SlideShare a Scribd company logo
UNITAT 3 (A): ELS METALLS

Els metalls: de la   Els metalls    Els metalls no     Tècniques  Residus
 mina al taller     fèrrics       fèrrics       bàsiques  metàl.lics
 Cristina Rodon
 Departament de Tecnologia                                1/16
UNITAT 3 (A): ELS METALLS

Els metalls: dede la
 Els metalls: la      Els metalls     Els metalls no    Tècniques       Residus
 mina al al taller
  mina taller        fèrrics        fèrrics      bàsiques       metàl.lics 1. Els metalls: de la mina al taller
            Extracció           Obtenció        Transformació


Escorça de
                    Mineral           Metall          Producte
 la Terra

            Mineria           Metal·lúrgia       Indústries
                                       del metall

                  Com s’obtenen els metalls?
     Per obtenir la majoria de metalls cal dur a terme també un procés tecnològic però, en
     aquest cas, de caire industrial on les fases són: extracció, obtenció i transformació.
   Cristina Rodon
   Departament de Tecnologia                                       2/16
UNITAT 3 (A): ELS METALLS

Els metalls: dede la
 Els metalls: la     Els metalls    Els metalls no     Tècniques  Residus
 mina al al taller
  mina taller       fèrrics       fèrrics       bàsiques  metàl.lics  Els metalls: metalls i aliatges.
   Els metalls purs estan formats per un sol element químic.

    Els aliatges  són barreges d’un metall, anomenat metall
  base, amb altres metalls o elements químics.

   •Els aliatges es fan per obtenir materials amb millors propietats que els
   metalls purs.

   •Per poder fer les barreges i aconseguir aliatges, cal que els metalls
   estiguin en estat líquid.
   Cristina Rodon
   Departament de Tecnologia                                3/16
UNITAT 3 (A): ELS METALLS

  Els metalls: dede la
   Els metalls: la      Els metalls    Els metalls no        Tècniques        Residus
   mina al al taller
    mina taller        fèrrics       fèrrics          bàsiques        metàl.lics


  Els metalls: Propietats dels metalls.
 La resistència d’un        Quan un material és        Diem que un material     De la plasticitat se’n
material expressa la seva     molt resistent als cops, i    té plasticitat quan és    deriven dues propietats
capacitat de no trencar-se     no es trenca fàcilment,      fàcil donar-li formes     més: la ductilitat i la
ni deformar-se fàcilment      diem que és tenaç o que      diverses sense trencar-    mal·leabilitat.
quan se li apliquen forces     té tenacitat.           lo.
                                                   Quan un material és
elevades.
                  Ex: L’acer és un material     Alguns     materials  fàcil estirar-lo per donar-
 En canvi, diem que un      tenaç igual que la fusta,     poden   ser  estirats,  li forma de fil sense que
material és dur quan        encara que no tant.        aixafats o doblegats en    es trenqui, diem que té
costa molt ratllar-lo, tallar-                    fred  (a  temperatura   ductilitat o que és
                   Contràriament,    diem
lo o foradar-lo (amb un                       ambient),   i  d’altres  dúctil. S
                  que un material és fràgil
punxó, per exemple).                         caldrà     escalfar-los
                  quan es trenca fàcilment                     i és fàcil aixafar-lo per
                                   prèviament. L’acer és
 Exemples:            sense deformar-se gaire                     obtenir làmines primes i
                                   plàstic, sobretot quan
                  en donar-li un cop o                      no es trenca, diem que
 L’acer, el metall amb què                      està calent.
                  d’aplicar-li una força.                     té mal·leabilitat o que
estan fetes unes tisores o
                                                  és mal·leable.
la fulla d’un ganivet, és      Ex: La fosa o el ferro
molt dur.             colat sol ser fràgil, però                    Exemples:
                  no tant com el vidre, on
 Contràriament, diem que                                       El coure és molt dúctil i
                  aquesta propietat és de
el plom és tou, ja que es                                     l’alumini molt mal·leable.
                  les més rellevants.
ratlla amb facilitat.


     Cristina Rodon
     Departament de Tecnologia                                           4/16
UNITAT 3 (A): ELS METALLS

Els metalls: de la  Els metalls
            Els metalls    Els metalls no     Tècniques  Residus
 mina al taller    fèrrics
             fèrrics      fèrrics       bàsiques  metàl.lics2. Els metalls fèrrics
  S’anomenen també productes siderúrgics, i són tots
 aquells que tenen el ferro com a principal component.
 Els més importants són el ferro colat (o fosa) i l’acer.
  El ferro pur (Fe) no s’utilitza gairebé gens perquè és
 fràgil i tou.
 Per millorar-ne les propietats s’utilitzen els aliatges
 de ferro, on el ferro es barreja amb l’element químic
 anomenat carboni (C). Segons la proporció de carboni
 que afegim al ferro obtindrem la fosa o l’acer.
  La fosa té un contingut de carboni superior al de
 l’acer.
 Cristina Rodon
 Departament de Tecnologia                                5/16
UNITAT 3 (A): ELS METALLS

Els metalls: de la  Els metalls
            Els metalls    Els metalls no     Tècniques  Residus
 mina al taller    fèrrics
             fèrrics      fèrrics       bàsiques  metàl.licsCom s’obtenen la fosa i els acers. (I)
      L’obtenció de la fosa i l’acer es fa en tres fases:
                    concentració
                      reducció
                      afinament
 Cristina Rodon
 Departament de Tecnologia                                6/16
UNITAT 3 (A): ELS METALLS

  Els metalls: de la    Els metalls
               Els metalls         Els metalls no                    Tècniques  Residus
   mina al taller      fèrrics
                 fèrrics            fèrrics                      bàsiques  metàl.lics

Com s’obtenen la fosa i els acers. (II)

 REDUCCIÓ: treure l’O2 perquè el Fe es troba de forma oxidada a la naturalesa.
             Mineral de Fe concentrat: aporta el Fe oxidat que un cop reduit                      Fe colat

             Carbó de coc (tipus de Carbó mineral):
                  serveix per fer la combustió i obtenir altes Tº
 ALT                ens aporta el C (carboni) per reduir el Fe, ja que el C té molta
FORN              afinitat amb l’O2  CO2 surt per la part superior en forma de gas.

             Pedra calcària (CaCO3): es combina amb Silice (Si; la ganga)    Escòria:
            Aquesta té menys densitat que el Fe fos i qeuda surant a la superfície de
            manera que es pot separar fàciment
                               Cárega de mineral de ferro concentrat,
                               carbó de coc i pedra calcària

                                         Sortida
                                         d'aire calent
                                250o
                                1100o


                                            Entrada
                                1500o          d'aire calent


   Cristina Rodon
                      Sortida
   Departament de Tecnologia       de l'escòria                Sortida de ferro colat              7/16
                                            de primera fusió
UNITAT 3 (A): ELS METALLS

Els metalls: de la  Els metalls
            Els metalls    Els metalls no      Tècniques           Residus
 mina al taller    fèrrics
             fèrrics      fèrrics        bàsiques           metàl.licsCom s’obtenen la fosa i els acers. (II)
                                       Cárega de mineral de ferro concentrat,
 L’afinament: cal reduir el contingut de                   carbó de coc i pedra calcària

                                                 Sortida
carboni mitjançant un procés d’afinament.                            d'aire calent


Segons la quantitat de carboni que se
                                        250o
n’extregui, obtindrem fosa o acer.

                                        1100o
 El procés d’afinament es fa en uns forns
                                                    Entrada
especials, que poden ser forns de cubilot                   1500o          d'aire calent


per obtenir fosa, o forns convertidors per
                              Sortida
                              de l'escòria                 Sortida de ferro colat
obtenir acer.                                              de primera fusió
 Cristina Rodon
 Departament de Tecnologia                                           8/16
UNITAT 3 (A): ELS METALLS

 Els metalls: de la   Els metalls
             Els metalls    Els metalls no     Tècniques      Residus
  mina al taller     fèrrics
               fèrrics       fèrrics       bàsiques      metàl.lics La fosa
 És un material magnètic, dur, fràgil i molt resistent a les forces que intenten aixafar-lo i
desgastar-ne la superfície. No té gens de plasticitat, ni tan sols en calent.
 La fosa s’utilitza per fer objectes metàl·lics de formes complicades com radiadors de
calefacció, estufes de llenya, bancades de màquines, fanals, tapadores de clavegueres,
ornaments de jardí, etc.

Els acers
  És un material magnètic, dur, tenaç i molt resistent .
  També és plàstic, sobretot en calent, i per tant admet tècniques molt variades per donar-li
 forma.
  Inconvenient: s’oxida fàcilment amb l’oxigen de l’aire i la humitat         CORROSIÓ
  La seva producció es classifica en dos grans grups:
         Acers al carboni: estructures edificis, ponts, carrosseries vehicles
         Acers aïllats: eines.

  Cristina Rodon
  Departament de Tecnologia                                     9/16
UNITAT 3 (A): ELS METALLS

  Els metalls: de la    Els metalls    Els metalls no       Tècniques        Residus
   mina al taller      fèrrics       fèrrics         bàsiques        metàl.lics


 3. Els metalls no fèrrics
Els metalls no fèrrics més utilitzats actualment són el coure, l’alumini, el zinc, el crom i el titani.
 El Coure i els seus aliatges
   El coure és un metall de color vermellós,
   Avantatges: molt bon conductor de l’electricitat i de la calor, resisteix bé la corrosió, i és molt dúctil i
  mal·leable.
   Inconvenients: més dens, més tou i menys resistent que els metalls fèrrics.
   Aplicacions del coure (estan molt lligades a les seves propietats):
     - Com que és dúctil i bon conductor de l’electricitat, s’utilitza per fer cables i altres elements
     elèctrics.
     - Com que és mal·leable i bon conductor tèrmic, s’aprofita per fer recipients on escalfar líquids o
     per fer radiadors de calor.
     -Com que és resistent a la corrosió i dúctil, s’utilitza per fer tubs de conducció d’aigua i gas a les
     instal·lacions dels nostres habitatges i a les indústries.
   La gran importància del coure també rau que és el metall de base per obtenir dos aliatges de molta
  utilitat: el llautó i el bronze.
   Cristina Rodon
   Departament de Tecnologia                                       10/16
UNITAT 3 (A): ELS METALLS

 Els metalls: de la   Els metalls    Els metalls no     Tècniques  Residus
  mina al taller     fèrrics       fèrrics       bàsiques  metàl.lics


Llautó (aliatge del Coure)


 És un metall de color groc lluent, semblant a l’or, que s’obté de l’aliatge entre el
coure i el zinc.
 Quan se li afegeix zinc, el coure perd conductivitat però guanya en resistència
mecànica i en duresa; és més fàcil encara donar-li forma i se’n redueix el preu.
 Les aplicacions més importants dels llautons són per a la fabricació de:
    a) Peces per a contactes en aparells elèctrics.
    b) Aixetes i vàlvules en les conduccions d’aigua i gas.
    c) Frontisses, poms i elements decoratius per a mobles.
    d) Cargols i altres elements d’unió com femelles, volanderes, etc.
    e) Instruments musicals, ja que té una molt bona sonoritat.
  Cristina Rodon
  Departament de Tecnologia                               11/16
UNITAT 3 (A): ELS METALLS

 Els metalls: de la   Els metalls    Els metalls no     Tècniques      Residus
  mina al taller     fèrrics       fèrrics       bàsiques      metàl.lics


Bronze (aliatge del Coure)


  És un metall de color ataronjat i lluent, que s’obté de l’aliatge entre el coure i
 l’estany.
  Quan se li afegeix estany, el coure disminueix la conductivitat i augmenta el seu
 preu. A canvi, augmenta la seva resistència mecànica i a la corrosió, la duresa i
 la facilitat per fondre’l i fer peces per emmotllament.
  Les aplicacions del bronze són:
    a) Per fabricar elements de màquines, especialment aquelles que hagin de
       treballar al mar, atesa la seva gran resistència a la corrosió i al desgast.
    b) Per fer escultures, monedes i objectes decoratius aprofitant la facilitat per
       fondre’l i emmotllar-lo.
  Cristina Rodon
  Departament de Tecnologia                                  12/16
UNITAT 3 (A): ELS METALLS

 Els metalls: de la    Els metalls    Els metalls no        Tècniques       Residus
  mina al taller      fèrrics       fèrrics          bàsiques       metàl.lics

L’Alumini i els seus aliatges
 L’alumini és el metall més abundant a l’escorça terrestre, però és molt difícil separar-lo dels components
químics amb els quals es troba combinat en els minerals. Per obtenir-lo calen grans quantitats d’energia
elèctrica.

 L’alumini perd la lluentor i es torna grisós en contacte amb la humitat. Tanmateix, torna a recuperar-la
aplicant-li un lleuger poliment.
 Té un color platejat i lluent, és molt lleuger, bon conductor de la calor i de l’electricitat
 Resistent a la corrosió (excepte en aigua salada), dúctil i mal·leable.
 Inconvenients: no és gaire resistent als esforços mecànics i que és tou.
 Els aliatges de l’alumini es coneixen amb el nom d’aliatges lleugers precisament perquè la principal
característica que tenen és la seva baixa densitat. Els aliatges lleugers tenen menys conductivitat que
l’alumini pur però son més resistents i durs.
 L’alumini i els aliatges lleugers s’utilitzen per fabricar peces de vehicles de transport, especialment
d’avions, on la baixa densitat és molt important.

  També s’utilitzen per fer radiadors de calefacció gràcies a la seva conductivitat tèrmica; marcs, portes i
finestres en la construcció d’habitatges gràcies a la seva resistència a la corrosió; en forma de làmina
molt prima s’utilitza en embolcalls d’aliments; també s’utilitza per fer recipients i estris de cuina, etc.

   Cristina Rodon
   Departament de Tecnologia                                      13/16
UNITAT 3 (A): ELS METALLS

 Els metalls: de la    Els metalls    Els metalls no       Tècniques        Residus
  mina al taller      fèrrics       fèrrics         bàsiques        metàl.lics
Altres metalls no fèrrics
 L’estany, formant aliatge amb el plom, és molt utilitzat en soldadures de tubs de coure a les instal·lacions
domèstiques i en soldadures de components electrònics. També es pot utilitzar per recobrir l’acer. El
recobriment de l’acer es fa per evitar-ne la corrosió i es pot fer amb diferents metalls. Quan utilitzem l’estany
per protegir l’acer obtenim el material que es coneix amb el nom de llauna.
 El plom s’utilitza, entre altres aplicacions, en la protecció contra les radiacions perilloses com els raigs
X i la radioactivitat.
 El zinc és molt mal·leable i resistent a la corrosió, però no té gaire resistència mecànica. S’utilitza per
formar aliatges amb el coure i l’alumini i per recobrir acer. Quan l’acer està recobert amb zinc s’anomena
acer galvanitzat.

 El crom resisteix molt bé la corrosió. És un material dur que s’utilitza per revestir altres metalls com l’acer i
el llautó amb la intenció de donar-los un aspecte decoratiu, ja que queda platejat i molt lluent, i protegir-los
de la corrosió. La tècnica de revestiment amb crom s’anomena cromat. També s’utilitza per formar aliatges
com l’acer inoxidable i altres, que són molt útils en la fabricació d’eines.
 El titani és un metall lleuger i de color gris lluent. Resulta car perquè la seva obtenció és molt difícil. Tot i
així, és molt utilitzat avui dia en la fabricació de les turbines dels motors dels avions i de les centrals
elèctriques perquè té una gran resistència als esforços mecànics, a la corrosió i a les altes temperatures. Un
altre avantatge del titani és la seva baixa densitat, a mig camí entre l’alumini i l’acer.
  Cristina Rodon
  Departament de Tecnologia                                       14/16
UNITAT 3 (A): ELS METALLS

Els metalls: de la   Els metalls    Els metalls no  Tècniques bàsiques
                                Tècniques    Residus
 mina al taller     fèrrics       fèrrics    de treball amb
                                 bàsiques    metàl.lics
                                 metalls


4. Tècniques bàsiques del treball amb metalls
  L’emmotllament
  La forja
  La deformació plàstica
  L’embotició
  L’arrencament de ferritja
        Manualment: serres i llimes
        Màquines: Torn i la fresa Cristina Rodon
 Departament de Tecnologia                               15/16
UNITAT 3 (A): ELS METALLS

  Els metalls: de la   Els metalls    Els metalls no      Tècniques        Residus
   mina al taller     fèrrics       fèrrics        bàsiques        metàl—lics
                                                metàl.lics


 5. Residus metàl·lics. Reciclatge
 En general, els metalls són fàcils de reciclar, especialment els productes siderúrgics.

 Actualment moltes siderúrgies utilitzen ferro vell per obtenir-ne de nou.

 Per reciclar els metalls cal, com en tots els materials, fer una separació prèvia segons el tipus de metall. Un
cop separats, es fonen als forns per obtenir-ne novament el metall, i després se’ls dóna la forma adequada. Un
altre avantatge és que l’energia necessària per reciclar els metalls és menor que per obtenir-los a partir
dels minerals.
  El reciclatge de metalls, com el d’altres materials, suposa un gran estalvi per al medi natural i per a tota la
 societat. Reciclant metalls estalviem:
        a) Recursos naturals. S’extreuen menys minerals i es gasta menys energia i aigua.
        b) Contaminació. L’obtenció de metalls a partir d’objectes metàl·lics usats és més senzilla i
        menys contaminant que l’obtenció a partir de mineral. L’obtenció d’1 kg d’acer a partir dels seus
        minerals consumeix 200 L d’aigua. Si la mateixa quantitat d’acer és reciclada, només es
        necessiten 120 L d’aigua.
        c) Residus. Si utilitzem els residus per obtenir nous materials, no caldrà que els llencem als
        abocadors.
   Cristina Rodon
   Departament de Tecnologia                                      16/16

More Related Content

What's hot

Els metalls
Els metallsEls metalls
Els metallsjrodri82
 
Materials Metalllics
Materials MetalllicsMaterials Metalllics
Materials MetalllicsTom Mat
 
Propietats Dels Metalls
Propietats Dels MetallsPropietats Dels Metalls
Propietats Dels Metallsguest057424
 
Metalls i Plàstics
Metalls i PlàsticsMetalls i Plàstics
Metalls i Plàsticspaco1581999
 
Tipus de metalls definitiu
Tipus de metalls definitiuTipus de metalls definitiu
Tipus de metalls definitiuDavid Caparrós
 
Treball metalls.pptx
Treball metalls.pptxTreball metalls.pptx
Treball metalls.pptxnuriarcea
 
Presentació materials i nous materials
Presentació materials i nous materialsPresentació materials i nous materials
Presentació materials i nous materialsSalesians Rocafort
 
Electromecanica de Vehiculos "MP08 - MECANIZADO BASICO - TEMA 2"
Electromecanica de Vehiculos "MP08 - MECANIZADO BASICO - TEMA 2"Electromecanica de Vehiculos "MP08 - MECANIZADO BASICO - TEMA 2"
Electromecanica de Vehiculos "MP08 - MECANIZADO BASICO - TEMA 2"Maria Lunes
 
Adrian Isidoro Kayser Este Es El Que Esta Acavao
Adrian Isidoro Kayser Este Es El Que Esta AcavaoAdrian Isidoro Kayser Este Es El Que Esta Acavao
Adrian Isidoro Kayser Este Es El Que Esta Acavaoadrian05
 
Tecno Presentacion Carlos
Tecno Presentacion CarlosTecno Presentacion Carlos
Tecno Presentacion Carloscarlos gonzalez
 
Power point dels metalls
Power point dels metallsPower point dels metalls
Power point dels metallsjalvarez182
 
Tema 5. metalls, plàstics i altres materials d'ús tècnic
Tema 5. metalls, plàstics i altres materials d'ús tècnicTema 5. metalls, plàstics i altres materials d'ús tècnic
Tema 5. metalls, plàstics i altres materials d'ús tècnicRicard
 

What's hot (19)

Els metalls
Els metallsEls metalls
Els metalls
 
Metalls
MetallsMetalls
Metalls
 
Els materials metàl·lics
Els materials metàl·licsEls materials metàl·lics
Els materials metàl·lics
 
Els metalls
Els metallsEls metalls
Els metalls
 
Materials Metalllics
Materials MetalllicsMaterials Metalllics
Materials Metalllics
 
Propietats Dels Metalls
Propietats Dels MetallsPropietats Dels Metalls
Propietats Dels Metalls
 
Metalls i Plàstics
Metalls i PlàsticsMetalls i Plàstics
Metalls i Plàstics
 
Tipus de metalls definitiu
Tipus de metalls definitiuTipus de metalls definitiu
Tipus de metalls definitiu
 
Treball metalls.pptx
Treball metalls.pptxTreball metalls.pptx
Treball metalls.pptx
 
Metalls Ferrosos
Metalls FerrososMetalls Ferrosos
Metalls Ferrosos
 
Materials grup 5
Materials grup 5Materials grup 5
Materials grup 5
 
Presentació materials i nous materials
Presentació materials i nous materialsPresentació materials i nous materials
Presentació materials i nous materials
 
Electromecanica de Vehiculos "MP08 - MECANIZADO BASICO - TEMA 2"
Electromecanica de Vehiculos "MP08 - MECANIZADO BASICO - TEMA 2"Electromecanica de Vehiculos "MP08 - MECANIZADO BASICO - TEMA 2"
Electromecanica de Vehiculos "MP08 - MECANIZADO BASICO - TEMA 2"
 
Materials i nous materials
Materials i nous materialsMaterials i nous materials
Materials i nous materials
 
Adrian Isidoro Kayser Este Es El Que Esta Acavao
Adrian Isidoro Kayser Este Es El Que Esta AcavaoAdrian Isidoro Kayser Este Es El Que Esta Acavao
Adrian Isidoro Kayser Este Es El Que Esta Acavao
 
Tecno Presentacion Carlos
Tecno Presentacion CarlosTecno Presentacion Carlos
Tecno Presentacion Carlos
 
Materials grup 4
Materials grup 4Materials grup 4
Materials grup 4
 
Power point dels metalls
Power point dels metallsPower point dels metalls
Power point dels metalls
 
Tema 5. metalls, plàstics i altres materials d'ús tècnic
Tema 5. metalls, plàstics i altres materials d'ús tècnicTema 5. metalls, plàstics i altres materials d'ús tècnic
Tema 5. metalls, plàstics i altres materials d'ús tècnic
 

Viewers also liked

U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]
U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]
U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]Cristina Rodon
 
Ptt digital [modo de compatibilidad]
Ptt digital [modo de compatibilidad]Ptt digital [modo de compatibilidad]
Ptt digital [modo de compatibilidad]Cristina Rodon
 
Oleohidraulica [modo de compatibilidad]
Oleohidraulica [modo de compatibilidad]Oleohidraulica [modo de compatibilidad]
Oleohidraulica [modo de compatibilidad]Cristina Rodon
 
Energies and electricity
Energies and electricityEnergies and electricity
Energies and electricityCristina Rodon
 
U6 mecanismes transmissio
U6 mecanismes transmissioU6 mecanismes transmissio
U6 mecanismes transmissioCristina Rodon
 
Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES
Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES
Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES Cristina Rodon
 
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblog
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblogElaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblog
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblogCristina Rodon
 
Unitat 3 forces, esforços i propietats
Unitat 3 forces, esforços i propietatsUnitat 3 forces, esforços i propietats
Unitat 3 forces, esforços i propietatsCristina Rodon
 
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1Cristina Rodon
 
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3Cristina Rodon
 

Viewers also liked (20)

Revising materials
Revising materialsRevising materials
Revising materials
 
U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]
U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]
U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]
 
U4 habitatge
U4 habitatgeU4 habitatge
U4 habitatge
 
Ptt digital [modo de compatibilidad]
Ptt digital [modo de compatibilidad]Ptt digital [modo de compatibilidad]
Ptt digital [modo de compatibilidad]
 
Unitat 02
Unitat 02Unitat 02
Unitat 02
 
Oleohidraulica [modo de compatibilidad]
Oleohidraulica [modo de compatibilidad]Oleohidraulica [modo de compatibilidad]
Oleohidraulica [modo de compatibilidad]
 
Energies and electricity
Energies and electricityEnergies and electricity
Energies and electricity
 
Ptt pneumàtica
Ptt pneumàticaPtt pneumàtica
Ptt pneumàtica
 
U6 mecanismes transmissio
U6 mecanismes transmissioU6 mecanismes transmissio
U6 mecanismes transmissio
 
Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES
Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES
Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES
 
Corrent elèctric
Corrent elèctricCorrent elèctric
Corrent elèctric
 
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblog
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblogElaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblog
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblog
 
Continuació Tema 5
Continuació Tema 5Continuació Tema 5
Continuació Tema 5
 
Unitat 7 (A)
Unitat 7 (A)Unitat 7 (A)
Unitat 7 (A)
 
Unitat 3 forces, esforços i propietats
Unitat 3 forces, esforços i propietatsUnitat 3 forces, esforços i propietats
Unitat 3 forces, esforços i propietats
 
El Bronze
El BronzeEl Bronze
El Bronze
 
Unitat 01
Unitat 01Unitat 01
Unitat 01
 
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1
 
Producció energia elèctrica
Producció energia elèctricaProducció energia elèctrica
Producció energia elèctrica
 
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3
 

Similar to Unitat 3 (a) metalls [modo de compatibilidad]

Adrian Isidoro Kayser Este Es El Que Esta Acavao
Adrian Isidoro Kayser Este Es El Que Esta AcavaoAdrian Isidoro Kayser Este Es El Que Esta Acavao
Adrian Isidoro Kayser Este Es El Que Esta Acavaoadrian05
 
Materials propietats fusta-metall
Materials propietats fusta-metallMaterials propietats fusta-metall
Materials propietats fusta-metalltecnovicent
 
Metalls resum
Metalls resumMetalls resum
Metalls resumManel455
 
Dossier alumne t6 metalls
Dossier alumne t6 metallsDossier alumne t6 metalls
Dossier alumne t6 metallsJordi Pipó
 
MATERIALS, PROPIETATS I ASSAJOS RELLEVANTS
MATERIALS, PROPIETATS I ASSAJOS RELLEVANTSMATERIALS, PROPIETATS I ASSAJOS RELLEVANTS
MATERIALS, PROPIETATS I ASSAJOS RELLEVANTSLasilviatecno
 
Power point dels metalls
Power point dels metallsPower point dels metalls
Power point dels metallsjalvarez182
 
Treball de Els materials
Treball de Els materialsTreball de Els materials
Treball de Els materialslaureta04
 
Els materials
Els materialsEls materials
Els materialsclavg
 
Els materials i les seves propietats
Els materials i les seves propietatsEls materials i les seves propietats
Els materials i les seves propietatsguillemfiol
 

Similar to Unitat 3 (a) metalls [modo de compatibilidad] (15)

Adrian Isidoro Kayser Este Es El Que Esta Acavao
Adrian Isidoro Kayser Este Es El Que Esta AcavaoAdrian Isidoro Kayser Este Es El Que Esta Acavao
Adrian Isidoro Kayser Este Es El Que Esta Acavao
 
Tecnotrabajo (2)
Tecnotrabajo (2)Tecnotrabajo (2)
Tecnotrabajo (2)
 
Tecnotrabajo
Tecnotrabajo Tecnotrabajo
Tecnotrabajo
 
Tecnotrabajo
TecnotrabajoTecnotrabajo
Tecnotrabajo
 
Materials propietats fusta-metall
Materials propietats fusta-metallMaterials propietats fusta-metall
Materials propietats fusta-metall
 
Metalls resum
Metalls resumMetalls resum
Metalls resum
 
Xinjie
XinjieXinjie
Xinjie
 
Dossier alumne t6 metalls
Dossier alumne t6 metallsDossier alumne t6 metalls
Dossier alumne t6 metalls
 
MATERIALS, PROPIETATS I ASSAJOS RELLEVANTS
MATERIALS, PROPIETATS I ASSAJOS RELLEVANTSMATERIALS, PROPIETATS I ASSAJOS RELLEVANTS
MATERIALS, PROPIETATS I ASSAJOS RELLEVANTS
 
Power point dels metalls
Power point dels metallsPower point dels metalls
Power point dels metalls
 
Materials
MaterialsMaterials
Materials
 
Treball de Els materials
Treball de Els materialsTreball de Els materials
Treball de Els materials
 
Els materials
Els materialsEls materials
Els materials
 
Els materials
Els materialsEls materials
Els materials
 
Els materials i les seves propietats
Els materials i les seves propietatsEls materials i les seves propietats
Els materials i les seves propietats
 

Unitat 3 (a) metalls [modo de compatibilidad]

 • 1. UNITAT 3 (A): ELS METALLS Els metalls: de la Els metalls Els metalls no Tècniques Residus mina al taller fèrrics fèrrics bàsiques metàl.lics Cristina Rodon Departament de Tecnologia 1/16
 • 2. UNITAT 3 (A): ELS METALLS Els metalls: dede la Els metalls: la Els metalls Els metalls no Tècniques Residus mina al al taller mina taller fèrrics fèrrics bàsiques metàl.lics 1. Els metalls: de la mina al taller Extracció Obtenció Transformació Escorça de Mineral Metall Producte la Terra Mineria Metal·lúrgia Indústries del metall Com s’obtenen els metalls? Per obtenir la majoria de metalls cal dur a terme també un procés tecnològic però, en aquest cas, de caire industrial on les fases són: extracció, obtenció i transformació. Cristina Rodon Departament de Tecnologia 2/16
 • 3. UNITAT 3 (A): ELS METALLS Els metalls: dede la Els metalls: la Els metalls Els metalls no Tècniques Residus mina al al taller mina taller fèrrics fèrrics bàsiques metàl.lics Els metalls: metalls i aliatges. Els metalls purs estan formats per un sol element químic. Els aliatges són barreges d’un metall, anomenat metall base, amb altres metalls o elements químics. •Els aliatges es fan per obtenir materials amb millors propietats que els metalls purs. •Per poder fer les barreges i aconseguir aliatges, cal que els metalls estiguin en estat líquid. Cristina Rodon Departament de Tecnologia 3/16
 • 4. UNITAT 3 (A): ELS METALLS Els metalls: dede la Els metalls: la Els metalls Els metalls no Tècniques Residus mina al al taller mina taller fèrrics fèrrics bàsiques metàl.lics Els metalls: Propietats dels metalls. La resistència d’un Quan un material és Diem que un material De la plasticitat se’n material expressa la seva molt resistent als cops, i té plasticitat quan és deriven dues propietats capacitat de no trencar-se no es trenca fàcilment, fàcil donar-li formes més: la ductilitat i la ni deformar-se fàcilment diem que és tenaç o que diverses sense trencar- mal·leabilitat. quan se li apliquen forces té tenacitat. lo. Quan un material és elevades. Ex: L’acer és un material Alguns materials fàcil estirar-lo per donar- En canvi, diem que un tenaç igual que la fusta, poden ser estirats, li forma de fil sense que material és dur quan encara que no tant. aixafats o doblegats en es trenqui, diem que té costa molt ratllar-lo, tallar- fred (a temperatura ductilitat o que és Contràriament, diem lo o foradar-lo (amb un ambient), i d’altres dúctil. S que un material és fràgil punxó, per exemple). caldrà escalfar-los quan es trenca fàcilment i és fàcil aixafar-lo per prèviament. L’acer és Exemples: sense deformar-se gaire obtenir làmines primes i plàstic, sobretot quan en donar-li un cop o no es trenca, diem que L’acer, el metall amb què està calent. d’aplicar-li una força. té mal·leabilitat o que estan fetes unes tisores o és mal·leable. la fulla d’un ganivet, és Ex: La fosa o el ferro molt dur. colat sol ser fràgil, però Exemples: no tant com el vidre, on Contràriament, diem que El coure és molt dúctil i aquesta propietat és de el plom és tou, ja que es l’alumini molt mal·leable. les més rellevants. ratlla amb facilitat. Cristina Rodon Departament de Tecnologia 4/16
 • 5. UNITAT 3 (A): ELS METALLS Els metalls: de la Els metalls Els metalls Els metalls no Tècniques Residus mina al taller fèrrics fèrrics fèrrics bàsiques metàl.lics 2. Els metalls fèrrics S’anomenen també productes siderúrgics, i són tots aquells que tenen el ferro com a principal component. Els més importants són el ferro colat (o fosa) i l’acer. El ferro pur (Fe) no s’utilitza gairebé gens perquè és fràgil i tou. Per millorar-ne les propietats s’utilitzen els aliatges de ferro, on el ferro es barreja amb l’element químic anomenat carboni (C). Segons la proporció de carboni que afegim al ferro obtindrem la fosa o l’acer. La fosa té un contingut de carboni superior al de l’acer. Cristina Rodon Departament de Tecnologia 5/16
 • 6. UNITAT 3 (A): ELS METALLS Els metalls: de la Els metalls Els metalls Els metalls no Tècniques Residus mina al taller fèrrics fèrrics fèrrics bàsiques metàl.lics Com s’obtenen la fosa i els acers. (I) L’obtenció de la fosa i l’acer es fa en tres fases: concentració reducció afinament Cristina Rodon Departament de Tecnologia 6/16
 • 7. UNITAT 3 (A): ELS METALLS Els metalls: de la Els metalls Els metalls Els metalls no Tècniques Residus mina al taller fèrrics fèrrics fèrrics bàsiques metàl.lics Com s’obtenen la fosa i els acers. (II) REDUCCIÓ: treure l’O2 perquè el Fe es troba de forma oxidada a la naturalesa. Mineral de Fe concentrat: aporta el Fe oxidat que un cop reduit Fe colat Carbó de coc (tipus de Carbó mineral): serveix per fer la combustió i obtenir altes Tº ALT ens aporta el C (carboni) per reduir el Fe, ja que el C té molta FORN afinitat amb l’O2 CO2 surt per la part superior en forma de gas. Pedra calcària (CaCO3): es combina amb Silice (Si; la ganga) Escòria: Aquesta té menys densitat que el Fe fos i qeuda surant a la superfície de manera que es pot separar fàciment Cárega de mineral de ferro concentrat, carbó de coc i pedra calcària Sortida d'aire calent 250o 1100o Entrada 1500o d'aire calent Cristina Rodon Sortida Departament de Tecnologia de l'escòria Sortida de ferro colat 7/16 de primera fusió
 • 8. UNITAT 3 (A): ELS METALLS Els metalls: de la Els metalls Els metalls Els metalls no Tècniques Residus mina al taller fèrrics fèrrics fèrrics bàsiques metàl.lics Com s’obtenen la fosa i els acers. (II) Cárega de mineral de ferro concentrat, L’afinament: cal reduir el contingut de carbó de coc i pedra calcària Sortida carboni mitjançant un procés d’afinament. d'aire calent Segons la quantitat de carboni que se 250o n’extregui, obtindrem fosa o acer. 1100o El procés d’afinament es fa en uns forns Entrada especials, que poden ser forns de cubilot 1500o d'aire calent per obtenir fosa, o forns convertidors per Sortida de l'escòria Sortida de ferro colat obtenir acer. de primera fusió Cristina Rodon Departament de Tecnologia 8/16
 • 9. UNITAT 3 (A): ELS METALLS Els metalls: de la Els metalls Els metalls Els metalls no Tècniques Residus mina al taller fèrrics fèrrics fèrrics bàsiques metàl.lics La fosa És un material magnètic, dur, fràgil i molt resistent a les forces que intenten aixafar-lo i desgastar-ne la superfície. No té gens de plasticitat, ni tan sols en calent. La fosa s’utilitza per fer objectes metàl·lics de formes complicades com radiadors de calefacció, estufes de llenya, bancades de màquines, fanals, tapadores de clavegueres, ornaments de jardí, etc. Els acers És un material magnètic, dur, tenaç i molt resistent . També és plàstic, sobretot en calent, i per tant admet tècniques molt variades per donar-li forma. Inconvenient: s’oxida fàcilment amb l’oxigen de l’aire i la humitat CORROSIÓ La seva producció es classifica en dos grans grups: Acers al carboni: estructures edificis, ponts, carrosseries vehicles Acers aïllats: eines. Cristina Rodon Departament de Tecnologia 9/16
 • 10. UNITAT 3 (A): ELS METALLS Els metalls: de la Els metalls Els metalls no Tècniques Residus mina al taller fèrrics fèrrics bàsiques metàl.lics 3. Els metalls no fèrrics Els metalls no fèrrics més utilitzats actualment són el coure, l’alumini, el zinc, el crom i el titani. El Coure i els seus aliatges El coure és un metall de color vermellós, Avantatges: molt bon conductor de l’electricitat i de la calor, resisteix bé la corrosió, i és molt dúctil i mal·leable. Inconvenients: més dens, més tou i menys resistent que els metalls fèrrics. Aplicacions del coure (estan molt lligades a les seves propietats): - Com que és dúctil i bon conductor de l’electricitat, s’utilitza per fer cables i altres elements elèctrics. - Com que és mal·leable i bon conductor tèrmic, s’aprofita per fer recipients on escalfar líquids o per fer radiadors de calor. -Com que és resistent a la corrosió i dúctil, s’utilitza per fer tubs de conducció d’aigua i gas a les instal·lacions dels nostres habitatges i a les indústries. La gran importància del coure també rau que és el metall de base per obtenir dos aliatges de molta utilitat: el llautó i el bronze. Cristina Rodon Departament de Tecnologia 10/16
 • 11. UNITAT 3 (A): ELS METALLS Els metalls: de la Els metalls Els metalls no Tècniques Residus mina al taller fèrrics fèrrics bàsiques metàl.lics Llautó (aliatge del Coure) És un metall de color groc lluent, semblant a l’or, que s’obté de l’aliatge entre el coure i el zinc. Quan se li afegeix zinc, el coure perd conductivitat però guanya en resistència mecànica i en duresa; és més fàcil encara donar-li forma i se’n redueix el preu. Les aplicacions més importants dels llautons són per a la fabricació de: a) Peces per a contactes en aparells elèctrics. b) Aixetes i vàlvules en les conduccions d’aigua i gas. c) Frontisses, poms i elements decoratius per a mobles. d) Cargols i altres elements d’unió com femelles, volanderes, etc. e) Instruments musicals, ja que té una molt bona sonoritat. Cristina Rodon Departament de Tecnologia 11/16
 • 12. UNITAT 3 (A): ELS METALLS Els metalls: de la Els metalls Els metalls no Tècniques Residus mina al taller fèrrics fèrrics bàsiques metàl.lics Bronze (aliatge del Coure) És un metall de color ataronjat i lluent, que s’obté de l’aliatge entre el coure i l’estany. Quan se li afegeix estany, el coure disminueix la conductivitat i augmenta el seu preu. A canvi, augmenta la seva resistència mecànica i a la corrosió, la duresa i la facilitat per fondre’l i fer peces per emmotllament. Les aplicacions del bronze són: a) Per fabricar elements de màquines, especialment aquelles que hagin de treballar al mar, atesa la seva gran resistència a la corrosió i al desgast. b) Per fer escultures, monedes i objectes decoratius aprofitant la facilitat per fondre’l i emmotllar-lo. Cristina Rodon Departament de Tecnologia 12/16
 • 13. UNITAT 3 (A): ELS METALLS Els metalls: de la Els metalls Els metalls no Tècniques Residus mina al taller fèrrics fèrrics bàsiques metàl.lics L’Alumini i els seus aliatges L’alumini és el metall més abundant a l’escorça terrestre, però és molt difícil separar-lo dels components químics amb els quals es troba combinat en els minerals. Per obtenir-lo calen grans quantitats d’energia elèctrica. L’alumini perd la lluentor i es torna grisós en contacte amb la humitat. Tanmateix, torna a recuperar-la aplicant-li un lleuger poliment. Té un color platejat i lluent, és molt lleuger, bon conductor de la calor i de l’electricitat Resistent a la corrosió (excepte en aigua salada), dúctil i mal·leable. Inconvenients: no és gaire resistent als esforços mecànics i que és tou. Els aliatges de l’alumini es coneixen amb el nom d’aliatges lleugers precisament perquè la principal característica que tenen és la seva baixa densitat. Els aliatges lleugers tenen menys conductivitat que l’alumini pur però son més resistents i durs. L’alumini i els aliatges lleugers s’utilitzen per fabricar peces de vehicles de transport, especialment d’avions, on la baixa densitat és molt important. També s’utilitzen per fer radiadors de calefacció gràcies a la seva conductivitat tèrmica; marcs, portes i finestres en la construcció d’habitatges gràcies a la seva resistència a la corrosió; en forma de làmina molt prima s’utilitza en embolcalls d’aliments; també s’utilitza per fer recipients i estris de cuina, etc. Cristina Rodon Departament de Tecnologia 13/16
 • 14. UNITAT 3 (A): ELS METALLS Els metalls: de la Els metalls Els metalls no Tècniques Residus mina al taller fèrrics fèrrics bàsiques metàl.lics Altres metalls no fèrrics L’estany, formant aliatge amb el plom, és molt utilitzat en soldadures de tubs de coure a les instal·lacions domèstiques i en soldadures de components electrònics. També es pot utilitzar per recobrir l’acer. El recobriment de l’acer es fa per evitar-ne la corrosió i es pot fer amb diferents metalls. Quan utilitzem l’estany per protegir l’acer obtenim el material que es coneix amb el nom de llauna. El plom s’utilitza, entre altres aplicacions, en la protecció contra les radiacions perilloses com els raigs X i la radioactivitat. El zinc és molt mal·leable i resistent a la corrosió, però no té gaire resistència mecànica. S’utilitza per formar aliatges amb el coure i l’alumini i per recobrir acer. Quan l’acer està recobert amb zinc s’anomena acer galvanitzat. El crom resisteix molt bé la corrosió. És un material dur que s’utilitza per revestir altres metalls com l’acer i el llautó amb la intenció de donar-los un aspecte decoratiu, ja que queda platejat i molt lluent, i protegir-los de la corrosió. La tècnica de revestiment amb crom s’anomena cromat. També s’utilitza per formar aliatges com l’acer inoxidable i altres, que són molt útils en la fabricació d’eines. El titani és un metall lleuger i de color gris lluent. Resulta car perquè la seva obtenció és molt difícil. Tot i així, és molt utilitzat avui dia en la fabricació de les turbines dels motors dels avions i de les centrals elèctriques perquè té una gran resistència als esforços mecànics, a la corrosió i a les altes temperatures. Un altre avantatge del titani és la seva baixa densitat, a mig camí entre l’alumini i l’acer. Cristina Rodon Departament de Tecnologia 14/16
 • 15. UNITAT 3 (A): ELS METALLS Els metalls: de la Els metalls Els metalls no Tècniques bàsiques Tècniques Residus mina al taller fèrrics fèrrics de treball amb bàsiques metàl.lics metalls 4. Tècniques bàsiques del treball amb metalls L’emmotllament La forja La deformació plàstica L’embotició L’arrencament de ferritja Manualment: serres i llimes Màquines: Torn i la fresa Cristina Rodon Departament de Tecnologia 15/16
 • 16. UNITAT 3 (A): ELS METALLS Els metalls: de la Els metalls Els metalls no Tècniques Residus mina al taller fèrrics fèrrics bàsiques metàl—lics metàl.lics 5. Residus metàl·lics. Reciclatge En general, els metalls són fàcils de reciclar, especialment els productes siderúrgics. Actualment moltes siderúrgies utilitzen ferro vell per obtenir-ne de nou. Per reciclar els metalls cal, com en tots els materials, fer una separació prèvia segons el tipus de metall. Un cop separats, es fonen als forns per obtenir-ne novament el metall, i després se’ls dóna la forma adequada. Un altre avantatge és que l’energia necessària per reciclar els metalls és menor que per obtenir-los a partir dels minerals. El reciclatge de metalls, com el d’altres materials, suposa un gran estalvi per al medi natural i per a tota la societat. Reciclant metalls estalviem: a) Recursos naturals. S’extreuen menys minerals i es gasta menys energia i aigua. b) Contaminació. L’obtenció de metalls a partir d’objectes metàl·lics usats és més senzilla i menys contaminant que l’obtenció a partir de mineral. L’obtenció d’1 kg d’acer a partir dels seus minerals consumeix 200 L d’aigua. Si la mateixa quantitat d’acer és reciclada, només es necessiten 120 L d’aigua. c) Residus. Si utilitzem els residus per obtenir nous materials, no caldrà que els llencem als abocadors. Cristina Rodon Departament de Tecnologia 16/16