Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

U6 mecanismes transmissio

 1. 1. UNITAT 6: MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT Introducció a l’estudi Transmissió de Transmissió Màquina de les màquines moviment de de moviment combustió rotació de translació interna UNITAT 6 Mecanismes de transmissió del moviment Cristina Rodon Balmaña 1/ 23 Departament de Tecnologia
 2. 2. UNITAT 6: MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT Introducció a l’estudi Introducció a l’estudi Transmissió de Transmissió Màquina de les màquines de les màquines moviment de de moviment combustió rotació de translació interna Introducció a l’estudi de les màquines Les màquines tenen una funció bàsica: suplir estalviar o multiplicar l’esforç humà suplir, l esforç necessari per a la realització d’un treball. Però perquè una màquina funcioni es necessita energia. De fet, quan hem anomenat la força del vent, de l’aigua o del foc, ens referíem bàsicament a l’energia que aporten aquests fenòmens. Una màquina és un conjunt de dispositius capaços de transformar l’energia en treball útil o en un altre tipus d’energia l energia d energia. Treball o Energia Màquina Energia de entrada sortida Les eines són objectes que serveixen per a actuar manualment sobre els materials Cristina Rodon Balmaña 2/ 23 Departament de Tecnologia
 3. 3. UNITAT 6: MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT Introducció a l’estudi Introducció a l’estudi Transmissió de Transmissió Màquina de les màquines de les màquines moviment de de moviment combustió rotació de translació interna S’anomena TREBALL l’acció d’aplicar una o més forces sobre un cos i provocar o modificar-ne el moviment. El principi de funcionament de qualsevol màquina, independentment de la seva constitució, es basa en el concepte físic de treball. Aquest concepte es fonamenta en l’acció que les forces quan actuen als cossos: l acció provocar o modificar el moviment d’un cos L’expressió matemàtica d’aquest enunciat és la següent: W=F·d •on W és treball expressat en jouleS (J): equival al treball realitzat per una força d’un newton que, aplicada sobre un cos, li provoca un desplaçament d’un metre: 1 joule = 1 newton · 1 metre •F és la força feta en newtons (N), i •d el desplaçament provocat per la força en metres (m). 200 N F 10 m R Cristina Rodon Balmaña 3/ 23 Departament de Tecnologia
 4. 4. UNITAT 6: MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT Introducció a l’estudi Introducció a l’estudi Transmissió de Transmissió Màquina de les màquines de les màquines moviment de de moviment combustió rotació de translació interna L’ENERGIA és la capacitat de realitzar un treball. Quan s’efectua un treball, es gasta una quantitat equivalent d’energia. Per realitzar un treball cal disposar d’energia. En conseqüència, la unitat de treball és la mateixa que la d’energia: el joule. Exemples: p Energia Màquina Treball o Motor elèctric entrada Energia Molí de vent de sortida Pèrdues (Calor) Les màquines necessiten energia per funcionar, però mai no transformen la totalitat de l’energia que reben en treball útil Això és degut al fet que les màquines no són perfectes i en el seu funcionament útil. perfectes, es perd part de l’energia que reben i, per tant, sempre retornen una quantitat de treball o d’energia inferior a l’energia que consumeixen. RENDIMENT (%): relació entre energia total que consumeix una màquina i el treball útil que ( ) g q q q produeix Tanmateix, per a l’estudi de les màquines és important considerar el concepte de màquina ideal, que és la màquina que transforma íntegrament tota l’energia que rep en treball o en un altre tipus d energia. d’energia Aquest concepte de màquina ideal és el que utilitzarem en aquesta unitat unitat. Cristina Rodon Balmaña 4/ 23 Departament de Tecnologia
 5. 5. UNITAT 6: MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT Introducció a l’estudi Introducció a l’estudi Transmissió de Transmissió Màquina de les màquines de les màquines moviment de de moviment combustió rotació de translació interna S’anomena POTÈNCIA la rapidesa amb què es duu a terme el treball. Llavors l’expressió matemàtica que defineix la potència és la següent: W (tre b a ll) P (p o tè n c ia )   t (in c re m e n t d e te m p s) •on P és la potència en watts, W, el treball en joules, i Δt, l’interval de temps en segons en el qual es duu a terme el treball. Fixa’t que la unitat de potència és el watt, ja que 1 jo u le 1 w a tt = 1 se g o n També s’utilitzen molt el quilowatt (kW) i el cavall de vapor (CV) com a unitats de potència. 1 kW = 1.000 W 1 CV = 736 W Cristina Rodon Balmaña 5/ 23 Departament de Tecnologia
 6. 6. UNITAT 6: MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT Introducció a l’estudi Introducció a l’estudi Transmissió de Transmissió Màquina dede les màquines les màquines moviment de de moviment combustió rotació de translació interna Problema aplicació 1. 1 En una màquina l’energia d’entrada és de 3500 J i aconsegueix un treball de 1250 J. El desplaçament aconseguit en aquest treball és de 50 m. a) Calcula el Rendiment (%) i les seves pèrdues. b) Quina és la seva potència si ha tardat 3 hores en realitzar el treball? Unitats en CV Solució: a) Rendiment: 36% / Pèrdues: 2250 J ) b) Potència: 0.115 W / 1.56.10-04 CV 2. El rendiment d’una màquina és d’un 60 %. Si rep una energia d’entrada de 2500 J J. a) Quin treball realitzarà? b) Quines seran les seves pèrdues? ) p Solució: a) Treball o Energia de sortida: 1500 J b) Pèrdues: 1000 J Cristina Rodon Balmaña 6/ 23 Departament de Tecnologia
 7. 7. UNITAT 6: MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT Introducció a l’estudi Introducció a l’estudi Transmissió de Transmissió Màquina de les màquines de les màquines moviment de de moviment combustió rotació de translació interna Problema aplicació Un automòbil es desplaça a una velocitat de 90 km/h, i per mantenir aquesta velocitat ha de vèncer un conjunt de forces equivalents a 2.400 N. Determina el treball realitzat i l’energia j q g consumida pel motor de l’automòbil en un recorregut de 10 km. Calcula també la potència desenvolupada en kW i en CV. Considera el motor i tots els elements de la transmissió de l’automòbil com a màquines ideals. Finalment, utilitzant el factor de conversiólade l’expressió que permet la potència en CV: Per determinar el treball realitzat, partirem1 velocitat de km/h a m/s: calcular-ne el valor: la potència caldrà passar CV = 736 W, determinem W = F · s (J) 1CV P  60 1h  90 km 000 W · 1000 m81,52 W v m ·736 W  25 m/s W = F · s = 2.400 N · 10.0001h = ·24.000.000 J 3600 s 1km1k Això significa que recorre un al treball realitzat, 1 s i que fa una força de 2.400 N. de tant: L’energia consumida és igualtrajecte de 25 m enconsiderant el motor i els elementsPer la transmissió com màquines ideals. E = W = 24 000 000 J W 2 400 N · 25 m P   60 000 W = 60 kW t 1s Cristina Rodon Balmaña 7/ 23 Departament de Tecnologia
 8. 8. UNITAT 6: MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT Introducció a l’estudi Introducció a l’estudi Transmissió de Transmissió Màquina de les màquines de les màquines moviment de de moviment combustió rotació de translació interna Parts d’una màquina •Mecanismes: Conjunts mecànics que dins d’una j q •Estructura: Element o conjunt d’elements que d elements màquina transmeten o modifiquen moviments tot han de suportar les forces que actuen sobre les realitzant una funció concreta. Ex: rodes, engranatges màquines •Observació: les màquines transformen energia en treball •Exemple bicicleta: cos de la bici metàl.lic (moviment) i els mecanismes t ( i t) l i transmeten el moviment. t l i t •Exemple bicicleta: Energia humana/mecanisme pinyó- cadena Cristina Rodon Balmaña 8/ 23 Departament de Tecnologia
 9. 9. UNITAT 6: MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT Introducció a l’estudi Introducció a l’estudi Transmissió de Transmissió Màquina de les màquines de les màquines moviment de de moviment combustió rotació de translació interna Classificació de les màquines De màquines n’hi ha de molts tipus i resulta difícil classificar les n hi classificar-les. Les més elementals són les màquines simples Les màquines simples són dispositius senzills, generalment formats per un sol element, que requereixen únicament l’aplicació d’una força per poder funcionar. Normalment s’utilitzen per multiplicar forces o moviments. Exemple: Palanca Roda, Pla inclinat Palanca, Roda Juntament amb les màquines simples són d’especial importància les màquines motrius com d especial ara els motors, que són les encarregades de moure les altres màquines. A part d’aquests dos gran grups, les màquines se solen classificar segons l’àmbit tecnològic al qual pertanyen; des d’aquest punt de vista, tenim màquines elèctriques, màquines agrícoles, ’ à è à í maquinària tèxtil, etc.. Cristina Rodon Balmaña 9/ 23 Departament de Tecnologia
 10. 10. UNITAT 6: MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT Introducció a l’estudi Transmissió de Transmissió de Transmissió Màquina de les màquines moviment de moviment de de moviment combustió rotació rotació de translació interna Transmissió del moviment de rotació r.p.m.: revolucions per minut o número de voltes per minut velocitat de rotació (n) Voltes/s s-1 velocitat angular (ω) Sentit de gir: Horari / Antihorari Voltes/min min-1 relació de transmissió (i) Representació d’una transmissió per engranatges i una altra per politges. Transmissió per corretja dentada Cristina Rodon Balmaña 10/ 23 Departament de Tecnologia
 11. 11. UNITAT 6: MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT Introducció a l’estudi Transmissió de Transmissió de Transmissió Màquina de les màquines moviment de moviment de de moviment combustió rotació rotació de translació interna MECANISMES DEL Mecanismes de transmissió de moviment MOVIMENT PER ROTACIÓ TRANSMISSIÓ TRANSMISSIÓ PER TRANSMISSIÓ PER CADENA O PER POLITGES ENGRANATGES CORRETJA DENTADA Cristina Rodon Balmaña 11/ 23 Departament de Tecnologia
 12. 12. UNITAT 6: MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT Introducció a l’estudi Transmissió de Transmissió de Transmissió Màquina de les màquines moviment de moviment de de moviment combustió rotació rotació de translació interna Transmissió per politges n1 · D1 = n2 · D2 Càlcul de velocitats i relacions àl l d l i l i de transmissió Cristina Rodon Balmaña 12/ 23 Departament de Tecnologia
 13. 13. UNITAT 6: MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT Introducció a l’estudi Transmissió de Transmissió de Transmissió Màquina de les màquines moviment de moviment de de moviment combustió rotació rotació de translació interna MECANISMES DEL Mecanismes de transmissió de moviment MOVIMENT PER ROTACIÓ TRANSMISSIÓ TRANSMISSIÓ PER TRANSMISSIÓ PER CADENA O PER POLITGES ENGRANATGES CORRETJA DENTADA Cristina Rodon Balmaña 13/ 23 Departament de Tecnologia
 14. 14. UNITAT 6: MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT Introducció a l’estudi Transmissió de Transmissió de Transmissió Màquina de les màquines moviment de moviment de de moviment combustió rotació rotació de translació interna Transmissió per engranatges Engranatges rectes g g reductors en una grua Càlcul de velocitats i relacions de transmissió Cristina Rodon Balmaña 14/ 23 Departament de Tecnologia
 15. 15. UNITAT 6: MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT Introducció a l’estudi Transmissió de Transmissió de Transmissió Màquina de les màquines moviment de moviment de de moviment combustió rotació rotació de translació interna Tipus d’engranatges Representació gràfica Cristina Rodon Balmaña 15/ 23 Departament de Tecnologia
 16. 16. UNITAT 6: MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT Introducció a l’estudi Transmissió de Transmissió de Transmissió Màquina de les màquines moviment de moviment de de moviment combustió rotació rotació de translació interna Propietats d’un engranatge Les rodes giren g sincronitzadament. La majoria de màquines i apa e s en què és necessari a ajo a àqu es aparells e ecessa reduir o augmentar la velocitat del motor duen rodes dentades. Cristina Rodon Balmaña 16/ 23 Departament de Tecnologia
 17. 17. UNITAT 6: MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT Introducció a l’estudi Transmissió de Transmissió de Transmissió Màquina de les màquines moviment de moviment de de moviment combustió rotació rotació de translació interna MECANISMES DEL Mecanismes de transmissió de moviment MOVIMENT PER ROTACIÓ TRANSMISSIÓ TRANSMISSIÓ PER TRANSMISSIÓ PER CADENA O PER POLITGES ENGRANATGES CORRETJA DENTADA Cristina Rodon Balmaña 17/ 23 Departament de Tecnologia
 18. 18. UNITAT 6: MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT Introducció a l’estudi Transmissió de Transmissió de Transmissió Màquina de les màquines moviment de moviment de de moviment combustió rotació rotació de translació interna Transmissió per cadena o corretja dentada Representació gràfica de l t d la transmissió i ió Cadena de bicicleta bicicleta. per cadena. Cristina Rodon Balmaña 18/ 23 Departament de Tecnologia
 19. 19. UNITAT 6: MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT Introducció a l’estudi Transmissió de Transmissió de Transmissió Màquina de les màquines moviment de moviment de de moviment combustió rotació de translació translació interna Mecanisme biela-manovella Mecanisme biela- M i bi l manovella d’un motor d’explosió. Cristina Rodon Balmaña 19/ 23 Departament de Tecnologia
 20. 20. UNITAT 6: MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT Introducció a l’estudi Transmissió de Transmissió Màquina Màquina de les màquines moviment de de moviment combustió combustió rotació de translació interna interna Motor de combustió interna o motor de 4T Cristina Rodon Balmaña 20/ 23 Departament de Tecnologia
 21. 21. UNITAT 6: MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT Introducció a l’estudi Transmissió de Transmissió Màquina Màquina de les màquines moviment de de moviment combustió combustió rotació de translació interna interna Funcionament del motor de 4T (quatre temps) (q p ) 1r temps p 2n temps p 3r temps p 4t temps Cristina Rodon Balmaña 21/ 23 Departament de Tecnologia
 22. 22. UNITAT 6: MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT Introducció a l’estudi Transmissió de Transmissió Màquina de les màquines moviment de de moviment combustió rotació de translació interna Els motors de dos temps Exemple: motocicletes Funcionament del motor Cristina Rodon Balmaña 22/ 23 Departament de Tecnologia
 23. 23. UNITAT 6: MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT Introducció a l’estudi Transmissió de Transmissió Màquina de les màquines moviment de de moviment combustió rotació de translació interna Motor d’encesa per compressió o dièsel Motor dièsel Cristina Rodon Balmaña 23/ 23 Departament de Tecnologia

×