, Europos ir pasaulio kultūros procesų, gamtinės aplinkos puoselėjimo, socialinės ir ekonominės gerovės kūrimo (Bendrosios programos, 2011). </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Kaip siekti pageidaujamo rezultato? (svarbiausi </li></ul><ul><li>ugdymo proceso ypatumai): </li></ul><ul><li>ugdymas grindžiamas aktyviu mokinių mokymusi; </li></ul><ul><li>taikomi aktyvaus mokymosi metodai, kad mokiniai įsitraukt ų į aktyvų ir sąmoningą mokymąsi; </li></ul><ul><li>mokiniai skatinami savarankiškai mąstyti, spręsti problemas, aktyviai interpretuoti mokomąją medžiagą, mokytis iš patirties, taikyti įgytas žinias ir gebėjimus; </li></ul><ul><li>ugdymas individualizuojamas. Mokymas atitinka mokinių patirtį, gebėjimus, polinkius, poreikius, mokymosi stilių, pasirengimą mokytis, turimus išteklius ir priemones, emocinį klasės klimatą . </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Kaip siekti pageidaujamo rezultato? (svarbiausi </li></ul><ul><li>ugdymo proceso ypatumai) (t ę sinys) : </li></ul><ul><li>ugdymo turinio integracija sudaro daugiau galimybių </li></ul><ul><ul><li>priartinti mokymąsi prie gyvenimo , </li></ul></ul><ul><ul><li>pritaikyti užduotis pagal mokinių poreikius, polinkius ; </li></ul></ul><ul><li>vertinimas padeda mokini a ms mokytis . Mokiniai </li></ul><ul><ul><li>žino svarbiausius mokymosi tikslus ir rezultatų vertinimo kriterijus ; </li></ul></ul><ul><ul><li>moko s i įsivertinti ir pasiekę rezultat ų kelti tolesnio mokymosi tikslus, planuoti mokymąsi; </li></ul></ul><ul><li>Rekomenduojama </li></ul><ul><ul><li>su mokiniais aptarti mokymosi uždavinius, mokymosi veiklas ir vertinimo kriterijus ; </li></ul></ul><ul><ul><li>s u planais supažindinti tėvus. </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>Projektų metodas itin palankus įgyvendinant </li></ul><ul><li>Bendrųjų programų mokykloms keliamus uždavinius. </li></ul><ul><li>Tačiau galima pastebėti keletą problemų, susijusių su </li></ul><ul><li>mokomaisiais projektais: </li></ul><ul><li>dažnai bet kuri savarankiško darbo užduotis įvardijama projektu, tuo tarpu nėra pagrindinių projekto požymių: </li></ul><ul><ul><li>problemos, kuriai spręsti skirtas projektas, </li></ul></ul><ul><ul><li>projektavimo, </li></ul></ul><ul><ul><li>ryšio su realiu gyvenimu, </li></ul></ul><ul><ul><li>komandinio darbo, </li></ul></ul><ul><ul><li>menkai siejami su formaliu ugdymo procesu, vykdomi šalia formalaus ugdymo proceso. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tokiu būdu projektai neduoda mokiniams tiek, kiek galėtų. </li></ul></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>Bendrųjų programų mokykloms keliamus uždavinius </li></ul><ul><li>padeda spręsti ir šiuolaikinės informacinės komunikacinės </li></ul><ul><li>technologijos (toliau IKT), sudarančios galimybes </li></ul><ul><li>ne tik rengti ir internetu mokiniams pateikti mokomąją medžiagą, bet ir </li></ul><ul><li>patiems mokiniams internetu komandose: </li></ul><ul><ul><li>rengti iliustruotus tekstus, </li></ul></ul><ul><ul><li>tartis, bendradarbiauti nuotoliniu būdu, </li></ul></ul><ul><ul><li>skelbti juos internetu mokyklos/gyvenvietės bendruomenei, kas itin svarbu projektinėje veikloje, kuriant ir skelbiant projekto produktus. </li></ul></ul><ul><li>Mokytojui šiuolaikinės IKT suteikia galimybę: </li></ul><ul><ul><li>kontroliuoti nuotolinį mokinių bendradarbiavimą, </li></ul></ul><ul><ul><li>įvertinti kiekvieno mokinio indėlį į grupinio darbo rezultatą </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Mokinių projektinės veiklos suderinimo su </li></ul><ul><li>Bendrosiomis programomis ir prasmingo šiuolaikinių </li></ul><ul><li>IKT panaudojimo ugdymo procese problemas bando </li></ul><ul><li>spręsti tarptautinė pedagogų kvalifikacijos tobulinimo </li></ul><ul><li>programa Intel @ Teach Program Essential. </li></ul><ul><li>2011 metais užregistruotas 10 000 000 000 kursų </li></ul><ul><li>dalyvis. Programa įgyvendinama visuose žmonių </li></ul><ul><li>apgyvendintuose kontinentuose. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kursų </li></ul><ul><li>Intel @ Teach Program Essential tikslas - padėti mokytojui </li></ul><ul><li>kurti aktyvų mokymąsi skatinančias mokymo(-si) aplinkas, </li></ul><ul><li>modeliuoti į mokinį orientuotą mokymo procesą. </li></ul><ul><li>Akcentas perkeliamas : </li></ul><ul><li>nuo mokymo link mokymosi; </li></ul><ul><li>nuo aktyvaus mokytojo link aktyvaus mokinio; </li></ul><ul><li>nuo IKT naudojimo mokymui link IKT naudojimo mokymuisi; </li></ul><ul><li>nuo įvertinimo link vertinimo ir įsivertinimo; </li></ul><ul><li>nuo bendrųjų programų link mokinių mokymosi interesų ir bendrųjų programų derinimo. </li></ul>
 9. 9. Pokyčiai, skatinami Intel @ Teach Program Essential kursuose
 10. 10. Intel @ Teach Program Essential programos r aktiniai žodžiai MĄSTYK GLOBALIAI – VEIK LOKALIAI ! Aktyviai besimokantys mokiniai , pasiekiantys užsibrėžtų mokymo (si) tikslų Bendravimas ir bendradarbiavimas mokantis Parama mokantis: paramos metodai ir instrumentai Mokymosi uždavinių ir rezultatų įprasminimas Skaidrus, padedantis siekti gerų mokymosi rezultatų vertinimas Refleksija: individuali ir grupinė Rea laus gyvenimo kontekstas Problemų sprendimas Mokinių tiriamoji veikla Mokinio mokymosi interesų ir ugdymo programų dermė Aukštesnio mąstymo lygmens įgūdžių ugdymas IKT naudojimas mokantis 21 amžiaus kompetencijų ugdymas
 11. 11. Projektų metodo ir IKT derinimas mokymo (si) procese Projekto produktų kūrimas Vertinimas ir įsivertinimas Real a us gyvenimo kontekstas Problemų sprendimas Mokymosi uždavinių ir rezultatų įprasminimas Mokinių tiriamoji veikla Mokinio mokymosi interesų ir ugdymo programų der inimas 21 a . įgūdžių ugdymas Aukštesnio lygio mąstymo įgūdžių ugdymas Informacijos paieška Informacijos analizė Informacijos sklaida Komunikacija bendradarbiaujant PROJEKTŲ METODAS Mokytojo ir bendraamžių parama mokantis IKT PANAUDOJIMAS MOKANT(IS)
 12. 12. Kurso rezultatai , naujumas, praktinė nauda ir i š liekamoji vert ė Žinios Gebėjimai 21 amžiaus kompetencijos ir aukštesnio lygio mąstymas Projekto metodas, projektinio mokymo(-si) charakteristikos Naujos kartos interneto paslaugos ir technologijos, jų panaudojimas mokant(-is) Vertinimo ir įsivertinimo metodai bei instrumentai Panaudoti modernias informacines ir komunikacines technologijas mokymuisi, grįstam besimokančiųjų bendravimu ir bendradarbiavimu, projekto produktų kūrimu Suplanuoti mokinių mokymosi veiklą, grįstą projekto metodu, derinant mokinių interesus ir programų reikalavimus, atsižvelgiant į realaus gyvenimo kontekstą Parengti paramos mokantis instrumentus, įskaitant vertinimą ir įsivertinimą. Paramos mokantis metodai ir instrumentai Metodinė parama Nuolat atnaujinama m etodinė medžiaga, mokomųjų projektų, įgyvendinamų taikant IKT, Pedagoginės paramos moka n tis ir vertinimo instrument ų pavyzdžiai, grįsti viso pasaulio pedagogų gerąja patirtimi; tarptautiniai ryšiai
 13. 13. <ul><li>Intel @ Teach Program Essential kursai nėra skirti IKT mokymui(si), tačiau yra didelė tikimybė, kad dalis pristatomų modernių IKT bus dar nežinomos arba mažai naudotos ugdymo praktikoje. </li></ul><ul><li>Kursų medžiagą sudaro glausta teorinė medžiaga, leidžianti suprasti praktinę kursų dalį, mokomųjų projektų rengimo, derinant su Bendrosiomis programomis metodika, nesunkiai adaptuojamų vertinimo ir įsivertinimo instrumentų, pedagoginės pagalbos savarankiškai mokantis priemonių pavyzdžiai. </li></ul><ul><li>Sėkmingai baigusiems kursus įteikiami Intel korporacijos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai </li></ul>

×