Principis d'electricitat

1,034 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,034
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
259
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Principis d'electricitat

 1. 1. PRINCIPISD’ELECTRICITAT
 2. 2. NATURALESA DE L’ELECTRICITATTota la matèria està constituïda per àtoms.Tots els àtoms coneguts estan enumerats a la taula periòdica dels elements.
 3. 3. Noms de les parts de l’àtom• NUCLI: PROTONS i NEUTRONS• ELECTRONS (al voltant de nucli)
 4. 4. NUCLIPart central de l’àtom, formada per protons i neutrons
 5. 5. PROTONSPartícules amb càrregapositiva que, juntamentamb els neutrons,formen el nucli
 6. 6. NEUTRONSPartícules que no tenencap càrrega (neutres) ique, juntament amb elsprotons, formen el nucli.
 7. 7. ELECTRONSPartícules ambcàrrega negativa quegiren al voltant delnucli.
 8. 8. ELECTRICITAT ESTÀTICA• Electrons lliures que romanen en una superfície concreta, sense moure’s i amb una càrrega negativa.• Provoquen una descàrrega electrostàtica quan salten cap a un conductor.• Pot provocar problemes en els equips electrònics sensibles
 9. 9. TIPUS DE MATERIALS• AÏLLADORS ELÈCTRICS• CONDUCTORS ELÈCTRICS• SEMICONDUCTORS ELÈCTRICS
 10. 10. AÏLLADORS ELÈCTRICS• Són materials que posseïxen estructures químiques en les quals els electrons orbiten molt units al àtoms i, per tant, no hi ha electrons lliures per fluir pel material.• Ex: plàstic, vidre
 11. 11. CONDUCTORS ELÈCTRICS• Posseïxen una gran quantitat d’electrons lliures que permeten la conducció.• L’aplicació del voltatge provoca que els electrons lliures es desplacin, circulant el corrent.• Ex: coure, alumini
 12. 12. VOLTATGE• (Tb.FORÇA ELECTROMOTRIU)• Diferència de potencial entre dos punts d’un circuit.• Força o pressió elèctrica que es produeix quan se separen els electrons i els protons.• La separació de les càrregues dóna com a resultat el voltatge
 13. 13. • Es pot crear per processos químics, per fricció (electricitat estàtica), per magnetisme (generador elèctric) o per llum (cèl·lula solar).• Unitat de mesura : VOLT (V), que ès la quantitat de treball, per unitat de càrrega, que es necessita, per separar les càrregues
 14. 14. CORRENT ELÈCTRIC• Flux de càrregues que es crea quan els electrons es desplacen.• En els circuits elèctrics, el corrent es deu al flux d’electrons lliures. Quan s’aplica voltatge (pressió elèctrica), i existeix un camí per al corrent, els electrons es desplacen al llarg del camí des de la terminal negativa (que els repel·leix) cap a la terminal positiva (que els atreu).• Es mesura en ampers (A).
 15. 15. AMPERQuantitat de càrreguesper segon que passenper un punt en el camí.
 16. 16. RESISTÈNCIA (R)Major o menor dificultat que oposa un conductor al pas del corrent elèctric.Els materials a través del quals circula el corrent presenten diferents graus d’oposició, o resistència, al moviment dels electrons.
 17. 17. • Conductors: materials que presenten poca o cap resistència.• Aïlladors: presenten molta resistènciaEl grau de resistència depèn de la composició química dels materials.Unitat de mesurament: Ohm (Ώ)
 18. 18. • El corrent circula de dues formes: ALTERNA CONTÍNUA
 19. 19. CORRENT ALTERN (CA)• Els voltatges varien amb el temps, canviant la seva polaritat.• El voltatge de la CA és positiu en un terminal i negatiu en l’altre. Després inverteix la seva polaritat, de manera que el terminal positiu es transforma en negatiu, i el positiu en negatiu.• Aquest procés es repeteix amb una determinada freqüència mesurada en hertz.• La xarxa elèctrica espanyola ens proveeix de 220 V a 50 Hz, és a dir, canvia de polaritat 50 vegades per segon.
 20. 20. Normativa per a les instal·lacions elèctriques de corrent altern• CODI DE COLORS –Verd i groc: per al la terra –Blau: per a la línea neutre o de retorn –Roig, negre, gris o altres: per a la línia de la fase
 21. 21. CORRENT CONTINU (DC)• Sempre circula en la mateixa direcció, i els seus voltatges sempre tenen la mateixa polaritat. Una terminal és sempre positiva i l’altra és sempre negativa.
 22. 22. IMPEDÀNCIA (Z)• És l’oposició total a la circulació del corrent.• Mesura de la forma que es resisteix o s’impedeix el flux d’electrons.• Fa referència als voltatges de CA.• Resistència fa referència als voltatges de CC• Es mesura en Ohm.
 23. 23. • Els corrents només circulen en bucles tancats denominats circuits, compostos per materials conductors, i han de tenir fonts de voltatge.• El voltatge fa que el corrent circuli, i la impedància i la resistència s’hi oposen.
 24. 24. Si el sistema elèctric fos un sistema d’aigua corrent:• Canonades d’aigua i dipòsit = circuit tancat• Canonada d’aigua = Cable conductor• Bomba d’aigua = Font d’energia (bateria)• Nivell d’aigua = Voltatge. A major nivell d’aigua, més pressió d’aigua a l’aixeta• Fluix d’aigua que surt per l’aixeta = Intensitat elèctrica• Aixeta = Resistència (CC) o Impedància (CA) que regula el fluix d’aigua o el fluix elèctric
 25. 25. Posada a terra• El flux d’electrons es produeix sempre des d’una font amb càrrega negativa cap a una font de càrrega positiva.• Però per que es produeixi un flux controlat d’electrons, és necessari que hi hagi un circuit complet.• El corrent elèctric segueix la ruta de menor resistència que ofereixen els conductors.
 26. 26. • La presa de terra protegeix les persones i els equips de les descàrregues i dels curtcircuits• En els equips elèctrics en els quals s’utilitza, el connector a terra de seguretat es connecta amb qualsevol part metàl·lica exposada de l’equip
 27. 27. • Les plaques base i els circuits informàtics dels equips de computació estan elèctricament connectats amb el xassís, i aquest també els connecta amb el connector a terra de seguretat, que s’utilitza per dissipar l’energia estàtica.
 28. 28. • El connector a terra es connecta amb les parts metàl·liques per tal que aquestes es carreguin amb voltatge perillós resultant d’un error del cablejat dintre del dispositiu, com per exemple una connexió accidental entre el cable electrificat i el xassís. Si passa això el conductor a terra de seguretat connectat amb el dispositiu serviria com una via de baixa resistència per a la connexió a terra, una via de resistència menor que el cos humà.
 29. 29. Contactes a terra
 30. 30. EL QUADRE ELÈCTRIC
 31. 31. En totes les instal·lacionselèctriques ha d’existir un quadregeneral de distribució, ons’instal·len els elements deprotecció de la instal·lacióelèctrica i de les persones.
 32. 32. Dispositius generals de comandament i protecció elèctrics:• Magnetotèrmics• El diferencial• L’IPC
 33. 33. MAGNETOTÈRMICSubstitueixen els antics fusibles o ploms.La seva funció és limitar la intensitat màxima que circularà per un circuit o cable.S’identifica per la lletra C seguida d’un valor numèric que representa la intensitat en amperes (10-15-16-20-25-32-40)Ex: C16 indica que quan circulin més de 16A pel dispositiu aquest tallarà el corrent per tal de protegir la instal·lació elèctrica d’una sobre càrrga que produiria encalentiment als cables i un possible incendi.
 34. 34. EL DIFERENCIALLa seva funció en un quadre elèctric és la de protegir la línia elèctrica de possibles derivacions a terra, ja sigui a través del xassís metàl·lic dels aparells o a través del nostre cos si toquem un cable i fem derivar a massa (enrampada). El diferencial detecta aquesta fuita de corrent i salta tot tallant la línia.Té un botó de test que serveix per comprovar el correcte funcionament del dispositiu diferencial.
 35. 35. INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (ICP)Ès un magnetotèrmic que es tallaquan consumim la màximaintensitat contractada a lacompanyia subministradora.Normalment és el primer magnetoque trobam al quadre, al’esquerra.
 36. 36. MULTÍMETRE, POLÍMETRE o TESTERÉs un instrument demesura electrònic queincorpora diversesfuncionalitatsorientades a lamesura de magnitudselèctriques.
 37. 37. • Mesura el voltatge (per això li haurem de dir si és corrent continu DC o corrent altern AC), que és la diferència de potencial entre dos punts d’un circuit. La xarxa domèstica funciona a 220 volts.
 38. 38. • Mesura la intensitat (en ampers), és a dir, el cabdal d’electricitat que va cap a un dispositiu. Posteriorment es calcula el consum elèctric d’un determinat aparell. La potència elèctrica reflecteix l’energia consumida en un circuit per unitat de temps. Es mesura en watts.• Si es posa en la posició resistència podem mesurar la resistència d’un determinat material. Una resistència 000 significa que no hi ha connectivitat i que no és conductor. Una resistència 1 indica resistència nul·la i connectivitat total.

×