SlideShare a Scribd company logo
QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ
TRONG KHUÔN VIÊN CƠ SỞ Y TẾ
BSCKII. XA THỊ MINH HOA
- TK KSNK –BV PSHN
( TT20/2021 TT-BYT Ngày 26/11/2021)
MỘT SỐ KHÁI NiỆM CƠ BẢN
Giải thích từ ngữ
 Chất thải y tế: là CT phát sinh từ HĐ của CSYT bao
gồm CTYT nguy hại, CT rắn thông thường, Khí thải,
Chất thải lỏng ko nguy hại và nước thải y tế
 Chất thải nguy hại: bao gồm
CT lây nhiễm và CT nguy hại Ko lây nhiễm
 CT lây nhiễm: là CT thấm, dính, chứa máu của cơ thể
hoặc chứa vi sinh vật gây bệnh
 Thu gom Chất thải Y tế: là QT tập hợp CTYT từ nơi
phát sinh về khu vực lưu giữ CTYT tạm thời hoặc về nơi
xử lý CTYT trong phạm vi khuôn viên CSYT.
www.the
megaller
y.com
MỤC ĐÍCH
 Giảm nguy cơ ô nhiễm
môi trường
 Giảm phơi nhiễm bệnh
tật và lây truyền bệnh
dịch
 An toàn cho NB, NVYT
và cộng đồng.
QUẢN LÝ
CTYT
TRONG
KHUÔN VIÊN
CSYT
MỤC ĐÍCH QUẢN LÝ CTYT
MỤC TIÊU BÀI HỌC
1
1. Trình bày được những điểm mới của
TT20/2021/TT-BYT về quản lý chất thải y tế
2
2. Trình bày được quy định quản lý chất thải y tế
trong khuôn viên CSYT
3
3. Trình bày được hồ sơ liên quan tới QLCT và
bảo vệ MT trong CSYT
www.ipmph.edu.vn
ĐiỂM MỚI CỦA TT20/2021
 Thông tư này không áp dụng đối với quản lý chất
phóng xạ phát sinh từ hoạt động y tế.
 Tần suất báo cáo quản lý CTYT: 01 lần/ năm
 Thông tư 20 /2021 quy định về Hồ sơ quản lý chất
thải y tế
 Hiệu lực thi hành: Bắt đầu từ 10/01/2022 thay thế
cho TT58/2015
Quy trình quản lý CTYT
Thu gom
Vận chuyển
Trong CSYT
Lưu giữ
trong csyt
Phân loại
Vận chuyển
ngoài CSYT
Tiêu huỷ
1
2
3
4
5
6
PHÂN ĐỊNH, PHÂN LOẠI, THU GOM,
LƯU GIỮ, GIẢM THIỂU, TÁI CHẾ,
BÀN GIAO CHẤT THẢI Y TẾ
CT
RẮN
THÔNG
THƯỜNG
KHÍ
THẢI
CT
LỎNG
KHÔNG
NGUY
HẠI
NƯỚC
THẢI
YT
CT NGUY HẠI
KO LÂY NHIỄM
CT
Y TẾ
NGUY
HẠI
CT
LỎNG
KO
NGUY
HẠI
Chất thải rắn y tế Chất thải lỏng y tế Khí thải
CTTT
Tiêu
hủy
CTTT
Tái
chế
CT
NGUY
HẠI
KO
LÂY
NHIỄM
CT
LÂY
NHIỄM
NGUY
HẠI
1 2 3
PHÂN ĐỊNH CHẤT THẢI Y TẾ
1. Lây nhiễm
Sắc nhọn
www.website.com
1. CHẤT THẢI LÂY NHIỄM NGUY HẠI
3. Lây nhiễm
nguy cơ cao
2. Lây nhiễm
ko Sắc nhọn
4. Chất thải
giải phẫu
CT NGUY HẠI KHÔNG LÂY NHIỄM
HÓA
CHẤT
THẢI
BỎ
DƯỢC
PHẨM
THẢI
BỎ
vỏ
CHAI,
LỌ
ĐỰNG
HC,
THUỐC
GÂY
ĐỘC TB
TB YT
VỠ
HỎNG
CHỨA
Hg, Cd;
pin, ắc
quy,..
DD
RỬA
PHIM
XQ,
NƯỚC
THẢI
TỪ XN..
CTYT
KHÁC CÓ
TP NGUY
HẠI
Vượt
ngưỡng
CTNH
HOẶC
cảnh báo
từ
nhà SX
CHẤT THẢI RẮN
THÔNG THƯỜNG
Vỏ chai lọ đựng
thuốc , HC Ko
thuộc nhóm gây
độc TB, Ko có
cảnh báo NH
VỎ LỌ VX
(Ko phải
loại VX bất
hoạt/giảm độc
lực
Hóa chất thải bỏ
Ko có thành
phần, TC nguy
hại vượt ngưỡng
CTNH
CT RẮN SH,
THÔNG
THƯỜNG
Bùn thải
KO
có TC nguy
hại
CTLN CTSN
SAU XỬ KHÔNG
LÝ ĐẠT LÂY
YC quy
chuẩn QG về
MT
NHIỄM, Ko
NH
CHẤT
THẢI
TÁI
CHẾ
KHÍ THẢI
1. Khí thải phát sinh từ phòng XN tác nhân
gây bệnh TN nguy hiểm, lây truyền qua
đường KK;
2. Khí thải từ phòng XN an toàn sinh học
cấp III trở lên.
CHẤT THẢI LỎNG KHÔNG NGUY HẠI
CT lỏng không nguy hại bao gồm:
Dung dịch thuốc, HC thải bỏ:
1. Không thuộc nhóm gây độc
TB;
2. Không có cảnh báo nguy hại
từ nhà SX;
3. Không chứa yếu tố nguy hại
vượt ngưỡng;
4. Không chứa vi sinh vật gây
bệnh.
NƯỚC THẢI Y TẾ
1.Nước thải YT gồm nước thải phát sinh từ hoạt
động CM trong CSYT.
2.Trường hợp nước thải SH thải chung vào hệ
thống thu gom nước thải YT thì được quản lý
như nước thải YT.
BAO BÌ, DC, THIẾT BỊ LƯU CHỨA CTYT
BB (túi)/ DC (thùng, hộp, can)
Chống
thấm/
chống
rò rỉ
Kích
thước
phù
hợp
Tên/
biểu
tượng
theo
QĐ
Màu
sắc
đúng
quy
định
Nắp
đóng mở
thuận
tiện
(DC/TB)
PHÂN LOẠI – THU GOM
1. CHẤT THẢI
LÂY NHIỄM
2. CHẤT THẢI
NGUY HẠI
KHÔNG LÂY NHIỄM
3. CHẤT THẢI
THÔNG THƯỜNG
TIÊU HỦY TÁI CHẾ
TIÊU HỦY
TIÊU HỦY TIÊU HỦY
QUY ĐỊNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN Y TẾ
(Theo TT 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021)
PHÂN
LOẠI
1.CHẤT THẢI NGUY HẠI LÂY NHIỄM 2. CHẤT THẢI
NGUY HẠI
KHÔNG LÂY
NHIỄM
3. CHẤT THẢI RẮN
THÔNG THƯỜNG
CHẤT THẢI LN
SẮC NHỌN
CHẤT THẢI LN
KHÔNG SẮC NHỌN
CHẤT THẢI NGUY CƠ
LÂY NHIỄM CAO
CHẤT THẢI
GIẢI PHẪU
CHẤT THẢI
TIÊU HỦY
CHẤT THẢI
TÁI CHẾ
MINH
HỌA
NỘI
DUNG
CHẤT
THẢI
Kim tiêm, đầu
nhọn dây truyền,
lưỡi dao mổ,..
-Các vật sắc nhọn
có dính máu và
VSV gây bệnh
Găng tay, khẩu trang,
bông gạc, sonde hút
nhớt, hút dịch, dây
truyền dính máu,
dịch chứa VSV gây
bệnh,
-Vỏ lọ văc xin thuộc
loại bất hoạt hoặc
giảm độc lực.
-Mẫu bệnh
phẩm, dụng cụ
đựng dính mẫu
BP thải bỏ từ
phòng ATSH cấp
II trở lên,
-Chất thải phát sinh từ
khu vực, khu lấy mẫu
XN bệnh TN nhóm A,B
Gồm Mô, bộ
phận cơ thể,
rau thai, tổ
chức nạo...
Hóa chất thải bỏ,
dược phẩm thải
bỏ , vỏ chai lọ
hoặc hóa chất
thuộc nhóm gây
độc TB hoặc chứa
TP nguy hại,
Pin, nhiệt kế thủy
ngân, ắc quy, mực
Chất thải phát
sinh trong hoạt
động hàng ngày
của BN, NVYT,
người nhà BN
(trừ khu cách ly)
-Chất thải ngoại
cảnh( Thức ăn,
túi nilon, lá
cây..)
-Vỏ chai nhựa,
thủy tinh, vỏ
lon nhôm,
vỏ chai truyền
dịch...
-Giấy báo bìa,
vật liệu kim loại
không chứa TP
nguy hại, lây
nhiễm
QUY
ĐỊNH
THU
GOM
THU GOM VÀO
THÙNG/HỘP
KHÁNG THỦNG
THU GOM VÀO THÙNG LÓT TÚI MÀU VÀNG
THU GOM VÀO
02 LẦN TÚI
MÀU VÀNG,
THU GOM VÀO
TÚI/THÙNG
MÀU ĐEN
THU GOM VÀO
TÚI/THÙNG
MÀU XANH
THU GOM VÀO
TÚI/THÙNG
MÀU TRẮNG
HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI - THU GOM
CHẤT THẢI LÂY NHIỄM
(Theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021)
BAO GỒM:
 CT LN sắc nhọn ( thu gom vào thùng kháng thủng )
 CTLN không sắc nhọn : Chất thải thấm, dính, chứa máu của cơ thể, chứa VSV
gây bệnh; Vỏ lọ vắc xin bất hoạt hoặc giảm động lực thải bỏ.
 CT nguy cơ lây nhiễm cao: bệnh phẩm, DC, lọ đựng bệnh phẩm thải bỏ từ
phòng XN; Chất thải từ khu vực cách ly.
 Chất thải giải phẫu: rau thai, tổ chức nạo, mô, bộ phận cơ thể người thải bỏ.
* PHÂN LOẠI VÀO THÙNG CÓ LÓT TÚI MÀU VÀNG.
* ĐẬY NẮP SAU KHI BỎ RÁC VÀO THÙNG.
HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI - THU GOM
CHẤT THẢI Y TẾ THÔNG THƯỜNG
(Theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021)
BAO GỒM:
- Chất thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày của con người, chất
thải ngoại cảnh (trừ chất thải sinh hoạt phòng cách ly)
- Vỏ chai, lọ đựng thuốc, hóa chất không thuộc nhóm gây độc tế bào, hoặc
không có cảnh báo nguy hại.
- Chất thải rắn thông thường khác.
* PHÂN LOẠI VÀO TÚI/ THÙNG MÀU XANH.
* ĐẬY NẮP SAU KHI BỎ RÁC VÀO THÙNG.
HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI - THU GOM
CHẤT THẢI NGUY HẠI KHÔNG LÂY NHIỄM
(Theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021)
BAO GỒM:
 HC thải bỏ, Dược phẩm thải bỏ có thành phần tính chất nguy hại vượt
ngưỡng CTNH hoặc có cảnh báo NH
 Vỏ chai, lọ đựng thuốc hoặc HC, các DC dính thuốc hoặc HC thuộc nhóm gây
độc TB hoặc có cảnh báo NH.
 Thiết bị YT bị vỡ, hỏng, thải bỏ có chứa Hg, cadimi (Cd); pin, ắc quy, mực in,
 DD rửa phim X- Quang, nước thải từ thiết bị XN.
 Chất thải nguy hại khác.
* PHÂN LOẠI VÀO THÙNG CÓ LÓT TÚI MÀU ĐEN
* ĐẬY NẮP SAU KHI BỎ RÁC VÀO THÙNG.
HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI - THU GOM
CHẤT THẢI TÁI CHẾ
(Theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021)
LOẠI CHẤT THẢI
YÊU CẦU
- Vật liệu giấy
- Vật liệu nhựa
- Vật liệu kim loại
- Vật liệu thủy tinh
- Không thấm, dính, chứa máu của cơ thể, VSV gây bệnh hoặc không có
yếu tố nguy hại khác vượt ngưỡng chất thải nguy hại
- Không phát sinh từ phòng cách ly, điều trị bệnh truyền nhiễm nhómA,B
- Không có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất
* PHÂN LOẠI VÀO THÙNG, TÚI MÀU TRẮNG.
* ĐẬY NẮP SAU KHI BỎ RÁC VÀO THÙNG.
HƯỚNG DẪN PHÂN LoẠI CTRYT TẠI BV
THU GOM CHẤT THẢI Y TẾ
Quy định luồng và thời điểm thu gom để hạn chế ảnh hưởng
DC thu gom đảm bảo kín, không rò rỉ
Thu gom từ nơi phát sinh về nơi lưu trữ tạm thời.
Trước thu gom buộc kín miệng túi/ đậy nắp kín
CTLN Nguy cơ cao phải xử lý sơ bộ ở gần nơi phát sinh để
loại bỏ mầm bệnh bằng thiết bị KK
CTLN dạng lỏng thu gom vào hệ thống nước thải YT và QL
theo quy định
Tần suất thu gom: tối thiểu 01 lần/ngày CTLN SN được thu
gom tối thiểu là 01 lần/tháng (nếu CTLN <05kg/ngày)
THU GOM CHẤT THẢI Y TẾ
Thu gom CTLN:
 CSYT không có thiết bị KK CT, trước khi thu gom túi
đựng CT có nguy cơ lây nhiễm cao phải buộc kín
miệng túi và tiếp tục bỏ vào túi đựng CTLN thứ 2,
buộc kín miệng túi và bỏ vào thùng thu gom CTLN,
bên ngoài thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY
CƠ LÂY NHIỄM CAO”, được thu gom, lưu giữ riêng
tại khu lưu giữ CTLN để xử lý hoặc chuyển cho ĐV có
chức năng xử lý theo QĐ;
THU GOM CHẤT THẢI Y TẾ
Thu gom CT rắn TT:
 CT rắn TT SD để tái chế và CT rắn TT không SD để
tái chế được thu gom riêng.
Thu gom CT lỏng không nguy hại:
 CT lỏng không nguy hại được thu gom vào hệ
thống thu gom nước thải của CSYT và QL theo QĐ
về QL nước thải YT.
Khí thải:
 Phải được xử lý, loại bỏ các VSV gây bệnh trước
khi xả ra MT xung quanh.
THU GOM NƯỚC THẢI Y TẾ
 Hệ thống thu gom nước thải phải kín và thu
gom toàn bộ lượng nước thải phát sinh
trong CSYT;
 Nước thải YT được thu gom và xử lý theo
QĐ của PL hiện hành về quản lý nước thải.
THỜI GIAN LƯU GIỮ CTYT
TẠI CSYT
- Bảo quản thường ≤ 02
ngày
- Bảo quản lạnh dưới 8oC
thời gian ≤ 07 ngày
- Với cơ sở có lượng CTLN ≤
05 kg/ngày thời gian lưu
giữ ko quá 03 ngày trong
điều kiện bình thường.
VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN
TRONG CƠ SỞ Y TẾ
VẬN CHUYỂN RIÊNG
Vận chuyển bằng xe chuyên dụng riêng đối với
CTYT nguy hại và CTYTTT
ĐƯỜNG VẬN
CHUYỂN
- Quy định đường và giờ vận chuyển CT. Tránh
qua khu vực chăm sóc NB.
- Tránh qua khu vực sạch khác
TẦN SUẤT ≥ 01 lần và khi cần
YÊU CẦU
KHI VẬN CHUYỂN
-Buộc kín miệng
-Không làm: + Rơi vãi CT, nước thải’
+ Phát tán mùi
GIẢM THIỂU CHẤT THẢI Y TẾ
1. Mua sắm, lắp đặt, SD vật tư, TB, DC, thuốc, HC và các nguyên, vật
liệu phù hợp với nhu cầu SD.
2. Đổi mới thiết bị, QT trong hoạt động CMYT và các BP khác để
giảm thiểu phát sinh CTYT.
3. Có biện pháp, lộ trình và TH hạn chế SD sản phẩm nhựa SD một
lần, túi ni lông khó phân huỷ nhằm giảm thiểu phát sinh CT nhựa.
4. Phân loại CT nhựa để tái chế hoặc xử lý theo QĐ của PL.
CHUYỂN GIAO CHẤT THẢI Y TẾ
Trường hợp CSYT không tự xử lý CTYT
- CTYT NH phải được chuyển giao cho ĐV có giấy phép phù hợp
(giấy phép MT) theo QĐ của PL.
- Ghi đầy đủ thông tin vào sổ giao nhận CT theo mẫu
- CT rắn thông thường được chuyển giao cho ĐV có chức năng
phù hợp để xử lý theo QĐ
- ĐV nhận chuyển giao CTYT phải TH vận chuyển theo QĐ, không
làm thất thoát CTYT ra ngoài. CTYT phải được xử lý đạt quy chuẩn
KT về MT
HỒ SƠ QUẢN LÝ CTYT
1. Giấy phép MT và các VB, HS, TL có LQ về MT theo QĐ
(đối với CSYT thuộc đối tượng phải xin cấp giấy phép
MT).
2. Sổ giao nhận CTYT; chứng từ CT NH (nếu có).
3. Sổ nhật ký vận hành công trình, thiết bị, hệ thống xử lý
CTYT (đối với CSYT tự xử lý CT).
4. Các biên bản thanh tra, KT liên quan (nếu có).
5. BC kết quả quản lý CTYT tế định kỳ hằng năm; BC kết
quả quan trắc CT định kỳ (nếu có).
6. Các tài liệu LQ khác.
SỔ GIAO NHẬN CT LÂY NHIỄM SỔ GIAO NHẬN CT TÁI CHẾ
I. Phân loại chất thải y tế Đạt
Không
đạt
Lý do
1 Có bảng hướng dẫn phân loại chất thải theo thông tư 20/2021 TT BYT
2 CTYT được phân loại ngay tại nguồn
3
CT lây nhiễm được phân loại
đúng quy định
4 CT nguy hại không lây nhiễm được phân loại đúng quy định
5
CT thông thường được phân loại đúng quy định
- Chất thải sinh hoạt
- Chất thải tái chế
II. Thu gom chất thải y tế
Chất thải thu gom đúng quy định
( túi thu gom không quá đầy, buộc chặt miệng túi, ghi tên Khoa thu gom, ngày thu gom, người thu
gom)
III. Phương tiện thu gom, vận chuyển
1
Xe vận chuyển chất thải lây nhiễm và chấ tthải thông thường riêng biệt
2
Thùng đựng chất thải, xe vận chuyển CTYT được vệ sinh sạchsẽ, vận chuyển đúng
đường quy định
IV. NV mang PTPH CN đúng quy định khi thu gom , vận chuyển chất thải.Vệ sinh tay sau khi
tháo bỏ PTPHCN
LÃNH ĐẠO KHOA NGƯỜI GIÁM
SÁT
BẢNG KiỂM TRA GS THỰC HÀNH PHÂN LoẠI – THU GOM – VC CTYT
T
T
Nội dung kiểm tra
Đạt
Không
đạt
Lý do
khôngđạt
1 Có Nội quy – Quy trình vận hành trạm XLCT
2 Có bảng phân công nhân viên trực trạm.
3 Nhân viên trực trạm có mặt 24/24
4
NV mang PTPH CN đúng quy định khi vận
hành trạm XLCT
5
Phòng vận hành máy: tường , trần, nền...sạch
sẽ , không ẩm mốc, bong tróc..
6 Trạm XLNT sạch sẽ, thực hiện tốt 5s
7
Có sổ nhật ký vận hành , ghi chép đầy đủ theo
quy định
8 Hóa chất XLNT được bảo quản đúng quy định
9
Có Đồng hồ đo lượng nước đầu ra hoạt động
24/24
Tổng cộng
BẢNG KiỂM TRA –GS XỬ LÝ CHẤT THẢI LỎNG BV
TRÁCH NHIỆM THI HÀNH
3. Các CSYT
- Thực hiện QL CTYT theo QĐ;
- Phân công LĐ phụ trách công tác QL CTYT; bố trí CB chuyên trách QL CTYT;
giao NV cho khoa / phòng phụ trách công tác QL CTYT;
- Bố trí người hoặc phối hợp với ĐV bên ngoài để TH việc vận hành công trình,
TB, hệ thống xử lý CTYT phù hợp với YC NV (đối với cơ sở y tế tự xử lý CT);
- XD KH QL CTYT/tích hợp trong KH hoạt động chung hằng năm
của CSYT; bố trí KP để thực hiện việc QL CTYT;
- Thực hiện việc xác định các loại CT phát sinh từ HĐ của CSYT để áp dụng
biện pháp QL phù hợp theo QĐ;
- Thực hiện yêu cầu về KH, biện pháp, trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố
MT do CT theo QĐ của PL;
- Tổ chức đào tạo, tập huấn , truyền thông, phổ biến cho VC-NLĐ và các đối
tượng có LQ các QĐ về QL CTYT;
- BC kết quả QL CTYT theo QĐ.
MỘT SỐ TÌNH HUỐNG
1 3 4
5 6 7
1
8
2

More Related Content

What's hot

Ca lâm sàng hạ đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường typ 1 dùng insulin
Ca lâm sàng hạ đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường typ 1 dùng insulin Ca lâm sàng hạ đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường typ 1 dùng insulin
Ca lâm sàng hạ đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường typ 1 dùng insulin
HA VO THI
 
MÔ HỌC HỆ TIẾT NIỆU
MÔ HỌC HỆ TIẾT NIỆUMÔ HỌC HỆ TIẾT NIỆU
MÔ HỌC HỆ TIẾT NIỆU
SoM
 
Các chế phẩm máu và chỉ định truyền máu
Các chế phẩm máu và chỉ định truyền máuCác chế phẩm máu và chỉ định truyền máu
Các chế phẩm máu và chỉ định truyền máu
SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
 
ĐẶT THÔNG TIỂU
ĐẶT THÔNG TIỂUĐẶT THÔNG TIỂU
ĐẶT THÔNG TIỂU
SoM
 
RỐI LOẠN TOAN KIỀM
RỐI LOẠN TOAN KIỀMRỐI LOẠN TOAN KIỀM
RỐI LOẠN TOAN KIỀM
Phạm Ngọc Thạch Hospital
 
TỔN THƯƠNG THẬN CẤP
TỔN THƯƠNG THẬN CẤPTỔN THƯƠNG THẬN CẤP
TỔN THƯƠNG THẬN CẤP
SoM
 
AN TOÀN TRUYỀN MÁU
AN TOÀN TRUYỀN MÁUAN TOÀN TRUYỀN MÁU
AN TOÀN TRUYỀN MÁU
SoM
 
THUỐC ĐIỀU TRỊ CHO NHỊP NHANH TRÊN THẤT
THUỐC ĐIỀU TRỊ CHO NHỊP NHANH TRÊN THẤTTHUỐC ĐIỀU TRỊ CHO NHỊP NHANH TRÊN THẤT
THUỐC ĐIỀU TRỊ CHO NHỊP NHANH TRÊN THẤT
SoM
 
MÔ HỌC HỆ TIẾT NIỆU
MÔ HỌC HỆ TIẾT NIỆUMÔ HỌC HỆ TIẾT NIỆU
MÔ HỌC HỆ TIẾT NIỆU
SoM
 
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC CẤP PHOSPHO HỮU CƠ
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC CẤP PHOSPHO HỮU CƠCHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC CẤP PHOSPHO HỮU CƠ
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC CẤP PHOSPHO HỮU CƠ
SoM
 
THAY ĐỔI CÁC THÔNG SỐ: PO2, PCO2, HCO3 - , PH MÁU ĐỘNG MẠCH TRONG LỌC MÁU LIÊ...
THAY ĐỔI CÁC THÔNG SỐ: PO2, PCO2, HCO3 - , PH MÁU ĐỘNG MẠCH TRONG LỌC MÁU LIÊ...THAY ĐỔI CÁC THÔNG SỐ: PO2, PCO2, HCO3 - , PH MÁU ĐỘNG MẠCH TRONG LỌC MÁU LIÊ...
THAY ĐỔI CÁC THÔNG SỐ: PO2, PCO2, HCO3 - , PH MÁU ĐỘNG MẠCH TRONG LỌC MÁU LIÊ...
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
Loét dạ dày - tá tràng
Loét dạ dày - tá tràngLoét dạ dày - tá tràng
Loét dạ dày - tá tràng
SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
 
DỊCH TỄ HỌC BỆNH TRUYỀN NHIỄM
DỊCH TỄ HỌC BỆNH TRUYỀN NHIỄMDỊCH TỄ HỌC BỆNH TRUYỀN NHIỄM
DỊCH TỄ HỌC BỆNH TRUYỀN NHIỄM
SoM
 
Bệnh án đau ngực sinh viên y liên thông 2
Bệnh án đau ngực sinh viên y liên thông 2Bệnh án đau ngực sinh viên y liên thông 2
Bệnh án đau ngực sinh viên y liên thông 2
SoM
 
Phác đồ nhiễm nấm xâm lấn
Phác đồ nhiễm nấm xâm lấnPhác đồ nhiễm nấm xâm lấn
Phác đồ nhiễm nấm xâm lấn
SoM
 
hệ hô hấp
hệ hô hấphệ hô hấp
hệ hô hấp
Lam Nguyen
 
Kỹ Năng Truyền Thông Giáo Dục Sức Khỏe
Kỹ Năng Truyền Thông Giáo Dục Sức Khỏe Kỹ Năng Truyền Thông Giáo Dục Sức Khỏe
Kỹ Năng Truyền Thông Giáo Dục Sức Khỏe
nataliej4
 
Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí Ngộ độc
Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí Ngộ độcHướng dẫn chẩn đoán và xử trí Ngộ độc
Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí Ngộ độc
Bomonnhi
 
QUÁ TRÌNH TƯ DUY LÂM SÀNG
QUÁ TRÌNH TƯ DUY LÂM SÀNGQUÁ TRÌNH TƯ DUY LÂM SÀNG
QUÁ TRÌNH TƯ DUY LÂM SÀNG
SoM
 
tiep can kho tho man tinh
tiep can kho tho man tinhtiep can kho tho man tinh
tiep can kho tho man tinh
Thanh Liem Vo
 

What's hot (20)

Ca lâm sàng hạ đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường typ 1 dùng insulin
Ca lâm sàng hạ đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường typ 1 dùng insulin Ca lâm sàng hạ đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường typ 1 dùng insulin
Ca lâm sàng hạ đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường typ 1 dùng insulin
 
MÔ HỌC HỆ TIẾT NIỆU
MÔ HỌC HỆ TIẾT NIỆUMÔ HỌC HỆ TIẾT NIỆU
MÔ HỌC HỆ TIẾT NIỆU
 
Các chế phẩm máu và chỉ định truyền máu
Các chế phẩm máu và chỉ định truyền máuCác chế phẩm máu và chỉ định truyền máu
Các chế phẩm máu và chỉ định truyền máu
 
ĐẶT THÔNG TIỂU
ĐẶT THÔNG TIỂUĐẶT THÔNG TIỂU
ĐẶT THÔNG TIỂU
 
RỐI LOẠN TOAN KIỀM
RỐI LOẠN TOAN KIỀMRỐI LOẠN TOAN KIỀM
RỐI LOẠN TOAN KIỀM
 
TỔN THƯƠNG THẬN CẤP
TỔN THƯƠNG THẬN CẤPTỔN THƯƠNG THẬN CẤP
TỔN THƯƠNG THẬN CẤP
 
AN TOÀN TRUYỀN MÁU
AN TOÀN TRUYỀN MÁUAN TOÀN TRUYỀN MÁU
AN TOÀN TRUYỀN MÁU
 
THUỐC ĐIỀU TRỊ CHO NHỊP NHANH TRÊN THẤT
THUỐC ĐIỀU TRỊ CHO NHỊP NHANH TRÊN THẤTTHUỐC ĐIỀU TRỊ CHO NHỊP NHANH TRÊN THẤT
THUỐC ĐIỀU TRỊ CHO NHỊP NHANH TRÊN THẤT
 
MÔ HỌC HỆ TIẾT NIỆU
MÔ HỌC HỆ TIẾT NIỆUMÔ HỌC HỆ TIẾT NIỆU
MÔ HỌC HỆ TIẾT NIỆU
 
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC CẤP PHOSPHO HỮU CƠ
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC CẤP PHOSPHO HỮU CƠCHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC CẤP PHOSPHO HỮU CƠ
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC CẤP PHOSPHO HỮU CƠ
 
THAY ĐỔI CÁC THÔNG SỐ: PO2, PCO2, HCO3 - , PH MÁU ĐỘNG MẠCH TRONG LỌC MÁU LIÊ...
THAY ĐỔI CÁC THÔNG SỐ: PO2, PCO2, HCO3 - , PH MÁU ĐỘNG MẠCH TRONG LỌC MÁU LIÊ...THAY ĐỔI CÁC THÔNG SỐ: PO2, PCO2, HCO3 - , PH MÁU ĐỘNG MẠCH TRONG LỌC MÁU LIÊ...
THAY ĐỔI CÁC THÔNG SỐ: PO2, PCO2, HCO3 - , PH MÁU ĐỘNG MẠCH TRONG LỌC MÁU LIÊ...
 
Loét dạ dày - tá tràng
Loét dạ dày - tá tràngLoét dạ dày - tá tràng
Loét dạ dày - tá tràng
 
DỊCH TỄ HỌC BỆNH TRUYỀN NHIỄM
DỊCH TỄ HỌC BỆNH TRUYỀN NHIỄMDỊCH TỄ HỌC BỆNH TRUYỀN NHIỄM
DỊCH TỄ HỌC BỆNH TRUYỀN NHIỄM
 
Bệnh án đau ngực sinh viên y liên thông 2
Bệnh án đau ngực sinh viên y liên thông 2Bệnh án đau ngực sinh viên y liên thông 2
Bệnh án đau ngực sinh viên y liên thông 2
 
Phác đồ nhiễm nấm xâm lấn
Phác đồ nhiễm nấm xâm lấnPhác đồ nhiễm nấm xâm lấn
Phác đồ nhiễm nấm xâm lấn
 
hệ hô hấp
hệ hô hấphệ hô hấp
hệ hô hấp
 
Kỹ Năng Truyền Thông Giáo Dục Sức Khỏe
Kỹ Năng Truyền Thông Giáo Dục Sức Khỏe Kỹ Năng Truyền Thông Giáo Dục Sức Khỏe
Kỹ Năng Truyền Thông Giáo Dục Sức Khỏe
 
Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí Ngộ độc
Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí Ngộ độcHướng dẫn chẩn đoán và xử trí Ngộ độc
Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí Ngộ độc
 
QUÁ TRÌNH TƯ DUY LÂM SÀNG
QUÁ TRÌNH TƯ DUY LÂM SÀNGQUÁ TRÌNH TƯ DUY LÂM SÀNG
QUÁ TRÌNH TƯ DUY LÂM SÀNG
 
tiep can kho tho man tinh
tiep can kho tho man tinhtiep can kho tho man tinh
tiep can kho tho man tinh
 

Similar to SHN Bài giảng TT20 .pdf

Qc43 17 jan_handout
Qc43 17 jan_handoutQc43 17 jan_handout
Qc43 17 jan_handout
Vũ Cường
 
BÀI GIẢNG AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI ...
BÀI GIẢNG AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI ...BÀI GIẢNG AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI ...
BÀI GIẢNG AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI ...
nataliej4
 
BÀI GIẢNG AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI ...
BÀI GIẢNG AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI ...BÀI GIẢNG AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI ...
BÀI GIẢNG AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI ...
NuioKila
 
Quan ly khi thai.pdf
Quan ly khi thai.pdfQuan ly khi thai.pdf
Quan ly khi thai.pdf
JOPHUONG
 
đạI cương về quản lý chất thải bệnh
đạI cương về quản lý chất thải bệnhđạI cương về quản lý chất thải bệnh
đạI cương về quản lý chất thải bệnh
CAM BA THUC
 
Vấn đề rác thải y tế ở việt
Vấn đề rác thải y tế ở việtVấn đề rác thải y tế ở việt
Vấn đề rác thải y tế ở việtBạn Nguyễn Ngọc
 
bai giang cac co so san xuat kinh doanh_BQL KCN.ppt
bai giang cac co so san xuat kinh doanh_BQL KCN.pptbai giang cac co so san xuat kinh doanh_BQL KCN.ppt
bai giang cac co so san xuat kinh doanh_BQL KCN.ppt
lanh953352
 
k2_attachments_HUONG_DAN_KKTK.ppt
k2_attachments_HUONG_DAN_KKTK.pptk2_attachments_HUONG_DAN_KKTK.ppt
k2_attachments_HUONG_DAN_KKTK.ppt
LinhNguynPhanNht1
 
giới thiệu luật môi trường
giới thiệu luật môi trường giới thiệu luật môi trường
giới thiệu luật môi trường Hung Pham Thai
 
Luận Văn Pháp Luật Về Quản Lý Chất Thải Y Tế Thực Trạng Tại Tỉnh Bình Thuận
Luận Văn Pháp Luật Về Quản Lý Chất Thải Y Tế Thực Trạng Tại Tỉnh Bình ThuậnLuận Văn Pháp Luật Về Quản Lý Chất Thải Y Tế Thực Trạng Tại Tỉnh Bình Thuận
Luận Văn Pháp Luật Về Quản Lý Chất Thải Y Tế Thực Trạng Tại Tỉnh Bình Thuận
Nhận Viết Thuê Đề Tài Baocaothuctap.net 0973.287.149
 
TÌNH HÌNH RÁC THẢI Y TẾ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TÌNH HÌNH RÁC THẢI Y TẾ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘITÌNH HÌNH RÁC THẢI Y TẾ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TÌNH HÌNH RÁC THẢI Y TẾ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Cơ bản về các loại thiết bị hấp tiệt trùng
Cơ bản về các loại thiết bị hấp tiệt trùngCơ bản về các loại thiết bị hấp tiệt trùng
Cơ bản về các loại thiết bị hấp tiệt trùng
SMBT
 
Ctr tp hcm
Ctr tp hcmCtr tp hcm
Ctr tp hcm
Phi Phi
 
ANTI FOAM_Chuẩn.pdf
ANTI FOAM_Chuẩn.pdfANTI FOAM_Chuẩn.pdf
ANTI FOAM_Chuẩn.pdf
Daovanquang2
 
Phương án kinh doanh
Phương án kinh doanhPhương án kinh doanh
Phương án kinh doanh
raovat1xuyenviet
 
Training sale 2019 kanoshi nt us10
Training sale 2019 kanoshi nt us10Training sale 2019 kanoshi nt us10
Training sale 2019 kanoshi nt us10
Loi Nguyen Dinh
 
Tai che nhua_phe_thai_9162
Tai che nhua_phe_thai_9162Tai che nhua_phe_thai_9162
Tai che nhua_phe_thai_9162Thanh Dinh
 
SHN KSNK TRONG CSYT -DÀNH CHO NVM.pdf
SHN KSNK TRONG CSYT -DÀNH CHO NVM.pdfSHN KSNK TRONG CSYT -DÀNH CHO NVM.pdf
SHN KSNK TRONG CSYT -DÀNH CHO NVM.pdf
TungThanh32
 
Tổng quan về nước thải sinh hoạt.docx
Tổng quan về nước thải sinh hoạt.docxTổng quan về nước thải sinh hoạt.docx
Tổng quan về nước thải sinh hoạt.docx
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
nghịch lý phát triển
nghịch lý phát triểnnghịch lý phát triển
nghịch lý phát triểnHung Pham Thai
 

Similar to SHN Bài giảng TT20 .pdf (20)

Qc43 17 jan_handout
Qc43 17 jan_handoutQc43 17 jan_handout
Qc43 17 jan_handout
 
BÀI GIẢNG AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI ...
BÀI GIẢNG AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI ...BÀI GIẢNG AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI ...
BÀI GIẢNG AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI ...
 
BÀI GIẢNG AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI ...
BÀI GIẢNG AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI ...BÀI GIẢNG AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI ...
BÀI GIẢNG AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI ...
 
Quan ly khi thai.pdf
Quan ly khi thai.pdfQuan ly khi thai.pdf
Quan ly khi thai.pdf
 
đạI cương về quản lý chất thải bệnh
đạI cương về quản lý chất thải bệnhđạI cương về quản lý chất thải bệnh
đạI cương về quản lý chất thải bệnh
 
Vấn đề rác thải y tế ở việt
Vấn đề rác thải y tế ở việtVấn đề rác thải y tế ở việt
Vấn đề rác thải y tế ở việt
 
bai giang cac co so san xuat kinh doanh_BQL KCN.ppt
bai giang cac co so san xuat kinh doanh_BQL KCN.pptbai giang cac co so san xuat kinh doanh_BQL KCN.ppt
bai giang cac co so san xuat kinh doanh_BQL KCN.ppt
 
k2_attachments_HUONG_DAN_KKTK.ppt
k2_attachments_HUONG_DAN_KKTK.pptk2_attachments_HUONG_DAN_KKTK.ppt
k2_attachments_HUONG_DAN_KKTK.ppt
 
giới thiệu luật môi trường
giới thiệu luật môi trường giới thiệu luật môi trường
giới thiệu luật môi trường
 
Luận Văn Pháp Luật Về Quản Lý Chất Thải Y Tế Thực Trạng Tại Tỉnh Bình Thuận
Luận Văn Pháp Luật Về Quản Lý Chất Thải Y Tế Thực Trạng Tại Tỉnh Bình ThuậnLuận Văn Pháp Luật Về Quản Lý Chất Thải Y Tế Thực Trạng Tại Tỉnh Bình Thuận
Luận Văn Pháp Luật Về Quản Lý Chất Thải Y Tế Thực Trạng Tại Tỉnh Bình Thuận
 
TÌNH HÌNH RÁC THẢI Y TẾ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TÌNH HÌNH RÁC THẢI Y TẾ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘITÌNH HÌNH RÁC THẢI Y TẾ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TÌNH HÌNH RÁC THẢI Y TẾ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
Cơ bản về các loại thiết bị hấp tiệt trùng
Cơ bản về các loại thiết bị hấp tiệt trùngCơ bản về các loại thiết bị hấp tiệt trùng
Cơ bản về các loại thiết bị hấp tiệt trùng
 
Ctr tp hcm
Ctr tp hcmCtr tp hcm
Ctr tp hcm
 
ANTI FOAM_Chuẩn.pdf
ANTI FOAM_Chuẩn.pdfANTI FOAM_Chuẩn.pdf
ANTI FOAM_Chuẩn.pdf
 
Phương án kinh doanh
Phương án kinh doanhPhương án kinh doanh
Phương án kinh doanh
 
Training sale 2019 kanoshi nt us10
Training sale 2019 kanoshi nt us10Training sale 2019 kanoshi nt us10
Training sale 2019 kanoshi nt us10
 
Tai che nhua_phe_thai_9162
Tai che nhua_phe_thai_9162Tai che nhua_phe_thai_9162
Tai che nhua_phe_thai_9162
 
SHN KSNK TRONG CSYT -DÀNH CHO NVM.pdf
SHN KSNK TRONG CSYT -DÀNH CHO NVM.pdfSHN KSNK TRONG CSYT -DÀNH CHO NVM.pdf
SHN KSNK TRONG CSYT -DÀNH CHO NVM.pdf
 
Tổng quan về nước thải sinh hoạt.docx
Tổng quan về nước thải sinh hoạt.docxTổng quan về nước thải sinh hoạt.docx
Tổng quan về nước thải sinh hoạt.docx
 
nghịch lý phát triển
nghịch lý phát triểnnghịch lý phát triển
nghịch lý phát triển
 

More from TungThanh32

say thai lien tiep .pptx
say thai lien tiep               .pptxsay thai lien tiep               .pptx
say thai lien tiep .pptx
TungThanh32
 
tiem xo bang con tuyet doi dieu tri lac noi mac buong trung.pptx
tiem xo bang con tuyet doi dieu tri lac noi mac buong trung.pptxtiem xo bang con tuyet doi dieu tri lac noi mac buong trung.pptx
tiem xo bang con tuyet doi dieu tri lac noi mac buong trung.pptx
TungThanh32
 
thăm khám phụ khoa ở phụ nữ không mang thai.pptx
thăm khám phụ khoa ở phụ nữ không mang thai.pptxthăm khám phụ khoa ở phụ nữ không mang thai.pptx
thăm khám phụ khoa ở phụ nữ không mang thai.pptx
TungThanh32
 
test san 3800 tungthanh .pdf
test san 3800 tungthanh             .pdftest san 3800 tungthanh             .pdf
test san 3800 tungthanh .pdf
TungThanh32
 
sốt XH trong thai kỳ.pptx
sốt XH trong thai kỳ.pptxsốt XH trong thai kỳ.pptx
sốt XH trong thai kỳ.pptx
TungThanh32
 
Viêm âm đạo do nấm.pptx
Viêm âm đạo do nấm.pptxViêm âm đạo do nấm.pptx
Viêm âm đạo do nấm.pptx
TungThanh32
 
Đau vùng chậu.pptx
Đau vùng chậu.pptxĐau vùng chậu.pptx
Đau vùng chậu.pptx
TungThanh32
 
SHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdf
SHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdfSHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdf
SHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdf
TungThanh32
 
SHN HD THÔNG TƯ 16.pdf
SHN HD THÔNG TƯ 16.pdfSHN HD THÔNG TƯ 16.pdf
SHN HD THÔNG TƯ 16.pdf
TungThanh32
 
SHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdf
SHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdfSHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdf
SHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdf
TungThanh32
 
SHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdf
SHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdfSHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdf
SHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdf
TungThanh32
 
U buồng trứng giáp biên ở đối tượng chưa mãn kinh.pptx
U buồng trứng giáp biên ở đối tượng chưa mãn kinh.pptxU buồng trứng giáp biên ở đối tượng chưa mãn kinh.pptx
U buồng trứng giáp biên ở đối tượng chưa mãn kinh.pptx
TungThanh32
 
Điều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptx
Điều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptxĐiều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptx
Điều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptx
TungThanh32
 
tăng prolactin máu .pptx
tăng prolactin máu .pptxtăng prolactin máu .pptx
tăng prolactin máu .pptx
TungThanh32
 
[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf
[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf
[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf
TungThanh32
 
HASAR ART ADVANCED 09 (8/2023)
HASAR ART ADVANCED 09 (8/2023)HASAR ART ADVANCED 09 (8/2023)
HASAR ART ADVANCED 09 (8/2023)
TungThanh32
 
[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf
[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf
[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf
TungThanh32
 
Chẩn đoán dọa đẻ non - update.pdf
Chẩn đoán dọa đẻ non - update.pdfChẩn đoán dọa đẻ non - update.pdf
Chẩn đoán dọa đẻ non - update.pdf
TungThanh32
 
MgSO4 - đẻ non – update.pdf
MgSO4 - đẻ non – update.pdfMgSO4 - đẻ non – update.pdf
MgSO4 - đẻ non – update.pdf
TungThanh32
 
rau tiền đạo
rau tiền đạorau tiền đạo
rau tiền đạo
TungThanh32
 

More from TungThanh32 (20)

say thai lien tiep .pptx
say thai lien tiep               .pptxsay thai lien tiep               .pptx
say thai lien tiep .pptx
 
tiem xo bang con tuyet doi dieu tri lac noi mac buong trung.pptx
tiem xo bang con tuyet doi dieu tri lac noi mac buong trung.pptxtiem xo bang con tuyet doi dieu tri lac noi mac buong trung.pptx
tiem xo bang con tuyet doi dieu tri lac noi mac buong trung.pptx
 
thăm khám phụ khoa ở phụ nữ không mang thai.pptx
thăm khám phụ khoa ở phụ nữ không mang thai.pptxthăm khám phụ khoa ở phụ nữ không mang thai.pptx
thăm khám phụ khoa ở phụ nữ không mang thai.pptx
 
test san 3800 tungthanh .pdf
test san 3800 tungthanh             .pdftest san 3800 tungthanh             .pdf
test san 3800 tungthanh .pdf
 
sốt XH trong thai kỳ.pptx
sốt XH trong thai kỳ.pptxsốt XH trong thai kỳ.pptx
sốt XH trong thai kỳ.pptx
 
Viêm âm đạo do nấm.pptx
Viêm âm đạo do nấm.pptxViêm âm đạo do nấm.pptx
Viêm âm đạo do nấm.pptx
 
Đau vùng chậu.pptx
Đau vùng chậu.pptxĐau vùng chậu.pptx
Đau vùng chậu.pptx
 
SHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdf
SHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdfSHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdf
SHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdf
 
SHN HD THÔNG TƯ 16.pdf
SHN HD THÔNG TƯ 16.pdfSHN HD THÔNG TƯ 16.pdf
SHN HD THÔNG TƯ 16.pdf
 
SHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdf
SHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdfSHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdf
SHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdf
 
SHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdf
SHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdfSHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdf
SHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdf
 
U buồng trứng giáp biên ở đối tượng chưa mãn kinh.pptx
U buồng trứng giáp biên ở đối tượng chưa mãn kinh.pptxU buồng trứng giáp biên ở đối tượng chưa mãn kinh.pptx
U buồng trứng giáp biên ở đối tượng chưa mãn kinh.pptx
 
Điều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptx
Điều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptxĐiều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptx
Điều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptx
 
tăng prolactin máu .pptx
tăng prolactin máu .pptxtăng prolactin máu .pptx
tăng prolactin máu .pptx
 
[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf
[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf
[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf
 
HASAR ART ADVANCED 09 (8/2023)
HASAR ART ADVANCED 09 (8/2023)HASAR ART ADVANCED 09 (8/2023)
HASAR ART ADVANCED 09 (8/2023)
 
[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf
[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf
[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf
 
Chẩn đoán dọa đẻ non - update.pdf
Chẩn đoán dọa đẻ non - update.pdfChẩn đoán dọa đẻ non - update.pdf
Chẩn đoán dọa đẻ non - update.pdf
 
MgSO4 - đẻ non – update.pdf
MgSO4 - đẻ non – update.pdfMgSO4 - đẻ non – update.pdf
MgSO4 - đẻ non – update.pdf
 
rau tiền đạo
rau tiền đạorau tiền đạo
rau tiền đạo
 

Recently uploaded

NCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdf
NCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdfNCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdf
NCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdf
HongBiThi1
 
SGK mới bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
SGK mới bệnh tim và thai nghén.pdf rất haySGK mới bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
SGK mới bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
HongBiThi1
 
loãng xương TH NGỌC.pdf rất hay nha các bạn
loãng xương TH NGỌC.pdf rất hay nha các bạnloãng xương TH NGỌC.pdf rất hay nha các bạn
loãng xương TH NGỌC.pdf rất hay nha các bạn
HongBiThi1
 
SGK mới nhận biết và xử trí bệnh nhân nặng.pdf
SGK mới nhận biết và xử trí bệnh nhân nặng.pdfSGK mới nhận biết và xử trí bệnh nhân nặng.pdf
SGK mới nhận biết và xử trí bệnh nhân nặng.pdf
HongBiThi1
 
NCT_HC CHÈN ÉP KHOANG - thầy Minh.pdf rất hay các bạn ạ
NCT_HC CHÈN ÉP KHOANG - thầy Minh.pdf rất hay các bạn ạNCT_HC CHÈN ÉP KHOANG - thầy Minh.pdf rất hay các bạn ạ
NCT_HC CHÈN ÉP KHOANG - thầy Minh.pdf rất hay các bạn ạ
fdgdfsgsdfgsdf
 
SGK sản Huế phù phổi cấp trong sản khoa.pdf
SGK sản Huế phù phổi cấp trong sản khoa.pdfSGK sản Huế phù phổi cấp trong sản khoa.pdf
SGK sản Huế phù phổi cấp trong sản khoa.pdf
fdgdfsgsdfgsdf
 
NCT_VẾT THƯƠNG BÀN TAY - thầy Minh.pdf hay
NCT_VẾT THƯƠNG BÀN TAY - thầy Minh.pdf hayNCT_VẾT THƯƠNG BÀN TAY - thầy Minh.pdf hay
NCT_VẾT THƯƠNG BÀN TAY - thầy Minh.pdf hay
HongBiThi1
 
Ngộ độc cấp GS Phạm Thắng.pdf cũ nhưng hay
Ngộ độc cấp GS Phạm Thắng.pdf cũ nhưng hayNgộ độc cấp GS Phạm Thắng.pdf cũ nhưng hay
Ngộ độc cấp GS Phạm Thắng.pdf cũ nhưng hay
HongBiThi1
 
SGK hóa sinh màng tế bào.pdf rất hay các bạn ạ
SGK hóa sinh màng tế bào.pdf rất hay các bạn ạSGK hóa sinh màng tế bào.pdf rất hay các bạn ạ
SGK hóa sinh màng tế bào.pdf rất hay các bạn ạ
HongBiThi1
 
Cấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạ
Cấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạCấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạ
Cấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạ
HongBiThi1
 
SGK mới suy thai cấp.pdf rất hay nha các bạn
SGK mới suy thai cấp.pdf rất hay nha các bạnSGK mới suy thai cấp.pdf rất hay nha các bạn
SGK mới suy thai cấp.pdf rất hay nha các bạn
fdgdfsgsdfgsdf
 
SGK Đại cương chẩn đoán và điều trị các bệnh thiếu máu chi.pdf
SGK Đại cương chẩn đoán và điều trị các bệnh thiếu máu chi.pdfSGK Đại cương chẩn đoán và điều trị các bệnh thiếu máu chi.pdf
SGK Đại cương chẩn đoán và điều trị các bệnh thiếu máu chi.pdf
fdgdfsgsdfgsdf
 
SGK sản Huế bệnh tim và thai nghén.pdf hay
SGK sản Huế bệnh tim và thai nghén.pdf haySGK sản Huế bệnh tim và thai nghén.pdf hay
SGK sản Huế bệnh tim và thai nghén.pdf hay
fdgdfsgsdfgsdf
 
NTN_U BÀNG QUANG - thầy Thành.pdf rất hay các bạn
NTN_U BÀNG QUANG - thầy Thành.pdf rất hay các bạnNTN_U BÀNG QUANG - thầy Thành.pdf rất hay các bạn
NTN_U BÀNG QUANG - thầy Thành.pdf rất hay các bạn
HongBiThi1
 
SINH Lí HỆ THẦN KINH CẢM GIÁC.doc rất hay nha
SINH Lí HỆ THẦN KINH CẢM GIÁC.doc rất hay nhaSINH Lí HỆ THẦN KINH CẢM GIÁC.doc rất hay nha
SINH Lí HỆ THẦN KINH CẢM GIÁC.doc rất hay nha
HongBiThi1
 
SGK hóa sinh hormon.pdf rất đầy đủ các bạn
SGK hóa sinh hormon.pdf rất đầy đủ các bạnSGK hóa sinh hormon.pdf rất đầy đủ các bạn
SGK hóa sinh hormon.pdf rất đầy đủ các bạn
HongBiThi1
 
SGK Vết thương bàn tay Y6.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Vết thương bàn tay Y6.pdf rất hay các bạn ạSGK Vết thương bàn tay Y6.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Vết thương bàn tay Y6.pdf rất hay các bạn ạ
HongBiThi1
 
Chảy máu trong và sau đẻ.pptx hay nha các bạn
Chảy máu trong và sau đẻ.pptx hay nha các bạnChảy máu trong và sau đẻ.pptx hay nha các bạn
Chảy máu trong và sau đẻ.pptx hay nha các bạn
HongBiThi1
 
SGK mới đa ối thiểu ối.pdf hay lắm các bạn
SGK mới đa ối thiểu ối.pdf hay lắm các bạnSGK mới đa ối thiểu ối.pdf hay lắm các bạn
SGK mới đa ối thiểu ối.pdf hay lắm các bạn
fdgdfsgsdfgsdf
 
Suy thai trong chuyển dạ.pdf rất hay nhé các bs
Suy thai trong chuyển dạ.pdf rất hay nhé các bsSuy thai trong chuyển dạ.pdf rất hay nhé các bs
Suy thai trong chuyển dạ.pdf rất hay nhé các bs
fdgdfsgsdfgsdf
 

Recently uploaded (20)

NCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdf
NCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdfNCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdf
NCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdf
 
SGK mới bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
SGK mới bệnh tim và thai nghén.pdf rất haySGK mới bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
SGK mới bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
 
loãng xương TH NGỌC.pdf rất hay nha các bạn
loãng xương TH NGỌC.pdf rất hay nha các bạnloãng xương TH NGỌC.pdf rất hay nha các bạn
loãng xương TH NGỌC.pdf rất hay nha các bạn
 
SGK mới nhận biết và xử trí bệnh nhân nặng.pdf
SGK mới nhận biết và xử trí bệnh nhân nặng.pdfSGK mới nhận biết và xử trí bệnh nhân nặng.pdf
SGK mới nhận biết và xử trí bệnh nhân nặng.pdf
 
NCT_HC CHÈN ÉP KHOANG - thầy Minh.pdf rất hay các bạn ạ
NCT_HC CHÈN ÉP KHOANG - thầy Minh.pdf rất hay các bạn ạNCT_HC CHÈN ÉP KHOANG - thầy Minh.pdf rất hay các bạn ạ
NCT_HC CHÈN ÉP KHOANG - thầy Minh.pdf rất hay các bạn ạ
 
SGK sản Huế phù phổi cấp trong sản khoa.pdf
SGK sản Huế phù phổi cấp trong sản khoa.pdfSGK sản Huế phù phổi cấp trong sản khoa.pdf
SGK sản Huế phù phổi cấp trong sản khoa.pdf
 
NCT_VẾT THƯƠNG BÀN TAY - thầy Minh.pdf hay
NCT_VẾT THƯƠNG BÀN TAY - thầy Minh.pdf hayNCT_VẾT THƯƠNG BÀN TAY - thầy Minh.pdf hay
NCT_VẾT THƯƠNG BÀN TAY - thầy Minh.pdf hay
 
Ngộ độc cấp GS Phạm Thắng.pdf cũ nhưng hay
Ngộ độc cấp GS Phạm Thắng.pdf cũ nhưng hayNgộ độc cấp GS Phạm Thắng.pdf cũ nhưng hay
Ngộ độc cấp GS Phạm Thắng.pdf cũ nhưng hay
 
SGK hóa sinh màng tế bào.pdf rất hay các bạn ạ
SGK hóa sinh màng tế bào.pdf rất hay các bạn ạSGK hóa sinh màng tế bào.pdf rất hay các bạn ạ
SGK hóa sinh màng tế bào.pdf rất hay các bạn ạ
 
Cấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạ
Cấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạCấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạ
Cấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạ
 
SGK mới suy thai cấp.pdf rất hay nha các bạn
SGK mới suy thai cấp.pdf rất hay nha các bạnSGK mới suy thai cấp.pdf rất hay nha các bạn
SGK mới suy thai cấp.pdf rất hay nha các bạn
 
SGK Đại cương chẩn đoán và điều trị các bệnh thiếu máu chi.pdf
SGK Đại cương chẩn đoán và điều trị các bệnh thiếu máu chi.pdfSGK Đại cương chẩn đoán và điều trị các bệnh thiếu máu chi.pdf
SGK Đại cương chẩn đoán và điều trị các bệnh thiếu máu chi.pdf
 
SGK sản Huế bệnh tim và thai nghén.pdf hay
SGK sản Huế bệnh tim và thai nghén.pdf haySGK sản Huế bệnh tim và thai nghén.pdf hay
SGK sản Huế bệnh tim và thai nghén.pdf hay
 
NTN_U BÀNG QUANG - thầy Thành.pdf rất hay các bạn
NTN_U BÀNG QUANG - thầy Thành.pdf rất hay các bạnNTN_U BÀNG QUANG - thầy Thành.pdf rất hay các bạn
NTN_U BÀNG QUANG - thầy Thành.pdf rất hay các bạn
 
SINH Lí HỆ THẦN KINH CẢM GIÁC.doc rất hay nha
SINH Lí HỆ THẦN KINH CẢM GIÁC.doc rất hay nhaSINH Lí HỆ THẦN KINH CẢM GIÁC.doc rất hay nha
SINH Lí HỆ THẦN KINH CẢM GIÁC.doc rất hay nha
 
SGK hóa sinh hormon.pdf rất đầy đủ các bạn
SGK hóa sinh hormon.pdf rất đầy đủ các bạnSGK hóa sinh hormon.pdf rất đầy đủ các bạn
SGK hóa sinh hormon.pdf rất đầy đủ các bạn
 
SGK Vết thương bàn tay Y6.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Vết thương bàn tay Y6.pdf rất hay các bạn ạSGK Vết thương bàn tay Y6.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Vết thương bàn tay Y6.pdf rất hay các bạn ạ
 
Chảy máu trong và sau đẻ.pptx hay nha các bạn
Chảy máu trong và sau đẻ.pptx hay nha các bạnChảy máu trong và sau đẻ.pptx hay nha các bạn
Chảy máu trong và sau đẻ.pptx hay nha các bạn
 
SGK mới đa ối thiểu ối.pdf hay lắm các bạn
SGK mới đa ối thiểu ối.pdf hay lắm các bạnSGK mới đa ối thiểu ối.pdf hay lắm các bạn
SGK mới đa ối thiểu ối.pdf hay lắm các bạn
 
Suy thai trong chuyển dạ.pdf rất hay nhé các bs
Suy thai trong chuyển dạ.pdf rất hay nhé các bsSuy thai trong chuyển dạ.pdf rất hay nhé các bs
Suy thai trong chuyển dạ.pdf rất hay nhé các bs
 

SHN Bài giảng TT20 .pdf

 • 1. QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TRONG KHUÔN VIÊN CƠ SỞ Y TẾ BSCKII. XA THỊ MINH HOA - TK KSNK –BV PSHN ( TT20/2021 TT-BYT Ngày 26/11/2021)
 • 2. MỘT SỐ KHÁI NiỆM CƠ BẢN Giải thích từ ngữ  Chất thải y tế: là CT phát sinh từ HĐ của CSYT bao gồm CTYT nguy hại, CT rắn thông thường, Khí thải, Chất thải lỏng ko nguy hại và nước thải y tế  Chất thải nguy hại: bao gồm CT lây nhiễm và CT nguy hại Ko lây nhiễm  CT lây nhiễm: là CT thấm, dính, chứa máu của cơ thể hoặc chứa vi sinh vật gây bệnh  Thu gom Chất thải Y tế: là QT tập hợp CTYT từ nơi phát sinh về khu vực lưu giữ CTYT tạm thời hoặc về nơi xử lý CTYT trong phạm vi khuôn viên CSYT.
 • 3. www.the megaller y.com MỤC ĐÍCH  Giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường  Giảm phơi nhiễm bệnh tật và lây truyền bệnh dịch  An toàn cho NB, NVYT và cộng đồng. QUẢN LÝ CTYT TRONG KHUÔN VIÊN CSYT MỤC ĐÍCH QUẢN LÝ CTYT
 • 4.
 • 5. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1 1. Trình bày được những điểm mới của TT20/2021/TT-BYT về quản lý chất thải y tế 2 2. Trình bày được quy định quản lý chất thải y tế trong khuôn viên CSYT 3 3. Trình bày được hồ sơ liên quan tới QLCT và bảo vệ MT trong CSYT www.ipmph.edu.vn
 • 6. ĐiỂM MỚI CỦA TT20/2021  Thông tư này không áp dụng đối với quản lý chất phóng xạ phát sinh từ hoạt động y tế.  Tần suất báo cáo quản lý CTYT: 01 lần/ năm  Thông tư 20 /2021 quy định về Hồ sơ quản lý chất thải y tế  Hiệu lực thi hành: Bắt đầu từ 10/01/2022 thay thế cho TT58/2015
 • 7. Quy trình quản lý CTYT Thu gom Vận chuyển Trong CSYT Lưu giữ trong csyt Phân loại Vận chuyển ngoài CSYT Tiêu huỷ 1 2 3 4 5 6
 • 8. PHÂN ĐỊNH, PHÂN LOẠI, THU GOM, LƯU GIỮ, GIẢM THIỂU, TÁI CHẾ, BÀN GIAO CHẤT THẢI Y TẾ
 • 9. CT RẮN THÔNG THƯỜNG KHÍ THẢI CT LỎNG KHÔNG NGUY HẠI NƯỚC THẢI YT CT NGUY HẠI KO LÂY NHIỄM CT Y TẾ NGUY HẠI CT LỎNG KO NGUY HẠI Chất thải rắn y tế Chất thải lỏng y tế Khí thải CTTT Tiêu hủy CTTT Tái chế CT NGUY HẠI KO LÂY NHIỄM CT LÂY NHIỄM NGUY HẠI 1 2 3 PHÂN ĐỊNH CHẤT THẢI Y TẾ
 • 10. 1. Lây nhiễm Sắc nhọn www.website.com 1. CHẤT THẢI LÂY NHIỄM NGUY HẠI 3. Lây nhiễm nguy cơ cao 2. Lây nhiễm ko Sắc nhọn 4. Chất thải giải phẫu
 • 11. CT NGUY HẠI KHÔNG LÂY NHIỄM HÓA CHẤT THẢI BỎ DƯỢC PHẨM THẢI BỎ vỏ CHAI, LỌ ĐỰNG HC, THUỐC GÂY ĐỘC TB TB YT VỠ HỎNG CHỨA Hg, Cd; pin, ắc quy,.. DD RỬA PHIM XQ, NƯỚC THẢI TỪ XN.. CTYT KHÁC CÓ TP NGUY HẠI Vượt ngưỡng CTNH HOẶC cảnh báo từ nhà SX
 • 12. CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG Vỏ chai lọ đựng thuốc , HC Ko thuộc nhóm gây độc TB, Ko có cảnh báo NH VỎ LỌ VX (Ko phải loại VX bất hoạt/giảm độc lực Hóa chất thải bỏ Ko có thành phần, TC nguy hại vượt ngưỡng CTNH CT RẮN SH, THÔNG THƯỜNG Bùn thải KO có TC nguy hại CTLN CTSN SAU XỬ KHÔNG LÝ ĐẠT LÂY YC quy chuẩn QG về MT NHIỄM, Ko NH CHẤT THẢI TÁI CHẾ
 • 13. KHÍ THẢI 1. Khí thải phát sinh từ phòng XN tác nhân gây bệnh TN nguy hiểm, lây truyền qua đường KK; 2. Khí thải từ phòng XN an toàn sinh học cấp III trở lên.
 • 14. CHẤT THẢI LỎNG KHÔNG NGUY HẠI CT lỏng không nguy hại bao gồm: Dung dịch thuốc, HC thải bỏ: 1. Không thuộc nhóm gây độc TB; 2. Không có cảnh báo nguy hại từ nhà SX; 3. Không chứa yếu tố nguy hại vượt ngưỡng; 4. Không chứa vi sinh vật gây bệnh.
 • 15. NƯỚC THẢI Y TẾ 1.Nước thải YT gồm nước thải phát sinh từ hoạt động CM trong CSYT. 2.Trường hợp nước thải SH thải chung vào hệ thống thu gom nước thải YT thì được quản lý như nước thải YT.
 • 16. BAO BÌ, DC, THIẾT BỊ LƯU CHỨA CTYT BB (túi)/ DC (thùng, hộp, can) Chống thấm/ chống rò rỉ Kích thước phù hợp Tên/ biểu tượng theo QĐ Màu sắc đúng quy định Nắp đóng mở thuận tiện (DC/TB)
 • 17.
 • 18. PHÂN LOẠI – THU GOM 1. CHẤT THẢI LÂY NHIỄM 2. CHẤT THẢI NGUY HẠI KHÔNG LÂY NHIỄM 3. CHẤT THẢI THÔNG THƯỜNG TIÊU HỦY TÁI CHẾ TIÊU HỦY TIÊU HỦY TIÊU HỦY
 • 19. QUY ĐỊNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN Y TẾ (Theo TT 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021) PHÂN LOẠI 1.CHẤT THẢI NGUY HẠI LÂY NHIỄM 2. CHẤT THẢI NGUY HẠI KHÔNG LÂY NHIỄM 3. CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG CHẤT THẢI LN SẮC NHỌN CHẤT THẢI LN KHÔNG SẮC NHỌN CHẤT THẢI NGUY CƠ LÂY NHIỄM CAO CHẤT THẢI GIẢI PHẪU CHẤT THẢI TIÊU HỦY CHẤT THẢI TÁI CHẾ MINH HỌA NỘI DUNG CHẤT THẢI Kim tiêm, đầu nhọn dây truyền, lưỡi dao mổ,.. -Các vật sắc nhọn có dính máu và VSV gây bệnh Găng tay, khẩu trang, bông gạc, sonde hút nhớt, hút dịch, dây truyền dính máu, dịch chứa VSV gây bệnh, -Vỏ lọ văc xin thuộc loại bất hoạt hoặc giảm độc lực. -Mẫu bệnh phẩm, dụng cụ đựng dính mẫu BP thải bỏ từ phòng ATSH cấp II trở lên, -Chất thải phát sinh từ khu vực, khu lấy mẫu XN bệnh TN nhóm A,B Gồm Mô, bộ phận cơ thể, rau thai, tổ chức nạo... Hóa chất thải bỏ, dược phẩm thải bỏ , vỏ chai lọ hoặc hóa chất thuộc nhóm gây độc TB hoặc chứa TP nguy hại, Pin, nhiệt kế thủy ngân, ắc quy, mực Chất thải phát sinh trong hoạt động hàng ngày của BN, NVYT, người nhà BN (trừ khu cách ly) -Chất thải ngoại cảnh( Thức ăn, túi nilon, lá cây..) -Vỏ chai nhựa, thủy tinh, vỏ lon nhôm, vỏ chai truyền dịch... -Giấy báo bìa, vật liệu kim loại không chứa TP nguy hại, lây nhiễm QUY ĐỊNH THU GOM THU GOM VÀO THÙNG/HỘP KHÁNG THỦNG THU GOM VÀO THÙNG LÓT TÚI MÀU VÀNG THU GOM VÀO 02 LẦN TÚI MÀU VÀNG, THU GOM VÀO TÚI/THÙNG MÀU ĐEN THU GOM VÀO TÚI/THÙNG MÀU XANH THU GOM VÀO TÚI/THÙNG MÀU TRẮNG
 • 20. HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI - THU GOM CHẤT THẢI LÂY NHIỄM (Theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021) BAO GỒM:  CT LN sắc nhọn ( thu gom vào thùng kháng thủng )  CTLN không sắc nhọn : Chất thải thấm, dính, chứa máu của cơ thể, chứa VSV gây bệnh; Vỏ lọ vắc xin bất hoạt hoặc giảm động lực thải bỏ.  CT nguy cơ lây nhiễm cao: bệnh phẩm, DC, lọ đựng bệnh phẩm thải bỏ từ phòng XN; Chất thải từ khu vực cách ly.  Chất thải giải phẫu: rau thai, tổ chức nạo, mô, bộ phận cơ thể người thải bỏ. * PHÂN LOẠI VÀO THÙNG CÓ LÓT TÚI MÀU VÀNG. * ĐẬY NẮP SAU KHI BỎ RÁC VÀO THÙNG. HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI - THU GOM CHẤT THẢI Y TẾ THÔNG THƯỜNG (Theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021) BAO GỒM: - Chất thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày của con người, chất thải ngoại cảnh (trừ chất thải sinh hoạt phòng cách ly) - Vỏ chai, lọ đựng thuốc, hóa chất không thuộc nhóm gây độc tế bào, hoặc không có cảnh báo nguy hại. - Chất thải rắn thông thường khác. * PHÂN LOẠI VÀO TÚI/ THÙNG MÀU XANH. * ĐẬY NẮP SAU KHI BỎ RÁC VÀO THÙNG. HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI - THU GOM CHẤT THẢI NGUY HẠI KHÔNG LÂY NHIỄM (Theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021) BAO GỒM:  HC thải bỏ, Dược phẩm thải bỏ có thành phần tính chất nguy hại vượt ngưỡng CTNH hoặc có cảnh báo NH  Vỏ chai, lọ đựng thuốc hoặc HC, các DC dính thuốc hoặc HC thuộc nhóm gây độc TB hoặc có cảnh báo NH.  Thiết bị YT bị vỡ, hỏng, thải bỏ có chứa Hg, cadimi (Cd); pin, ắc quy, mực in,  DD rửa phim X- Quang, nước thải từ thiết bị XN.  Chất thải nguy hại khác. * PHÂN LOẠI VÀO THÙNG CÓ LÓT TÚI MÀU ĐEN * ĐẬY NẮP SAU KHI BỎ RÁC VÀO THÙNG. HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI - THU GOM CHẤT THẢI TÁI CHẾ (Theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021) LOẠI CHẤT THẢI YÊU CẦU - Vật liệu giấy - Vật liệu nhựa - Vật liệu kim loại - Vật liệu thủy tinh - Không thấm, dính, chứa máu của cơ thể, VSV gây bệnh hoặc không có yếu tố nguy hại khác vượt ngưỡng chất thải nguy hại - Không phát sinh từ phòng cách ly, điều trị bệnh truyền nhiễm nhómA,B - Không có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất * PHÂN LOẠI VÀO THÙNG, TÚI MÀU TRẮNG. * ĐẬY NẮP SAU KHI BỎ RÁC VÀO THÙNG. HƯỚNG DẪN PHÂN LoẠI CTRYT TẠI BV
 • 21. THU GOM CHẤT THẢI Y TẾ Quy định luồng và thời điểm thu gom để hạn chế ảnh hưởng DC thu gom đảm bảo kín, không rò rỉ Thu gom từ nơi phát sinh về nơi lưu trữ tạm thời. Trước thu gom buộc kín miệng túi/ đậy nắp kín CTLN Nguy cơ cao phải xử lý sơ bộ ở gần nơi phát sinh để loại bỏ mầm bệnh bằng thiết bị KK CTLN dạng lỏng thu gom vào hệ thống nước thải YT và QL theo quy định Tần suất thu gom: tối thiểu 01 lần/ngày CTLN SN được thu gom tối thiểu là 01 lần/tháng (nếu CTLN <05kg/ngày)
 • 22. THU GOM CHẤT THẢI Y TẾ Thu gom CTLN:  CSYT không có thiết bị KK CT, trước khi thu gom túi đựng CT có nguy cơ lây nhiễm cao phải buộc kín miệng túi và tiếp tục bỏ vào túi đựng CTLN thứ 2, buộc kín miệng túi và bỏ vào thùng thu gom CTLN, bên ngoài thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM CAO”, được thu gom, lưu giữ riêng tại khu lưu giữ CTLN để xử lý hoặc chuyển cho ĐV có chức năng xử lý theo QĐ;
 • 23. THU GOM CHẤT THẢI Y TẾ Thu gom CT rắn TT:  CT rắn TT SD để tái chế và CT rắn TT không SD để tái chế được thu gom riêng. Thu gom CT lỏng không nguy hại:  CT lỏng không nguy hại được thu gom vào hệ thống thu gom nước thải của CSYT và QL theo QĐ về QL nước thải YT. Khí thải:  Phải được xử lý, loại bỏ các VSV gây bệnh trước khi xả ra MT xung quanh.
 • 24. THU GOM NƯỚC THẢI Y TẾ  Hệ thống thu gom nước thải phải kín và thu gom toàn bộ lượng nước thải phát sinh trong CSYT;  Nước thải YT được thu gom và xử lý theo QĐ của PL hiện hành về quản lý nước thải.
 • 25. THỜI GIAN LƯU GIỮ CTYT TẠI CSYT - Bảo quản thường ≤ 02 ngày - Bảo quản lạnh dưới 8oC thời gian ≤ 07 ngày - Với cơ sở có lượng CTLN ≤ 05 kg/ngày thời gian lưu giữ ko quá 03 ngày trong điều kiện bình thường.
 • 26. VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN TRONG CƠ SỞ Y TẾ VẬN CHUYỂN RIÊNG Vận chuyển bằng xe chuyên dụng riêng đối với CTYT nguy hại và CTYTTT ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN - Quy định đường và giờ vận chuyển CT. Tránh qua khu vực chăm sóc NB. - Tránh qua khu vực sạch khác TẦN SUẤT ≥ 01 lần và khi cần YÊU CẦU KHI VẬN CHUYỂN -Buộc kín miệng -Không làm: + Rơi vãi CT, nước thải’ + Phát tán mùi
 • 27. GIẢM THIỂU CHẤT THẢI Y TẾ 1. Mua sắm, lắp đặt, SD vật tư, TB, DC, thuốc, HC và các nguyên, vật liệu phù hợp với nhu cầu SD. 2. Đổi mới thiết bị, QT trong hoạt động CMYT và các BP khác để giảm thiểu phát sinh CTYT. 3. Có biện pháp, lộ trình và TH hạn chế SD sản phẩm nhựa SD một lần, túi ni lông khó phân huỷ nhằm giảm thiểu phát sinh CT nhựa. 4. Phân loại CT nhựa để tái chế hoặc xử lý theo QĐ của PL.
 • 28. CHUYỂN GIAO CHẤT THẢI Y TẾ Trường hợp CSYT không tự xử lý CTYT - CTYT NH phải được chuyển giao cho ĐV có giấy phép phù hợp (giấy phép MT) theo QĐ của PL. - Ghi đầy đủ thông tin vào sổ giao nhận CT theo mẫu - CT rắn thông thường được chuyển giao cho ĐV có chức năng phù hợp để xử lý theo QĐ - ĐV nhận chuyển giao CTYT phải TH vận chuyển theo QĐ, không làm thất thoát CTYT ra ngoài. CTYT phải được xử lý đạt quy chuẩn KT về MT
 • 29. HỒ SƠ QUẢN LÝ CTYT 1. Giấy phép MT và các VB, HS, TL có LQ về MT theo QĐ (đối với CSYT thuộc đối tượng phải xin cấp giấy phép MT). 2. Sổ giao nhận CTYT; chứng từ CT NH (nếu có). 3. Sổ nhật ký vận hành công trình, thiết bị, hệ thống xử lý CTYT (đối với CSYT tự xử lý CT). 4. Các biên bản thanh tra, KT liên quan (nếu có). 5. BC kết quả quản lý CTYT tế định kỳ hằng năm; BC kết quả quan trắc CT định kỳ (nếu có). 6. Các tài liệu LQ khác.
 • 30. SỔ GIAO NHẬN CT LÂY NHIỄM SỔ GIAO NHẬN CT TÁI CHẾ
 • 31. I. Phân loại chất thải y tế Đạt Không đạt Lý do 1 Có bảng hướng dẫn phân loại chất thải theo thông tư 20/2021 TT BYT 2 CTYT được phân loại ngay tại nguồn 3 CT lây nhiễm được phân loại đúng quy định 4 CT nguy hại không lây nhiễm được phân loại đúng quy định 5 CT thông thường được phân loại đúng quy định - Chất thải sinh hoạt - Chất thải tái chế II. Thu gom chất thải y tế Chất thải thu gom đúng quy định ( túi thu gom không quá đầy, buộc chặt miệng túi, ghi tên Khoa thu gom, ngày thu gom, người thu gom) III. Phương tiện thu gom, vận chuyển 1 Xe vận chuyển chất thải lây nhiễm và chấ tthải thông thường riêng biệt 2 Thùng đựng chất thải, xe vận chuyển CTYT được vệ sinh sạchsẽ, vận chuyển đúng đường quy định IV. NV mang PTPH CN đúng quy định khi thu gom , vận chuyển chất thải.Vệ sinh tay sau khi tháo bỏ PTPHCN LÃNH ĐẠO KHOA NGƯỜI GIÁM SÁT BẢNG KiỂM TRA GS THỰC HÀNH PHÂN LoẠI – THU GOM – VC CTYT
 • 32. T T Nội dung kiểm tra Đạt Không đạt Lý do khôngđạt 1 Có Nội quy – Quy trình vận hành trạm XLCT 2 Có bảng phân công nhân viên trực trạm. 3 Nhân viên trực trạm có mặt 24/24 4 NV mang PTPH CN đúng quy định khi vận hành trạm XLCT 5 Phòng vận hành máy: tường , trần, nền...sạch sẽ , không ẩm mốc, bong tróc.. 6 Trạm XLNT sạch sẽ, thực hiện tốt 5s 7 Có sổ nhật ký vận hành , ghi chép đầy đủ theo quy định 8 Hóa chất XLNT được bảo quản đúng quy định 9 Có Đồng hồ đo lượng nước đầu ra hoạt động 24/24 Tổng cộng BẢNG KiỂM TRA –GS XỬ LÝ CHẤT THẢI LỎNG BV
 • 33. TRÁCH NHIỆM THI HÀNH 3. Các CSYT - Thực hiện QL CTYT theo QĐ; - Phân công LĐ phụ trách công tác QL CTYT; bố trí CB chuyên trách QL CTYT; giao NV cho khoa / phòng phụ trách công tác QL CTYT; - Bố trí người hoặc phối hợp với ĐV bên ngoài để TH việc vận hành công trình, TB, hệ thống xử lý CTYT phù hợp với YC NV (đối với cơ sở y tế tự xử lý CT); - XD KH QL CTYT/tích hợp trong KH hoạt động chung hằng năm của CSYT; bố trí KP để thực hiện việc QL CTYT; - Thực hiện việc xác định các loại CT phát sinh từ HĐ của CSYT để áp dụng biện pháp QL phù hợp theo QĐ; - Thực hiện yêu cầu về KH, biện pháp, trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố MT do CT theo QĐ của PL; - Tổ chức đào tạo, tập huấn , truyền thông, phổ biến cho VC-NLĐ và các đối tượng có LQ các QĐ về QL CTYT; - BC kết quả QL CTYT theo QĐ.
 • 34. MỘT SỐ TÌNH HUỐNG 1 3 4 5 6 7 1 8 2