SlideShare a Scribd company logo
Catalunya
> Òrgan d’expressió de les CGT de Catalunya i de Balears · 8a. època · Abril 2012 · núm. 138 · 0,50 euros · www.cgtcatalunya.cat
  La nostra és
  força creixent
Dipòsit legal: B 36.887-1992
> Òrgan d’expressió de les CGT de Balears i Catalunya · núm. 138 · Abril 2012  0,50 euros · www.cgtbalears.org · www.cgtcatalunya.cat
 La nostra és
força creixent
Dipòsit Legal: PM 1.177-2005
EDITORIAL LA TRAMUNTANA DINAMITA DE CERVELL ENTREVISTA
                                   Editorial
> ON ENS TROBEM?
CONFEDERACIÓ GENERAL DEL
TREBALL (CGT) DE LES ILLES
BALEARS
Camí de Son Rapinya, s/n - Centre
“Los Almendros”, 2n 07013 Palma de
Mallorca
Tel. 971 791 447 -Fax. 971 783 016 -
lesilles@cgtbalears.org
                     Que no s’aturi la
Delegació Menorca
Plaça de la Llibertat, 5 07760
Ciutadella
Tel. 971 386 670 -Tel. 666 087 592
menorca@cgt-balears.org
                     lluita
SECRETARIAT PERMANENT
DEL COMITÈ CONFEDERAL DE LA
CGT DE CATALUNYA
Via Laietana, 18, 9è - 08003
Barcelona -
spccc@cgt.es Tel. 933103362. Fax
933107110

FEDERACIONS SECTORIALS
• Federació Metal·lúrgica de
Catalunya (FEMEC)
• Federació de Banca, Borsa,
Estalvi i Entitats de Crèdit
                     L  a CGT va convocar Vaga General el
                       29M contra la Reforma Laboral i el
                     Pacte Social, deixant clar que l’objectiu
                                               volupades per
                                               les diferents Ad-
                                               ministracions de
• Federació Catalana d’Indústries
Químiques (FECIQ)             de CGT no és negociar la reforma laboral      l’Estat espanyol,
• Federació de Sanitat          sinó derogar-la juntament amb la resta       una crida per a
• Federació d’Ensenyament de
Catalunya (FEC)              de mesures econòmiques i antisocials        defensar la nos-
• Federació d’Administració        que agredeixen directament a la classe       tra dignitat i els
Pública (FAPC)
                     treballadora. Una vaga general, combi-       drets laborals i
Via Laietana 18, 9è - 08003 Bcn
Tel. 933103362. Fax 933107110       nada amb una vaga de consum, que va         socials que ens
                     suposar un èxit de seguiment i un èxit de      estan    robant
FEDERACIONS COMARCALS
                     participació en unes manifestacions mul-      amb la Reforma
Anoia                   titudinàries com feia anys que no es veia,     Laboral, el Pacte
Carrer Clavells 11 - 08700 Igualada
Tel./fax 938042985 · cgtanoia@yahoo.es  un fet que mostra que poc a poc alguna       Social i la resta
Baix Camp/Priorat
                     cosa es va movent i que la crispació crei-     de lleis antiso-
Raval de Sta. Anna 13, 2n, 43201 Reus   xent es va traduint en mobilització.        cials que el go-
baixc-p@cgtcatalunya.cat
Tel. 977340883. Fax 977128041       Un 29M en que la CGT va presentar          vern i la patronal
Baix Llobregat
                     la seva pròpia convocatòria de Vaga,        estan decretant.
Cra. Esplugues, 46 - 08940 Cornellà -   absolutament diferenciada, amb actes,        Considerem in-
cgtbaixll@cgtcatalunya.cat
Tel. 933779163. Fax 933777551       mítings i manifestacions pròpies, buscant      acceptable    la
Comerç, 5. 08840 Viladecans
                     el màxim d’unitat i confluència amb altres     nova Reforma
cgt.viladecans@yahoo.es          organitzacions sindicals i moviments so-      Laboral i el pla
Tel./fax 93 659 08 14
                     cials contraris al pacte social i que perse-    d’ajust per reduir
Baix Penedès
Nord, 11-13, 3r, 43700 El Vendrell
                     gueixen la defensa dels drets de la classe     el dèficit que el                  social i productiu.                  en que que hem d’aconseguir mobilitzar
Tel. i fax 977660932           treballadora, la justícia social i la llibertat.  govern de Mariano Rajoy està imposant        Per tant, per a CGT, el 29M és el punt        el màxim de gent i ocupar de nou els
cgt.baix.penedes@gmail.com
                     Una vaga amb una crida conjunta amb         a les persones treballadores i classes        de partida d’una mobilització continuada       carrers. I el 12 de maig, amb motiu del
Barcelonès Nord
Alfons XII, 109. 08912 Badalona
                     la CNT i SO, i amb la intenció de seguir      populars. Suposen un atac frontal contra       que inevitablement comportarà noves          primer aniversari del 15M, nova jornada
cgt_bn@yahoo.es, tel. i fax 933831803   treballant per la convocatòria d’una Vaga      els drets laborals i socials de tota la po-     lluites i la convocatòria d’una altra Vaga      internacional de mobilitzacions “Unides
Garraf-Penedès              General Europea, coordinant-se amb tot       blació, per la qual cosa, sobre la base de      General. En les properes setmanes te-         per a un canvi global”.
Lepant, 23, baixos. 08800 Vilanova i la
Geltrú - cgtvng@cgtcatalunya.cat
                     el sindicalisme de classe i alternatiu a ni-    la nostra dignitat i en defensa de la justí-     nim una jornada com és el 1r de Maig,         Primavera calenta, construint futur...
Tel. i fax 938934261           vell europeu. L’atac del capitalisme és el     cia social, hem de lluitar contra aquestes
Maresme                  mateix en tots els països, aixafats per les     mesures.
Unió 38 baixos, 08302 Mataró -
maresme.cgt@gmail.com
                     polítiques liberals i mesures d’austeritat,     Exigim la retirada de les polítiques, lleis      Nota: L’autor del dibuix de la portada del Catalunya-Papers
Tel. i fax 937909034           per això cal coordinar-se a través de la      i actuacions del capital que fomenten         núm. 137 és Josep M. Cazares.
Vallès Oriental              xarxa europea del sindicalisme alterna-       l’atur, la retallada de drets col•lectius i
Francesc Macià, 51 08100 Mollet -
cgt_mollet@hotmail.com
                     tiu i de base per preparar una resposta       individuals, la precarietat i l’explotació de
Tel. 935931545. Fax 935793173       comuna, que pugui unir els treballadors
                     a nivell internacional i així lluitar per un
                                               la classe treballadora i que impedeixen
                                               un repartiment just del treball, la riquesa i
                                                                           Agurrelj
FEDERACIONS INTERCOMARCALS
                     model de societat basat en els béns co-       el benestar. Exigim l’aplicació immediata
Girona
Av. Sant Narcís 28, ent. 2a 17005     muns, en els serveis públics de qualitat,      de mesures concretes que acabin amb
Girona
cgt_gir@cgtcatalunya.cat
                     en unes pensions dignes i en un treball       l’atur, la precarietat, la temporalitat i si-
Tel. 972231034. Fax 972231219       estable per a tots.                 nistralitat laboral.
Ponent                  La CGT seguim cridant a la lluita de to-      La Vaga General del 29 de març ha estat
Av. Catalunya, 2, 8è 25002 Lleida -
lleida@cgtcatalunya.cat
                     tes i tots els que aquí vivim i treballem,     una data molt important que haurà de
Tel. 973275357. Fax 973271630       a la classe treballadora amb o sense        tenir continuïtat amb la convocatòria de
Camp de Tarragona             ocupació, als moviments socials, als        futures mobilitzacions fins a aconseguir
Rambla Nova, 97, 2n 1a - 43001
Tarragona
                     col•lectius desfavorits i precaritzats, a      els objectius esmentats. L’èxit de la vaga
cgttarragona@cgtcatalunya.cat       les assemblees populars i de barris, jo-      ha d’utilitzar-se per exigir la derogació
Tel. 977242580 i fax 977241528
                     ventut, estudiants, pensionistes, desno-      total de la Reforma Laboral, no per a la
FEDERACIONS LOCALS            nades, migrants, exclosos… una crida        seva negociació, així com també per im-
Barcelona                 a tota la població per a secundar les        pedir les retallades socials que atempten
Via Laietana, 18, 9è - 08003 Barcelona  mobilitzacions durant aquesta primavera,      directament contra els drets de la majo-
flbcn@cgtbarcelona.org
Tel. 933103362. Fax 933107080       una crida a manifestar un rebuig radical      ria. Al mateix temps implica establir les
Berga                   de la política econòmica i social desen-      bases per a l’exigència d’un nou model
Balç 4, 08600
sad@cgtberga.org Tel. 938216747
Manresa
Circumval·lació 77, 2n - 08240       Edició del Col·lectiu La Tramuntana: Joan Rosich, Pau Juvillà, Joan Anton T, Jose Cabrejas, Mireia
Manresa
manre@cgtcatalunya.cat           Bordonada, Dídac Salau, Josep Estivilli, Xavi Roijals, Jordi Martí, Josep Torres, Txema Bofill, Paco
Tel. 938747260. Fax 938747559       Martín, Moisès Rial i Laura Rosich. Col·laboradors: Pepe Berlanga, Vicent Martínez, Toni Álvarez,                 “La meva llibertat, per alguns dels qui
Rubí
                      Pep Cara, Ferran Aisa, Miquel-Dídac Piñero, Jaume Fortuño, Carlús Jové, Agurrelj, Joan Canyelles                 m’envoltaven havia de ser, en particular,
Colom, 3-5, 08191 Rubí, flcgt_rubi@    Amengual, Emili Cortavitarte, L’amo en Pep des Vivero i les federacions i seccions sindicals de                 la llibertat sexual. La llibertat sexual amb
hotmail.com Tel. i fax 93 588 17 96    CGT. Tirada: 13.000 exemplars. Redacció i subscripcions a Catalunya: Raval Sta. Anna, 13, 2n.
                                                                                       ells, pel que, en negar-m’hi deixaven de
                      43201 Reus. Tel. (dimecres tarda) 977340883. Col·laboracions: catalunyacgt@cgtcatalunya.cat,
Sabadell
                      com-cgt-cat@cgtcatalunya.cat Redacció i subscripció a Balears: Camí Son Rapinya s/n, Centre                      considerar-me una dona lliure!”
Rosellò 10, 08207 Sabadell -
cgtsabadell@hotmail.com Tel. i fax 93   Los Almendros 2n, 07013 Palma. Tel. 971791447. Col·laboracions: comunicacio@cgt-balears.org
745 01 97
                      Web revista: www.revistacatalunya.cat.                                                     “Entre el sol i la tempesta”
Terrassa                  No compartim necessàriament les opinions signades de col·laboradores i col·laboradors.                              de Sara Belenguer
Ramon Llull, 130-136, 08224 Terrassa -
cgtterrassafl@gmail.com          Drets dels subscriptors:
Tel. 93 788 79 47. Fax 93 789 45 04    D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal la CGT informa: a) Les dades personals, nom i adreça dels subscriptors i subscriptores són incor-
                     porades a un fitxer automatitzat degudament notificat davant l’Agència de Protecció de Dades, el titulars respectius dels quals són el Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya
Castellar del Vallès
Pedrissos, 9 bis, 08211 Castellar del   i la Secretaria de Comunicació de la CGT de les Balears i la seva única finalitat és l’enviament d’aquesta publicació. b) Aquesta base de dades està sotmesa a les mesures de seguretat
Vallès                  necessàries per tal de garantir la seguretat i confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal. c) Tot/a subscriptor/a podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació,
cgt.castellar-v@terra.es,         cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals mitjançant comunicació remesa al Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya, al correu electrònic s-org@cgtca-
Tel./fax 93 714 21 21           talunya.cat o bé a Via Laietana 18, 9è de Barcelona; i a la Secretaria de Comunicació de la CGT de les Balears a Camí Son Rapinya s/n, Centre Los Almendros 2n, 07013 Palma. Tel.
                     971 791 447. comunicacio@cgt-balears.org
Sallent
Clos, 5, 08650 Sallent                      Tots els continguts d’aquesta revista estan sota una llicència “Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya”
sallent@cgtcatalunya.cat                     Sou lliure de: copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra amb les condicions següents:
Tel. 93 837 07 24. Fax 93 820 63 61               - Reconeixement. Heu de reconèixer els crèdits de l’obra de la manera especificada per l’autor o el llicenciador.
                                 - No comercial. No podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials.
Sort                               - Sense obres derivades. No podeu alterar, transformar o generar una obra derivada d’aquesta obra.
Pl. Major 5, 25560, Sort
pilumcgt@gmail.com                          Quan reutilitzeu o distribuïu l’obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l’obra. Alguna d’aquestes condicions pot no aplicar-se si obteniu el permís del
                                 titular dels drets d’autor. Els drets derivats d’usos legítims o altres limitacions reconegudes per llei no queden afectats per l’anterior.
                                   Més informació a http://cat.creativecommons.org/

2                                                                                                                  Maig de 2010
REPORTATGE                                                            La crisi que ens
                     Les contrareformes, les retallades i totes les                                          afecta a tothom
                     noves regulacions tindran uns efectes que no ens                                         té nom de dona
                     beneficiaran, ni com a treballadores, ni com a dones.
 La contrareforma
 laboral des d’una
perspectiva de gènere
Aprofiten la crisi per fer involucions en les normatives que afectaran en major
mesura a les dones

 Blanca Rivas, Secretaria                                                                        Xifres com que la taxa d’ocupació
 Jurídica CGT Catalunya                                                                         de les dones a l’estat espanyol és
                                                                                     11’6 punts inferior a la dels homes
                                                                                     o que el 95’8% de la població inacti-
                                                                                     va en l’estat espanyol són dones. El
Per posar-nos en                                                                             motiu principal pel qual no busquen
antecedents                                                                               feina és perquè han de tenir cura
                                                                                     dels seus fills, filles, persones adul-
El que es feia fins abans de la refor-                                                                  tes malaltes, discapacitades o d’edat
ma del 2012 era millor? Doncs la                                                                     avançada.
resposta és no. Està clar que no hem                                                                   A la contrareforma laboral del 2012
defensat ni defensarem les línies                                                                    aquestes xifres li importen ben poc.
ideològiques de les legislacions que                                                                   No és una prioritat fer quelcom per
pretenien protegir els drets de les    ven als empresaris, que si després    les llacunes de cotització que es co-   ball que s’entendria contemplat dins    acabar amb aquesta situació. Però,
dones i afavorir la seva incorporació   volien, beneficiarien o no a les do-   briran 2 anys amb la base mínima i     de l’Estatut dels i les Treballadores.   fins i tot, podríem afirmar que la
al món laboral. Aquestes legisla-     nes. És a dir, les contractarien o no  la resta amb el 50% de la base míni-    És a dir, a aquell treball a les ordre   idea és a la inversa. Sembla ser que
cions acostumen a fer més laxes les    amb més freqüència no per les seves   ma o l’augment del període de càlcul    d’altri (conegut com per compte      es vulgui o el retorn de la dona a la
obligacions dels i les empresàries i,   capacitats sinó pels beneficis fiscals  per la jubilació. Totes elles provoca-   d’altri) i pel que és percep un salari.  llar o complicar més la situació a qui
per tant, no posen en l’eix central la  i laborals que els hi podia comportar.  ran reducció de les dones que poden    Així, que no parlarem, de tot el tre-   intenta compaginar feina i vida per-
problemàtica de l’ocupació femeni-    Posteriorment, també es va dur a ter-  accedir a la prestació contributiva i   ball que existeix dins de l’economia    sonal o familiar.
na.                    me una reforma del sistema públic    una reducció de la seva quantia.      informal, que està ocupat majori-     Anirem desglossant així, algunes de
Si fem una mica de memòria, aquest    de prestacions, bàsicament de les    Tot això, ja feia que la crisi que ens   tàriament per dones, sense cap dret,    les previsions legals de la reforma
fet ja el vam tractar en un article    pensions de jubilació. En aquestes    afecta a totes pogués tenir nom de     sense cap regulació i on es produei-    que creiem que poden portar a re-
d’aquesta mateixa revista després     modificacions també vam poder fer    dona. Però és que les coses cada cop    xen més abusos (per exemple: cura     trocedir, i molt, en el temps.
de l’aprovació la contrareforma la-    un anàlisi en clau de gènere i vam    van a pitjor.               de persones, neteja d’habitatges par-
boral feta pel Govern del PSOE el     considerar que les modificacions                          ticulars, prostitució,...). Ni tampoc   Els canvis en la
setembre de 2010.
En aquest text legal, en la seva ex-
                     eren perjudicials per a totes les tre-  Una crisi que sempre            tot aquell treball reproductiu, que
                                                                                     contractació
                     balladores però encara més per les                         fan majoritàriament dones, que no té
posició de motius, considerava com    dones.                  paguem les mateixes            salari, ni horari, ni drets,... i de fet
                                                                                     La creació del nou contracte per a
una de les problemàtiques del mer-    Les dones majoritàriament tenen sa-   … i les dones encara            no es considerant ni tan sols com a
                                                                                     emprenedors. És un contracte consi-
cat laboral de l’estat espanyol, la
discriminació en les possibilitats
                     laris més baixos, vides laborals amb   més                    treball.
                                                                                     derat indefinit però que té un any de
                     constans interrupcions per la cura de                        Així, i centrant-nos en el marc de les
d’ocupació de determinats sectors                                                                    període de prova. En podran fer ús
                     familiars i contractes parcials. Això  Els moments de crisis són moments     relacions laborals, les reformes i les
de població. Entre aquests hi eren                                                                    les empreses de menys de 50 treba-
                     fa, que siguin menys les que arriben   de canvis. La paradoxa d’aquesta      lleis anteriors parlaven d’evitar les
les dones, i també les joves i majors                                                                  lladores. Aquest contracte afectarà
                     a percebre una prestació contribu-    frase és que el canvi, que hauria de    xifres negatives d’ocupació i preca-
de 45 anys quan, a més, eren dones.                                                                   més a les dones, doncs aquest tipus
                     tiva i quan ho fan aquestes són en    ser entès en sentit positiu, sembla ser  rietat femenina.
Així, la reforma va fer tot un seguit                                                                  d’empreses tenen més alt percentat-
                     menor quantia.              que no és ben bé el que estem vivint    Xifres com que les dones, segons
d’articles que pretenien acabar amb                                                                   ge d’ocupació femenina. El contrac-
                     Així, l’acord per la reforma de les   actualment.                l’Enquesta de l’Estructura Salarial
aquesta “problemàtica”.                                                                         te permetrà l’acomiadament sense
                     pensions, va preveure mesures ten-    Des del 2008 sempre som les ma-      de l’any 2009, perceben de mitja-
Entre elles, les quals esmentarem                                                                    avís ni indemnització. Per això con-
                     dents a millorar les prestacions     teixes les que estem pagant els plats   na el 78% del salari dels homes.
doncs ja vam entrar a fons en el seu                                                                   siderem que, en el fons, més que un
                     en les dones, com l’ampliació del    trencats, les treballadores i les ciu-   Fet que comporta que una dona ha
moment, es preveien tot un seguit                                                                    contracte indefinit és un contracte
                     còmput de la interrupció de la vida   tadanes, però semblar ser, que quan    de treballar més de 3 mesos més
de bonificacions en les quotes a la                                                                   temporal més.
                     laboral per naixement o adopció o    aquestes són dones, amb les refor-     per guanyar el mateix salari que un
Seguretat Social abonada pels em-                                                                    La permissivitat de realitzar hores
presaris quan contractessin dones     l’ampliació del període de cotitza-   mes d’aquest passat mes de febrer,     home. És cert, que sembla que amb
                     ció per excedència de 2 a 3 anys.                          la crisis aquesta diferència ha dismi-   extres en el contracte a temps par-
o l’ampliació de supòsits de casos                         ho pagaran molt més.
                     Mesures que, com ja vam expo-                            nuït però per l’empitjorament de les    cial. Això permetrà que sense cap
en que es podia dur a terme la con-                        La contrareforma laboral del febrer
                     sar, afavoreixen el manteniment de                         condicions salarials de tota la pobla-   tipus d’avis previ es puguin realit-
tractació a través del contracte pel                        del 2012, aprovada pel Govern del
                     l’estructura patriarcal, en el sentit                        ció, no per una millora dels salaris    zar hores extraordinàries quan una
foment de la contractació indefinida                        PP, i recolzada pel Govern de la Ge-
                     que fomenten que siguin les dones    neralitat de Catalunya, capgira les re-  que perceben les dones.          persona està contractada a temps
(amb una reducció de la indemnitza-
                     qui més les utilitzen i, per tant, qui  lacions laborals tal i com s’entenien   Xifres com que el treball a temps     parcial. Cal tenir en compte, que un
ció a 33 dies i 24 mensualitats) si es
feia amb dones o l’inici de la modifi-  seguiran fent-se càrrec de tot allò   a l’estat espanyol. Dóna un tomb ra-    parcial està ocupat, en un 76% per     contracte a temps parcial vol dir del
cació dels contractes temporals pro-   que passa un cop tancada la porta de   dical, és a dir, des de l’arrel i ja res  dones, degut a que són les que majo-    1 al 99% de la jornada complerta.
curant un augment de les indemnit-    casa.                  tornarà a ser com abans si nosaltres    ritàriament “concilien” la vida labo-   Això permetrà una jornada establer-
zacions, encara que ridícul, i l’inici,  En contraposició, moltes de les me-   no ho impedim.               ral amb la familiar. Aquest fet fa que   ta de forma unilaterial i diària per
també, de les facilitats pel canvi de   sures que preveia i que ja s’apliquen,  Aquest tomb també afecta a les línies   no treballin jornades completes que    l’empresària. Tothom sap com es fan
les condicions laborals, coneguda     encara que gradualment, són nefas-    d’actuació que s’han traçat, i que an-   els dificultarien complir amb totes    servir en realitat les hores extraor-
com a flexibilitat interna, per evitar  tes per les prestacions de les dones   teriorment hem descrit, per trencar    les conegudes com a càrregues fa-     dinàries. I amb el 76% de les dones
els acomiadaments.            i la seva qualitat de vida durant la   amb la discriminació al mercat labo-    miliars (el mateix nom ja indica com    contractades a temps parcial aquest
Totes aquestes mesures, ja vam      vellesa. Algunes són l’augment de    ral. Evidentment, cal deixar clar, que   són vistes aquestes tasques impres-    fet implica dificultar el manteniment
apuntar en el seu moment, que lluny    l’edat ordinària de jubilació i dels   quan parlem de mercat laboral ens     cindibles per la supervivència de la    del lloc de treball amb les responsa-
de beneficiar a les dones, beneficia-   coeficients reductors, la reducció de  referim, en aquest cas, només al tre-   societat).                 bilitats diàries.

Abril de 2012                                                                                                 3
REPORTATGE
                                                                      laboral després de la ma-   que totes aquestes mesures passin
                                                                      ternitat.           a ser d’insuficients i ineficaces a
                                                                      No defensarem ara que     inexistents.
                                                                      es torni a bonificar però   Aquestes són només algunes de les
                                                                      si pensem que és un      conclusions que es poden extreure
                                                                      exemple de que la refor-   de les modificacions que fa la refor-
                                                                      ma laboral vol un retro-   ma laboral.
                                                                      cès per les dones en el    El que realment passarà, però, està
                                                                      món del treball.       per veure. Possem en dubte que el
                                                                                     RDL tinguin la intenció de fer que
                                                                      La              davant les adversitat homes i dones
                                                                                     s’incorporin d’una mateixa manera
                                                                      privatització         al mercat laboral i comparteixin per
                                                                      dels Serveis         igual aquelles tasques que formen
                                                                      d’Ocupació          part de la cura i de la vida quotidia-
                                                                                     na. Això requereix d’un canvi molt
                                                                       La permissió de les Em-   més profund que no es troba en les
                                                                       preses de Treball Tem-    relacions laborals sinó en el si del
                                                                       poral d’actuar com a     sistema, un sistema clarament pa-
                                                                       Agències de Col·locació   triarcal.
                                                                       de forma remunerada.
                                                                       Aquest canvi, a part de   Les retallades
                                                                       ser una privatització en-
                                                                       coberta, farà que les per-  Però amb la reforma no s’acaba tot:
                                                                       sones en situació d’atur   les retallades també ens afecten de
                                                                       siguin un objecte més de   manera greu.
                                                                       mercaderia. Un nou pro-   Totes les retallades implementades,
                                                                       ducte d’unes velles em-   tant pel Govern espanyol com pel
                                                                       preses. Això, si més no,   de la Generalitat, són un punt més
                     legals de les que               discriminació de l’ocupació de do-
                                                                situarà a les parades de més difícil   de discriminació vers les ciutadanes
Els canvis en la             majoritàriament fan
                                            nes al mercat laboral eren les boni-
                                                                ocupació entre les menys interes-     i vers les dones.
                                            ficacions. Aquestes les vam criticar
relació laboral             ús les dones                 per diferents motius. Considerem
                                                                sants pels nou negoci. I les dones,    Així, el sector públic, per les seves
acordada o la                                                          com ja sabem, som un d’aquests      característiques, més possibilitats
                                            que existeixen tantes bonificacions
                     En trobem també amb un permís                             col·lectius.               d’estabilitat i flexibilitat, i per les
flexibilitat interna                                  que en realitat no comportaven la
                                                                Però és que, a més, si els Serveis    tasques que cobreix, com sanitat o
                     per lactància més rígid. La modifi-      contractació de més dones sinó la
                     cació és que el permís de lactància                          d’Ocupació Públics estaven obli-     educació, està ocupat en un 80%
D’una banda es fa desapareixer el                           reducció de les despeses empresa-
                     pugui ser fet per homes també. Una                           gats a respectar uns paràmetres      per dones. Això està fent que les re-
concepte de categoria professional.                          rials, i perquè més enllà d’afavorir
                     mesura que podria semblar positiva                           de no discriminació i d’igualtat     tallades afectin més la destrucció de
Així, abans, hi havia un grup profes-                         o no la contractació suposaven una
                     en el fons és restrictiva. Només pot                          en l’ocupació, això desapareixerà.    llocs de treball femenins.
sional i dins d’ell diverses catego-                          reducció dels ingressos de la Se-
                     utilitzar-se per un dels membres de la                         Com es faran complir a una empresa    Si això se li suma la desaparició
ries. Això farà que en el nostre lloc                         guretat Social que pot ser la gran
                     parella, no pels dos. El fet que el per-                        privada que busca el màxim bene-     d’alguns serveis, dins l’àmbit social,
de treball puguem desenvolupar, de                           excusa per a futures reduccions de
                     mís no es pugui repartir entre els dos                         fici?.                  i de les subvencions a serveis cap a
manera natural, diferents tasques,                           prestacions.
                     membres, a la seva lluire voluntat,                                               la comunitat, la situació no millora.
tant d’inferior com de superior ca-                          Doncs bé, algunes de les bonifica-
tegoria, pel mateix salari. Aquest
                     dificulta la possibilitat de distribució   cions s’han tret, però no moltes.    Els canvis en els             Desapareixen així tot un seguit de
                     de la cura de les filles d’una manera                                              treball i, tot això, recau de nou en la
fet, per algunes expertes, es consi-
                     més equitativa. A més, es preveu que
                                            Entre elles, la que s’ha suprimit és   Convenis                 part femenina de les famílies o en els
dera que dificultarà la identificació                         la bonificació de maternitat. Aques-
                     el Conveni Col·lectiu pugui marcar                                                treballs de dones sense cap tipus de
de les causes de segregació vertical                          ta comportava una deducció de 100    Els Convenis Col·lectius són els
                     les hores concretes en les que s’ha de                                              dret ni regulació.
per raó de gènere en les empreses                           euros al mes per les empreses que    que preveuen mesures contra les
                     gaudir del permís tenint en compte                                                Un exemple que s’està utilitzant és
i, per tant, impedirà la previsió de                          contractessin treballadores que es    discriminació a les dones, tenen
                     les “necessitat productives i organit-                                              l’aturada en l’apliació de la Llei de
mecanismes per a la seva correcció.                          reincorporaven al mercat laboral     articles de discriminació positiva
                     zatives de les empreses”. És a dir, in-                                             la Dependència. Això és doblement
També hi ha canvis en la mobilitat                           entre els 2 anys següents a la seva   i la previsió d’elaboració de Plans
                     vertint la idea pel que hauria d’estar                                              greu per les dones. Ja que moltes
geogràfica. Un terme que implica                            maternitat. Volia ser un incentiu a la  d’Igualtat. La reforma trasllada la
                     pensat. El permís de lactància, com                                               d’elles podien fer la mateixa feina
el canvi de centre de treball i que,                          reincorporació de les dones al món    negociació a l’empresa i això farà
                     el seu nom indica, és per poder alle-                                              que feien com a mínim tenint dret
pot comportar, un canvi del lloc de   tar el fill o filla i de res serveix si qui                                           a una remuneració. Es diu que entre
residència. En aquesta es suprimeix   marca l’horari és l’empresària i no les                                             2009 i 2010 es van crear 165.000
de l’article la garantia del dret de   necessitats de l’infant.                                                     llocs de treball directes amb aquesta
permanència de les persones amb     També hi ha canvis en la reducció                                                llei. Llocs de treball que ja existien
càrregues familiars. Ara el dret de   de jornada. La llei estableix que la                                               però que no eren reconeguts com a
permanència serà només pels i les    reducció de jornada, que pot ser de                                               tals. I d’altra banda, perquè això farà
delegades sindicals. Això dificulta   la meitat a una vuitena part de la                                                que aquestes dones hagin de seguir
més la situació de les famílies i de   jornada ordinària, sigui diària. Això                                              cuidant dels seus familiars sense re-
les dones. No voler canviar de cen-   comporta unes circumstàncies simi-                                                coneixement ni remuneració o que
tre de treball comportarà la rescis-   lars a l’anteriorment expressat pel                                               les que havien contractat algú per
sió del contracte a 20 dies per any   permís de lactància. Dificultarà la                                               fer-ho, i així havien accedit al món
treballat amb 12 mensualitats.      distribució de la reducció de jornada                                              laboral, ho hagin de deixar de fer.
Els altres canvis però també són     per cura de filles menors de 8 anys en
greus. La facilitat en els canvis    funció de les necessitats concretes de
de jornada, de torns, d’horaris, de   cada treballadores. El 96’8% de les                                               Com a conclusió
quantia salarial, de les funcions,    treballadores que treballen a temps
… precaritzen de manera greu les     parcial per cura de menors o fami-                                                No estem aquí per defensar cap de
nostres condicions laborals. Aques-   liars a càrrec són dones. Aquest fet                                               les mesures que hem exposat ni,
tes decisions estan sotmeses a la    es reconegut pel Ministeri de Treball                                              com ja hem dit, compartim la seva
voluntat unilateral de l’empresària   que adment, que la reforma limita el                                               línia ideològica, però si volem aler-
i faran que ens haguem d’adaptar a    marge per la jornada reduïda per cura                                              tar que totes elles, i sobretot les da-
la productivitat, al mercat o, fins i  de menors, ja que a partir d’ara la re-                                             rreres, són un greu atac a tots els
tot, als seus “capricis”. Essent les   ducció serà diària, sinó es pacta el                                               drets adquirits i lluitats. Uns drets
dones, majoritàriament, les que se-   contrari.                                                            que eren mínims, però que com a
gueixen conciliant els dos móns la                                                                    mínim éren.Les contrareformes, les
                                                                                     retallades i totes les noves regula-
“flexibilitat” comportarà, de ben se-  I fins i tot canvis                                                       cions tindran uns efectes que encara
gur, una expulsió de moltes dones,    en les línies                                                          no podem valorar però que de ben
mares, … del món laboral o la presa
d’unes decisions concretes per qui    ideològiques                                                           segur que no ens beneficiaran. No
                                                                                     ens beneficiaran ni com a treballado-
tingui en el seu principal objectiu el  d’anteriors lleis                                                        res, ni com a dones. Cal fer tot el que
seu lloc de treball.                                                                           estigui a les nostres mans per dir que
                     Ja vam parlar en el seu moment, i                                                no acceptem que precaritzin més les
Els canvis en              també ho hem fet en el breu repàs                                                nostres vides. Que no volem ser es-
                     al principi d’aquest article, que una
previsions                de les grans línies per acabar amb la
                                                                                     claves ni de l’amo, ni de l’home ni
                                                                                     del sistema.

4                                                                                                Abril de 2012
REPORTATGE

          Una nova oportunitat
         perduda en la nova llei
         d’empleades de la llar
                      indemnitzacions que van de 20 a      Amb l’entrada en vigor
 Àlex Tisminetszky, advocat
    laboralista del
                      33/45 dies), entre molts d’altres exem-  de la llei de la reforma
   Col·lectiu Ronda           ples. Per tant, i a pesar d’haver-se do-  laboral les empleades
                      nat una poques millores, la empleades   de la llar no han des-
                      de la llar continuaran sent una immo-   aparegut les principals
                      ral “excepció” dins el mercat laboral.   diferències en les condi-
L  es empleades de la llar porten a
   les seves esquenes massa injus-
tícia. Dones (94%), pobres i majo-     Finalitats de la norma
                                            cions de treball d’aquest
                                            col•lectiu respecte a la
                                            resta de treballadors.
ritàriament immigrants (61%), són
                      La pregunta és evident, si no hi ha una  Les diferències enca-
alguns dels estigmes socials que ex-
                      millora, perquè ho han reformat. Di-    ra són més grans en la
pliquen la precarietat absoluta dels
                      gueu-me desconfiat, però tot sembla    pràctica real d’aquest
seus contractes laborals, on la legalitat
                      apuntar a que simplement el govern     ram, oblidat de cap con-
permet tot tipus d’abusos, des de no
                      ha volgut controlar més un règim de    trol de la Inspecció de
gaudir ni de l’atur, pensions més bai-
                      la Seguretat Social “especial”, profun-  Treball o altre organis-
xes o els acomiadaments pràcticament
                      dament precari, però alhora de “lliure”  me, però fins i tot en les
gratuïts, passant pels sous de misèria
                      adhesió sense necessitat d’empresari,   lleis es conserven injus-
generalitzats, que en la gran majoria
                      i que era aprofitat pels més precaris   tificables diferències. I
de casos voregen el Salari Mínim In-
                      entre els precaris per cotitzar pagant   concretament:
terprofessional, que el govern popular
ha congelat en els pauperrims 641,40    pocs diners, per arribar a les pensions
euros per 40 hores de treball setmanal.   mínimes (i cada cop més minimíssi-     Sense
La darrera reforma de la Seguretat     mes), o per obtenir una relació labo-
Social, alhora que retardava l’edat     ral que permetés renovar els papers    prestació
de jubilació a 67 anys i rebaixava el    als treballadors immigrants. Ara tot    d’Atur                   En el càlcul de les pensions als treba-   hores setmanals més de “presència”, a
20% de les quanties generals de les     això s’ha acabat: molts treballadors                          lladors “normals” se’ls aplica una co-   les que es poden sumar les mateixes
pensions, anunciava en grans titulars    immigrants no trobaran una forma de    A pesar de la propaganda oficial, el    tització mínima als mesos que no han    hores extres que la resta de treballa-
que milloraria les condicions d’aquest   cotització “flexible” en aquest règim,   BOE és ben clar: les empleades de la    cotitzat. Les empleades de la llar no    dors. En conclusió, es poden arribar a
col•lectiu. El govern de Zapatero es va   dificultant la renovació de residència,  llar no tenen dret a la prestació d’atur,  compten amb aquest benefici, i cada     fer jornades setmanals de més de 60
afanyar a va fer propaganda de la seva   i els que hagin cotitzat poc cauran de-  i per tant un cop acomiadades resten    més que no hagin cotitzat significarà    hores.
“mesura social”, que va obrir els tele-   finitivament en el pou de les pensions   sense cap ingrés. Com sempre, el le-    un mes a 0 euros, amb una important
notícies del dia, i els sindicats CCOO   no contributives, que cada dia acapa-   gislador ha volgut deixar constància    baixada de les pensions finals.       Responsabilitat
i UGT (que van donar suport a la ver-    ra més i més capes de la societat. Les   de la seva mala consciència amb la                           empresarial per
gonyosa retallada, ui, volia dir refor-   empleades de la llar, moltes d’elles,   possibilitat de que en un futur incert   Salaris de tramitació
ma, de pensions d’agost de 2012) van    continuaran en negre i amb condicions   les empleades de la llar puguin arribar                         manca de cotització
afirmar que, per fi, “gràcies a la seva   precàries entre les precàries.       a gaudir d’aquest dret.           En aquest àmbit les empleades de la
lluita”, les empleades de la llar havien  El resultat no és una millora, sinó que                        llar mai han tingut dret als salaris de   Finalment, si l’empleada de la llar
aconseguit equiparar-se a la resta de    tot apunta que serà més treballs en                          tramitació, i la reforma de la Segure-   pateix un Accident de Treball o una
treballadors. Entrant a les planes webs   negre, menys pensions per a les do-    Acomiadament: 12                                    invalidesa, i l’empresari no ha cotitzat
                                                                  tat Social d’agost de 2011 va mantenir
de l’INSS, el Ministeri de Treball o la   nes, més obstacles pels treballadors    dies per any treballat           aquesta discriminació, que no es sus-    ni ha donat d’alta a la Seguretat So-
UGT es pot comprovar l’alegria dels     immigrants, i amb tota probabilitat                          tenta en cap justificació.         cial, aquest no respondrà ni abonarà
ponents davant de la seva lloable tasca   més ETT (o ara dites “empreses de     Les empleades de la llar compten amb    Però la darrera Reforma Laboral de     aquestes prestacions a pesar de la in-
en benefici de les més humils entre les   serveis”), que cobriran aquesta de-    un acomiadament “sense causa”, on el    febrer de 2012 ha vingut a trencar     fracció, tal com es donaria en la resta
humils.                   manda de treballadors domèstics, on    empresari pot acomiadar-les amb un     aquesta discriminació, aquest cop      de treballadors.
                      seguiran campant els salaris de misè-   simple “desestiment” (sense haver de    retirant els salaris de tramitació per
                      ria i l’explotació més severa, però ara  determinar cap motiu), que dona dret
Anàlisi real de la llei           “normatitzada”.              a una indemnització mínima de 12
                                                                  a tots els treballadors, i dificultant la
                                                                  denúncia dels acomiadaments impro-     Normativa aplicable
                      I és que amb la nova llei, els empre-   dies per any treballat. Si l’empresari   cedents.
Però la definitiva aprovació de la llei,
                      saris estan obligats a donar d’alta ells  no realitza el “desestiment” per es-
que ha entrat en vigor el darrer 1 de                                                                     Disposició addicional trigèsima no-
                      mateixos a les seves treballadores,    crit, l’acomiadament serà improce-
gener i estarà plenament vigent el 30
                      encara que sigui per una hora de tre-   dent amb una indemnització de 20      Horari                   vena de la llei 27/2011, de 1 d’agost,
de juny de 2012, i encara més la seva                                                                     sobre actualización, adecuación y
                      ball, i el resultat pràctic és que a la  dies per any treballat. La resta de
aplicació, estan demostrant que ni hi                                               La jornada laboral màxima dels treba-    modernización del sistema de Seguri-
                      realitat moltes persones que estaven    treballadors compten amb una in-
ha una substancial millora, ni la finali-                                             lladors és de 40 hores, amb un límit de   dad Social.
                      inscrites com a treballadores de la llar  demnització de 33/45 dies per any
tat del govern sembla ser aquesta.                                                 80 hores extres anuals. Les empleades    Reial Decret 1620/2011, de 14 de no-
                      estan passant al treball negre, i moltes  treballat, per aplicació de la darrera
Però anem a pams. Amb la nova llei                                                 de la llar compten amb les mateixes     vembre, por el que se regula la rela-
                      altres, passaran en els propers mesos   Reforma Laboral.
desapareix el règim especial de treba-                                               40 hores màximes, però sorprenen-      ción laboral de carácter especial del
                      a treballar per a ETT, com (oh, nova
lladores de la llar, però, oh sorpresa,                                              tment compten amb unes possibles 20     servicio del hogar familiar.
es crea unes treballadores “excepcio-
                      sorpresa!) ja ho preveia descarada-    Topall màxim de
                      ment la pròpia llei.
nals” dins el règim general. En termes   Un cop més, al topar-se amb la rea-    cotitzacions: 748,20
jurídics (i amb certa conya), la nova    litat, els discursos governamentals i   €/mes                     Algunes dades:
llei canvia un “règim especial” de les   dels sindicats oficials sobre millores
empleades de la llar, per un “sistema    socials resten vuits i sense contingut.  Les empleades de la llar per molt que
especial” dins el sistema general. En
definitiva, un joc de noms amb la vo-
                      Però aquest cop potser s’han passat,
                      doncs ha estat a costa de perdre una
                                            cobressin (que no cobren en la reali-
                                            tat) mai podrien cotitzar actualment
                                                                   500.000 empleades de la llar es
luntat de canviar termes per deixar-ho   nova ocasió per a dignificar de for-    més de 748,20 €/mes, que resta lluny i     calcula que treballen en negre a l’Estat
casi com estava.
I és que, per exemple, aquestes em-
                      ma real les condicions laborals d’un    no arriba ni a una quarta part del topall   espanyol
                      col•lectiu tant legalment exclòs.     màxim de cotització de la resta de tre-
pleades continuen sense gaudir de
l’atur per molts anys que hagin treba-
                                            balladors, 3.262,50 €/mes. El resultat,    61% de les empleades de la llar són
                      Principals diferències           pensions mínimes entre les mínimes.
                                                                   immigrants
llat, i el seu acomiadament comptarà
amb una pírrica indemnització de 12     entre les empleades
dies per any treballat, i a més amb     de la llar i la resta de
                                            Integració de llacunes             94% de les empleades de la llar són
                                            pensions
el simple (i lliure) “desestiment” de    treballadors                                       dones
l’empleador (la resta comptem amb
Abril de 2012                                                                                                    5
TREBALL-ECONOMIA                                                         CGT exigeix al
                                                                                        govern de Rajoy
                       Per si no fos suficient amb la Reforma Laboral, el 30
                       de març el govern del PP va aprovar els pressupostos                                       que retiri la
                       més regressius i antisocials que es recorden                                           Reforma LaboralEs va
paralitzar el                 Exigim la retirada de la
consum el
29M                        reforma laboral
      Rojo y Negro           Després de l’èxit de la vaga general del 29M


C                       Secretariat Permanent del         les amenaces, xantatges, por a ser    gociar aquesta reforma laboral que    La CGT valora molt positivament el
   om a conseqüència de la Vaga Ge-
                       Comitè Confederal de la CGT        acomiadat… de la patronal i go-      no és possible millorar en cap sen-    procés d’unitat d’acció aconseguit
   neral i la Vaga de Consum convo-
                                             vern, hi ha hagut un seguiment molt    tit, ja que, el contingut que subjeu al  entre organitzacions sindicals de
cada el 29 de març, es va paralitzar el
país i desplomar el consum. És absurd                          important, molt superior a la Vaga    seu articulat és nefast per als drets i  classe, alternatives, plataformes en

                       L
entrar en la guerra de xifres sobre se-                         General del passat 29 de setembre     interessos de les i els treballadors.   defensa dels serveis públics, contra
                          a CGT responsabilitza al Govern
guiment de la vaga general, la paràli-                          de 2010, tant en la quantitat de     El 29M ha estat una data molt im-     les privatitzacions, els moviments
                          d’intentar manipular l’opinió pú-
si en els transports (excepte serveis                          tancament d’empreses i fàbriques,     portant en la qual la classe treballa-  socials, el moviment ecologista,
                       blica al falsejar les dades reals sobre
mínims), grans empreses i polígons                            com en els innumerables piquets      dora i classes populars han sortit en-  15M, assemblees populars, movi-
                       la incidència de la Vaga General del                                              ment veïnal, plataformes contra els
industrials gairebé deserts, demostra-                          informatius, com en les massives     fortides, però a partir d’ara mateix,
                       29M. Els índexs de participació en la                                             desnonaments, moviment estudian-
ven que la gran majoria de les perso-                          manifestacions produïdes al llarg de   la CGT torna a treballar per futures
                       Vaga General superen infinitament                          mobilitzacions unitàries i nova Vaga   til, col•lectius jovenilsetc, etc, etc…
nes amb feina que podien fer vaga (no                          la jornada en tot el país, de nord a
                       els aportats pel govern i oscil•len,    sud, d’est a oest, com fent vaga de    General, en el nostre país i a Europa   unitat que ha permès l’èxit del 29M.
comptem empresaris ni personal ame-
                       per sectors, des de més del 90% en     consum.                  fins a aconseguir l’objectiu de reti-   Finalment, la CGT vol expressar
naçat amb l’acomiadament), havien
decidit secundar-la.La vaga de consum     el transport al 50% en altres sectors   Sens dubte, han estat milions de     rar la reforma laboral i la resta de   públicament el seu suport a totes i
s’ha demostrat com el complement       com els serveis i comerços. En con-    persones, les que han intervingut di-   lleis econòmiques i antisocials que    cadascuna de les persones que han
imprescindible de la vaga general i de    seqüència, la CGT exigeix al govern    rectament en l’èxit global del que ha   fomenten l’atur, la precarietat, la    intervingut i participat perquè la jor-
gran importància, tant que es pretén     de Rajoy que retiri la Reforma La-     significat aquest dia de Vaga Gene-    temporalitat, la sinistralitat laboral,  nada del 29M hagi significat un èxit
conèixer el seguiment d’una vaga pel     boral.                   ral. Per altra banda, la CGT exigeix   la retallada de drets socials i indi-   per a les i els treballadors i classes
descens del consum elèctric, que ha      Per a la CGT, la jornada de Vaga      als sindicats institucionals que es-   viduals i que impedeixen un repar-    populars, així com agrair el suport
estat similar al d’un diumenge o festiu    General del 29M cal catalogar-la      coltin el clam del poble en el carrer   timent just del treball, la riquesa i   rebut per múltiples organitzacions
quan la gran majoria de persones no      com èxit rotund, ja que, a pesar de    i que no tornin a asseure’s per a ne-   el benestar.               sindicals i socials internacionals.
treballa.Amb la vaga s’han tancat fà-
briques, tallers, oficines … i molts su-

                       La CGT contra la tisorada dels Pressupostos
permercats, centres comercials i grans
magatzems, perquè els seus treballa-
dors no han acudit al lloc de treball. En
altres no ha estat possible el seu tanca-
ment, perquè l’empresa directament o
                       Generals de 2012
indirectament ha amenaçat la plantilla.
No obstant això en la gran majoria de     Secretariat Permanent del         milions d’euros menys. Desta-       desenvolupament.             sarà una nova tisorada d’uns altres
casos aquests establiments han estat     Comitè Confederal de la CGT        quen les retallades en els ministe-    En definitiva, tots i totes treballant  23.000 milions de reducció de la
pràcticament buits, amb els seus treba-                         ris d’educació (21,2%), en sanitat    (els qui tenen treball) i recaptant per  despesa pública.
lladors creuats de braços.                                (13,7%), agricultura (31,2%), in-     a la banca, els mercats, pagar el deu-  Per a la CGT, aquest govern no té le-

                       Q
La millor resposta per combatre les                           dústria (31,9%), foment (34,6%), hi-   te i la crisi que han provocat, pagar   gitimitat per a aprovar aquests pres-
                          uan es compleixen els 100 pri-
amenaces empresarials o el esquirlola-                          senda (22,9%), ministeri d’exteriors   la usura i la festa que una minoria    supostos o per a aprovar la reforma
                          mers dies el govern del PP es
tge ha estat la manca de consum, com                           (54,4%), mentre que els que menys     de capitalistes sense escrúpols estan   laboral, a pesar de tenir majoria ab-
                       burla del poble i la seva democràcia
una eina de lluita contra la banca, mul-                         reduïxen són el ministeri de defensa   gaudint gràcies a nosaltres.       soluta, simple i planament perquè és
                       aprovant els pressupostos de 2012.
tinacionals, especuladors i els governs                         (8,8%) i interior (4,3%).         Ni en els pressupostos, ni en les     un frau a la població, un frau al joc
que obeïxen submissament. El capita-     El divendres 30 de març, un dia
                                             És a dir, es mantindrà pràcticament    polítiques aprovades en aquests pri-   de la seva pròpia democràcia parla-
lisme salvatge, lluny de reconèixer els    després de la Vaga General contra
                                             la inversió en l’exèrcit i la policia   mers cent dies, no hi ha cap voluntat   mentària, atès que cap d’aquests as-
seus errors i passar a un model basat     la reforma laboral i el pacte social,
                                             mentre que es redueix dràsticament    política de buscar una sortida social   pectes estaven recollits en el progra-
en el consum responsable, sostenible i    el consell de ministres aprovava els
                                             el pressupost per a educació, sanitat,  a la crisi, de repartir la riquesa i el  ma electoral del partit popular.
respectuós amb el medi ambient, pre-     pressupostos de 2012, amb una tiso-
                                             foment, formació, investigació, in-    benestar, de repartir el treball, de   El 29M, dia de la Vaga General, el
tén seguir augmentant les seves grans     rada de 27.300 milions d’euros per a
                                             versions públiques, polítiques acti-   perseguir el frau fiscal, de buscar la  poble, les i els treballadors van dir
fortunes retallant els nostres drets, sa-   reduir el dèficit públic fins al 5,3%
                                             ves d’ocupació, reducció ajudes per    justícia social.             que no accepten aquesta política
laris, prestacions socials i intentant que  del PIB i acontentar a banquers, es-
                                             a l’accés a l’habitatge i lloguer per a  També hem de tenir en compte, que     de reformes, de retallades i de pac-
treballem més hores i anys per menys     peculadors, mercats, Unió Euro-
                                             joves, integració d’immigrants, aju-   en el mes d’octubre, plantejaran els   te social. Des de la CGT ja estem
diners.A diferència d’una Vaga Gene-     pea…
                                             des a la dependència, congelació del   pressupostos generals per a 2013     treballant per a les pròximes mobi-
ral que solament la poden fer qui tenen    En l’apartat d’ingressos, el govern
                                             sou dels funcionaris, no cobertura    i tenen previst reduir el dèficit del   litzacions i nova Vaga General en el
un treball i la seva empresa no els ame-   ha aprovat una amnistia fiscal per a
                                             de places de qui es jubilen, ajudes al  5,3% al 3% del PIB el que supo-      nostre país i a Europa.
naça amb l’acomiadament, la Vaga de      aquelles persones i empreses que han
Consum o dia sense compres, pot ser      defraudat a hisenda, fent que blan-
secundada per tota la societat, evitant    quegin els seus diners pagant només
adquirir o consumir qualsevol tipus de    el 10%, garantint-li la seva confi-
bé, producte o servei, evitant qualsevol   dencialitat, òbviament, mentre que
tipus d’operació o transacció bancària    la resta de persones decents paguem
o administrativa, etc.La vaga de con-     un mínim de tres vegades més. Amb
sum, malgrat el silenci dels mitjans de    aquesta amnistia, el govern preveu
comunicació del capital, ha estat un ro-   ingressar 2.500 milions d’euros re-
tund èxit que s’haurà millorar amb més    nunciant a perseguir el frau fiscal
planificació i organització en futures    que està xifrat en 75.000 milions de
convocatòries, amb l’objectiu d’arribar    euros segons fonts dels inspectors
a tota la societat, i ha tingut gran reper-  d’Hisenda. Per altra banda, reduirà
cussió en ser impulsada per sindicats,    les deduccions als impostos de les
associacions, col•lectius i persones de    empreses per a assolir que les grans
tota mena. Prova d’això són les cente-    societats paguin una mica més. Així
nars de pàgines web donant suport o      mateix, pujarà l’impost al tabac, el
difonent la convocatòria o que en tan     rebut de la llum, el gas, el butà, la
sols una setmana, el vídeo “Huelga de     gasolina, la justícia si es recorre a la
Consumo: Despierta”, realitzat per un     segona instància…
col•laborador anònim, va arribar a les    En el capítol de reduir despeses, els
167.000 visites.La lluita continua i se-   pressupostos plantegen una reduc-
gur que aviat s’haurà d’organitzar una    ció del 17%, el que suposa 13.406
altra convocatòria
6                                                                                                 Abril de 2012
Revista Catalunya- Papers nº 138
Revista Catalunya- Papers nº 138
Revista Catalunya- Papers nº 138
Revista Catalunya- Papers nº 138
Revista Catalunya- Papers nº 138
Revista Catalunya- Papers nº 138
Revista Catalunya- Papers nº 138
Revista Catalunya- Papers nº 138
Revista Catalunya- Papers nº 138
Revista Catalunya- Papers nº 138
Revista Catalunya- Papers nº 138
Revista Catalunya- Papers nº 138
Revista Catalunya- Papers nº 138
Revista Catalunya- Papers nº 138
Revista Catalunya- Papers nº 138
Revista Catalunya- Papers nº 138
Revista Catalunya- Papers nº 138
Revista Catalunya- Papers nº 138
Revista Catalunya- Papers nº 138
Revista Catalunya- Papers nº 138
Revista Catalunya- Papers nº 138
Revista Catalunya- Papers nº 138
Revista Catalunya- Papers nº 138
Revista Catalunya- Papers nº 138
Revista Catalunya- Papers nº 138
Revista Catalunya- Papers nº 138

More Related Content

What's hot

Catalunya- Papers nº 142 setembre 2012
Catalunya- Papers nº 142 setembre 2012Catalunya- Papers nº 142 setembre 2012
Catalunya- Papers nº 142 setembre 2012
Revista Catalunya
 
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Revista Catalunya
 
Catalunya Papers nº 143 Octubre 2012 CGT
Catalunya Papers nº 143 Octubre 2012 CGTCatalunya Papers nº 143 Octubre 2012 CGT
Catalunya Papers nº 143 Octubre 2012 CGTRevista Catalunya
 
Catalunya 86 Maig 2007
Catalunya 86 Maig 2007 Catalunya 86 Maig 2007
Catalunya 86 Maig 2007
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya - Papers nº135. Gener 2012
Revista Catalunya - Papers nº135. Gener 2012Revista Catalunya - Papers nº135. Gener 2012
Revista Catalunya - Papers nº135. Gener 2012
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya - Papers 134 Desembre 2011
Revista Catalunya - Papers 134 Desembre 2011Revista Catalunya - Papers 134 Desembre 2011
Revista Catalunya - Papers 134 Desembre 2011
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya 66 - juliol-agost 2005
Revista Catalunya 66 - juliol-agost 2005 Revista Catalunya 66 - juliol-agost 2005
Revista Catalunya 66 - juliol-agost 2005
Revista Catalunya
 
Catalunya nº 150 Maig 2013
Catalunya nº 150 Maig 2013 Catalunya nº 150 Maig 2013
Catalunya nº 150 Maig 2013
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya - Papers 113 Gener 2010
Revista Catalunya - Papers 113 Gener 2010Revista Catalunya - Papers 113 Gener 2010
Revista Catalunya - Papers 113 Gener 2010
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya 103 Desembre 2008
Revista Catalunya 103 Desembre 2008Revista Catalunya 103 Desembre 2008
Revista Catalunya 103 Desembre 2008
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya 109 setembre 2009
Revista Catalunya 109 setembre 2009Revista Catalunya 109 setembre 2009
Revista Catalunya 109 setembre 2009
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya 106
Revista Catalunya 106Revista Catalunya 106
Revista Catalunya 106
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011
Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011
Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya - Papers 131 Setembre 2011
Revista Catalunya - Papers 131 Setembre 2011Revista Catalunya - Papers 131 Setembre 2011
Revista Catalunya - Papers 131 Setembre 2011
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya 112 Desembre 2009
Revista Catalunya 112 Desembre 2009Revista Catalunya 112 Desembre 2009
Revista Catalunya 112 Desembre 2009
Revista Catalunya
 
Catalunya- Papers nª 146 CGT
Catalunya- Papers nª 146 CGTCatalunya- Papers nª 146 CGT
Catalunya- Papers nª 146 CGTRevista Catalunya
 
Revista Catalunya 69 Novembre 2005
Revista Catalunya 69 Novembre 2005Revista Catalunya 69 Novembre 2005
Revista Catalunya 69 Novembre 2005
Revista Catalunya
 

What's hot (17)

Catalunya- Papers nº 142 setembre 2012
Catalunya- Papers nº 142 setembre 2012Catalunya- Papers nº 142 setembre 2012
Catalunya- Papers nº 142 setembre 2012
 
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
Catalunya Papers nº 144 CGT Novembre 2012
 
Catalunya Papers nº 143 Octubre 2012 CGT
Catalunya Papers nº 143 Octubre 2012 CGTCatalunya Papers nº 143 Octubre 2012 CGT
Catalunya Papers nº 143 Octubre 2012 CGT
 
Catalunya 86 Maig 2007
Catalunya 86 Maig 2007 Catalunya 86 Maig 2007
Catalunya 86 Maig 2007
 
Revista Catalunya - Papers nº135. Gener 2012
Revista Catalunya - Papers nº135. Gener 2012Revista Catalunya - Papers nº135. Gener 2012
Revista Catalunya - Papers nº135. Gener 2012
 
Revista Catalunya - Papers 134 Desembre 2011
Revista Catalunya - Papers 134 Desembre 2011Revista Catalunya - Papers 134 Desembre 2011
Revista Catalunya - Papers 134 Desembre 2011
 
Revista Catalunya 66 - juliol-agost 2005
Revista Catalunya 66 - juliol-agost 2005 Revista Catalunya 66 - juliol-agost 2005
Revista Catalunya 66 - juliol-agost 2005
 
Catalunya nº 150 Maig 2013
Catalunya nº 150 Maig 2013 Catalunya nº 150 Maig 2013
Catalunya nº 150 Maig 2013
 
Revista Catalunya - Papers 113 Gener 2010
Revista Catalunya - Papers 113 Gener 2010Revista Catalunya - Papers 113 Gener 2010
Revista Catalunya - Papers 113 Gener 2010
 
Revista Catalunya 103 Desembre 2008
Revista Catalunya 103 Desembre 2008Revista Catalunya 103 Desembre 2008
Revista Catalunya 103 Desembre 2008
 
Revista Catalunya 109 setembre 2009
Revista Catalunya 109 setembre 2009Revista Catalunya 109 setembre 2009
Revista Catalunya 109 setembre 2009
 
Revista Catalunya 106
Revista Catalunya 106Revista Catalunya 106
Revista Catalunya 106
 
Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011
Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011
Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011
 
Revista Catalunya - Papers 131 Setembre 2011
Revista Catalunya - Papers 131 Setembre 2011Revista Catalunya - Papers 131 Setembre 2011
Revista Catalunya - Papers 131 Setembre 2011
 
Revista Catalunya 112 Desembre 2009
Revista Catalunya 112 Desembre 2009Revista Catalunya 112 Desembre 2009
Revista Catalunya 112 Desembre 2009
 
Catalunya- Papers nª 146 CGT
Catalunya- Papers nª 146 CGTCatalunya- Papers nª 146 CGT
Catalunya- Papers nª 146 CGT
 
Revista Catalunya 69 Novembre 2005
Revista Catalunya 69 Novembre 2005Revista Catalunya 69 Novembre 2005
Revista Catalunya 69 Novembre 2005
 

Viewers also liked

Eines lingüístiques en línia
Eines lingüístiques en líniaEines lingüístiques en línia
Eines lingüístiques en línia
Rosa Lizandra
 
Aquesta no es la nostra crisi perquè hem de pagar-la
Aquesta no es la nostra crisi perquè hem de pagar-laAquesta no es la nostra crisi perquè hem de pagar-la
Aquesta no es la nostra crisi perquè hem de pagar-la
Revista Catalunya
 
Contra la retallada de les pensions
Contra la retallada de les pensionsContra la retallada de les pensions
Contra la retallada de les pensionsagulla
 
Rio Girona. Colegio De Geografos.
Rio Girona. Colegio De Geografos.Rio Girona. Colegio De Geografos.
Rio Girona. Colegio De Geografos.
almelini
 
Revista Catalunya - Papers 130 Juliol 2011
Revista Catalunya - Papers 130 Juliol 2011Revista Catalunya - Papers 130 Juliol 2011
Revista Catalunya - Papers 130 Juliol 2011
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya 139 maig 2012
Revista Catalunya 139 maig 2012Revista Catalunya 139 maig 2012
Revista Catalunya 139 maig 2012
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya - Papers 138 Abril 2012
Revista Catalunya - Papers 138 Abril 2012Revista Catalunya - Papers 138 Abril 2012
Revista Catalunya - Papers 138 Abril 2012
Revista Catalunya
 
Ce12 ree_geo_red
Ce12 ree_geo_redCe12 ree_geo_red
Ce12 ree_geo_red
Esri
 
Aturem terrorisme politic economic
Aturem terrorisme politic economicAturem terrorisme politic economic
Aturem terrorisme politic economic
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya 141 Juliol 2012
Revista Catalunya 141 Juliol 2012Revista Catalunya 141 Juliol 2012
Revista Catalunya 141 Juliol 2012
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya 108 Juliol-agost 2009
Revista Catalunya 108 Juliol-agost 2009Revista Catalunya 108 Juliol-agost 2009
Revista Catalunya 108 Juliol-agost 2009
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya 111 Novembre 2009
Revista Catalunya 111 Novembre 2009Revista Catalunya 111 Novembre 2009
Revista Catalunya 111 Novembre 2009
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya - Papers 124 Gener 2011
Revista Catalunya - Papers 124 Gener 2011Revista Catalunya - Papers 124 Gener 2011
Revista Catalunya - Papers 124 Gener 2011
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
Revista Catalunya
 
Bases de dades Iniciació
Bases de dades IniciacióBases de dades Iniciació
Bases de dades Iniciació
Daniel Amo
 
Morales Barbero Xavier Eines PAC 2
Morales Barbero Xavier Eines PAC 2Morales Barbero Xavier Eines PAC 2
Morales Barbero Xavier Eines PAC 2
Javier Morales Barbero
 

Viewers also liked (17)

Eines lingüístiques en línia
Eines lingüístiques en líniaEines lingüístiques en línia
Eines lingüístiques en línia
 
Aquesta no es la nostra crisi perquè hem de pagar-la
Aquesta no es la nostra crisi perquè hem de pagar-laAquesta no es la nostra crisi perquè hem de pagar-la
Aquesta no es la nostra crisi perquè hem de pagar-la
 
Contra la retallada de les pensions
Contra la retallada de les pensionsContra la retallada de les pensions
Contra la retallada de les pensions
 
Bases culturals
Bases culturalsBases culturals
Bases culturals
 
Rio Girona. Colegio De Geografos.
Rio Girona. Colegio De Geografos.Rio Girona. Colegio De Geografos.
Rio Girona. Colegio De Geografos.
 
Revista Catalunya - Papers 130 Juliol 2011
Revista Catalunya - Papers 130 Juliol 2011Revista Catalunya - Papers 130 Juliol 2011
Revista Catalunya - Papers 130 Juliol 2011
 
Revista Catalunya 139 maig 2012
Revista Catalunya 139 maig 2012Revista Catalunya 139 maig 2012
Revista Catalunya 139 maig 2012
 
Revista Catalunya - Papers 138 Abril 2012
Revista Catalunya - Papers 138 Abril 2012Revista Catalunya - Papers 138 Abril 2012
Revista Catalunya - Papers 138 Abril 2012
 
Ce12 ree_geo_red
Ce12 ree_geo_redCe12 ree_geo_red
Ce12 ree_geo_red
 
Aturem terrorisme politic economic
Aturem terrorisme politic economicAturem terrorisme politic economic
Aturem terrorisme politic economic
 
Revista Catalunya 141 Juliol 2012
Revista Catalunya 141 Juliol 2012Revista Catalunya 141 Juliol 2012
Revista Catalunya 141 Juliol 2012
 
Revista Catalunya 108 Juliol-agost 2009
Revista Catalunya 108 Juliol-agost 2009Revista Catalunya 108 Juliol-agost 2009
Revista Catalunya 108 Juliol-agost 2009
 
Revista Catalunya 111 Novembre 2009
Revista Catalunya 111 Novembre 2009Revista Catalunya 111 Novembre 2009
Revista Catalunya 111 Novembre 2009
 
Revista Catalunya - Papers 124 Gener 2011
Revista Catalunya - Papers 124 Gener 2011Revista Catalunya - Papers 124 Gener 2011
Revista Catalunya - Papers 124 Gener 2011
 
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
 
Bases de dades Iniciació
Bases de dades IniciacióBases de dades Iniciació
Bases de dades Iniciació
 
Morales Barbero Xavier Eines PAC 2
Morales Barbero Xavier Eines PAC 2Morales Barbero Xavier Eines PAC 2
Morales Barbero Xavier Eines PAC 2
 

Similar to Revista Catalunya- Papers nº 138

Revista Catalunya - Papers 136 Febrer 2012
Revista Catalunya - Papers 136 Febrer 2012Revista Catalunya - Papers 136 Febrer 2012
Revista Catalunya - Papers 136 Febrer 2012
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya - Papers 135 Gener 2012
Revista Catalunya - Papers 135 Gener 2012Revista Catalunya - Papers 135 Gener 2012
Revista Catalunya - Papers 135 Gener 2012
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya 140 Juny 2012
Revista Catalunya 140 Juny 2012Revista Catalunya 140 Juny 2012
Revista Catalunya 140 Juny 2012
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya 94 -Febrer 2008
Revista Catalunya 94 -Febrer 2008 Revista Catalunya 94 -Febrer 2008
Revista Catalunya 94 -Febrer 2008
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya 96 - abril 2008 -
Revista Catalunya 96 - abril 2008 -Revista Catalunya 96 - abril 2008 -
Revista Catalunya 96 - abril 2008 -
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya 97 Maig 2008
Revista Catalunya 97 Maig 2008Revista Catalunya 97 Maig 2008
Revista Catalunya 97 Maig 2008
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya - Papers 127 Abril 2011
Revista Catalunya - Papers 127 Abril 2011Revista Catalunya - Papers 127 Abril 2011
Revista Catalunya - Papers 127 Abril 2011
Revista Catalunya
 
Catalunya 107 juny 2009
Catalunya 107 juny 2009Catalunya 107 juny 2009
Catalunya 107 juny 2009
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012
Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012
Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Cgtmanresa Bages
 
Revista Catalunya 93 - gener 2008
Revista Catalunya 93 - gener 2008Revista Catalunya 93 - gener 2008
Revista Catalunya 93 - gener 2008
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya 70 Desembre 2005
Revista Catalunya 70 Desembre 2005 Revista Catalunya 70 Desembre 2005
Revista Catalunya 70 Desembre 2005
Revista Catalunya
 
Revista catalunya 79 - octubre 2006 - sindicat cgt
Revista catalunya  79 - octubre 2006 - sindicat cgtRevista catalunya  79 - octubre 2006 - sindicat cgt
Revista catalunya 79 - octubre 2006 - sindicat cgtRevista Catalunya
 
Revista Catalunya 102 - Novembre 2008
Revista Catalunya 102 - Novembre 2008Revista Catalunya 102 - Novembre 2008
Revista Catalunya 102 - Novembre 2008
Revista Catalunya
 

Similar to Revista Catalunya- Papers nº 138 (15)

Revista Catalunya - Papers 136 Febrer 2012
Revista Catalunya - Papers 136 Febrer 2012Revista Catalunya - Papers 136 Febrer 2012
Revista Catalunya - Papers 136 Febrer 2012
 
Revista Catalunya - Papers 135 Gener 2012
Revista Catalunya - Papers 135 Gener 2012Revista Catalunya - Papers 135 Gener 2012
Revista Catalunya - Papers 135 Gener 2012
 
Revista Catalunya 140 Juny 2012
Revista Catalunya 140 Juny 2012Revista Catalunya 140 Juny 2012
Revista Catalunya 140 Juny 2012
 
Revista Catalunya 94 -Febrer 2008
Revista Catalunya 94 -Febrer 2008 Revista Catalunya 94 -Febrer 2008
Revista Catalunya 94 -Febrer 2008
 
Revista Catalunya 96 - abril 2008 -
Revista Catalunya 96 - abril 2008 -Revista Catalunya 96 - abril 2008 -
Revista Catalunya 96 - abril 2008 -
 
Revista Catalunya 97 Maig 2008
Revista Catalunya 97 Maig 2008Revista Catalunya 97 Maig 2008
Revista Catalunya 97 Maig 2008
 
Revista Catalunya - Papers 127 Abril 2011
Revista Catalunya - Papers 127 Abril 2011Revista Catalunya - Papers 127 Abril 2011
Revista Catalunya - Papers 127 Abril 2011
 
Catalunya 107 juny 2009
Catalunya 107 juny 2009Catalunya 107 juny 2009
Catalunya 107 juny 2009
 
Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012
Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012
Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012
 
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
 
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
 
Revista Catalunya 93 - gener 2008
Revista Catalunya 93 - gener 2008Revista Catalunya 93 - gener 2008
Revista Catalunya 93 - gener 2008
 
Revista Catalunya 70 Desembre 2005
Revista Catalunya 70 Desembre 2005 Revista Catalunya 70 Desembre 2005
Revista Catalunya 70 Desembre 2005
 
Revista catalunya 79 - octubre 2006 - sindicat cgt
Revista catalunya  79 - octubre 2006 - sindicat cgtRevista catalunya  79 - octubre 2006 - sindicat cgt
Revista catalunya 79 - octubre 2006 - sindicat cgt
 
Revista Catalunya 102 - Novembre 2008
Revista Catalunya 102 - Novembre 2008Revista Catalunya 102 - Novembre 2008
Revista Catalunya 102 - Novembre 2008
 

More from Revista Catalunya

Catalunya nº 187
Catalunya nº 187Catalunya nº 187
Catalunya nº 187
Revista Catalunya
 
Els comites de defensa de la CNT
Els comites de defensa de la CNT Els comites de defensa de la CNT
Els comites de defensa de la CNT
Revista Catalunya
 
Catalunya nº 186 Octubre 2016
Catalunya nº 186 Octubre 2016Catalunya nº 186 Octubre 2016
Catalunya nº 186 Octubre 2016
Revista Catalunya
 
Catalunya nº 185 Setembre 2016
Catalunya nº 185 Setembre 2016 Catalunya nº 185 Setembre 2016
Catalunya nº 185 Setembre 2016
Revista Catalunya
 
Catalunya nº 178 Gener 2016
Catalunya nº 178 Gener 2016Catalunya nº 178 Gener 2016
Catalunya nº 178 Gener 2016
Revista Catalunya
 
Catalunya Papers nº 151 Juny 2012
Catalunya Papers nº 151 Juny 2012Catalunya Papers nº 151 Juny 2012
Catalunya Papers nº 151 Juny 2012
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya - Papers 133 Novembre 2011
Revista Catalunya - Papers 133 Novembre 2011Revista Catalunya - Papers 133 Novembre 2011
Revista Catalunya - Papers 133 Novembre 2011
Revista Catalunya
 

More from Revista Catalunya (7)

Catalunya nº 187
Catalunya nº 187Catalunya nº 187
Catalunya nº 187
 
Els comites de defensa de la CNT
Els comites de defensa de la CNT Els comites de defensa de la CNT
Els comites de defensa de la CNT
 
Catalunya nº 186 Octubre 2016
Catalunya nº 186 Octubre 2016Catalunya nº 186 Octubre 2016
Catalunya nº 186 Octubre 2016
 
Catalunya nº 185 Setembre 2016
Catalunya nº 185 Setembre 2016 Catalunya nº 185 Setembre 2016
Catalunya nº 185 Setembre 2016
 
Catalunya nº 178 Gener 2016
Catalunya nº 178 Gener 2016Catalunya nº 178 Gener 2016
Catalunya nº 178 Gener 2016
 
Catalunya Papers nº 151 Juny 2012
Catalunya Papers nº 151 Juny 2012Catalunya Papers nº 151 Juny 2012
Catalunya Papers nº 151 Juny 2012
 
Revista Catalunya - Papers 133 Novembre 2011
Revista Catalunya - Papers 133 Novembre 2011Revista Catalunya - Papers 133 Novembre 2011
Revista Catalunya - Papers 133 Novembre 2011
 

Revista Catalunya- Papers nº 138

 • 1. Catalunya > Òrgan d’expressió de les CGT de Catalunya i de Balears · 8a. època · Abril 2012 · núm. 138 · 0,50 euros · www.cgtcatalunya.cat La nostra és força creixent Dipòsit legal: B 36.887-1992
 • 2. > Òrgan d’expressió de les CGT de Balears i Catalunya · núm. 138 · Abril 2012 0,50 euros · www.cgtbalears.org · www.cgtcatalunya.cat La nostra és força creixent Dipòsit Legal: PM 1.177-2005
 • 3. EDITORIAL LA TRAMUNTANA DINAMITA DE CERVELL ENTREVISTA Editorial > ON ENS TROBEM? CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL (CGT) DE LES ILLES BALEARS Camí de Son Rapinya, s/n - Centre “Los Almendros”, 2n 07013 Palma de Mallorca Tel. 971 791 447 -Fax. 971 783 016 - lesilles@cgtbalears.org Que no s’aturi la Delegació Menorca Plaça de la Llibertat, 5 07760 Ciutadella Tel. 971 386 670 -Tel. 666 087 592 menorca@cgt-balears.org lluita SECRETARIAT PERMANENT DEL COMITÈ CONFEDERAL DE LA CGT DE CATALUNYA Via Laietana, 18, 9è - 08003 Barcelona - spccc@cgt.es Tel. 933103362. Fax 933107110 FEDERACIONS SECTORIALS • Federació Metal·lúrgica de Catalunya (FEMEC) • Federació de Banca, Borsa, Estalvi i Entitats de Crèdit L a CGT va convocar Vaga General el 29M contra la Reforma Laboral i el Pacte Social, deixant clar que l’objectiu volupades per les diferents Ad- ministracions de • Federació Catalana d’Indústries Químiques (FECIQ) de CGT no és negociar la reforma laboral l’Estat espanyol, • Federació de Sanitat sinó derogar-la juntament amb la resta una crida per a • Federació d’Ensenyament de Catalunya (FEC) de mesures econòmiques i antisocials defensar la nos- • Federació d’Administració que agredeixen directament a la classe tra dignitat i els Pública (FAPC) treballadora. Una vaga general, combi- drets laborals i Via Laietana 18, 9è - 08003 Bcn Tel. 933103362. Fax 933107110 nada amb una vaga de consum, que va socials que ens suposar un èxit de seguiment i un èxit de estan robant FEDERACIONS COMARCALS participació en unes manifestacions mul- amb la Reforma Anoia titudinàries com feia anys que no es veia, Laboral, el Pacte Carrer Clavells 11 - 08700 Igualada Tel./fax 938042985 · cgtanoia@yahoo.es un fet que mostra que poc a poc alguna Social i la resta Baix Camp/Priorat cosa es va movent i que la crispació crei- de lleis antiso- Raval de Sta. Anna 13, 2n, 43201 Reus xent es va traduint en mobilització. cials que el go- baixc-p@cgtcatalunya.cat Tel. 977340883. Fax 977128041 Un 29M en que la CGT va presentar vern i la patronal Baix Llobregat la seva pròpia convocatòria de Vaga, estan decretant. Cra. Esplugues, 46 - 08940 Cornellà - absolutament diferenciada, amb actes, Considerem in- cgtbaixll@cgtcatalunya.cat Tel. 933779163. Fax 933777551 mítings i manifestacions pròpies, buscant acceptable la Comerç, 5. 08840 Viladecans el màxim d’unitat i confluència amb altres nova Reforma cgt.viladecans@yahoo.es organitzacions sindicals i moviments so- Laboral i el pla Tel./fax 93 659 08 14 cials contraris al pacte social i que perse- d’ajust per reduir Baix Penedès Nord, 11-13, 3r, 43700 El Vendrell gueixen la defensa dels drets de la classe el dèficit que el social i productiu. en que que hem d’aconseguir mobilitzar Tel. i fax 977660932 treballadora, la justícia social i la llibertat. govern de Mariano Rajoy està imposant Per tant, per a CGT, el 29M és el punt el màxim de gent i ocupar de nou els cgt.baix.penedes@gmail.com Una vaga amb una crida conjunta amb a les persones treballadores i classes de partida d’una mobilització continuada carrers. I el 12 de maig, amb motiu del Barcelonès Nord Alfons XII, 109. 08912 Badalona la CNT i SO, i amb la intenció de seguir populars. Suposen un atac frontal contra que inevitablement comportarà noves primer aniversari del 15M, nova jornada cgt_bn@yahoo.es, tel. i fax 933831803 treballant per la convocatòria d’una Vaga els drets laborals i socials de tota la po- lluites i la convocatòria d’una altra Vaga internacional de mobilitzacions “Unides Garraf-Penedès General Europea, coordinant-se amb tot blació, per la qual cosa, sobre la base de General. En les properes setmanes te- per a un canvi global”. Lepant, 23, baixos. 08800 Vilanova i la Geltrú - cgtvng@cgtcatalunya.cat el sindicalisme de classe i alternatiu a ni- la nostra dignitat i en defensa de la justí- nim una jornada com és el 1r de Maig, Primavera calenta, construint futur... Tel. i fax 938934261 vell europeu. L’atac del capitalisme és el cia social, hem de lluitar contra aquestes Maresme mateix en tots els països, aixafats per les mesures. Unió 38 baixos, 08302 Mataró - maresme.cgt@gmail.com polítiques liberals i mesures d’austeritat, Exigim la retirada de les polítiques, lleis Nota: L’autor del dibuix de la portada del Catalunya-Papers Tel. i fax 937909034 per això cal coordinar-se a través de la i actuacions del capital que fomenten núm. 137 és Josep M. Cazares. Vallès Oriental xarxa europea del sindicalisme alterna- l’atur, la retallada de drets col•lectius i Francesc Macià, 51 08100 Mollet - cgt_mollet@hotmail.com tiu i de base per preparar una resposta individuals, la precarietat i l’explotació de Tel. 935931545. Fax 935793173 comuna, que pugui unir els treballadors a nivell internacional i així lluitar per un la classe treballadora i que impedeixen un repartiment just del treball, la riquesa i Agurrelj FEDERACIONS INTERCOMARCALS model de societat basat en els béns co- el benestar. Exigim l’aplicació immediata Girona Av. Sant Narcís 28, ent. 2a 17005 muns, en els serveis públics de qualitat, de mesures concretes que acabin amb Girona cgt_gir@cgtcatalunya.cat en unes pensions dignes i en un treball l’atur, la precarietat, la temporalitat i si- Tel. 972231034. Fax 972231219 estable per a tots. nistralitat laboral. Ponent La CGT seguim cridant a la lluita de to- La Vaga General del 29 de març ha estat Av. Catalunya, 2, 8è 25002 Lleida - lleida@cgtcatalunya.cat tes i tots els que aquí vivim i treballem, una data molt important que haurà de Tel. 973275357. Fax 973271630 a la classe treballadora amb o sense tenir continuïtat amb la convocatòria de Camp de Tarragona ocupació, als moviments socials, als futures mobilitzacions fins a aconseguir Rambla Nova, 97, 2n 1a - 43001 Tarragona col•lectius desfavorits i precaritzats, a els objectius esmentats. L’èxit de la vaga cgttarragona@cgtcatalunya.cat les assemblees populars i de barris, jo- ha d’utilitzar-se per exigir la derogació Tel. 977242580 i fax 977241528 ventut, estudiants, pensionistes, desno- total de la Reforma Laboral, no per a la FEDERACIONS LOCALS nades, migrants, exclosos… una crida seva negociació, així com també per im- Barcelona a tota la població per a secundar les pedir les retallades socials que atempten Via Laietana, 18, 9è - 08003 Barcelona mobilitzacions durant aquesta primavera, directament contra els drets de la majo- flbcn@cgtbarcelona.org Tel. 933103362. Fax 933107080 una crida a manifestar un rebuig radical ria. Al mateix temps implica establir les Berga de la política econòmica i social desen- bases per a l’exigència d’un nou model Balç 4, 08600 sad@cgtberga.org Tel. 938216747 Manresa Circumval·lació 77, 2n - 08240 Edició del Col·lectiu La Tramuntana: Joan Rosich, Pau Juvillà, Joan Anton T, Jose Cabrejas, Mireia Manresa manre@cgtcatalunya.cat Bordonada, Dídac Salau, Josep Estivilli, Xavi Roijals, Jordi Martí, Josep Torres, Txema Bofill, Paco Tel. 938747260. Fax 938747559 Martín, Moisès Rial i Laura Rosich. Col·laboradors: Pepe Berlanga, Vicent Martínez, Toni Álvarez, “La meva llibertat, per alguns dels qui Rubí Pep Cara, Ferran Aisa, Miquel-Dídac Piñero, Jaume Fortuño, Carlús Jové, Agurrelj, Joan Canyelles m’envoltaven havia de ser, en particular, Colom, 3-5, 08191 Rubí, flcgt_rubi@ Amengual, Emili Cortavitarte, L’amo en Pep des Vivero i les federacions i seccions sindicals de la llibertat sexual. La llibertat sexual amb hotmail.com Tel. i fax 93 588 17 96 CGT. Tirada: 13.000 exemplars. Redacció i subscripcions a Catalunya: Raval Sta. Anna, 13, 2n. ells, pel que, en negar-m’hi deixaven de 43201 Reus. Tel. (dimecres tarda) 977340883. Col·laboracions: catalunyacgt@cgtcatalunya.cat, Sabadell com-cgt-cat@cgtcatalunya.cat Redacció i subscripció a Balears: Camí Son Rapinya s/n, Centre considerar-me una dona lliure!” Rosellò 10, 08207 Sabadell - cgtsabadell@hotmail.com Tel. i fax 93 Los Almendros 2n, 07013 Palma. Tel. 971791447. Col·laboracions: comunicacio@cgt-balears.org 745 01 97 Web revista: www.revistacatalunya.cat. “Entre el sol i la tempesta” Terrassa No compartim necessàriament les opinions signades de col·laboradores i col·laboradors. de Sara Belenguer Ramon Llull, 130-136, 08224 Terrassa - cgtterrassafl@gmail.com Drets dels subscriptors: Tel. 93 788 79 47. Fax 93 789 45 04 D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal la CGT informa: a) Les dades personals, nom i adreça dels subscriptors i subscriptores són incor- porades a un fitxer automatitzat degudament notificat davant l’Agència de Protecció de Dades, el titulars respectius dels quals són el Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya Castellar del Vallès Pedrissos, 9 bis, 08211 Castellar del i la Secretaria de Comunicació de la CGT de les Balears i la seva única finalitat és l’enviament d’aquesta publicació. b) Aquesta base de dades està sotmesa a les mesures de seguretat Vallès necessàries per tal de garantir la seguretat i confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal. c) Tot/a subscriptor/a podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació, cgt.castellar-v@terra.es, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals mitjançant comunicació remesa al Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya, al correu electrònic s-org@cgtca- Tel./fax 93 714 21 21 talunya.cat o bé a Via Laietana 18, 9è de Barcelona; i a la Secretaria de Comunicació de la CGT de les Balears a Camí Son Rapinya s/n, Centre Los Almendros 2n, 07013 Palma. Tel. 971 791 447. comunicacio@cgt-balears.org Sallent Clos, 5, 08650 Sallent Tots els continguts d’aquesta revista estan sota una llicència “Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya” sallent@cgtcatalunya.cat Sou lliure de: copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra amb les condicions següents: Tel. 93 837 07 24. Fax 93 820 63 61 - Reconeixement. Heu de reconèixer els crèdits de l’obra de la manera especificada per l’autor o el llicenciador. - No comercial. No podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials. Sort - Sense obres derivades. No podeu alterar, transformar o generar una obra derivada d’aquesta obra. Pl. Major 5, 25560, Sort pilumcgt@gmail.com Quan reutilitzeu o distribuïu l’obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l’obra. Alguna d’aquestes condicions pot no aplicar-se si obteniu el permís del titular dels drets d’autor. Els drets derivats d’usos legítims o altres limitacions reconegudes per llei no queden afectats per l’anterior. Més informació a http://cat.creativecommons.org/ 2 Maig de 2010
 • 4. REPORTATGE La crisi que ens Les contrareformes, les retallades i totes les afecta a tothom noves regulacions tindran uns efectes que no ens té nom de dona beneficiaran, ni com a treballadores, ni com a dones. La contrareforma laboral des d’una perspectiva de gènere Aprofiten la crisi per fer involucions en les normatives que afectaran en major mesura a les dones Blanca Rivas, Secretaria Xifres com que la taxa d’ocupació Jurídica CGT Catalunya de les dones a l’estat espanyol és 11’6 punts inferior a la dels homes o que el 95’8% de la població inacti- va en l’estat espanyol són dones. El Per posar-nos en motiu principal pel qual no busquen antecedents feina és perquè han de tenir cura dels seus fills, filles, persones adul- El que es feia fins abans de la refor- tes malaltes, discapacitades o d’edat ma del 2012 era millor? Doncs la avançada. resposta és no. Està clar que no hem A la contrareforma laboral del 2012 defensat ni defensarem les línies aquestes xifres li importen ben poc. ideològiques de les legislacions que No és una prioritat fer quelcom per pretenien protegir els drets de les ven als empresaris, que si després les llacunes de cotització que es co- ball que s’entendria contemplat dins acabar amb aquesta situació. Però, dones i afavorir la seva incorporació volien, beneficiarien o no a les do- briran 2 anys amb la base mínima i de l’Estatut dels i les Treballadores. fins i tot, podríem afirmar que la al món laboral. Aquestes legisla- nes. És a dir, les contractarien o no la resta amb el 50% de la base míni- És a dir, a aquell treball a les ordre idea és a la inversa. Sembla ser que cions acostumen a fer més laxes les amb més freqüència no per les seves ma o l’augment del període de càlcul d’altri (conegut com per compte es vulgui o el retorn de la dona a la obligacions dels i les empresàries i, capacitats sinó pels beneficis fiscals per la jubilació. Totes elles provoca- d’altri) i pel que és percep un salari. llar o complicar més la situació a qui per tant, no posen en l’eix central la i laborals que els hi podia comportar. ran reducció de les dones que poden Així, que no parlarem, de tot el tre- intenta compaginar feina i vida per- problemàtica de l’ocupació femeni- Posteriorment, també es va dur a ter- accedir a la prestació contributiva i ball que existeix dins de l’economia sonal o familiar. na. me una reforma del sistema públic una reducció de la seva quantia. informal, que està ocupat majori- Anirem desglossant així, algunes de Si fem una mica de memòria, aquest de prestacions, bàsicament de les Tot això, ja feia que la crisi que ens tàriament per dones, sense cap dret, les previsions legals de la reforma fet ja el vam tractar en un article pensions de jubilació. En aquestes afecta a totes pogués tenir nom de sense cap regulació i on es produei- que creiem que poden portar a re- d’aquesta mateixa revista després modificacions també vam poder fer dona. Però és que les coses cada cop xen més abusos (per exemple: cura trocedir, i molt, en el temps. de l’aprovació la contrareforma la- un anàlisi en clau de gènere i vam van a pitjor. de persones, neteja d’habitatges par- boral feta pel Govern del PSOE el considerar que les modificacions ticulars, prostitució,...). Ni tampoc Els canvis en la setembre de 2010. En aquest text legal, en la seva ex- eren perjudicials per a totes les tre- Una crisi que sempre tot aquell treball reproductiu, que contractació balladores però encara més per les fan majoritàriament dones, que no té posició de motius, considerava com dones. paguem les mateixes salari, ni horari, ni drets,... i de fet La creació del nou contracte per a una de les problemàtiques del mer- Les dones majoritàriament tenen sa- … i les dones encara no es considerant ni tan sols com a emprenedors. És un contracte consi- cat laboral de l’estat espanyol, la discriminació en les possibilitats laris més baixos, vides laborals amb més treball. derat indefinit però que té un any de constans interrupcions per la cura de Així, i centrant-nos en el marc de les d’ocupació de determinats sectors període de prova. En podran fer ús familiars i contractes parcials. Això Els moments de crisis són moments relacions laborals, les reformes i les de població. Entre aquests hi eren les empreses de menys de 50 treba- fa, que siguin menys les que arriben de canvis. La paradoxa d’aquesta lleis anteriors parlaven d’evitar les les dones, i també les joves i majors lladores. Aquest contracte afectarà a percebre una prestació contribu- frase és que el canvi, que hauria de xifres negatives d’ocupació i preca- de 45 anys quan, a més, eren dones. més a les dones, doncs aquest tipus tiva i quan ho fan aquestes són en ser entès en sentit positiu, sembla ser rietat femenina. Així, la reforma va fer tot un seguit d’empreses tenen més alt percentat- menor quantia. que no és ben bé el que estem vivint Xifres com que les dones, segons d’articles que pretenien acabar amb ge d’ocupació femenina. El contrac- Així, l’acord per la reforma de les actualment. l’Enquesta de l’Estructura Salarial aquesta “problemàtica”. te permetrà l’acomiadament sense pensions, va preveure mesures ten- Des del 2008 sempre som les ma- de l’any 2009, perceben de mitja- Entre elles, les quals esmentarem avís ni indemnització. Per això con- dents a millorar les prestacions teixes les que estem pagant els plats na el 78% del salari dels homes. doncs ja vam entrar a fons en el seu siderem que, en el fons, més que un en les dones, com l’ampliació del trencats, les treballadores i les ciu- Fet que comporta que una dona ha moment, es preveien tot un seguit contracte indefinit és un contracte còmput de la interrupció de la vida tadanes, però semblar ser, que quan de treballar més de 3 mesos més de bonificacions en les quotes a la temporal més. laboral per naixement o adopció o aquestes són dones, amb les refor- per guanyar el mateix salari que un Seguretat Social abonada pels em- La permissivitat de realitzar hores presaris quan contractessin dones l’ampliació del període de cotitza- mes d’aquest passat mes de febrer, home. És cert, que sembla que amb ció per excedència de 2 a 3 anys. la crisis aquesta diferència ha dismi- extres en el contracte a temps par- o l’ampliació de supòsits de casos ho pagaran molt més. Mesures que, com ja vam expo- nuït però per l’empitjorament de les cial. Això permetrà que sense cap en que es podia dur a terme la con- La contrareforma laboral del febrer sar, afavoreixen el manteniment de condicions salarials de tota la pobla- tipus d’avis previ es puguin realit- tractació a través del contracte pel del 2012, aprovada pel Govern del l’estructura patriarcal, en el sentit ció, no per una millora dels salaris zar hores extraordinàries quan una foment de la contractació indefinida PP, i recolzada pel Govern de la Ge- que fomenten que siguin les dones neralitat de Catalunya, capgira les re- que perceben les dones. persona està contractada a temps (amb una reducció de la indemnitza- qui més les utilitzen i, per tant, qui lacions laborals tal i com s’entenien Xifres com que el treball a temps parcial. Cal tenir en compte, que un ció a 33 dies i 24 mensualitats) si es feia amb dones o l’inici de la modifi- seguiran fent-se càrrec de tot allò a l’estat espanyol. Dóna un tomb ra- parcial està ocupat, en un 76% per contracte a temps parcial vol dir del cació dels contractes temporals pro- que passa un cop tancada la porta de dical, és a dir, des de l’arrel i ja res dones, degut a que són les que majo- 1 al 99% de la jornada complerta. curant un augment de les indemnit- casa. tornarà a ser com abans si nosaltres ritàriament “concilien” la vida labo- Això permetrà una jornada establer- zacions, encara que ridícul, i l’inici, En contraposició, moltes de les me- no ho impedim. ral amb la familiar. Aquest fet fa que ta de forma unilaterial i diària per també, de les facilitats pel canvi de sures que preveia i que ja s’apliquen, Aquest tomb també afecta a les línies no treballin jornades completes que l’empresària. Tothom sap com es fan les condicions laborals, coneguda encara que gradualment, són nefas- d’actuació que s’han traçat, i que an- els dificultarien complir amb totes servir en realitat les hores extraor- com a flexibilitat interna, per evitar tes per les prestacions de les dones teriorment hem descrit, per trencar les conegudes com a càrregues fa- dinàries. I amb el 76% de les dones els acomiadaments. i la seva qualitat de vida durant la amb la discriminació al mercat labo- miliars (el mateix nom ja indica com contractades a temps parcial aquest Totes aquestes mesures, ja vam vellesa. Algunes són l’augment de ral. Evidentment, cal deixar clar, que són vistes aquestes tasques impres- fet implica dificultar el manteniment apuntar en el seu moment, que lluny l’edat ordinària de jubilació i dels quan parlem de mercat laboral ens cindibles per la supervivència de la del lloc de treball amb les responsa- de beneficiar a les dones, beneficia- coeficients reductors, la reducció de referim, en aquest cas, només al tre- societat). bilitats diàries. Abril de 2012 3
 • 5. REPORTATGE laboral després de la ma- que totes aquestes mesures passin ternitat. a ser d’insuficients i ineficaces a No defensarem ara que inexistents. es torni a bonificar però Aquestes són només algunes de les si pensem que és un conclusions que es poden extreure exemple de que la refor- de les modificacions que fa la refor- ma laboral vol un retro- ma laboral. cès per les dones en el El que realment passarà, però, està món del treball. per veure. Possem en dubte que el RDL tinguin la intenció de fer que La davant les adversitat homes i dones s’incorporin d’una mateixa manera privatització al mercat laboral i comparteixin per dels Serveis igual aquelles tasques que formen d’Ocupació part de la cura i de la vida quotidia- na. Això requereix d’un canvi molt La permissió de les Em- més profund que no es troba en les preses de Treball Tem- relacions laborals sinó en el si del poral d’actuar com a sistema, un sistema clarament pa- Agències de Col·locació triarcal. de forma remunerada. Aquest canvi, a part de Les retallades ser una privatització en- coberta, farà que les per- Però amb la reforma no s’acaba tot: sones en situació d’atur les retallades també ens afecten de siguin un objecte més de manera greu. mercaderia. Un nou pro- Totes les retallades implementades, ducte d’unes velles em- tant pel Govern espanyol com pel preses. Això, si més no, de la Generalitat, són un punt més legals de les que discriminació de l’ocupació de do- situarà a les parades de més difícil de discriminació vers les ciutadanes Els canvis en la majoritàriament fan nes al mercat laboral eren les boni- ocupació entre les menys interes- i vers les dones. ficacions. Aquestes les vam criticar relació laboral ús les dones per diferents motius. Considerem sants pels nou negoci. I les dones, Així, el sector públic, per les seves acordada o la com ja sabem, som un d’aquests característiques, més possibilitats que existeixen tantes bonificacions En trobem també amb un permís col·lectius. d’estabilitat i flexibilitat, i per les flexibilitat interna que en realitat no comportaven la Però és que, a més, si els Serveis tasques que cobreix, com sanitat o per lactància més rígid. La modifi- contractació de més dones sinó la cació és que el permís de lactància d’Ocupació Públics estaven obli- educació, està ocupat en un 80% D’una banda es fa desapareixer el reducció de les despeses empresa- pugui ser fet per homes també. Una gats a respectar uns paràmetres per dones. Això està fent que les re- concepte de categoria professional. rials, i perquè més enllà d’afavorir mesura que podria semblar positiva de no discriminació i d’igualtat tallades afectin més la destrucció de Així, abans, hi havia un grup profes- o no la contractació suposaven una en el fons és restrictiva. Només pot en l’ocupació, això desapareixerà. llocs de treball femenins. sional i dins d’ell diverses catego- reducció dels ingressos de la Se- utilitzar-se per un dels membres de la Com es faran complir a una empresa Si això se li suma la desaparició ries. Això farà que en el nostre lloc guretat Social que pot ser la gran parella, no pels dos. El fet que el per- privada que busca el màxim bene- d’alguns serveis, dins l’àmbit social, de treball puguem desenvolupar, de excusa per a futures reduccions de mís no es pugui repartir entre els dos fici?. i de les subvencions a serveis cap a manera natural, diferents tasques, prestacions. membres, a la seva lluire voluntat, la comunitat, la situació no millora. tant d’inferior com de superior ca- Doncs bé, algunes de les bonifica- tegoria, pel mateix salari. Aquest dificulta la possibilitat de distribució cions s’han tret, però no moltes. Els canvis en els Desapareixen així tot un seguit de de la cura de les filles d’una manera treball i, tot això, recau de nou en la fet, per algunes expertes, es consi- més equitativa. A més, es preveu que Entre elles, la que s’ha suprimit és Convenis part femenina de les famílies o en els dera que dificultarà la identificació la bonificació de maternitat. Aques- el Conveni Col·lectiu pugui marcar treballs de dones sense cap tipus de de les causes de segregació vertical ta comportava una deducció de 100 Els Convenis Col·lectius són els les hores concretes en les que s’ha de dret ni regulació. per raó de gènere en les empreses euros al mes per les empreses que que preveuen mesures contra les gaudir del permís tenint en compte Un exemple que s’està utilitzant és i, per tant, impedirà la previsió de contractessin treballadores que es discriminació a les dones, tenen les “necessitat productives i organit- l’aturada en l’apliació de la Llei de mecanismes per a la seva correcció. reincorporaven al mercat laboral articles de discriminació positiva zatives de les empreses”. És a dir, in- la Dependència. Això és doblement També hi ha canvis en la mobilitat entre els 2 anys següents a la seva i la previsió d’elaboració de Plans vertint la idea pel que hauria d’estar greu per les dones. Ja que moltes geogràfica. Un terme que implica maternitat. Volia ser un incentiu a la d’Igualtat. La reforma trasllada la pensat. El permís de lactància, com d’elles podien fer la mateixa feina el canvi de centre de treball i que, reincorporació de les dones al món negociació a l’empresa i això farà el seu nom indica, és per poder alle- que feien com a mínim tenint dret pot comportar, un canvi del lloc de tar el fill o filla i de res serveix si qui a una remuneració. Es diu que entre residència. En aquesta es suprimeix marca l’horari és l’empresària i no les 2009 i 2010 es van crear 165.000 de l’article la garantia del dret de necessitats de l’infant. llocs de treball directes amb aquesta permanència de les persones amb També hi ha canvis en la reducció llei. Llocs de treball que ja existien càrregues familiars. Ara el dret de de jornada. La llei estableix que la però que no eren reconeguts com a permanència serà només pels i les reducció de jornada, que pot ser de tals. I d’altra banda, perquè això farà delegades sindicals. Això dificulta la meitat a una vuitena part de la que aquestes dones hagin de seguir més la situació de les famílies i de jornada ordinària, sigui diària. Això cuidant dels seus familiars sense re- les dones. No voler canviar de cen- comporta unes circumstàncies simi- coneixement ni remuneració o que tre de treball comportarà la rescis- lars a l’anteriorment expressat pel les que havien contractat algú per sió del contracte a 20 dies per any permís de lactància. Dificultarà la fer-ho, i així havien accedit al món treballat amb 12 mensualitats. distribució de la reducció de jornada laboral, ho hagin de deixar de fer. Els altres canvis però també són per cura de filles menors de 8 anys en greus. La facilitat en els canvis funció de les necessitats concretes de de jornada, de torns, d’horaris, de cada treballadores. El 96’8% de les Com a conclusió quantia salarial, de les funcions, treballadores que treballen a temps … precaritzen de manera greu les parcial per cura de menors o fami- No estem aquí per defensar cap de nostres condicions laborals. Aques- liars a càrrec són dones. Aquest fet les mesures que hem exposat ni, tes decisions estan sotmeses a la es reconegut pel Ministeri de Treball com ja hem dit, compartim la seva voluntat unilateral de l’empresària que adment, que la reforma limita el línia ideològica, però si volem aler- i faran que ens haguem d’adaptar a marge per la jornada reduïda per cura tar que totes elles, i sobretot les da- la productivitat, al mercat o, fins i de menors, ja que a partir d’ara la re- rreres, són un greu atac a tots els tot, als seus “capricis”. Essent les ducció serà diària, sinó es pacta el drets adquirits i lluitats. Uns drets dones, majoritàriament, les que se- contrari. que eren mínims, però que com a gueixen conciliant els dos móns la mínim éren.Les contrareformes, les retallades i totes les noves regula- “flexibilitat” comportarà, de ben se- I fins i tot canvis cions tindran uns efectes que encara gur, una expulsió de moltes dones, en les línies no podem valorar però que de ben mares, … del món laboral o la presa d’unes decisions concretes per qui ideològiques segur que no ens beneficiaran. No ens beneficiaran ni com a treballado- tingui en el seu principal objectiu el d’anteriors lleis res, ni com a dones. Cal fer tot el que seu lloc de treball. estigui a les nostres mans per dir que Ja vam parlar en el seu moment, i no acceptem que precaritzin més les Els canvis en també ho hem fet en el breu repàs nostres vides. Que no volem ser es- al principi d’aquest article, que una previsions de les grans línies per acabar amb la claves ni de l’amo, ni de l’home ni del sistema. 4 Abril de 2012
 • 6. REPORTATGE Una nova oportunitat perduda en la nova llei d’empleades de la llar indemnitzacions que van de 20 a Amb l’entrada en vigor Àlex Tisminetszky, advocat laboralista del 33/45 dies), entre molts d’altres exem- de la llei de la reforma Col·lectiu Ronda ples. Per tant, i a pesar d’haver-se do- laboral les empleades nat una poques millores, la empleades de la llar no han des- de la llar continuaran sent una immo- aparegut les principals ral “excepció” dins el mercat laboral. diferències en les condi- L es empleades de la llar porten a les seves esquenes massa injus- tícia. Dones (94%), pobres i majo- Finalitats de la norma cions de treball d’aquest col•lectiu respecte a la resta de treballadors. ritàriament immigrants (61%), són La pregunta és evident, si no hi ha una Les diferències enca- alguns dels estigmes socials que ex- millora, perquè ho han reformat. Di- ra són més grans en la pliquen la precarietat absoluta dels gueu-me desconfiat, però tot sembla pràctica real d’aquest seus contractes laborals, on la legalitat apuntar a que simplement el govern ram, oblidat de cap con- permet tot tipus d’abusos, des de no ha volgut controlar més un règim de trol de la Inspecció de gaudir ni de l’atur, pensions més bai- la Seguretat Social “especial”, profun- Treball o altre organis- xes o els acomiadaments pràcticament dament precari, però alhora de “lliure” me, però fins i tot en les gratuïts, passant pels sous de misèria adhesió sense necessitat d’empresari, lleis es conserven injus- generalitzats, que en la gran majoria i que era aprofitat pels més precaris tificables diferències. I de casos voregen el Salari Mínim In- entre els precaris per cotitzar pagant concretament: terprofessional, que el govern popular ha congelat en els pauperrims 641,40 pocs diners, per arribar a les pensions euros per 40 hores de treball setmanal. mínimes (i cada cop més minimíssi- Sense La darrera reforma de la Seguretat mes), o per obtenir una relació labo- Social, alhora que retardava l’edat ral que permetés renovar els papers prestació de jubilació a 67 anys i rebaixava el als treballadors immigrants. Ara tot d’Atur En el càlcul de les pensions als treba- hores setmanals més de “presència”, a 20% de les quanties generals de les això s’ha acabat: molts treballadors lladors “normals” se’ls aplica una co- les que es poden sumar les mateixes pensions, anunciava en grans titulars immigrants no trobaran una forma de A pesar de la propaganda oficial, el tització mínima als mesos que no han hores extres que la resta de treballa- que milloraria les condicions d’aquest cotització “flexible” en aquest règim, BOE és ben clar: les empleades de la cotitzat. Les empleades de la llar no dors. En conclusió, es poden arribar a col•lectiu. El govern de Zapatero es va dificultant la renovació de residència, llar no tenen dret a la prestació d’atur, compten amb aquest benefici, i cada fer jornades setmanals de més de 60 afanyar a va fer propaganda de la seva i els que hagin cotitzat poc cauran de- i per tant un cop acomiadades resten més que no hagin cotitzat significarà hores. “mesura social”, que va obrir els tele- finitivament en el pou de les pensions sense cap ingrés. Com sempre, el le- un mes a 0 euros, amb una important notícies del dia, i els sindicats CCOO no contributives, que cada dia acapa- gislador ha volgut deixar constància baixada de les pensions finals. Responsabilitat i UGT (que van donar suport a la ver- ra més i més capes de la societat. Les de la seva mala consciència amb la empresarial per gonyosa retallada, ui, volia dir refor- empleades de la llar, moltes d’elles, possibilitat de que en un futur incert Salaris de tramitació ma, de pensions d’agost de 2012) van continuaran en negre i amb condicions les empleades de la llar puguin arribar manca de cotització afirmar que, per fi, “gràcies a la seva precàries entre les precàries. a gaudir d’aquest dret. En aquest àmbit les empleades de la lluita”, les empleades de la llar havien El resultat no és una millora, sinó que llar mai han tingut dret als salaris de Finalment, si l’empleada de la llar aconseguit equiparar-se a la resta de tot apunta que serà més treballs en tramitació, i la reforma de la Segure- pateix un Accident de Treball o una treballadors. Entrant a les planes webs negre, menys pensions per a les do- Acomiadament: 12 invalidesa, i l’empresari no ha cotitzat tat Social d’agost de 2011 va mantenir de l’INSS, el Ministeri de Treball o la nes, més obstacles pels treballadors dies per any treballat aquesta discriminació, que no es sus- ni ha donat d’alta a la Seguretat So- UGT es pot comprovar l’alegria dels immigrants, i amb tota probabilitat tenta en cap justificació. cial, aquest no respondrà ni abonarà ponents davant de la seva lloable tasca més ETT (o ara dites “empreses de Les empleades de la llar compten amb Però la darrera Reforma Laboral de aquestes prestacions a pesar de la in- en benefici de les més humils entre les serveis”), que cobriran aquesta de- un acomiadament “sense causa”, on el febrer de 2012 ha vingut a trencar fracció, tal com es donaria en la resta humils. manda de treballadors domèstics, on empresari pot acomiadar-les amb un aquesta discriminació, aquest cop de treballadors. seguiran campant els salaris de misè- simple “desestiment” (sense haver de retirant els salaris de tramitació per ria i l’explotació més severa, però ara determinar cap motiu), que dona dret Anàlisi real de la llei “normatitzada”. a una indemnització mínima de 12 a tots els treballadors, i dificultant la denúncia dels acomiadaments impro- Normativa aplicable I és que amb la nova llei, els empre- dies per any treballat. Si l’empresari cedents. Però la definitiva aprovació de la llei, saris estan obligats a donar d’alta ells no realitza el “desestiment” per es- que ha entrat en vigor el darrer 1 de Disposició addicional trigèsima no- mateixos a les seves treballadores, crit, l’acomiadament serà improce- gener i estarà plenament vigent el 30 encara que sigui per una hora de tre- dent amb una indemnització de 20 Horari vena de la llei 27/2011, de 1 d’agost, de juny de 2012, i encara més la seva sobre actualización, adecuación y ball, i el resultat pràctic és que a la dies per any treballat. La resta de aplicació, estan demostrant que ni hi La jornada laboral màxima dels treba- modernización del sistema de Seguri- realitat moltes persones que estaven treballadors compten amb una in- ha una substancial millora, ni la finali- lladors és de 40 hores, amb un límit de dad Social. inscrites com a treballadores de la llar demnització de 33/45 dies per any tat del govern sembla ser aquesta. 80 hores extres anuals. Les empleades Reial Decret 1620/2011, de 14 de no- estan passant al treball negre, i moltes treballat, per aplicació de la darrera Però anem a pams. Amb la nova llei de la llar compten amb les mateixes vembre, por el que se regula la rela- altres, passaran en els propers mesos Reforma Laboral. desapareix el règim especial de treba- 40 hores màximes, però sorprenen- ción laboral de carácter especial del a treballar per a ETT, com (oh, nova lladores de la llar, però, oh sorpresa, tment compten amb unes possibles 20 servicio del hogar familiar. es crea unes treballadores “excepcio- sorpresa!) ja ho preveia descarada- Topall màxim de ment la pròpia llei. nals” dins el règim general. En termes Un cop més, al topar-se amb la rea- cotitzacions: 748,20 jurídics (i amb certa conya), la nova litat, els discursos governamentals i €/mes Algunes dades: llei canvia un “règim especial” de les dels sindicats oficials sobre millores empleades de la llar, per un “sistema socials resten vuits i sense contingut. Les empleades de la llar per molt que especial” dins el sistema general. En definitiva, un joc de noms amb la vo- Però aquest cop potser s’han passat, doncs ha estat a costa de perdre una cobressin (que no cobren en la reali- tat) mai podrien cotitzar actualment 500.000 empleades de la llar es luntat de canviar termes per deixar-ho nova ocasió per a dignificar de for- més de 748,20 €/mes, que resta lluny i calcula que treballen en negre a l’Estat casi com estava. I és que, per exemple, aquestes em- ma real les condicions laborals d’un no arriba ni a una quarta part del topall espanyol col•lectiu tant legalment exclòs. màxim de cotització de la resta de tre- pleades continuen sense gaudir de l’atur per molts anys que hagin treba- balladors, 3.262,50 €/mes. El resultat, 61% de les empleades de la llar són Principals diferències pensions mínimes entre les mínimes. immigrants llat, i el seu acomiadament comptarà amb una pírrica indemnització de 12 entre les empleades dies per any treballat, i a més amb de la llar i la resta de Integració de llacunes 94% de les empleades de la llar són pensions el simple (i lliure) “desestiment” de treballadors dones l’empleador (la resta comptem amb Abril de 2012 5
 • 7. TREBALL-ECONOMIA CGT exigeix al govern de Rajoy Per si no fos suficient amb la Reforma Laboral, el 30 de març el govern del PP va aprovar els pressupostos que retiri la més regressius i antisocials que es recorden Reforma Laboral Es va paralitzar el Exigim la retirada de la consum el 29M reforma laboral Rojo y Negro Després de l’èxit de la vaga general del 29M C Secretariat Permanent del les amenaces, xantatges, por a ser gociar aquesta reforma laboral que La CGT valora molt positivament el om a conseqüència de la Vaga Ge- Comitè Confederal de la CGT acomiadat… de la patronal i go- no és possible millorar en cap sen- procés d’unitat d’acció aconseguit neral i la Vaga de Consum convo- vern, hi ha hagut un seguiment molt tit, ja que, el contingut que subjeu al entre organitzacions sindicals de cada el 29 de març, es va paralitzar el país i desplomar el consum. És absurd important, molt superior a la Vaga seu articulat és nefast per als drets i classe, alternatives, plataformes en L entrar en la guerra de xifres sobre se- General del passat 29 de setembre interessos de les i els treballadors. defensa dels serveis públics, contra a CGT responsabilitza al Govern guiment de la vaga general, la paràli- de 2010, tant en la quantitat de El 29M ha estat una data molt im- les privatitzacions, els moviments d’intentar manipular l’opinió pú- si en els transports (excepte serveis tancament d’empreses i fàbriques, portant en la qual la classe treballa- socials, el moviment ecologista, blica al falsejar les dades reals sobre mínims), grans empreses i polígons com en els innumerables piquets dora i classes populars han sortit en- 15M, assemblees populars, movi- la incidència de la Vaga General del ment veïnal, plataformes contra els industrials gairebé deserts, demostra- informatius, com en les massives fortides, però a partir d’ara mateix, 29M. Els índexs de participació en la desnonaments, moviment estudian- ven que la gran majoria de les perso- manifestacions produïdes al llarg de la CGT torna a treballar per futures Vaga General superen infinitament mobilitzacions unitàries i nova Vaga til, col•lectius jovenilsetc, etc, etc… nes amb feina que podien fer vaga (no la jornada en tot el país, de nord a els aportats pel govern i oscil•len, sud, d’est a oest, com fent vaga de General, en el nostre país i a Europa unitat que ha permès l’èxit del 29M. comptem empresaris ni personal ame- per sectors, des de més del 90% en consum. fins a aconseguir l’objectiu de reti- Finalment, la CGT vol expressar naçat amb l’acomiadament), havien decidit secundar-la.La vaga de consum el transport al 50% en altres sectors Sens dubte, han estat milions de rar la reforma laboral i la resta de públicament el seu suport a totes i s’ha demostrat com el complement com els serveis i comerços. En con- persones, les que han intervingut di- lleis econòmiques i antisocials que cadascuna de les persones que han imprescindible de la vaga general i de seqüència, la CGT exigeix al govern rectament en l’èxit global del que ha fomenten l’atur, la precarietat, la intervingut i participat perquè la jor- gran importància, tant que es pretén de Rajoy que retiri la Reforma La- significat aquest dia de Vaga Gene- temporalitat, la sinistralitat laboral, nada del 29M hagi significat un èxit conèixer el seguiment d’una vaga pel boral. ral. Per altra banda, la CGT exigeix la retallada de drets socials i indi- per a les i els treballadors i classes descens del consum elèctric, que ha Per a la CGT, la jornada de Vaga als sindicats institucionals que es- viduals i que impedeixen un repar- populars, així com agrair el suport estat similar al d’un diumenge o festiu General del 29M cal catalogar-la coltin el clam del poble en el carrer timent just del treball, la riquesa i rebut per múltiples organitzacions quan la gran majoria de persones no com èxit rotund, ja que, a pesar de i que no tornin a asseure’s per a ne- el benestar. sindicals i socials internacionals. treballa.Amb la vaga s’han tancat fà- briques, tallers, oficines … i molts su- La CGT contra la tisorada dels Pressupostos permercats, centres comercials i grans magatzems, perquè els seus treballa- dors no han acudit al lloc de treball. En altres no ha estat possible el seu tanca- ment, perquè l’empresa directament o Generals de 2012 indirectament ha amenaçat la plantilla. No obstant això en la gran majoria de Secretariat Permanent del milions d’euros menys. Desta- desenvolupament. sarà una nova tisorada d’uns altres casos aquests establiments han estat Comitè Confederal de la CGT quen les retallades en els ministe- En definitiva, tots i totes treballant 23.000 milions de reducció de la pràcticament buits, amb els seus treba- ris d’educació (21,2%), en sanitat (els qui tenen treball) i recaptant per despesa pública. lladors creuats de braços. (13,7%), agricultura (31,2%), in- a la banca, els mercats, pagar el deu- Per a la CGT, aquest govern no té le- Q La millor resposta per combatre les dústria (31,9%), foment (34,6%), hi- te i la crisi que han provocat, pagar gitimitat per a aprovar aquests pres- uan es compleixen els 100 pri- amenaces empresarials o el esquirlola- senda (22,9%), ministeri d’exteriors la usura i la festa que una minoria supostos o per a aprovar la reforma mers dies el govern del PP es tge ha estat la manca de consum, com (54,4%), mentre que els que menys de capitalistes sense escrúpols estan laboral, a pesar de tenir majoria ab- burla del poble i la seva democràcia una eina de lluita contra la banca, mul- reduïxen són el ministeri de defensa gaudint gràcies a nosaltres. soluta, simple i planament perquè és aprovant els pressupostos de 2012. tinacionals, especuladors i els governs (8,8%) i interior (4,3%). Ni en els pressupostos, ni en les un frau a la població, un frau al joc que obeïxen submissament. El capita- El divendres 30 de març, un dia És a dir, es mantindrà pràcticament polítiques aprovades en aquests pri- de la seva pròpia democràcia parla- lisme salvatge, lluny de reconèixer els després de la Vaga General contra la inversió en l’exèrcit i la policia mers cent dies, no hi ha cap voluntat mentària, atès que cap d’aquests as- seus errors i passar a un model basat la reforma laboral i el pacte social, mentre que es redueix dràsticament política de buscar una sortida social pectes estaven recollits en el progra- en el consum responsable, sostenible i el consell de ministres aprovava els el pressupost per a educació, sanitat, a la crisi, de repartir la riquesa i el ma electoral del partit popular. respectuós amb el medi ambient, pre- pressupostos de 2012, amb una tiso- foment, formació, investigació, in- benestar, de repartir el treball, de El 29M, dia de la Vaga General, el tén seguir augmentant les seves grans rada de 27.300 milions d’euros per a versions públiques, polítiques acti- perseguir el frau fiscal, de buscar la poble, les i els treballadors van dir fortunes retallant els nostres drets, sa- reduir el dèficit públic fins al 5,3% ves d’ocupació, reducció ajudes per justícia social. que no accepten aquesta política laris, prestacions socials i intentant que del PIB i acontentar a banquers, es- a l’accés a l’habitatge i lloguer per a També hem de tenir en compte, que de reformes, de retallades i de pac- treballem més hores i anys per menys peculadors, mercats, Unió Euro- joves, integració d’immigrants, aju- en el mes d’octubre, plantejaran els te social. Des de la CGT ja estem diners.A diferència d’una Vaga Gene- pea… des a la dependència, congelació del pressupostos generals per a 2013 treballant per a les pròximes mobi- ral que solament la poden fer qui tenen En l’apartat d’ingressos, el govern sou dels funcionaris, no cobertura i tenen previst reduir el dèficit del litzacions i nova Vaga General en el un treball i la seva empresa no els ame- ha aprovat una amnistia fiscal per a de places de qui es jubilen, ajudes al 5,3% al 3% del PIB el que supo- nostre país i a Europa. naça amb l’acomiadament, la Vaga de aquelles persones i empreses que han Consum o dia sense compres, pot ser defraudat a hisenda, fent que blan- secundada per tota la societat, evitant quegin els seus diners pagant només adquirir o consumir qualsevol tipus de el 10%, garantint-li la seva confi- bé, producte o servei, evitant qualsevol dencialitat, òbviament, mentre que tipus d’operació o transacció bancària la resta de persones decents paguem o administrativa, etc.La vaga de con- un mínim de tres vegades més. Amb sum, malgrat el silenci dels mitjans de aquesta amnistia, el govern preveu comunicació del capital, ha estat un ro- ingressar 2.500 milions d’euros re- tund èxit que s’haurà millorar amb més nunciant a perseguir el frau fiscal planificació i organització en futures que està xifrat en 75.000 milions de convocatòries, amb l’objectiu d’arribar euros segons fonts dels inspectors a tota la societat, i ha tingut gran reper- d’Hisenda. Per altra banda, reduirà cussió en ser impulsada per sindicats, les deduccions als impostos de les associacions, col•lectius i persones de empreses per a assolir que les grans tota mena. Prova d’això són les cente- societats paguin una mica més. Així nars de pàgines web donant suport o mateix, pujarà l’impost al tabac, el difonent la convocatòria o que en tan rebut de la llum, el gas, el butà, la sols una setmana, el vídeo “Huelga de gasolina, la justícia si es recorre a la Consumo: Despierta”, realitzat per un segona instància… col•laborador anònim, va arribar a les En el capítol de reduir despeses, els 167.000 visites.La lluita continua i se- pressupostos plantegen una reduc- gur que aviat s’haurà d’organitzar una ció del 17%, el que suposa 13.406 altra convocatòria 6 Abril de 2012