SlideShare a Scribd company logo
2n de Batxillerat
Tema 1.
ELS SONS DE LA
LLENGUA
Sílvia Montals
ÍNDEX
1.  La producció del sons
2.  Els sons vocàlics
1.  Les semivocals
2.  Fenòmens de contacte vocàlic
3.  Els sons consonàntics
4.  La transcripció fonètica
1. INTRODUCCIÓ
FONÈTICA: Ciències que estudia els sons
lingüístics. Es té en compte:
•  La manera de produir-los.
•  Les seves propietats físiques.
•  Manera de percebre’ls mitjançant l’oïda.
Sons: representats per signes adoptats de manera
covencional per a totes les llengües. El conjunt
d’aquests signes és l’AFI (Alfabet Fonètic Internacional).
•  S’utilitza per transcriure la llengua parlada.
•  Els símbols es posen sempre dins de claudàtors.
1. ELS SONS DE LA LLENGUA
•  Els sons es produeixen amb l’aparell fonador. Es
passa per 3 fases:
1.  Cavitats infraglòtiques: es genera l’aire per
produir els sons (diafragma, pulmons, bronquis i
tràquea).
2.  Cavitat glòtica: es produeix la primera alteració
de l’aire (laringe à cordes vocals).
3.  Cavitats supraglòtiques: surt l’aire, tot i que pot
experimentar alteracions (cavitat nasal, dents,
alvèols, paladar).
FONÈTICA: Disciplina que estudia els sons lingüístics.
Tema 1. fonètica
2. ELS SONS VOCÀLICS
En els sons vocàlics, l’aire produït pels pulmons
té pas lliure fins a la boca (no hi ha obstrucció).
En català existeixen 8 sons vocàlics, representats
per 5 grafies.
Sons: [a] [ɛ] [e] [i] [ɔ] [o] [u] [ǝ]
Grafies: a, e, i, o, u
2.1 Classificació dels sons vocàlics
•  Sonoritat: són sempre sonors (és a dir, les
cordes vocals vibren quan l’aire passa per la
laringe).
•  Tonicitat:
•  Àtones
•  Tòniques
•  Obertura de la boca:
•  Tancades
•  Semitancades o mitjana tancada
•  Mitjanes
•  Semiobertes o mitjana oberta
•  Obertes
•  Posició de la llengua:
•  Anteriors
•  Centrals
•  Posteriors
Esquema resum
–  Esquema vocàlic tònic
[u] [i]
mut pit
[o] (tancada) [e](tancada)
pom neu
[ɔ](oberta) [ɛ] (oberta)
lloc peu
[a]
pal
–  Esquema vocàlic àton
[u] [i]
Humà indi
Canto
casa, gendre
[ ]ə
Neutralització vocàlica
Apareix quan un so canvia en
posició àtona, en relació al so
que té en posició tònica.
Hi ha casos en què no es produeix la neutralització:
[ǝ] (e àtona) es pronuncia [e]
[ea] Real, teatre, crear, oceà, ideal…
[eǝ] Àrea, realisme, teatral, reacció, idealisme…
[ǝe] Aeroport, israelià…
[eɔ] Teòric, eòlic, arqueòleg…
[eo] Orfeó, camaleó, panteó…
La [u] (o àtona) es pronuncia [o] i la [ǝ] (e àtona) com
a [e]
[ɛo] Alvèol, aurèola…
[uo] Fastuositat, virtuosisme, duodecimal…
[eo] Neollatí, neoclàssic, vídeo…
2.2 Les semivocals
En els diftongs, les vocals no tòniques, s’ano-
menen semivocals. Són els sons [j] i [w].
Semblen sons vocàlics, però es comporten com
a sons consonàntics (obstrucció pas de l’aire).
•  Iogurt: [jo]
•  Aigua: [aj] [wǝ]
•  Mai: [aj]
No es posaran aquests sons quan hi ha hiat
•  Dia: [iǝ]
3. ELS SONS CONSONÀNTICS
•  En els sons consonàntics, l’aire no surt
lliurament a l’exterior, sinó que es troba
obstacles.
•  Es classifiquen segons:
•  Punt d’articulació: lloc on es produeix
l’obstrucció.
•  Mode d’articulació: tipus d’obstacle en
què es troba l’aire.
•  Sonoritat: vibració o no de les cordes
vocals.
Tema 1. fonètica
Classificació segons el punt d’articulació
SONS SEGONS EL PUNT D’ARTICULACIÓ
BILABIALS Els llavis es toquen [p] [b] [ß] [m]
LABIODENTALS Els llavis inferiors toquen
les dents.
[f] [v] [ɱ]
DENTALS La llengua toca les dents
superiors.
[t] [d] [δ] [ṋ] [ḽ]
ALVEOLARS La llengua toca els
avèols.
[s] [z] [ts] [dz]
[l] [r] [ɾ] [n]
PALATALS La llengua toca el
paladar.
[j] [ʎ] [Ʒ] [ſ] [dƷ]
[tſ] [ɣ] [ɲ]
VELARS La llengua toca el vel del
paladar.
[k] [g] [ɣ] [w] [ŋ]
Classificació segons el mode d’articulació
SONS SEGONS EL MODE D’ARTICULACIÓ
OCLUSIVES Petita explosió d’aire. [p] [b] [t] [d] [k] [g]
APROXI-
MANTS
Articulació feta a partir de
l’oclusió i el fregament
[β] [δ] [Ɣ] [j] [w]
FRICATIVES L’aire passa per un pas
estret que frega.
[f] [v] [s] [z] [ʃ] [ʒ]
AFRICADES Primer hi ha una oclusió i
després un fregament.
[ts] [ds] [tʃ] [dʒ]
LATERALS L’aire passa pels costats d
ela llengua.
[l] [ḽ] [ʎ]
RÒTIQUES La llengua i els alvèols
vibren, pel mig passa
l’aire.
[r] [ɾ]
NASALS Sons orals. L’aire passa
també pel nas.
[m] [ɱ] [ṋ] [n] [ɲ]
[ŋ]
Remarques:
•  1 so pot tenir lletres diferents:
•  [Ə]: passa, cases
•  [b]: vas, bata
• Una lletra pot representar sons diferents:
•  “s”: pot ser [s] i [z] sal, cosa
• Una grafia pot representar 2 sons: [ks] luxe
• 2 grafies poden ser un sol so: [ g] guerxo
• Algunes lletres no es pronuncien: d, t, b, p, r, h
• sumand, molt, amb, camp, sortir, harmonia.
Els sons consonàntics poden ser SORDS o SONORS.
[ṋ]
dental
[ḽ]
alta
4. FENÒMENS DE CONTACTE
Fenòmens de contacte vocàlic:
Elisió: contacte entre la vocal final d’un mot i la
inicial del següent en un sol so.
•  Sota el pont: [sótǝlp!""n]
•  La Mercè agafa: [lǝmǝrs#$%áfǝ]
Sinalefa: es forma un diftong entre 2 vocals en
contacte:
•  Té un gra: [téwŋgrá]
•  Ja hi som: [Ʒájsóm]
FENÒMENS DE CONTACTE CONSONÀNTIC
ENSORDIMENT:
•  Els sons oclusius, fricatius i africats a final de
mot i seguits de pausa esdevenen sords:
fred à [fr#"""t] mag à [mák]
•  Els sons oclusius a final de mot + so vocàlic es-
devenen sords:
fred hivernal à [fr#"tißǝrnál]
•  Els sons oclusius, fricatius i africats a final de
mot o síl·laba esdevenen sords si es troben
abans d’un so sord:
tres peus à [tr#"sp#"ws]
SONORITZACIÓ:
Un so sord, a final de síl·laba o mot, esdevé sonor quan
va seguit d’una consonant sonora:
•  Fred d’hivern à [fr#"ddiß#""rn]
Els sons fricatius i africats sords a final de mot se so-
noritzen si van seguits d’una vocal:
•  Els avis à [ǝlzáßis]
GEMINACIÓ:
Pronunciació duplicada d’un so consonàntic:
•  -Nn-: connectar à [kunnǝktá]
•  -Bl-, -gl-, -pl-: poble à [p!""bblǝ]
•  -Tll-, -tl-, -tm-, -bm-, -cn-, -dm-, -tn-: ratlla à [rá&&
ǝ], atlàntic à [ǝlláṋtík]
ASSIMILACIÓ:
Un so consonàntic adopta el punt d’articulació
del so que el segueix:
•  Labialització: canvi à [kámbi], infant à [iɱfán]
•  Dentalització: cantar à [kǝṋtá], falta à[fáḽtǝ]
•  palatalització: enginyer à [ǝɲƷiɲé]
el llapis à [ǝ&&ápis]
•  Velarització: tancat à [tǝŋkát], un gat à [uŋgat]
EMMUDIMENT O ELISIÓ:
Supressió d’un so consonàntic.
•  Nasal + oclusiva (-mp, -mb, -nd, -nc, -ng):
camp à [kám] sang à [sáŋ] dent à [dén]
•  -p- en grups –mpt, -mpc:
Compte à [kómtǝ]
•  -r final d’inifitius, sufixos…
Cantar à [kǝṋtá] por à [pó]
•  -t finals de gerundis i altres:
Fent à [fén] alt à [ál]
•  -s d’alguns mots: aquest à [ǝk#"t]
SENSIBILITZACIÓ
Fenomen en el qual es recupera la pronunciació
d’un so que en un altre context s’havia elidit.
•  -r d’infinitius, -t de gerundis: cantar-la à
[kǝṋtárlǝ]
•  -s del mot “aquesta” à [ǝk#"stǝ]
•  -b de la preposició amb: amb avió à [ǝmbǝßió]
•  -t: sant Antoni à [saṋtǝṋt!"ni]
4. TRANSCRIPCIÓ FONÈTICA
Passos a seguir:
1.  Pronunciar la seqüència i identificar les vocals tòni-
ques (totes les vocals tòniques porten accent tancat, els
monosíl·labs també). Excepcions:
•  Conjunció que
•  Preposicions a, de en, per, amb
•  Pronoms febles: em, me, et, te, es, se, li, ens nos, us,
vos, els, los i articles
•  Les paraules compostes tenen 2 accents fonètics.
2.  Identificar els diftongs i transcriure les semivocals.
3.  Identificar els contactes consonàntics i transcriure les
consonants.
2.  Revisar si hi ha errors.
EXEMPLE: els amics
•  Només hi ha un accent (la i).
•  No hi ha diftongs.
•  Hi ha 1 contacte consonàntic: la s de l’article
se sonoritza en contacte amb la vocal inicial
següent.
Transcripció: [ǝlzǝmíks]

More Related Content

What's hot

Quadre coordinades
Quadre coordinadesQuadre coordinades
Quadre coordinades
Sílvia Montals
 
Lit anàlisi de la plaça del diamant 1 RODOREDA
Lit anàlisi de la plaça del diamant 1 RODOREDALit anàlisi de la plaça del diamant 1 RODOREDA
Lit anàlisi de la plaça del diamant 1 RODOREDA
joanpol
 
Presentació Oral Tdr
Presentació Oral TdrPresentació Oral Tdr
Presentació Oral Tdr
celia_grn
 
Substitució pronominal
Substitució pronominalSubstitució pronominal
Substitució pronominal
torrascat
 
El modernisme
El modernismeEl modernisme
El modernisme
Sílvia Montals
 
La Poesia Trobadoresca
La Poesia TrobadorescaLa Poesia Trobadoresca
La Poesia Trobadoresca
Esclarmonda
 
Substitució pronominal cd ci
Substitució pronominal cd ciSubstitució pronominal cd ci
Substitució pronominal cd ci
selegna curso
 
Complements verbals
Complements verbalsComplements verbals
Complements verbals
gemmaencamp
 
Complement de règim verbal
Complement de règim verbalComplement de règim verbal
Complement de règim verbal
Dolors Taulats
 
Comparació Plató-Aristòtil
Comparació Plató-AristòtilComparació Plató-Aristòtil
Comparació Plató-Aristòtil
Pau Rubert
 
oració subordinada adverbial
oració subordinada adverbialoració subordinada adverbial
oració subordinada adverbial
Elena Gimenez
 
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)
gemmaencamp
 
EL TRES DE MAIG DE 1808
 EL TRES DE MAIG DE 1808 EL TRES DE MAIG DE 1808
EL TRES DE MAIG DE 1808
Antonio Núñez
 
Les fonts històriques i la seva classificació
Les fonts històriques i la seva classificacióLes fonts històriques i la seva classificació
Les fonts històriques i la seva classificació
Gemma Ajenjo Rodriguez
 
Com fer una exposició oral - TDR
Com fer una exposició oral - TDRCom fer una exposició oral - TDR
Com fer una exposició oral - TDR
Anabel Ponce
 
Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic
Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic
Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic
lurdessaavedra
 

What's hot (20)

Quadre coordinades
Quadre coordinadesQuadre coordinades
Quadre coordinades
 
Lit anàlisi de la plaça del diamant 1 RODOREDA
Lit anàlisi de la plaça del diamant 1 RODOREDALit anàlisi de la plaça del diamant 1 RODOREDA
Lit anàlisi de la plaça del diamant 1 RODOREDA
 
Presentació Oral Tdr
Presentació Oral TdrPresentació Oral Tdr
Presentació Oral Tdr
 
FONÈTICA TEMA 1
FONÈTICA TEMA 1FONÈTICA TEMA 1
FONÈTICA TEMA 1
 
Mètrica
MètricaMètrica
Mètrica
 
Substitució pronominal
Substitució pronominalSubstitució pronominal
Substitució pronominal
 
El modernisme
El modernismeEl modernisme
El modernisme
 
La Poesia Trobadoresca
La Poesia TrobadorescaLa Poesia Trobadoresca
La Poesia Trobadoresca
 
El Treball De Recerca
El Treball De RecercaEl Treball De Recerca
El Treball De Recerca
 
Substitució pronominal cd ci
Substitució pronominal cd ciSubstitució pronominal cd ci
Substitució pronominal cd ci
 
Complements verbals
Complements verbalsComplements verbals
Complements verbals
 
Complement de règim verbal
Complement de règim verbalComplement de règim verbal
Complement de règim verbal
 
Comparació Plató-Aristòtil
Comparació Plató-AristòtilComparació Plató-Aristòtil
Comparació Plató-Aristòtil
 
oració subordinada adverbial
oració subordinada adverbialoració subordinada adverbial
oració subordinada adverbial
 
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)
 
Realisme
RealismeRealisme
Realisme
 
EL TRES DE MAIG DE 1808
 EL TRES DE MAIG DE 1808 EL TRES DE MAIG DE 1808
EL TRES DE MAIG DE 1808
 
Les fonts històriques i la seva classificació
Les fonts històriques i la seva classificacióLes fonts històriques i la seva classificació
Les fonts històriques i la seva classificació
 
Com fer una exposició oral - TDR
Com fer una exposició oral - TDRCom fer una exposició oral - TDR
Com fer una exposició oral - TDR
 
Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic
Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic
Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic
 

Viewers also liked

Tema 2. Morfologia verbal
Tema 2. Morfologia verbal Tema 2. Morfologia verbal
Tema 2. Morfologia verbal
Sílvia Montals
 
Article d'opinió
Article d'opinióArticle d'opinió
Article d'opinió
Sílvia Montals
 
Tipus de diccionaris
Tipus de diccionarisTipus de diccionaris
Tipus de diccionaris
Sílvia Montals
 
Mètrica (2n ESO)
Mètrica (2n ESO)Mètrica (2n ESO)
Mètrica (2n ESO)
Sílvia Montals
 
Els mitjans de comunicació
Els mitjans de comunicacióEls mitjans de comunicació
Els mitjans de comunicació
Sílvia Montals
 

Viewers also liked (7)

Tema 2. Morfologia verbal
Tema 2. Morfologia verbal Tema 2. Morfologia verbal
Tema 2. Morfologia verbal
 
Article d'opinió
Article d'opinióArticle d'opinió
Article d'opinió
 
Tipus de diccionaris
Tipus de diccionarisTipus de diccionaris
Tipus de diccionaris
 
La crònica
La crònicaLa crònica
La crònica
 
La notícia
La notíciaLa notícia
La notícia
 
Mètrica (2n ESO)
Mètrica (2n ESO)Mètrica (2n ESO)
Mètrica (2n ESO)
 
Els mitjans de comunicació
Els mitjans de comunicacióEls mitjans de comunicació
Els mitjans de comunicació
 

Similar to Tema 1. fonètica

Unitat 1. l'estudi dels sons del català
Unitat 1. l'estudi dels sons del catalàUnitat 1. l'estudi dels sons del català
Unitat 1. l'estudi dels sons del català
Fàtima
 
Unitat 1. l'estudi dels sons del català
Unitat 1. l'estudi dels sons del catalàUnitat 1. l'estudi dels sons del català
Unitat 1. l'estudi dels sons del català
Fàtima
 
Unitat 1. l'estudi dels sons del català
Unitat 1. l'estudi dels sons del catalàUnitat 1. l'estudi dels sons del català
Unitat 1. l'estudi dels sons del català
Fàtima
 
2.fonètica pp
2.fonètica pp2.fonètica pp
2.fonètica pp
pilar
 
FO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. Transcripció
FO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. TranscripcióFO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. Transcripció
FO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. Transcripció
Fred Sentandreu
 
Transcripció fonetica
Transcripció foneticaTranscripció fonetica
Transcripció fonetica
Gloria Heredia Sanchez
 
Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1
Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1
Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1
lurdessaavedra
 
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1
lurdessaavedra
 
Fonètica catalana. Sons consonàntics 2. Contactes
Fonètica catalana. Sons consonàntics 2. ContactesFonètica catalana. Sons consonàntics 2. Contactes
Fonètica catalana. Sons consonàntics 2. Contactes
lurdessaavedra
 
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2
lurdessaavedra
 
Fonètica
FonèticaFonètica
Fonètica
lunadan
 
FO03 Alfabet. Síl·laba. Grafia i so: correspondències
FO03 Alfabet. Síl·laba. Grafia i so: correspondènciesFO03 Alfabet. Síl·laba. Grafia i so: correspondències
FO03 Alfabet. Síl·laba. Grafia i so: correspondències
Fred Sentandreu
 
Fonètica i fonologia. llengua catalana. pptx
Fonètica i fonologia. llengua catalana. pptxFonètica i fonologia. llengua catalana. pptx
Fonètica i fonologia. llengua catalana. pptx
Muntsa Tortós
 
Dossier nivell b
Dossier nivell bDossier nivell b
Dossier nivell b
Nitsuga Serdna
 

Similar to Tema 1. fonètica (20)

Unitat 1. l'estudi dels sons del català
Unitat 1. l'estudi dels sons del catalàUnitat 1. l'estudi dels sons del català
Unitat 1. l'estudi dels sons del català
 
Unitat 1. l'estudi dels sons del català
Unitat 1. l'estudi dels sons del catalàUnitat 1. l'estudi dels sons del català
Unitat 1. l'estudi dels sons del català
 
Unitat 1. l'estudi dels sons del català
Unitat 1. l'estudi dels sons del catalàUnitat 1. l'estudi dels sons del català
Unitat 1. l'estudi dels sons del català
 
FONÈTICA TEMA 1
FONÈTICA TEMA 1FONÈTICA TEMA 1
FONÈTICA TEMA 1
 
FONÈTICA TEMA 1
FONÈTICA TEMA 1FONÈTICA TEMA 1
FONÈTICA TEMA 1
 
2.fonètica pp
2.fonètica pp2.fonètica pp
2.fonètica pp
 
Unitat 1
Unitat 1Unitat 1
Unitat 1
 
Fonètica sintàctica
Fonètica sintàcticaFonètica sintàctica
Fonètica sintàctica
 
FO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. Transcripció
FO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. TranscripcióFO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. Transcripció
FO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. Transcripció
 
Transcripció fonetica
Transcripció foneticaTranscripció fonetica
Transcripció fonetica
 
Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1
Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1
Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1
 
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1
 
Fonètica catalana. Sons consonàntics 2. Contactes
Fonètica catalana. Sons consonàntics 2. ContactesFonètica catalana. Sons consonàntics 2. Contactes
Fonètica catalana. Sons consonàntics 2. Contactes
 
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2
 
Fonètica
FonèticaFonètica
Fonètica
 
Soninké
SoninkéSoninké
Soninké
 
FO03 Alfabet. Síl·laba. Grafia i so: correspondències
FO03 Alfabet. Síl·laba. Grafia i so: correspondènciesFO03 Alfabet. Síl·laba. Grafia i so: correspondències
FO03 Alfabet. Síl·laba. Grafia i so: correspondències
 
Soninké
SoninkéSoninké
Soninké
 
Fonètica i fonologia. llengua catalana. pptx
Fonètica i fonologia. llengua catalana. pptxFonètica i fonologia. llengua catalana. pptx
Fonètica i fonologia. llengua catalana. pptx
 
Dossier nivell b
Dossier nivell bDossier nivell b
Dossier nivell b
 

More from Sílvia Montals

Anàlisi Mirall trencat (nou)
Anàlisi Mirall trencat (nou)Anàlisi Mirall trencat (nou)
Anàlisi Mirall trencat (nou)
Sílvia Montals
 
Presentació 3r ESO
Presentació 3r ESOPresentació 3r ESO
Presentació 3r ESO
Sílvia Montals
 
Presentació 4t ESO
Presentació 4t ESOPresentació 4t ESO
Presentació 4t ESO
Sílvia Montals
 
Presentació 1r de Batxillerat
Presentació 1r de BatxilleratPresentació 1r de Batxillerat
Presentació 1r de Batxillerat
Sílvia Montals
 
Presentació 2n batxillerat
Presentació 2n batxilleratPresentació 2n batxillerat
Presentació 2n batxillerat
Sílvia Montals
 
Literatura Catalana
Literatura CatalanaLiteratura Catalana
Literatura Catalana
Sílvia Montals
 
Pista whatsapp
Pista whatsappPista whatsapp
Pista whatsapp
Sílvia Montals
 
Tema 10. Romanticisme i Realisme
Tema 10. Romanticisme i RealismeTema 10. Romanticisme i Realisme
Tema 10. Romanticisme i Realisme
Sílvia Montals
 
Tema 6. La diversitat lingüística
Tema 6. La diversitat lingüísticaTema 6. La diversitat lingüística
Tema 6. La diversitat lingüística
Sílvia Montals
 
Tema 5. Les propietats del text
Tema 5. Les propietats del textTema 5. Les propietats del text
Tema 5. Les propietats del text
Sílvia Montals
 
La Plaça del Diamant
La Plaça del DiamantLa Plaça del Diamant
La Plaça del Diamant
Sílvia Montals
 
Cims borrascosos
Cims borrascososCims borrascosos
Cims borrascosos
Sílvia Montals
 
El segle XV
El segle XVEl segle XV
El segle XV
Sílvia Montals
 
La Poesia Trobadoresca
La Poesia TrobadorescaLa Poesia Trobadoresca
La Poesia Trobadoresca
Sílvia Montals
 
Prosa medieval catalana
Prosa medieval catalanaProsa medieval catalana
Prosa medieval catalana
Sílvia Montals
 
Com fer una exposició oral d'un llibre
Com fer una exposició oral d'un llibreCom fer una exposició oral d'un llibre
Com fer una exposició oral d'un llibre
Sílvia Montals
 
Càndid o l'optimisme
Càndid o l'optimismeCàndid o l'optimisme
Càndid o l'optimisme
Sílvia Montals
 
El naixement d'una nova cultura. Els primers textos.
El naixement d'una nova cultura. Els primers textos.El naixement d'una nova cultura. Els primers textos.
El naixement d'una nova cultura. Els primers textos.
Sílvia Montals
 
Anàlisi Hamlet
Anàlisi HamletAnàlisi Hamlet
Anàlisi Hamlet
Sílvia Montals
 
La literatura i l'anàlisi de textos literaris
La literatura i l'anàlisi de textos literarisLa literatura i l'anàlisi de textos literaris
La literatura i l'anàlisi de textos literaris
Sílvia Montals
 

More from Sílvia Montals (20)

Anàlisi Mirall trencat (nou)
Anàlisi Mirall trencat (nou)Anàlisi Mirall trencat (nou)
Anàlisi Mirall trencat (nou)
 
Presentació 3r ESO
Presentació 3r ESOPresentació 3r ESO
Presentació 3r ESO
 
Presentació 4t ESO
Presentació 4t ESOPresentació 4t ESO
Presentació 4t ESO
 
Presentació 1r de Batxillerat
Presentació 1r de BatxilleratPresentació 1r de Batxillerat
Presentació 1r de Batxillerat
 
Presentació 2n batxillerat
Presentació 2n batxilleratPresentació 2n batxillerat
Presentació 2n batxillerat
 
Literatura Catalana
Literatura CatalanaLiteratura Catalana
Literatura Catalana
 
Pista whatsapp
Pista whatsappPista whatsapp
Pista whatsapp
 
Tema 10. Romanticisme i Realisme
Tema 10. Romanticisme i RealismeTema 10. Romanticisme i Realisme
Tema 10. Romanticisme i Realisme
 
Tema 6. La diversitat lingüística
Tema 6. La diversitat lingüísticaTema 6. La diversitat lingüística
Tema 6. La diversitat lingüística
 
Tema 5. Les propietats del text
Tema 5. Les propietats del textTema 5. Les propietats del text
Tema 5. Les propietats del text
 
La Plaça del Diamant
La Plaça del DiamantLa Plaça del Diamant
La Plaça del Diamant
 
Cims borrascosos
Cims borrascososCims borrascosos
Cims borrascosos
 
El segle XV
El segle XVEl segle XV
El segle XV
 
La Poesia Trobadoresca
La Poesia TrobadorescaLa Poesia Trobadoresca
La Poesia Trobadoresca
 
Prosa medieval catalana
Prosa medieval catalanaProsa medieval catalana
Prosa medieval catalana
 
Com fer una exposició oral d'un llibre
Com fer una exposició oral d'un llibreCom fer una exposició oral d'un llibre
Com fer una exposició oral d'un llibre
 
Càndid o l'optimisme
Càndid o l'optimismeCàndid o l'optimisme
Càndid o l'optimisme
 
El naixement d'una nova cultura. Els primers textos.
El naixement d'una nova cultura. Els primers textos.El naixement d'una nova cultura. Els primers textos.
El naixement d'una nova cultura. Els primers textos.
 
Anàlisi Hamlet
Anàlisi HamletAnàlisi Hamlet
Anàlisi Hamlet
 
La literatura i l'anàlisi de textos literaris
La literatura i l'anàlisi de textos literarisLa literatura i l'anàlisi de textos literaris
La literatura i l'anàlisi de textos literaris
 

Tema 1. fonètica

 • 1. 2n de Batxillerat Tema 1. ELS SONS DE LA LLENGUA Sílvia Montals
 • 2. ÍNDEX 1.  La producció del sons 2.  Els sons vocàlics 1.  Les semivocals 2.  Fenòmens de contacte vocàlic 3.  Els sons consonàntics 4.  La transcripció fonètica
 • 3. 1. INTRODUCCIÓ FONÈTICA: Ciències que estudia els sons lingüístics. Es té en compte: •  La manera de produir-los. •  Les seves propietats físiques. •  Manera de percebre’ls mitjançant l’oïda. Sons: representats per signes adoptats de manera covencional per a totes les llengües. El conjunt d’aquests signes és l’AFI (Alfabet Fonètic Internacional). •  S’utilitza per transcriure la llengua parlada. •  Els símbols es posen sempre dins de claudàtors.
 • 4. 1. ELS SONS DE LA LLENGUA •  Els sons es produeixen amb l’aparell fonador. Es passa per 3 fases: 1.  Cavitats infraglòtiques: es genera l’aire per produir els sons (diafragma, pulmons, bronquis i tràquea). 2.  Cavitat glòtica: es produeix la primera alteració de l’aire (laringe à cordes vocals). 3.  Cavitats supraglòtiques: surt l’aire, tot i que pot experimentar alteracions (cavitat nasal, dents, alvèols, paladar). FONÈTICA: Disciplina que estudia els sons lingüístics.
 • 6. 2. ELS SONS VOCÀLICS En els sons vocàlics, l’aire produït pels pulmons té pas lliure fins a la boca (no hi ha obstrucció). En català existeixen 8 sons vocàlics, representats per 5 grafies. Sons: [a] [ɛ] [e] [i] [ɔ] [o] [u] [ǝ] Grafies: a, e, i, o, u
 • 7. 2.1 Classificació dels sons vocàlics •  Sonoritat: són sempre sonors (és a dir, les cordes vocals vibren quan l’aire passa per la laringe). •  Tonicitat: •  Àtones •  Tòniques •  Obertura de la boca: •  Tancades •  Semitancades o mitjana tancada •  Mitjanes •  Semiobertes o mitjana oberta •  Obertes •  Posició de la llengua: •  Anteriors •  Centrals •  Posteriors
 • 9. –  Esquema vocàlic tònic [u] [i] mut pit [o] (tancada) [e](tancada) pom neu [ɔ](oberta) [ɛ] (oberta) lloc peu [a] pal –  Esquema vocàlic àton [u] [i] Humà indi Canto casa, gendre [ ]ə
 • 10. Neutralització vocàlica Apareix quan un so canvia en posició àtona, en relació al so que té en posició tònica.
 • 11. Hi ha casos en què no es produeix la neutralització: [ǝ] (e àtona) es pronuncia [e] [ea] Real, teatre, crear, oceà, ideal… [eǝ] Àrea, realisme, teatral, reacció, idealisme… [ǝe] Aeroport, israelià… [eɔ] Teòric, eòlic, arqueòleg… [eo] Orfeó, camaleó, panteó… La [u] (o àtona) es pronuncia [o] i la [ǝ] (e àtona) com a [e] [ɛo] Alvèol, aurèola… [uo] Fastuositat, virtuosisme, duodecimal… [eo] Neollatí, neoclàssic, vídeo…
 • 12. 2.2 Les semivocals En els diftongs, les vocals no tòniques, s’ano- menen semivocals. Són els sons [j] i [w]. Semblen sons vocàlics, però es comporten com a sons consonàntics (obstrucció pas de l’aire). •  Iogurt: [jo] •  Aigua: [aj] [wǝ] •  Mai: [aj] No es posaran aquests sons quan hi ha hiat •  Dia: [iǝ]
 • 13. 3. ELS SONS CONSONÀNTICS •  En els sons consonàntics, l’aire no surt lliurament a l’exterior, sinó que es troba obstacles. •  Es classifiquen segons: •  Punt d’articulació: lloc on es produeix l’obstrucció. •  Mode d’articulació: tipus d’obstacle en què es troba l’aire. •  Sonoritat: vibració o no de les cordes vocals.
 • 15. Classificació segons el punt d’articulació SONS SEGONS EL PUNT D’ARTICULACIÓ BILABIALS Els llavis es toquen [p] [b] [ß] [m] LABIODENTALS Els llavis inferiors toquen les dents. [f] [v] [ɱ] DENTALS La llengua toca les dents superiors. [t] [d] [δ] [ṋ] [ḽ] ALVEOLARS La llengua toca els avèols. [s] [z] [ts] [dz] [l] [r] [ɾ] [n] PALATALS La llengua toca el paladar. [j] [ʎ] [Ʒ] [ſ] [dƷ] [tſ] [ɣ] [ɲ] VELARS La llengua toca el vel del paladar. [k] [g] [ɣ] [w] [ŋ]
 • 16. Classificació segons el mode d’articulació SONS SEGONS EL MODE D’ARTICULACIÓ OCLUSIVES Petita explosió d’aire. [p] [b] [t] [d] [k] [g] APROXI- MANTS Articulació feta a partir de l’oclusió i el fregament [β] [δ] [Ɣ] [j] [w] FRICATIVES L’aire passa per un pas estret que frega. [f] [v] [s] [z] [ʃ] [ʒ] AFRICADES Primer hi ha una oclusió i després un fregament. [ts] [ds] [tʃ] [dʒ] LATERALS L’aire passa pels costats d ela llengua. [l] [ḽ] [ʎ] RÒTIQUES La llengua i els alvèols vibren, pel mig passa l’aire. [r] [ɾ] NASALS Sons orals. L’aire passa també pel nas. [m] [ɱ] [ṋ] [n] [ɲ] [ŋ]
 • 17. Remarques: •  1 so pot tenir lletres diferents: •  [Ə]: passa, cases •  [b]: vas, bata • Una lletra pot representar sons diferents: •  “s”: pot ser [s] i [z] sal, cosa • Una grafia pot representar 2 sons: [ks] luxe • 2 grafies poden ser un sol so: [ g] guerxo • Algunes lletres no es pronuncien: d, t, b, p, r, h • sumand, molt, amb, camp, sortir, harmonia. Els sons consonàntics poden ser SORDS o SONORS.
 • 19. 4. FENÒMENS DE CONTACTE Fenòmens de contacte vocàlic: Elisió: contacte entre la vocal final d’un mot i la inicial del següent en un sol so. •  Sota el pont: [sótǝlp!""n] •  La Mercè agafa: [lǝmǝrs#$%áfǝ] Sinalefa: es forma un diftong entre 2 vocals en contacte: •  Té un gra: [téwŋgrá] •  Ja hi som: [Ʒájsóm]
 • 20. FENÒMENS DE CONTACTE CONSONÀNTIC ENSORDIMENT: •  Els sons oclusius, fricatius i africats a final de mot i seguits de pausa esdevenen sords: fred à [fr#"""t] mag à [mák] •  Els sons oclusius a final de mot + so vocàlic es- devenen sords: fred hivernal à [fr#"tißǝrnál] •  Els sons oclusius, fricatius i africats a final de mot o síl·laba esdevenen sords si es troben abans d’un so sord: tres peus à [tr#"sp#"ws]
 • 21. SONORITZACIÓ: Un so sord, a final de síl·laba o mot, esdevé sonor quan va seguit d’una consonant sonora: •  Fred d’hivern à [fr#"ddiß#""rn] Els sons fricatius i africats sords a final de mot se so- noritzen si van seguits d’una vocal: •  Els avis à [ǝlzáßis] GEMINACIÓ: Pronunciació duplicada d’un so consonàntic: •  -Nn-: connectar à [kunnǝktá] •  -Bl-, -gl-, -pl-: poble à [p!""bblǝ] •  -Tll-, -tl-, -tm-, -bm-, -cn-, -dm-, -tn-: ratlla à [rá&& ǝ], atlàntic à [ǝlláṋtík]
 • 22. ASSIMILACIÓ: Un so consonàntic adopta el punt d’articulació del so que el segueix: •  Labialització: canvi à [kámbi], infant à [iɱfán] •  Dentalització: cantar à [kǝṋtá], falta à[fáḽtǝ] •  palatalització: enginyer à [ǝɲƷiɲé] el llapis à [ǝ&&ápis] •  Velarització: tancat à [tǝŋkát], un gat à [uŋgat]
 • 23. EMMUDIMENT O ELISIÓ: Supressió d’un so consonàntic. •  Nasal + oclusiva (-mp, -mb, -nd, -nc, -ng): camp à [kám] sang à [sáŋ] dent à [dén] •  -p- en grups –mpt, -mpc: Compte à [kómtǝ] •  -r final d’inifitius, sufixos… Cantar à [kǝṋtá] por à [pó] •  -t finals de gerundis i altres: Fent à [fén] alt à [ál] •  -s d’alguns mots: aquest à [ǝk#"t]
 • 24. SENSIBILITZACIÓ Fenomen en el qual es recupera la pronunciació d’un so que en un altre context s’havia elidit. •  -r d’infinitius, -t de gerundis: cantar-la à [kǝṋtárlǝ] •  -s del mot “aquesta” à [ǝk#"stǝ] •  -b de la preposició amb: amb avió à [ǝmbǝßió] •  -t: sant Antoni à [saṋtǝṋt!"ni]
 • 25. 4. TRANSCRIPCIÓ FONÈTICA Passos a seguir: 1.  Pronunciar la seqüència i identificar les vocals tòni- ques (totes les vocals tòniques porten accent tancat, els monosíl·labs també). Excepcions: •  Conjunció que •  Preposicions a, de en, per, amb •  Pronoms febles: em, me, et, te, es, se, li, ens nos, us, vos, els, los i articles •  Les paraules compostes tenen 2 accents fonètics. 2.  Identificar els diftongs i transcriure les semivocals. 3.  Identificar els contactes consonàntics i transcriure les consonants. 2.  Revisar si hi ha errors.
 • 26. EXEMPLE: els amics •  Només hi ha un accent (la i). •  No hi ha diftongs. •  Hi ha 1 contacte consonàntic: la s de l’article se sonoritza en contacte amb la vocal inicial següent. Transcripció: [ǝlzǝmíks]