SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
‫דולצ'ין‬ '‫רח‬ : ‫כתובת‬1.‫מוצקין‬ ‫קריית‬
‫מונה‬ ‫החינוך‬ ‫בית‬552.‫תלמידים‬
‫למימוש‬ ‫שואף‬ ‫"קורצ'אק‬ ‫החינוך‬ ‫בית‬
‫תוך‬ ,‫לומד‬ ‫בכל‬ ‫הגלום‬ ‫האישי‬ ‫הפוטנציאל‬
‫והקניית‬ ‫האישית‬ ‫רווחתו‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫שימת‬
‫לשם‬ ‫וזאת‬ ‫חיים‬ ‫וכישורי‬ ‫למידה‬ ‫מיומנויות‬
,‫המודרנית‬ ‫בחברה‬ ‫כבוגר‬ ‫התלמיד‬ ‫השתלבות‬
.‫והירוקה‬ ‫הבריאה‬
‫של‬ ‫תמונה‬
‫בית‬ ‫ספריית‬
‫או‬ ‫הספר‬
‫בית‬ ‫חזית‬
‫הספר‬
‫חגיגי‬ ‫פתיחה‬ ‫אירוע‬ – ‫ראשון‬ ‫שלב‬
"-‫סביב‬ ‫הספרים‬ ‫מצעד‬ ‫אירועי‬ ‫פתיחת‬
"‫ומעשיות‬ ‫אגדות‬
‫הוראה‬ ‫יחידת‬ ‫הועברה‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬
‫כשלושה‬ ‫ומעשיות‬ ‫אגדות‬ ‫של‬ ‫ולמידה‬
.‫שבועות‬
‫למדו‬ ‫החינוך‬ ‫בית‬ ‫תלמידי‬ ‫זו‬ ‫בתקופה‬
‫לשכבת‬ ‫בהתאם‬ ‫והמעשיות‬ ‫האגדות‬ ‫על‬
, .‫ויצירות‬ ‫הצגות‬ ‫פעילויות‬ ‫הכינו‬ ‫הגיל‬
‫בספרייה‬ ‫פעילויות‬ – ‫שני‬ ‫שלב‬
‫השנה‬ ‫במהלך‬
,‫השונות‬ ‫בכיתות‬ ‫מורות‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬
.‫הספרים‬ ‫רשימת‬ ‫מתוך‬ ‫קטעים‬ ‫הקריאו‬
‫לתכנים‬ ‫בהתאם‬ ‫הופעלו‬ ‫התלמידים‬
, .‫ספרים‬ ‫שהשאילו‬ ‫תלמידים‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ‫הנקראים‬
‫אותם‬ ‫והציגו‬ ‫מצגות‬ ‫הכינו‬ ‫הספרייה‬ ‫מתוך‬
.‫חבריהם‬ ‫בפני‬
" "‫כדי‬ ‫הכיתות‬ ‫בין‬ ‫עברו‬ ‫הספרייה‬ ‫נאמני‬
‫ולהשאיל‬ ‫לספרייה‬ ‫להגיע‬ ‫אותם‬ ‫לעודד‬
.‫ספרים‬
" ' -'‫ממליץ‬ ‫חבר‬ ‫מפגשי‬ ‫התקיימו‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫בשכבות‬
."‫והמליצו‬ ‫חבריהם‬ ‫עם‬ ‫נפגשו‬ ‫תלמידים‬ ‫לחבר‬
"‫לחבר‬ ‫ממליץ‬ ‫"חבר‬ ‫פעילות‬
‫התהליך‬ ‫סיום‬ – ‫שלישי‬ ‫שלב‬
"‫מפגש‬ ‫התקיים‬ ‫הלימודים‬ ‫יום‬ ‫בתחילת‬
"‫ושוחחו‬ ‫במעגל‬ ‫ישבו‬ ‫ילדים‬ ‫שבו‬ ‫ספרות‬
.‫במצעד‬ ‫אליהם‬ ‫שנחשפו‬ ‫הספרים‬ ‫על‬
‫תוכן‬ ‫על‬ ‫המורים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הונחו‬ ‫התלמידים‬
, , )‫האיורים‬ ‫הסופרים‬ ‫אודות‬ ‫השיחה‬
.(‫בין‬ ‫עברו‬ ‫המורים‬ ‫ועוד‬ ‫העלילות‬
.‫ושיחה‬ ‫לדיון‬ ‫נקודות‬ ‫והוסיפו‬ ‫התלמידים‬
‫הבחירות‬ ‫יום‬ ‫רביעי‬ ‫שלב‬
‫במהלכו‬ ‫אשר‬ ‫שיא‬ ‫יום‬ ‫התקיים‬ ‫החינוך‬ ‫בבית‬
. ‫ומגוונות‬ ‫רבות‬ ‫פעילויות‬ ‫התקיימו‬
" "‫בית‬ ‫תלמידי‬ ‫את‬ ‫בברכה‬ ‫קידמו‬ ‫הספרייה‬ ‫נאמני‬
‫היום‬ ‫על‬ ‫והכריזו‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫בשער‬ ‫החינוך‬
.‫קטע‬ ‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫בכניסה‬ ‫קיבל‬ ‫ילד‬ ‫כל‬ ‫המיוחד‬
,‫המורים‬ ‫ובכיתה‬ ‫ספרים‬ ‫קריאת‬ ‫חשיבות‬ ‫על‬ ‫קצר‬
.‫בקטע‬ ‫הכתוב‬ ‫על‬ ‫התלמידים‬ ‫עם‬ ‫דנו‬
‫במהלכו‬ ‫ספרים‬ ‫הפנינג‬ ‫קיימנו‬ ‫ההפסקה‬ ‫במהלך‬
‫אהובים‬ ‫בספרים‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫זה‬ ‫שיתפו‬ ‫תלמידים‬
, ,‫עבודות‬ ‫שקראו‬ ‫ספרים‬ ‫תקצירי‬ ‫הציגו‬ ‫עליהם‬
‫חשפו‬ ‫ואף‬ ‫אהובים‬ ‫ספרים‬ ‫בנושא‬ ‫שהכינו‬
.‫קריאה‬ ‫בנושא‬ ‫יצירות‬ ‫בפניהם‬
‫החינוך‬ ‫בית‬ ‫לתלמידי‬ ‫פנים‬ ‫קבלת‬
‫תלמידים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנעשו‬ ‫יצירות‬
‫בהפסקה‬ ‫וחולקו‬
‫קריאה‬ ‫יומני‬ ‫הצגת‬
‫בספר‬ ‫השני‬ ‫את‬ ‫האחד‬ ‫שיתוף‬
‫הספר‬ ‫ותקציר‬ ‫אהוב‬

More Related Content

Similar to מצגת מצעד הספרים

מצעד הספרים ביאליק תשעה
מצעד הספרים ביאליק תשעהמצעד הספרים ביאליק תשעה
מצעד הספרים ביאליק תשעהnati13my
 
מצעד הספרים השנתי תש"ע
מצעד הספרים השנתי תש"עמצעד הספרים השנתי תש"ע
מצעד הספרים השנתי תש"עIrith Gross
 
אשדוד בסימן קריאה 3
אשדוד בסימן קריאה 3אשדוד בסימן קריאה 3
אשדוד בסימן קריאה 3נטע לב
 
מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורה
מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורהמפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורה
מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורהחלד מפעלים חינוכיים
 
סיכום פעילות מצעד הספרים לשליחה למשרד החינוך
סיכום פעילות מצעד הספרים לשליחה למשרד החינוךסיכום פעילות מצעד הספרים לשליחה למשרד החינוך
סיכום פעילות מצעד הספרים לשליחה למשרד החינוךtelhay
 
חלוץ חינוכי גורדון בת ים
חלוץ חינוכי גורדון בת יםחלוץ חינוכי גורדון בת ים
חלוץ חינוכי גורדון בת יםdemocraticeducation
 
ספריית לזרוס חולון
ספריית לזרוס חולוןספריית לזרוס חולון
ספריית לזרוס חולוןRima Pirotsky
 
ספריית לזרוס חולון
ספריית לזרוס חולוןספריית לזרוס חולון
ספריית לזרוס חולוןRima Pirotsky
 
מצגת על בית הספר תשעה
מצגת על בית הספר תשעהמצגת על בית הספר תשעה
מצגת על בית הספר תשעהמיכל זומרתי
 
חטיבה צעירה
חטיבה צעירהחטיבה צעירה
חטיבה צעירהPnina Medan
 
מצעד הספרים
מצעד הספריםמצעד הספרים
מצעד הספריםlimorid10
 
מצעד הספרים ב"יס הדקל תל אביב
מצעד הספרים ב"יס הדקל תל אביבמצעד הספרים ב"יס הדקל תל אביב
מצעד הספרים ב"יס הדקל תל אביבpatila33
 

Similar to מצגת מצעד הספרים (20)

מצעד הספרים ביאליק תשעה
מצעד הספרים ביאליק תשעהמצעד הספרים ביאליק תשעה
מצעד הספרים ביאליק תשעה
 
Hativa keshet
Hativa keshetHativa keshet
Hativa keshet
 
מצעד הספרים השנתי תש"ע
מצעד הספרים השנתי תש"עמצעד הספרים השנתי תש"ע
מצעד הספרים השנתי תש"ע
 
מצעד הספרים תשעב מצגת
מצעד הספרים תשעב מצגתמצעד הספרים תשעב מצגת
מצעד הספרים תשעב מצגת
 
מצגת מצעד תשעא מתוקן
מצגת מצעד תשעא מתוקןמצגת מצעד תשעא מתוקן
מצגת מצעד תשעא מתוקן
 
אשדוד בסימן קריאה 3
אשדוד בסימן קריאה 3אשדוד בסימן קריאה 3
אשדוד בסימן קריאה 3
 
מצגת גורדון
מצגת גורדוןמצגת גורדון
מצגת גורדון
 
מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורה
מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורהמפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורה
מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורה
 
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורהמפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
 
נבון יוזמה
נבון יוזמהנבון יוזמה
נבון יוזמה
 
סיכום פעילות מצעד הספרים לשליחה למשרד החינוך
סיכום פעילות מצעד הספרים לשליחה למשרד החינוךסיכום פעילות מצעד הספרים לשליחה למשרד החינוך
סיכום פעילות מצעד הספרים לשליחה למשרד החינוך
 
חלוץ חינוכי גורדון בת ים
חלוץ חינוכי גורדון בת יםחלוץ חינוכי גורדון בת ים
חלוץ חינוכי גורדון בת ים
 
ספריית לזרוס חולון
ספריית לזרוס חולוןספריית לזרוס חולון
ספריית לזרוס חולון
 
ספריית לזרוס חולון
ספריית לזרוס חולוןספריית לזרוס חולון
ספריית לזרוס חולון
 
מצגת ביתא ישראל
מצגת ביתא ישראלמצגת ביתא ישראל
מצגת ביתא ישראל
 
מצגת על בית הספר תשעה
מצגת על בית הספר תשעהמצגת על בית הספר תשעה
מצגת על בית הספר תשעה
 
חטיבה צעירה
חטיבה צעירהחטיבה צעירה
חטיבה צעירה
 
מצעד הספרים
מצעד הספריםמצעד הספרים
מצעד הספרים
 
מצעד הספרים ב"יס הדקל תל אביב
מצעד הספרים ב"יס הדקל תל אביבמצעד הספרים ב"יס הדקל תל אביב
מצעד הספרים ב"יס הדקל תל אביב
 
maftechot leadam am vemakom
maftechot leadam am vemakommaftechot leadam am vemakom
maftechot leadam am vemakom
 

מצגת מצעד הספרים

 • 1. ‫דולצ'ין‬ '‫רח‬ : ‫כתובת‬1.‫מוצקין‬ ‫קריית‬ ‫מונה‬ ‫החינוך‬ ‫בית‬552.‫תלמידים‬ ‫למימוש‬ ‫שואף‬ ‫"קורצ'אק‬ ‫החינוך‬ ‫בית‬ ‫תוך‬ ,‫לומד‬ ‫בכל‬ ‫הגלום‬ ‫האישי‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫והקניית‬ ‫האישית‬ ‫רווחתו‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫שימת‬ ‫לשם‬ ‫וזאת‬ ‫חיים‬ ‫וכישורי‬ ‫למידה‬ ‫מיומנויות‬ ,‫המודרנית‬ ‫בחברה‬ ‫כבוגר‬ ‫התלמיד‬ ‫השתלבות‬ .‫והירוקה‬ ‫הבריאה‬ ‫של‬ ‫תמונה‬ ‫בית‬ ‫ספריית‬ ‫או‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫חזית‬ ‫הספר‬
 • 2. ‫חגיגי‬ ‫פתיחה‬ ‫אירוע‬ – ‫ראשון‬ ‫שלב‬ "-‫סביב‬ ‫הספרים‬ ‫מצעד‬ ‫אירועי‬ ‫פתיחת‬ "‫ומעשיות‬ ‫אגדות‬ ‫הוראה‬ ‫יחידת‬ ‫הועברה‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫כשלושה‬ ‫ומעשיות‬ ‫אגדות‬ ‫של‬ ‫ולמידה‬ .‫שבועות‬ ‫למדו‬ ‫החינוך‬ ‫בית‬ ‫תלמידי‬ ‫זו‬ ‫בתקופה‬ ‫לשכבת‬ ‫בהתאם‬ ‫והמעשיות‬ ‫האגדות‬ ‫על‬ , .‫ויצירות‬ ‫הצגות‬ ‫פעילויות‬ ‫הכינו‬ ‫הגיל‬
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7. ‫בספרייה‬ ‫פעילויות‬ – ‫שני‬ ‫שלב‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬ ,‫השונות‬ ‫בכיתות‬ ‫מורות‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬ .‫הספרים‬ ‫רשימת‬ ‫מתוך‬ ‫קטעים‬ ‫הקריאו‬ ‫לתכנים‬ ‫בהתאם‬ ‫הופעלו‬ ‫התלמידים‬ , .‫ספרים‬ ‫שהשאילו‬ ‫תלמידים‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ‫הנקראים‬ ‫אותם‬ ‫והציגו‬ ‫מצגות‬ ‫הכינו‬ ‫הספרייה‬ ‫מתוך‬ .‫חבריהם‬ ‫בפני‬ " "‫כדי‬ ‫הכיתות‬ ‫בין‬ ‫עברו‬ ‫הספרייה‬ ‫נאמני‬ ‫ולהשאיל‬ ‫לספרייה‬ ‫להגיע‬ ‫אותם‬ ‫לעודד‬ .‫ספרים‬ " ' -'‫ממליץ‬ ‫חבר‬ ‫מפגשי‬ ‫התקיימו‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫בשכבות‬ ."‫והמליצו‬ ‫חבריהם‬ ‫עם‬ ‫נפגשו‬ ‫תלמידים‬ ‫לחבר‬
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 12.
 • 13. ‫התהליך‬ ‫סיום‬ – ‫שלישי‬ ‫שלב‬ "‫מפגש‬ ‫התקיים‬ ‫הלימודים‬ ‫יום‬ ‫בתחילת‬ "‫ושוחחו‬ ‫במעגל‬ ‫ישבו‬ ‫ילדים‬ ‫שבו‬ ‫ספרות‬ .‫במצעד‬ ‫אליהם‬ ‫שנחשפו‬ ‫הספרים‬ ‫על‬ ‫תוכן‬ ‫על‬ ‫המורים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הונחו‬ ‫התלמידים‬ , , )‫האיורים‬ ‫הסופרים‬ ‫אודות‬ ‫השיחה‬ .(‫בין‬ ‫עברו‬ ‫המורים‬ ‫ועוד‬ ‫העלילות‬ .‫ושיחה‬ ‫לדיון‬ ‫נקודות‬ ‫והוסיפו‬ ‫התלמידים‬
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17. ‫הבחירות‬ ‫יום‬ ‫רביעי‬ ‫שלב‬ ‫במהלכו‬ ‫אשר‬ ‫שיא‬ ‫יום‬ ‫התקיים‬ ‫החינוך‬ ‫בבית‬ . ‫ומגוונות‬ ‫רבות‬ ‫פעילויות‬ ‫התקיימו‬ " "‫בית‬ ‫תלמידי‬ ‫את‬ ‫בברכה‬ ‫קידמו‬ ‫הספרייה‬ ‫נאמני‬ ‫היום‬ ‫על‬ ‫והכריזו‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫בשער‬ ‫החינוך‬ .‫קטע‬ ‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫בכניסה‬ ‫קיבל‬ ‫ילד‬ ‫כל‬ ‫המיוחד‬ ,‫המורים‬ ‫ובכיתה‬ ‫ספרים‬ ‫קריאת‬ ‫חשיבות‬ ‫על‬ ‫קצר‬ .‫בקטע‬ ‫הכתוב‬ ‫על‬ ‫התלמידים‬ ‫עם‬ ‫דנו‬ ‫במהלכו‬ ‫ספרים‬ ‫הפנינג‬ ‫קיימנו‬ ‫ההפסקה‬ ‫במהלך‬ ‫אהובים‬ ‫בספרים‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫זה‬ ‫שיתפו‬ ‫תלמידים‬ , ,‫עבודות‬ ‫שקראו‬ ‫ספרים‬ ‫תקצירי‬ ‫הציגו‬ ‫עליהם‬ ‫חשפו‬ ‫ואף‬ ‫אהובים‬ ‫ספרים‬ ‫בנושא‬ ‫שהכינו‬ .‫קריאה‬ ‫בנושא‬ ‫יצירות‬ ‫בפניהם‬
 • 19.
 • 20. ‫תלמידים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנעשו‬ ‫יצירות‬ ‫בהפסקה‬ ‫וחולקו‬ ‫קריאה‬ ‫יומני‬ ‫הצגת‬ ‫בספר‬ ‫השני‬ ‫את‬ ‫האחד‬ ‫שיתוף‬ ‫הספר‬ ‫ותקציר‬ ‫אהוב‬