SlideShare a Scribd company logo
1 of 59
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Планування фізичної культури та виховання у 1-4 класах
«методичний посібник»
Чернівці – 2015
Схвалено Вченою радою Інституту післядипломної
педагогічної освіти Чернівецької області
Протокол № від р.
Укладачі:
Гавлюк В. В., методист НМЦ Виховної роботи Інституту післядипломної
педагогічної освіти Чернівецької області
Рецензенти:
Жукотинський К.К., начальник обласного управління Комітету фізичного
виховання та спорту МОН України, кандидат педагогічних наук, доцент
Бирка М.Ф., Доцент кафедри педагогіки психології та теорії управління
Інституту
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, кандидат
педагогічних
наук
Відповідальний за випуск :
Білянін Г.І., директор Інституту післядипломної педагогічної освіти
Чернівецької області, кандидат педагогічних наук, доцент
У виданні детально розглянуті форми та методи планування фізичної культури та
виховання. Методичний посібник містить теорію та практику з таких актуальних питань:
планування у фізичному вихованні; вимоги до планування у фізичному вихованні;
педагогічний контроль і облік у фізичному вихованні; документи планування, що
складаються учителем; календарні плани-конспекти на групу уроків; календарний план
графік розподілу навчального матеріалу; з предмета фізична культура 1-4 клас.
Методичний посібник «Планування фізичної культури та виховання у 1-4 класах»
відповідає сучасним вимогам щодо рівня навчально-методичного забезпечення, мають
практичне значення та можуть бути рекомендованими до використання у навчально-
виховному процесі.
Зміст
1. Планування у фізичному вихованні
2. Вимоги до планування у фізичному вихованні
3. Педагогічний контроль і облік у фізичному вихованні
4. Документи планування, що складаються учителем
5. Календарні плани-конспекти на групу урокі
6. Календарний план графік розподілу навчального матеріалу.
7. Рухливі ігри середньої інтенсивності.
8. Рухливі ігри малої інтенсивності
9. Перелік літературних джерел
1.Планування у фізичному вихованні
Планування фізичного виховання — це попередня розробка й
визначення на майбутню діяльність цільових настанов і задач, змісту,
методики, форм організації й методів навчально-виховного процесу з
конкретним контингентом що займаються.
По строках планування розрізняють наступні його види: перспективне,
поточне (етапне) і оперативне.
Перспективне планування — це планування на тривалий строк
(наприклад, у загальноосвітній школі на кілька років з розподілом
програмного матеріалу по роках навчання).
Поточне планування охоплює етапи роботи (наприклад, у
загальноосвітній школі — це планування на навчальну чверть).
Оперативне планування здійснюється на найближчий час (на майбутнє
заняття).
Планування вимагає глибоких різнобічних професійних знань і
практичного досвіду, завжди передбачає творчий підхід, тому що воно не
визначається твердими рамками методичних приписань.
2. Вимоги до планування у фізичному вихованні
1. Цільова спрямованість педагогічного процесу. Полягає у вимозі
визначення кінцевої мети цього процесу та підпорядкуванні (підборі) усього
його змісту, методів і форм організації досягненню поставленої мети. Інакше
кажучи, з методичного арсеналу викладача (тренера) використовувати те, що
безпосередньо служить реалізації мети.
Намічена мета повинна бути реальною. Тому викладачеві (тренерові)
необхідно тверезо оцінити можливості її досягнення (підготовленість,
витрати навчального часу, наявність матеріально-технічної бази та ін.).
Основою для розробки цільових настанов служать програмно-
нормативні положення системи фізичного виховання (розрядні норми й
вимоги спортивної класифікації, вимоги державних програм по фізичному
вихованню для різних контингентів населення). Із установленням мети
створюється конкретна перспектива в педагогічній роботі.
Ціль конкретизують цілою системою супідрядних (часток, проміжних)
педагогічних завдань із визначенням послідовності та строком їхньої
реалізації. Всі завдання варто формулювати ясно, однозначно й так, щоб
вони легко піддавалися оцінці і контролю. Тому їх конкретизують по
можливості в кількісних показниках (навчальних нормативах, тестових
результатах), що дозволяють застосовувати математико-статистичні методи
оцінки досягнень (отриманих результатів).
2. Всесторінність планування завдань педагогічного процесу.
Вимога полягає в тому, щоб виходячи з поставленої мети досить повно
передбачати освітні, оздоровчі та загально виховні завдання і намічати
відповідні їм засоби, методи і форми організації занять.
3. Облік закономірностей фізичного виховання. Планування тільки
тоді ефективно, коли воно ґрунтується на об'єктивних закономірностях
фізичного виховання (на закономірностях формування рухових умінь і
навичок, розвитку фізичних якостей і паралельно засвоєння знань по даному
предмету) і на відповідним їм педагогічних принципах (систематичності,
доступності та індивідуалізації, прогресування й ін.). У плануванні процесу
фізичного виховання треба також ураховувати біологічні закономірності
росту та розвитку організму людини, вікові психологічні особливості.
4. Конкретність планування. Вимога складається в строгій
відповідності намічуваних завдань, засобів і методів фізичного виховання
підготовленості що займаються й умовам занять (учбово-матеріальна база,
кліматичні умови та ін.).
Ступінь конкретизації залежить від тимчасового періоду, на який
складається план. Чим менше строк, на який складається план, тим він
більшою мірою конкретизується. Самим конкретним (деталізованим) планом
є план-конспект одного уроку (заняття).
Методична послідовність планування. При розробці будь-якого плану
бажано дотримуватися такої послідовності основних операцій.
1. Перш ніж приступити до планування, треба мати певні відомості про
контингент, що займається, для якого має бути скласти план (про стан
здоров'я, рівні фізичної й спортивно-технічної підготовленості та ін.). Без
таких відомостей не можна повноцінно здійснити планування. Крім того,
дані потрібні для комплектування однорідних по стану здоров'я та рівню
підготовленості груп при проведенні курсу фізичного виховання в
загальноосвітніх школах, середніх спеціальних і вищих навчальних закладах
і інших організаціях.
Викладач одержує необхідні попередні відомості за допомогою
співбесіди з тими, з ким має бути вести заняття, проведення серед них
анкетування, контрольних випробувань (тестування), використання даних
лікарсько-фізкультурного обстеження.
2. Визначаються і конкретизуються мети та завдання навчально-
виховного процесу стосовно до конкретного контингенту, що займається і
конкретним умовам ведення занять.
3. Виходячи з поставлених завдань, встановлюються нормативи та
вимоги, які повинні бути виконані на відповідних етапах.
4. Визначаються розділи програми занять і розрахунок навчального
часу на розробку теоретичного та практичного змісту програми, її
проходження.
5. Планується раціональна послідовність проходження навчального
матеріалу (теоретичного та практичного) по періодах, етапах, окремих
заняттях і уточнюються обсяг і інтенсивність навантажень.
6. Визначається загальна організація роботи з реалізації плану,
підбираються методи й форми занять для рішення поставлених педагогічних
завдань.
7. На закінчення приступають до зведеного текстуально-описовому
або табличному оформленню плану. При цьому проглядаються й
погоджуються всі його пункти, розділи, параметри навантажень і т.д. Коли це
можливо, зміст планів рекомендується виражати в наочній формі,
використовуючи засоби графічного зображення, різні кольори. Наочні форми
планів дозволяють цілісно сприймати різні елементи змісту, показники й
представити взаємозв'язок між ними.
Таким чином, планування носить послідовний характер і здійснюється
по ознаці від узагальненого до більше детального.
Характеристика основних документів планування у фізичному
вихованні. Основними документами планування у фізичному вихованні є:
навчальний план, навчальна програма, план-графік навчального процесу,
робітник (тематичний) план, розклад занять, плани-конспекти занять. Всі
документи планування логічно й змістовно зв'язані між собою. Кожний
наступний документ більше приватного характеру розробляється відповідно
до попереднім. Разом з тим кожний документ має своє призначення в системі
планування, виконує певну функцію. У цілому ж реалізація основних
документів планування повинна забезпечити необхідну організацію,
оптимальний вибір засобів і методики педагогічного процесу з даним
контингентом що займаються.
По своєму функціональному призначенню всі документи планування
діляться на три типи.
1. Документи, що визначають основну спрямованість і зміст
навчального процесу в загальноосвітніх школах, коледжах професійної
освіти, середніх і вищих спеціальних навчальних закладах. До них ставляться
навчальний план і навчальна програма. Ці документи є державними й
обов'язковими для виконання.
2. Документи, що визначають порядок організації процесу фізичного
виховання (план-графік навчального процесу та розклад занять).
3. Документи методичного характеру, у яких переважно відбита
методика фізичного виховання (робітник план і план-конспект заняття).
Навчальні плани та програми по фізичному вихованню для
загальноосвітніх шкіл, середніх і вищих спеціальних навчальних закладів,
спортивних шкіл і інших організацій розробляються державними органами
(міністерствами, комітетами). Плани-графіки навчального процесу, робочі
плани й плани-конспекти уроків розробляються самими викладачами,
виходячи з відправних офіційних документів - навчального плану й,
програми.
Навчальний план являє собою основний (вихідний) документ, на основі
якого здійснюється вся багатогранна робота з фізичного виховання в
державних навчальних закладах всіх рівнів.
Навчальним планом установлюються:
а) загальна тривалість занять по фізичному вихованню в
загальноосвітній школі, навчальному закладі; спортивної спеціалізації в
ДЮСШ і інших спортивних школах;
б) розділи (види) програмного матеріалу із вказівкою годин на їхнє
проходження по роках навчання.
Навчальна програма - це документ планування навчальної роботи, у
якому визначаються:
а) цільові настанови та загальні завдання педагогічного процесу: у
загальноосвітній школі - курсу фізичного виховання, у ДЮСШ - спортивного
тренування по вибраному виду спорту;
б) обсяг знань, умінь і навичок, якими повинні оволодіти діти в
планований строк занять, і перелік основних фізичних вправ і інших засобів,
що забезпечують рішення поставлених завдань;
в) рівень теоретичної, загальнофізичної та спортивної підготовленості,
виражений у залікових вимогах і навчальних нормативах (тестових
показниках), що повинні досягти діти на кожному році та по закінченні
навчання в освітній установі.
Програма по фізичному вихованню складається в основному з 4
розділів:
1) уроки фізичної культури;
2) фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня;
3) фізична культура в позаурочний час;
4) фізкультурно-масові й спортивні заходи.
Навчальні програми мають наступну типову структуру:
1) пояснювальна записка, у якій розкриваються мета та завдання курсу
фізичного виховання, вказуються особливості контингенту дітей,
характеризується структура програми, рекомендуються методи та форми
занять, даються вказівки по плануванню та обліку й ін.;
2) навчальний матеріал по теоретичному та практичному розділах
(перелік основних теоретичних тем для вивчення, опис всіх фізичних вправ,
що підлягають освоєнню по роках навчання), а також залікові вимоги й
навчальні нормативи по освоєнню рухових дій і розвитку фізичних якостей;
3) додаток, у якому приводиться список рекомендується літератури,
що, зразки планів, заявок, типовий табель спортивного інвентарю й
устаткування, необхідного для забезпечення занять по фізичній культурі,
зразкові карти фізичної підготовленості й розвитку учнів і ін.
Навчальна програма розробляється відповідно до встановленого
навчального плану змістом і обсягом годин, відведених на кожний розділ і в
цілому на всі розділи занять.
План-графік навчального процесу визначає найбільш доцільну
послідовність проходження матеріалу теоретичного та практичного розділів
навчальної програми по місяцях і тижням протягом одного року
(навчального - у загальноосвітній школі й річному циклі спортивного
тренування в ДЮСШ). У плані-графіку також вказується кількість
відведених годин на кожний розділ і розподіл тимчасових витрат на
проходження матеріалу розділів по тижнях протягом року.
План-графік складається для однорідних навчальних груп (наприклад,
у школі для кожної паралелі класів, вузі для груп того самого курсу й
навчального відділення).
Порядок проходження видів практичного розділу навчальної програми
залежить від сезонних умов і наявності спортивних споруд. Однак головним
у визначенні раціональної послідовності проходження навчального матеріалу
програми є педагогічні закономірності процесу фізичного виховання
(формування рухових навичок, спрямованого розвитку фізичних якостей і
ін.).
Програмний матеріал розподіляється по навчальних тижнях у порядку
поступового наростання вимог до дітей як по складності техніки виконання
вправ, так і по фізичному навантаженню.
У плані-графіку визначаються номери уроків, на яких планується
прийом заліків або контрольних змагань по кожному розділу програми.
План-графік — це чисто організаційний документ (методика фізичного
виховання в ньому не відбита). Він дає лише загальне цілісне уявлення про
проходження програмного матеріалу протягом навчального року.
Робочий (тематичний) план складається на основі навчальної програми
й річного плану-графіка проходження програмного матеріалу і являє собою
послідовний виклад змісту кожного уроку навчальної чверті (семестру). У
практиці фізичного виховання робочий план має різні назви - тематичний
план, план на одну чверть, на один семестр. У робочому плані в більше
конкретизованому виді, чим у плані-графіку навчального процесу,
представлені використовувані засоби й відбитий методика навчання руховим
діям і виховання фізичних якостей. Кваліфіковано складений робочий план
значною мірою виконує функцію методичного забезпечення навчального
процесу. Робочі плани становлять у текстовій і графічній формі.
У зміст робочого плану входять:
1) конкретні навчально-виховні завдання уроків (загальні й частки);
2) теоретичні відомості по фізичному вихованню;
3) основні засоби (фізичні вправи), способи їхнього застосування й
величини навантажень (із зазначенням їхнього обсягу й інтенсивності на
кожний урок);
4) контрольні вправи (тести) для визначення успішності засвоєння
програмного матеріалу й рівня фізичної підготовленості учнів.
При розподілі в робочому плані навчального матеріалу по уроках
необхідно керуватися наступними методичними положеннями:
1) дотримуватися дидактичного правила від простого до складного,
при цьому брати до уваги підвищений рівень, фізичної підготовленості учнів
у процесі їхніх систематичних занять;
2) при розучуванні рухової дії недоцільно робити більші перерви
між уроками, тобто варто застосовувати концентроване в часі навчання;
3) усіляко використовувати позитивний взаємозв'язок вправ з різних
розділів програми й уникати розучування на одному уроці негативно
взаємодіючих рухових дій;
4) на заняттях, де заплановане навчання руховим діям, варто
передбачати повідомлення основ знань про техніку досліджуваної дії, вплив
цієї фізичної вправи на організм, правила забезпечення безпеки при його
виконанні;
5) для вирішення завдань фізичного виховання варто
використовувати на уроці засоби, що роблять різнобічний вплив на фізичний
розвиток дітей;
6) кількість і зміст завдань на одному уроці повинні відповідати
можливостям що дітей і учбово-матеріальному забезпеченню уроку.
У робочому плані фіксується методична послідовність проходження
навчального матеріалу й одночасно розкривається зміст кожного
конкретного уроку.
Розклад занять повинен бути по можливості постійним, стабільним і
передбачати приблизно рівні проміжки часу між заняттями по фізичному
вихованню.
План-конспект уроку (заняття) розробляється на кожне конкретне
заняття на основі робочого плану і являє собою повний деталізований
сценарій майбутнього уроку. У ньому вказуються номер заняття за робочим
планом, основні й частки завдання уроку, підбираються необхідні засоби для
їхнього рішення з позначенням параметрів навантаження (кількість
повторень, інтенсивність, тривалість) і відпочинку по всіх вправах,
розробляються організаційно-методичні вказівки.
3. Педагогічний контроль і облік у фізичному вихованні
Педагогічний контроль — це система заходів, що забезпечують
перевірку запланованих показників фізичного виховання для оцінки
застосовуваних засобів, методів і навантажень.
Основна мета педагогічного контролю — це визначення зв'язку між
факторами впливу (засобу, навантаження, методи) і тими змінами, які
відбуваються в, що займаються в стані здоров'я, фізичного розвитку,
спортивної майстерності й т.д. (фактори зміни).
На основі аналізу отриманих у ході педагогічного контролю даних
перевіряється правильність підбора засобів, методів і форм занять, що
створює можливість при необхідності вносити корективи в хід педагогічного
процесу.
У практиці фізичного виховання використовується п'ять видів
педагогічного контролю, кожний з яких має своє функціональне
призначення.
1. Попередній контроль проводиться звичайно на початку навчального
року (навчальної чверті, семестру). Він призначений для вивчення складу що
займаються (стан здоров'я, фізична підготовленість, спортивна кваліфікація) і
визначення готовності учнів до майбутніх занять (до засвоєння нового
навчального матеріалу або виконанню нормативних вимог навчальної
програми). Дані такого контролю дозволяють уточнити навчальні завдання,
засоби й методи їхнього рішення.
2. Оперативний контроль призначений для визначення термінового
тренувального ефекту в рамках одного навчального заняття (уроку) з метою
доцільного чергування навантаження й відпочинку. Контроль за оперативним
станом що займаються (наприклад, за готовністю до виконання чергової
вправи, чергової спроби в бігу, стрибках, до повторного проходження
відрізка лижної дистанції й т.п.) здійснюється за такими показниками, як
подих, працездатність, самопочуття, ЧСС і т.п. Дані оперативного контролю
дозволяють оперативно регулювати динаміку навантаження на занятті.
3. Поточний контроль проводиться для визначення реакції
організму дітей на навантаження після заняття. З його допомогою
визначають час відновлення працездатності дітей після різних (по величині,
спрямованості) фізичних навантажень. Дані поточного стану що займаються
є основою для планування змісту найближчих занять і величини фізичних
навантажень у них.
4. Етапний контроль служить для одержання інформації про
кумулятивний (сумарному) тренувальному ефекті, отриманому протягом
однієї навчальної чверті або семестру. З його допомогою визначають
правильність вибору й застосування різних засобів, методів, дозування
фізичних навантажень що займаються.
5. Підсумковий контроль проводиться наприкінці навчального року
для визначення успішності виконання річного плану-графіка навчального
процесу, ступеня рішення поставлених завдань, виявлення позитивних і
негативних сторін процесу фізичного виховання і його складових. Дані
підсумкового контролю (стан здоров'я що займаються, успішність виконання
ними залікових вимог і навчальних нормативів, рівень спортивних
результатів і т.п.) є основою для наступного планування навчально-
виховного процесу.
Методи контролю. У практиці фізичного виховання застосовуються
наступні методи контролю: педагогічне спостереження, опитування, прийом
навчальних нормативів, тестування, контрольні й інші змагання, найпростіші
лікарські методи (вимір ЖЄЛ - життєвої ємності легенів, маси тіла, станової
сили й ін.), хронометрування заняття, визначення динаміки фізичного
навантаження на занятті по ЧСС і ін.
Більшу інформацію викладач одержує за допомогою методу
педагогічних спостережень. Спостерігаючи в ході заняття за учнями,
викладач звертає увагу на їхнє поводження, прояв інтересу, ступінь уваги
(зосереджене, неуважне), зовнішні ознаки реакції на фізичне навантаження
(зміна подиху, кольори й вираження особи, координації рухів, збільшення
пітливості та ін.).
Метод опитування представляє можливість одержати інформацію про
стан їхніх власних показників, що займаються на підставі, про самопочуття
до, під час і після занять (про болі в м'язах та ін.), про їхні прагнення й
бажання. Суб'єктивні відчуття — це результат фізіологічних процесів в
організмі. З ними треба вважатися й у той же час пам'ятати, що вони не
завжди відбивають щирі можливості що займаються.
Контрольні змагання й тестування дозволяють одержати об'єктивні
дані про ступінь тренованості й рівні фізичної підготовленості що
займаються. Вони дуже показові й на їхній основі роблять відповідні
висновки й коректування в планах. Так, наприклад, якщо рівень фізичної
підготовленості не підвищується або стає нижче, те переглядають зміст,
методику занять, фізичні навантаження.
Для контролю за освоєнням техніки фізичної вправи можуть
використовуватися деякі вправи, що підводять, застосовувані на даному етапі
навчання.
Основним методом контролю за засвоєнням знань є усне опитування,
що вимагає відповідей у вигляді:
1) оповідання (наприклад, про значення занять фізичними вправами);
2) опису (наприклад, зовнішньої форми й послідовності рухів, що
становлять рухова дія);
3) пояснення (наприклад, біомеханічних закономірностей конкретних
рухів);
4) показу варіантів виконання фізичної вправи або його окремих
компонентів.
У практиці фізичного виховання застосовується письмове опитування
за допомогою програм контролю знань із вибірковими варіантами відповідей
(програмований контроль знань). Порівняння результатів у попередньому,
поточному й підсумковому контролі, а також зіставлення їх з вимогами
програми фізичного виховання дозволяють судити про ступінь рішення
відповідних навчальних завдань, про зрушення у фізичній підготовленості
дітей за певний період. А це полегшує диференціювання засобів і методів
фізичного виховання й підвищує об'єктивність результатів навчальної
роботи.
Здійснюючи фізичне виховання, необхідно систематично перевіряти,
оцінювати й ураховувати стан здоров'я що займаються, рівень їхнього
фізичного розвитку, результати спортивної діяльності, старанність,
поводження.
До обліку пред'являють ряд вимог: своєчасність, об'єктивність, точність
і вірогідність, повнота, простота й наочність. Розрізняють наступні види
обліку: попередній (до початку організації педагогічного процесу), що тече
(безперервний у процесі роботи, від заняття до заняття) і підсумковий (по
завершенню періоду роботи, наприклад, навчального року).
У зміст поточного обліку входить реєстрація: відвідуваності занять;
пройденого матеріалу й виконаного обсягу й інтенсивності навантажень;
виконання навчальних вимог і норм; даних про оцінки знань, умінь і
навичок; відомостей про стан здоров'я що займаються.
Основним документом обліку служить журнал обліку навчальної
роботи групи (класу).
Значення проведеної викладачем роботи з обліку не зводиться,
звичайно, до формальної реєстрації відомостей для офіційного звіту. Ці дані
повинні піддаватися систематичному аналізу, творчому осмисленню й
узагальненню, використовуватися в майбутній роботі. Саме на такій основі
впровадження нового можливе постійне поліпшення якості навчального
процесу, збагачення його засобів і раціоналізація методики.
4. Документи планування, що складаються учителем:
- графік розподілу часу проходження навчального матеріалу на рік;
- графік навчально-виховної роботи з фізичної культури на рік;
- робочий план на чверть чи півріччя;
- конспекти уроків.
Графік розподілу часу проходження навчального матеріалу складається
на основі конкретного обсягу навчального матеріалу і завчасно розроблених
програм вивчення основних фізичних вправ з кожного розділу шкільної
програми.
При складанні графіку проходження навчального матеріалу необхідно
дотримуватись таких вихідних позицій:
- збереження наступності засвоєння матеріалу як у середині розділів,
так і між ними;
- забезпечення випереджаючого розвитку фізичних якостей;
- поступове підвищення функціональних можливостей учнів;
- періодичне повторення вправ на уроці і в самостійних заняттях учнів
для міцного засвоєння;
- забезпечення системи контролю за ходом навчального процесу;
- використання різноманітних засобів для формування оптимального
емоційного стану учнів;
- забезпечення різнобічного впливу на опорно-руховий апарат і функції
організму;
- оптимальне розумове, фізичне і координаційне навантаження;
- відповідність обсягу навчального матеріалу тривалості уроку.
Планування розділів шкільної програми може бути паралельне,
послідовне і змішане.
Паралельне планування передбачає включення в урок матеріалу з
різних розділів програми.
Послідовне планування передбачає почергове вивчення вправ легкої
атлетики, спортивних ігор, гімнастики і т.д.
Змішане планування проходження навчального матеріалу —
комбінація першого і другого способів, тобто деякі розділи вивчаються
паралельно, інші — окремо. Матеріал з розділів «Лижна підготовка» І
«Плавання» завжди вивчається концентровано.
Безпосереднє планування навчального матеріалу реалізується шляхом
добре продуманого розміщення певних умовних позначок в клітинках, що
відповідають конкретним вправам і номерам уроків. Так, наприклад,
повторення найбільш важливих для даної серії уроків вправ (Х); попереднє
розучування (ПР); закріплення (З); удосконалення (У); контроль (К); домашнє
завдання (О).
Робочий план. Цей документ планування повинен відбити подальше
більш детальне планування ходу і результатів навчально-виховного процесу
на відносно невеликий, але логічно завершений період часу. Робочий план
складається поурочно, як правило, на одну навчальну чверть для кожної
паралелі класів. У графі «Основна частина уроку» записують конкретні
освітні, виховні і оздоровчі завдання на кожний урок, не допускаючи
розбіжності з планом графіком. Потім окреслюють шляхи вирішення кожної
задачі, тобто вказують характер загально-розвиваючих вправ (наприклад,
вправи з великими м’ячами або обручами) і конкретно записуються
спеціальні вправи, які будуть запропоновані учням у підготовчій частині
уроку.
Плануючи зміст заключної частини уроку, потрібно передбачити
зв’язок проведеного уроку з наступним. Це досягається шляхом добре
продуманої системи домашніх завдань.
Конспект уроку (результат безпосередньої підготовки учителя до
уроку) розробляється на основі робочого плану для паралельних класів з
урахуванням особливостей роботи у кожному з них.
Підготовка конспекта починається з уточнення завдань наступного уроку і
аналізу отриманих результатів на попередньому уроці. У кінці конспекту
вказують на необхідну матеріально-технічну базу: прилади, обладнання,
наочні посібники,технічні засоби навчання тощо.
Затверджено Погоджено
Директор школи Заступник директора з НВР
Календарний план-графік розподілу навчального матеріалу
на перший семестр____________ для_____ класу
Школи
Теми та елементи
Номер та дата проведення уроку
К-тьгодин
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Теоретичні знання 11
Школакультурирухівзелементамигімнастики
Організовуючі
вправи(шик
ування)
Положення тіла у
просторі(сіди,упори,
виси)
Елементи акробатики
(групування)
Школапересуван
ь
Ходьба, біг X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Танцювальні кроки
Лазіння та перелізання
Школапостави
ЗРВ на місці, в русі, з
предметами
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Вправи на поставу та
для профілактики
плоскостопості
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Школа
м’яча
Вправи з великим
м’ячем
Вправи з малим
м’ячем
Школа
стрибків
Стрибки зі скакалкою
Стрибки у висоту,
глибину
Стрибки у довжину з
місця
Шк.актив
відпочинку
Рухливі й народні
ігри, естафети
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Шк.розвитку
фіз.якостей
Швидкість
Витривалість
Гнучкість
Сила
Координація
Всього годин:
Учитель фізичної культури_____________________
Затверджено Погоджено
Директор школи Заступник директора з НВР
Календарний план-графік розподілу навчального матеріалу
на другий семестр____________ для_____ класу
Школи
Теми та елементи
Номер та дата проведення уроку
К-тьгодин
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
38
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
Теоретичні знання 11
Школакультурирухівзелементамигімнастики
Організовуючі
вправи(шикуван
ня)
Положення тіла у
просторі(сіди,упори, виси)
Елементи акробатики
(групування)
Школапересувань
Ходьба, біг X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Танцювальні кроки
Лазіння та перелізання
ЗРВ на місці, в русі, з
предметами
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Школапостави
Вправи на поставу та
для профілактики
плоскостопості
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Школам’яча
Вправи з великим
м’ячем
Вправи з малим м’ячем
Школастрибків
Стрибки зі скакалкою
Стрибки у висоту,
глибину
Стрибки у довжину з
місця
Шк.активноговідпочинку
Рухливі й народні ігри,
естафети
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Шк.розвиткуфіз.яякостей
Швидкість
Витривалість
Гнучкість
Сила
Координація
Всього годин:
Учитель фізичної культури_____________________
Календарний план-конспект на групу уроків
Для 1 класу з ______ по _______ урок на_____ семестр 20___/20__ навчального року Тема : школа культури рухів
Вчитель З-закріпити О-ознайомити Н – навчити У-удосконалити П – повторити
Структура та зміст
І. Підготовча частина 10-15 хв.
Організаційно-методичне забезпечення
А кл.
Б кл.
В кл
Номер уроку, дата уроку , направленість , дозування
1. Теоретична підготовка 1. Історія розвитку спору в україні
2. Правила з техніки безпеки на уроці
3. Загальна характеристика здорового способу
життя
Вимірювання пульсу
2. Фізична підготовленість :
а. організовуючі вправи
(шикування)
б. (школа постави) ЗРВ на місці в
русі ,та з
Предметами
.
Ходьба біг
організовуючі вправи: основну стійку, стійку
ноги нарізно, широку стійку; команди
«Рівняйсь!», «Струнко!», «Вільно!», «Кроком
руш!», «Клас, стій!», «У колону по одному -
Ставай!», «В одну шеренгу – Ставай!», «У
коло – Ставай!», «Відставити!»; розмикання
приставними кроками в колоні, у шерензі, у
колі; повороти на місці «Праворуч!»,
«Ліворуч!», «Кругом!» (стрибком);
загальнорозвивальні вправи: без предмета
(імітаційного характеру), із гімнастичною
палицею, з прапорцями, з м’ячами, із
скакалкою; комплекс для формування
правильної постави та профілактики
плоскостопості; комплекс ранкової гігієнічної
гімнастики; комплекс фізкультурної паузи;
на носках, п’ятах, з високим підніманням
стегна, у напівприсіді, у присіді, з різними
положеннями рук, ходьбу «змійкою» з
високим підніманням стегна, із закиданням
гомілок, із зміною напрямку; із різних
вихідних положень; «човниковий» біг 4 х 9 м;
біг з високого старту до 30 м; біг до 500 м;
чергування ходьби та бігу до 1000 м;
В. (школа постави)Вправи на
поставу та для профілактики
плоскостопості
ходьба на носках, з перекатами з п’ят на
носки, “гусінь”, “ведмідь клишоногий”,
ходьба, біг, стрибки;
дотримується:
вимог щодо послідовності виконання вправ на
формування правильної постави.
ІІ. Основна частина 20-25 хв. Вимірювання пульсу
1. положення тіла в просторі сіди сіди (ноги нарізно, на п’ятах, зігнувши ноги );
2. упори упори (присівши, лежачи, лежачи ззаду,
стоячи, стоячи на колінах);
3. виси; виси (стоячи, лежачи);
4. елементи акробатики
групування
групування (сидячи, лежачи), перекати в
групування, перекид боком;
5 Рухливі й народні ігри ,естафети
(школа активного відпочинку
рекреації)
“Совонька”, “Колобки та їжачки”, “Збирання
листя”, “Слухай сигнал”, «Театр звірів», «Життя
лісу», «Літає – не літає», «Клас, струнко!», “На свої
місця”, “Вершники-спортсмени”, «Швидко стати в
шеренгу», “Переліт птахів”, “Секретне завдання”,
“Тихо-гучно”;
6. (школа розвитку фізичних
якостей)
а сили вправи з подоланням власної ваги
б швидкості повторний біг 3-4 х 10 м; біг в упорному положенні
в витривалості біг почергово з ходьбою, пересування на лижах; біг
на дистанцію до 400 м;
г гнучкості пружинячі рухи у широкій стійці, “напівшпагат,
“шпагат”: махові рухи руками і ногами;
д кординації пересування по підвищеній і обмеженій за
площиною опорі, подолання природних перешкод
ІІІ. Заключна частина 2- 3хв.
Вимірювання пульсу
1. Вправи для відновлення
дихання та самопочуття.
Повільний біг, ходьба з простими вправами,
глибоке дихання на місці
2. Підведення підсумків,
зауваження, оцінювання.
Календарний план-конспект на групу уроків
Для 1 класу з ______ по _______ урок на_____ семестр 20___/20__ навчального року Тема : школа пересувань
Вчитель З-закріпити О-ознайомити Н – навчити У-удосконалити П - повторити
Структура та зміст
І. Підготовча частина 10-15 хв.
Організаційно-методичне забезпечення
А кл.
Б кл.
В кл
Номер уроку, дата уроку , направленість , дозування
1. Теоретична підготовка 1. Історія розвитку спору в україні
2. Правила з техніки безпеки на уроці
3. Загальна характеристика здорового способу
життя
Вимірювання пульсу
2. Фізична підготовленість :
а. організовуючі вправи
(шикування)
б. (школа постави) ЗРВ на місці в
русі ,та з
Предметами
.
Ходьба біг
організовуючі вправи: основну стійку, стійку
ноги нарізно, широку стійку; команди
«Рівняйсь!», «Струнко!», «Вільно!», «Кроком
руш!», «Клас, стій!», «У колону по одному -
Ставай!», «В одну шеренгу – Ставай!», «У
коло – Ставай!», «Відставити!»; розмикання
приставними кроками в колоні, у шерензі, у
колі; повороти на місці «Праворуч!»,
«Ліворуч!», «Кругом!» (стрибком);
загальнорозвивальні вправи: без предмета
(імітаційного характеру), із гімнастичною
палицею, з прапорцями, з м’ячами, із
скакалкою; комплекс для формування
правильної постави та профілактики
плоскостопості; комплекс ранкової гігієнічної
гімнастики; комплекс фізкультурної паузи;
на носках, п’ятах, з високим підніманням
стегна, у напівприсіді, у присіді, з різними
положеннями рук, ходьбу «змійкою» з
високим підніманням стегна, із закиданням
гомілок, із зміною напрямку; із різних
вихідних положень; «човниковий» біг 4 х 9 м;
біг з високого старту до 30 м; біг до 500 м;
чергування ходьби та бігу до 1000 м;
В. (школа постави)Вправи на
поставу та для профілактики
плоскостопості
ходьба на носках, з перекатами з п’ят на
носки, “гусінь”, “ведмідь клишоногий”,
ходьба, біг, стрибки;
дотримується:
вимог щодо послідовності виконання вправ на
формування правильної постави.
ІІ. Основна частина 20-25 хв. Вимірювання пульсу
1. танцювальні кроки приставний крок в сторону, вперед, назад; крок
галопу; крок польки; елементи українських
народних танців, танцювальна комбінація на 32
такти;
2. лазіння та перелізання по горизонтальній та похилій (кут 20 градусів)
перелізання через перешкоду, висотою до 80 см;
підлізання під перешкодою;
3. пересування на лижах перенесення лиж, пересування в колоні з лижами
ступаючим і ковзним кроком; подолання
дистанції до 600 м;повороти на місці
переступанням
4. плавання вправи на суші – підготовчі вправи для звикання до
води; вправи у воді - вправи для ознайомлення з
диханням у воді; рухи руками і ногами,
5 Рухливі й народні ігри ,естафети
(школа активного відпочинку
рекреації)
«Ой, у полі жито», “По гриби”, “До своїх
прапорців”, “Ми весела дітвора” ,“Виклик номерів”,
“Вовк у канаві”, “Будиночки”,
6. (школа розвитку фізичних
якостей)
а сили вправи з подоланням власної ваги
б швидкості повторний біг 3-4 х 10 м; біг в упорному положенні
в витривалості біг почергово з ходьбою, пересування на лижах; біг
на дистанцію до 400 м;
г гнучкості пружинячі рухи у широкій стійці, “напівшпагат,
“шпагат”: махові рухи руками і ногами;
д кординації пересування по підвищеній і обмеженій за
площиною опорі, подолання природних перешкод
ІІІ. Заключна частина 2- 3хв.
Вимірювання пульсу
1. Вправи для відновлення
дихання та самопочуття.
Повільний біг, ходьба з простими вправами,
глибоке дихання на місці
2. Підведення підсумків,
зауваження, оцінювання.
Календарний план-конспект на групу уроків
Для 1 класу з ______ по _______ урок на_____ семестр 20___/20__ навчального року Тема :школа м’яча
Вчитель З-закріпити О-ознайомити Н – навчити У-удосконалити П – повторити
Структура та зміст
І. Підготовча частина 10-15 хв.
Організаційно-методичне забезпечення
А кл.
Б кл.
В кл
Номер уроку, дата уроку , направленість , дозування
1. Теоретична підготовка 1. Історія розвитку спору в україні
2. Правила з техніки безпеки на уроці
3. Загальна характеристика здорового способу
життя
Вимірювання пульсу
2. Фізична підготовленість :
а. організовуючі вправи
(шикування)
б. (школа постави) ЗРВ на місці в
русі ,та з
Предметами
.
Ходьба біг
організовуючі вправи: основну стійку, стійку ноги
нарізно, широку стійку; команди «Рівняйсь!»,
«Струнко!», «Вільно!», «Кроком руш!», «Клас,
стій!», «У колону по одному - Ставай!», «В одну
шеренгу – Ставай!», «У коло – Ставай!»,
«Відставити!»; розмикання приставними кроками в
колоні, у шерензі, у колі; повороти на місці
«Праворуч!», «Ліворуч!», «Кругом!» (стрибком);
загальнорозвивальні вправи: без предмета
(імітаційного характеру), із гімнастичною палицею,
з прапорцями, з м’ячами, із скакалкою; комплекс
для формування правильної постави та
профілактики плоскостопості; комплекс ранкової
гігієнічної гімнастики; комплекс фізкультурної
паузи;
на носках, п’ятах, з високим підніманням стегна, у
напівприсіді, у присіді, з різними положеннями рук,
ходьбу «змійкою» з високим підніманням стегна, із
закиданням гомілок, із зміною напрямку; із різних
вихідних положень; «човниковий» біг 4 х 9 м; біг з
високого старту до 30 м; біг до 500 м; чергування
ходьби та бігу до 1000 м;
В. (школа постави)Вправи на
поставу та для профілактики
плоскостопості
ходьба на носках, з перекатами з п’ят на
носки, “гусінь”, “ведмідь клишоногий”,
ходьба, біг, стрибки;
дотримується:
вимог щодо послідовності виконання вправ на
формування правильної постави.
ІІ. Основна частина 20-25 хв. Вимірювання пульсу
1. вправи з малим м’ячем (тенісним
або гумовим);
вправи з малим м’ячем: тримання м’яча, підкидання
м’яча правою і лівою рукою; ловіння м’яча однією
та двома руками після відскоку від стіни, підлоги;
метання м’яча правою і лівою рукою із-за голови,
стоячи на місці; метання м’яча у вертикальну ціль з
відстані 8-10 м;
2. вправи з великим м’ячем (гумовим,
футбольним №3, волейбольним, для
міні-баскетболу);
вправи з великим м’ячем: тримання м’яча;
підкидання м’яча і ловіння його після відскоку від
підлоги; передавання м’яча з рук у руки у колі, в
колоні, шерензі, праворуч, ліворуч, над головою,
під ногами; перекидання м’яча у парах; удари м’яча
об підлогу однією та двома руками; ведення м’яча
на місці правою і лівою рукою; ведення м’яча
носком у кроці; зупинка м’яча, що котиться
підошвою; ведення м’яча носком; удари
внутрішньою стороною ступні по нерухомому
м’ячу;
3 Рухливі й народні ігри ,естафети
(школа активного відпочинку
рекреації)
Липкі кущики”, “Хто влучніше?” “Гравець у колі”,
“Влучно в ціль”, “Світлофор”, “Хвостики
”,“Жонглер”, “Передав – сідай!”, “Займи вільне
коло”, “Займи вільне коло”, «Приборкувач м’яча»;
4. (школа розвитку фізичних
якостей)
а сили вправи з подоланням власної ваги
б швидкості повторний біг 3-4 х 10 м; біг в упорному положенні
в витривалості біг почергово з ходьбою, пересування на лижах; біг
на дистанцію до 400 м;
г гнучкості пружинячі рухи у широкій стійці, “напівшпагат,
“шпагат”: махові рухи руками і ногами;
д кординації пересування по підвищеній і обмеженій за
площиною опорі, подолання природних перешкод
ІІІ. Заключна частина 2- 3хв.
Вимірювання пульсу
1. Вправи для відновлення
дихання та самопочуття.
Повільний біг, ходьба з простими вправами,
глибоке дихання на місці
2. Підведення підсумків, зауваження,
оцінювання.
Календарний план-конспект на групу уроків
Для 1 класу з ______ по _______ урок на_____ семестр 20___/20__ навчального року Тема : школа стрибків
Вчитель З-закріпити О-ознайомити Н – навчити У-удосконалити П - повторити
Структура та зміст
І. Підготовча частина 10-15 хв.
Організаційно-методичне забезпечення
А кл.
Б кл.
В кл
Номер уроку, дата уроку , направленість , дозування
1. Теоретична підготовка 1. Історія розвитку спору в україні
2. Правила з техніки безпеки на уроці
3. Загальна характеристика здорового способу
життя
Вимірювання пульсу
2. Фізична підготовленість :
а. організовуючі вправи
(шикування)
б. (школа постави) ЗРВ на місці в
русі ,та з
Предметами
.
Ходьба біг
організовуючі вправи: основну стійку, стійку
ноги нарізно, широку стійку; команди
«Рівняйсь!», «Струнко!», «Вільно!», «Кроком
руш!», «Клас, стій!», «У колону по одному -
Ставай!», «В одну шеренгу – Ставай!», «У
коло – Ставай!», «Відставити!»; розмикання
приставними кроками в колоні, у шерензі, у
колі; повороти на місці «Праворуч!»,
«Ліворуч!», «Кругом!» (стрибком);
загальнорозвивальні вправи: без предмета
(імітаційного характеру), із гімнастичною
палицею, з прапорцями, з м’ячами, із
скакалкою; комплекс для формування
правильної постави та профілактики
плоскостопості; комплекс ранкової гігієнічної
гімнастики; комплекс фізкультурної паузи;
на носках, п’ятах, з високим підніманням
стегна, у напівприсіді, у присіді, з різними
положеннями рук, ходьбу «змійкою» з
високим підніманням стегна, із закиданням
гомілок, із зміною напрямку; із різних
вихідних положень; «човниковий» біг 4 х 9 м;
біг з високого старту до 30 м; біг до 500 м;
чергування ходьби та бігу до 1000 м;
В. (школа постави)Вправи на
поставу та для профілактики
плоскостопості
ходьба на носках, з перекатами з п’ят на
носки, “гусінь”, “ведмідь клишоногий”,
ходьба, біг, стрибки;
дотримується:
вимог щодо послідовності виконання вправ на
формування правильної постави.
ІІ. Основна частина 20-25 хв. Вимірювання пульсу
1.стрибки стрибки на місці на одній, двох ногах, з
поворотами праворуч, ліворуч, кругом; з
просуванням вперед, назад, у присіді правим та
лівим боком;
2. стрибки зі скакалкою стрибки зі скакалкою: стрибки поодинці, парами
через довгу скакалку, що гойдається, обертається
вперед, назад; стрибки на двох ногах, почергово,
обертаючи скакалку вперед;
3. стрибки в глибину стрибки в глибину з висоти до 40 см з м’яким
приземленням; зіскок із гімнастичної лави
вигнувшись;
4. стрибки в висоту
5.стрибки в довжину
стрибки у висоту через гімнастичну палицю,
гумову мотузку з місця, з прямого розбігу;
застрибування на підвищену опору стрибки у
довжину з місця поштовхом однієї, двох ніг;
5 Рухливі й народні ігри ,естафети
(школа активного відпочинку
рекреації)
“Хто більше?”, “Стрибунці-горобчики”, “Стрибки
по “купинах”, «Через зони»;
6. (школа розвитку фізичних
якостей) а сили вправи з подоланням власної ваги
б швидкості повторний біг 3-4 х 10 м; біг в упорному положенні
в витривалості біг почергово з ходьбою, пересування на лижах; біг
на дистанцію до 400 м;
г гнучкості пружинячі рухи у широкій стійці, “напівшпагат,
“шпагат”: махові рухи руками і ногами;
д кординації пересування по підвищеній і обмеженій за
площиною опорі, подолання природних перешкод
ІІІ. Заключна частина 2- 3хв.
Вимірювання пульсу
1. Вправи для відновлення
дихання та самопочуття.
Повільний біг, ходьба з простими вправами,
глибоке дихання на місці
2. Підведення підсумків,
зауваження, оцінювання.
Календарний план-конспект на групу уроків
Для 2 класу з ______ по _______ урок на_____ семестр 20___/20__ навчального року Тема : школа культури рухів
Вчитель З-закріпити О-ознайомити Н – навчити У-удосконалити П – повторит
Структура та зміст
І. Підготовча частина 10-15 хв.
Організаційно-методичне забезпечення
А кл.
Б кл.
В кл
Номер уроку, дата уроку , направленість , дозування
1. Теоретична підготовка 1. Загартування як засіб зміцнення здоров’я.
2. Правила з техніки безпеки на уроці
3 Олімпійські ігри Стародавньої Греції.
Вимірювання пульсу
2. Фізична підготовленість :
а. організовуючі вправи
(шикування)
б. (школа постави) ЗРВ на місці в
русі ,та з предметами
Ходьба біг
організовуючі вправи: команди “Розійдись!”,
“Ширше крок!”; поворот “Кругом!” за розподілом,
розподіл на 1-2, по порядку; перешикування з
колони (шеренги) по одному в колону (шеренгу) по
два і навпаки за розподілом; перешикування із
колони по одному в колону по три (чотири)
способом послідовних поворотів ліворуч за раніше
позначеними орієнтирами;
вправи для м’язів шиї: нахили та повороти голови;
вправи для верхніх кінцівок і плечового поясу:
згинання та розгинання верхніх кінцівок, кругові
рухи руками, нахили в сторони, пружинчасті рухи;
для м’язів тулуба з вихідних положень: нахили,
повороти, прогинання та вигинання тулуба у
положенні упору стоячи на колінах;
для м’язів живота: ходьбу: “протиходом”,
“змійкою”; із зупинкою за сигналом; із вантажем
(мішечки) на голові; ходьбу по підвищеній опорі
приставними кроками правим і лівим боком, на
носках (гімнастична лава, низька колода) з різним
положенням рук почергово з поворотами,
присіданнями;
біг: із зміною напрямку, спиною уперед; із
зупинками стрибком та у кроці за зоровим і
слуховим сигналами; пересування приставними
кроками правим, лівим боком; “повторний” біг 3 х
10 м; різновиди “човникового” бігу 4 х 9 м; біг 30 м
з високого старту; біг почергово з ходьбою до 1000
В. (школа постави)Вправи на
поставу та для профілактики
плоскостопості
ходьба по дрібних предметах, біг на носках, ходьба
перекатами з п’яти на носок, “гусениця”, “ведмідь
клишоногий”, перекладання та захоплення дрібних
предметів пальцями ніг, стрибки;
ІІ. Основна частина 20-25 хв. Вимірювання пульсу
1. сіди сіди (кутом, з нахилом уперед, на правому (лівому
стегні);
2. упори упори (лежачи на стегнах, лежачи на передпліччях);
3. виси; виси ( вис на зігнутих руках, вис стоячи позаду, вис
зависом однією ногою, вис зависом двома ногами),
підтягування у висі (хлопці), у висі лежачи
(дівчата);
4. елементи акробатики
групування
перекати в групуванні; перекид вперед; стійка на
лопатках із зігнутими та прямими ногами
5 Рухливі й народні ігри ,естафети
(школа активного відпочинку
рекреації)
Заборонений рух”, “Виставка картин”, “Світлофор”,
“Подоляночка”, “Мак”, “Дрова”;
6. (школа розвитку фізичних
якостей)а сили
підтягування у висі (хлопці) та у висі лежачи;
б швидкості прискорення з різних вихідних положень,
повторний біг 3 х 10 м, біг із прискореннями за
сигналом, стрибки зі скакалкою;
в витривалості біг у чергуванні з ходьбою до 1000 м, пересування
на лижах до 1000 м; біг на дистанцію до 500 м
малої інтенсивності; їзда на велосипеді;
г гнучкості махові рухи правою і лівою ногою у бічній і
лицьовій площині, стоячи біля опори та під час
ходьби; прогинання та вигинання тулуба у
положенні упору стоячи на колінах; викрути рук зі
скакалкою
д кординації положення тіла у просторі, розслаблення м’язів рук,
ніг, тулуба у різних положеннях;
ІІІ. Заключна частина 2- 3хв.
Вимірювання пульсу
1. Вправи для відновлення
дихання та самопочуття.
Повільний біг, ходьба з простими вправами,
глибоке дихання на місці
2. Підведення підсумків,
зауваження, оцінювання.
Календарний план-конспект на групу уроків
Для 2 класу з ______ по _______ урок на_____ семестр 20___/20__ навчального року Тема : школа пересувань
Структура та зміст
І. Підготовча частина 10-15 хв.
Організаційно-методичне забезпечення
А кл.
Б кл.
В кл
Номер уроку, дата уроку , направленість , дозування
1. Теоретична підготовка 1. Загартування як засіб зміцнення здоров’я.
2. Правила з техніки безпеки на уроці
3 Олімпійські ігри Стародавньої Греції
Вимірювання пульсу
2. Фізична підготовленість :
а. організовуючі вправи
(шикування)
б. (школа постави) ЗРВ на місці в
русі ,та з предметами
Ходьба біг
команди “Розійдись!”, “Ширше крок!”; поворот
“Кругом!” за розподілом, розподіл на 1-2, по
порядку; перешикування з колони (шеренги) по
одному в колону (шеренгу) по два і навпаки за
розподілом; перешикування із колони по одному в
колону по три (чотири) способом послідовних
поворотів ліворуч за раніше позначеними
орієнтирами;вправи для м’язів шиї: нахили та
повороти голови; вправи для верхніх кінцівок і
плечового поясу: згинання та розгинання верхніх
кінцівок, кругові рухи руками, нахили в сторони,
пружинчасті рухи;для м’язів тулуба з вихідних
положень: нахили, повороти, прогинання та
вигинання тулуба у положенні упору стоячи на
колінах;для м’язів живота: ходьбу: “протиходом”,
“змійкою”; із зупинкою за сигналом; із вантажем
(мішечки) на голові; ходьбу по підвищеній опорі
приставними кроками правим і лівим боком, на
носках (гімнастична лава, низька колода) з різним
положенням рук почергово з поворотами,
присіданнями;біг: із зміною напрямку, спиною
уперед; із зупинками стрибком та у кроці за
зоровим і слуховим сигналами; пересування
приставними кроками правим, лівим боком;
“повторний” біг 3 х 10 м; різновиди “човникового”
бігу 4 х 9 м; біг 30 м
В. (школа постави)Вправи на
поставу та для профілактики
плоскостопості
ходьба по дрібних предметах, біг на носках, ходьба
перекатами з п’яти на носок, “гусениця”, “ведмідь
клишоногий”, перекладання та захоплення дрібних
предметів пальцями ніг, стрибки;
ІІ. Основна частина 20-25 хв. Вимірювання пульсу
1. танцювальні кроки позиції ніг, поперемінний крок, крок галопу,
елементи українського народного танцю; ритмічні
завдання; танцювальна композиція на 32 такти;
2. лазіння та перелізання по похилій лаві, встановленій під кутом 45 градусів,
в упорі присівши; підтягування у положенні лежачи
на горизонтальній та похилій гімнастичній лаві
однойменним і різнойменним способом; по
гімнастичній стінці вгору і вниз різнойменним
способом;
3. пересування на лижах одночасний однокроковий, одночасний
двокроковий ходи, поперемінний двокроковий хід;
4. плавання багаторазові видихи у воду; вправи для
ознайомлення з рухами ногами як у плаванні
стилями кроль на грудях та кроль на спині біля
нерухомої опори, у безопорному положенні;
5 Рухливі й народні ігри ,естафети
(школа активного відпочинку
рекреації)
“Космонавти”, “Гуси”, “Сірий кіт”, “Альпіністи”,
“Виклик номерів”, ”Бездомний заєць”, “Посадка
картоплі”, естафети;
6. (школа розвитку фізичних
якостей)а сили
підтягування у висі (хлопці) та у висі лежачи;
б швидкості прискорення з різних вихідних положень,
повторний біг 3 х 10 м, біг із прискореннями за
сигналом, стрибки зі скакалкою;
в витривалості біг у чергуванні з ходьбою до 1000 м, пересування
на лижах до 1000 м; біг на дистанцію до 500 м
малої інтенсивності; їзда на велосипеді;
г гнучкості махові рухи правою і лівою ногою у бічній і
лицьовій площині, стоячи біля опори та під час
ходьби; прогинання та вигинання тулуба у
положенні упору стоячи на колінах; викрути рук зі
скакалкою
д кординації положення тіла у просторі, розслаблення м’язів рук,
ніг, тулуба у різних положеннях;
ІІІ. Заключна частина 2- 3хв.
Вимірювання пульсу
1. Вправи для відновлення
дихання та самопочуття.
Повільний біг, ходьба з простими вправами,
глибоке дихання на місці
2. Підведення підсумків,
зауваження, оцінювання.
Вчитель З-закріпити О-ознайомити Н – навчити У-удосконалити П – повторит
Календарний план-конспект на групу уроків
Для 2 класу з ______ по _______ урок на_____ семестр 20___/20__ навчального року Тема : школа м’яча
Структура та зміст
І. Підготовча частина 10-15 хв.
Організаційно-методичне забезпечення
А кл.
Б кл.
В кл
Номер уроку, дата уроку , направленість , дозування
1. Теоретична підготовка 1. Загартування як засіб зміцнення здоров’я.
2. Правила з техніки безпеки на уроці
3 Олімпійські ігри Стародавньої Греції
Вимірювання пульсу
2. Фізична підготовленість :
а. організовуючі вправи
(шикування)
б. (школа постави) ЗРВ на місці в
русі ,та з предметами
Ходьба біг
організовуючі вправи: команди “Розійдись!”,
“Ширше крок!”; поворот “Кругом!” за розподілом,
розподіл на 1-2, по порядку; перешикування з
колони (шеренги) по одному в колону (шеренгу) по
два і навпаки за розподілом; перешикування із
колони по одному в колону по три (чотири)
способом послідовних поворотів ліворуч за раніше
позначеними орієнтирами;
вправи для м’язів шиї: нахили та повороти голови;
вправи для верхніх кінцівок і плечового поясу:
згинання та розгинання верхніх кінцівок, кругові
рухи руками, нахили в сторони, пружинчасті рухи;
для м’язів тулуба з вихідних положень: нахили,
повороти, прогинання та вигинання тулуба у
положенні упору стоячи на колінах;
для м’язів живота: ходьбу: “протиходом”,
“змійкою”; із зупинкою за сигналом; із вантажем
(мішечки) на голові; ходьбу по підвищеній опорі
приставними кроками правим і лівим боком, на
носках (гімнастична лава, низька колода) з різним
положенням рук почергово з поворотами,
присіданнями;
біг: із зміною напрямку, спиною уперед; із
зупинками стрибком та у кроці за зоровим і
слуховим сигналами; пересування приставними
кроками правим, лівим боком; “повторний” біг 3 х
10 м; різновиди “човникового” бігу 4 х 9 м; біг 30 м
з високого старту; біг почергово з ходьбою до 1000
В. (школа постави)Вправи на
поставу та для профілактики
плоскостопості
ходьба по дрібних предметах, біг на носках, ходьба
перекатами з п’яти на носок, “гусениця”, “ведмідь
клишоногий”, перекладання та захоплення дрібних
предметів пальцями ніг, стрибки;
ІІ. Основна частина 20-25 хв. Вимірювання пульсу
1. вправи з малим м’ячем (тенісним
або гумовим); вправи з малим м’ячем: метання малого м’яча у
щит (1 х 1 м) з відстані 8-10 м на висоті 2-3 м;
метання малого м’яча у горизонтальну ціль
шириною 2 м з відстані 6-8 м; метання
малого м’яча із-за голови на дальність;
2. вправи з великим м’ячем (гумовим,
футбольним №3, волейбольним для
міні-баскетболу
: кидки м’яча знизу із положення сидячи та стоячи,
передавання і ловіння м’яча двома руками від
грудей (у колі, парах, трійках), передачі м’яча
двома руками з ударом об підлогу; ведення м’яча з
одночасними кроками правою та лівою рукою;
зупинки м’яча, що котиться, підошвою та
внутрішньою стороною ступні.
3 Рухливі й народні ігри ,естафети
(школа активного відпочинку
рекреації)
Гонка м’ячів”, “М’яч сусіду”, “М’яч середньому”,
“Влучно в ціль”, “Снайпери”;
4. (школа розвитку фізичних
якостей)а сили
підтягування у висі (хлопці) та у висі лежачи;
б швидкості прискорення з різних вихідних положень,
повторний біг 3 х 10 м, біг із прискореннями за
сигналом, стрибки зі скакалкою;
в витривалості біг у чергуванні з ходьбою до 1000 м, пересування
на лижах до 1000 м; біг на дистанцію до 500 м
малої інтенсивності; їзда на велосипеді;
г гнучкості махові рухи правою і лівою ногою у бічній і
лицьовій площині, стоячи біля опори та під час
ходьби; прогинання та вигинання тулуба у
положенні упору стоячи на колінах; викрути рук зі
скакалкою
д кординації положення тіла у просторі, розслаблення м’язів рук,
ніг, тулуба у різних положеннях;
ІІІ. Заключна частина 2- 3хв.
Вимірювання пульсу
1. Вправи для відновлення
дихання та самопочуття.
Повільний біг, ходьба з простими вправами,
глибоке дихання на місці
2. Підведення підсумків,
оцінювання.
планування фізкультури
планування фізкультури
планування фізкультури
планування фізкультури
планування фізкультури
планування фізкультури
планування фізкультури
планування фізкультури
планування фізкультури
планування фізкультури
планування фізкультури
планування фізкультури
планування фізкультури
планування фізкультури
планування фізкультури
планування фізкультури
планування фізкультури
планування фізкультури
планування фізкультури
планування фізкультури
планування фізкультури
планування фізкультури
планування фізкультури
планування фізкультури
планування фізкультури
планування фізкультури
планування фізкультури
планування фізкультури
планування фізкультури
планування фізкультури

More Related Content

What's hot

Презентація "Моніторинг якості освіти"
Презентація "Моніторинг якості освіти"Презентація "Моніторинг якості освіти"
Презентація "Моніторинг якості освіти"
Nataliya Shulgan
 
№ 205 Призначення відповідальної особи за ведення сайту.docx
№ 205 Призначення відповідальної особи за ведення сайту.docx№ 205 Призначення відповідальної особи за ведення сайту.docx
№ 205 Призначення відповідальної особи за ведення сайту.docx
Нина Ибрагимова
 
презентация наступність
презентация наступністьпрезентация наступність
презентация наступність
shtankomax
 
презентація професійна компетентність педагога
презентація професійна компетентність педагогапрезентація професійна компетентність педагога
презентація професійна компетентність педагога
Ольга Демидова
 

What's hot (20)

Ю.В.Черпак. Компетентнісно-діяльнісний підхід до організації уроків фізичного...
Ю.В.Черпак. Компетентнісно-діяльнісний підхід до організації уроків фізичного...Ю.В.Черпак. Компетентнісно-діяльнісний підхід до організації уроків фізичного...
Ю.В.Черпак. Компетентнісно-діяльнісний підхід до організації уроків фізичного...
 
Фізична культура. Навчальна програма для 1 – 4 класи
Фізична культура. Навчальна програма для 1 – 4 класиФізична культура. Навчальна програма для 1 – 4 класи
Фізична культура. Навчальна програма для 1 – 4 класи
 
Презентація "Моніторинг якості освіти"
Презентація "Моніторинг якості освіти"Презентація "Моніторинг якості освіти"
Презентація "Моніторинг якості освіти"
 
мотивація як загальна функція менеджменту
мотивація як загальна функція менеджментумотивація як загальна функція менеджменту
мотивація як загальна функція менеджменту
 
Інтерактивні форми та методи на заняттях у групі продовженого дня
Інтерактивні форми та методи на заняттях у групі продовженого дняІнтерактивні форми та методи на заняттях у групі продовженого дня
Інтерактивні форми та методи на заняттях у групі продовженого дня
 
Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів 2014р. Мітченко О.А. викл...
Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів 2014р. Мітченко О.А. викл...Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів 2014р. Мітченко О.А. викл...
Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів 2014р. Мітченко О.А. викл...
 
Діяльнісний підхід
Діяльнісний підхідДіяльнісний підхід
Діяльнісний підхід
 
Управлінські процеси закладу освіти
Управлінські процеси закладу освітиУправлінські процеси закладу освіти
Управлінські процеси закладу освіти
 
Добір персоналу
Добір персоналуДобір персоналу
Добір персоналу
 
№ 205 Призначення відповідальної особи за ведення сайту.docx
№ 205 Призначення відповідальної особи за ведення сайту.docx№ 205 Призначення відповідальної особи за ведення сайту.docx
№ 205 Призначення відповідальної особи за ведення сайту.docx
 
Презентація до атестації Титар І.М.
Презентація до атестації Титар І.М.Презентація до атестації Титар І.М.
Презентація до атестації Титар І.М.
 
17.10.2023_Атестація педагогічних працівників.pdf
17.10.2023_Атестація педагогічних працівників.pdf17.10.2023_Атестація педагогічних працівників.pdf
17.10.2023_Атестація педагогічних працівників.pdf
 
1 Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в ЗДО під час воєнного ...
1 Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в ЗДО під час воєнного ...1 Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в ЗДО під час воєнного ...
1 Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в ЗДО під час воєнного ...
 
презентация наступність
презентация наступністьпрезентация наступність
презентация наступність
 
Самоаналіз вчителя з фізичної культури Савчук В. В.
Самоаналіз вчителя з фізичної культури Савчук В. В.Самоаналіз вчителя з фізичної культури Савчук В. В.
Самоаналіз вчителя з фізичної культури Савчук В. В.
 
презентація професійна компетентність педагога
презентація професійна компетентність педагогапрезентація професійна компетентність педагога
презентація професійна компетентність педагога
 
Реферат "Поняття та види реклами"
Реферат "Поняття та види реклами"Реферат "Поняття та види реклами"
Реферат "Поняття та види реклами"
 
методи та прийоми навчання
методи та прийоми навчанняметоди та прийоми навчання
методи та прийоми навчання
 
Стрибки
СтрибкиСтрибки
Стрибки
 
Річний план роботи школи з фізичного виховання
Річний план роботи школи з фізичного вихованняРічний план роботи школи з фізичного виховання
Річний план роботи школи з фізичного виховання
 

Similar to планування фізкультури

Сучасні підходи до планування в освіті
Сучасні підходи до планування в освітіСучасні підходи до планування в освіті
Сучасні підходи до планування в освіті
petrosemenjuk
 
Навчальна проблема: "Структурування навчального матеріалу на уроках історії"
Навчальна проблема: "Структурування навчального матеріалу на уроках історії"Навчальна проблема: "Структурування навчального матеріалу на уроках історії"
Навчальна проблема: "Структурування навчального матеріалу на уроках історії"
Tetjana Bilotserkivets
 
Презентація Методична робота
Презентація Методична роботаПрезентація Методична робота
Презентація Методична робота
Max Grin
 

Similar to планування фізкультури (20)

8.основи планування і контролю навчальної роботи з фізичного ви ховання у шк...
8.основи планування і контролю навчальної роботи з фізичного ви ховання у шк...8.основи планування і контролю навчальної роботи з фізичного ви ховання у шк...
8.основи планування і контролю навчальної роботи з фізичного ви ховання у шк...
 
навч.прогр.ф.к. у знз 10 11кл.
навч.прогр.ф.к. у знз 10 11кл.навч.прогр.ф.к. у знз 10 11кл.
навч.прогр.ф.к. у знз 10 11кл.
 
Сучасні підходи до планування в освіті
Сучасні підходи до планування в освітіСучасні підходи до планування в освіті
Сучасні підходи до планування в освіті
 
навч.прогр.ф.к. у знз 5 9 кл.
навч.прогр.ф.к. у знз 5 9 кл.навч.прогр.ф.к. у знз 5 9 кл.
навч.прогр.ф.к. у знз 5 9 кл.
 
Аналіз методичної роботи
Аналіз методичної роботиАналіз методичної роботи
Аналіз методичної роботи
 
Аналіз роботи 2010 11. бойко л.б
Аналіз роботи 2010 11. бойко л.бАналіз роботи 2010 11. бойко л.б
Аналіз роботи 2010 11. бойко л.б
 
Навчальна програма з фізичної культури (1-4 класи)
Навчальна програма з фізичної культури (1-4 класи)Навчальна програма з фізичної культури (1-4 класи)
Навчальна програма з фізичної культури (1-4 класи)
 
Аналіз уроку
Аналіз урокуАналіз уроку
Аналіз уроку
 
9.методичні принципи і методи навчання фізич¬них вправ.
9.методичні  принципи  і методи навчання фізич¬них вправ.9.методичні  принципи  і методи навчання фізич¬них вправ.
9.методичні принципи і методи навчання фізич¬них вправ.
 
Модель прогнозування розвитку загальноосвітнього навчального закладу в процес...
Модель прогнозування розвитку загальноосвітнього навчального закладу в процес...Модель прогнозування розвитку загальноосвітнього навчального закладу в процес...
Модель прогнозування розвитку загальноосвітнього навчального закладу в процес...
 
Навчальна проблема: "Структурування навчального матеріалу на уроках історії"
Навчальна проблема: "Структурування навчального матеріалу на уроках історії"Навчальна проблема: "Структурування навчального матеріалу на уроках історії"
Навчальна проблема: "Структурування навчального матеріалу на уроках історії"
 
Г.Д.Щекатунова. Педагогічне проектування та педагогічні технології
Г.Д.Щекатунова. Педагогічне проектування та педагогічні технологіїГ.Д.Щекатунова. Педагогічне проектування та педагогічні технології
Г.Д.Щекатунова. Педагогічне проектування та педагогічні технології
 
Фізика 8-9 класи. Навчальні програми для 8-9 класів для загальноосвітніх навч...
Фізика 8-9 класи. Навчальні програми для 8-9 класів для загальноосвітніх навч...Фізика 8-9 класи. Навчальні програми для 8-9 класів для загальноосвітніх навч...
Фізика 8-9 класи. Навчальні програми для 8-9 класів для загальноосвітніх навч...
 
Нова програма фізична культура (держ. станд)
Нова програма фізична культура (держ. станд)Нова програма фізична культура (держ. станд)
Нова програма фізична культура (держ. станд)
 
Тема 5 челик.docx
Тема 5 челик.docxТема 5 челик.docx
Тема 5 челик.docx
 
Practuka asus_magister-2017
 Practuka asus_magister-2017 Practuka asus_magister-2017
Practuka asus_magister-2017
 
планування навчального процесу з іноземної мови
планування навчального процесу з іноземної мовипланування навчального процесу з іноземної мови
планування навчального процесу з іноземної мови
 
Comp Psix
Comp PsixComp Psix
Comp Psix
 
Презентація Методична робота
Презентація Методична роботаПрезентація Методична робота
Презентація Методична робота
 
ПОЛОЖЕННЯ про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників при обла...
ПОЛОЖЕННЯ про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників при обла...ПОЛОЖЕННЯ про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників при обла...
ПОЛОЖЕННЯ про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників при обла...
 

More from Олена Панчук

șTiințele nturii.continentele şi oceanele.clasa a 4 a
șTiințele nturii.continentele şi oceanele.clasa a 4 așTiințele nturii.continentele şi oceanele.clasa a 4 a
șTiințele nturii.continentele şi oceanele.clasa a 4 a
Олена Панчук
 
şTiinţele naturii. universul și sistemul solar.planul și harta. clasa a 4 a.
şTiinţele naturii. universul și sistemul solar.planul și harta. clasa a 4 a.şTiinţele naturii. universul și sistemul solar.planul și harta. clasa a 4 a.
şTiinţele naturii. universul și sistemul solar.planul și harta. clasa a 4 a.
Олена Панчук
 
şTiinţele naturii omul parte a naturii. clasa a 4-a
şTiinţele naturii omul  parte a naturii. clasa a 4-aşTiinţele naturii omul  parte a naturii. clasa a 4-a
şTiinţele naturii omul parte a naturii. clasa a 4-a
Олена Панчук
 
Eu în lume.simbolica ţării.clasa a 4 a.
Eu în lume.simbolica ţării.clasa a 4 a.Eu în lume.simbolica ţării.clasa a 4 a.
Eu în lume.simbolica ţării.clasa a 4 a.
Олена Панчук
 
Limba română. structura cuvântului. clasa a 4 a
Limba română. structura cuvântului. clasa a 4 aLimba română. structura cuvântului. clasa a 4 a
Limba română. structura cuvântului. clasa a 4 a
Олена Панчук
 
Limba română propoziţia simplă şi dezvoltată.părţile de propoziţie.clasa a 4 a
Limba română propoziţia simplă şi dezvoltată.părţile de propoziţie.clasa a 4 aLimba română propoziţia simplă şi dezvoltată.părţile de propoziţie.clasa a 4 a
Limba română propoziţia simplă şi dezvoltată.părţile de propoziţie.clasa a 4 a
Олена Панчук
 
Limba română. substantivul. clasa a 3 a.
Limba română. substantivul. clasa a 3 a.Limba română. substantivul. clasa a 3 a.
Limba română. substantivul. clasa a 3 a.
Олена Панчук
 

More from Олена Панчук (20)

Seminar raional fotografii
Seminar raional    fotografiiSeminar raional    fotografii
Seminar raional fotografii
 
Ziua cămășii naționale fotografii
Ziua cămășii naționale fotografiiZiua cămășii naționale fotografii
Ziua cămășii naționale fotografii
 
Seminar raional fotografii
Seminar raional    fotografiiSeminar raional    fotografii
Seminar raional fotografii
 
șTiințele naturii
șTiințele naturiișTiințele naturii
șTiințele naturii
 
șTiințele nturii.continentele şi oceanele.clasa a 4 a
șTiințele nturii.continentele şi oceanele.clasa a 4 așTiințele nturii.continentele şi oceanele.clasa a 4 a
șTiințele nturii.continentele şi oceanele.clasa a 4 a
 
şTiinţele naturii. universul și sistemul solar.planul și harta. clasa a 4 a.
şTiinţele naturii. universul și sistemul solar.planul și harta. clasa a 4 a.şTiinţele naturii. universul și sistemul solar.planul și harta. clasa a 4 a.
şTiinţele naturii. universul și sistemul solar.planul și harta. clasa a 4 a.
 
şTiinţele naturii omul parte a naturii. clasa a 4-a
şTiinţele naturii omul  parte a naturii. clasa a 4-aşTiinţele naturii omul  parte a naturii. clasa a 4-a
şTiinţele naturii omul parte a naturii. clasa a 4-a
 
Eu în lume.simbolica ţării.clasa a 4 a.
Eu în lume.simbolica ţării.clasa a 4 a.Eu în lume.simbolica ţării.clasa a 4 a.
Eu în lume.simbolica ţării.clasa a 4 a.
 
Olimpiada
OlimpiadaOlimpiada
Olimpiada
 
Limba română. verbul. clasa a 4 a
Limba română. verbul. clasa a 4 aLimba română. verbul. clasa a 4 a
Limba română. verbul. clasa a 4 a
 
Limba română. substantivul. clasa a 4 a
Limba română. substantivul. clasa a 4 aLimba română. substantivul. clasa a 4 a
Limba română. substantivul. clasa a 4 a
 
Limba română. structura cuvântului. clasa a 4 a
Limba română. structura cuvântului. clasa a 4 aLimba română. structura cuvântului. clasa a 4 a
Limba română. structura cuvântului. clasa a 4 a
 
Limba română propoziţia simplă şi dezvoltată.părţile de propoziţie.clasa a 4 a
Limba română propoziţia simplă şi dezvoltată.părţile de propoziţie.clasa a 4 aLimba română propoziţia simplă şi dezvoltată.părţile de propoziţie.clasa a 4 a
Limba română propoziţia simplă şi dezvoltată.părţile de propoziţie.clasa a 4 a
 
Limba română. substantivul. clasa a 3 a.
Limba română. substantivul. clasa a 3 a.Limba română. substantivul. clasa a 3 a.
Limba română. substantivul. clasa a 3 a.
 
Audiere
AudiereAudiere
Audiere
 
Toată ziua foarfecă
Toată ziua foarfecăToată ziua foarfecă
Toată ziua foarfecă
 
Cartea roşie plantele
Cartea roşie planteleCartea roşie plantele
Cartea roşie plantele
 
Cartea roşie animalele
Cartea roşie animaleleCartea roşie animalele
Cartea roşie animalele
 
Soros
SorosSoros
Soros
 
з досвіду роботи
з досвіду роботиз досвіду роботи
з досвіду роботи
 

Recently uploaded

дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdfдод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
ssuser46127c
 

Recently uploaded (10)

Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у РівномуСтабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
 
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdfдод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
 
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
 
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській областіГрафіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
 
Презентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіПрезентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливості
 
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptxУрок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
 
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptxПроблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
 
Еволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptxЕволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptx
 
Наказ ПК 2023-2024. pdf
Наказ ПК 2023-2024.          pdfНаказ ПК 2023-2024.          pdf
Наказ ПК 2023-2024. pdf
 

планування фізкультури

 • 1. ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Планування фізичної культури та виховання у 1-4 класах «методичний посібник» Чернівці – 2015
 • 2. Схвалено Вченою радою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Протокол № від р. Укладачі: Гавлюк В. В., методист НМЦ Виховної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Рецензенти: Жукотинський К.К., начальник обласного управління Комітету фізичного виховання та спорту МОН України, кандидат педагогічних наук, доцент Бирка М.Ф., Доцент кафедри педагогіки психології та теорії управління Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, кандидат педагогічних наук Відповідальний за випуск : Білянін Г.І., директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, кандидат педагогічних наук, доцент У виданні детально розглянуті форми та методи планування фізичної культури та виховання. Методичний посібник містить теорію та практику з таких актуальних питань: планування у фізичному вихованні; вимоги до планування у фізичному вихованні; педагогічний контроль і облік у фізичному вихованні; документи планування, що складаються учителем; календарні плани-конспекти на групу уроків; календарний план графік розподілу навчального матеріалу; з предмета фізична культура 1-4 клас. Методичний посібник «Планування фізичної культури та виховання у 1-4 класах» відповідає сучасним вимогам щодо рівня навчально-методичного забезпечення, мають практичне значення та можуть бути рекомендованими до використання у навчально- виховному процесі. Зміст
 • 3. 1. Планування у фізичному вихованні 2. Вимоги до планування у фізичному вихованні 3. Педагогічний контроль і облік у фізичному вихованні 4. Документи планування, що складаються учителем 5. Календарні плани-конспекти на групу урокі 6. Календарний план графік розподілу навчального матеріалу. 7. Рухливі ігри середньої інтенсивності. 8. Рухливі ігри малої інтенсивності 9. Перелік літературних джерел
 • 4. 1.Планування у фізичному вихованні Планування фізичного виховання — це попередня розробка й визначення на майбутню діяльність цільових настанов і задач, змісту, методики, форм організації й методів навчально-виховного процесу з конкретним контингентом що займаються. По строках планування розрізняють наступні його види: перспективне, поточне (етапне) і оперативне. Перспективне планування — це планування на тривалий строк (наприклад, у загальноосвітній школі на кілька років з розподілом програмного матеріалу по роках навчання). Поточне планування охоплює етапи роботи (наприклад, у загальноосвітній школі — це планування на навчальну чверть). Оперативне планування здійснюється на найближчий час (на майбутнє заняття). Планування вимагає глибоких різнобічних професійних знань і практичного досвіду, завжди передбачає творчий підхід, тому що воно не визначається твердими рамками методичних приписань. 2. Вимоги до планування у фізичному вихованні 1. Цільова спрямованість педагогічного процесу. Полягає у вимозі визначення кінцевої мети цього процесу та підпорядкуванні (підборі) усього його змісту, методів і форм організації досягненню поставленої мети. Інакше кажучи, з методичного арсеналу викладача (тренера) використовувати те, що безпосередньо служить реалізації мети. Намічена мета повинна бути реальною. Тому викладачеві (тренерові) необхідно тверезо оцінити можливості її досягнення (підготовленість, витрати навчального часу, наявність матеріально-технічної бази та ін.). Основою для розробки цільових настанов служать програмно- нормативні положення системи фізичного виховання (розрядні норми й вимоги спортивної класифікації, вимоги державних програм по фізичному
 • 5. вихованню для різних контингентів населення). Із установленням мети створюється конкретна перспектива в педагогічній роботі. Ціль конкретизують цілою системою супідрядних (часток, проміжних) педагогічних завдань із визначенням послідовності та строком їхньої реалізації. Всі завдання варто формулювати ясно, однозначно й так, щоб вони легко піддавалися оцінці і контролю. Тому їх конкретизують по можливості в кількісних показниках (навчальних нормативах, тестових результатах), що дозволяють застосовувати математико-статистичні методи оцінки досягнень (отриманих результатів). 2. Всесторінність планування завдань педагогічного процесу. Вимога полягає в тому, щоб виходячи з поставленої мети досить повно передбачати освітні, оздоровчі та загально виховні завдання і намічати відповідні їм засоби, методи і форми організації занять. 3. Облік закономірностей фізичного виховання. Планування тільки тоді ефективно, коли воно ґрунтується на об'єктивних закономірностях фізичного виховання (на закономірностях формування рухових умінь і навичок, розвитку фізичних якостей і паралельно засвоєння знань по даному предмету) і на відповідним їм педагогічних принципах (систематичності, доступності та індивідуалізації, прогресування й ін.). У плануванні процесу фізичного виховання треба також ураховувати біологічні закономірності росту та розвитку організму людини, вікові психологічні особливості. 4. Конкретність планування. Вимога складається в строгій відповідності намічуваних завдань, засобів і методів фізичного виховання підготовленості що займаються й умовам занять (учбово-матеріальна база, кліматичні умови та ін.). Ступінь конкретизації залежить від тимчасового періоду, на який складається план. Чим менше строк, на який складається план, тим він більшою мірою конкретизується. Самим конкретним (деталізованим) планом є план-конспект одного уроку (заняття). Методична послідовність планування. При розробці будь-якого плану бажано дотримуватися такої послідовності основних операцій.
 • 6. 1. Перш ніж приступити до планування, треба мати певні відомості про контингент, що займається, для якого має бути скласти план (про стан здоров'я, рівні фізичної й спортивно-технічної підготовленості та ін.). Без таких відомостей не можна повноцінно здійснити планування. Крім того, дані потрібні для комплектування однорідних по стану здоров'я та рівню підготовленості груп при проведенні курсу фізичного виховання в загальноосвітніх школах, середніх спеціальних і вищих навчальних закладах і інших організаціях. Викладач одержує необхідні попередні відомості за допомогою співбесіди з тими, з ким має бути вести заняття, проведення серед них анкетування, контрольних випробувань (тестування), використання даних лікарсько-фізкультурного обстеження. 2. Визначаються і конкретизуються мети та завдання навчально- виховного процесу стосовно до конкретного контингенту, що займається і конкретним умовам ведення занять. 3. Виходячи з поставлених завдань, встановлюються нормативи та вимоги, які повинні бути виконані на відповідних етапах. 4. Визначаються розділи програми занять і розрахунок навчального часу на розробку теоретичного та практичного змісту програми, її проходження. 5. Планується раціональна послідовність проходження навчального матеріалу (теоретичного та практичного) по періодах, етапах, окремих заняттях і уточнюються обсяг і інтенсивність навантажень. 6. Визначається загальна організація роботи з реалізації плану, підбираються методи й форми занять для рішення поставлених педагогічних завдань. 7. На закінчення приступають до зведеного текстуально-описовому або табличному оформленню плану. При цьому проглядаються й погоджуються всі його пункти, розділи, параметри навантажень і т.д. Коли це можливо, зміст планів рекомендується виражати в наочній формі, використовуючи засоби графічного зображення, різні кольори. Наочні форми
 • 7. планів дозволяють цілісно сприймати різні елементи змісту, показники й представити взаємозв'язок між ними. Таким чином, планування носить послідовний характер і здійснюється по ознаці від узагальненого до більше детального. Характеристика основних документів планування у фізичному вихованні. Основними документами планування у фізичному вихованні є: навчальний план, навчальна програма, план-графік навчального процесу, робітник (тематичний) план, розклад занять, плани-конспекти занять. Всі документи планування логічно й змістовно зв'язані між собою. Кожний наступний документ більше приватного характеру розробляється відповідно до попереднім. Разом з тим кожний документ має своє призначення в системі планування, виконує певну функцію. У цілому ж реалізація основних документів планування повинна забезпечити необхідну організацію, оптимальний вибір засобів і методики педагогічного процесу з даним контингентом що займаються. По своєму функціональному призначенню всі документи планування діляться на три типи. 1. Документи, що визначають основну спрямованість і зміст навчального процесу в загальноосвітніх школах, коледжах професійної освіти, середніх і вищих спеціальних навчальних закладах. До них ставляться навчальний план і навчальна програма. Ці документи є державними й обов'язковими для виконання. 2. Документи, що визначають порядок організації процесу фізичного виховання (план-графік навчального процесу та розклад занять). 3. Документи методичного характеру, у яких переважно відбита методика фізичного виховання (робітник план і план-конспект заняття). Навчальні плани та програми по фізичному вихованню для загальноосвітніх шкіл, середніх і вищих спеціальних навчальних закладів, спортивних шкіл і інших організацій розробляються державними органами (міністерствами, комітетами). Плани-графіки навчального процесу, робочі плани й плани-конспекти уроків розробляються самими викладачами,
 • 8. виходячи з відправних офіційних документів - навчального плану й, програми. Навчальний план являє собою основний (вихідний) документ, на основі якого здійснюється вся багатогранна робота з фізичного виховання в державних навчальних закладах всіх рівнів. Навчальним планом установлюються: а) загальна тривалість занять по фізичному вихованню в загальноосвітній школі, навчальному закладі; спортивної спеціалізації в ДЮСШ і інших спортивних школах; б) розділи (види) програмного матеріалу із вказівкою годин на їхнє проходження по роках навчання. Навчальна програма - це документ планування навчальної роботи, у якому визначаються: а) цільові настанови та загальні завдання педагогічного процесу: у загальноосвітній школі - курсу фізичного виховання, у ДЮСШ - спортивного тренування по вибраному виду спорту; б) обсяг знань, умінь і навичок, якими повинні оволодіти діти в планований строк занять, і перелік основних фізичних вправ і інших засобів, що забезпечують рішення поставлених завдань; в) рівень теоретичної, загальнофізичної та спортивної підготовленості, виражений у залікових вимогах і навчальних нормативах (тестових показниках), що повинні досягти діти на кожному році та по закінченні навчання в освітній установі. Програма по фізичному вихованню складається в основному з 4 розділів: 1) уроки фізичної культури; 2) фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня; 3) фізична культура в позаурочний час; 4) фізкультурно-масові й спортивні заходи. Навчальні програми мають наступну типову структуру: 1) пояснювальна записка, у якій розкриваються мета та завдання курсу фізичного виховання, вказуються особливості контингенту дітей,
 • 9. характеризується структура програми, рекомендуються методи та форми занять, даються вказівки по плануванню та обліку й ін.; 2) навчальний матеріал по теоретичному та практичному розділах (перелік основних теоретичних тем для вивчення, опис всіх фізичних вправ, що підлягають освоєнню по роках навчання), а також залікові вимоги й навчальні нормативи по освоєнню рухових дій і розвитку фізичних якостей; 3) додаток, у якому приводиться список рекомендується літератури, що, зразки планів, заявок, типовий табель спортивного інвентарю й устаткування, необхідного для забезпечення занять по фізичній культурі, зразкові карти фізичної підготовленості й розвитку учнів і ін. Навчальна програма розробляється відповідно до встановленого навчального плану змістом і обсягом годин, відведених на кожний розділ і в цілому на всі розділи занять. План-графік навчального процесу визначає найбільш доцільну послідовність проходження матеріалу теоретичного та практичного розділів навчальної програми по місяцях і тижням протягом одного року (навчального - у загальноосвітній школі й річному циклі спортивного тренування в ДЮСШ). У плані-графіку також вказується кількість відведених годин на кожний розділ і розподіл тимчасових витрат на проходження матеріалу розділів по тижнях протягом року. План-графік складається для однорідних навчальних груп (наприклад, у школі для кожної паралелі класів, вузі для груп того самого курсу й навчального відділення). Порядок проходження видів практичного розділу навчальної програми залежить від сезонних умов і наявності спортивних споруд. Однак головним у визначенні раціональної послідовності проходження навчального матеріалу програми є педагогічні закономірності процесу фізичного виховання (формування рухових навичок, спрямованого розвитку фізичних якостей і ін.). Програмний матеріал розподіляється по навчальних тижнях у порядку поступового наростання вимог до дітей як по складності техніки виконання вправ, так і по фізичному навантаженню.
 • 10. У плані-графіку визначаються номери уроків, на яких планується прийом заліків або контрольних змагань по кожному розділу програми. План-графік — це чисто організаційний документ (методика фізичного виховання в ньому не відбита). Він дає лише загальне цілісне уявлення про проходження програмного матеріалу протягом навчального року. Робочий (тематичний) план складається на основі навчальної програми й річного плану-графіка проходження програмного матеріалу і являє собою послідовний виклад змісту кожного уроку навчальної чверті (семестру). У практиці фізичного виховання робочий план має різні назви - тематичний план, план на одну чверть, на один семестр. У робочому плані в більше конкретизованому виді, чим у плані-графіку навчального процесу, представлені використовувані засоби й відбитий методика навчання руховим діям і виховання фізичних якостей. Кваліфіковано складений робочий план значною мірою виконує функцію методичного забезпечення навчального процесу. Робочі плани становлять у текстовій і графічній формі. У зміст робочого плану входять: 1) конкретні навчально-виховні завдання уроків (загальні й частки); 2) теоретичні відомості по фізичному вихованню; 3) основні засоби (фізичні вправи), способи їхнього застосування й величини навантажень (із зазначенням їхнього обсягу й інтенсивності на кожний урок); 4) контрольні вправи (тести) для визначення успішності засвоєння програмного матеріалу й рівня фізичної підготовленості учнів. При розподілі в робочому плані навчального матеріалу по уроках необхідно керуватися наступними методичними положеннями: 1) дотримуватися дидактичного правила від простого до складного, при цьому брати до уваги підвищений рівень, фізичної підготовленості учнів у процесі їхніх систематичних занять; 2) при розучуванні рухової дії недоцільно робити більші перерви між уроками, тобто варто застосовувати концентроване в часі навчання;
 • 11. 3) усіляко використовувати позитивний взаємозв'язок вправ з різних розділів програми й уникати розучування на одному уроці негативно взаємодіючих рухових дій; 4) на заняттях, де заплановане навчання руховим діям, варто передбачати повідомлення основ знань про техніку досліджуваної дії, вплив цієї фізичної вправи на організм, правила забезпечення безпеки при його виконанні; 5) для вирішення завдань фізичного виховання варто використовувати на уроці засоби, що роблять різнобічний вплив на фізичний розвиток дітей; 6) кількість і зміст завдань на одному уроці повинні відповідати можливостям що дітей і учбово-матеріальному забезпеченню уроку. У робочому плані фіксується методична послідовність проходження навчального матеріалу й одночасно розкривається зміст кожного конкретного уроку. Розклад занять повинен бути по можливості постійним, стабільним і передбачати приблизно рівні проміжки часу між заняттями по фізичному вихованню. План-конспект уроку (заняття) розробляється на кожне конкретне заняття на основі робочого плану і являє собою повний деталізований сценарій майбутнього уроку. У ньому вказуються номер заняття за робочим планом, основні й частки завдання уроку, підбираються необхідні засоби для їхнього рішення з позначенням параметрів навантаження (кількість повторень, інтенсивність, тривалість) і відпочинку по всіх вправах, розробляються організаційно-методичні вказівки. 3. Педагогічний контроль і облік у фізичному вихованні Педагогічний контроль — це система заходів, що забезпечують перевірку запланованих показників фізичного виховання для оцінки застосовуваних засобів, методів і навантажень.
 • 12. Основна мета педагогічного контролю — це визначення зв'язку між факторами впливу (засобу, навантаження, методи) і тими змінами, які відбуваються в, що займаються в стані здоров'я, фізичного розвитку, спортивної майстерності й т.д. (фактори зміни). На основі аналізу отриманих у ході педагогічного контролю даних перевіряється правильність підбора засобів, методів і форм занять, що створює можливість при необхідності вносити корективи в хід педагогічного процесу. У практиці фізичного виховання використовується п'ять видів педагогічного контролю, кожний з яких має своє функціональне призначення. 1. Попередній контроль проводиться звичайно на початку навчального року (навчальної чверті, семестру). Він призначений для вивчення складу що займаються (стан здоров'я, фізична підготовленість, спортивна кваліфікація) і визначення готовності учнів до майбутніх занять (до засвоєння нового навчального матеріалу або виконанню нормативних вимог навчальної програми). Дані такого контролю дозволяють уточнити навчальні завдання, засоби й методи їхнього рішення. 2. Оперативний контроль призначений для визначення термінового тренувального ефекту в рамках одного навчального заняття (уроку) з метою доцільного чергування навантаження й відпочинку. Контроль за оперативним станом що займаються (наприклад, за готовністю до виконання чергової вправи, чергової спроби в бігу, стрибках, до повторного проходження відрізка лижної дистанції й т.п.) здійснюється за такими показниками, як подих, працездатність, самопочуття, ЧСС і т.п. Дані оперативного контролю дозволяють оперативно регулювати динаміку навантаження на занятті. 3. Поточний контроль проводиться для визначення реакції організму дітей на навантаження після заняття. З його допомогою визначають час відновлення працездатності дітей після різних (по величині, спрямованості) фізичних навантажень. Дані поточного стану що займаються є основою для планування змісту найближчих занять і величини фізичних навантажень у них.
 • 13. 4. Етапний контроль служить для одержання інформації про кумулятивний (сумарному) тренувальному ефекті, отриманому протягом однієї навчальної чверті або семестру. З його допомогою визначають правильність вибору й застосування різних засобів, методів, дозування фізичних навантажень що займаються. 5. Підсумковий контроль проводиться наприкінці навчального року для визначення успішності виконання річного плану-графіка навчального процесу, ступеня рішення поставлених завдань, виявлення позитивних і негативних сторін процесу фізичного виховання і його складових. Дані підсумкового контролю (стан здоров'я що займаються, успішність виконання ними залікових вимог і навчальних нормативів, рівень спортивних результатів і т.п.) є основою для наступного планування навчально- виховного процесу. Методи контролю. У практиці фізичного виховання застосовуються наступні методи контролю: педагогічне спостереження, опитування, прийом навчальних нормативів, тестування, контрольні й інші змагання, найпростіші лікарські методи (вимір ЖЄЛ - життєвої ємності легенів, маси тіла, станової сили й ін.), хронометрування заняття, визначення динаміки фізичного навантаження на занятті по ЧСС і ін. Більшу інформацію викладач одержує за допомогою методу педагогічних спостережень. Спостерігаючи в ході заняття за учнями, викладач звертає увагу на їхнє поводження, прояв інтересу, ступінь уваги (зосереджене, неуважне), зовнішні ознаки реакції на фізичне навантаження (зміна подиху, кольори й вираження особи, координації рухів, збільшення пітливості та ін.). Метод опитування представляє можливість одержати інформацію про стан їхніх власних показників, що займаються на підставі, про самопочуття до, під час і після занять (про болі в м'язах та ін.), про їхні прагнення й бажання. Суб'єктивні відчуття — це результат фізіологічних процесів в організмі. З ними треба вважатися й у той же час пам'ятати, що вони не завжди відбивають щирі можливості що займаються.
 • 14. Контрольні змагання й тестування дозволяють одержати об'єктивні дані про ступінь тренованості й рівні фізичної підготовленості що займаються. Вони дуже показові й на їхній основі роблять відповідні висновки й коректування в планах. Так, наприклад, якщо рівень фізичної підготовленості не підвищується або стає нижче, те переглядають зміст, методику занять, фізичні навантаження. Для контролю за освоєнням техніки фізичної вправи можуть використовуватися деякі вправи, що підводять, застосовувані на даному етапі навчання. Основним методом контролю за засвоєнням знань є усне опитування, що вимагає відповідей у вигляді: 1) оповідання (наприклад, про значення занять фізичними вправами); 2) опису (наприклад, зовнішньої форми й послідовності рухів, що становлять рухова дія); 3) пояснення (наприклад, біомеханічних закономірностей конкретних рухів); 4) показу варіантів виконання фізичної вправи або його окремих компонентів. У практиці фізичного виховання застосовується письмове опитування за допомогою програм контролю знань із вибірковими варіантами відповідей (програмований контроль знань). Порівняння результатів у попередньому, поточному й підсумковому контролі, а також зіставлення їх з вимогами програми фізичного виховання дозволяють судити про ступінь рішення відповідних навчальних завдань, про зрушення у фізичній підготовленості дітей за певний період. А це полегшує диференціювання засобів і методів фізичного виховання й підвищує об'єктивність результатів навчальної роботи. Здійснюючи фізичне виховання, необхідно систематично перевіряти, оцінювати й ураховувати стан здоров'я що займаються, рівень їхнього фізичного розвитку, результати спортивної діяльності, старанність, поводження.
 • 15. До обліку пред'являють ряд вимог: своєчасність, об'єктивність, точність і вірогідність, повнота, простота й наочність. Розрізняють наступні види обліку: попередній (до початку організації педагогічного процесу), що тече (безперервний у процесі роботи, від заняття до заняття) і підсумковий (по завершенню періоду роботи, наприклад, навчального року). У зміст поточного обліку входить реєстрація: відвідуваності занять; пройденого матеріалу й виконаного обсягу й інтенсивності навантажень; виконання навчальних вимог і норм; даних про оцінки знань, умінь і навичок; відомостей про стан здоров'я що займаються. Основним документом обліку служить журнал обліку навчальної роботи групи (класу). Значення проведеної викладачем роботи з обліку не зводиться, звичайно, до формальної реєстрації відомостей для офіційного звіту. Ці дані повинні піддаватися систематичному аналізу, творчому осмисленню й узагальненню, використовуватися в майбутній роботі. Саме на такій основі впровадження нового можливе постійне поліпшення якості навчального процесу, збагачення його засобів і раціоналізація методики. 4. Документи планування, що складаються учителем: - графік розподілу часу проходження навчального матеріалу на рік; - графік навчально-виховної роботи з фізичної культури на рік; - робочий план на чверть чи півріччя; - конспекти уроків. Графік розподілу часу проходження навчального матеріалу складається на основі конкретного обсягу навчального матеріалу і завчасно розроблених програм вивчення основних фізичних вправ з кожного розділу шкільної програми. При складанні графіку проходження навчального матеріалу необхідно дотримуватись таких вихідних позицій: - збереження наступності засвоєння матеріалу як у середині розділів, так і між ними; - забезпечення випереджаючого розвитку фізичних якостей;
 • 16. - поступове підвищення функціональних можливостей учнів; - періодичне повторення вправ на уроці і в самостійних заняттях учнів для міцного засвоєння; - забезпечення системи контролю за ходом навчального процесу; - використання різноманітних засобів для формування оптимального емоційного стану учнів; - забезпечення різнобічного впливу на опорно-руховий апарат і функції організму; - оптимальне розумове, фізичне і координаційне навантаження; - відповідність обсягу навчального матеріалу тривалості уроку. Планування розділів шкільної програми може бути паралельне, послідовне і змішане. Паралельне планування передбачає включення в урок матеріалу з різних розділів програми. Послідовне планування передбачає почергове вивчення вправ легкої атлетики, спортивних ігор, гімнастики і т.д. Змішане планування проходження навчального матеріалу — комбінація першого і другого способів, тобто деякі розділи вивчаються паралельно, інші — окремо. Матеріал з розділів «Лижна підготовка» І «Плавання» завжди вивчається концентровано. Безпосереднє планування навчального матеріалу реалізується шляхом добре продуманого розміщення певних умовних позначок в клітинках, що відповідають конкретним вправам і номерам уроків. Так, наприклад, повторення найбільш важливих для даної серії уроків вправ (Х); попереднє розучування (ПР); закріплення (З); удосконалення (У); контроль (К); домашнє завдання (О). Робочий план. Цей документ планування повинен відбити подальше більш детальне планування ходу і результатів навчально-виховного процесу на відносно невеликий, але логічно завершений період часу. Робочий план складається поурочно, як правило, на одну навчальну чверть для кожної паралелі класів. У графі «Основна частина уроку» записують конкретні освітні, виховні і оздоровчі завдання на кожний урок, не допускаючи
 • 17. розбіжності з планом графіком. Потім окреслюють шляхи вирішення кожної задачі, тобто вказують характер загально-розвиваючих вправ (наприклад, вправи з великими м’ячами або обручами) і конкретно записуються спеціальні вправи, які будуть запропоновані учням у підготовчій частині уроку. Плануючи зміст заключної частини уроку, потрібно передбачити зв’язок проведеного уроку з наступним. Це досягається шляхом добре продуманої системи домашніх завдань. Конспект уроку (результат безпосередньої підготовки учителя до уроку) розробляється на основі робочого плану для паралельних класів з урахуванням особливостей роботи у кожному з них. Підготовка конспекта починається з уточнення завдань наступного уроку і аналізу отриманих результатів на попередньому уроці. У кінці конспекту вказують на необхідну матеріально-технічну базу: прилади, обладнання, наочні посібники,технічні засоби навчання тощо.
 • 18. Затверджено Погоджено Директор школи Заступник директора з НВР Календарний план-графік розподілу навчального матеріалу на перший семестр____________ для_____ класу Школи Теми та елементи Номер та дата проведення уроку К-тьгодин 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Теоретичні знання 11 Школакультурирухівзелементамигімнастики Організовуючі вправи(шик ування) Положення тіла у просторі(сіди,упори, виси) Елементи акробатики (групування) Школапересуван ь Ходьба, біг X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Танцювальні кроки Лазіння та перелізання Школапостави ЗРВ на місці, в русі, з предметами X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Вправи на поставу та для профілактики плоскостопості X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Школа м’яча Вправи з великим м’ячем Вправи з малим м’ячем Школа стрибків Стрибки зі скакалкою Стрибки у висоту, глибину Стрибки у довжину з місця
 • 19. Шк.актив відпочинку Рухливі й народні ігри, естафети X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Шк.розвитку фіз.якостей Швидкість Витривалість Гнучкість Сила Координація Всього годин: Учитель фізичної культури_____________________ Затверджено Погоджено Директор школи Заступник директора з НВР Календарний план-графік розподілу навчального матеріалу на другий семестр____________ для_____ класу Школи Теми та елементи Номер та дата проведення уроку К-тьгодин 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 38 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Теоретичні знання 11 Школакультурирухівзелементамигімнастики Організовуючі вправи(шикуван ня) Положення тіла у просторі(сіди,упори, виси) Елементи акробатики (групування) Школапересувань Ходьба, біг X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Танцювальні кроки Лазіння та перелізання ЗРВ на місці, в русі, з предметами X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
 • 20. Школапостави Вправи на поставу та для профілактики плоскостопості X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Школам’яча Вправи з великим м’ячем Вправи з малим м’ячем Школастрибків Стрибки зі скакалкою Стрибки у висоту, глибину Стрибки у довжину з місця Шк.активноговідпочинку Рухливі й народні ігри, естафети X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Шк.розвиткуфіз.яякостей Швидкість Витривалість Гнучкість Сила Координація Всього годин: Учитель фізичної культури_____________________
 • 21.
 • 22. Календарний план-конспект на групу уроків Для 1 класу з ______ по _______ урок на_____ семестр 20___/20__ навчального року Тема : школа культури рухів Вчитель З-закріпити О-ознайомити Н – навчити У-удосконалити П – повторити Структура та зміст І. Підготовча частина 10-15 хв. Організаційно-методичне забезпечення А кл. Б кл. В кл Номер уроку, дата уроку , направленість , дозування 1. Теоретична підготовка 1. Історія розвитку спору в україні 2. Правила з техніки безпеки на уроці 3. Загальна характеристика здорового способу життя Вимірювання пульсу 2. Фізична підготовленість : а. організовуючі вправи (шикування) б. (школа постави) ЗРВ на місці в русі ,та з Предметами . Ходьба біг організовуючі вправи: основну стійку, стійку ноги нарізно, широку стійку; команди «Рівняйсь!», «Струнко!», «Вільно!», «Кроком руш!», «Клас, стій!», «У колону по одному - Ставай!», «В одну шеренгу – Ставай!», «У коло – Ставай!», «Відставити!»; розмикання приставними кроками в колоні, у шерензі, у колі; повороти на місці «Праворуч!», «Ліворуч!», «Кругом!» (стрибком); загальнорозвивальні вправи: без предмета (імітаційного характеру), із гімнастичною палицею, з прапорцями, з м’ячами, із скакалкою; комплекс для формування правильної постави та профілактики плоскостопості; комплекс ранкової гігієнічної гімнастики; комплекс фізкультурної паузи; на носках, п’ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді, з різними положеннями рук, ходьбу «змійкою» з високим підніманням стегна, із закиданням гомілок, із зміною напрямку; із різних вихідних положень; «човниковий» біг 4 х 9 м; біг з високого старту до 30 м; біг до 500 м; чергування ходьби та бігу до 1000 м; В. (школа постави)Вправи на поставу та для профілактики плоскостопості ходьба на носках, з перекатами з п’ят на носки, “гусінь”, “ведмідь клишоногий”, ходьба, біг, стрибки; дотримується: вимог щодо послідовності виконання вправ на формування правильної постави. ІІ. Основна частина 20-25 хв. Вимірювання пульсу 1. положення тіла в просторі сіди сіди (ноги нарізно, на п’ятах, зігнувши ноги ); 2. упори упори (присівши, лежачи, лежачи ззаду, стоячи, стоячи на колінах); 3. виси; виси (стоячи, лежачи); 4. елементи акробатики групування групування (сидячи, лежачи), перекати в групування, перекид боком; 5 Рухливі й народні ігри ,естафети (школа активного відпочинку рекреації) “Совонька”, “Колобки та їжачки”, “Збирання листя”, “Слухай сигнал”, «Театр звірів», «Життя лісу», «Літає – не літає», «Клас, струнко!», “На свої місця”, “Вершники-спортсмени”, «Швидко стати в шеренгу», “Переліт птахів”, “Секретне завдання”, “Тихо-гучно”; 6. (школа розвитку фізичних якостей) а сили вправи з подоланням власної ваги б швидкості повторний біг 3-4 х 10 м; біг в упорному положенні в витривалості біг почергово з ходьбою, пересування на лижах; біг на дистанцію до 400 м; г гнучкості пружинячі рухи у широкій стійці, “напівшпагат, “шпагат”: махові рухи руками і ногами; д кординації пересування по підвищеній і обмеженій за площиною опорі, подолання природних перешкод ІІІ. Заключна частина 2- 3хв. Вимірювання пульсу 1. Вправи для відновлення дихання та самопочуття. Повільний біг, ходьба з простими вправами, глибоке дихання на місці 2. Підведення підсумків, зауваження, оцінювання.
 • 23. Календарний план-конспект на групу уроків Для 1 класу з ______ по _______ урок на_____ семестр 20___/20__ навчального року Тема : школа пересувань Вчитель З-закріпити О-ознайомити Н – навчити У-удосконалити П - повторити Структура та зміст І. Підготовча частина 10-15 хв. Організаційно-методичне забезпечення А кл. Б кл. В кл Номер уроку, дата уроку , направленість , дозування 1. Теоретична підготовка 1. Історія розвитку спору в україні 2. Правила з техніки безпеки на уроці 3. Загальна характеристика здорового способу життя Вимірювання пульсу 2. Фізична підготовленість : а. організовуючі вправи (шикування) б. (школа постави) ЗРВ на місці в русі ,та з Предметами . Ходьба біг організовуючі вправи: основну стійку, стійку ноги нарізно, широку стійку; команди «Рівняйсь!», «Струнко!», «Вільно!», «Кроком руш!», «Клас, стій!», «У колону по одному - Ставай!», «В одну шеренгу – Ставай!», «У коло – Ставай!», «Відставити!»; розмикання приставними кроками в колоні, у шерензі, у колі; повороти на місці «Праворуч!», «Ліворуч!», «Кругом!» (стрибком); загальнорозвивальні вправи: без предмета (імітаційного характеру), із гімнастичною палицею, з прапорцями, з м’ячами, із скакалкою; комплекс для формування правильної постави та профілактики плоскостопості; комплекс ранкової гігієнічної гімнастики; комплекс фізкультурної паузи; на носках, п’ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді, з різними положеннями рук, ходьбу «змійкою» з високим підніманням стегна, із закиданням гомілок, із зміною напрямку; із різних вихідних положень; «човниковий» біг 4 х 9 м; біг з високого старту до 30 м; біг до 500 м; чергування ходьби та бігу до 1000 м; В. (школа постави)Вправи на поставу та для профілактики плоскостопості ходьба на носках, з перекатами з п’ят на носки, “гусінь”, “ведмідь клишоногий”, ходьба, біг, стрибки; дотримується: вимог щодо послідовності виконання вправ на формування правильної постави. ІІ. Основна частина 20-25 хв. Вимірювання пульсу 1. танцювальні кроки приставний крок в сторону, вперед, назад; крок галопу; крок польки; елементи українських народних танців, танцювальна комбінація на 32 такти; 2. лазіння та перелізання по горизонтальній та похилій (кут 20 градусів) перелізання через перешкоду, висотою до 80 см; підлізання під перешкодою; 3. пересування на лижах перенесення лиж, пересування в колоні з лижами ступаючим і ковзним кроком; подолання дистанції до 600 м;повороти на місці переступанням 4. плавання вправи на суші – підготовчі вправи для звикання до води; вправи у воді - вправи для ознайомлення з диханням у воді; рухи руками і ногами, 5 Рухливі й народні ігри ,естафети (школа активного відпочинку рекреації) «Ой, у полі жито», “По гриби”, “До своїх прапорців”, “Ми весела дітвора” ,“Виклик номерів”, “Вовк у канаві”, “Будиночки”, 6. (школа розвитку фізичних якостей) а сили вправи з подоланням власної ваги б швидкості повторний біг 3-4 х 10 м; біг в упорному положенні в витривалості біг почергово з ходьбою, пересування на лижах; біг на дистанцію до 400 м; г гнучкості пружинячі рухи у широкій стійці, “напівшпагат, “шпагат”: махові рухи руками і ногами; д кординації пересування по підвищеній і обмеженій за площиною опорі, подолання природних перешкод ІІІ. Заключна частина 2- 3хв. Вимірювання пульсу 1. Вправи для відновлення дихання та самопочуття. Повільний біг, ходьба з простими вправами, глибоке дихання на місці 2. Підведення підсумків, зауваження, оцінювання.
 • 24. Календарний план-конспект на групу уроків Для 1 класу з ______ по _______ урок на_____ семестр 20___/20__ навчального року Тема :школа м’яча Вчитель З-закріпити О-ознайомити Н – навчити У-удосконалити П – повторити Структура та зміст І. Підготовча частина 10-15 хв. Організаційно-методичне забезпечення А кл. Б кл. В кл Номер уроку, дата уроку , направленість , дозування 1. Теоретична підготовка 1. Історія розвитку спору в україні 2. Правила з техніки безпеки на уроці 3. Загальна характеристика здорового способу життя Вимірювання пульсу 2. Фізична підготовленість : а. організовуючі вправи (шикування) б. (школа постави) ЗРВ на місці в русі ,та з Предметами . Ходьба біг організовуючі вправи: основну стійку, стійку ноги нарізно, широку стійку; команди «Рівняйсь!», «Струнко!», «Вільно!», «Кроком руш!», «Клас, стій!», «У колону по одному - Ставай!», «В одну шеренгу – Ставай!», «У коло – Ставай!», «Відставити!»; розмикання приставними кроками в колоні, у шерензі, у колі; повороти на місці «Праворуч!», «Ліворуч!», «Кругом!» (стрибком); загальнорозвивальні вправи: без предмета (імітаційного характеру), із гімнастичною палицею, з прапорцями, з м’ячами, із скакалкою; комплекс для формування правильної постави та профілактики плоскостопості; комплекс ранкової гігієнічної гімнастики; комплекс фізкультурної паузи; на носках, п’ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді, з різними положеннями рук, ходьбу «змійкою» з високим підніманням стегна, із закиданням гомілок, із зміною напрямку; із різних вихідних положень; «човниковий» біг 4 х 9 м; біг з високого старту до 30 м; біг до 500 м; чергування ходьби та бігу до 1000 м; В. (школа постави)Вправи на поставу та для профілактики плоскостопості ходьба на носках, з перекатами з п’ят на носки, “гусінь”, “ведмідь клишоногий”, ходьба, біг, стрибки; дотримується: вимог щодо послідовності виконання вправ на формування правильної постави. ІІ. Основна частина 20-25 хв. Вимірювання пульсу 1. вправи з малим м’ячем (тенісним або гумовим); вправи з малим м’ячем: тримання м’яча, підкидання м’яча правою і лівою рукою; ловіння м’яча однією та двома руками після відскоку від стіни, підлоги; метання м’яча правою і лівою рукою із-за голови, стоячи на місці; метання м’яча у вертикальну ціль з відстані 8-10 м; 2. вправи з великим м’ячем (гумовим, футбольним №3, волейбольним, для міні-баскетболу); вправи з великим м’ячем: тримання м’яча; підкидання м’яча і ловіння його після відскоку від підлоги; передавання м’яча з рук у руки у колі, в колоні, шерензі, праворуч, ліворуч, над головою, під ногами; перекидання м’яча у парах; удари м’яча об підлогу однією та двома руками; ведення м’яча на місці правою і лівою рукою; ведення м’яча носком у кроці; зупинка м’яча, що котиться підошвою; ведення м’яча носком; удари внутрішньою стороною ступні по нерухомому м’ячу; 3 Рухливі й народні ігри ,естафети (школа активного відпочинку рекреації) Липкі кущики”, “Хто влучніше?” “Гравець у колі”, “Влучно в ціль”, “Світлофор”, “Хвостики ”,“Жонглер”, “Передав – сідай!”, “Займи вільне коло”, “Займи вільне коло”, «Приборкувач м’яча»; 4. (школа розвитку фізичних якостей) а сили вправи з подоланням власної ваги б швидкості повторний біг 3-4 х 10 м; біг в упорному положенні в витривалості біг почергово з ходьбою, пересування на лижах; біг на дистанцію до 400 м; г гнучкості пружинячі рухи у широкій стійці, “напівшпагат, “шпагат”: махові рухи руками і ногами; д кординації пересування по підвищеній і обмеженій за площиною опорі, подолання природних перешкод ІІІ. Заключна частина 2- 3хв. Вимірювання пульсу 1. Вправи для відновлення дихання та самопочуття. Повільний біг, ходьба з простими вправами, глибоке дихання на місці 2. Підведення підсумків, зауваження, оцінювання.
 • 25. Календарний план-конспект на групу уроків Для 1 класу з ______ по _______ урок на_____ семестр 20___/20__ навчального року Тема : школа стрибків Вчитель З-закріпити О-ознайомити Н – навчити У-удосконалити П - повторити Структура та зміст І. Підготовча частина 10-15 хв. Організаційно-методичне забезпечення А кл. Б кл. В кл Номер уроку, дата уроку , направленість , дозування 1. Теоретична підготовка 1. Історія розвитку спору в україні 2. Правила з техніки безпеки на уроці 3. Загальна характеристика здорового способу життя Вимірювання пульсу 2. Фізична підготовленість : а. організовуючі вправи (шикування) б. (школа постави) ЗРВ на місці в русі ,та з Предметами . Ходьба біг організовуючі вправи: основну стійку, стійку ноги нарізно, широку стійку; команди «Рівняйсь!», «Струнко!», «Вільно!», «Кроком руш!», «Клас, стій!», «У колону по одному - Ставай!», «В одну шеренгу – Ставай!», «У коло – Ставай!», «Відставити!»; розмикання приставними кроками в колоні, у шерензі, у колі; повороти на місці «Праворуч!», «Ліворуч!», «Кругом!» (стрибком); загальнорозвивальні вправи: без предмета (імітаційного характеру), із гімнастичною палицею, з прапорцями, з м’ячами, із скакалкою; комплекс для формування правильної постави та профілактики плоскостопості; комплекс ранкової гігієнічної гімнастики; комплекс фізкультурної паузи; на носках, п’ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді, з різними положеннями рук, ходьбу «змійкою» з високим підніманням стегна, із закиданням гомілок, із зміною напрямку; із різних вихідних положень; «човниковий» біг 4 х 9 м; біг з високого старту до 30 м; біг до 500 м; чергування ходьби та бігу до 1000 м; В. (школа постави)Вправи на поставу та для профілактики плоскостопості ходьба на носках, з перекатами з п’ят на носки, “гусінь”, “ведмідь клишоногий”, ходьба, біг, стрибки; дотримується: вимог щодо послідовності виконання вправ на формування правильної постави. ІІ. Основна частина 20-25 хв. Вимірювання пульсу 1.стрибки стрибки на місці на одній, двох ногах, з поворотами праворуч, ліворуч, кругом; з просуванням вперед, назад, у присіді правим та лівим боком; 2. стрибки зі скакалкою стрибки зі скакалкою: стрибки поодинці, парами через довгу скакалку, що гойдається, обертається вперед, назад; стрибки на двох ногах, почергово, обертаючи скакалку вперед; 3. стрибки в глибину стрибки в глибину з висоти до 40 см з м’яким приземленням; зіскок із гімнастичної лави вигнувшись; 4. стрибки в висоту 5.стрибки в довжину стрибки у висоту через гімнастичну палицю, гумову мотузку з місця, з прямого розбігу; застрибування на підвищену опору стрибки у довжину з місця поштовхом однієї, двох ніг; 5 Рухливі й народні ігри ,естафети (школа активного відпочинку рекреації) “Хто більше?”, “Стрибунці-горобчики”, “Стрибки по “купинах”, «Через зони»; 6. (школа розвитку фізичних якостей) а сили вправи з подоланням власної ваги б швидкості повторний біг 3-4 х 10 м; біг в упорному положенні в витривалості біг почергово з ходьбою, пересування на лижах; біг на дистанцію до 400 м; г гнучкості пружинячі рухи у широкій стійці, “напівшпагат, “шпагат”: махові рухи руками і ногами; д кординації пересування по підвищеній і обмеженій за площиною опорі, подолання природних перешкод ІІІ. Заключна частина 2- 3хв. Вимірювання пульсу 1. Вправи для відновлення дихання та самопочуття. Повільний біг, ходьба з простими вправами, глибоке дихання на місці 2. Підведення підсумків, зауваження, оцінювання.
 • 26.
 • 27. Календарний план-конспект на групу уроків Для 2 класу з ______ по _______ урок на_____ семестр 20___/20__ навчального року Тема : школа культури рухів Вчитель З-закріпити О-ознайомити Н – навчити У-удосконалити П – повторит Структура та зміст І. Підготовча частина 10-15 хв. Організаційно-методичне забезпечення А кл. Б кл. В кл Номер уроку, дата уроку , направленість , дозування 1. Теоретична підготовка 1. Загартування як засіб зміцнення здоров’я. 2. Правила з техніки безпеки на уроці 3 Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Вимірювання пульсу 2. Фізична підготовленість : а. організовуючі вправи (шикування) б. (школа постави) ЗРВ на місці в русі ,та з предметами Ходьба біг організовуючі вправи: команди “Розійдись!”, “Ширше крок!”; поворот “Кругом!” за розподілом, розподіл на 1-2, по порядку; перешикування з колони (шеренги) по одному в колону (шеренгу) по два і навпаки за розподілом; перешикування із колони по одному в колону по три (чотири) способом послідовних поворотів ліворуч за раніше позначеними орієнтирами; вправи для м’язів шиї: нахили та повороти голови; вправи для верхніх кінцівок і плечового поясу: згинання та розгинання верхніх кінцівок, кругові рухи руками, нахили в сторони, пружинчасті рухи; для м’язів тулуба з вихідних положень: нахили, повороти, прогинання та вигинання тулуба у положенні упору стоячи на колінах; для м’язів живота: ходьбу: “протиходом”, “змійкою”; із зупинкою за сигналом; із вантажем (мішечки) на голові; ходьбу по підвищеній опорі приставними кроками правим і лівим боком, на носках (гімнастична лава, низька колода) з різним положенням рук почергово з поворотами, присіданнями; біг: із зміною напрямку, спиною уперед; із зупинками стрибком та у кроці за зоровим і слуховим сигналами; пересування приставними кроками правим, лівим боком; “повторний” біг 3 х 10 м; різновиди “човникового” бігу 4 х 9 м; біг 30 м з високого старту; біг почергово з ходьбою до 1000 В. (школа постави)Вправи на поставу та для профілактики плоскостопості ходьба по дрібних предметах, біг на носках, ходьба перекатами з п’яти на носок, “гусениця”, “ведмідь клишоногий”, перекладання та захоплення дрібних предметів пальцями ніг, стрибки; ІІ. Основна частина 20-25 хв. Вимірювання пульсу 1. сіди сіди (кутом, з нахилом уперед, на правому (лівому стегні); 2. упори упори (лежачи на стегнах, лежачи на передпліччях); 3. виси; виси ( вис на зігнутих руках, вис стоячи позаду, вис зависом однією ногою, вис зависом двома ногами), підтягування у висі (хлопці), у висі лежачи (дівчата); 4. елементи акробатики групування перекати в групуванні; перекид вперед; стійка на лопатках із зігнутими та прямими ногами 5 Рухливі й народні ігри ,естафети (школа активного відпочинку рекреації) Заборонений рух”, “Виставка картин”, “Світлофор”, “Подоляночка”, “Мак”, “Дрова”; 6. (школа розвитку фізичних якостей)а сили підтягування у висі (хлопці) та у висі лежачи; б швидкості прискорення з різних вихідних положень, повторний біг 3 х 10 м, біг із прискореннями за сигналом, стрибки зі скакалкою; в витривалості біг у чергуванні з ходьбою до 1000 м, пересування на лижах до 1000 м; біг на дистанцію до 500 м малої інтенсивності; їзда на велосипеді; г гнучкості махові рухи правою і лівою ногою у бічній і лицьовій площині, стоячи біля опори та під час ходьби; прогинання та вигинання тулуба у положенні упору стоячи на колінах; викрути рук зі скакалкою д кординації положення тіла у просторі, розслаблення м’язів рук, ніг, тулуба у різних положеннях; ІІІ. Заключна частина 2- 3хв. Вимірювання пульсу 1. Вправи для відновлення дихання та самопочуття. Повільний біг, ходьба з простими вправами, глибоке дихання на місці 2. Підведення підсумків, зауваження, оцінювання.
 • 28. Календарний план-конспект на групу уроків Для 2 класу з ______ по _______ урок на_____ семестр 20___/20__ навчального року Тема : школа пересувань Структура та зміст І. Підготовча частина 10-15 хв. Організаційно-методичне забезпечення А кл. Б кл. В кл Номер уроку, дата уроку , направленість , дозування 1. Теоретична підготовка 1. Загартування як засіб зміцнення здоров’я. 2. Правила з техніки безпеки на уроці 3 Олімпійські ігри Стародавньої Греції Вимірювання пульсу 2. Фізична підготовленість : а. організовуючі вправи (шикування) б. (школа постави) ЗРВ на місці в русі ,та з предметами Ходьба біг команди “Розійдись!”, “Ширше крок!”; поворот “Кругом!” за розподілом, розподіл на 1-2, по порядку; перешикування з колони (шеренги) по одному в колону (шеренгу) по два і навпаки за розподілом; перешикування із колони по одному в колону по три (чотири) способом послідовних поворотів ліворуч за раніше позначеними орієнтирами;вправи для м’язів шиї: нахили та повороти голови; вправи для верхніх кінцівок і плечового поясу: згинання та розгинання верхніх кінцівок, кругові рухи руками, нахили в сторони, пружинчасті рухи;для м’язів тулуба з вихідних положень: нахили, повороти, прогинання та вигинання тулуба у положенні упору стоячи на колінах;для м’язів живота: ходьбу: “протиходом”, “змійкою”; із зупинкою за сигналом; із вантажем (мішечки) на голові; ходьбу по підвищеній опорі приставними кроками правим і лівим боком, на носках (гімнастична лава, низька колода) з різним положенням рук почергово з поворотами, присіданнями;біг: із зміною напрямку, спиною уперед; із зупинками стрибком та у кроці за зоровим і слуховим сигналами; пересування приставними кроками правим, лівим боком; “повторний” біг 3 х 10 м; різновиди “човникового” бігу 4 х 9 м; біг 30 м В. (школа постави)Вправи на поставу та для профілактики плоскостопості ходьба по дрібних предметах, біг на носках, ходьба перекатами з п’яти на носок, “гусениця”, “ведмідь клишоногий”, перекладання та захоплення дрібних предметів пальцями ніг, стрибки; ІІ. Основна частина 20-25 хв. Вимірювання пульсу 1. танцювальні кроки позиції ніг, поперемінний крок, крок галопу, елементи українського народного танцю; ритмічні завдання; танцювальна композиція на 32 такти; 2. лазіння та перелізання по похилій лаві, встановленій під кутом 45 градусів, в упорі присівши; підтягування у положенні лежачи на горизонтальній та похилій гімнастичній лаві однойменним і різнойменним способом; по гімнастичній стінці вгору і вниз різнойменним способом; 3. пересування на лижах одночасний однокроковий, одночасний двокроковий ходи, поперемінний двокроковий хід; 4. плавання багаторазові видихи у воду; вправи для ознайомлення з рухами ногами як у плаванні стилями кроль на грудях та кроль на спині біля нерухомої опори, у безопорному положенні; 5 Рухливі й народні ігри ,естафети (школа активного відпочинку рекреації) “Космонавти”, “Гуси”, “Сірий кіт”, “Альпіністи”, “Виклик номерів”, ”Бездомний заєць”, “Посадка картоплі”, естафети; 6. (школа розвитку фізичних якостей)а сили підтягування у висі (хлопці) та у висі лежачи; б швидкості прискорення з різних вихідних положень, повторний біг 3 х 10 м, біг із прискореннями за сигналом, стрибки зі скакалкою; в витривалості біг у чергуванні з ходьбою до 1000 м, пересування на лижах до 1000 м; біг на дистанцію до 500 м малої інтенсивності; їзда на велосипеді; г гнучкості махові рухи правою і лівою ногою у бічній і лицьовій площині, стоячи біля опори та під час ходьби; прогинання та вигинання тулуба у положенні упору стоячи на колінах; викрути рук зі скакалкою д кординації положення тіла у просторі, розслаблення м’язів рук, ніг, тулуба у різних положеннях; ІІІ. Заключна частина 2- 3хв. Вимірювання пульсу 1. Вправи для відновлення дихання та самопочуття. Повільний біг, ходьба з простими вправами, глибоке дихання на місці 2. Підведення підсумків, зауваження, оцінювання.
 • 29. Вчитель З-закріпити О-ознайомити Н – навчити У-удосконалити П – повторит Календарний план-конспект на групу уроків Для 2 класу з ______ по _______ урок на_____ семестр 20___/20__ навчального року Тема : школа м’яча Структура та зміст І. Підготовча частина 10-15 хв. Організаційно-методичне забезпечення А кл. Б кл. В кл Номер уроку, дата уроку , направленість , дозування 1. Теоретична підготовка 1. Загартування як засіб зміцнення здоров’я. 2. Правила з техніки безпеки на уроці 3 Олімпійські ігри Стародавньої Греції Вимірювання пульсу 2. Фізична підготовленість : а. організовуючі вправи (шикування) б. (школа постави) ЗРВ на місці в русі ,та з предметами Ходьба біг організовуючі вправи: команди “Розійдись!”, “Ширше крок!”; поворот “Кругом!” за розподілом, розподіл на 1-2, по порядку; перешикування з колони (шеренги) по одному в колону (шеренгу) по два і навпаки за розподілом; перешикування із колони по одному в колону по три (чотири) способом послідовних поворотів ліворуч за раніше позначеними орієнтирами; вправи для м’язів шиї: нахили та повороти голови; вправи для верхніх кінцівок і плечового поясу: згинання та розгинання верхніх кінцівок, кругові рухи руками, нахили в сторони, пружинчасті рухи; для м’язів тулуба з вихідних положень: нахили, повороти, прогинання та вигинання тулуба у положенні упору стоячи на колінах; для м’язів живота: ходьбу: “протиходом”, “змійкою”; із зупинкою за сигналом; із вантажем (мішечки) на голові; ходьбу по підвищеній опорі приставними кроками правим і лівим боком, на носках (гімнастична лава, низька колода) з різним положенням рук почергово з поворотами, присіданнями; біг: із зміною напрямку, спиною уперед; із зупинками стрибком та у кроці за зоровим і слуховим сигналами; пересування приставними кроками правим, лівим боком; “повторний” біг 3 х 10 м; різновиди “човникового” бігу 4 х 9 м; біг 30 м з високого старту; біг почергово з ходьбою до 1000 В. (школа постави)Вправи на поставу та для профілактики плоскостопості ходьба по дрібних предметах, біг на носках, ходьба перекатами з п’яти на носок, “гусениця”, “ведмідь клишоногий”, перекладання та захоплення дрібних предметів пальцями ніг, стрибки; ІІ. Основна частина 20-25 хв. Вимірювання пульсу 1. вправи з малим м’ячем (тенісним або гумовим); вправи з малим м’ячем: метання малого м’яча у щит (1 х 1 м) з відстані 8-10 м на висоті 2-3 м; метання малого м’яча у горизонтальну ціль шириною 2 м з відстані 6-8 м; метання малого м’яча із-за голови на дальність; 2. вправи з великим м’ячем (гумовим, футбольним №3, волейбольним для міні-баскетболу : кидки м’яча знизу із положення сидячи та стоячи, передавання і ловіння м’яча двома руками від грудей (у колі, парах, трійках), передачі м’яча двома руками з ударом об підлогу; ведення м’яча з одночасними кроками правою та лівою рукою; зупинки м’яча, що котиться, підошвою та внутрішньою стороною ступні. 3 Рухливі й народні ігри ,естафети (школа активного відпочинку рекреації) Гонка м’ячів”, “М’яч сусіду”, “М’яч середньому”, “Влучно в ціль”, “Снайпери”; 4. (школа розвитку фізичних якостей)а сили підтягування у висі (хлопці) та у висі лежачи; б швидкості прискорення з різних вихідних положень, повторний біг 3 х 10 м, біг із прискореннями за сигналом, стрибки зі скакалкою; в витривалості біг у чергуванні з ходьбою до 1000 м, пересування на лижах до 1000 м; біг на дистанцію до 500 м малої інтенсивності; їзда на велосипеді; г гнучкості махові рухи правою і лівою ногою у бічній і лицьовій площині, стоячи біля опори та під час ходьби; прогинання та вигинання тулуба у положенні упору стоячи на колінах; викрути рук зі скакалкою д кординації положення тіла у просторі, розслаблення м’язів рук, ніг, тулуба у різних положеннях; ІІІ. Заключна частина 2- 3хв. Вимірювання пульсу 1. Вправи для відновлення дихання та самопочуття. Повільний біг, ходьба з простими вправами, глибоке дихання на місці 2. Підведення підсумків, оцінювання.