SlideShare a Scribd company logo
1 of 38
Download to read offline
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS

Corrent elèctric  Components    Magnituds   Llei d’Ohm  Circuits en  Circuits en  Mesura de
          circuit elèctric  elèctriques          sèrie    paral lel  magnituds
Cristina Rodon
Departament de Tecnologia                                        1/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS

Corrent elèctric
  Corrent elèctric  Components    Magnituds   Llei d’Ohm  Circuits en  Circuits en  Mesura de
           circuit elèctric  elèctriques          sèrie    paral lel  magnituds
                  El corrent elèctric
         Els àtoms                     Càrrega elèctrica
  Cristina Rodon
  Departament de Tecnologia                                        2/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS

Corrent elèctric
  Corrent elèctric  Components    Magnituds   Llei d’Ohm  Circuits en  Circuits en  Mesura de
           circuit elèctric  elèctriques          sèrie    paral lel   magnituds
                  El corrent elèctric
                            EL CORRENT
                            ELÈCTRIC
       CORRENT CONTINU: El
     sentit del corrent no varia amb                  CORRENT ALTERN: el sentit
      el temps ni tampoc el valor de                   del corrent varia amb el el
     la Intensitat. (Sempre té un pol                  temps i el valor de la Intensitat
            + i un -)                             també


                     I
                            t

  Cristina Rodon
  Departament de Tecnologia                                        3/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS

Corrent elèctric
  Corrent elèctric  Components    Magnituds   Llei d’Ohm  Circuits en  Circuits en  Mesura de
           circuit elèctric  elèctriques          sèrie    paral lel  magnituds
       Sentit del corrent continu
        sentit convencional                   sentit real del
          del corrent                       corrent
  Cristina Rodon
  Departament de Tecnologia                                        4/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS
          Components
          Components    Magnituds         Circuits en  Circuits en  Mesura de
Corrent elèctric   circuit            Llei d’Ohm
          circuit elèctric  elèctriques          sèrie    paral lel  magnituds
           elèctric          0. Components bàsics d’un
             circuit elèctric

    GENERADOR                CONDUCTOR            RECEPTOR
Cristina Rodon
Departament de Tecnologia                                        5/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS
          Components
           Components    Magnituds         Circuits en  Circuits en  Mesura de
 Corrent elèctric   circuit            Llei d’Ohm
          circuit elèctric  elèctriques          sèrie    paral lel  magnituds
            elèctric
                     Generador
• dóna la Força necessària per impulsar els
 electrons i posa el circuit sota tensió (crea un
 pol + i un pol – als borns del generador)
 Cristina Rodon
 Departament de Tecnologia                                        6/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS
          Components
          Components    Magnituds         Circuits en  Circuits en  Mesura de
Corrent elèctric   circuit            Llei d’Ohm
          circuit elèctric  elèctriques          sèrie    paral lel  magnituds
           elèctric                    Conductor
• permet el pas del corrent elèctric (és a dir el
 pas d’electrons)
 Cristina Rodon
 Departament de Tecnologia                                        7/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS
          Components
          Components    Magnituds         Circuits en  Circuits en  Mesura de
Corrent elèctric   circuit            Llei d’Ohm
          circuit elèctric  elèctriques          sèrie    paral lel  magnituds
           elèctric                    Conductor
• Els materials conductors es classifiquen en:
   – Conductors: són els materials que deixen passar el corrent
     amb facilitat. Exemple: or, plata, coure, alumini i en general, tots
     els metalls.


   – Aïllants: no permeten el pas del corrent (per tant tenen molta
     resistència al pas del corrent)


   – Semiconductors:     si modifiquem les caracteístiques
     químiques (estructura molecular) es poden convertir en
     conductors o aïllants. Aquesta propietat s’utilitza en
     l’electrònica.

 Cristina Rodon
 Departament de Tecnologia                                        8/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS
          Components
           Components    Magnituds         Circuits en  Circuits en  Mesura de
 Corrent elèctric   circuit            Llei d’Ohm
          circuit elèctric  elèctriques          sèrie    paral lel  magnituds
            elèctric
                      Receptor

• rep l’energia elèctrica i la transforma en un alter
 tipus d’energia (ex. lumínica, de moviment,
 calorífica)
 Cristina Rodon
 Departament de Tecnologia                                        9/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS
          Components
           Components    Magnituds         Circuits en  Circuits en  Mesura de
 Corrent elèctric   circuit            Llei d’Ohm
          circuit elèctric  elèctriques          sèrie    paral lel  magnituds
            elèctric
Esquema elèctric bàsic                          Circuit elèctric
 Cristina Rodon
 Departament de Tecnologia                                      10/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS
            Components
            Components    Magnituds         Circuits en  Circuits en  Mesura de
  Corrent elèctric   circuit            Llei d’Ohm
            circuit elèctric  elèctriques          sèrie    paral lel  magnituds
             elèctric  Similitud circuit hidràulic i circuit elèctric
Hi ha una bomba que fa circular l’aigua: la succiona
del dipòsit B, i la impulsa cap al dipòsit A, des d’on
cau, tot seguit, damunt el molinet, i el fa girar.
En arribar l’aigua novament al dipòsit B, la bomba la
recull un altre cop, i es torna a iniciar el cicle.
Mentre la bomba tingui energia, l’aigua no pararà
mai de circular, ni el molinet de girar.
   Cristina Rodon
   Departament de Tecnologia                                      11/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS

 Corrent elèctric  Components    Magnituds   Llei d’Ohm  Circuits en  Circuits en  Mesura de
          circuit elèctric  elèctriques          sèrie    paral lel  magnituds           1. Magnituds elèctriques
              fonamentals
• Entenem per magnitud tot el que es pot mesurar
 (ex. en els cotxes es mesura la seva velocitat).

• Les magnituds fonamentals que caracteritzen el
 corrent elèctric són:
   • Tensió

      • Intensitat Elèctrica

      • Resistència
 Cristina Rodon
 Departament de Tecnologia                                      12/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS

Corrent elèctric  Components    Magnituds   Llei d’Ohm  Circuits en  Circuits en  Mesura de
          circuit elèctric  elèctriques          sèrie    paral lel  magnituds
          1.1. La TENSIÓ (V)
La tensió

       La magnitud que ens calcula l’energia
       amb la qual un generador és capaç
       d’impulsar els electrons a través d’un circuit
       s’anomena    tensió   (o  f.e.m=força
       electromotriu.).

       Unitats: Volts
Cristina Rodon
Departament de Tecnologia                                      13/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS

Corrent elèctric  Components    Magnituds   Llei d’Ohm  Circuits en  Circuits en  Mesura de
          circuit elèctric  elèctriques          sèrie    paral lel  magnituds
1.2. INTENSITAT ELÈCTRICA (I)
       La intensitat elèctrica és el nombre de càrregues
       elèctriques que travessa el circuit per unitat de temps.

       Unitats: Ampers

       1A= 3,6 trilions d’electrons
               1s
                                               1
                                               segon
Cristina Rodon
Departament de Tecnologia                                      14/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS

Corrent elèctric  Components    Magnituds   Llei d’Ohm  Circuits en  Circuits en  Mesura de
          circuit elèctric  elèctriques          sèrie    paral lel  magnituds
       1.3. La RESISTÈNCIA (R)
      La resistència elèctrica és la dificultat que ofereixen els
      materials al pas del corrent elèctric. La unitat de resistència
      és l’ohm ( ), en honor del científic alemany Georges Simon
      Ohm.
  •  Tots els elements d’un circuit tenen resistència, però normalment l’aparell
    receptor és el que en té més.

  •  Els cables i el generador han de tenir una resistència baixa, que, a efectes
    pràctics, es considera nul·la.
Cristina Rodon
Departament de Tecnologia                                      15/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS

 Corrent elèctric  Components    Magnituds   Llei d’Ohm  Circuits en  Circuits en  Mesura de
          circuit elèctric  elèctriques          sèrie    paral lel  magnituds
          1.4. La POTÈNCIA (P)
        La potència és la capacitat que té un receptor de
        realitzar la seva funció més intensament i/o amb
        més rapidesa, i es mesura en watts.• Una de les característiques més importants dels receptors
 és la seva potència.

• Exemple: un motor més potent que un altre vol dir que
 gira més ràpid o que pot suportar esforços més grans. Cristina Rodon
 Departament de Tecnologia                                      16/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS

 Corrent elèctric  Components    Magnituds   Llei d’Ohm  Circuits en  Circuits en  Mesura de
           circuit elèctric  elèctriques          sèrie    paral lel  magnituds
           1.4. La POTÈNCIA (P)
• La Potència d’un receptor està directament relacionada
 amb el voltatge (V) i la Intensitat (I) amb què l’alimenta el
 circuit

     P= V         Potència (P) en Watts
       I         Voltatge o Tensió (V) en Volts
                Intensitat (I) en Ampers
 Cristina Rodon
 Departament de Tecnologia                                      17/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS

Corrent elèctric   Components    Magnituds   Llei d’Ohm  Circuits en  Circuits en  Mesura de
          circuit elèctric  elèctriques          sèrie    paral lel  magnituds
          1.4. La POTÈNCIA (P)
 Exemple 1: Càlcul de Potències
 Calcula la potència d’una estufa que, connectada a una tensió de 220 V, és travessat per un
 corrent de 10 A d’intensitat.
    La potència de l’estufa serà:
           P = V • I = 220 V • 10 A = 2 200 W = 2,2 kW


 Exemple 2: Càlcul de Potència
 Calcula la intensitat que circularà per un circuit que alimenta un motor de 5 500 W connectat a
 una tensió de 220 V.


          P = V • I , d’on     I=P/V
          Per tant, la intensitat que passarà pel motor és:
                   I = 5 500W / 220V = 25ACristina Rodon
Departament de Tecnologia                                       18/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS

 Corrent elèctric  Components    Magnituds   Llei d’Ohm  Circuits en  Circuits en  Mesura de
          circuit elèctric  elèctriques          sèrie    paral lel  magnituds
    Comptabilitat dels elements
       d’un circuit

• Classe de corrent

• Voltatge

• Potència


 Cristina Rodon
 Departament de Tecnologia                                      19/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS

 Corrent elèctric   Components    Magnituds   Llei Llei
                               d’Ohm  Circuits en  Circuits en  Mesura de
            circuit elèctric  elèctriques   d’Ohm     sèrie    paral lel  magnituds
                2. La Llei d’Ohm
• En un circuit elèctric, les tres magnituds bàsiques (tensió, intensitat i
 resistència) estan íntimament relacionades entre si. Aquesta relació
 es coneix com la llei d’Ohm

           La intensitat del corrent elèctric que circula per
           un circuit és directament proporcional a la tensió
           que hi apliquem i inversament proporcional a la
           resistència que ofereix.


            I= V               Intensitat (I) en Ampers
             R               Voltatge o Tensió (V) en Volts
                            Resistència (R) en Ohms ( ).


  Cristina Rodon
  Departament de Tecnologia                                       20/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS

Corrent elèctric  Components    Magnituds   Llei Llei
                             d’Ohm  Circuits en  Circuits en  Mesura de
          circuit elèctric  elèctriques   d’Ohm    sèrie    paral lel  magnituds
              2. La Llei d’Ohm
  Exemple 1: Aplicació de la llei D’ohm.

  Determina la intensitat que circularà per un receptor de 10          de resistència si
  el connectem a un generador que subministra una tensió de 24 V.
                                 V 24 V
     Aplicant la llei d’Ohm, tenim que: I =          =   = 2,4A
                                 R 10 Ω
Cristina Rodon
Departament de Tecnologia                                       21/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS

Corrent elèctric  Components    Magnituds   Llei d’Ohm  Circuits en
                                 Circuits   Circuits en  Mesura de
          circuit elèctric  elèctriques         en sèrie
                                  sèrie    paral lel  magnituds
    3. Circuits en sèrie i circuits
        en paral·lel
   • Fins ara hem vist circuits alimentats per un generador en
   els quals funciona un sol receptor a la vegada. Però hi ha
   circuits que disposen de diferents receptors alimentats per
   un generador o més d’un.
   • Aquests elements poden estar connectats de maneres
   diferents: connexió en sèrie, connexió en paral·lel o
   derivació, i connexió mixta.
   •La manera de connectar els diferents elements en un circuit
   té molta importància ja que afecta les característiques
   elèctriques del circuit.


Cristina Rodon
Departament de Tecnologia                                      22/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS

Corrent elèctric     Components    Magnituds   Llei d’Ohm  Circuits en
                                    Circuits   Circuits en   Mesura de
            circuit elèctric  elèctriques         en sèrie
                                     sèrie    paral lel    magnituds  3.1. Circuits en sèrie
Connexió en sèrie de receptors
•En un circuit un circuit els diferents
 •Quan en que alimenta més d’un receptor, els receptors que
 elements estan connectats un darrere
estan en sèrie estan connectats un a continuació de l’altre.
 l’altre diem que estan connectats en
 sèrie.
       IT             No funciona cap
                                     làmpada     perquè
                                      La pila, l’interruptor i la làmpada
                                     circuit queda obert
          I1        I2     I3             estan connectats en sèrie.
                                        làmpara fosa
  Característiques receptors connectats en sèrie:
  a)  IT=I1=I2=I3

    Per tant, si es desconnecta un receptor, el circuit queda obert,
    s’interromp el corrent i deixen de funcionar tots els receptors
 Cristina Rodon
 Departament de Tecnologia                                          23/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS

Corrent elèctric   Components    Magnituds   Llei d’Ohm  Circuits en
                                  Circuits   Circuits en  Mesura de
          circuit elèctric  elèctriques         en sèrie
                                   sèrie    paral lel  magnituds  3.1. Circuits en sèrie
Connexió en sèrie de receptors


                VT
          V1     V2       V3
                                      làmpara fosa
 Característiques receptors connectats en sèrie:
 a) IT=I1=I2=I3
 b) La tensió del generador es reparteix entre els receptors de manera
  directament proporcional a la seva resistència.

                 VT=V1+V2+V3

 Cristina Rodon
 Departament de Tecnologia                                      24/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS

Corrent elèctric  Components    Magnituds   Llei d’Ohm  Circuits en
                                 Circuits   Circuits en  Mesura de
          circuit elèctric  elèctriques         en sèrie
                                  sèrie    paral lel  magnituds  3.1. Circuits en sèrie
  Circuits en sèrie: Aplicacions
 La connexió de receptors en sèrie no té aplicació pràctica, excepte en la connexió de
 resistències en els circuits electrònics i en algunes instal·lacions molt concretes, com la
 d’algunes garlandes de bombetes de colors de l’arbre de Nadal.
Cristina Rodon
Departament de Tecnologia                                      25/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS

Corrent elèctric     Components    Magnituds   Llei d’Ohm  Circuits en
                                    Circuits   Circuits en  Mesura de
            circuit elèctric  elèctriques         en sèrie
                                     sèrie    paral lel  magnituds  3.1. Circuits en sèrie
  Connexió de piles en sèrie
        –    +
          9V
                        • Es connecten una darrere l’altra, tenint en
                        compte la polaritat, de manera que el pol
                        negatiu d’una pila es connecta al positiu de
                        la següent, i així successivament. Al final,
                        queden dos pols lliures, als quals es connecten
                        els borns del circuit que cal alimentar.
Cristina Rodon
Departament de Tecnologia                                         26/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS

Corrent elèctric     Components    Magnituds   Llei d’Ohm  Circuits en
                                    Circuits   Circuits en  Mesura de
            circuit elèctric  elèctriques         en sèrie
                                     sèrie    paral lel  magnituds  3.1. Circuits en sèrie
  Connexió de piles en sèrie
        –
          9V
            +
                         •La tensió subministrada al circuit serà la suma de
                         cadascuna de les piles.
                           Cal tenir en compte!
                           En la connexió de piles:
                         •Per tant, podem concloure que la connexió de
                           a) Es recomana fer servir piles de
                           les   mateixes servir per augmentar
                         piles en sèrie es facaracterístiques          la tensió
                           elèctriques.
                         queb) No és recomanableun circuit.
                           cal subministrar a substituir
                            parcialment les piles d’un receptor
                         •  Exemple: pilaes canvien, s’han de
                            portàtil; quan de petaca
                            canviar totes.


          VT=VPILA1+VPILA2+VPILA3+…
Cristina Rodon
Departament de Tecnologia                                         27/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS

Corrent elèctric    Components    Magnituds   Llei d’Ohm  Circuits en  Circuits en
                                          Circuits en  Mesura de
           circuit elèctric  elèctriques          sèrie    paral lel
                                           paral lel  magnituds
3.2. Connexió en paral·lel o derivació
 Quan en un circuit hi ha elements que es connecten de manera que a partir d’un punt de connexió
 el corrent es reparteix entre aquests elements i es torna a unir a la sortida, diem que aquests
 elements estan connectats en paral·lel.
                      R
      La instal·lació elèctrica d’un 220 V
   edifici (per exemple, la de la teva  N
        escola) està formada per
      diferents circuits que han de
   funcionar independentment, és a
      dir, connectats en paral·lel.
          4,5V
                     Si els elements tenen polaritat, com és el cas de les piles,
                     cal connectar per una banda tots els pols positius i per
                     l’altra tots els negatius.

       4,5V

Cristina Rodon
Departament de Tecnologia                                        28/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS

Corrent elèctric  Components    Magnituds   Llei d’Ohm  Circuits en    Circuits en
                                          Circuits en  Mesura de
          circuit elèctric  elèctriques          sèrie      paral lel
                                           paral lel  magnituds3.2. Connexió en paral·lel o derivació
  Connexió en paral·lel de receptors
En un circuit que alimenta dos o més receptors, aquests receptors estan connectats en paral·lel
si el corrent es reparteix entre tots ells, de manera que es pot tancar el circuit per
cadascun dels receptors.

                     IT
                     I1      I1


                     I2         I2         làmpara fosa
  Característiques dels receptors connectats en paral·lel:
     a) Quan per qualsevol anomalia deixa de funcionar un dels receptors, els altres
       continuen funcionant.                     IT=I1+I2
 Cristina Rodon
 Departament de Tecnologia                                        29/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS

Corrent elèctric   Components    Magnituds   Llei d’Ohm  Circuits en    Circuits en
                                           Circuits en  Mesura de
           circuit elèctric  elèctriques          sèrie      paral lel
                                            paral lel  magnituds3.2. Connexió en paral·lel o derivació
  Connexió en paral·lel de receptors
En un circuit que alimenta dos o més receptors, aquests receptors estan connectats en paral·lel
si el corrent es reparteix entre tots ells, de manera que es pot tancar el circuit per
cadascun dels receptors.

                      VT=4,5 V


                       V1
                            V2            làmpara fosa
      a)                              Rumia...
          Cada receptor rep la mateixa tensió, que és la del generador.                                   Saps quina és la tensió
                      VT=V1=V2         que haurà de tenir cada
 Cristina Rodon
                                   receptor?
 Departament de Tecnologia                                         30/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS

Corrent elèctric  Components    Magnituds   Llei d’Ohm  Circuits en  Circuits en
                                        Circuits en  Mesura de
          circuit elèctric  elèctriques          sèrie    paral lel
                                         paral lel  magnituds3.2. Connexió en paral·lel o derivació
Connexió en paral·lel: aplicacions
En la majoria de les instal·lacions elèctriques, els receptors es connecten en paral·lel, perquè així
tots funcionen a la mateixa tensió. Si un falla, els altres continuen funcionant.
           R
           220 V
           N
Cristina Rodon
Departament de Tecnologia                                       31/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS

 Corrent elèctric   Components    Magnituds   Llei d’Ohm  Circuits en  Circuits en
                                         Circuits en     Mesura de
           circuit elèctric  elèctriques          sèrie    paral lel
                                          paral lel     magnituds
 3.2. Connexió en paral·lel o derivació
 Connexió de piles en paral·lel
                                                4,5V

Si connectem dues o més piles de manera que unim tots els pols                        4,5V
positius per una banda i tots els pols negatius per l’altra, les
haurem connectat en paral·lel. La tensió d’alimentació del circuit
serà la d’una pila (recorda que per fer agrupacions, les piles han de
ser de les mateixes característiques), però el corrent que
consumeix el circuit el subministren entre totes; per tant, podem dir
que:


                  En un circuit alimentat per una associació de piles en paral·lel,
     4,5 V           augmenta l’autonomia de les piles, ja que l’energia
                  consumida pel circuit la subministren entre totes a parts
                  iguals.


       4,5 V Cristina Rodon
 Departament de Tecnologia                                          32/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS

 Corrent elèctric    Components    Magnituds   Llei d’Ohm    Circuits en
                                     Circuits   Circuits en
                                            Circuits en  Mesura de
            circuit elèctric  elèctriques           en sèrie
                                      sèrie    paral lel
                                             paral lel  magnituds
3.3. Connexió mixta (sèrie - paral·lel)
 En l’esquema següent, les làmpades 2 i 3 estan connectades en paral·lel i la làmpada 1 està en
 sèrie amb elles; aquest tipus de connexió s’anomena connexió mixta.                                          La connexió mixta de receptors
                                          només s’utilitza en la connexió
                             2             de resistències en els circuits
      1      2     3
                                          electrònics.
                             3      1
      També es fa servir per augmentar la tensió d’alimentació i
       la durada de les piles. Per exemple, en l’associació de
       piles de la figura, les piles en sèrie de cada branca ens
       proporcionen més tensió, i la intensitat la subministren
                 entre les dues branques en paral·lel.

          Perquè funcionin correctament, cal que el valor de la
           tensió o f.e.m. (força electromotriu) de cada branca
                              sigui el mateix.
 Cristina Rodon
 Departament de Tecnologia                                           33/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS

          Components    Magnituds         Circuits en  Circuits en  Mesura de
                                               Mesura de
Corrent elèctric                  Llei d’Ohm                Magnituds
          circuit elèctric  elèctriques          sèrie    paral lel  magnituds
4. Mesura de magnituds elèctriques
     Quan facis els muntatges dels circuits
elèctrics, és probable que, per alimentar-los,
  utilitzis una font d’alimentació igual que la
   de la fotografia o semblant. Aquesta font
 porta incorporats dos aparells de mesura,
  un per saber la tensió, i l’altre per saber la
 intensitat del CC que subministra al circuit.


                        Hi ha aparells de mesura per a qualsevol de les
                        magnituds del circuit elèctric: voltímetres per saber la
                        tensió, amperímetres per mesurar la intensitat,
                        ohmímetres per a la resistència, wattímetres per a la
                        potència…
                        Els aparells de mesura poden ser analògics o
                        digitals. En els primers, el valor de la lectura el dóna
                        una agulla que es desplaça sobre una escala
                        graduada. En els digitals, s’indica amb nombres que
                        apareixen en un display o pantalla, igual que en les
                        calculadores.

Cristina Rodon
Departament de Tecnologia                                       34/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS

           Components    Magnituds         Circuits en  Circuits en              Mesura de
                                                           Mesura de
 Corrent elèctric                  Llei d’Ohm                            Magnituds
           circuit elèctric  elèctriques          sèrie    paral lel              magnituds 4.1. Voltímetre                   V


Per   mesurar  la  tensió                         0
                                           1
                                             2  3  4  5  6
                                                       7
                                                         8


s’utilitzen els voltímetres. El                                  V

voltímetre és un aparell que té
dues pinces o terminals que
s’han de posar en contacte
entre els dos punts del circuit.
                               V
                              Hi ha voltímetres per a CC i
                              voltímetres per a CA.
 Cristina Rodon
 Departament de Tecnologia                                                  35/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS

           Components       Magnituds               Circuits en  Circuits en  Mesura de
                                                        Mesura de
 Corrent elèctric                           Llei d’Ohm                Magnituds
           circuit elèctric     elèctriques               sèrie    paral lel  magnituds 4.2. Amperímetre                             APer mesurar la intensitat que travessa                            IT
un circuit es fa servir l’amperímetre.
Aquest aparell s’intercala enmig del                                       A
circuit, connectat en sèrie, i s’efectua la
mesura quan el circuit està tancat o en
funcionament.

                           300
                        200     400
                    100           500                           A      mA
  Cristina Rodon
  Departament de Tecnologia                                              36/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS

          Components    Magnituds         Circuits en  Circuits en   Mesura de
                                               Mesura de
Corrent elèctric                  Llei d’Ohm                 Magnituds
          circuit elèctric  elèctriques          sèrie    paral lel   magnituds
4.3. Ohmímetre
S’utilitza per mesurar la resistència elèctrica d’un circuit, d’un receptor o d’un
resistor.

                                        Per mesurar la
                                        resistència cal
                                        desconnectar-la.
                                        No pot haver-hi
                                          tensió
 Cristina Rodon
 Departament de Tecnologia                                      37/38
UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS

           Components    Magnituds         Circuits en  Circuits en  Mesura de
                                               Mesura de
 Corrent elèctric                  Llei d’Ohm                Magnituds
          circuit elèctric  elèctriques          sèrie    paral lel  magnituds
4.4. Multímetre o polímetre
• Per mesurar tensions, intensitats i resistències
existeix un aparell que té integrada les 3 funcions
(entre d’altres): multímetre o polímetre, també
conegut amb el nom de tèster.

• Els multímetres solen tenir diverses escales per
a cadascuna de les magnituds que es volen
mesurar, i poden utilitzar-se tant en circuits de
CC com de CA. N’hi ha d’analògics i de digitals.

• Els multímetres no tenen un símbol específic,
sinó que en els circuits es representa la funció que
fan, com per exemple la de voltímetre, amperímetre,
etc.

 Cristina Rodon
 Departament de Tecnologia                                      38/38

More Related Content

What's hot

L'electricitat 2nESO
L'electricitat 2nESOL'electricitat 2nESO
L'electricitat 2nESO
iperezbaldo
 
CIRCUITS DE CORRENT CONTINU
CIRCUITS DE CORRENT CONTINUCIRCUITS DE CORRENT CONTINU
CIRCUITS DE CORRENT CONTINU
Rafa
 
Ti 2. t-5.maquines electriques
Ti 2. t-5.maquines electriquesTi 2. t-5.maquines electriques
Ti 2. t-5.maquines electriques
emesegue
 
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICSL'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS
Silviatecno
 
Electricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeElectricitat i magnetisme
Electricitat i magnetisme
Elisabet
 
Bat1 tema6 propietats
Bat1 tema6 propietatsBat1 tema6 propietats
Bat1 tema6 propietats
mjtecno
 

What's hot (20)

Màquines electriques
Màquines electriquesMàquines electriques
Màquines electriques
 
L'electricitat 2nESO
L'electricitat 2nESOL'electricitat 2nESO
L'electricitat 2nESO
 
CIRCUITS DE CORRENT CONTINU
CIRCUITS DE CORRENT CONTINUCIRCUITS DE CORRENT CONTINU
CIRCUITS DE CORRENT CONTINU
 
Ud 04. circuits de corrent continu
Ud 04. circuits de corrent continuUd 04. circuits de corrent continu
Ud 04. circuits de corrent continu
 
El corrent elèctric
El corrent elèctricEl corrent elèctric
El corrent elèctric
 
Correcció exerc cc
Correcció exerc ccCorrecció exerc cc
Correcció exerc cc
 
Ti 2. t-5.maquines electriques
Ti 2. t-5.maquines electriquesTi 2. t-5.maquines electriques
Ti 2. t-5.maquines electriques
 
2n BATXILLERAT: INDUCCIÓ ELECTROMAGNÈTICA
2n BATXILLERAT: INDUCCIÓ ELECTROMAGNÈTICA2n BATXILLERAT: INDUCCIÓ ELECTROMAGNÈTICA
2n BATXILLERAT: INDUCCIÓ ELECTROMAGNÈTICA
 
Activitats electricitat
Activitats electricitatActivitats electricitat
Activitats electricitat
 
L'electricitat i el magnetisme
L'electricitat i el magnetismeL'electricitat i el magnetisme
L'electricitat i el magnetisme
 
Tema 5 maquines_electriques
Tema 5 maquines_electriquesTema 5 maquines_electriques
Tema 5 maquines_electriques
 
Circuits elèctrics
Circuits elèctricsCircuits elèctrics
Circuits elèctrics
 
Ud 04. electromagnetisme i corrent altern
Ud 04. electromagnetisme i corrent alternUd 04. electromagnetisme i corrent altern
Ud 04. electromagnetisme i corrent altern
 
MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT
MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENTMECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT
MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT
 
Electromagnetisme
ElectromagnetismeElectromagnetisme
Electromagnetisme
 
Corrent altern
Corrent alternCorrent altern
Corrent altern
 
Camp magnètic
Camp magnèticCamp magnètic
Camp magnètic
 
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICSL'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS
 
Electricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeElectricitat i magnetisme
Electricitat i magnetisme
 
Bat1 tema6 propietats
Bat1 tema6 propietatsBat1 tema6 propietats
Bat1 tema6 propietats
 

Viewers also liked

Magnituds elèctriques
Magnituds elèctriquesMagnituds elèctriques
Magnituds elèctriques
Monts Valls
 
Solucions problemes electricitat
Solucions problemes electricitatSolucions problemes electricitat
Solucions problemes electricitat
tecnovicent
 
Circuit electric serie y paral·lel
Circuit electric serie y paral·lelCircuit electric serie y paral·lel
Circuit electric serie y paral·lel
Leonor Romano
 
10 Exercicis resolts Llei Ohm
10 Exercicis resolts Llei Ohm10 Exercicis resolts Llei Ohm
10 Exercicis resolts Llei Ohm
Carlos Cardelo
 
Un nouvel outil pour évaluer la qualité des processus bcm à l’admission
Un nouvel outil pour évaluer la qualité des processus bcm à l’admissionUn nouvel outil pour évaluer la qualité des processus bcm à l’admission
Un nouvel outil pour évaluer la qualité des processus bcm à l’admission
Canadian Patient Safety Institute
 
Slideshare Lourdes Lopez
Slideshare Lourdes LopezSlideshare Lourdes Lopez
Slideshare Lourdes Lopez
lourdesllopez
 
Media Habits Questionnaire Results
Media Habits Questionnaire ResultsMedia Habits Questionnaire Results
Media Habits Questionnaire Results
tamaragilll
 
Carte cantonale révisée
Carte cantonale réviséeCarte cantonale révisée
Carte cantonale révisée
Fabrice Valéry
 
Beaute sauvage puis Kevin Richardson l'ami des lions
Beaute sauvage puis Kevin Richardson l'ami des lionsBeaute sauvage puis Kevin Richardson l'ami des lions
Beaute sauvage puis Kevin Richardson l'ami des lions
lys167
 

Viewers also liked (20)

Corrent elèctric
Corrent elèctricCorrent elèctric
Corrent elèctric
 
Paràmetres elèctrics
Paràmetres elèctricsParàmetres elèctrics
Paràmetres elèctrics
 
Magnituds elèctriques
Magnituds elèctriquesMagnituds elèctriques
Magnituds elèctriques
 
Colònies Mare de Déu sisè
Colònies Mare de Déu sisèColònies Mare de Déu sisè
Colònies Mare de Déu sisè
 
El Circuit Electric
El Circuit ElectricEl Circuit Electric
El Circuit Electric
 
Solucions problemes electricitat
Solucions problemes electricitatSolucions problemes electricitat
Solucions problemes electricitat
 
Circuit electric serie y paral·lel
Circuit electric serie y paral·lelCircuit electric serie y paral·lel
Circuit electric serie y paral·lel
 
10 Exercicis resolts Llei Ohm
10 Exercicis resolts Llei Ohm10 Exercicis resolts Llei Ohm
10 Exercicis resolts Llei Ohm
 
Història de l'electricitat
Història de l'electricitatHistòria de l'electricitat
Història de l'electricitat
 
Un nouvel outil pour évaluer la qualité des processus bcm à l’admission
Un nouvel outil pour évaluer la qualité des processus bcm à l’admissionUn nouvel outil pour évaluer la qualité des processus bcm à l’admission
Un nouvel outil pour évaluer la qualité des processus bcm à l’admission
 
Slideshare Lourdes Lopez
Slideshare Lourdes LopezSlideshare Lourdes Lopez
Slideshare Lourdes Lopez
 
BlogTrip Costa Blanca Calpe 2013. #calpemoción
BlogTrip Costa Blanca Calpe 2013. #calpemociónBlogTrip Costa Blanca Calpe 2013. #calpemoción
BlogTrip Costa Blanca Calpe 2013. #calpemoción
 
C'est quoi un World café? juin2013
C'est quoi un World café? juin2013C'est quoi un World café? juin2013
C'est quoi un World café? juin2013
 
FEDERICO GARCÍA LORCA
FEDERICO GARCÍA LORCAFEDERICO GARCÍA LORCA
FEDERICO GARCÍA LORCA
 
Media Habits Questionnaire Results
Media Habits Questionnaire ResultsMedia Habits Questionnaire Results
Media Habits Questionnaire Results
 
Maria Fernandaa
Maria FernandaaMaria Fernandaa
Maria Fernandaa
 
Urdu 37
Urdu 37Urdu 37
Urdu 37
 
Carte cantonale révisée
Carte cantonale réviséeCarte cantonale révisée
Carte cantonale révisée
 
Beaute sauvage puis Kevin Richardson l'ami des lions
Beaute sauvage puis Kevin Richardson l'ami des lionsBeaute sauvage puis Kevin Richardson l'ami des lions
Beaute sauvage puis Kevin Richardson l'ami des lions
 
Desayunos Tecnológicos
Desayunos TecnológicosDesayunos Tecnológicos
Desayunos Tecnológicos
 

Similar to Unitat 5 (A)

Electrònica analògica
Electrònica analògicaElectrònica analògica
Electrònica analògica
Laura
 
Electricidad electronica valencia
Electricidad electronica valenciaElectricidad electronica valencia
Electricidad electronica valencia
tecnovicent
 
Electricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeElectricitat i magnetisme
Electricitat i magnetisme
guest87437d
 
Electricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeElectricitat i magnetisme
Electricitat i magnetisme
guest87437d
 
Introducció electricitat
Introducció electricitatIntroducció electricitat
Introducció electricitat
diego barranco
 
Tecnologia
TecnologiaTecnologia
Tecnologia
daniiely
 

Similar to Unitat 5 (A) (20)

Electrònica analògica
Electrònica analògicaElectrònica analògica
Electrònica analògica
 
Electricidad electronica valencia
Electricidad electronica valenciaElectricidad electronica valencia
Electricidad electronica valencia
 
Principis d'electricitat
Principis d'electricitatPrincipis d'electricitat
Principis d'electricitat
 
Electrònica analògica
Electrònica analògicaElectrònica analògica
Electrònica analògica
 
Electricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeElectricitat i magnetisme
Electricitat i magnetisme
 
Electricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeElectricitat i magnetisme
Electricitat i magnetisme
 
El circuit elèctric
El circuit elèctricEl circuit elèctric
El circuit elèctric
 
UD2 L’ELECTRICITAT - 2n .pptx
UD2 L’ELECTRICITAT - 2n .pptxUD2 L’ELECTRICITAT - 2n .pptx
UD2 L’ELECTRICITAT - 2n .pptx
 
L’electrònica
L’electrònicaL’electrònica
L’electrònica
 
Components electrònics passius
Components electrònics passiusComponents electrònics passius
Components electrònics passius
 
Electricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeElectricitat i magnetisme
Electricitat i magnetisme
 
Borràs
BorràsBorràs
Borràs
 
Tecno
TecnoTecno
Tecno
 
Tecno
TecnoTecno
Tecno
 
Lloret little
Lloret littleLloret little
Lloret little
 
Components electrònics passius
Components electrònics passiusComponents electrònics passius
Components electrònics passius
 
Introducció electricitat
Introducció electricitatIntroducció electricitat
Introducció electricitat
 
El circuit elèctric
El circuit elèctricEl circuit elèctric
El circuit elèctric
 
Tecnologia analogicas
Tecnologia analogicasTecnologia analogicas
Tecnologia analogicas
 
Tecnologia
TecnologiaTecnologia
Tecnologia
 

More from Cristina Rodon

Energies and electricity
Energies and electricityEnergies and electricity
Energies and electricity
Cristina Rodon
 
U6 mecanismes transmissio
U6 mecanismes transmissioU6 mecanismes transmissio
U6 mecanismes transmissio
Cristina Rodon
 
Ptt digital [modo de compatibilidad]
Ptt digital [modo de compatibilidad]Ptt digital [modo de compatibilidad]
Ptt digital [modo de compatibilidad]
Cristina Rodon
 
Oleohidraulica [modo de compatibilidad]
Oleohidraulica [modo de compatibilidad]Oleohidraulica [modo de compatibilidad]
Oleohidraulica [modo de compatibilidad]
Cristina Rodon
 
U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]
U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]
U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]
Cristina Rodon
 
Unitat 3 (a) metalls [modo de compatibilidad]
Unitat 3 (a) metalls [modo de compatibilidad]Unitat 3 (a) metalls [modo de compatibilidad]
Unitat 3 (a) metalls [modo de compatibilidad]
Cristina Rodon
 
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblog
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblogElaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblog
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblog
Cristina Rodon
 
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3
Cristina Rodon
 
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1
Cristina Rodon
 

More from Cristina Rodon (19)

Energies and electricity
Energies and electricityEnergies and electricity
Energies and electricity
 
Revising materials
Revising materialsRevising materials
Revising materials
 
Unitat 02
Unitat 02Unitat 02
Unitat 02
 
U6 mecanismes transmissio
U6 mecanismes transmissioU6 mecanismes transmissio
U6 mecanismes transmissio
 
Ptt digital [modo de compatibilidad]
Ptt digital [modo de compatibilidad]Ptt digital [modo de compatibilidad]
Ptt digital [modo de compatibilidad]
 
U4 habitatge
U4 habitatgeU4 habitatge
U4 habitatge
 
Oleohidraulica [modo de compatibilidad]
Oleohidraulica [modo de compatibilidad]Oleohidraulica [modo de compatibilidad]
Oleohidraulica [modo de compatibilidad]
 
Ptt pneumàtica
Ptt pneumàticaPtt pneumàtica
Ptt pneumàtica
 
U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]
U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]
U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]
 
Unitat 3 forces, esforços i propietats
Unitat 3 forces, esforços i propietatsUnitat 3 forces, esforços i propietats
Unitat 3 forces, esforços i propietats
 
Unitat 01
Unitat 01Unitat 01
Unitat 01
 
Unitat 3 (a) metalls [modo de compatibilidad]
Unitat 3 (a) metalls [modo de compatibilidad]Unitat 3 (a) metalls [modo de compatibilidad]
Unitat 3 (a) metalls [modo de compatibilidad]
 
Unitat 7 (A)
Unitat 7 (A)Unitat 7 (A)
Unitat 7 (A)
 
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblog
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblogElaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblog
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblog
 
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3
 
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1
 
Centrals Productores d'Energia
Centrals Productores d'EnergiaCentrals Productores d'Energia
Centrals Productores d'Energia
 
Continuació Tema 5
Continuació Tema 5Continuació Tema 5
Continuació Tema 5
 
Efectes corrent elèctric i màquines electromagnètiques
Efectes corrent elèctric i màquines electromagnètiquesEfectes corrent elèctric i màquines electromagnètiques
Efectes corrent elèctric i màquines electromagnètiques
 

Unitat 5 (A)

 • 1. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds Cristina Rodon Departament de Tecnologia 1/38
 • 2. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds El corrent elèctric Els àtoms Càrrega elèctrica Cristina Rodon Departament de Tecnologia 2/38
 • 3. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds El corrent elèctric EL CORRENT ELÈCTRIC CORRENT CONTINU: El sentit del corrent no varia amb CORRENT ALTERN: el sentit el temps ni tampoc el valor de del corrent varia amb el el la Intensitat. (Sempre té un pol temps i el valor de la Intensitat + i un -) també I t Cristina Rodon Departament de Tecnologia 3/38
 • 4. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds Sentit del corrent continu sentit convencional sentit real del del corrent corrent Cristina Rodon Departament de Tecnologia 4/38
 • 5. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Components Components Magnituds Circuits en Circuits en Mesura de Corrent elèctric circuit Llei d’Ohm circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds elèctric 0. Components bàsics d’un circuit elèctric GENERADOR CONDUCTOR RECEPTOR Cristina Rodon Departament de Tecnologia 5/38
 • 6. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Components Components Magnituds Circuits en Circuits en Mesura de Corrent elèctric circuit Llei d’Ohm circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds elèctric Generador • dóna la Força necessària per impulsar els electrons i posa el circuit sota tensió (crea un pol + i un pol – als borns del generador) Cristina Rodon Departament de Tecnologia 6/38
 • 7. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Components Components Magnituds Circuits en Circuits en Mesura de Corrent elèctric circuit Llei d’Ohm circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds elèctric Conductor • permet el pas del corrent elèctric (és a dir el pas d’electrons) Cristina Rodon Departament de Tecnologia 7/38
 • 8. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Components Components Magnituds Circuits en Circuits en Mesura de Corrent elèctric circuit Llei d’Ohm circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds elèctric Conductor • Els materials conductors es classifiquen en: – Conductors: són els materials que deixen passar el corrent amb facilitat. Exemple: or, plata, coure, alumini i en general, tots els metalls. – Aïllants: no permeten el pas del corrent (per tant tenen molta resistència al pas del corrent) – Semiconductors: si modifiquem les caracteístiques químiques (estructura molecular) es poden convertir en conductors o aïllants. Aquesta propietat s’utilitza en l’electrònica. Cristina Rodon Departament de Tecnologia 8/38
 • 9. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Components Components Magnituds Circuits en Circuits en Mesura de Corrent elèctric circuit Llei d’Ohm circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds elèctric Receptor • rep l’energia elèctrica i la transforma en un alter tipus d’energia (ex. lumínica, de moviment, calorífica) Cristina Rodon Departament de Tecnologia 9/38
 • 10. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Components Components Magnituds Circuits en Circuits en Mesura de Corrent elèctric circuit Llei d’Ohm circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds elèctric Esquema elèctric bàsic Circuit elèctric Cristina Rodon Departament de Tecnologia 10/38
 • 11. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Components Components Magnituds Circuits en Circuits en Mesura de Corrent elèctric circuit Llei d’Ohm circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds elèctric Similitud circuit hidràulic i circuit elèctric Hi ha una bomba que fa circular l’aigua: la succiona del dipòsit B, i la impulsa cap al dipòsit A, des d’on cau, tot seguit, damunt el molinet, i el fa girar. En arribar l’aigua novament al dipòsit B, la bomba la recull un altre cop, i es torna a iniciar el cicle. Mentre la bomba tingui energia, l’aigua no pararà mai de circular, ni el molinet de girar. Cristina Rodon Departament de Tecnologia 11/38
 • 12. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds 1. Magnituds elèctriques fonamentals • Entenem per magnitud tot el que es pot mesurar (ex. en els cotxes es mesura la seva velocitat). • Les magnituds fonamentals que caracteritzen el corrent elèctric són: • Tensió • Intensitat Elèctrica • Resistència Cristina Rodon Departament de Tecnologia 12/38
 • 13. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds 1.1. La TENSIÓ (V) La tensió La magnitud que ens calcula l’energia amb la qual un generador és capaç d’impulsar els electrons a través d’un circuit s’anomena tensió (o f.e.m=força electromotriu.). Unitats: Volts Cristina Rodon Departament de Tecnologia 13/38
 • 14. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds 1.2. INTENSITAT ELÈCTRICA (I) La intensitat elèctrica és el nombre de càrregues elèctriques que travessa el circuit per unitat de temps. Unitats: Ampers 1A= 3,6 trilions d’electrons 1s 1 segon Cristina Rodon Departament de Tecnologia 14/38
 • 15. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds 1.3. La RESISTÈNCIA (R) La resistència elèctrica és la dificultat que ofereixen els materials al pas del corrent elèctric. La unitat de resistència és l’ohm ( ), en honor del científic alemany Georges Simon Ohm. • Tots els elements d’un circuit tenen resistència, però normalment l’aparell receptor és el que en té més. • Els cables i el generador han de tenir una resistència baixa, que, a efectes pràctics, es considera nul·la. Cristina Rodon Departament de Tecnologia 15/38
 • 16. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds 1.4. La POTÈNCIA (P) La potència és la capacitat que té un receptor de realitzar la seva funció més intensament i/o amb més rapidesa, i es mesura en watts. • Una de les característiques més importants dels receptors és la seva potència. • Exemple: un motor més potent que un altre vol dir que gira més ràpid o que pot suportar esforços més grans. Cristina Rodon Departament de Tecnologia 16/38
 • 17. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds 1.4. La POTÈNCIA (P) • La Potència d’un receptor està directament relacionada amb el voltatge (V) i la Intensitat (I) amb què l’alimenta el circuit P= V Potència (P) en Watts I Voltatge o Tensió (V) en Volts Intensitat (I) en Ampers Cristina Rodon Departament de Tecnologia 17/38
 • 18. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds 1.4. La POTÈNCIA (P) Exemple 1: Càlcul de Potències Calcula la potència d’una estufa que, connectada a una tensió de 220 V, és travessat per un corrent de 10 A d’intensitat. La potència de l’estufa serà: P = V • I = 220 V • 10 A = 2 200 W = 2,2 kW Exemple 2: Càlcul de Potència Calcula la intensitat que circularà per un circuit que alimenta un motor de 5 500 W connectat a una tensió de 220 V. P = V • I , d’on I=P/V Per tant, la intensitat que passarà pel motor és: I = 5 500W / 220V = 25A Cristina Rodon Departament de Tecnologia 18/38
 • 19. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds Comptabilitat dels elements d’un circuit • Classe de corrent • Voltatge • Potència Cristina Rodon Departament de Tecnologia 19/38
 • 20. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques d’Ohm sèrie paral lel magnituds 2. La Llei d’Ohm • En un circuit elèctric, les tres magnituds bàsiques (tensió, intensitat i resistència) estan íntimament relacionades entre si. Aquesta relació es coneix com la llei d’Ohm La intensitat del corrent elèctric que circula per un circuit és directament proporcional a la tensió que hi apliquem i inversament proporcional a la resistència que ofereix. I= V Intensitat (I) en Ampers R Voltatge o Tensió (V) en Volts Resistència (R) en Ohms ( ). Cristina Rodon Departament de Tecnologia 20/38
 • 21. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques d’Ohm sèrie paral lel magnituds 2. La Llei d’Ohm Exemple 1: Aplicació de la llei D’ohm. Determina la intensitat que circularà per un receptor de 10 de resistència si el connectem a un generador que subministra una tensió de 24 V. V 24 V Aplicant la llei d’Ohm, tenim que: I = = = 2,4A R 10 Ω Cristina Rodon Departament de Tecnologia 21/38
 • 22. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques en sèrie sèrie paral lel magnituds 3. Circuits en sèrie i circuits en paral·lel • Fins ara hem vist circuits alimentats per un generador en els quals funciona un sol receptor a la vegada. Però hi ha circuits que disposen de diferents receptors alimentats per un generador o més d’un. • Aquests elements poden estar connectats de maneres diferents: connexió en sèrie, connexió en paral·lel o derivació, i connexió mixta. •La manera de connectar els diferents elements en un circuit té molta importància ja que afecta les característiques elèctriques del circuit. Cristina Rodon Departament de Tecnologia 22/38
 • 23. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques en sèrie sèrie paral lel magnituds 3.1. Circuits en sèrie Connexió en sèrie de receptors •En un circuit un circuit els diferents •Quan en que alimenta més d’un receptor, els receptors que elements estan connectats un darrere estan en sèrie estan connectats un a continuació de l’altre. l’altre diem que estan connectats en sèrie. IT No funciona cap làmpada perquè La pila, l’interruptor i la làmpada circuit queda obert I1 I2 I3 estan connectats en sèrie. làmpara fosa Característiques receptors connectats en sèrie: a) IT=I1=I2=I3 Per tant, si es desconnecta un receptor, el circuit queda obert, s’interromp el corrent i deixen de funcionar tots els receptors Cristina Rodon Departament de Tecnologia 23/38
 • 24. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques en sèrie sèrie paral lel magnituds 3.1. Circuits en sèrie Connexió en sèrie de receptors VT V1 V2 V3 làmpara fosa Característiques receptors connectats en sèrie: a) IT=I1=I2=I3 b) La tensió del generador es reparteix entre els receptors de manera directament proporcional a la seva resistència. VT=V1+V2+V3 Cristina Rodon Departament de Tecnologia 24/38
 • 25. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques en sèrie sèrie paral lel magnituds 3.1. Circuits en sèrie Circuits en sèrie: Aplicacions La connexió de receptors en sèrie no té aplicació pràctica, excepte en la connexió de resistències en els circuits electrònics i en algunes instal·lacions molt concretes, com la d’algunes garlandes de bombetes de colors de l’arbre de Nadal. Cristina Rodon Departament de Tecnologia 25/38
 • 26. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques en sèrie sèrie paral lel magnituds 3.1. Circuits en sèrie Connexió de piles en sèrie – + 9V • Es connecten una darrere l’altra, tenint en compte la polaritat, de manera que el pol negatiu d’una pila es connecta al positiu de la següent, i així successivament. Al final, queden dos pols lliures, als quals es connecten els borns del circuit que cal alimentar. Cristina Rodon Departament de Tecnologia 26/38
 • 27. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques en sèrie sèrie paral lel magnituds 3.1. Circuits en sèrie Connexió de piles en sèrie – 9V + •La tensió subministrada al circuit serà la suma de cadascuna de les piles. Cal tenir en compte! En la connexió de piles: •Per tant, podem concloure que la connexió de a) Es recomana fer servir piles de les mateixes servir per augmentar piles en sèrie es facaracterístiques la tensió elèctriques. queb) No és recomanableun circuit. cal subministrar a substituir parcialment les piles d’un receptor • Exemple: pilaes canvien, s’han de portàtil; quan de petaca canviar totes. VT=VPILA1+VPILA2+VPILA3+… Cristina Rodon Departament de Tecnologia 27/38
 • 28. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel paral lel magnituds 3.2. Connexió en paral·lel o derivació Quan en un circuit hi ha elements que es connecten de manera que a partir d’un punt de connexió el corrent es reparteix entre aquests elements i es torna a unir a la sortida, diem que aquests elements estan connectats en paral·lel. R La instal·lació elèctrica d’un 220 V edifici (per exemple, la de la teva N escola) està formada per diferents circuits que han de funcionar independentment, és a dir, connectats en paral·lel. 4,5V Si els elements tenen polaritat, com és el cas de les piles, cal connectar per una banda tots els pols positius i per l’altra tots els negatius. 4,5V Cristina Rodon Departament de Tecnologia 28/38
 • 29. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel paral lel magnituds 3.2. Connexió en paral·lel o derivació Connexió en paral·lel de receptors En un circuit que alimenta dos o més receptors, aquests receptors estan connectats en paral·lel si el corrent es reparteix entre tots ells, de manera que es pot tancar el circuit per cadascun dels receptors. IT I1 I1 I2 I2 làmpara fosa Característiques dels receptors connectats en paral·lel: a) Quan per qualsevol anomalia deixa de funcionar un dels receptors, els altres continuen funcionant. IT=I1+I2 Cristina Rodon Departament de Tecnologia 29/38
 • 30. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel paral lel magnituds 3.2. Connexió en paral·lel o derivació Connexió en paral·lel de receptors En un circuit que alimenta dos o més receptors, aquests receptors estan connectats en paral·lel si el corrent es reparteix entre tots ells, de manera que es pot tancar el circuit per cadascun dels receptors. VT=4,5 V V1 V2 làmpara fosa a) Rumia... Cada receptor rep la mateixa tensió, que és la del generador. Saps quina és la tensió VT=V1=V2 que haurà de tenir cada Cristina Rodon receptor? Departament de Tecnologia 30/38
 • 31. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel paral lel magnituds 3.2. Connexió en paral·lel o derivació Connexió en paral·lel: aplicacions En la majoria de les instal·lacions elèctriques, els receptors es connecten en paral·lel, perquè així tots funcionen a la mateixa tensió. Si un falla, els altres continuen funcionant. R 220 V N Cristina Rodon Departament de Tecnologia 31/38
 • 32. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel paral lel magnituds 3.2. Connexió en paral·lel o derivació Connexió de piles en paral·lel 4,5V Si connectem dues o més piles de manera que unim tots els pols 4,5V positius per una banda i tots els pols negatius per l’altra, les haurem connectat en paral·lel. La tensió d’alimentació del circuit serà la d’una pila (recorda que per fer agrupacions, les piles han de ser de les mateixes característiques), però el corrent que consumeix el circuit el subministren entre totes; per tant, podem dir que: En un circuit alimentat per una associació de piles en paral·lel, 4,5 V augmenta l’autonomia de les piles, ja que l’energia consumida pel circuit la subministren entre totes a parts iguals. 4,5 V Cristina Rodon Departament de Tecnologia 32/38
 • 33. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Corrent elèctric Components Magnituds Llei d’Ohm Circuits en Circuits Circuits en Circuits en Mesura de circuit elèctric elèctriques en sèrie sèrie paral lel paral lel magnituds 3.3. Connexió mixta (sèrie - paral·lel) En l’esquema següent, les làmpades 2 i 3 estan connectades en paral·lel i la làmpada 1 està en sèrie amb elles; aquest tipus de connexió s’anomena connexió mixta. La connexió mixta de receptors només s’utilitza en la connexió 2 de resistències en els circuits 1 2 3 electrònics. 3 1 També es fa servir per augmentar la tensió d’alimentació i la durada de les piles. Per exemple, en l’associació de piles de la figura, les piles en sèrie de cada branca ens proporcionen més tensió, i la intensitat la subministren entre les dues branques en paral·lel. Perquè funcionin correctament, cal que el valor de la tensió o f.e.m. (força electromotriu) de cada branca sigui el mateix. Cristina Rodon Departament de Tecnologia 33/38
 • 34. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Components Magnituds Circuits en Circuits en Mesura de Mesura de Corrent elèctric Llei d’Ohm Magnituds circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds 4. Mesura de magnituds elèctriques Quan facis els muntatges dels circuits elèctrics, és probable que, per alimentar-los, utilitzis una font d’alimentació igual que la de la fotografia o semblant. Aquesta font porta incorporats dos aparells de mesura, un per saber la tensió, i l’altre per saber la intensitat del CC que subministra al circuit. Hi ha aparells de mesura per a qualsevol de les magnituds del circuit elèctric: voltímetres per saber la tensió, amperímetres per mesurar la intensitat, ohmímetres per a la resistència, wattímetres per a la potència… Els aparells de mesura poden ser analògics o digitals. En els primers, el valor de la lectura el dóna una agulla que es desplaça sobre una escala graduada. En els digitals, s’indica amb nombres que apareixen en un display o pantalla, igual que en les calculadores. Cristina Rodon Departament de Tecnologia 34/38
 • 35. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Components Magnituds Circuits en Circuits en Mesura de Mesura de Corrent elèctric Llei d’Ohm Magnituds circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds 4.1. Voltímetre V Per mesurar la tensió 0 1 2 3 4 5 6 7 8 s’utilitzen els voltímetres. El V voltímetre és un aparell que té dues pinces o terminals que s’han de posar en contacte entre els dos punts del circuit. V Hi ha voltímetres per a CC i voltímetres per a CA. Cristina Rodon Departament de Tecnologia 35/38
 • 36. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Components Magnituds Circuits en Circuits en Mesura de Mesura de Corrent elèctric Llei d’Ohm Magnituds circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds 4.2. Amperímetre A Per mesurar la intensitat que travessa IT un circuit es fa servir l’amperímetre. Aquest aparell s’intercala enmig del A circuit, connectat en sèrie, i s’efectua la mesura quan el circuit està tancat o en funcionament. 300 200 400 100 500 A mA Cristina Rodon Departament de Tecnologia 36/38
 • 37. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Components Magnituds Circuits en Circuits en Mesura de Mesura de Corrent elèctric Llei d’Ohm Magnituds circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds 4.3. Ohmímetre S’utilitza per mesurar la resistència elèctrica d’un circuit, d’un receptor o d’un resistor. Per mesurar la resistència cal desconnectar-la. No pot haver-hi tensió Cristina Rodon Departament de Tecnologia 37/38
 • 38. UNITAT 5: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS Components Magnituds Circuits en Circuits en Mesura de Mesura de Corrent elèctric Llei d’Ohm Magnituds circuit elèctric elèctriques sèrie paral lel magnituds 4.4. Multímetre o polímetre • Per mesurar tensions, intensitats i resistències existeix un aparell que té integrada les 3 funcions (entre d’altres): multímetre o polímetre, també conegut amb el nom de tèster. • Els multímetres solen tenir diverses escales per a cadascuna de les magnituds que es volen mesurar, i poden utilitzar-se tant en circuits de CC com de CA. N’hi ha d’analògics i de digitals. • Els multímetres no tenen un símbol específic, sinó que en els circuits es representa la funció que fan, com per exemple la de voltímetre, amperímetre, etc. Cristina Rodon Departament de Tecnologia 38/38