Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitat 12 accionaments pneumàtics

3,982 views

Published on

Published in: Education

Unitat 12 accionaments pneumàtics

 1. 1. 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 1
 2. 2. PNEUMÀTICA• La pneumàtica és el conjunt de tècniques basades en la utilització de l’aire comprimit com a fluid transmissor d’energia per a l’accionament de màquines i mecanismes. Tant aquesta tècnica com la hidràulica (oleohidràulica) ens permet obtenir els moviments més diversos –rotatius, alternatius,...- comunicant directament l’energia al fluid i utilitzant un dispositiu que ens la transformi en el moviments desitjat, sense gairebé pèrdues i de manera neta i eficaç.• No és una tècnica recent, els primers enginys que utilitzaven l’aire comprimit van aparèixer fa més de 20 segles (canó pneumàtic,...) 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 2
 3. 3. PNEUMÀTICA• Els avantatges de la utilització de l’aire comprimit són molts, entre els que destaquem: No és perillós, ja que no emet espurnes. Es troba fàcilment disponible. És un fluid net. S’emmagatzema amb facilitat (perquè és compressible). Es desplaça amb rapidesa per l’interior de conduccions. És un sistema senzill (simple) i per tant econòmic. 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 3
 4. 4. EL CIRCUIT PNEUMÀTIC• Un circuit pneumàtic és un conjunt d’elements disposats de tal manera que mitjançant aire comprimit realitzen un treball o executen una sèrie d’accions destinades a l’accionament de màquines o mecanismes. Els circuits pneumàtics consten, bàsicament, els següents blocs funcionals: Subministrament d’aire Transformació de comprimit l’energia pneumàtica en (determinades condicions de treball P, T i qualitat d’aire) 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 4
 5. 5. EL CIRCUIT PNEUMÀTICPRODUCCIÓ DE L’AIRE COMPRIMIT• La duen a terme els compressors, tot i que normalment en una mateixa màquina s’integren el compressor, el refrigerador i l’acumulador. 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 5
 6. 6. EL CIRCUIT PNEUMÀTICPRODUCCIÓ DE L’AIRE COMPRIMIT COMPRESSORS• Els compressors representen l’element central d’una instal·lació d’aire comprimit. Són mecanismes rotatius moguts per motors elèctrics o tèrmics de combustió interna (gasolina o dièsel).• La seva funció és aspirar aire a pressió atmosfèrica i comprimir-lo a una pressió més elevada.• Les característiques tècniques fonamentals d’un compressor són: El cabal volumètric [m3/s] [l/min] [l/s] [m3/min] o el cabal màssic [kg/s] [kg/min] en condicions normals de P i T (P=1 atm; T=25 ºC). Aquests cabals es refereixen a l’entrada. La pressió (de sortida de l’aire) [atm] 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 6
 7. 7. EL CIRCUIT PNEUMÀTIC PRODUCCIÓ DE L’AIRE COMPRIMIT COMPRESSORS• Els principals tipus de compressors són: Compressors de pistó o èmbol d’una etapa: És apropiat per a comprimir l’aire fins als 15 bar de pressió, encara que se’n sol utilitzar generalment fins a uns 8 bar. 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 7
 8. 8. EL CIRCUIT PNEUMÀTICPRODUCCIÓ DE L’AIRE COMPRIMIT COMPRESSORS Compressor de pistó o èmbol de dos etapa: Aquest tipus últim tipus de compressors s’utilitza quan s’ha de comprimir l’aire a pressions d’uns 15 bar, a causa que presenta un millor rendiment que els compressors d’una etapa. Comprimeixen l’aire a baixa pressió (uns 4 bar) en la primera etapa, després se’n fa passar per un intercanviador de calor, on es refreda, finalment, passa a la segona etapa, on s’assoleix la pressió desitjada (uns 15 bar). 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 8
 9. 9. EL CIRCUIT PNEUMÀTICPRODUCCIÓ DE L’AIRE COMPRIMIT COMPRESSORS Compressor de membrana: Aquests compressors s’utilitzen a les indústries alimentària, sanitària, química, farmacèutica, etc., per la netedat de l’aire que produeixen. Una membrana elàstica separa l’èmbol de la cambra de treball, de manera que l’aire no entra en contacte amb les parts mòbils. Així, s’aconsegueix que l’aire comprimit no es contamini amb l’oli procedent del sistema de greixatge del pistó. 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 9
 10. 10. EL CIRCUIT PNEUMÀTICPRODUCCIÓ DE L’AIRE COMPRIMIT COMPRESSORS Compressors rotatiu de paletes: Proporcionen cabals importants d’aire a pressió intermèdia. L’aire és portat d’un costat a un altre sense que el volum aspirat sigui modificat, només imprimint velocitat a l’aire. L’estanquitat s’aconsegueix a través de les vores dels èmbols rotatius que han de ser tallats amb gran precisió. 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 10
 11. 11. EL CIRCUIT PNEUMÀTICPRODUCCIÓ DE L’AIRE COMPRIMIT COMPRESSORS Compressors rotatiu de roots: Les característiques més importants d’aquests compressors són el poc soroll que produeixen i la uniformitat del cabal d’aire que subministren. La pressió de l’aire s’aconsegueix mitjançant el gir d’un rotor excèntric, dins d’una carcassa cilíndrica. L’esmentat rotor va proveït d’una sèrie de ranures on s’allotgen les paletes. 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 11
 12. 12. EL CIRCUIT PNEUMÀTICPRODUCCIÓ DE L’AIRE COMPRIMIT COMPRESSORS Compressors rotatiu de cargols: Són més cars que els de pistó (per la precisió amb què han de tallar-se els cargols) i la carcassa que els conté, proporcionen grans cabals d’aire i són molt silenciosos. Es basen en 2 cargols helicoïdals. L’aire aspirat és arrossegat per les hèlixs dels cargols. Poden treballar amb o sense lubricació entre les parts en moviment. 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 12
 13. 13. EL CIRCUIT PNEUMÀTIC PRODUCCIÓ DE L’AIRE COMPRIMIT REFRIGERADOR• Els refrigeradors són els aparells encarregats de refredar l’aire comprimit (escalfat al comprimir-lo) fins a una temperatura propera a l’ambient (d’uns 25 ºC). També s’encarreguen d’eliminar humitat.• És un senzill bescanviador de calor format per una sèrie de tubs pels quals circula un fluid refrigerant (normalment aigua). L’aire comprimit circula en sentit contrari al del fluid refrigerant per fora dels tubs, produint-se així l’intercanvi de calor. Amb cabals d’aire elevats l’aire circula per l’interior dels tubs i el fluid per fora. Els més usuals són els refrigeradors aire- aire i els refrigeradors aire-aigua. 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 13
 14. 14. EL CIRCUIT PNEUMÀTICPRODUCCIÓ DE L’AIRE COMPRIMIT ACUMULADOR• L’acumulador és el dipòsit encarregat d’emmagatzemar l’aire comprimit en un circuit. Les seves funcions principals són:  Fer front a les puntes de demanda d’aire comprimit.  Eliminar polsacions originades pel compressor.  Estabilitzar la pressió de sortida.  Evitar el treball continu del motor del compressor.• Han d’estar proveïts d’accessoris de protecció i control com ara manòmetre, vàlvula de seguretat, vàlvula de purga de condensats, connexions elàstiques,... 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 14
 15. 15. EL CIRCUIT PNEUMÀTIC CONDICIONAMENT DE L’AIRE COMPRIMIT• L’aire comprimit procedent del compressor no pot ser utilitzat directament, ja que conté impureses nocives que poden malmetre la instal·lació pneumàtica (pols, brutícia, aigua i oli arrossegat des dels compressor). Les diferents fases en que es divideix el condicionament de l’aire comprimit són: Assecament Filtratge Regulació de la pressió Lubricació 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 15
 16. 16. EL CIRCUIT PNEUMÀTIC CONDICIONAMENT DE L’AIRE COMPRIMITASSECAMENT• L’aire humit pot ocasionar oxidacions i causar avaries en els elements de la instal·lació. Per tant, si el contingut d’humitat és massa elevat, caldrà fer passar l’aire a través d’un assecador pneumàtic.• L’assecador de la figura és un assecador d’absorció. L’aire que entra travessa un material porós (diòxid de silici) que absorbeix la humitat. Caldrà anar canviant el material porós periòdicament. 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 16
 17. 17. EL CIRCUIT PNEUMÀTIC CONDICIONAMENT DE L’AIRE COMPRIMITFILTRATGE• L’aire presenta impureses (pols, llimadures de goma, olis cremats, vapors de diferents gasos,...) que convé eliminar per al bon funcionament de la instal·lació.• La funció del filtre és retenir aquestes impureses. 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 17
 18. 18. EL CIRCUIT PNEUMÀTIC CONDICIONAMENT DE L’AIRE COMPRIMITREGULACIÓ DE LA PRESSIÓ• L’aire comprimit d’una instal·lació ha de mantenir-se a una pressió constant, independentment de les fluctuacions de la xarxa i de les variacions de consum. El regulador de pressió o manoreductor és l’element encarregat de regular automàticament la pressió de sortida, ajustant-la al valor seleccionat. 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 18
 19. 19. EL CIRCUIT PNEUMÀTIC CONDICIONAMENT DE L’AIRE COMPRIMITLUBRICACIÓ• En la majoria dels elements que integren una instal·lació pneumàtica hi ha parts lliscants que es desgasten a causa del fregament. Per això cal fer un últim tractament de lubricació a l’aire amb l’objecte de realitzar el greixat de les peces mòbils dels components pneumàtics, la qual cosa farà disminuir la fricció i evitarà l’oxidació. 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 19
 20. 20. EL CIRCUIT PNEUMÀTIC CONDICIONAMENT DE L’AIRE COMPRIMIT• Molt sovint el conjunt d’elements que tracten l’aire comprimit es troba formant un bloc modular homogeni on es munten el filtre, el regulador i el lubrificant. 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 20
 21. 21. EL CIRCUIT PNEUMÀTIC CONDICIONAMENT DE L’AIRE COMPRIMIT• Esquema d’un conjunt de producció i tractament d’aire: 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 21
 22. 22. EL CIRCUIT PNEUMÀTICCONDICIONAMENT DE L’AIRE COMPRIMIT24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 22
 23. 23. EL CIRCUIT PNEUMÀTIC DISTRIBUCIÓ DE L’AIRE COMPRIMIT• L’aire comprimit generat per la unitat de producció es canalitza fins als punts d’utilització mitjançant la xarxa de distribució, que és el conjunt de canonades emprades per connectar els diferents elements pneumàtics.• Cal que la xarxa estigui dissenyada perquè la pèrdua de pressió sigui petita, no hi hagi pèrdua d’aire per fuites i la quantitat d’aigua a la xarxa sigui mínima.• Les canonades solen ser de coure, d’acer o de plàstics (PE, poliamida,...).• El pendent en el sentit de circulació de l’aire ha de ser d’1 a 3%. 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 23
 24. 24. EL CIRCUIT PNEUMÀTICDISTRIBUCIÓ DE L’AIRE COMPRIMIT 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 24
 25. 25. EL CIRCUIT PNEUMÀTICTRANSFORMACIÓ DE L’ENERGIA (Epneumàtica  Emecànica)• En una instal·lació pneumàtica els receptors són els anomenats actuadors pneumàtics o elements de treball, la funció dels quals és transformar l’energia pneumàtica de l’aire comprimit en treball mecànic per l’accionament de màquines i mecanismes.• Els actuadors pneumàtics els podem classificar segons la forma en que realitzin el treball en: Cilindres Actuadors de gir Motors pneumàtics 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 25
 26. 26. EL CIRCUIT PNEUMÀTIC TRANSFORMACIÓ DE L’ENERGIA CILINDRES• Els cilindres són actuadors que fan el treball de manera rectilínia, mitjançant moviments d’empenyiment-tracció, que transformen l’energia continguda en l’aire comprimit en treball mecànic (W), d’acord amb l’expressió: W F Δx η W p A l η [J] F p A on p = pressió [Pa] S = superfície de la secció interior del cilindre [m3] l = cursa o trajecte del cilindre [m] η = rendiment 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 26
 27. 27. EL CIRCUIT PNEUMÀTIC TRANSFORMACIÓ DE L’ENERGIA CILINDRES• El cilindre està constituït per un tub cilíndric tancat en els extrems per dues tapes, dins del qual es fa lliscar un èmbol que separa dues cambres o volums d’aire en que queda dividit el cilindre per l’èmbol. A l’èmbol va unida una tija que, en sortir d’una tapa, permet d’utilitzar la força desenvolupada pel cilindre.• El principal avantatge de la utilització de l’aire comprimit és la seva gran velocitat d’accionament. La regulació de velocitat s’aconsegueix mitjançant estranguladors de cabal que limiten el flux d’aire que surt del cilindre cap a l’escapament. També podem aconseguir aquesta regulació de la velocitat de desplaçament ajustant el cabal d’alimentació o la pressió d’escapament. 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 27
 28. 28. EL CIRCUIT PNEUMÀTIC TRANSFORMACIÓ DE L’ENERGIA CILINDRES• Actualment existeix una àmplia gamma de cilindres pneumàtics, essent els principals:  Cilindres de simple efecte.  Cilindres de doble efecte.  Cilindres especials. Cilindres de simple efecte: només té una entrada de pressió i desenvolupa l’esforç en un únic sentit. El retorn a la seva posició inicial es realitza per mitjà d’una molla recuperadora que porta el cilindre incorporat o bé per l’acció de forces exteriors (gravetat,...). Cal donar una força suplementària per comprimir la molla. Normalment la seva cursa no supera els 100 mm, són de petit diàmetre i consumeixen poc aire. 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 28
 29. 29. EL CIRCUIT PNEUMÀTICTRANSFORMACIÓ DE L’ENERGIA CILINDRESCilindres de simple efecte:24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 29
 30. 30. EL CIRCUIT PNEUMÀTICTRANSFORMACIÓ DE L’ENERGIA CILINDRESCilindres de simple efecte:24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 30
 31. 31. EL CIRCUIT PNEUMÀTICTRANSFORMACIÓ DE L’ENERGIA CILINDRESCilindres de doble efecte: l’aire comprimit exerceix la seva acció enles dues cambres del cilindre, d’aquesta manera pot realitzar treballen els dos sentits del moviment.El seu camp d’aplicació és molt més extens que el dels cilindres desimple efecte.No es perd força en no haver de comprimir cap molla i aprofita tota lalongitud del cos del cilindre com a cursa.El seu inconvenient és que consumeixen una doble quantitat d’aire.24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 31
 32. 32. EL CIRCUIT PNEUMÀTICTRANSFORMACIÓ DE L’ENERGIA CILINDRESCilindres de doble efecte:24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 32
 33. 33. EL CIRCUIT PNEUMÀTICTRANSFORMACIÓ DE L’ENERGIA CILINDRESCilindres de doble efecte:24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 33
 34. 34. EL CIRCUIT PNEUMÀTICTRANSFORMACIÓ DE L’ENERGIA CILINDRESCilindres especials: s’utilitzen per algunes aplicacions especials. Elsprincipals són els cilindres de doble tija, els cilindres antigir, cilindresamb bloqueig de tija, cilindres sense tija, cilindrestelescòpics, cilindres vibradors, cilindres flexibles, cilindres demúltiples posicions,... Cilindre de doble tija24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 34
 35. 35. EL CIRCUIT PNEUMÀTICTRANSFORMACIÓ DE L’ENERGIA CILINDRES Cilindre de cursa curta24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 35
 36. 36. EL CIRCUIT PNEUMÀTICTRANSFORMACIÓ DE L’ENERGIA CILINDRES Cilindre de doble tija i diverses posicions24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 36
 37. 37. EL CIRCUIT PNEUMÀTIC TRANSFORMACIÓ DE L’ENERGIA ACTUADORS DE GIR• Els actuadors de gir s’utilitzen quan es necessita un accionament angular limitat. 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 37
 38. 38. EL CIRCUIT PNEUMÀTICTRANSFORMACIÓ DE L’ENERGIA ACTUADORS DE GIR24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 38
 39. 39. EL CIRCUIT PNEUMÀTIC TRANSFORMACIÓ DE L’ENERGIA ACTUADORS DE GIR• Les pinces pneumàtiques són un altre tipus d’actuadors de gir, molt utilitzats en robòtica. 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 39
 40. 40. EL CIRCUIT PNEUMÀTICTRANSFORMACIÓ DE L’ENERGIA ACTUADORS DE GIR24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 40
 41. 41. EL CIRCUIT PNEUMÀTIC TRANSFORMACIÓ DE L’ENERGIA MOTORS PNEUMÀTICS• Els motors pneumàtics transformen l’energia pneumàtica en energia mecànica de rotació, en un procés similar i invers al de la compressió. Els principals avantatges i inconvenients dels motors pneumàtics enfront dels motors elèctrics són:  Són insensibles a la calor, la pols, la humitat i les vibracions.  Ofereixen millors solucions en ambients explosius.  Major cost energètic. 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 41
 42. 42. EL CIRCUIT PNEUMÀTICTRANSFORMACIÓ DE L’ENERGIA MOTORS PNEUMÀTICS24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 42
 43. 43. EL CIRCUIT PNEUMÀTICTRANSFORMACIÓ DE L’ENERGIA MOTORS PNEUMÀTICS24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 43
 44. 44. ELEMENTS DE COMANDAMENT, REGULACIÓ I CONTROL• En una instal·lació pneumàtica es necessari comandar, regular i controlar la pressió, el cabal i el sentit de circulació del fluid per aconseguir el moviment i el correcte funcionament de les parts operatives o motrius.• Els elements més importants que ens ho permeten de fer són: Vàlvules de control direccional Vàlvules de control, regulació i bloqueig Sensors i detectors de senyal 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 44
 45. 45. ELEMENTS DE COMANDAMENT, REGULACIÓ I CONTROL VÀLVULES DE CONTROL DIRECCIONAL• Les vàlvules de control direccional, més conegudes com a vàlvules distribuïdores o distribuïdors, són les encarregades de governar l’arrencada, l’aturada i el sentit del flux en un circuit pneumàtic. La seva funció és governar, d’acord amb les ordres o senyals rebuts, les connexions entre els conductes connectats a les vàlvules per obtenir el corresponent senyal de sortida que accioni els actuadors. Quan actuen directament sobre cilindres fan les funcions d’òrgans de govern.• Les vàlvules distribuïdores es componen d’un cos, una part mòbil i uns elements d’accionament, que permeten de canviar l’estat de la vàlvula. 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 45
 46. 46. ELEMENTS DE COMANDAMENT, REGULACIÓ I CONTROL VÀLVULES DE CONTROL DIRECCIONAL• Les vàlvules distribuïdores es defineixen per 2 característiques funcionals: Nombre d’orificis o vies Nombre de posicions • Una vàlvula distribuïdora es designa per 2 xifres: la primera indica el nombre de vies i la segona el nombre de posicions  vàlvula 3/2. 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 46
 47. 47. ELEMENTS DE COMANDAMENT, REGULACIÓ I CONTROL VÀLVULES DE CONTROL DIRECCIONAL• Les vàlvules distribuïdores es representen segons les normes internacionals (ISO-CETOP) mitjançant: Símbol bàsic Tipus de comandament Localització dels orificis 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 47
 48. 48. ELEMENTS DE COMANDAMENT, REGULACIÓ I CONTROL VÀLVULES DE CONTROL DIRECCIONAL Símbol bàsic• Cada posició es representa per una casella quadrada, dins de les quals se situen les fletxes que indiquen les connexions entre els orificis i el sentit del flux del fluid, així com el nombre de vies.• Els conductes es dibuixen en la casella que representa la posició de repòs. La lectura de la posició de treball es du a terme desplaçant l’altra casella del símbol davant la representació dels conductes. 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 48
 49. 49. ELEMENTS DE COMANDAMENT, REGULACIÓ I CONTROLVÀLVULES DE CONTROL DIRECCIONAL Símbol bàsic 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 49
 50. 50. ELEMENTS DE COMANDAMENT, REGULACIÓ I CONTROL VÀLVULES DE CONTROL DIRECCIONAL Tipus de comandament• Els distribuïdors es representen amb el tipus de comandament, el qual s’afegeix al símbol base. La funció del comandament (o pilotatge) és realitzar els canvis de posició de la vàlvula. Poden ser manuals, mecànics, pneumàtics hidràulics i elèctrics. 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 50
 51. 51. ELEMENTS DE COMANDAMENT, REGULACIÓ I CONTROLVÀLVULES DE CONTROL DIRECCIONAL Accionaments mecànics Accionaments pneumàtics 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 51
 52. 52. ELEMENTS DE COMANDAMENT, REGULACIÓ I CONTROLVÀLVULES DE CONTROL DIRECCIONAL 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 52
 53. 53. ELEMENTS DE COMANDAMENT, REGULACIÓ I CONTROL VÀLVULES DE CONTROL DIRECCIONAL Localització dels orificis• La localització dels orificis dels distribuïdors es realitza segons un codi que utilitza números o lletres. 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 53
 54. 54. ELEMENTS DE COMANDAMENT, REGULACIÓ I CONTROLVÀLVULES DE CONTROL DIRECCIONAL 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 54
 55. 55. ELEMENTS DE COMANDAMENT, REGULACIÓ I CONTROL VÀLVULES DE CONTROL DIRECCIONAL Vàlvula distribuïdora 2/2• Són vàlvules de comandament, ja que només tanquen o obren un conducte. Tenen un orifici per a l’entrada d’aire i un altre per a la utilització. Poden ser NO (en repòs deixa passar l’aire) o NT (en repòs no deixa passar l’aire). 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 55
 56. 56. ELEMENTS DE COMANDAMENT, REGULACIÓ I CONTROL VÀLVULES DE CONTROL DIRECCIONAL Vàlvula distribuïdora 3/2• Generalment no s’utilitzen vàlvules 2/2 per comandar un cilindre pneumàtic de simple efecte. És més usual utilitzar un distribuïdor 3/2 per realitzar aquesta funció. Aquest tipus de vàlvules no se solen utilitzar en oleohidràulica. 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 56
 57. 57. ELEMENTS DECOMANDAMENT, REGULACIÓ I CONTROLVÀLVULES DE CONTROL DIRECCIONAL Vàlvula de bola 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 57
 58. 58. ELEMENTS DE COMANDAMENT, REGULACIÓ I CONTROL VÀLVULES DE CONTROL DIRECCIONAL Vàlvula distribuïdora 5/2• S’utilitzen, juntament amb les vàlvules 4/2, per pilotar cilindres pneumàtics de doble efecte o per accionar vàlvules distribuïdores de major mida. Aquest tipus de vàlvules tenen cinc vies: un orifici per a l’entrada, dues sortides i dos escapaments. 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 58
 59. 59. ELEMENTS DE COMANDAMENT, REGULACIÓ I CONTROLVÀLVULES DE CONTROL DIRECCIONAL Vàlvula de corredora 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 59
 60. 60. ELEMENTS DE COMANDAMENT, REGULACIÓ I CONTROL VÀLVULES DE CONTROL, REGULACIÓ I BLOQUEIG• Són les vàlvules que permeten d’ajustar les velocitats de desplaçament dels actuadors i regular la seva força. Dins d’un circuit pneumàtic/oleohidràulic fan les funcions d’elements de comandament. Vàlvules unidireccionals• Són les que permeten el flux del fluid en un únic sentit i les que eviten el pas de fluid en sentit invers. Poden ser: Vàlvules antiretorn Vàlvules antiretorn pilotades 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 60
 61. 61. ELEMENTS DE COMANDAMENT, REGULACIÓ I CONTROLVÀLVULES DE CONTROL, REGULACIÓ I BLOQUEIG Vàlvules unidireccionals Vàlvula antiretorn24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 61
 62. 62. ELEMENTS DE COMANDAMENT, REGULACIÓ I CONTROLVÀLVULES DE CONTROL, REGULACIÓ I BLOQUEIG Vàlvules unidireccionals Vàlvula antiretorn pilotada24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 62
 63. 63. ELEMENTS DE COMANDAMENT, REGULACIÓ I CONTROL (20)VÀLVULES DE CONTROL, REGULACIÓ I BLOQUEIG (4) Vàlvules reguladores de cabal (1)• Són les que s’utilitzen quan es vol modificar la velocitat dels elements de treball. Per aconseguir-ho modificarem la secció de les canonades per on passa l’aire. Així, al mateix temps que modifiquem la velocitat dels actuadors regulem el cabal d’alimentació. Poden ser: Vàlvules bidireccionals Vàlvules unidireccionals 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 63
 64. 64. ELEMENTS DE COMANDAMENT, REGULACIÓ I CONTROLVÀLVULES DE CONTROL, REGULACIÓ I BLOQUEIG Vàlvules reguladores de cabal Vàlvula bidireccionals24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 64
 65. 65. ELEMENTS DE COMANDAMENT, REGULACIÓ I CONTROLVÀLVULES DE CONTROL, REGULACIÓ I BLOQUEIG Vàlvules reguladores de cabal Vàlvula unidireccionals24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 65
 66. 66. ELEMENTS DE COMANDAMENT, REGULACIÓ I CONTROL VÀLVULES DE CONTROL, REGULACIÓ I BLOQUEIG Vàlvules reguladores de pressió• Tenen com a objectiu reduir la pressió d’entrada fins a un valor inferior regulable de sortida. Són vàlvules de dues vies normalment obertes gràcies a la força de la molla, les quals redueixen la pressió quan el valor en la sortida supera el de regulació, tot barrant el pas mitjançant un pistó o corredora. 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 66
 67. 67. ELEMENTS DE COMANDAMENT, REGULACIÓ I CONTROLVÀLVULES DE CONTROL, REGULACIÓ I BLOQUEIG Vàlvules reguladores de pressió24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 67
 68. 68. ELEMENTS DE COMANDAMENT, REGULACIÓ I CONTROL VÀLVULES DE CONTROL, REGULACIÓ I BLOQUEIG Vàlvules limitadores de pressió• Anomenades també vàlvules de seguretat. Impedeixen superar la pressió màxima permesa pel sistema, ja que si la pressió s’eleva per sobre del valor prefixat, la vàlvula obre cap a l’atmosfera l’orifici de sortida i deixa escapar l’excés de pressió fins que es restableix el valor nominal. 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 68
 69. 69. ELEMENTS DE COMANDAMENT, REGULACIÓ I CONTROLVÀLVULES DE CONTROL, REGULACIÓ I BLOQUEIG Vàlvules limitadores de pressió24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 69
 70. 70. ELEMENTS DE COMANDAMENT, REGULACIÓ I CONTROL VÀLVULES DE CONTROL, REGULACIÓ I BLOQUEIG Vàlvules de seqüència (similar limitadora de pressió)• Serveixen per realitzar una commutació, quan s’ha assolit una determinada pressió, en aquest moment s’obren o tanquen. 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 70
 71. 71. ELEMENTS DE COMANDAMENT, REGULACIÓ I CONTROL VÀLVULES DE CONTROL, REGULACIÓ I BLOQUEIG Vàlvules d’escapament ràpid• Estan destinades a accelerar la velocitat dels cilindres, tot assegurant l’escapament directe a l’atmosfera o al dipòsit, sense retencions del fluid contingut en el cilindre. 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 71
 72. 72. ELEMENTS DE COMANDAMENT, REGULACIÓ I CONTROL VÀLVULES DE CONTROL, REGULACIÓ I BLOQUEIG Vàlvules selectores de circuit• Permeten d’obtenir a la sortida un senyal procedent indistintament de dos punts d’entrada diferents. 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 72
 73. 73. ELEMENTS DE COMANDAMENT, REGULACIÓ I CONTROL VÀLVULES DE CONTROL, REGULACIÓ I BLOQUEIG Vàlvules de simultaneïtat• Només s’obtindrà senyal pneumàtic a la sortida si hi ha pressió a les dues entrades. 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 73
 74. 74. ELEMENTS DE COMANDAMENT, REGULACIÓ I CONTROLSENSORS I DETETORS DE SENYAL• Són dispositius encarregats de captar informació en un moment donat i transmetre-la a l’equip pneumàtic. En un sistema automàtic són els elements capaços de detectar, per exemple, la posició de cilindres, actuadors o fenòmens dels sistema (pas d’una peça, presència de producte,...), així com de captar magnituds físiques (P, T,...). En un circuit fan la funció d’emissors de senyal. 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 74
 75. 75. DISSENY DE CIRCUITS• La fase de disseny d’un circuit pneumàtic/oleohidràulic comporta:  El càlcul i la definició concreta els components d’acord amb les necessitats del sistema (P, Q,...)  Confecció del croquis o esquema del circuit.• Els diferents tipus de diagrames o representacions són: Esquema pneumàtic Plànol de situació o representació esquemàtica del mecanisme Organigrama o plànol de desenvolupament del programa d’accions Quadre de seqüència de moviments Diagrama espai-fase Diagrama espai-temps Diagrama de senyals de comandament GRAFCET 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 75
 76. 76. DISSENY DE CIRCUITSESQUEMA PNEUMÀTIC 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 76
 77. 77. DISSENY DE CIRCUITSPLÀNOL DE SITUACIÓ O REPRESENTACIÓ ESQUEMÀTICADEL MECANISME 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 77
 78. 78. DISSENY DE CIRCUITSORGANIGRAMA O PLÀNOL DEDESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMAD’ACCIONS 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 78
 79. 79. DISSENY DE CIRCUITSQUADRE DE SEQÜÈNCIA DE MOVIMENTS 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 79
 80. 80. DISSENY DE CIRCUITSDIAGRAMA ESPAI-FASE 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 80
 81. 81. DISSENY DE CIRCUITSDIAGRAMA ESPAI-TEMPS 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 81
 82. 82. DISSENY DE CIRCUITSDIAGRAMA DE SENYALS DE COMANDAMENT 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 82
 83. 83. DISSENY DE CIRCUITSGRAFCET 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 83
 84. 84. APLICACIONS PNEUMÀTIQUESCIRCUITS PNEUMÀTICS AMB UN ACTUADOR Comandament directe 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 84
 85. 85. APLICACIONS PNEUMÀTIQUESCIRCUITS PNEUMÀTICS AMB UN ACTUADOR Comandament indirecte 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 85
 86. 86. APLICACIONS PNEUMÀTIQUESCIRCUITS PNEUMÀTICS AMB UN ACTUADOR Regulació de la velocitat 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 86
 87. 87. APLICACIONS PNEUMÀTIQUESCIRCUITS PNEUMÀTICS AMB UN ACTUADOR Regulació de la velocitat 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 87
 88. 88. APLICACIONS PNEUMÀTIQUESCIRCUITS PNEUMÀTICS AMB UN ACTUADOR Comandament simultani 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 88
 89. 89. APLICACIONS PNEUMÀTIQUESCIRCUITS PNEUMÀTICS AMB UN ACTUADOR Comandament des de diferents punts 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 89
 90. 90. APLICACIONS PNEUMÀTIQUESCIRCUITS PNEUMÀTICS AMB UN ACTUADOR Accionament continu d’un cilindre 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 90
 91. 91. APLICACIONS PNEUMÀTIQUESCIRCUITS PNEUMÀTICS AMB UN ACTUADOR Comandament temporitzat 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 91
 92. 92. APLICACIONS PNEUMÀTIQUESCIRCUITS PNEUMÀTICS AMB UN ACTUADOR Circuits amb control de posició 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 92
 93. 93. APLICACIONS PNEUMÀTIQUESCIRCUITS PNEUMÀTICS AMB DOS ACTUADORS Mecanisme pneumàtic d’estampació 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 93
 94. 94. APLICACIONS PNEUMÀTIQUESCIRCUITS PNEUMÀTICS AMB DOS ACTUADORS Sistema pneumàtic de transport de peces 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 94
 95. 95. APLICACIONS PNEUMÀTIQUESCIRCUITS PNEUMÀTICS AMB DOS ACTUADORS Sistema pneumàtic de transport de peces 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 95
 96. 96. APLICACIONS PNEUMÀTIQUESCIRCUITS PNEUMÀTICS AMB DOS ACTUADORS Unitat de mecanització 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 96
 97. 97. APLICACIONS PNEUMÀTIQUESCIRCUITS PNEUMÀTICS AMB DOS ACTUADORS Unitat de mecanització 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 97
 98. 98. APLICACIONS PNEUMÀTIQUESCIRCUITS PNEUMÀTICS AMB DOS ACTUADORS Unitat de mecanització A+B+B-A 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 98
 99. 99. APLICACIONS PNEUMÀTIQUESCIRCUITS PNEUMÀTICS AMB DOS ACTUADORSA+B+B-(A-C+)C- 24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 99
 100. 100. EXERCICIS24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 100
 101. 101. EXERCICIS24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 101
 102. 102. EXERCICIS24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 102
 103. 103. EXERCICIS24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 103
 104. 104. EXERCICIS24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 104
 105. 105. EXERCICIS24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 105
 106. 106. EXERCICIS24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 106
 107. 107. EXERCICIS24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 107
 108. 108. EXERCICIS24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 108
 109. 109. EXERCICIS24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 109
 110. 110. EXERCICIS24/11/2011 Unitat 12. Accionaments pneumàtics 110

×