Ptt pneumàtica

Cristina Rodon
Cristina RodonProfessora Tecnologia at Cristina Rodon
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                              Actuadors  Elements de   Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.  El circuit pneumàtic.         regulació i  pneumàtics
    Aplicacions          Elements bàsics   pneumàtics
                                      control    bàsics
   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                1 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                              Actuadors  Elements de   Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.
   La pneumàtica i la      El circuit pneumàtic.         regulació i  pneumàtics
 olehidràulica. Aplicacions
     Aplicacions         Elements bàsics   pneumàtics
                                      control    bàsics   La pneumàtica i l’oleohidràulica.
   La pneumàtica és el conjunt de
   tècniques basades en la utilització de
   l aire
   l’aire comprimit, com a fluid
   transmissor d’energia, per a
   l’accionament de màquines i
   mecanismes.

   L’oleohidràulica és una tècnica
   similar a la pneumàtica, p
          p      , però basada
   en la utilització d’oli mineral, com a
   fluid transmissor d’energia, per a
   l’accionament de màquines i
   mecanismes.   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                2 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                               Actuadors    Elements de       Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.
   La pneumàtica i la      El circuit pneumàtic.           regulació i      pneumàtics
 olehidràulica. Aplicacions
     Aplicacions         Elements bàsics    pneumàtics
                                        control        bàsics   La pneumàtica
                           Perforadora d’aire comprimit
                            German Sommeiller-1857

Canó pne màtic Ctesibios
   pneumàtic
(més de 2000 anys d’antiguitat)


                                     Fre de disc d’un camió
                                     d’accionament pneumàtic.
                                     S’utilitza ppal. en camions, trens,
                                     autobusos i maquinària
   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                       3 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                              Actuadors  Elements de   Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.
   La pneumàtica i la      El circuit pneumàtic.         regulació i  pneumàtics
 olehidràulica. Aplicacions
     Aplicacions         Elements bàsics   pneumàtics
                                      control    bàsics


    Aplicacions pneumàtica
    martells i perforadors pneumàtics
     eines de cargolar i descargolar
     obertura de portes automàtiques
    atraccions de fira
     frenat i suspensió de vehicles
     pistoles per pintar
    manipuladors en plantes industrials de muntatge de cotxes etc
                              cotxes, etc.
   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                4 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                              Actuadors  Elements de   Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.
   La pneumàtica i la      El circuit pneumàtic.         regulació i  pneumàtics
 olehidràulica. Aplicacions
     Aplicacions         Elements bàsics   pneumàtics
                                      control    bàsics


   La pneumàtica
              - No és perillós ja que no emet espurnes
                  perillós,        espurnes.
   Avantatges:      - Es troba fàcilment disponible.
              - És un fluid net.
              - S’emmagatzema amb facilitat.
                   g
              - Es desplaça amb rapidesa per l’interior de conduccions.

          - És car.
  Inconvenients: - Sorollós
   Primeres aplicacions a la història:
   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                5 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                               Actuadors  Elements de       Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.
   La pneumàtica i la       El circuit pneumàtic.         regulació i      pneumàtics
 olehidràulica. Aplicacions
     Aplicacions         Elements bàsics   pneumàtics
                                       control        bàsics


   L’oleohidràulica.
                  El francès Blaise Pascal (1653) precursor de la hidràulica:                  La pressió aplicada a un líquid contingut en un
                  a p ess ó ap cada  u  qu d co t gut e u
                  recipient es transmet per igual en totes les
                  direccions.
Principi Pascal: aprofitat pel mecànic
Joseph B
J   h Bramah ( XVIII) construcció
        h (s. XVIII):   t  ió
premsa hidràulica.


   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                     6 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                               Actuadors   Elements de   Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.
   La pneumàtica i la       El circuit pneumàtic.          regulació i  pneumàtics
 olehidràulica. Aplicacions
     Aplicacions         Elements bàsics   pneumàtics
                                       control    bàsics


    Aplicacions oleohidràulica
    grues
    premses
    Elevadors

                  - Fàcil regulació de la velocitat.
                  - Transmissió de grans potències.
    Avantatges:
                  - Control de la posició.
                  - Reversibilitat dels accionaments.
                  - Protecció del sistema.
                  - Possibilitat d'arrencada i paro en càrrega.
                  - Menys soroll que els sistemes d aire comprimit
                                   d’aire comprimit.


     Inconvenients: - Molt costosos econòmicament
   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                  7 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                                     Elements de        Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.  El circuitcircuit
                     El pneumàtic.  Actuadors
                                      regulació i       pneumàtics
    Aplicacions           pneumàtic.
                   Elements bàsics   pneumàtics
                   Elements bàsics             control         bàsics     Els circuits pneumàtics consten, bàsicament, dels següents blocs funcionals:
                     subministrament        regulació i    treball
                     d’aire comprimit        control
   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                      8 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                                     Elements de          Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.  El circuitcircuit
                     El pneumàtic.    Actuadors
                                      regulació i        pneumàtics
    Aplicacions           pneumàtic.
                   Elements bàsics    pneumàtics
                   Elements bàsics             control          bàsics   Producció de l’aire comprimit (I)
   Els compressors són mecanismes rotatius
   moguts per motors elèctrics o tèrmics de
   combustió interna (de gasolina o diesel), la
   funció dels quals és aspirar aire a pressió
   atmosfèrica i comprimir-lo a una pressió més
   elevada. Representen l’element central d’una
   instal·lació productora d’aire comprimit
               d aire comprimit.                      Els compressors més
                      utilitzats en el circuits
                      industrials són els      Grup de producció d’aire comprimit:
                      compressors      de   normalment en una mateixa màquina
                      pistó o èmbol
                           èmbol.       s integra compressor,
                                     s’integra el compressor el refrigerador
                                     i l’acumulador.
   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                        9 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                                        Elements de   Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.  El circuitcircuit
                     El pneumàtic.   Actuadors
                                        regulació i  pneumàtics
    Aplicacions           pneumàtic.
                   Elements bàsics   pneumàtics
                   Elements bàsics               control    bàsics   Producció de l’aire comprimit (II)
     Les característiques tècniques fonamentals d’un compressor són
     el cabal subministrat i la pressió.


     El cabal volumètric sol expressar-se en m3/s, en condicions
     normals de pressió i temperatura (p = 1 atm i t = 25ºC).


     La pressió representa els efectes que provoca una força que
     actua sobre una superfície.

         F     on      p = pressió en Pa (Pascal = N/m²).
                                   N/m ).
       p    [Pa]        F = força en N (Newton).
         A
                     A = superfície en m².
   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                   10 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                                    Elements de   Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.  El circuitcircuit
                     El pneumàtic.  Actuadors
                                     regulació i  pneumàtics
    Aplicacions           pneumàtic.
                   Elements bàsics   pneumàtics
                   Elements bàsics            control    bàsics
   Producció de l’aire comprimit (III)


   L aire,
   L’aire, en ser comprimit, s’escalfa i cal refredar-lo fins a una
                s escalfa    refredar lo
   temperatura pròxima a la temperatura ambient (25ºC).
    Un refrigerador és un tipus de bescanviador de calor
    format fonamentalment per una sèrie de tubs pels qual
    circula el fluid refrigerant, per exemple, aigua.
   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                11 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                                    Elements de   Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.  El circuitcircuit
                     El pneumàtic.  Actuadors
                                    regulació i  pneumàtics
    Aplicacions           pneumàtic.
                   Elements bàsics   pneumàtics
                   Elements bàsics           control    bàsics
   Producció de l’aire comprimit (IV)
   Dipòsits acumuladors o dipòsits (s’instal·len a la sortida
   dels refrigeradors):
    emmagatzemar aire comprimit per f f t a les puntes de
        t   i    i it   fer front l  t d
   demanda de consum
   poder mantenir estable la pressió del circuit
   eliminar l possibles pulsacions originades pel compressor.
    li i  les  ibl   l  i   i i d   l
    han d’estar proveïts d’accessoris de protecció i control.
   les connexions entre el dipòsit i el compressor han de ser
   elàstiques per i
    là ti     impedir l t
             di la transmissió d vibracions
                   i ió de ib i
   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                               12 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                                     Elements de         Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.  El circuitcircuit
                     El pneumàtic.  Actuadors
                                      regulació i       pneumàtics
    Aplicacions           pneumàtic.
                   Elements bàsics   pneumàtics
                   Elements bàsics             control         bàsics    Condicionament de l’aire comprimit (I)
    L’aire comprimit procedent del compressor no és convenient utilitzar-lo directament, sinó que
    prèviament:

    Netejar-lo
    Netejar lo de impureses nocives (pols brutícia aigua i oli arrossegat des del compressor)
                    (pols, brutícia,

    Lubricar-lo

    Regular la pressió.
          pressió

    Operacions per realitzar aquest acondicionament:

    Assecament

    Filtració

    Regulació de pressió

    Lubrificació   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                      13 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                                       Elements de          Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.  El circuitcircuit
                     El pneumàtic.  Actuadors
                                        regulació i         pneumàtics
    Aplicacions           pneumàtic.
                   Elements bàsics   pneumàtics
                   Elements bàsics               control           bàsics    Condicionament de l’aire comprimit (II)
    Assecament

    per evitar l’oxidació ja que pot causar avaries
          l oxidació

    evitar el desgast excessiu de l’equip ja que la humitat
    arrossega l’oli lubricant present en l’aire, que com
    veuràs més endavant serveix per fer el greixat de les
    parts mòbils dels components pneumàtics.

    Es realitza mitjançant un assecador pneumàtic.                                    Assecador d’absorció: l’aire entra per la
                                    part inferior, passa a través d’un material
                                    porós (per exemple diòxid de silici) que
                                          exemple,
                                    absorbeix la humitat.
                                    El material porós amb el temps perd les
                                    seves propietats d’absorció, per la qual cosa
                                    caldrà canviar-lo periòdicament.

   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                          14 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                                    Elements de   Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.  El circuitcircuit
                     El pneumàtic.  Actuadors
                                    regulació i  pneumàtics
    Aplicacions           pneumàtic.
                   Elements bàsics   pneumàtics
                   Elements bàsics           control    bàsics   Condicionament de l’aire comprimit (III)

   Filtratge

   Convé eliminar l i
   C   é li i  les impureses d l’ i per al b
                   de l’aire l bon
   funcionament de la instal·lació

   La missió del filtre pneumàtic és, precisament,
   retenir aquestes impureses.
    t i    t i
   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                               15 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                                    Elements de   Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.  El circuitcircuit
                     El pneumàtic.  Actuadors
                                     regulació i  pneumàtics
    Aplicacions           pneumàtic.
                   Elements bàsics   pneumàtics
                   Elements bàsics            control    bàsics    Condicionament de l’aire comprimit (IV)
    Regulació de la pressió: L’aire comprimit d’una
    instal·lació pneumàtica ha de mantenir-se a una pressió
    constant, independentment de les fluctuacions de la xarxa
    i de les variacions de consum.


     El regulador de pressió (reductor de pressió) és
     l’element que regula automàticament la pressió de
     sortida, ajustant-la al valor seleccionat.


     La pressió de sortida sempre ha de ser inferior a la
     d entrada
     d’entrada per poder actuar correctament i fer la regulació
                              regulació.
   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                16 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                                      Elements de           Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.  El circuitcircuit
                     El pneumàtic.  Actuadors
                                       regulació i          pneumàtics
    Aplicacions           pneumàtic.
                   Elements bàsics   pneumàtics
                   Elements bàsics              control            bàsics    Condicionament de l’aire comprimit (V)
     Lubrificació: realitzar el greixat de les peces mòbils
     dels components pneumàtics per:
     disminuir la fricció
      evitar l’oxidació.
                                    El lubrificador és el dispositiu que realitza
                                    aquesta funció.

   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                          17 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                                      Elements de        Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.  El circuitcircuit
                     El pneumàtic.   Actuadors
                                      regulació i       pneumàtics
    Aplicacions           pneumàtic.
                   Elements bàsics    pneumàtics
                   Elements bàsics             control         bàsics    Condicionament de l’aire comprimit (VI)
      Sovint, el conjunt d’elements que fan el condicionament de l’aire comprimit es troben formant
      un sol bloc modular homogeni (grup de condicionament d’aire) on es munten el filtre, el
      regulador i el lubrificador.
                   Grup de condicionament d’aire


   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                       18 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                                        Elements de       Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.  El circuitcircuit
                     El pneumàtic.  Actuadors
                                        regulació i      pneumàtics
    Aplicacions           pneumàtic.
                   Elements bàsics   pneumàtics
                   Elements bàsics               control        bàsics
     Distribució de l’aire comprimit
            l aire
     La xarxa de distribució són les canalitzacions que connecten els diversos elements
     pneumàtics per les quals circula l’aire comprimit
     Característiques:
        dissenyat per a què la pèrdua de pressió sigui petita,
        dissenyat per a què no hi hagi pèrdua d’aire per fuites
         dissenyat               d aire
        quantitat d’aigua present a la xarxa i als punts d’utilització sigui mínima.
        les canonades solen ser d’acer o coure, encara que darrerament són molt utilitzades
        les de polietilè i poliamida.
        hauran d’instal·lar-se de tal manera que el pendent en el sentit de circulació de l’aire
        sigui d’1 a 3%.
   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                       19 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                                         Elements de       Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.  El circuitcircuit
                     El pneumàtic.    Actuadors
                                         regulació i      pneumàtics
    Aplicacions           pneumàtic.
                   Elements bàsics    pneumàtics
                   Elements bàsics                control        bàsics    Producció i condicionament de l’aire comprimit
                  Esquema d’un conjunt de producció i tractament de d’aire comprimit
                   q       j    p                  p
   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                        20 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                               Actuadors   Elements de   Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.  El circuit pneumàtic.  Actuadors    regulació i  pneumàtics
    Aplicacions          Elements bàsics    pneumàtics
                              pneumàtics     control    bàsics


  Actuadors pneumàtics

      En una instal·lació pneumàtica els receptors són anomenats actuadors
      pneumàtics o elements de treball i la seva funció és transformar l’energia
      pneumàtica de l’aire comprimit en treball mecànic per a l’accionament de
              l aire                 l accionament
      màquines i mecanismes.


     Els actuadors pneumàtics es classifiquen, segons la forma en què realitzen el
     treball, en:
             cilindres (fan el treball en forma rectilínia),
                  (                 ),
             actuadors de gir (proporcionen moviments angulars)
             motors rotatius (generen moviment rotatiu).
   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                  21 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                               Actuadors  Elements de   Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.  El circuit pneumàtic.  Actuadors   regulació i  pneumàtics
    Aplicacions          Elements bàsics    pneumàtics
                              pneumàtics    control    bàsics Cilindres
 El cilindres tenen dos paràmetres principals:
     La secció A=p·r2.
     La cursa és la distància entre les dues posicions
     extremes de l’èmbol.
 El principal avantatge de la utilització de l’aire comprimit per
 accionar cilindres és la seva gran velocitat d’accionament. L
 La regulació de velocitat, molt necessària a la pràctica,
 s’aconsegueix mitjançant reguladors o estranguladors de cabal
 En el mercat es divideixen en tres grans categories, en funció
 del seu accionament i de la forma en què realitzen el treball:
 cilindres de simple efecte, cilindres de doble efecte i
 cilindres especials.
   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                22 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                                 Actuadors     Elements de        Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.  El circuit pneumàtic.    Actuadors      regulació i       pneumàtics
    Aplicacions          Elements bàsics      pneumàtics
                                pneumàtics       control         bàsics
                              Cilindre de simple efecte.
     entrada d’aire
                              Només té una entrada de pressió
                              Desenvolupa l’esforç en un únic sentit, és a dir, el
                              desplaçament de l’èmbol degut a la pressió de l’aire
                              comprimit té lloc en un únic sentit.
                              El retorn a l seva posició i i i l es realitza per mitjà
                                 t   la    i ió inicial    lit    itjà
                              d’una  molla   recuperadora   que  porta  el  cilindre
                              incorporada o bé per l’acció de forces exteriors.
                                        l acció
                              Per regla general, la cursa d’aquests cilindres no
                              supera els 100 mm, són de petit diàmetre i consumeixen
                              poc aire.   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                          23 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                               Actuadors  Elements de   Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.  El circuit pneumàtic.  Actuadors   regulació i  pneumàtics
    Aplicacions          Elements bàsics    pneumàtics
                              pneumàtics    control    bàsics


 Cilindre de doble efecte.
 L aire
 L’aire comprimit realitza el treball en
 els dos sentits del moviment . Avantatges: permeten realitzar el treball en
 ambdós sentits, no es perd força en no haver
 de comprimir cap molla i aprofita tota la
 longitud del cos del cilindre com a cursa útil.  Inconvenient que consumeixen
  una doble quantitat d’aire.   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                24 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                               Actuadors    Elements de     Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.  El circuit pneumàtic.  Actuadors     regulació i   pneumàtics
    Aplicacions          Elements bàsics    pneumàtics
                              pneumàtics      control     bàsics    Actuadors de gir
    Avui dia els actuadors de gir, emprats quan
    es necessita un accionament angular


    Un altre element cada cop més popular és la
    pinça pneumàtica, molt aplicada en sectors en
    plena expansió com la robòtica i la manipulació.
                                              Actuador de gir                                     Pinça pneumàtica


   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                    25 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                                Actuadors
                                Actuadors  Elements de          Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.  El circuit pneumàtic.           regulació i         pneumàtics
    Aplicacions          Elements bàsics     pneumàtics
                               pneumàtics
                                        control           bàsics    Motors pneumàtics
   Els   motors    pneumàtics     transformen   l’energia
   pneumàtica en energia mecànica de rotació, en un procés
                  p
   similar i invers al de la compressió.

   L’avantatge d’aquests motors respecte dels elèctrics
   convencionals és que són insensibles a la calor, la pols, la
   humitat i les vibracions, a més d’oferir una millor solució en
   ambients explosius.

   Inconvenient és que tenen un major cost energètic
                        energètic.

   El tipus més utilitzat és el motor de paletes: s’usa molt
   en eines manuals                                              Motor de paletes


   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                         26 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                              Actuadors  Elements de   Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.  El circuit pneumàtic.         regulació i  pneumàtics
    Aplicacions          Elements bàsics   pneumàtics
                                      control    bàsics   Elements de regulació i control
    En una instal·lació pneumàtica o oleohidràulica és necessari comandar, regular i
    controlar la pressió, el cabal i el sentit de circulació del fluid

    Els elements més importants que ens ho permeten de fer són:

    les vàlvules distribuïdores,

    les vàlvules de control

    regulació i els captadors de senyal.
   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                27 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                              Actuadors  Elements de
                                    Elements de    Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.  El circuit pneumàtic.         regulació ii
                                     regulació   pneumàtics
    Aplicacions          Elements bàsics   pneumàtics
                                      control
                                      control    bàsics     Vàlvules distribuidores : conegudes també com a vàlvules de control direccional, són
     les encarregades de governar l’arrencada, l’aturada i el sentit del flux en un circuit
     pneumàtic o oleohidràulic.
    Una vàlvula distribuïdora es designa per
    mitjà de dues xifres:

    la primera indica el nombre de vies

     la segona el nombre de posicions.
    Ex.: una vàlvula 3/2 vol dir que posseeix
    tres vies i dues posicions de maniobra.   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                28 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                              Actuadors  Elements de
                                     Elements de       Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.  El circuit pneumàtic.         regulació i i
                                      regulació       pneumàtics
    Aplicacions          Elements bàsics   pneumàtics
                                      control
                                       control        bàsics


    Representació gràfica de les vàlvules distribuïdores. Símbols de
    vàlvules distribuïdores ( ISO-CETOP)

Només
obren i
tanquen                                               Accionen
circuit
 i it                                                cilindres de
                                                   doble
                                                   efecte
Accionen
cilindres de
simple
efecte                                          Simbols de vàlvules
                                             distribuidores
                                       Tipus de comandament de les
                                       vàlvules   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                    29 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                                Actuadors    Elements de
                                         Elements de         Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.   El circuit pneumàtic.            regulació i i
                                         regulació        pneumàtics
    Aplicacions           Elements bàsics    pneumàtics
                                          control
                                          control         bàsics     Vàlvules de control i regulació


         Les vàlvules de control, regulació i bloqueig, dins de les limitacions que
         imposen l’energia pneumàtica i oleohidràulica, permeten d’ajustar les
         velocitats de desplaçament dels actuadors (cilindres, actuadors de gir i
         motors      rotatius)   i  regular  la  seva  força.
                                      força  Dins    d un
                                                 d’un  circuit
         pneumàtic/oleohidràulic fan les funcions d’elements de comandament
   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                          30 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                              Actuadors  Elements de
                                     Elements de   Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.  El circuit pneumàtic.         regulació i i
                                      regulació   pneumàtics
    Aplicacions          Elements bàsics   pneumàtics
                                      control
                                       control    bàsics
   Vàlvules unidireccionals. Són un tipus particular de vàlvules de control que
   permeten la circulació del flux de fluid en un únic sentit, evitant-ne el pas en
   sentit invers. Les més utilitzades en sistemes pneumàtics i oleohidràulics són les
   vàlvules antiretorn.
   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                 31 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                              Actuadors     Elements de
                                        Elements de       Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.  El circuit pneumàtic.            regulació i i
                                         regulació       pneumàtics
    Aplicacions          Elements bàsics   pneumàtics
                                         control
                                          control        bàsics
     Vàlvules reguladores de cabal. Sovint és necessari modificar la velocitat dels
     elements de treball. Per aconseguir-ho s’utilitzen les vàlvules reguladores de cabal,
     que varien la velocitat dels actuadors i regulen el cabal d’alimentació. Aquestes
     vàlvules es poden dividir en dos grups: bidireccionals i unidireccionals.
      Vàlvula reguladora unidireccional            Vàlvula reguladora bidireccional
   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                        32 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                                 Actuadors  Elements de
                                        Elements de    Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.  El circuit pneumàtic.            regulació i i
                                         regulació   pneumàtics
    Aplicacions          Elements bàsics      pneumàtics
                                         control
                                          control    bàsics


     Vàlvules reguladores de pressió. Tenen com a
     objectiu reduir la pressió d’entrada fins un valor
                  d entrada
     inferior regulable de sortida.     Vàlvules limitadores de pressió. Se les anomena
     també vàlvules de seguretat i són un element de
     seguretat en una instal·lació pneumàtica/oleohidràulica.
     Impedeixen superar la pressió màxima permesa pel
     sistema.


     Vàlvules    d’escapament     ràpid.   Són   vàlvules
     destinades accelerar la velocitat dels cilindres
                         cilindres,
     assegurant l’escapament directe a l’atmosfera o al
     dipòsit, sense retencions      del fluid contingut en el
     cilindre.
   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                    33 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                               Actuadors    Elements de
                                        Elements de   Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.  El circuit pneumàtic.            regulació i i
                                         regulació   pneumàtics
    Aplicacions          Elements bàsics    pneumàtics
                                         control
                                          control    bàsics
     Vàlvules selectores de circuit. Són elements que
     permeten obtenir a la sortida un senyal procedent
     indistintament   de  dos   p
                      punts   d’entrada  diferents.
     Compleixen la funció lògica “O” (OR) de dues entrades.
     Vàlvules de simultaneïtat. Compleixen la funció
     lògica “Y” (AND). Disposen de dues connexions
     d’entrada i una de sortida. Només s’obtindrà senyal
     pneumàtic o oleohidràulic a la sortida si hi ha pressió,
     simultàniament, a les dues entrades.


   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                    34 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                              Actuadors  Elements de
                                     Elements de        Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.  El circuit pneumàtic.         regulació i i
                                      regulació       pneumàtics
    Aplicacions          Elements bàsics   pneumàtics
                                      control
                                       control        bàsics
     Els captadors de senyal són dispositius (sensors i detectors) encarregats de captar
     informació en un determinat moment i transmetre-la a l’equip pneumàtic/oloehidràulic. En un
     sistema automàtic són els elements capaços de detectar, per exemple, la posició de cilindres,
     actuadors o fenòmens del sistema (pas d’una peça, presència de producte, etc.), així com de
     captar magnituds físiques (pressió, etc.).
                                       Vídeo   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                      35 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                              Actuadors  Elements de         Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.  El circuit pneumàtic.         regulació i       pneumàtics
    Aplicacions          Elements bàsics   pneumàtics
                                      control         bàsics
   Circuits pneumàtics bàsics
   Cristina Rodon Balmaña                        Aplicacions pneumàtiques
   Departament de Tecnologia                                     36 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                                  Actuadors  Elements de         Circuits
 La pneumàtica i l’olehidràulica.  El circuit pneumàtic.            regulació i       pneumàtics
     Aplicacions          Elements bàsics      pneumàtics
                                         control         bàsics


Així doncs, un esquema amb 2 actuadors, com el de l’exemple
de la premsa per a embotició, estarà format per dos grups: grup 1        L’esquema pneumàtic.
i grup 2.
Els elements de treball es representen en posició
Els elements de treball (cilindres) es numeren amb aquest ordre:
horitzontal. Els circuits es dibuixen en la posició de
1.0, 2.0...
  ,
repòs o inicial.
Els òrgans de govern (vàlvules distribuïdores): 1.1, 2.1...

Els captadors d’informació (sensors, captadors de posició, etc.)
Els captadors de posició es col·loquen a sota i a prop
    p     p        q        p p
es numeren amb 1.2, 1.3, 1.4..., 2.2, 2.3, 2.4...
del òrgans de govern que actuïn.
La primera xifra indica el grup i la segona, l’element dins del
grup.
En el lloc que ocupen en el circuit on són accionats
Amb 0.1, 0.2... s’indiquen els elements auxiliars (regulador de
s’ha de dibuixar una línia amb la referència de
pressió, filtre, lubrificador, etc.) i amb 1.02, 1.03..., 2.02, 2.03... els
l’element.
elements de regulació (regulador de cabal, vàlvula selectora,
       g    ( g        ,         ,
vàlvula de simultaneïtat, etc.).

A més d’aquestes denominacions, és convenient assignar a              Exemple de l’esquema funcional de la
                                                 premsa per a embotició.
cadascun dels actuadors una lletra majúscula
                  majúscula.

    Cristina Rodon Balmaña
    Departament de Tecnologia                                       37 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                              Actuadors     Elements de     Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.  El circuit pneumàtic.            regulació i    pneumàtics
    Aplicacions          Elements bàsics   pneumàtics
                                         control      bàsics
                                   Representació esquemàtica
                                 d’una premsa per a embotició
                                 d’          b ti ió
                                    Quadre de seqüència de
                                          moviments


   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                     38 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                              Actuadors  Elements de   Circuits
                                             Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.  El circuit pneumàtic.         regulació i  pneumàtics
                                            pneumàtics
    Aplicacions          Elements bàsics   pneumàtics
                                      control    bàsics
                                              bàsics   Circuits pneumàtic premsa embotició (pàg. 98)
                                                /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                              Actuadors  Elements de   Circuits
                                             Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.  El circuit pneumàtic.         regulació i  pneumàtics
                                            pneumàtics
    Aplicacions          Elements bàsics   pneumàtics
                                      control    bàsics
                                              bàsics  Comandament directe i indirecte d’un cilindre (pàg. 99)
    Sovint, no convé o no es pot governar un cilindre directament, ja sigui perquè és
    molt gran i, per tant, serà necessària una gran força de comandament, perquè
    el comandament h d’
     l   d  t ha d’ocupar poc espai, o simplement perquè l solució
                      i   i l   t   è la l ió
    d’automatització adoptada ho impedeix.


   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                40 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                               Actuadors  Elements de   Circuits
                                              Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.  El circuit pneumàtic.         regulació i  pneumàtics
                                             pneumàtics
    Aplicacions          Elements bàsics    pneumàtics
                                      control    bàsics
                                              bàsics   Circuits pneumàtic d’estampació (pàg. 101)
             2.2
             22                2.3
                              23
   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                41 /42
UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA
                              Actuadors  Elements de   Circuits
                                             Circuits
La pneumàtica i l’olehidràulica.  El circuit pneumàtic.         regulació i  pneumàtics
                                            pneumàtics
    Aplicacions          Elements bàsics   pneumàtics
                                      control    bàsics
                                              bàsics    Sistema pneumàtic de transport de peces (pàg. 103)
   Cristina Rodon Balmaña
   Departament de Tecnologia                                42 /42
1 of 42

Recommended

Pneumàtica by
PneumàticaPneumàtica
PneumàticaBelen Diaz
2.7K views66 slides
Manteniment de l'habitatge by
Manteniment de l'habitatgeManteniment de l'habitatge
Manteniment de l'habitatgeFRM FRM
3.3K views30 slides
Maquinas termicas intro. by
Maquinas termicas intro.Maquinas termicas intro.
Maquinas termicas intro.David Caparrós
876 views26 slides
Unitat 12 accionaments pneumàtics by
Unitat 12 accionaments pneumàticsUnitat 12 accionaments pneumàtics
Unitat 12 accionaments pneumàticsdavidsanz50
4.9K views110 slides
Tema 12 _Accionaments Pneumàtics (1r batx) by
Tema 12 _Accionaments Pneumàtics (1r batx)Tema 12 _Accionaments Pneumàtics (1r batx)
Tema 12 _Accionaments Pneumàtics (1r batx)vpastortecno
3.4K views93 slides
Pneumatica i hidraulica 2014.ppt by
Pneumatica i hidraulica 2014.ppt Pneumatica i hidraulica 2014.ppt
Pneumatica i hidraulica 2014.ppt Glòria García García
1.4K views88 slides

More Related Content

What's hot

Camp magnètic by
Camp magnèticCamp magnètic
Camp magnèticLurdes Morral
34.7K views83 slides
3 oleohidraulica by
3 oleohidraulica3 oleohidraulica
3 oleohidraulicamjtecno
19.4K views70 slides
UD6 LA QUÍMICA DEL CARBONI by
UD6 LA QUÍMICA DEL CARBONIUD6 LA QUÍMICA DEL CARBONI
UD6 LA QUÍMICA DEL CARBONIDepartament d'Educació
19.1K views32 slides
Les oracions subordinades adjectives by
Les oracions subordinades adjectivesLes oracions subordinades adjectives
Les oracions subordinades adjectivesFàtima
12.9K views6 slides
UD 1 LA TAULA PERIÒDICA by
UD 1 LA TAULA PERIÒDICAUD 1 LA TAULA PERIÒDICA
UD 1 LA TAULA PERIÒDICADepartament d'Educació
46.6K views38 slides

What's hot(20)

3 oleohidraulica by mjtecno
3 oleohidraulica3 oleohidraulica
3 oleohidraulica
mjtecno19.4K views
Les oracions subordinades adjectives by Fàtima
Les oracions subordinades adjectivesLes oracions subordinades adjectives
Les oracions subordinades adjectives
Fàtima12.9K views
Unitat 11. Mecanismes de transmissió del moviment by davidsanz50
Unitat 11. Mecanismes de transmissió del movimentUnitat 11. Mecanismes de transmissió del moviment
Unitat 11. Mecanismes de transmissió del moviment
davidsanz5018.8K views
Canvi d'unitats amb factors de conversió by Josep Lluís Ruiz
Canvi d'unitats amb factors de conversióCanvi d'unitats amb factors de conversió
Canvi d'unitats amb factors de conversió
Josep Lluís Ruiz78.9K views
Els trangènics (CMC) by Anna Giro
Els trangènics (CMC)Els trangènics (CMC)
Els trangènics (CMC)
Anna Giro7.3K views
Les Funcions SintàCtiques Que Realitzen Els Pronoms De Tercera Persona(Quadre) by Salvador Ortiz Gascón
Les Funcions SintàCtiques Que Realitzen Els Pronoms De Tercera Persona(Quadre)Les Funcions SintàCtiques Que Realitzen Els Pronoms De Tercera Persona(Quadre)
Les Funcions SintàCtiques Que Realitzen Els Pronoms De Tercera Persona(Quadre)
Invents de la Revolució Industrial Quart B. by Marcel Duran
Invents de la Revolució Industrial Quart B.Invents de la Revolució Industrial Quart B.
Invents de la Revolució Industrial Quart B.
Marcel Duran8.4K views
Solucions dels exercicis de repàs de la substitució pronominal dels complements by gemmaencamp
Solucions dels exercicis de repàs de la substitució pronominal dels complementsSolucions dels exercicis de repàs de la substitució pronominal dels complements
Solucions dels exercicis de repàs de la substitució pronominal dels complements
gemmaencamp33K views
Cinemàtica: 1r batxillerat. by Lurdes Morral
Cinemàtica: 1r batxillerat.Cinemàtica: 1r batxillerat.
Cinemàtica: 1r batxillerat.
Lurdes Morral17.4K views
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.) by gemmaencamp
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)
gemmaencamp38.3K views
Elements i compostos (2) by Ramon Grau
Elements i compostos (2)Elements i compostos (2)
Elements i compostos (2)
Ramon Grau18.3K views

Viewers also liked

Instal·lacions de l’habitatge by
Instal·lacions de l’habitatgeInstal·lacions de l’habitatge
Instal·lacions de l’habitatgeLaura
47.4K views117 slides
U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad] by
U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]
U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]Cristina Rodon
498 views5 slides
U4 habitatge by
U4 habitatgeU4 habitatge
U4 habitatgeCristina Rodon
9.5K views28 slides
Ptt digital [modo de compatibilidad] by
Ptt digital [modo de compatibilidad]Ptt digital [modo de compatibilidad]
Ptt digital [modo de compatibilidad]Cristina Rodon
689 views29 slides
Unitat 02 by
Unitat 02Unitat 02
Unitat 02Cristina Rodon
609 views37 slides
Oleohidraulica [modo de compatibilidad] by
Oleohidraulica [modo de compatibilidad]Oleohidraulica [modo de compatibilidad]
Oleohidraulica [modo de compatibilidad]Cristina Rodon
949 views13 slides

Viewers also liked(20)

Instal·lacions de l’habitatge by Laura
Instal·lacions de l’habitatgeInstal·lacions de l’habitatge
Instal·lacions de l’habitatge
Laura47.4K views
U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad] by Cristina Rodon
U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]
U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]
Cristina Rodon498 views
Ptt digital [modo de compatibilidad] by Cristina Rodon
Ptt digital [modo de compatibilidad]Ptt digital [modo de compatibilidad]
Ptt digital [modo de compatibilidad]
Cristina Rodon689 views
Oleohidraulica [modo de compatibilidad] by Cristina Rodon
Oleohidraulica [modo de compatibilidad]Oleohidraulica [modo de compatibilidad]
Oleohidraulica [modo de compatibilidad]
Cristina Rodon949 views
Unitat 3 (a) metalls [modo de compatibilidad] by Cristina Rodon
Unitat 3 (a) metalls [modo de compatibilidad]Unitat 3 (a) metalls [modo de compatibilidad]
Unitat 3 (a) metalls [modo de compatibilidad]
Cristina Rodon4K views
U6 mecanismes transmissio by Cristina Rodon
U6 mecanismes transmissioU6 mecanismes transmissio
U6 mecanismes transmissio
Cristina Rodon1.2K views
Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES by Cristina Rodon
Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES
Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES
Cristina Rodon25.2K views
Disseny i construcció d'un habitatge by Maria Bañeres
Disseny i construcció d'un habitatgeDisseny i construcció d'un habitatge
Disseny i construcció d'un habitatge
Maria Bañeres20.1K views
Pneumàtica i hidràulica (4t eso) by ireechin
Pneumàtica i hidràulica (4t eso)Pneumàtica i hidràulica (4t eso)
Pneumàtica i hidràulica (4t eso)
ireechin875 views
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblog by Cristina Rodon
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblogElaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblog
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblog
Cristina Rodon383 views
Unitat 3 forces, esforços i propietats by Cristina Rodon
Unitat 3 forces, esforços i propietatsUnitat 3 forces, esforços i propietats
Unitat 3 forces, esforços i propietats
Cristina Rodon39.1K views

Similar to Ptt pneumàtica

Oleohidraulica by
OleohidraulicaOleohidraulica
OleohidraulicaMarta Castañé
2.9K views27 slides
Oleohidraulica by
OleohidraulicaOleohidraulica
Oleohidraulicadubigis
1.3K views27 slides
Pneumatica by
PneumaticaPneumatica
Pneumaticagerard96
340 views13 slides
Oleohidraulica reworked by
Oleohidraulica reworkedOleohidraulica reworked
Oleohidraulica reworkedDavid Caparrós
1K views41 slides
Oleohidraulica reworked by
Oleohidraulica reworkedOleohidraulica reworked
Oleohidraulica reworkedDavid Caparrós
528 views40 slides
Unitat 3 oleohidràulica by
Unitat 3 oleohidràulicaUnitat 3 oleohidràulica
Unitat 3 oleohidràulicadavidsanz50
3.3K views62 slides

More from Cristina Rodon

Unitat 01 by
Unitat 01Unitat 01
Unitat 01Cristina Rodon
1.2K views20 slides
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3 by
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3Cristina Rodon
325 views15 slides
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1 by
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1Cristina Rodon
330 views8 slides
Centrals Productores d'Energia by
Centrals Productores d'EnergiaCentrals Productores d'Energia
Centrals Productores d'EnergiaCristina Rodon
28.2K views23 slides
Efectes corrent elèctric i màquines electromagnètiques by
Efectes corrent elèctric i màquines electromagnètiquesEfectes corrent elèctric i màquines electromagnètiques
Efectes corrent elèctric i màquines electromagnètiquesCristina Rodon
13.9K views15 slides
Unitat 5 (A) by
Unitat 5 (A)Unitat 5 (A)
Unitat 5 (A)Cristina Rodon
1.6K views38 slides

More from Cristina Rodon(7)

Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3 by Cristina Rodon
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3
Cristina Rodon325 views
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1 by Cristina Rodon
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1
Cristina Rodon330 views
Centrals Productores d'Energia by Cristina Rodon
Centrals Productores d'EnergiaCentrals Productores d'Energia
Centrals Productores d'Energia
Cristina Rodon28.2K views
Efectes corrent elèctric i màquines electromagnètiques by Cristina Rodon
Efectes corrent elèctric i màquines electromagnètiquesEfectes corrent elèctric i màquines electromagnètiques
Efectes corrent elèctric i màquines electromagnètiques
Cristina Rodon13.9K views

Ptt pneumàtica

 • 1. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 1 /42
 • 2. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. La pneumàtica i la El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics olehidràulica. Aplicacions Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics La pneumàtica i l’oleohidràulica. La pneumàtica és el conjunt de tècniques basades en la utilització de l aire l’aire comprimit, com a fluid transmissor d’energia, per a l’accionament de màquines i mecanismes. L’oleohidràulica és una tècnica similar a la pneumàtica, p p , però basada en la utilització d’oli mineral, com a fluid transmissor d’energia, per a l’accionament de màquines i mecanismes. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 2 /42
 • 3. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. La pneumàtica i la El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics olehidràulica. Aplicacions Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics La pneumàtica Perforadora d’aire comprimit German Sommeiller-1857 Canó pne màtic Ctesibios pneumàtic (més de 2000 anys d’antiguitat) Fre de disc d’un camió d’accionament pneumàtic. S’utilitza ppal. en camions, trens, autobusos i maquinària Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 3 /42
 • 4. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. La pneumàtica i la El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics olehidràulica. Aplicacions Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics Aplicacions pneumàtica martells i perforadors pneumàtics  eines de cargolar i descargolar  obertura de portes automàtiques atraccions de fira  frenat i suspensió de vehicles  pistoles per pintar manipuladors en plantes industrials de muntatge de cotxes etc cotxes, etc. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 4 /42
 • 5. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. La pneumàtica i la El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics olehidràulica. Aplicacions Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics La pneumàtica - No és perillós ja que no emet espurnes perillós, espurnes. Avantatges: - Es troba fàcilment disponible. - És un fluid net. - S’emmagatzema amb facilitat. g - Es desplaça amb rapidesa per l’interior de conduccions. - És car. Inconvenients: - Sorollós Primeres aplicacions a la història: Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 5 /42
 • 6. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. La pneumàtica i la El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics olehidràulica. Aplicacions Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics L’oleohidràulica. El francès Blaise Pascal (1653) precursor de la hidràulica: La pressió aplicada a un líquid contingut en un a p ess ó ap cada u qu d co t gut e u recipient es transmet per igual en totes les direccions. Principi Pascal: aprofitat pel mecànic Joseph B J h Bramah ( XVIII) construcció h (s. XVIII): t ió premsa hidràulica. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 6 /42
 • 7. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. La pneumàtica i la El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics olehidràulica. Aplicacions Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics Aplicacions oleohidràulica grues premses Elevadors - Fàcil regulació de la velocitat. - Transmissió de grans potències. Avantatges: - Control de la posició. - Reversibilitat dels accionaments. - Protecció del sistema. - Possibilitat d'arrencada i paro en càrrega. - Menys soroll que els sistemes d aire comprimit d’aire comprimit. Inconvenients: - Molt costosos econòmicament Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 7 /42
 • 8. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Els circuits pneumàtics consten, bàsicament, dels següents blocs funcionals: subministrament regulació i treball d’aire comprimit control Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 8 /42
 • 9. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Producció de l’aire comprimit (I) Els compressors són mecanismes rotatius moguts per motors elèctrics o tèrmics de combustió interna (de gasolina o diesel), la funció dels quals és aspirar aire a pressió atmosfèrica i comprimir-lo a una pressió més elevada. Representen l’element central d’una instal·lació productora d’aire comprimit d aire comprimit. Els compressors més utilitzats en el circuits industrials són els Grup de producció d’aire comprimit: compressors de normalment en una mateixa màquina pistó o èmbol èmbol. s integra compressor, s’integra el compressor el refrigerador i l’acumulador. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 9 /42
 • 10. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Producció de l’aire comprimit (II) Les característiques tècniques fonamentals d’un compressor són el cabal subministrat i la pressió. El cabal volumètric sol expressar-se en m3/s, en condicions normals de pressió i temperatura (p = 1 atm i t = 25ºC). La pressió representa els efectes que provoca una força que actua sobre una superfície. F on p = pressió en Pa (Pascal = N/m²). N/m ). p [Pa] F = força en N (Newton). A A = superfície en m². Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 10 /42
 • 11. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Producció de l’aire comprimit (III) L aire, L’aire, en ser comprimit, s’escalfa i cal refredar-lo fins a una s escalfa refredar lo temperatura pròxima a la temperatura ambient (25ºC). Un refrigerador és un tipus de bescanviador de calor format fonamentalment per una sèrie de tubs pels qual circula el fluid refrigerant, per exemple, aigua. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 11 /42
 • 12. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Producció de l’aire comprimit (IV) Dipòsits acumuladors o dipòsits (s’instal·len a la sortida dels refrigeradors):  emmagatzemar aire comprimit per f f t a les puntes de t i i it fer front l t d demanda de consum poder mantenir estable la pressió del circuit eliminar l possibles pulsacions originades pel compressor.  li i les ibl l i i i d l  han d’estar proveïts d’accessoris de protecció i control. les connexions entre el dipòsit i el compressor han de ser elàstiques per i là ti impedir l t di la transmissió d vibracions i ió de ib i Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 12 /42
 • 13. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Condicionament de l’aire comprimit (I) L’aire comprimit procedent del compressor no és convenient utilitzar-lo directament, sinó que prèviament: Netejar-lo Netejar lo de impureses nocives (pols brutícia aigua i oli arrossegat des del compressor) (pols, brutícia, Lubricar-lo Regular la pressió. pressió Operacions per realitzar aquest acondicionament: Assecament Filtració Regulació de pressió Lubrificació Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 13 /42
 • 14. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Condicionament de l’aire comprimit (II) Assecament per evitar l’oxidació ja que pot causar avaries l oxidació evitar el desgast excessiu de l’equip ja que la humitat arrossega l’oli lubricant present en l’aire, que com veuràs més endavant serveix per fer el greixat de les parts mòbils dels components pneumàtics. Es realitza mitjançant un assecador pneumàtic. Assecador d’absorció: l’aire entra per la part inferior, passa a través d’un material porós (per exemple diòxid de silici) que exemple, absorbeix la humitat. El material porós amb el temps perd les seves propietats d’absorció, per la qual cosa caldrà canviar-lo periòdicament. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 14 /42
 • 15. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Condicionament de l’aire comprimit (III) Filtratge Convé eliminar l i C é li i les impureses d l’ i per al b de l’aire l bon funcionament de la instal·lació La missió del filtre pneumàtic és, precisament, retenir aquestes impureses. t i t i Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 15 /42
 • 16. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Condicionament de l’aire comprimit (IV) Regulació de la pressió: L’aire comprimit d’una instal·lació pneumàtica ha de mantenir-se a una pressió constant, independentment de les fluctuacions de la xarxa i de les variacions de consum. El regulador de pressió (reductor de pressió) és l’element que regula automàticament la pressió de sortida, ajustant-la al valor seleccionat. La pressió de sortida sempre ha de ser inferior a la d entrada d’entrada per poder actuar correctament i fer la regulació regulació. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 16 /42
 • 17. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Condicionament de l’aire comprimit (V) Lubrificació: realitzar el greixat de les peces mòbils dels components pneumàtics per: disminuir la fricció  evitar l’oxidació. El lubrificador és el dispositiu que realitza aquesta funció. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 17 /42
 • 18. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Condicionament de l’aire comprimit (VI) Sovint, el conjunt d’elements que fan el condicionament de l’aire comprimit es troben formant un sol bloc modular homogeni (grup de condicionament d’aire) on es munten el filtre, el regulador i el lubrificador. Grup de condicionament d’aire Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 18 /42
 • 19. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Distribució de l’aire comprimit l aire La xarxa de distribució són les canalitzacions que connecten els diversos elements pneumàtics per les quals circula l’aire comprimit Característiques: dissenyat per a què la pèrdua de pressió sigui petita, dissenyat per a què no hi hagi pèrdua d’aire per fuites dissenyat d aire quantitat d’aigua present a la xarxa i als punts d’utilització sigui mínima. les canonades solen ser d’acer o coure, encara que darrerament són molt utilitzades les de polietilè i poliamida. hauran d’instal·lar-se de tal manera que el pendent en el sentit de circulació de l’aire sigui d’1 a 3%. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 19 /42
 • 20. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Producció i condicionament de l’aire comprimit Esquema d’un conjunt de producció i tractament de d’aire comprimit q j p p Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 20 /42
 • 21. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics pneumàtics control bàsics Actuadors pneumàtics En una instal·lació pneumàtica els receptors són anomenats actuadors pneumàtics o elements de treball i la seva funció és transformar l’energia pneumàtica de l’aire comprimit en treball mecànic per a l’accionament de l aire l accionament màquines i mecanismes. Els actuadors pneumàtics es classifiquen, segons la forma en què realitzen el treball, en: cilindres (fan el treball en forma rectilínia), ( ), actuadors de gir (proporcionen moviments angulars) motors rotatius (generen moviment rotatiu). Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 21 /42
 • 22. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics pneumàtics control bàsics Cilindres El cilindres tenen dos paràmetres principals: La secció A=p·r2. La cursa és la distància entre les dues posicions extremes de l’èmbol. El principal avantatge de la utilització de l’aire comprimit per accionar cilindres és la seva gran velocitat d’accionament. L La regulació de velocitat, molt necessària a la pràctica, s’aconsegueix mitjançant reguladors o estranguladors de cabal En el mercat es divideixen en tres grans categories, en funció del seu accionament i de la forma en què realitzen el treball: cilindres de simple efecte, cilindres de doble efecte i cilindres especials. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 22 /42
 • 23. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics pneumàtics control bàsics Cilindre de simple efecte. entrada d’aire Només té una entrada de pressió Desenvolupa l’esforç en un únic sentit, és a dir, el desplaçament de l’èmbol degut a la pressió de l’aire comprimit té lloc en un únic sentit. El retorn a l seva posició i i i l es realitza per mitjà t la i ió inicial lit itjà d’una molla recuperadora que porta el cilindre incorporada o bé per l’acció de forces exteriors. l acció Per regla general, la cursa d’aquests cilindres no supera els 100 mm, són de petit diàmetre i consumeixen poc aire. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 23 /42
 • 24. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics pneumàtics control bàsics Cilindre de doble efecte. L aire L’aire comprimit realitza el treball en els dos sentits del moviment . Avantatges: permeten realitzar el treball en ambdós sentits, no es perd força en no haver de comprimir cap molla i aprofita tota la longitud del cos del cilindre com a cursa útil. Inconvenient que consumeixen una doble quantitat d’aire. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 24 /42
 • 25. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics pneumàtics control bàsics Actuadors de gir Avui dia els actuadors de gir, emprats quan es necessita un accionament angular Un altre element cada cop més popular és la pinça pneumàtica, molt aplicada en sectors en plena expansió com la robòtica i la manipulació. Actuador de gir Pinça pneumàtica Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 25 /42
 • 26. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics pneumàtics control bàsics Motors pneumàtics Els motors pneumàtics transformen l’energia pneumàtica en energia mecànica de rotació, en un procés p similar i invers al de la compressió. L’avantatge d’aquests motors respecte dels elèctrics convencionals és que són insensibles a la calor, la pols, la humitat i les vibracions, a més d’oferir una millor solució en ambients explosius. Inconvenient és que tenen un major cost energètic energètic. El tipus més utilitzat és el motor de paletes: s’usa molt en eines manuals Motor de paletes Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 26 /42
 • 27. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics Elements de regulació i control En una instal·lació pneumàtica o oleohidràulica és necessari comandar, regular i controlar la pressió, el cabal i el sentit de circulació del fluid Els elements més importants que ens ho permeten de fer són: les vàlvules distribuïdores, les vàlvules de control regulació i els captadors de senyal. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 27 /42
 • 28. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació ii regulació pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control control bàsics Vàlvules distribuidores : conegudes també com a vàlvules de control direccional, són les encarregades de governar l’arrencada, l’aturada i el sentit del flux en un circuit pneumàtic o oleohidràulic. Una vàlvula distribuïdora es designa per mitjà de dues xifres: la primera indica el nombre de vies  la segona el nombre de posicions. Ex.: una vàlvula 3/2 vol dir que posseeix tres vies i dues posicions de maniobra. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 28 /42
 • 29. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i i regulació pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control control bàsics Representació gràfica de les vàlvules distribuïdores. Símbols de vàlvules distribuïdores ( ISO-CETOP) Només obren i tanquen Accionen circuit i it cilindres de doble efecte Accionen cilindres de simple efecte Simbols de vàlvules distribuidores Tipus de comandament de les vàlvules Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 29 /42
 • 30. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i i regulació pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control control bàsics Vàlvules de control i regulació Les vàlvules de control, regulació i bloqueig, dins de les limitacions que imposen l’energia pneumàtica i oleohidràulica, permeten d’ajustar les velocitats de desplaçament dels actuadors (cilindres, actuadors de gir i motors rotatius) i regular la seva força. força Dins d un d’un circuit pneumàtic/oleohidràulic fan les funcions d’elements de comandament Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 30 /42
 • 31. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i i regulació pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control control bàsics Vàlvules unidireccionals. Són un tipus particular de vàlvules de control que permeten la circulació del flux de fluid en un únic sentit, evitant-ne el pas en sentit invers. Les més utilitzades en sistemes pneumàtics i oleohidràulics són les vàlvules antiretorn. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 31 /42
 • 32. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i i regulació pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control control bàsics Vàlvules reguladores de cabal. Sovint és necessari modificar la velocitat dels elements de treball. Per aconseguir-ho s’utilitzen les vàlvules reguladores de cabal, que varien la velocitat dels actuadors i regulen el cabal d’alimentació. Aquestes vàlvules es poden dividir en dos grups: bidireccionals i unidireccionals. Vàlvula reguladora unidireccional Vàlvula reguladora bidireccional Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 32 /42
 • 33. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i i regulació pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control control bàsics Vàlvules reguladores de pressió. Tenen com a objectiu reduir la pressió d’entrada fins un valor d entrada inferior regulable de sortida. Vàlvules limitadores de pressió. Se les anomena també vàlvules de seguretat i són un element de seguretat en una instal·lació pneumàtica/oleohidràulica. Impedeixen superar la pressió màxima permesa pel sistema. Vàlvules d’escapament ràpid. Són vàlvules destinades accelerar la velocitat dels cilindres cilindres, assegurant l’escapament directe a l’atmosfera o al dipòsit, sense retencions del fluid contingut en el cilindre. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 33 /42
 • 34. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i i regulació pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control control bàsics Vàlvules selectores de circuit. Són elements que permeten obtenir a la sortida un senyal procedent indistintament de dos p punts d’entrada diferents. Compleixen la funció lògica “O” (OR) de dues entrades. Vàlvules de simultaneïtat. Compleixen la funció lògica “Y” (AND). Disposen de dues connexions d’entrada i una de sortida. Només s’obtindrà senyal pneumàtic o oleohidràulic a la sortida si hi ha pressió, simultàniament, a les dues entrades. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 34 /42
 • 35. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i i regulació pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control control bàsics Els captadors de senyal són dispositius (sensors i detectors) encarregats de captar informació en un determinat moment i transmetre-la a l’equip pneumàtic/oloehidràulic. En un sistema automàtic són els elements capaços de detectar, per exemple, la posició de cilindres, actuadors o fenòmens del sistema (pas d’una peça, presència de producte, etc.), així com de captar magnituds físiques (pressió, etc.). Vídeo Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 35 /42
 • 36. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics Circuits pneumàtics bàsics Cristina Rodon Balmaña Aplicacions pneumàtiques Departament de Tecnologia 36 /42
 • 37. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics Així doncs, un esquema amb 2 actuadors, com el de l’exemple de la premsa per a embotició, estarà format per dos grups: grup 1 L’esquema pneumàtic. i grup 2. Els elements de treball es representen en posició Els elements de treball (cilindres) es numeren amb aquest ordre: horitzontal. Els circuits es dibuixen en la posició de 1.0, 2.0... , repòs o inicial. Els òrgans de govern (vàlvules distribuïdores): 1.1, 2.1... Els captadors d’informació (sensors, captadors de posició, etc.) Els captadors de posició es col·loquen a sota i a prop p p q p p es numeren amb 1.2, 1.3, 1.4..., 2.2, 2.3, 2.4... del òrgans de govern que actuïn. La primera xifra indica el grup i la segona, l’element dins del grup. En el lloc que ocupen en el circuit on són accionats Amb 0.1, 0.2... s’indiquen els elements auxiliars (regulador de s’ha de dibuixar una línia amb la referència de pressió, filtre, lubrificador, etc.) i amb 1.02, 1.03..., 2.02, 2.03... els l’element. elements de regulació (regulador de cabal, vàlvula selectora, g ( g , , vàlvula de simultaneïtat, etc.). A més d’aquestes denominacions, és convenient assignar a Exemple de l’esquema funcional de la premsa per a embotició. cadascun dels actuadors una lletra majúscula majúscula. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 37 /42
 • 38. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics Representació esquemàtica d’una premsa per a embotició d’ b ti ió Quadre de seqüència de moviments Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 38 /42
 • 39. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics bàsics Circuits pneumàtic premsa embotició (pàg. 98) /42
 • 40. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics bàsics Comandament directe i indirecte d’un cilindre (pàg. 99) Sovint, no convé o no es pot governar un cilindre directament, ja sigui perquè és molt gran i, per tant, serà necessària una gran força de comandament, perquè el comandament h d’ l d t ha d’ocupar poc espai, o simplement perquè l solució i i l t è la l ió d’automatització adoptada ho impedeix. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 40 /42
 • 41. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics bàsics Circuits pneumàtic d’estampació (pàg. 101) 2.2 22 2.3 23 Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 41 /42
 • 42. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics bàsics Sistema pneumàtic de transport de peces (pàg. 103) Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 42 /42