Successfully reported this slideshow.

Ptt pneumàtica

0

Share

Loading in …3
×
1 of 42
1 of 42

Ptt pneumàtica

0

Share

Download to read offline

 1. 1. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 1 /42
 2. 2. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. La pneumàtica i la El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics olehidràulica. Aplicacions Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics La pneumàtica i l’oleohidràulica. La pneumàtica és el conjunt de tècniques basades en la utilització de l aire l’aire comprimit, com a fluid transmissor d’energia, per a l’accionament de màquines i mecanismes. L’oleohidràulica és una tècnica similar a la pneumàtica, p p , però basada en la utilització d’oli mineral, com a fluid transmissor d’energia, per a l’accionament de màquines i mecanismes. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 2 /42
 3. 3. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. La pneumàtica i la El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics olehidràulica. Aplicacions Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics La pneumàtica Perforadora d’aire comprimit German Sommeiller-1857 Canó pne màtic Ctesibios pneumàtic (més de 2000 anys d’antiguitat) Fre de disc d’un camió d’accionament pneumàtic. S’utilitza ppal. en camions, trens, autobusos i maquinària Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 3 /42
 4. 4. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. La pneumàtica i la El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics olehidràulica. Aplicacions Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics Aplicacions pneumàtica martells i perforadors pneumàtics  eines de cargolar i descargolar  obertura de portes automàtiques atraccions de fira  frenat i suspensió de vehicles  pistoles per pintar manipuladors en plantes industrials de muntatge de cotxes etc cotxes, etc. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 4 /42
 5. 5. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. La pneumàtica i la El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics olehidràulica. Aplicacions Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics La pneumàtica - No és perillós ja que no emet espurnes perillós, espurnes. Avantatges: - Es troba fàcilment disponible. - És un fluid net. - S’emmagatzema amb facilitat. g - Es desplaça amb rapidesa per l’interior de conduccions. - És car. Inconvenients: - Sorollós Primeres aplicacions a la història: Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 5 /42
 6. 6. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. La pneumàtica i la El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics olehidràulica. Aplicacions Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics L’oleohidràulica. El francès Blaise Pascal (1653) precursor de la hidràulica: La pressió aplicada a un líquid contingut en un a p ess ó ap cada u qu d co t gut e u recipient es transmet per igual en totes les direccions. Principi Pascal: aprofitat pel mecànic Joseph B J h Bramah ( XVIII) construcció h (s. XVIII): t ió premsa hidràulica. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 6 /42
 7. 7. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. La pneumàtica i la El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics olehidràulica. Aplicacions Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics Aplicacions oleohidràulica grues premses Elevadors - Fàcil regulació de la velocitat. - Transmissió de grans potències. Avantatges: - Control de la posició. - Reversibilitat dels accionaments. - Protecció del sistema. - Possibilitat d'arrencada i paro en càrrega. - Menys soroll que els sistemes d aire comprimit d’aire comprimit. Inconvenients: - Molt costosos econòmicament Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 7 /42
 8. 8. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Els circuits pneumàtics consten, bàsicament, dels següents blocs funcionals: subministrament regulació i treball d’aire comprimit control Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 8 /42
 9. 9. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Producció de l’aire comprimit (I) Els compressors són mecanismes rotatius moguts per motors elèctrics o tèrmics de combustió interna (de gasolina o diesel), la funció dels quals és aspirar aire a pressió atmosfèrica i comprimir-lo a una pressió més elevada. Representen l’element central d’una instal·lació productora d’aire comprimit d aire comprimit. Els compressors més utilitzats en el circuits industrials són els Grup de producció d’aire comprimit: compressors de normalment en una mateixa màquina pistó o èmbol èmbol. s integra compressor, s’integra el compressor el refrigerador i l’acumulador. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 9 /42
 10. 10. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Producció de l’aire comprimit (II) Les característiques tècniques fonamentals d’un compressor són el cabal subministrat i la pressió. El cabal volumètric sol expressar-se en m3/s, en condicions normals de pressió i temperatura (p = 1 atm i t = 25ºC). La pressió representa els efectes que provoca una força que actua sobre una superfície. F on p = pressió en Pa (Pascal = N/m²). N/m ). p [Pa] F = força en N (Newton). A A = superfície en m². Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 10 /42
 11. 11. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Producció de l’aire comprimit (III) L aire, L’aire, en ser comprimit, s’escalfa i cal refredar-lo fins a una s escalfa refredar lo temperatura pròxima a la temperatura ambient (25ºC). Un refrigerador és un tipus de bescanviador de calor format fonamentalment per una sèrie de tubs pels qual circula el fluid refrigerant, per exemple, aigua. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 11 /42
 12. 12. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Producció de l’aire comprimit (IV) Dipòsits acumuladors o dipòsits (s’instal·len a la sortida dels refrigeradors):  emmagatzemar aire comprimit per f f t a les puntes de t i i it fer front l t d demanda de consum poder mantenir estable la pressió del circuit eliminar l possibles pulsacions originades pel compressor.  li i les ibl l i i i d l  han d’estar proveïts d’accessoris de protecció i control. les connexions entre el dipòsit i el compressor han de ser elàstiques per i là ti impedir l t di la transmissió d vibracions i ió de ib i Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 12 /42
 13. 13. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Condicionament de l’aire comprimit (I) L’aire comprimit procedent del compressor no és convenient utilitzar-lo directament, sinó que prèviament: Netejar-lo Netejar lo de impureses nocives (pols brutícia aigua i oli arrossegat des del compressor) (pols, brutícia, Lubricar-lo Regular la pressió. pressió Operacions per realitzar aquest acondicionament: Assecament Filtració Regulació de pressió Lubrificació Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 13 /42
 14. 14. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Condicionament de l’aire comprimit (II) Assecament per evitar l’oxidació ja que pot causar avaries l oxidació evitar el desgast excessiu de l’equip ja que la humitat arrossega l’oli lubricant present en l’aire, que com veuràs més endavant serveix per fer el greixat de les parts mòbils dels components pneumàtics. Es realitza mitjançant un assecador pneumàtic. Assecador d’absorció: l’aire entra per la part inferior, passa a través d’un material porós (per exemple diòxid de silici) que exemple, absorbeix la humitat. El material porós amb el temps perd les seves propietats d’absorció, per la qual cosa caldrà canviar-lo periòdicament. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 14 /42
 15. 15. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Condicionament de l’aire comprimit (III) Filtratge Convé eliminar l i C é li i les impureses d l’ i per al b de l’aire l bon funcionament de la instal·lació La missió del filtre pneumàtic és, precisament, retenir aquestes impureses. t i t i Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 15 /42
 16. 16. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Condicionament de l’aire comprimit (IV) Regulació de la pressió: L’aire comprimit d’una instal·lació pneumàtica ha de mantenir-se a una pressió constant, independentment de les fluctuacions de la xarxa i de les variacions de consum. El regulador de pressió (reductor de pressió) és l’element que regula automàticament la pressió de sortida, ajustant-la al valor seleccionat. La pressió de sortida sempre ha de ser inferior a la d entrada d’entrada per poder actuar correctament i fer la regulació regulació. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 16 /42
 17. 17. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Condicionament de l’aire comprimit (V) Lubrificació: realitzar el greixat de les peces mòbils dels components pneumàtics per: disminuir la fricció  evitar l’oxidació. El lubrificador és el dispositiu que realitza aquesta funció. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 17 /42
 18. 18. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Condicionament de l’aire comprimit (VI) Sovint, el conjunt d’elements que fan el condicionament de l’aire comprimit es troben formant un sol bloc modular homogeni (grup de condicionament d’aire) on es munten el filtre, el regulador i el lubrificador. Grup de condicionament d’aire Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 18 /42
 19. 19. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Distribució de l’aire comprimit l aire La xarxa de distribució són les canalitzacions que connecten els diversos elements pneumàtics per les quals circula l’aire comprimit Característiques: dissenyat per a què la pèrdua de pressió sigui petita, dissenyat per a què no hi hagi pèrdua d’aire per fuites dissenyat d aire quantitat d’aigua present a la xarxa i als punts d’utilització sigui mínima. les canonades solen ser d’acer o coure, encara que darrerament són molt utilitzades les de polietilè i poliamida. hauran d’instal·lar-se de tal manera que el pendent en el sentit de circulació de l’aire sigui d’1 a 3%. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 19 /42
 20. 20. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Producció i condicionament de l’aire comprimit Esquema d’un conjunt de producció i tractament de d’aire comprimit q j p p Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 20 /42
 21. 21. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics pneumàtics control bàsics Actuadors pneumàtics En una instal·lació pneumàtica els receptors són anomenats actuadors pneumàtics o elements de treball i la seva funció és transformar l’energia pneumàtica de l’aire comprimit en treball mecànic per a l’accionament de l aire l accionament màquines i mecanismes. Els actuadors pneumàtics es classifiquen, segons la forma en què realitzen el treball, en: cilindres (fan el treball en forma rectilínia), ( ), actuadors de gir (proporcionen moviments angulars) motors rotatius (generen moviment rotatiu). Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 21 /42
 22. 22. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics pneumàtics control bàsics Cilindres El cilindres tenen dos paràmetres principals: La secció A=p·r2. La cursa és la distància entre les dues posicions extremes de l’èmbol. El principal avantatge de la utilització de l’aire comprimit per accionar cilindres és la seva gran velocitat d’accionament. L La regulació de velocitat, molt necessària a la pràctica, s’aconsegueix mitjançant reguladors o estranguladors de cabal En el mercat es divideixen en tres grans categories, en funció del seu accionament i de la forma en què realitzen el treball: cilindres de simple efecte, cilindres de doble efecte i cilindres especials. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 22 /42
 23. 23. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics pneumàtics control bàsics Cilindre de simple efecte. entrada d’aire Només té una entrada de pressió Desenvolupa l’esforç en un únic sentit, és a dir, el desplaçament de l’èmbol degut a la pressió de l’aire comprimit té lloc en un únic sentit. El retorn a l seva posició i i i l es realitza per mitjà t la i ió inicial lit itjà d’una molla recuperadora que porta el cilindre incorporada o bé per l’acció de forces exteriors. l acció Per regla general, la cursa d’aquests cilindres no supera els 100 mm, són de petit diàmetre i consumeixen poc aire. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 23 /42
 24. 24. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics pneumàtics control bàsics Cilindre de doble efecte. L aire L’aire comprimit realitza el treball en els dos sentits del moviment . Avantatges: permeten realitzar el treball en ambdós sentits, no es perd força en no haver de comprimir cap molla i aprofita tota la longitud del cos del cilindre com a cursa útil. Inconvenient que consumeixen una doble quantitat d’aire. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 24 /42
 25. 25. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics pneumàtics control bàsics Actuadors de gir Avui dia els actuadors de gir, emprats quan es necessita un accionament angular Un altre element cada cop més popular és la pinça pneumàtica, molt aplicada en sectors en plena expansió com la robòtica i la manipulació. Actuador de gir Pinça pneumàtica Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 25 /42
 26. 26. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics pneumàtics control bàsics Motors pneumàtics Els motors pneumàtics transformen l’energia pneumàtica en energia mecànica de rotació, en un procés p similar i invers al de la compressió. L’avantatge d’aquests motors respecte dels elèctrics convencionals és que són insensibles a la calor, la pols, la humitat i les vibracions, a més d’oferir una millor solució en ambients explosius. Inconvenient és que tenen un major cost energètic energètic. El tipus més utilitzat és el motor de paletes: s’usa molt en eines manuals Motor de paletes Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 26 /42
 27. 27. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics Elements de regulació i control En una instal·lació pneumàtica o oleohidràulica és necessari comandar, regular i controlar la pressió, el cabal i el sentit de circulació del fluid Els elements més importants que ens ho permeten de fer són: les vàlvules distribuïdores, les vàlvules de control regulació i els captadors de senyal. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 27 /42
 28. 28. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació ii regulació pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control control bàsics Vàlvules distribuidores : conegudes també com a vàlvules de control direccional, són les encarregades de governar l’arrencada, l’aturada i el sentit del flux en un circuit pneumàtic o oleohidràulic. Una vàlvula distribuïdora es designa per mitjà de dues xifres: la primera indica el nombre de vies  la segona el nombre de posicions. Ex.: una vàlvula 3/2 vol dir que posseeix tres vies i dues posicions de maniobra. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 28 /42
 29. 29. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i i regulació pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control control bàsics Representació gràfica de les vàlvules distribuïdores. Símbols de vàlvules distribuïdores ( ISO-CETOP) Només obren i tanquen Accionen circuit i it cilindres de doble efecte Accionen cilindres de simple efecte Simbols de vàlvules distribuidores Tipus de comandament de les vàlvules Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 29 /42
 30. 30. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i i regulació pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control control bàsics Vàlvules de control i regulació Les vàlvules de control, regulació i bloqueig, dins de les limitacions que imposen l’energia pneumàtica i oleohidràulica, permeten d’ajustar les velocitats de desplaçament dels actuadors (cilindres, actuadors de gir i motors rotatius) i regular la seva força. força Dins d un d’un circuit pneumàtic/oleohidràulic fan les funcions d’elements de comandament Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 30 /42
 31. 31. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i i regulació pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control control bàsics Vàlvules unidireccionals. Són un tipus particular de vàlvules de control que permeten la circulació del flux de fluid en un únic sentit, evitant-ne el pas en sentit invers. Les més utilitzades en sistemes pneumàtics i oleohidràulics són les vàlvules antiretorn. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 31 /42
 32. 32. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i i regulació pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control control bàsics Vàlvules reguladores de cabal. Sovint és necessari modificar la velocitat dels elements de treball. Per aconseguir-ho s’utilitzen les vàlvules reguladores de cabal, que varien la velocitat dels actuadors i regulen el cabal d’alimentació. Aquestes vàlvules es poden dividir en dos grups: bidireccionals i unidireccionals. Vàlvula reguladora unidireccional Vàlvula reguladora bidireccional Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 32 /42
 33. 33. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i i regulació pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control control bàsics Vàlvules reguladores de pressió. Tenen com a objectiu reduir la pressió d’entrada fins un valor d entrada inferior regulable de sortida. Vàlvules limitadores de pressió. Se les anomena també vàlvules de seguretat i són un element de seguretat en una instal·lació pneumàtica/oleohidràulica. Impedeixen superar la pressió màxima permesa pel sistema. Vàlvules d’escapament ràpid. Són vàlvules destinades accelerar la velocitat dels cilindres cilindres, assegurant l’escapament directe a l’atmosfera o al dipòsit, sense retencions del fluid contingut en el cilindre. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 33 /42
 34. 34. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i i regulació pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control control bàsics Vàlvules selectores de circuit. Són elements que permeten obtenir a la sortida un senyal procedent indistintament de dos p punts d’entrada diferents. Compleixen la funció lògica “O” (OR) de dues entrades. Vàlvules de simultaneïtat. Compleixen la funció lògica “Y” (AND). Disposen de dues connexions d’entrada i una de sortida. Només s’obtindrà senyal pneumàtic o oleohidràulic a la sortida si hi ha pressió, simultàniament, a les dues entrades. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 34 /42
 35. 35. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i i regulació pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control control bàsics Els captadors de senyal són dispositius (sensors i detectors) encarregats de captar informació en un determinat moment i transmetre-la a l’equip pneumàtic/oloehidràulic. En un sistema automàtic són els elements capaços de detectar, per exemple, la posició de cilindres, actuadors o fenòmens del sistema (pas d’una peça, presència de producte, etc.), així com de captar magnituds físiques (pressió, etc.). Vídeo Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 35 /42
 36. 36. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics Circuits pneumàtics bàsics Cristina Rodon Balmaña Aplicacions pneumàtiques Departament de Tecnologia 36 /42
 37. 37. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics Així doncs, un esquema amb 2 actuadors, com el de l’exemple de la premsa per a embotició, estarà format per dos grups: grup 1 L’esquema pneumàtic. i grup 2. Els elements de treball es representen en posició Els elements de treball (cilindres) es numeren amb aquest ordre: horitzontal. Els circuits es dibuixen en la posició de 1.0, 2.0... , repòs o inicial. Els òrgans de govern (vàlvules distribuïdores): 1.1, 2.1... Els captadors d’informació (sensors, captadors de posició, etc.) Els captadors de posició es col·loquen a sota i a prop p p q p p es numeren amb 1.2, 1.3, 1.4..., 2.2, 2.3, 2.4... del òrgans de govern que actuïn. La primera xifra indica el grup i la segona, l’element dins del grup. En el lloc que ocupen en el circuit on són accionats Amb 0.1, 0.2... s’indiquen els elements auxiliars (regulador de s’ha de dibuixar una línia amb la referència de pressió, filtre, lubrificador, etc.) i amb 1.02, 1.03..., 2.02, 2.03... els l’element. elements de regulació (regulador de cabal, vàlvula selectora, g ( g , , vàlvula de simultaneïtat, etc.). A més d’aquestes denominacions, és convenient assignar a Exemple de l’esquema funcional de la premsa per a embotició. cadascun dels actuadors una lletra majúscula majúscula. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 37 /42
 38. 38. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics Representació esquemàtica d’una premsa per a embotició d’ b ti ió Quadre de seqüència de moviments Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 38 /42
 39. 39. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics bàsics Circuits pneumàtic premsa embotició (pàg. 98) /42
 40. 40. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics bàsics Comandament directe i indirecte d’un cilindre (pàg. 99) Sovint, no convé o no es pot governar un cilindre directament, ja sigui perquè és molt gran i, per tant, serà necessària una gran força de comandament, perquè el comandament h d’ l d t ha d’ocupar poc espai, o simplement perquè l solució i i l t è la l ió d’automatització adoptada ho impedeix. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 40 /42
 41. 41. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics bàsics Circuits pneumàtic d’estampació (pàg. 101) 2.2 22 2.3 23 Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 41 /42
 42. 42. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics bàsics Sistema pneumàtic de transport de peces (pàg. 103) Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 42 /42
 1. 1. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 1 /42
 2. 2. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. La pneumàtica i la El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics olehidràulica. Aplicacions Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics La pneumàtica i l’oleohidràulica. La pneumàtica és el conjunt de tècniques basades en la utilització de l aire l’aire comprimit, com a fluid transmissor d’energia, per a l’accionament de màquines i mecanismes. L’oleohidràulica és una tècnica similar a la pneumàtica, p p , però basada en la utilització d’oli mineral, com a fluid transmissor d’energia, per a l’accionament de màquines i mecanismes. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 2 /42
 3. 3. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. La pneumàtica i la El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics olehidràulica. Aplicacions Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics La pneumàtica Perforadora d’aire comprimit German Sommeiller-1857 Canó pne màtic Ctesibios pneumàtic (més de 2000 anys d’antiguitat) Fre de disc d’un camió d’accionament pneumàtic. S’utilitza ppal. en camions, trens, autobusos i maquinària Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 3 /42
 4. 4. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. La pneumàtica i la El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics olehidràulica. Aplicacions Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics Aplicacions pneumàtica martells i perforadors pneumàtics  eines de cargolar i descargolar  obertura de portes automàtiques atraccions de fira  frenat i suspensió de vehicles  pistoles per pintar manipuladors en plantes industrials de muntatge de cotxes etc cotxes, etc. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 4 /42
 5. 5. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. La pneumàtica i la El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics olehidràulica. Aplicacions Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics La pneumàtica - No és perillós ja que no emet espurnes perillós, espurnes. Avantatges: - Es troba fàcilment disponible. - És un fluid net. - S’emmagatzema amb facilitat. g - Es desplaça amb rapidesa per l’interior de conduccions. - És car. Inconvenients: - Sorollós Primeres aplicacions a la història: Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 5 /42
 6. 6. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. La pneumàtica i la El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics olehidràulica. Aplicacions Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics L’oleohidràulica. El francès Blaise Pascal (1653) precursor de la hidràulica: La pressió aplicada a un líquid contingut en un a p ess ó ap cada u qu d co t gut e u recipient es transmet per igual en totes les direccions. Principi Pascal: aprofitat pel mecànic Joseph B J h Bramah ( XVIII) construcció h (s. XVIII): t ió premsa hidràulica. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 6 /42
 7. 7. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. La pneumàtica i la El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics olehidràulica. Aplicacions Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics Aplicacions oleohidràulica grues premses Elevadors - Fàcil regulació de la velocitat. - Transmissió de grans potències. Avantatges: - Control de la posició. - Reversibilitat dels accionaments. - Protecció del sistema. - Possibilitat d'arrencada i paro en càrrega. - Menys soroll que els sistemes d aire comprimit d’aire comprimit. Inconvenients: - Molt costosos econòmicament Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 7 /42
 8. 8. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Els circuits pneumàtics consten, bàsicament, dels següents blocs funcionals: subministrament regulació i treball d’aire comprimit control Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 8 /42
 9. 9. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Producció de l’aire comprimit (I) Els compressors són mecanismes rotatius moguts per motors elèctrics o tèrmics de combustió interna (de gasolina o diesel), la funció dels quals és aspirar aire a pressió atmosfèrica i comprimir-lo a una pressió més elevada. Representen l’element central d’una instal·lació productora d’aire comprimit d aire comprimit. Els compressors més utilitzats en el circuits industrials són els Grup de producció d’aire comprimit: compressors de normalment en una mateixa màquina pistó o èmbol èmbol. s integra compressor, s’integra el compressor el refrigerador i l’acumulador. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 9 /42
 10. 10. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Producció de l’aire comprimit (II) Les característiques tècniques fonamentals d’un compressor són el cabal subministrat i la pressió. El cabal volumètric sol expressar-se en m3/s, en condicions normals de pressió i temperatura (p = 1 atm i t = 25ºC). La pressió representa els efectes que provoca una força que actua sobre una superfície. F on p = pressió en Pa (Pascal = N/m²). N/m ). p [Pa] F = força en N (Newton). A A = superfície en m². Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 10 /42
 11. 11. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Producció de l’aire comprimit (III) L aire, L’aire, en ser comprimit, s’escalfa i cal refredar-lo fins a una s escalfa refredar lo temperatura pròxima a la temperatura ambient (25ºC). Un refrigerador és un tipus de bescanviador de calor format fonamentalment per una sèrie de tubs pels qual circula el fluid refrigerant, per exemple, aigua. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 11 /42
 12. 12. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Producció de l’aire comprimit (IV) Dipòsits acumuladors o dipòsits (s’instal·len a la sortida dels refrigeradors):  emmagatzemar aire comprimit per f f t a les puntes de t i i it fer front l t d demanda de consum poder mantenir estable la pressió del circuit eliminar l possibles pulsacions originades pel compressor.  li i les ibl l i i i d l  han d’estar proveïts d’accessoris de protecció i control. les connexions entre el dipòsit i el compressor han de ser elàstiques per i là ti impedir l t di la transmissió d vibracions i ió de ib i Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 12 /42
 13. 13. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Condicionament de l’aire comprimit (I) L’aire comprimit procedent del compressor no és convenient utilitzar-lo directament, sinó que prèviament: Netejar-lo Netejar lo de impureses nocives (pols brutícia aigua i oli arrossegat des del compressor) (pols, brutícia, Lubricar-lo Regular la pressió. pressió Operacions per realitzar aquest acondicionament: Assecament Filtració Regulació de pressió Lubrificació Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 13 /42
 14. 14. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Condicionament de l’aire comprimit (II) Assecament per evitar l’oxidació ja que pot causar avaries l oxidació evitar el desgast excessiu de l’equip ja que la humitat arrossega l’oli lubricant present en l’aire, que com veuràs més endavant serveix per fer el greixat de les parts mòbils dels components pneumàtics. Es realitza mitjançant un assecador pneumàtic. Assecador d’absorció: l’aire entra per la part inferior, passa a través d’un material porós (per exemple diòxid de silici) que exemple, absorbeix la humitat. El material porós amb el temps perd les seves propietats d’absorció, per la qual cosa caldrà canviar-lo periòdicament. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 14 /42
 15. 15. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Condicionament de l’aire comprimit (III) Filtratge Convé eliminar l i C é li i les impureses d l’ i per al b de l’aire l bon funcionament de la instal·lació La missió del filtre pneumàtic és, precisament, retenir aquestes impureses. t i t i Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 15 /42
 16. 16. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Condicionament de l’aire comprimit (IV) Regulació de la pressió: L’aire comprimit d’una instal·lació pneumàtica ha de mantenir-se a una pressió constant, independentment de les fluctuacions de la xarxa i de les variacions de consum. El regulador de pressió (reductor de pressió) és l’element que regula automàticament la pressió de sortida, ajustant-la al valor seleccionat. La pressió de sortida sempre ha de ser inferior a la d entrada d’entrada per poder actuar correctament i fer la regulació regulació. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 16 /42
 17. 17. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Condicionament de l’aire comprimit (V) Lubrificació: realitzar el greixat de les peces mòbils dels components pneumàtics per: disminuir la fricció  evitar l’oxidació. El lubrificador és el dispositiu que realitza aquesta funció. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 17 /42
 18. 18. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Condicionament de l’aire comprimit (VI) Sovint, el conjunt d’elements que fan el condicionament de l’aire comprimit es troben formant un sol bloc modular homogeni (grup de condicionament d’aire) on es munten el filtre, el regulador i el lubrificador. Grup de condicionament d’aire Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 18 /42
 19. 19. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Distribució de l’aire comprimit l aire La xarxa de distribució són les canalitzacions que connecten els diversos elements pneumàtics per les quals circula l’aire comprimit Característiques: dissenyat per a què la pèrdua de pressió sigui petita, dissenyat per a què no hi hagi pèrdua d’aire per fuites dissenyat d aire quantitat d’aigua present a la xarxa i als punts d’utilització sigui mínima. les canonades solen ser d’acer o coure, encara que darrerament són molt utilitzades les de polietilè i poliamida. hauran d’instal·lar-se de tal manera que el pendent en el sentit de circulació de l’aire sigui d’1 a 3%. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 19 /42
 20. 20. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuitcircuit El pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions pneumàtic. Elements bàsics pneumàtics Elements bàsics control bàsics Producció i condicionament de l’aire comprimit Esquema d’un conjunt de producció i tractament de d’aire comprimit q j p p Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 20 /42
 21. 21. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics pneumàtics control bàsics Actuadors pneumàtics En una instal·lació pneumàtica els receptors són anomenats actuadors pneumàtics o elements de treball i la seva funció és transformar l’energia pneumàtica de l’aire comprimit en treball mecànic per a l’accionament de l aire l accionament màquines i mecanismes. Els actuadors pneumàtics es classifiquen, segons la forma en què realitzen el treball, en: cilindres (fan el treball en forma rectilínia), ( ), actuadors de gir (proporcionen moviments angulars) motors rotatius (generen moviment rotatiu). Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 21 /42
 22. 22. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics pneumàtics control bàsics Cilindres El cilindres tenen dos paràmetres principals: La secció A=p·r2. La cursa és la distància entre les dues posicions extremes de l’èmbol. El principal avantatge de la utilització de l’aire comprimit per accionar cilindres és la seva gran velocitat d’accionament. L La regulació de velocitat, molt necessària a la pràctica, s’aconsegueix mitjançant reguladors o estranguladors de cabal En el mercat es divideixen en tres grans categories, en funció del seu accionament i de la forma en què realitzen el treball: cilindres de simple efecte, cilindres de doble efecte i cilindres especials. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 22 /42
 23. 23. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics pneumàtics control bàsics Cilindre de simple efecte. entrada d’aire Només té una entrada de pressió Desenvolupa l’esforç en un únic sentit, és a dir, el desplaçament de l’èmbol degut a la pressió de l’aire comprimit té lloc en un únic sentit. El retorn a l seva posició i i i l es realitza per mitjà t la i ió inicial lit itjà d’una molla recuperadora que porta el cilindre incorporada o bé per l’acció de forces exteriors. l acció Per regla general, la cursa d’aquests cilindres no supera els 100 mm, són de petit diàmetre i consumeixen poc aire. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 23 /42
 24. 24. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics pneumàtics control bàsics Cilindre de doble efecte. L aire L’aire comprimit realitza el treball en els dos sentits del moviment . Avantatges: permeten realitzar el treball en ambdós sentits, no es perd força en no haver de comprimir cap molla i aprofita tota la longitud del cos del cilindre com a cursa útil. Inconvenient que consumeixen una doble quantitat d’aire. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 24 /42
 25. 25. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. Actuadors regulació i pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics pneumàtics control bàsics Actuadors de gir Avui dia els actuadors de gir, emprats quan es necessita un accionament angular Un altre element cada cop més popular és la pinça pneumàtica, molt aplicada en sectors en plena expansió com la robòtica i la manipulació. Actuador de gir Pinça pneumàtica Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 25 /42
 26. 26. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics pneumàtics control bàsics Motors pneumàtics Els motors pneumàtics transformen l’energia pneumàtica en energia mecànica de rotació, en un procés p similar i invers al de la compressió. L’avantatge d’aquests motors respecte dels elèctrics convencionals és que són insensibles a la calor, la pols, la humitat i les vibracions, a més d’oferir una millor solució en ambients explosius. Inconvenient és que tenen un major cost energètic energètic. El tipus més utilitzat és el motor de paletes: s’usa molt en eines manuals Motor de paletes Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 26 /42
 27. 27. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics Elements de regulació i control En una instal·lació pneumàtica o oleohidràulica és necessari comandar, regular i controlar la pressió, el cabal i el sentit de circulació del fluid Els elements més importants que ens ho permeten de fer són: les vàlvules distribuïdores, les vàlvules de control regulació i els captadors de senyal. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 27 /42
 28. 28. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació ii regulació pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control control bàsics Vàlvules distribuidores : conegudes també com a vàlvules de control direccional, són les encarregades de governar l’arrencada, l’aturada i el sentit del flux en un circuit pneumàtic o oleohidràulic. Una vàlvula distribuïdora es designa per mitjà de dues xifres: la primera indica el nombre de vies  la segona el nombre de posicions. Ex.: una vàlvula 3/2 vol dir que posseeix tres vies i dues posicions de maniobra. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 28 /42
 29. 29. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i i regulació pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control control bàsics Representació gràfica de les vàlvules distribuïdores. Símbols de vàlvules distribuïdores ( ISO-CETOP) Només obren i tanquen Accionen circuit i it cilindres de doble efecte Accionen cilindres de simple efecte Simbols de vàlvules distribuidores Tipus de comandament de les vàlvules Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 29 /42
 30. 30. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i i regulació pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control control bàsics Vàlvules de control i regulació Les vàlvules de control, regulació i bloqueig, dins de les limitacions que imposen l’energia pneumàtica i oleohidràulica, permeten d’ajustar les velocitats de desplaçament dels actuadors (cilindres, actuadors de gir i motors rotatius) i regular la seva força. força Dins d un d’un circuit pneumàtic/oleohidràulic fan les funcions d’elements de comandament Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 30 /42
 31. 31. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i i regulació pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control control bàsics Vàlvules unidireccionals. Són un tipus particular de vàlvules de control que permeten la circulació del flux de fluid en un únic sentit, evitant-ne el pas en sentit invers. Les més utilitzades en sistemes pneumàtics i oleohidràulics són les vàlvules antiretorn. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 31 /42
 32. 32. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i i regulació pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control control bàsics Vàlvules reguladores de cabal. Sovint és necessari modificar la velocitat dels elements de treball. Per aconseguir-ho s’utilitzen les vàlvules reguladores de cabal, que varien la velocitat dels actuadors i regulen el cabal d’alimentació. Aquestes vàlvules es poden dividir en dos grups: bidireccionals i unidireccionals. Vàlvula reguladora unidireccional Vàlvula reguladora bidireccional Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 32 /42
 33. 33. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i i regulació pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control control bàsics Vàlvules reguladores de pressió. Tenen com a objectiu reduir la pressió d’entrada fins un valor d entrada inferior regulable de sortida. Vàlvules limitadores de pressió. Se les anomena també vàlvules de seguretat i són un element de seguretat en una instal·lació pneumàtica/oleohidràulica. Impedeixen superar la pressió màxima permesa pel sistema. Vàlvules d’escapament ràpid. Són vàlvules destinades accelerar la velocitat dels cilindres cilindres, assegurant l’escapament directe a l’atmosfera o al dipòsit, sense retencions del fluid contingut en el cilindre. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 33 /42
 34. 34. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i i regulació pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control control bàsics Vàlvules selectores de circuit. Són elements que permeten obtenir a la sortida un senyal procedent indistintament de dos p punts d’entrada diferents. Compleixen la funció lògica “O” (OR) de dues entrades. Vàlvules de simultaneïtat. Compleixen la funció lògica “Y” (AND). Disposen de dues connexions d’entrada i una de sortida. Només s’obtindrà senyal pneumàtic o oleohidràulic a la sortida si hi ha pressió, simultàniament, a les dues entrades. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 34 /42
 35. 35. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i i regulació pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control control bàsics Els captadors de senyal són dispositius (sensors i detectors) encarregats de captar informació en un determinat moment i transmetre-la a l’equip pneumàtic/oloehidràulic. En un sistema automàtic són els elements capaços de detectar, per exemple, la posició de cilindres, actuadors o fenòmens del sistema (pas d’una peça, presència de producte, etc.), així com de captar magnituds físiques (pressió, etc.). Vídeo Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 35 /42
 36. 36. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics Circuits pneumàtics bàsics Cristina Rodon Balmaña Aplicacions pneumàtiques Departament de Tecnologia 36 /42
 37. 37. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics Així doncs, un esquema amb 2 actuadors, com el de l’exemple de la premsa per a embotició, estarà format per dos grups: grup 1 L’esquema pneumàtic. i grup 2. Els elements de treball es representen en posició Els elements de treball (cilindres) es numeren amb aquest ordre: horitzontal. Els circuits es dibuixen en la posició de 1.0, 2.0... , repòs o inicial. Els òrgans de govern (vàlvules distribuïdores): 1.1, 2.1... Els captadors d’informació (sensors, captadors de posició, etc.) Els captadors de posició es col·loquen a sota i a prop p p q p p es numeren amb 1.2, 1.3, 1.4..., 2.2, 2.3, 2.4... del òrgans de govern que actuïn. La primera xifra indica el grup i la segona, l’element dins del grup. En el lloc que ocupen en el circuit on són accionats Amb 0.1, 0.2... s’indiquen els elements auxiliars (regulador de s’ha de dibuixar una línia amb la referència de pressió, filtre, lubrificador, etc.) i amb 1.02, 1.03..., 2.02, 2.03... els l’element. elements de regulació (regulador de cabal, vàlvula selectora, g ( g , , vàlvula de simultaneïtat, etc.). A més d’aquestes denominacions, és convenient assignar a Exemple de l’esquema funcional de la premsa per a embotició. cadascun dels actuadors una lletra majúscula majúscula. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 37 /42
 38. 38. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics Representació esquemàtica d’una premsa per a embotició d’ b ti ió Quadre de seqüència de moviments Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 38 /42
 39. 39. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics bàsics Circuits pneumàtic premsa embotició (pàg. 98) /42
 40. 40. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics bàsics Comandament directe i indirecte d’un cilindre (pàg. 99) Sovint, no convé o no es pot governar un cilindre directament, ja sigui perquè és molt gran i, per tant, serà necessària una gran força de comandament, perquè el comandament h d’ l d t ha d’ocupar poc espai, o simplement perquè l solució i i l t è la l ió d’automatització adoptada ho impedeix. Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 40 /42
 41. 41. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics bàsics Circuits pneumàtic d’estampació (pàg. 101) 2.2 22 2.3 23 Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 41 /42
 42. 42. UNITAT 4: PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA Actuadors Elements de Circuits Circuits La pneumàtica i l’olehidràulica. El circuit pneumàtic. regulació i pneumàtics pneumàtics Aplicacions Elements bàsics pneumàtics control bàsics bàsics Sistema pneumàtic de transport de peces (pàg. 103) Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 42 /42

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

×