SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
GRAMÀTICA
Oracions subordinades
Estudi de la llengua: Gramàtica
Recordem per una part que l' oració simple és la que consta d'un sol subjecte i un sol
predicat.
Exemple: Manuel no arribarà avui; Adés he vist el teu germà; La Mariola és una bella
serra valenciana.
I per altra l'oració composta té més d'un subjecte i més d'un predicat1
.
Exemples: Maria estudia i Antoni dibuixa; Digues al teu cosí que m'espere; Quan
arribaràs, ell ja se n'haurà anat.
Les oracions compostes es subdivideixen en coordinades i complexes.
a) Les coordinades consten de dues o més oracions independents unides per
conjuncions.
Exemple: Alfred treballa molt, però el seu germà molt poc.
Si es suprimeixen les conjuncions, tenim les coordinades juxtaposades.
Exemple: Alfred treballa molt; el seu germà molt poc.
1. Escriu dues oracions coordinades i dues juxtaposades.
b) Les oracions complexes inclouen una oració interna que constitueix un dels seus
membres o un dels seus elements. Hi cap distingir la principal, que conté el verb més
1 El subjecte pot ser, de vegades, el mateix per a cada verb, però considerat distributivament, com en
Joan, si ve tard, ja no trobarà ningú. L'essencial, doncs, de l'oració composta és la presència de més d'un
verb, cadascun dels quals exigeix el seu subjecte, explícit o sobreentès.
Àlex Lluch 1
GRAMÀTICA
Oracions subordinades
important, i la subordinada o dependent, formada al voltant del verb secundari.
Exemples: L'escopeta que tinc ara és molt bona; Bernat vindrà quan tu voldràs, on
trobem les següents oracions subordinades: Qui no vulga pols (subjecte del verb vaja);
que tinc ara (complement explicatiu de l'escopeta); que no em vol (complement directe del
verb diu), i quan tu voldràs (complement circumstancial de temps del verb vindrà).
OBSERVACIÓ: Les subordinades es caracteritzen per mancar de sentit vertaderament
complet si es consideren aïlladament.
c) Les oracions subordinades es divideixen en substantives, adjectives o de
relatiu i adverbials, segons puguen fer, dins de l'oració complexa, la funció d'un
substantiu, d'un adjectiu o d'un adverbi.
De subordinades substantives: equivalen a un nom o pronom i es poden substituir
per aquests.
Les substantives que no van introduïdes per preposicions poden ser substituïdes per
pronoms neutres: Ens hem proposat [que vingués prompte] → Ens [ho] hem proposat.
Àlex Lluch 2
GRAMÀTICA
Oracions subordinades
Aquestes oracions es classifiquen, segons la funció que fan respecte a la proposició principal o
en relació amb l'element que complementen:
Funcions de les subordinades
substantives
Exemples
Subjecte (SUBJ) [Que canten bé o malament] no m'importa. [Qui juga
amb canyetes] es talla.
Complement directe (CD) Desconeixíeu [que els huracans són violents].
Comunica'm [quina resposta t'han donat].
Atribut (ATR) Tot el mal era [que tenien por de fer el ridícul]. El capità
era [qui donava les ordres].
Complement de règim verbal
o suplement (CRV)
Es lamenten [del que no han volgut fer].
Complement indirecte (ei) No vengués la mercaderia [a qui no conegués]. Treballa
[per a qui et pague millor].
Complement agent (CA) L'accident ha estat referit [per qui l'ha vist]. Els immigrants
han sigut atesos [per qui estava de guàrdia].
Complement preposicional, del
nom o de l'adjectiu (CN, CADJ)
Tinc el pressentiment [que vindran].
La seua conducta és digna [que la posen com
a exemple].
Més exemples:
Era necessari que venguessen la fàbrica (subjecte); Digues-li que m'espere
(complement directe); Només escric a qui m'escriu (complement indirecte); Se'n van anar
sense que ho sabés ningú (complement circumstancial).
Àlex Lluch 3
GRAMÀTICA
Oracions subordinades
2. Escriu proposicions subordinades substantives que facen les funcions indicades.
a) T'he dit .................................................... (COMPLEMENT DIRECTE)
b) Explique les oracions a ....................................................(COMPLEMENT INDIRECTE)
c) Encara no sabem .................................................... (COMPLEMENT DIRECTE)
d) Estic acostumat a .................................................... (COMPLEMENT DE RÈGIM VERBAL)
e) (SUBJECTE) .................................................... és probable.
f) El gat fou atropellat per .................................................... (COMPLEMENT AGENT)
g) Sandra serà .................................................... (ATRIBUT)
h) Em pots dir ....................................................? (COMPLEMENT DIRECTE)
i) L'ajuntament concedirà unes beques a ............................ (COMPLEMENT INDIRECTE)
3. Subratlla les proposicions subordinades substantives i substitueix pel pronom
feble ho el que calga
a) No vull que et mossegues les ungles. → No ho vull.
b) Hem decidit que pintarem l'estudi de verd poma. →
c) Exigim que s'acaben les guerres. →
d) Joan creu que encara podem treballar més. →
e) Us recorde que demà teniu la prova d'ortografia. →
f) Els teus pares pensen que has d'estudiar més. →
g) Mustafà diu que ja entén el valencià. →
Àlex Lluch 4
GRAMÀTICA
Oracions subordinades
4. Subratlla les proposicions subordinades substantives i indica quina funció hi fan.
a) Arrepleguem medicaments per a qui els necessita.
b) El teu problema és que no estàs mai satisfet.
c) Qui vulga fer el curs de teatre ha d'inscriure's.
d) No sabem on viu Ornar.
e) Joan és qui t'ha telefonat dues vegades.
f) El gos fou atropellat per qui conduïa borratxo.
g) No t'oblides que has d'anar al dentista.
h) Sembla que l'anorèxia augmenta entre els joves.
i) Es fia de qui més crida.
j) Els que vulguen apuntar-se al curset, ja poden fer-ho.
k) Et vaig demanar que m'ajudares a fer els problemes.
l) El govern ha declarat que potenciarà l'ús del valencià.
Àlex Lluch 5
GRAMÀTICA
Oracions subordinades
De subordinades adjectives: quan, dins d'una oració composta, la subordinada fa
les funcions característiques d'un sintagma adjectival, parlem de proposició adjectiva;
aquesta va introduïda per un pronom relatiu.
Els pronoms relatius fan la funció de substituir algun element gramatical anterior,
anomenat antecedent, i alhora la d'introduir proposicions subordinades adjectives o
relatives substantivades, dins de les quals poden exercir diverses funcions.
Exemple:
M'han parlat del poble [que visitares l'any passat].
Aquell jove que passa pel carrer és casat; Ton pare, que és molt llest, ja sap de què va.
Els pronoms relatius s'utilitzen de la manera següent:
Relatiu Acompanyat de Exemples
QUE La persona [que passeja] es manté en forma.
QUI
Preposició, va referit a
persones.
Han col·laborat els companys [amb qui has fet el treball]?
QUÈ
Preposició, va referit a coses.
No pot anar precedit d'article.
No he vist la pel·lícula [a què t'has referit].
És aquest el quadern [en què sols dibuixar]?
ON
Preposició o sense (segons
la funció).
Aquell camí és [per on més s'avança].
EL QUAL /
LA QUAL /
ELS QUALS /
LES QUALS
Preposició o sense
(segons la funció).
Estiuegem sempre en aquest poble, [el qual estimem].
M'han presentat una cantant, [la qual és calba]. No he
trobat els col·legues, [els quals volia saludar]. Tinc
dues amigues [en les quals confie totalment].
Les proposicions adjectives poden ser:
• Explicatives, quan destaquen una qualitat o un aspecte no necessari de
l'antecedent, que és la paraula a què fan referència; en l'escriptura, les trobarem sempre
entre comes.
• Especificatives, que s'escriuen sense comes i determinen l'abast de l'antecedent,
l'especifiquen.
Àlex Lluch 6
GRAMÀTICA
Oracions subordinades
Fixa't en aquestes oracions:
a) Els alumnes, que han aprovat, aniran al viatge.
b) Els alumnes que han aprovat aniran al viatge.
Les dues són subordinades adjectives, tenen com a nexe el pronom que, l'antecedent
del qual és Els alumnes, que fa la funció de subjecte en la subordinada (que han aprovat);
però, mentre que en l'oració (a) han aprovat tots els alumnes i, doncs, aniran tots al
viatge, en la (b), només aniran al viatge els que han aprovat (que no són tots).
5. Subratlla la proposició subordinada adjectiva i indica si és explicativa o
especificativa.
a) La pel·lícula que més m'agrada és Allò que el vent s'endugué.
b) Contesteu les preguntes, que estan al final del tema.
c) Neteja't les sabates que tens brutes de fang.
d) Els arbres del parc, que han podat, són moreres.
e) Les novel·les que ha publicat Ferran Torrent han estat adaptades al cinema.
6. Subratlla els pronoms relatius i digues si introdueixen proposicions adjectives o
substantives.
a) Qui sopa molt a la nit, no dorm assossegat al llit.
b) He perdut el rellotge que em vas regalar.
c) Qui haja perdut unes claus que vaja a consergeria.
d) El que de nit es fa de dia es veu.
e) La xica, la qual estudia amb nosaltres, és romanesa.
f) Qui molt corre, prompte para.
g) La càmera amb què filmarem és de l'institut.
h) El tema de què parleu no m'interessa gens.
i) Tots els actors que han intervingut en el rodatge són valencians,
j) Alzinema és un festival de cinema i literatura que es fa a Alzira.
Àlex Lluch 7
GRAMÀTICA
Oracions subordinades
Les oracions subordinades adverbials són un tipus d'oracions subordinades que
fan en l'oració composta la mateixa funció que un adverbi en l'oració simple i es poden
intercanviar per aquest.
Exemples de subordinades adverbials: Quan pararà de ploure, anirem al mercat;
Tarden tant a venir a buscar-me, que els hauré de cridar per telèfon.
Hi ha tipus d'oracions subordinades adverbials corresponents a les diverses determinacions
de caràcter adverbial: de lloc, de temps, de manera, consecutives, concessives, condicionals,
etc., matisos que ja coneixem dels adverbis i les conjuncions. És interessant que ens fixem en
les condicionals, que expressen una condició per a poder-se realitzar o no l'acció o l'estat que
indica el verb principal:
Exemples: Si plou demà, no podrem emprendre el viatge; Si ho haguesses fet com jo et
deia, t'hauria eixit tot millor.
7. Subratlla les frases subordinades i digues si son substantives, adjectives o
adverbials:
a) Hem acabat l'examen quan ha sonat el timbre.
b) Et vaig demanar que m'ajuda tes a repassar el guió.
c) Carles es va entrevistar amb el director que dirigia la pel·lícula.
d) M'agrada que em facis suc de taronja.
e) La noia que era de Barcelona em va ajudar.
f) Quan arribis, truca'm.
g) Els qui vulgueu anar-hi aixequeu la mà.
h) Parlava pel mòbil mentre conduïa.
i) Cal tallar els pins que es van cremar. (només els que es van cremar)
Àlex Lluch 8
GRAMÀTICA
Oracions subordinades
Internet
➢ Oració composta: coordinació i subordinació (substantives i adjectives)
• Test: per a repassar les proposicions coordinades i juxtaposades
• Fitxes per a analitzar oracions coordinades i subordinades (recordeu que heu
de saber analitzar les oracions subordinades però només heu de saber
identificar les proposicions subordinades substantives i adjectives)
• Fitxes: activitats de repàs
· Heu de saber identificar el tipus de proposició (coordinada, juxtaposada i subordinada) i
assenyalar la classe: coordinada →copulativa, disjuntiva, distributiva, explicativa,
adversativa; subordinada →adjectiva, substantiva
· Analitzar les oracions coordinades identificant les proposicions i el nexe
➢ Oració composta
• Proposicions subordinades adverbial de temps, lloc i manera
a) Test per a saber identificar aquestes proposicions adverbials
b) Test per identificar proposicions subordinades adverbial (lloc, temps, manera
+ causals, finals...)
· Heu de saber identificar el tipus de proposició subordinada adverbial (lloc, temps i
manera)
· També el tipus de proposició: causal, final, concessiva, condicional i consecutiva.
Ací tens el quadre de les oracions subordinades d'una manera ampliativa:
http://phobos.xtec.net/iesdeulofeu/intranet/index.php?
name=UpDownload&req=getit&lid=125
Sobre les proposicions de les oracions subordinades:
http://www.xtec.es/~fmota/primer%20batx/propsub.htm
Exercicis d'ampliació: http://www.xtec.es/~fmota/segon%20batx/exrelat.htm
Àlex Lluch 9

More Related Content

What's hot

Oracions compostes
Oracions compostesOracions compostes
Oracions compostesManelic
 
Activitats complements verbals
Activitats complements verbalsActivitats complements verbals
Activitats complements verbalsAnna Rovira
 
Complements verbals
Complements verbalsComplements verbals
Complements verbalsgemmaencamp
 
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)gemmaencamp
 
La PlaçA Del Diamant SíMbols
La PlaçA Del Diamant  SíMbolsLa PlaçA Del Diamant  SíMbols
La PlaçA Del Diamant SíMbolsElena Gimenez
 
Meditacions metafísiques de Descartes (I-VI)
Meditacions metafísiques de Descartes (I-VI)Meditacions metafísiques de Descartes (I-VI)
Meditacions metafísiques de Descartes (I-VI)Enric Gil Garcia
 
Power Point Treball De Recerca
Power Point Treball De RecercaPower Point Treball De Recerca
Power Point Treball De RecercaANEDJO
 
oració subordinada adverbial
oració subordinada adverbialoració subordinada adverbial
oració subordinada adverbialElena Gimenez
 
La plaça del diamant (resum per capitols i simbologia)
La plaça del diamant (resum per capitols i simbologia)La plaça del diamant (resum per capitols i simbologia)
La plaça del diamant (resum per capitols i simbologia)Desirée
 
Les fonts històriques i la seva classificació
Les fonts històriques i la seva classificacióLes fonts històriques i la seva classificació
Les fonts històriques i la seva classificacióGemma Ajenjo Rodriguez
 
Dictats peparats 2n eso
Dictats peparats 2n esoDictats peparats 2n eso
Dictats peparats 2n esoJuditGrau
 
Lit anàlisi de la plaça del diamant 1 RODOREDA
Lit anàlisi de la plaça del diamant 1 RODOREDALit anàlisi de la plaça del diamant 1 RODOREDA
Lit anàlisi de la plaça del diamant 1 RODOREDAjoanpol
 
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATXIMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATXAntonio Núñez
 
Característiques del modernisme
Característiques del modernismeCaracterístiques del modernisme
Característiques del modernismeyovima70
 

What's hot (20)

Oracions compostes
Oracions compostesOracions compostes
Oracions compostes
 
Activitats complements verbals
Activitats complements verbalsActivitats complements verbals
Activitats complements verbals
 
Complements verbals
Complements verbalsComplements verbals
Complements verbals
 
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)
 
La PlaçA Del Diamant SíMbols
La PlaçA Del Diamant  SíMbolsLa PlaçA Del Diamant  SíMbols
La PlaçA Del Diamant SíMbols
 
Meditacions metafísiques de Descartes (I-VI)
Meditacions metafísiques de Descartes (I-VI)Meditacions metafísiques de Descartes (I-VI)
Meditacions metafísiques de Descartes (I-VI)
 
Power Point Treball De Recerca
Power Point Treball De RecercaPower Point Treball De Recerca
Power Point Treball De Recerca
 
oració subordinada adverbial
oració subordinada adverbialoració subordinada adverbial
oració subordinada adverbial
 
La plaça del diamant (resum per capitols i simbologia)
La plaça del diamant (resum per capitols i simbologia)La plaça del diamant (resum per capitols i simbologia)
La plaça del diamant (resum per capitols i simbologia)
 
Mar i cel
Mar i celMar i cel
Mar i cel
 
Les fonts històriques i la seva classificació
Les fonts històriques i la seva classificacióLes fonts històriques i la seva classificació
Les fonts històriques i la seva classificació
 
Dictats peparats 2n eso
Dictats peparats 2n esoDictats peparats 2n eso
Dictats peparats 2n eso
 
L’imperialisme i les seves causes
L’imperialisme i les seves causesL’imperialisme i les seves causes
L’imperialisme i les seves causes
 
Arguments deductius i inductius
Arguments deductius i inductiusArguments deductius i inductius
Arguments deductius i inductius
 
Lit anàlisi de la plaça del diamant 1 RODOREDA
Lit anàlisi de la plaça del diamant 1 RODOREDALit anàlisi de la plaça del diamant 1 RODOREDA
Lit anàlisi de la plaça del diamant 1 RODOREDA
 
Tema 1. fonètica
Tema 1. fonèticaTema 1. fonètica
Tema 1. fonètica
 
Complement predicatiu
Complement predicatiuComplement predicatiu
Complement predicatiu
 
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATXIMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
 
El noucentisme
El noucentismeEl noucentisme
El noucentisme
 
Característiques del modernisme
Característiques del modernismeCaracterístiques del modernisme
Característiques del modernisme
 

Viewers also liked

L'oració composta
L'oració compostaL'oració composta
L'oració compostacarme
 
Les oracions subordinades adjectives
Les oracions subordinades adjectivesLes oracions subordinades adjectives
Les oracions subordinades adjectivesFàtima
 
0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica
0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica
0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàcticajmpinya
 
L’oració composta
L’oració compostaL’oració composta
L’oració compostalaura_rabanal
 
Loracicomposta
Loracicomposta Loracicomposta
Loracicomposta dmunoz23
 
Les oracions compostes
Les oracions compostesLes oracions compostes
Les oracions compostesMar López
 
Oració Subordinada Substantiva
Oració Subordinada SubstantivaOració Subordinada Substantiva
Oració Subordinada SubstantivaElena Gimenez
 
Sintaxi de les oracions simples i compostes
Sintaxi de les oracions simples i compostesSintaxi de les oracions simples i compostes
Sintaxi de les oracions simples i compostesxirguclassic
 
3 composta subordinada
3 composta subordinada3 composta subordinada
3 composta subordinadalurdessaavedra
 
5 subordinada adjectiva
5 subordinada adjectiva5 subordinada adjectiva
5 subordinada adjectivalurdessaavedra
 
En busca de una patria.ppt
En busca de una patria.pptEn busca de una patria.ppt
En busca de una patria.pptIES ARANGUREN
 
Joc: "A la recerca d'una pàtria. La història de l'Eneida"
Joc: "A la recerca d'una pàtria. La història de l'Eneida"Joc: "A la recerca d'una pàtria. La història de l'Eneida"
Joc: "A la recerca d'una pàtria. La història de l'Eneida"Amparo Gasent
 
Oració simple
Oració simpleOració simple
Oració simpledmunoz23
 

Viewers also liked (20)

Oració composta
Oració compostaOració composta
Oració composta
 
L'oració composta
L'oració compostaL'oració composta
L'oració composta
 
Les oracions subordinades adjectives
Les oracions subordinades adjectivesLes oracions subordinades adjectives
Les oracions subordinades adjectives
 
0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica
0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica
0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica
 
Oració composta
Oració compostaOració composta
Oració composta
 
L’oració composta
L’oració compostaL’oració composta
L’oració composta
 
P ortfoli1
P ortfoli1P ortfoli1
P ortfoli1
 
L'oració composta
L'oració compostaL'oració composta
L'oració composta
 
Eneida1
Eneida1Eneida1
Eneida1
 
Loracicomposta
Loracicomposta Loracicomposta
Loracicomposta
 
Les oracions compostes
Les oracions compostesLes oracions compostes
Les oracions compostes
 
Oració subordinada
Oració subordinadaOració subordinada
Oració subordinada
 
Oració Subordinada Substantiva
Oració Subordinada SubstantivaOració Subordinada Substantiva
Oració Subordinada Substantiva
 
Sintaxi de les oracions simples i compostes
Sintaxi de les oracions simples i compostesSintaxi de les oracions simples i compostes
Sintaxi de les oracions simples i compostes
 
2 composta coordinada
2 composta coordinada2 composta coordinada
2 composta coordinada
 
3 composta subordinada
3 composta subordinada3 composta subordinada
3 composta subordinada
 
5 subordinada adjectiva
5 subordinada adjectiva5 subordinada adjectiva
5 subordinada adjectiva
 
En busca de una patria.ppt
En busca de una patria.pptEn busca de una patria.ppt
En busca de una patria.ppt
 
Joc: "A la recerca d'una pàtria. La història de l'Eneida"
Joc: "A la recerca d'una pàtria. La història de l'Eneida"Joc: "A la recerca d'una pàtria. La història de l'Eneida"
Joc: "A la recerca d'una pàtria. La història de l'Eneida"
 
Oració simple
Oració simpleOració simple
Oració simple
 

Similar to Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinada

Pronoms febles teoria-exercicis
Pronoms febles teoria-exercicisPronoms febles teoria-exercicis
Pronoms febles teoria-exercicispaquito rodriguex
 
Classificació De Les Oracions
Classificació De Les OracionsClassificació De Les Oracions
Classificació De Les OracionsAntonia Mulet
 
L’oració composta relatius
L’oració composta  relatiusL’oració composta  relatius
L’oració composta relatiusDolors Taulats
 
Signes de puntuació
Signes de puntuacióSignes de puntuació
Signes de puntuacióPilar Carulla
 
L'oració. Funcions sintàctiques
L'oració. Funcions sintàctiquesL'oració. Funcions sintàctiques
L'oració. Funcions sintàctiquesÀlex Gimeno
 
L'oració Composta, by Anna Ros
L'oració Composta, by Anna RosL'oració Composta, by Anna Ros
L'oració Composta, by Anna RosBetpm
 
Dori dos 1213_mt004_r1_verbs
Dori dos 1213_mt004_r1_verbsDori dos 1213_mt004_r1_verbs
Dori dos 1213_mt004_r1_verbsM T
 
Les oracions simples i les oracions compostes
Les oracions simples i les oracions compostesLes oracions simples i les oracions compostes
Les oracions simples i les oracions compostesFàtima
 
Morfologia nominal, accentuació i pronoms relatius
Morfologia nominal, accentuació i pronoms relatiusMorfologia nominal, accentuació i pronoms relatius
Morfologia nominal, accentuació i pronoms relatiusDiverses
 
Oració simple i complements verbals
Oració simple i complements verbalsOració simple i complements verbals
Oració simple i complements verbalskwart
 
Oracions compostes - batxillerat
Oracions compostes - batxilleratOracions compostes - batxillerat
Oracions compostes - batxilleratPauTB2
 
Tema1 l'apòstrof i el nom
Tema1 l'apòstrof i el nomTema1 l'apòstrof i el nom
Tema1 l'apòstrof i el nomLoscos
 
oració simple
oració simpleoració simple
oració simplemjvercher
 
Les oracions d'infinitiu
Les oracions d'infinitiuLes oracions d'infinitiu
Les oracions d'infinitiujsanzman
 
Tema 2. Morfologia verbal
Tema 2. Morfologia verbal Tema 2. Morfologia verbal
Tema 2. Morfologia verbal Sílvia Montals
 

Similar to Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinada (20)

Pronoms febles teoria-exercicis
Pronoms febles teoria-exercicisPronoms febles teoria-exercicis
Pronoms febles teoria-exercicis
 
Classificació De Les Oracions
Classificació De Les OracionsClassificació De Les Oracions
Classificació De Les Oracions
 
L’oració composta relatius
L’oració composta  relatiusL’oració composta  relatius
L’oració composta relatius
 
L'oració
L'oracióL'oració
L'oració
 
Signes de puntuació
Signes de puntuacióSignes de puntuació
Signes de puntuació
 
L'oració. Funcions sintàctiques
L'oració. Funcions sintàctiquesL'oració. Funcions sintàctiques
L'oració. Funcions sintàctiques
 
L'oració Composta, by Anna Ros
L'oració Composta, by Anna RosL'oració Composta, by Anna Ros
L'oració Composta, by Anna Ros
 
Subordinades compostes
Subordinades compostesSubordinades compostes
Subordinades compostes
 
Dori dos 1213_mt004_r1_verbs
Dori dos 1213_mt004_r1_verbsDori dos 1213_mt004_r1_verbs
Dori dos 1213_mt004_r1_verbs
 
Les oracions simples i les oracions compostes
Les oracions simples i les oracions compostesLes oracions simples i les oracions compostes
Les oracions simples i les oracions compostes
 
Morfologia nominal, accentuació i pronoms relatius
Morfologia nominal, accentuació i pronoms relatiusMorfologia nominal, accentuació i pronoms relatius
Morfologia nominal, accentuació i pronoms relatius
 
Penjar
PenjarPenjar
Penjar
 
Recursos retòrics
Recursos retòricsRecursos retòrics
Recursos retòrics
 
Oració simple i complements verbals
Oració simple i complements verbalsOració simple i complements verbals
Oració simple i complements verbals
 
Oracions compostes - batxillerat
Oracions compostes - batxilleratOracions compostes - batxillerat
Oracions compostes - batxillerat
 
L'oració simple
L'oració simpleL'oració simple
L'oració simple
 
Tema1 l'apòstrof i el nom
Tema1 l'apòstrof i el nomTema1 l'apòstrof i el nom
Tema1 l'apòstrof i el nom
 
oració simple
oració simpleoració simple
oració simple
 
Les oracions d'infinitiu
Les oracions d'infinitiuLes oracions d'infinitiu
Les oracions d'infinitiu
 
Tema 2. Morfologia verbal
Tema 2. Morfologia verbal Tema 2. Morfologia verbal
Tema 2. Morfologia verbal
 

More from lluchvalencia

Apostrofació castellanoparlant (Àlex Lluch)
Apostrofació castellanoparlant (Àlex Lluch)Apostrofació castellanoparlant (Àlex Lluch)
Apostrofació castellanoparlant (Àlex Lluch)lluchvalencia
 
Accent castellanoparlant (Àlex Lluch)
Accent castellanoparlant (Àlex Lluch)Accent castellanoparlant (Àlex Lluch)
Accent castellanoparlant (Àlex Lluch)lluchvalencia
 
Poesia trobadoresca (Àlex Lluch). Teoria i pràctica
Poesia trobadoresca (Àlex Lluch). Teoria i pràcticaPoesia trobadoresca (Àlex Lluch). Teoria i pràctica
Poesia trobadoresca (Àlex Lluch). Teoria i pràcticalluchvalencia
 
Grafies 'h', 'r', 'l' l·l'. So 'h' i 'rr' castellanoparlants (Àlex Lluch)
Grafies 'h', 'r', 'l' l·l'. So 'h' i 'rr' castellanoparlants (Àlex Lluch)Grafies 'h', 'r', 'l' l·l'. So 'h' i 'rr' castellanoparlants (Àlex Lluch)
Grafies 'h', 'r', 'l' l·l'. So 'h' i 'rr' castellanoparlants (Àlex Lluch)lluchvalencia
 
Zona castellanoparlant b i v (Àlex Lluch)
Zona castellanoparlant b i v (Àlex Lluch)Zona castellanoparlant b i v (Àlex Lluch)
Zona castellanoparlant b i v (Àlex Lluch)lluchvalencia
 
Grafies x tx ig castellanoparlants (Àlex Lluch)
Grafies x tx ig castellanoparlants (Àlex Lluch)Grafies x tx ig castellanoparlants (Àlex Lluch)
Grafies x tx ig castellanoparlants (Àlex Lluch)lluchvalencia
 
La dièresi: explicació per a castellanoparlants
La dièresi: explicació per a castellanoparlantsLa dièresi: explicació per a castellanoparlants
La dièresi: explicació per a castellanoparlantslluchvalencia
 
Perifrasi verbal per a castellanoparlants
Perifrasi verbal per a castellanoparlantsPerifrasi verbal per a castellanoparlants
Perifrasi verbal per a castellanoparlantslluchvalencia
 
Zona verbs regulars i irregulars
Zona verbs regulars i irregularsZona verbs regulars i irregulars
Zona verbs regulars i irregularslluchvalencia
 
Zona accent diacritic per a castellanoparlants
Zona accent diacritic per a castellanoparlantsZona accent diacritic per a castellanoparlants
Zona accent diacritic per a castellanoparlantslluchvalencia
 
Zona castellanoparlant: el verb (Apunts)
Zona castellanoparlant: el verb (Apunts)Zona castellanoparlant: el verb (Apunts)
Zona castellanoparlant: el verb (Apunts)lluchvalencia
 
Accent diacritic per a castellanoparlants.
Accent diacritic per a castellanoparlants. Accent diacritic per a castellanoparlants.
Accent diacritic per a castellanoparlants. lluchvalencia
 
El mundo helénico: escuelas helenísticas (Historia de la Filosofía)
El mundo helénico: escuelas helenísticas (Historia de la Filosofía)El mundo helénico: escuelas helenísticas (Historia de la Filosofía)
El mundo helénico: escuelas helenísticas (Historia de la Filosofía)lluchvalencia
 
Aristoteles para 2º de Bachillerato: Historia de la filosofía
Aristoteles para 2º de Bachillerato: Historia de la filosofíaAristoteles para 2º de Bachillerato: Historia de la filosofía
Aristoteles para 2º de Bachillerato: Historia de la filosofíalluchvalencia
 
Why democracy. Propuesta didáctica para Filosofía/ ética
Why democracy. Propuesta didáctica para Filosofía/ éticaWhy democracy. Propuesta didáctica para Filosofía/ ética
Why democracy. Propuesta didáctica para Filosofía/ éticalluchvalencia
 
Els Àustries: felip ii
Els Àustries: felip iiEls Àustries: felip ii
Els Àustries: felip iilluchvalencia
 
Imperi dels Àustries: Carles I
Imperi dels Àustries: Carles IImperi dels Àustries: Carles I
Imperi dels Àustries: Carles Illuchvalencia
 
Presocraticos: Filosofía 2º Bachillerato
Presocraticos: Filosofía 2º BachilleratoPresocraticos: Filosofía 2º Bachillerato
Presocraticos: Filosofía 2º Bachilleratolluchvalencia
 
Triángulo dramático de Karpman
Triángulo dramático de KarpmanTriángulo dramático de Karpman
Triángulo dramático de Karpmanlluchvalencia
 
Art gòtic: característiques de l'arquitectura i escultura
Art gòtic: característiques de l'arquitectura i esculturaArt gòtic: característiques de l'arquitectura i escultura
Art gòtic: característiques de l'arquitectura i esculturalluchvalencia
 

More from lluchvalencia (20)

Apostrofació castellanoparlant (Àlex Lluch)
Apostrofació castellanoparlant (Àlex Lluch)Apostrofació castellanoparlant (Àlex Lluch)
Apostrofació castellanoparlant (Àlex Lluch)
 
Accent castellanoparlant (Àlex Lluch)
Accent castellanoparlant (Àlex Lluch)Accent castellanoparlant (Àlex Lluch)
Accent castellanoparlant (Àlex Lluch)
 
Poesia trobadoresca (Àlex Lluch). Teoria i pràctica
Poesia trobadoresca (Àlex Lluch). Teoria i pràcticaPoesia trobadoresca (Àlex Lluch). Teoria i pràctica
Poesia trobadoresca (Àlex Lluch). Teoria i pràctica
 
Grafies 'h', 'r', 'l' l·l'. So 'h' i 'rr' castellanoparlants (Àlex Lluch)
Grafies 'h', 'r', 'l' l·l'. So 'h' i 'rr' castellanoparlants (Àlex Lluch)Grafies 'h', 'r', 'l' l·l'. So 'h' i 'rr' castellanoparlants (Àlex Lluch)
Grafies 'h', 'r', 'l' l·l'. So 'h' i 'rr' castellanoparlants (Àlex Lluch)
 
Zona castellanoparlant b i v (Àlex Lluch)
Zona castellanoparlant b i v (Àlex Lluch)Zona castellanoparlant b i v (Àlex Lluch)
Zona castellanoparlant b i v (Àlex Lluch)
 
Grafies x tx ig castellanoparlants (Àlex Lluch)
Grafies x tx ig castellanoparlants (Àlex Lluch)Grafies x tx ig castellanoparlants (Àlex Lluch)
Grafies x tx ig castellanoparlants (Àlex Lluch)
 
La dièresi: explicació per a castellanoparlants
La dièresi: explicació per a castellanoparlantsLa dièresi: explicació per a castellanoparlants
La dièresi: explicació per a castellanoparlants
 
Perifrasi verbal per a castellanoparlants
Perifrasi verbal per a castellanoparlantsPerifrasi verbal per a castellanoparlants
Perifrasi verbal per a castellanoparlants
 
Zona verbs regulars i irregulars
Zona verbs regulars i irregularsZona verbs regulars i irregulars
Zona verbs regulars i irregulars
 
Zona accent diacritic per a castellanoparlants
Zona accent diacritic per a castellanoparlantsZona accent diacritic per a castellanoparlants
Zona accent diacritic per a castellanoparlants
 
Zona castellanoparlant: el verb (Apunts)
Zona castellanoparlant: el verb (Apunts)Zona castellanoparlant: el verb (Apunts)
Zona castellanoparlant: el verb (Apunts)
 
Accent diacritic per a castellanoparlants.
Accent diacritic per a castellanoparlants. Accent diacritic per a castellanoparlants.
Accent diacritic per a castellanoparlants.
 
El mundo helénico: escuelas helenísticas (Historia de la Filosofía)
El mundo helénico: escuelas helenísticas (Historia de la Filosofía)El mundo helénico: escuelas helenísticas (Historia de la Filosofía)
El mundo helénico: escuelas helenísticas (Historia de la Filosofía)
 
Aristoteles para 2º de Bachillerato: Historia de la filosofía
Aristoteles para 2º de Bachillerato: Historia de la filosofíaAristoteles para 2º de Bachillerato: Historia de la filosofía
Aristoteles para 2º de Bachillerato: Historia de la filosofía
 
Why democracy. Propuesta didáctica para Filosofía/ ética
Why democracy. Propuesta didáctica para Filosofía/ éticaWhy democracy. Propuesta didáctica para Filosofía/ ética
Why democracy. Propuesta didáctica para Filosofía/ ética
 
Els Àustries: felip ii
Els Àustries: felip iiEls Àustries: felip ii
Els Àustries: felip ii
 
Imperi dels Àustries: Carles I
Imperi dels Àustries: Carles IImperi dels Àustries: Carles I
Imperi dels Àustries: Carles I
 
Presocraticos: Filosofía 2º Bachillerato
Presocraticos: Filosofía 2º BachilleratoPresocraticos: Filosofía 2º Bachillerato
Presocraticos: Filosofía 2º Bachillerato
 
Triángulo dramático de Karpman
Triángulo dramático de KarpmanTriángulo dramático de Karpman
Triángulo dramático de Karpman
 
Art gòtic: característiques de l'arquitectura i escultura
Art gòtic: característiques de l'arquitectura i esculturaArt gòtic: característiques de l'arquitectura i escultura
Art gòtic: característiques de l'arquitectura i escultura
 

Recently uploaded

Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxaudiofil
 
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOsopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOinstiquercus
 
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
ELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓ
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓmamingabb
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióPere Miquel Rosselló Espases
 
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfErnest Lluch
 
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoDaniel Fernández
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsPere Miquel Rosselló Espases
 

Recently uploaded (7)

Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
 
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOsopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
 
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
ELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓ
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
 
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
 
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
 

Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinada

 • 1. GRAMÀTICA Oracions subordinades Estudi de la llengua: Gramàtica Recordem per una part que l' oració simple és la que consta d'un sol subjecte i un sol predicat. Exemple: Manuel no arribarà avui; Adés he vist el teu germà; La Mariola és una bella serra valenciana. I per altra l'oració composta té més d'un subjecte i més d'un predicat1 . Exemples: Maria estudia i Antoni dibuixa; Digues al teu cosí que m'espere; Quan arribaràs, ell ja se n'haurà anat. Les oracions compostes es subdivideixen en coordinades i complexes. a) Les coordinades consten de dues o més oracions independents unides per conjuncions. Exemple: Alfred treballa molt, però el seu germà molt poc. Si es suprimeixen les conjuncions, tenim les coordinades juxtaposades. Exemple: Alfred treballa molt; el seu germà molt poc. 1. Escriu dues oracions coordinades i dues juxtaposades. b) Les oracions complexes inclouen una oració interna que constitueix un dels seus membres o un dels seus elements. Hi cap distingir la principal, que conté el verb més 1 El subjecte pot ser, de vegades, el mateix per a cada verb, però considerat distributivament, com en Joan, si ve tard, ja no trobarà ningú. L'essencial, doncs, de l'oració composta és la presència de més d'un verb, cadascun dels quals exigeix el seu subjecte, explícit o sobreentès. Àlex Lluch 1
 • 2. GRAMÀTICA Oracions subordinades important, i la subordinada o dependent, formada al voltant del verb secundari. Exemples: L'escopeta que tinc ara és molt bona; Bernat vindrà quan tu voldràs, on trobem les següents oracions subordinades: Qui no vulga pols (subjecte del verb vaja); que tinc ara (complement explicatiu de l'escopeta); que no em vol (complement directe del verb diu), i quan tu voldràs (complement circumstancial de temps del verb vindrà). OBSERVACIÓ: Les subordinades es caracteritzen per mancar de sentit vertaderament complet si es consideren aïlladament. c) Les oracions subordinades es divideixen en substantives, adjectives o de relatiu i adverbials, segons puguen fer, dins de l'oració complexa, la funció d'un substantiu, d'un adjectiu o d'un adverbi. De subordinades substantives: equivalen a un nom o pronom i es poden substituir per aquests. Les substantives que no van introduïdes per preposicions poden ser substituïdes per pronoms neutres: Ens hem proposat [que vingués prompte] → Ens [ho] hem proposat. Àlex Lluch 2
 • 3. GRAMÀTICA Oracions subordinades Aquestes oracions es classifiquen, segons la funció que fan respecte a la proposició principal o en relació amb l'element que complementen: Funcions de les subordinades substantives Exemples Subjecte (SUBJ) [Que canten bé o malament] no m'importa. [Qui juga amb canyetes] es talla. Complement directe (CD) Desconeixíeu [que els huracans són violents]. Comunica'm [quina resposta t'han donat]. Atribut (ATR) Tot el mal era [que tenien por de fer el ridícul]. El capità era [qui donava les ordres]. Complement de règim verbal o suplement (CRV) Es lamenten [del que no han volgut fer]. Complement indirecte (ei) No vengués la mercaderia [a qui no conegués]. Treballa [per a qui et pague millor]. Complement agent (CA) L'accident ha estat referit [per qui l'ha vist]. Els immigrants han sigut atesos [per qui estava de guàrdia]. Complement preposicional, del nom o de l'adjectiu (CN, CADJ) Tinc el pressentiment [que vindran]. La seua conducta és digna [que la posen com a exemple]. Més exemples: Era necessari que venguessen la fàbrica (subjecte); Digues-li que m'espere (complement directe); Només escric a qui m'escriu (complement indirecte); Se'n van anar sense que ho sabés ningú (complement circumstancial). Àlex Lluch 3
 • 4. GRAMÀTICA Oracions subordinades 2. Escriu proposicions subordinades substantives que facen les funcions indicades. a) T'he dit .................................................... (COMPLEMENT DIRECTE) b) Explique les oracions a ....................................................(COMPLEMENT INDIRECTE) c) Encara no sabem .................................................... (COMPLEMENT DIRECTE) d) Estic acostumat a .................................................... (COMPLEMENT DE RÈGIM VERBAL) e) (SUBJECTE) .................................................... és probable. f) El gat fou atropellat per .................................................... (COMPLEMENT AGENT) g) Sandra serà .................................................... (ATRIBUT) h) Em pots dir ....................................................? (COMPLEMENT DIRECTE) i) L'ajuntament concedirà unes beques a ............................ (COMPLEMENT INDIRECTE) 3. Subratlla les proposicions subordinades substantives i substitueix pel pronom feble ho el que calga a) No vull que et mossegues les ungles. → No ho vull. b) Hem decidit que pintarem l'estudi de verd poma. → c) Exigim que s'acaben les guerres. → d) Joan creu que encara podem treballar més. → e) Us recorde que demà teniu la prova d'ortografia. → f) Els teus pares pensen que has d'estudiar més. → g) Mustafà diu que ja entén el valencià. → Àlex Lluch 4
 • 5. GRAMÀTICA Oracions subordinades 4. Subratlla les proposicions subordinades substantives i indica quina funció hi fan. a) Arrepleguem medicaments per a qui els necessita. b) El teu problema és que no estàs mai satisfet. c) Qui vulga fer el curs de teatre ha d'inscriure's. d) No sabem on viu Ornar. e) Joan és qui t'ha telefonat dues vegades. f) El gos fou atropellat per qui conduïa borratxo. g) No t'oblides que has d'anar al dentista. h) Sembla que l'anorèxia augmenta entre els joves. i) Es fia de qui més crida. j) Els que vulguen apuntar-se al curset, ja poden fer-ho. k) Et vaig demanar que m'ajudares a fer els problemes. l) El govern ha declarat que potenciarà l'ús del valencià. Àlex Lluch 5
 • 6. GRAMÀTICA Oracions subordinades De subordinades adjectives: quan, dins d'una oració composta, la subordinada fa les funcions característiques d'un sintagma adjectival, parlem de proposició adjectiva; aquesta va introduïda per un pronom relatiu. Els pronoms relatius fan la funció de substituir algun element gramatical anterior, anomenat antecedent, i alhora la d'introduir proposicions subordinades adjectives o relatives substantivades, dins de les quals poden exercir diverses funcions. Exemple: M'han parlat del poble [que visitares l'any passat]. Aquell jove que passa pel carrer és casat; Ton pare, que és molt llest, ja sap de què va. Els pronoms relatius s'utilitzen de la manera següent: Relatiu Acompanyat de Exemples QUE La persona [que passeja] es manté en forma. QUI Preposició, va referit a persones. Han col·laborat els companys [amb qui has fet el treball]? QUÈ Preposició, va referit a coses. No pot anar precedit d'article. No he vist la pel·lícula [a què t'has referit]. És aquest el quadern [en què sols dibuixar]? ON Preposició o sense (segons la funció). Aquell camí és [per on més s'avança]. EL QUAL / LA QUAL / ELS QUALS / LES QUALS Preposició o sense (segons la funció). Estiuegem sempre en aquest poble, [el qual estimem]. M'han presentat una cantant, [la qual és calba]. No he trobat els col·legues, [els quals volia saludar]. Tinc dues amigues [en les quals confie totalment]. Les proposicions adjectives poden ser: • Explicatives, quan destaquen una qualitat o un aspecte no necessari de l'antecedent, que és la paraula a què fan referència; en l'escriptura, les trobarem sempre entre comes. • Especificatives, que s'escriuen sense comes i determinen l'abast de l'antecedent, l'especifiquen. Àlex Lluch 6
 • 7. GRAMÀTICA Oracions subordinades Fixa't en aquestes oracions: a) Els alumnes, que han aprovat, aniran al viatge. b) Els alumnes que han aprovat aniran al viatge. Les dues són subordinades adjectives, tenen com a nexe el pronom que, l'antecedent del qual és Els alumnes, que fa la funció de subjecte en la subordinada (que han aprovat); però, mentre que en l'oració (a) han aprovat tots els alumnes i, doncs, aniran tots al viatge, en la (b), només aniran al viatge els que han aprovat (que no són tots). 5. Subratlla la proposició subordinada adjectiva i indica si és explicativa o especificativa. a) La pel·lícula que més m'agrada és Allò que el vent s'endugué. b) Contesteu les preguntes, que estan al final del tema. c) Neteja't les sabates que tens brutes de fang. d) Els arbres del parc, que han podat, són moreres. e) Les novel·les que ha publicat Ferran Torrent han estat adaptades al cinema. 6. Subratlla els pronoms relatius i digues si introdueixen proposicions adjectives o substantives. a) Qui sopa molt a la nit, no dorm assossegat al llit. b) He perdut el rellotge que em vas regalar. c) Qui haja perdut unes claus que vaja a consergeria. d) El que de nit es fa de dia es veu. e) La xica, la qual estudia amb nosaltres, és romanesa. f) Qui molt corre, prompte para. g) La càmera amb què filmarem és de l'institut. h) El tema de què parleu no m'interessa gens. i) Tots els actors que han intervingut en el rodatge són valencians, j) Alzinema és un festival de cinema i literatura que es fa a Alzira. Àlex Lluch 7
 • 8. GRAMÀTICA Oracions subordinades Les oracions subordinades adverbials són un tipus d'oracions subordinades que fan en l'oració composta la mateixa funció que un adverbi en l'oració simple i es poden intercanviar per aquest. Exemples de subordinades adverbials: Quan pararà de ploure, anirem al mercat; Tarden tant a venir a buscar-me, que els hauré de cridar per telèfon. Hi ha tipus d'oracions subordinades adverbials corresponents a les diverses determinacions de caràcter adverbial: de lloc, de temps, de manera, consecutives, concessives, condicionals, etc., matisos que ja coneixem dels adverbis i les conjuncions. És interessant que ens fixem en les condicionals, que expressen una condició per a poder-se realitzar o no l'acció o l'estat que indica el verb principal: Exemples: Si plou demà, no podrem emprendre el viatge; Si ho haguesses fet com jo et deia, t'hauria eixit tot millor. 7. Subratlla les frases subordinades i digues si son substantives, adjectives o adverbials: a) Hem acabat l'examen quan ha sonat el timbre. b) Et vaig demanar que m'ajuda tes a repassar el guió. c) Carles es va entrevistar amb el director que dirigia la pel·lícula. d) M'agrada que em facis suc de taronja. e) La noia que era de Barcelona em va ajudar. f) Quan arribis, truca'm. g) Els qui vulgueu anar-hi aixequeu la mà. h) Parlava pel mòbil mentre conduïa. i) Cal tallar els pins que es van cremar. (només els que es van cremar) Àlex Lluch 8
 • 9. GRAMÀTICA Oracions subordinades Internet ➢ Oració composta: coordinació i subordinació (substantives i adjectives) • Test: per a repassar les proposicions coordinades i juxtaposades • Fitxes per a analitzar oracions coordinades i subordinades (recordeu que heu de saber analitzar les oracions subordinades però només heu de saber identificar les proposicions subordinades substantives i adjectives) • Fitxes: activitats de repàs · Heu de saber identificar el tipus de proposició (coordinada, juxtaposada i subordinada) i assenyalar la classe: coordinada →copulativa, disjuntiva, distributiva, explicativa, adversativa; subordinada →adjectiva, substantiva · Analitzar les oracions coordinades identificant les proposicions i el nexe ➢ Oració composta • Proposicions subordinades adverbial de temps, lloc i manera a) Test per a saber identificar aquestes proposicions adverbials b) Test per identificar proposicions subordinades adverbial (lloc, temps, manera + causals, finals...) · Heu de saber identificar el tipus de proposició subordinada adverbial (lloc, temps i manera) · També el tipus de proposició: causal, final, concessiva, condicional i consecutiva. Ací tens el quadre de les oracions subordinades d'una manera ampliativa: http://phobos.xtec.net/iesdeulofeu/intranet/index.php? name=UpDownload&req=getit&lid=125 Sobre les proposicions de les oracions subordinades: http://www.xtec.es/~fmota/primer%20batx/propsub.htm Exercicis d'ampliació: http://www.xtec.es/~fmota/segon%20batx/exrelat.htm Àlex Lluch 9