SlideShare a Scribd company logo
Catalunya
> Òrgan d’expressió de les CGT de Catalunya i de Balears · 8a. època · Maig 2011· núm. 128 · 0,50 euros · www.cgtcatalunya.cat  www.cgtbalears.org
Dipòsit legal: B 36.887-1992
> Òrgan d’expressió de les CGT de Balears i Catalunya · núm. 128 · Maig 2011  0,50 euros · www.cgtbalears.org · www.cgtcatalunya.cat
Dipòsit Legal: PM 1.177-2005
EDITORIAL LA TRAMUNTANA DINAMITA DE CERVELL ENTREVISTA
> ON ENS TROBEM?
                                  Editorial
CONFEDERACIÓ GENERAL DEL
TREBALL (CGT) DE LES ILLES
BALEARS
Camí de Son Rapinya, s/n - Centre
“Los Almendros”, 2n 07013 Palma de
Mallorca
Tel. 971 791 447 -Fax. 971 783 016 -
lesilles@cgtbalears.org
Delegació Menorca
Plaça de la Llibertat, 5 07760                     Contra la Crisi,
Ciutadella
Tel. 971 386 670 -Tel. 666 087 592
menorca@cgt-balears.org

SECRETARIAT PERMANENT
DEL COMITÈ CONFEDERAL DE LA                     és hora de passar
CGT DE CATALUNYA
Via Laietana, 18, 9è - 08003
Barcelona -
spccc@cgt.es Tel. 933103362. Fax
933107110

FEDERACIONS SECTORIALS
• Federació Metal·lúrgica de
Catalunya (FEMEC)
• Federació de Banca, Borsa,
Estalvi i Entitats de Crèdit
• Federació Catalana d’Indústries
                     a l’Acció
Químiques (FECIQ)
• Federació de Sanitat
• Federació d’Ensenyament de
Catalunya (FEC)
                     L  a classe treballadora, les classes
                       populars, els col.lectius socials més
                     desfavorits, dones, migrants, joventut,
                                              no a aquesta societat
                                              violenta, masclista i
                                              agressiva. No a aques-
• Federació d’Administració
Pública (FAPC)              gent gran, estudiants, el poble, patim      ta societat segregado-
Via Laietana 18, 9è - 08003 Bcn      en primera línia l’explotació laboral i so-    ra, racista i xenòfoba.
Tel. 933103362. Fax 933107110       cial, la despulla dels drets més bàsics,     No a aquest sistema
FEDERACIONS COMARCALS           l’exclusió, la precarietat, la temporalitat,   consumista i desenvo-
                     la marginació, l’atur … en un sistema       lupista que anteposa
Anoia
Carrer Clavells 11 - 08700 Igualada    capitalista sostingut i gestionat pels go-    els interessos privats,
Tel./fax 938042985 · cgtanoia@yahoo.es  verns i polítics professionals, la patronal,   les plusvàlues, la com-
Baix Camp/Priorat             les grans multinacionals i el sindicalisme    petitivitat, la productivi-
Raval de Sta. Anna 13, 2n, 43201 Reus
baixc-p@cgtcatalunya.cat         institucional que ens ven miserablement      tat, als drets humans
Tel. 977340883. Fax 977128041       per meres engrunes.                ia la pròpia vida, que
Baix Llobregat              Estan degradant i retallant tot tipus de     accepta la sinistralitat
Cra. Esplugues, 46 - 08940 Cornellà -
cgtbaixll@cgtcatalunya.cat        drets laborals, socials, sindicals i hu-     laboral com una cosa
Tel. 933779163. Fax 933777551       mans. Avui hem de treballar més per co-      natural, que ens utilit-
Comerç, 5. 08840 Viladecans        brar menys, hem de treballar més anys       za a les persones com
cgt.viladecans@yahoo.es
Tel./fax 93 659 08 14           per tenir dret a una menor pensió pública,    a meres mercaderies.
Baix Penedès
                     ens obliguen a signar contractes en blanc     Diem no a un sistema
Nord, 11-13, 3r, 43700 El Vendrell    pot acomiadar lliurement i sense indem-      que censura la llibertat
Tel. i fax 977660932
cgt.baix.penedes@gmail.com        nització, han eradicat el referent dels      d’expressió, la llibertat
Barcelonès Nord
                     convenis col.lectius que posaven fre als     de comunicació, la
Alfons XII, 109. 08912 Badalona      excessos i abusos de les empreses.        llibertat d’associació,
cgt_bn@yahoo.es, tel. i fax 933831803
                     No podem seguir suportant que la política     que privatitza els ser-               per la dignitat, per la justícia social, per     conflictes, no a l’intervencionisme militar.
Garraf-Penedès
Lepant, 23, baixos. 08800 Vilanova i la  econòmica i antisocial la pactin Zapatero     veis públics, que negocia amb les dicta-       la llibertat.                     Per a la CGT és l’hora de prendre la pa-
Geltrú - cgtvng@cgtcatalunya.cat     o Mas i els seus governs amb els grans      dures, una societat a la qual se li imposa      Des de la CGT diem no a l’energia nu-         raula i l’hora de passar a l’acció per cons-
Tel. i fax 938934261
                     empresaris d’aquest país, com si van ser     l’oblit de la seva memòria històrica, que      clear perquè no hi ha cap raó per accep-       truir un societat justa i lliure. És l’hora
Maresme
Plaça Cuba, 18, 2n 08302 Mataró -     els amos de les nostres vides, tot això      no anul les sentències franquistes, que       tar el més mínim risc que posi en perill la      de la mobilització social i laboral perquè
maresme.cgt@gmail.com           sense cap legitimitat democràtica.        fonamenta el seu funcionament en la por       vida de l’ésser humà i el planeta. Diem no      siguin els treballadors i les treballadores
Tel. i fax 937909034
                     Des de la CGT, els homes i dones diem       i la repressió cap als qui s’oposen i lluiten    a la guerra com a mètode de resolució de       els protagonistes del seu futur.
Vallès Oriental
Francesc Macià, 51 08100 Mollet -
cgt_mollet@hotmail.com
Tel. 935931545. Fax 935793173
                                                                          Agurrelj
FEDERACIONS INTERCOMARCALS
Girona
Av. Sant Narcís 28, ent. 2a 17005
Girona
cgt_gir@cgtcatalunya.cat
Tel. 972231034. Fax 972231219
Ponent
Av. Catalunya, 2, 8è 25002 Lleida -
lleida@cgtcatalunya.cat
Tel. 973275357. Fax 973271630
Camp de Tarragona
Rambla Nova, 97, 2n 1a - 43001
Tarragona
cgttarragona@cgtcatalunya.cat
Tel. 977242580 i fax 977241528

FEDERACIONS LOCALS
Barcelona
Via Laietana, 18, 9è - 08003 Barcelona
flbcn@cgtbarcelona.org
Tel. 933103362. Fax 933107080
Berga
Balç 4, 08600
sad@cgtberga.org Tel. 938216747
Manresa
Circumval·lació 77, 2n - 08240       Edició del Col·lectiu La Tramuntana: Joan Rosich, Pau Juvillà, Joan Anton T, Jose Cabrejas,
Manresa
manre@cgtcatalunya.cat           Mireia Bordonada, Dídac Salau, Josep Garganté, Josep Estivilli, Xavi Roijals, Jordi Martí, Josep
Tel. 938747260. Fax 938747559       Torres, Txema Bofill, Pedro Rosa i Laura Rosich. Col·laboradors: Pepe Berlanga, Vicent Martínez,                “És com t’expliquen la història d’Adam i Eva...
                      Toni Álvarez, Pep Cara, Ferran Aisa, Miquel-Dídac Piñero, Jaume Fortuño, Carlús Jové, Agurrelj,                 Volen amagar que hi va haver expulsions! I
Rubí
Colom, 3-5, 08191 Rubí, flcgt_rubi@     Joan Canyelles Amengual, Emili Cortavitarte, Llorenç Buades L’amo en Pep des Vivero i les                         pomes de la discòrdia...
hotmail.com Tel. i fax 93 588 17 96    federacions i seccions sindicals de CGT. Tirada: 13.000 exemplars. Redacció i subscripcions a                 Ui, doncs el govern diuen que estem al paradís!
Sabadell
                      Catalunya: Raval Sta. Anna, 13, 2n. 43201 Reus. Tel. (dimecres tarda) 977340883. Col·laboracions:                      I jo no ho sabia!”
Rosellò 10, 08207 Sabadell -        catalunyacgt@cgtcatalunya.cat, com-cgt-cat@cgtcatalunya.cat     Redacció i subscripció a
cgtsabadell@hotmail.com Tel. i fax 93   Balears: Camí Son Rapinya s/n, Centre Los Almendros 2n, 07013 Palma. Tel. 971791447.
745 01 97
                      Col·laboracions: comunicacio@cgt-balears.org Web revista: www.revistacatalunya.cat.                            Pedro Pico Pico Vena, Azagra
Terrassa                  No compartim necessàriament les opinions signades de col·laboradores i col·laboradors.
Ramon Llull, 130-136, 08224 Terrassa -
cgtterrassafl@gmail.com          Drets dels subscriptors:
Tel. 93 788 79 47. Fax 93 789 45 04    D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal la CGT informa: a) Les dades personals, nom i adreça dels subscriptors i subscriptores són incor-
                     porades a un fitxer automatitzat degudament notificat davant l’Agència de Protecció de Dades, el titulars respectius dels quals són el Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya
Castellar del Vallès
Pedrissos, 9 bis, 08211 Castellar del   i la Secretaria de Comunicació de la CGT de les Balears i la seva única finalitat és l’enviament d’aquesta publicació. b) Aquesta base de dades està sotmesa a les mesures de seguretat
Vallès                  necessàries per tal de garantir la seguretat i confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal. c) Tot/a subscriptor/a podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació,
cgt.castellar-v@terra.es,         cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals mitjançant comunicació remesa al Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya, al correu electrònic s-org@cgtca-
Tel./fax 93 714 21 21           talunya.cat o bé a Via Laietana 18, 9è de Barcelona; i a la Secretaria de Comunicació de la CGT de les Balears a Camí Son Rapinya s/n, Centre Los Almendros 2n, 07013 Palma. Tel.
                     971 791 447. comunicacio@cgt-balears.org
Sallent
Clos, 5, 08650 Sallent                     Tots els continguts d’aquesta revista estan sota una llicència “Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya”
sallent@cgtcatalunya.cat                    Sou lliure de: copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra amb les condicions següents:
Tel. 93 837 07 24. Fax 93 820 63 61              - Reconeixement. Heu de reconèixer els crèdits de l’obra de la manera especificada per l’autor o el llicenciador.
                                - No comercial. No podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials.
Sort                              - Sense obres derivades. No podeu alterar, transformar o generar una obra derivada d’aquesta obra.
Pl. Major 5, 25560, Sort
pilumcgt@gmail.com                         Quan reutilitzeu o distribuïu l’obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l’obra. Alguna d’aquestes condicions pot no aplicar-se si obteniu el permís del
Tel. 633 322 033                        titular dels drets d’autor. Els drets derivats d’usos legítims o altres limitacions reconegudes per llei no queden afectats per l’anterior.
                                  Més informació a http://cat.creativecommons.org/

2                                                                                                                 Maig de 2011
REPORTATGE                                                             Les
                                                                                        mobilitzacions
                      Les retallades responen a la voluntat del govern
                      d’Artur Mas de disminuir el sector públic i promoure                                        s’escampen arreu
                      la privatització de l’educació i la sanitat públiques                                        amb força Les protestes fan canviar
l’estratègia del Govern per
retallar els serveis públics
    Laia Altarriba /                                                                            ca i d’Ensenyament. Cap a les 7 del
    Ermengol Gassiot                                                                            vespre, companys d’algunes seccions
                                                                                        sindicals de CGT van iniciar una mar-
                                                                                        xa cap el Parlament de Catalunya que
                                                                                        va arrossegar varis milers de perso-
El 26 d’abril el Govern Mas ha
                                                                                        nes, que es van mantenir vàries hores
anunciat l’aturada de les retallades
                                                                                        al Parc de la Ciutadella i, posterior-
en la sanitat, l’ensenyament i altres
                                                                                        ment, van tallar la ronda Litoral. Al
serveis socials fins després de les
                                                                                        matí, treballadors/es de la Universitat
eleccions del 22 de maig. L’anunci,
                                                                                        Autònoma de Barcelona, entre ells la
sens dubte, ha estat motivat per
                                                                                        secció sindical de CGT, van impedir
les mobilitzacions de les darreres
                                                                                        per segona vegada la realització del
setmanes de treballadors i treba-
                                                                                        Consell de Govern, en aquesta oca-
lladores principalment de la sani-
                                                                                        sió a la Casa de la Convalescència de
tat, però també de l’ensenyament
                                                                                        l’Hospital de Sant Pau.
i amplis sectors socials. Aquestes
                                                                                        El dia 19 d’abril es va produir una
manifestacions contra els plans del
                                                                                        nova manifestació en contra del tan-
responsable del Departament de Sa-
                                                                                        cament d’urgències a l’Hospital de
lut, Boi Ruíz, han sorprès a tothom
                                                                                        l’Esperança de Gràcia.
i han agafat al govern a contrapeu.
                                                                                        El dia 20 d’abril es van tornar a re-
El canvi d’estratègia de l’executiu
                                                                                        produir les manifestacions i protestes
català sembla una maniobra per
                                                                                        al voltant de molts hospitals catalans:
evitar el desgasts que les protestes li
                                                                                        Clínic, Vall d’Hebron, Joan XIII, Vi-
estan causant abans de les eleccions                                                                      ladecans, Arnau de Vilanova, Bellvit-
municipals. Però tot i les paraules                                                                      ge, Terrassa, etc. En aquesta darrera
del govern, les retallades a molts                                                                       ciutat, quan acompanyaven una taule-
centres hospitalaris i educatius ja                                                                      ta informativa, dos afiliats de la CGT
estan començant a aplicar-se.       cular, la contestació a les retallades   retallades al sector sanitari de Cata-   una reunió del Consell de Govern      van ser identificats per un policia de
                      de l’ensenyament s’ha anat estenent     lunya. El mateix dia es va realitzar    (equivalent a la Junta Directiva) que ha-  paisà i un d’ells serà jutjat el 10 de
Durant el primer trimestre d’aquest    també amb força.              una primera concentració a l’interior    via d’aprovar retallades en la plantilla.  maig.
any el nou Govern de la Generalitat                          de l’Hospital Clínic de Barcelona,     El dia 13 d’abril, a les 13 h., la plan-  El 27 d’abril CGT convoca la tercera
ha anat concretant un seguit de tisora-                        convocada per la secció sindical de la   tilla i usuaris de nombrosos hospitals
des en el pressupost de diversos ser-   Una defensa                                                             jornada de mobilització a l’Hospital
                                            CGT. Els següents dies, i davant del    de Barcelona i la resta de Catalunya    de Viladecans. També es convoquen
veis públics. Les que han tingut més    inesperada dels               silenci del Comitè d’Empresa davant     es van concentrar a les portes dels     concentracions als hospitals de Bell-
repercussió han estat les que afecten   serveis públics               la demanda que convoqués assem-       centres i van realitzar tallades de tràn-  vitge, Clínic i Vall d’Hebrón.
la sanitat i l’ensenyament. Aquestes                          blees, la CGT a l’Hospital Clínic va    sit contra les retallades, on també van   A llarg dels dies previs a l’1 de maig
retallades venen motivades, per una    Una de les imatges que ha assaltat els   decidir convocar assemblees per tots    demanar la dimissió del conseller Boi    a molts barris i poblacions de Cata-
banda, per les restriccions del Go-                          els torns de treballadors i treballadores  Ruíz. Escenes similars es van viure
                      nostres televisors a l’hora de sopar                                                lunya s’han anat fent concentracions
vern Espanyol a l’endeutament de      durant aquest mes d’abril ha estat la    els dies següents per tal d’informar de   als hospitals del Mar, Vall d’Hebrón,    i assemblees informatives sobre les
les comunitats autònomes, seguint                           les conseqüències de les retallades.    Clínic, Sant Pau, Joan XIII, Arnau de
                      de desenes, centenars o fins i tot mi-                                                retallades als serveis públics i la lluita
les indicacions de la Unió Europea     ler de persones amb bates blanques     Aquell dia també hi va haver una      Vilanova, Viladecans i Bellvitge. En    per la sanitat: Granollers, Vilafranca,
i de l’FMI. Per l’altra, responen a la   tallant rondes i autopistes, ocupant    protestes del personal sanitari als hos-  aquest darrer centre van sortir al carrer  Terrassa, etc. Les manifestacions del
voluntat reiterada per Artur Mas de    carrers o simplement concentrats da-    pitals Joan XIII de Tarragona, Arnau    prop de 2.000 persones. A Viladecans    dia 1 de maig convocades o amb par-
disminuir el sector públic i promoure   vant dels seus centres de treball. Les   de Vilanova de Lleida i Bellvitge de    unes 500 persones es van manifestar
el privat. A nivell pràctic suposen una                                                                    ticipació de la CGT arreu de Catalun-
                      bates blanques del personal sanitari,    l’Hospitalet. Prop d’un miler de per-    i van realitzar diversos talls de circu-  ya han estat, de moment, algunes de
nova iniciativa de traspàs de diner    juntament a unes tisores amb el sen-    sones van tallar la C-31 durant una     lació. Arreu la presència de CGT va
públic al sector privat, seguint la ten-                                                                    les darreres iniciatives en contra les
                      yal de prohibit a sobre, han esdevin-    estona. Les concentracions van con-     ser, novament, molt destacable. A la
dència promoguda pels diferents go-                                                                      retallades del Govern de la Generali-
                      gut el símbol de la principal mostra de   tinuar els dies 7 i 8 d’abril. El segon   tarda, diversos milers de persones van
verns autonòmics i central des de que                                                                     tat que, juntament a les reformes la-
                      rebuig que hi ha hagut fins ara contra    dia es van arribar a concentrar més de   seguir la crida per internet del grup
va inicial la crisi econòmica l’estiu                                                                     borals, de les pensions i altres mesu-
                      l’actual govern de CiU.           1.500 persones, entre les que hi havia   “Indignados!!” i es van concentrar al
del 2008. ç                                                                                  res econòmiques suposen greus atacs
                      Els primers en sortir al carrer van ser   també treballadors i treballadores de    voltant de l’estàtua de Colom de Bar-
A l’espera de la presentació de                                                                        al conjunt de la classe treballadora.
                      a Tarragona i al barri barceloní de     Duran i Reinals. En la concentració hi   celona, van tallar la Ronda Litoral i
l’esborrany de la Llei de pressupostos                                                                     I després del 1r de maig, noves mo-
                      Gràcia. El dia 5 d’abril Artur Mas va    va haver un intent de detenció d’una    van improvisar una manifestació pel
de la Generalitat, les retallades en els                        delegada de CGT per part de mem-      centre de la ciutat.            bilitzacions han estat convocades,
                      ser escridassat per més de 200 mani-
serveis públics per part de l’executiu                         bres d’algun cos policial que anaven                          participant la CGT en totes elles: el
                      festants a Tarragona que protestaven
principatí s’han anat coneixent prin-                                                                     4 de maig una cassolada protesta con-
cipalment per declaracions de con-
                      contra les retallades a la sanitat públi-  de paisà i sense identificar, però els    20.000 persones a la            tra les retallades socials davant de la
                      ca i, més concretament, a l’Hospital    manifestants ho van impedir.
sellers i responsables polítics diver-   Joan XXIII. Entre ells, hi havia nom-    El dia 12 d’abril es va repetir una nova  convocatòria de               Generalitat a Lleida; el 8 de maig a
sos. En termes generals, suposen      brosos afiliats i afiliades a la CGT.     concentració en un centre sanitari, en   Barcelona                  Mataró, manifestació contra les reta-
una reducció de més del 10% del      També el 5 d’abril treballadors i tre-   aquest cas l’Hospital Universitari                           llades i per uns serveis públics i de
Departament de Salut. De fet, el seu    balladores de l’Hospital l’Esperança,    Mútua de Terrassa, on la presència de    El dia 14 d’abril a Barcelona es va     qualitat, convocada per la Plataforma
titular ja va instar als diferents hos-  del barri de Gràcia, es van concentrar   la CGT va tornar a ser destacada. A la   viure una gran concentració que va     Unitària pel Repartiment del Treball
pitals que presentessin abans del 31    contra el tancament de les urgèn-      tarda del mateix dia, diversos cente-    desbordar la plaça Sant Jaume i els     i la Riquesa; el dia 9 marxa a Barce-
de març plans per reduir un 10% la     cies, amb el suport de l’Assemblea     nars de treballadors i treballadores de   carrers del voltant. S’hi van aple-     lona contra les retallades a la sanitat,
despesa. A mesura que aquests plans    pels Drets Socials de Gràcia i amb la    l’Hospital de l’Esperança de Gràcia     gar més de 20.000 persones segons      sortint des dels hospitals de Sant Pau
s’han anat concretant, l’alarma social   presència d’afiliació de la CGT.       i de veïns i veïnes van manifestar-se    diversos càlculs. La convocaven di-     i l’Esperança; el 12 a Tarragona ma-
ha crescut i ha encès les protestes no   Les mobilitzacions s’escampen arreu     pel barri de Gràcia seguint la crida de   versos sindicats. De CGT hi va haver    nifestació contra les retallades convo-
només dels i les treballadores de la    L’endemà, el dia 6 d’abril, la Federa-   l’Assemblea pels Drets Socials. A la    una nodrida presència de companys      cada per la Plataforma ciutadana per
sanitat, sinó també de les usuàries i   ció de Sanitat de la CGT feia pública    Universitat Autònoma de Barcelona      i companyes de Sanitat de diverses     la defensa dels drets públics; el 14
usuaris. De manera menys especta-     una crida a mobilitzar-se contra les    treballadors del centre van impedir     comarques, de l’Administració Públi-    manifestació a Barcelona...

Maig de 2011                                                                                                      3
REPORTATGE

Les seccions sindicals de la CGT impulsen
les mobilitzacions
Recollim el testimoni d’afiliats de                                               coordinar les lluites per protegir el   dia i del divendres. Però ningú no els
la CGT i d’altres persones que han                                               sector públic, perquè sabem molt bé    va fer cas, la gent es va enfadar molt,
impulsat en les darreres setmanes                                                que actualment tot el que es perd no    i la gent va tornar a tallar la Gran Via,
les mobilitzacions per aturar les                                                es pot recuperar. No volem que els     i a més es va anar a queixar a CCOO i
retallades:                                                           serveis públics siguin una matèria     UGT. També van anar a buscar el ge-
                                                                d’especulació política ni una moneda    rent, i els de seguretat se’l van haver
Agustí Aragonès,                                                        per guanyar eleccions. La plataforma    d’emportar per la porta d’incendis.
                                                                on estem treballant diverses entitats i  Els dies següents hi va haver més
CGT-Hospital Joan                                                        persones serà un espai obert a tots els  concentracions i assemblees. A les
XXIII                                                              ciutadans de Terrassa”.          assemblees del matí hi participen
                                                                                      unes 700 persones, a la tarda unes
“A l’hospital, cada dimecres fem                                                                      300 i a les concentracions varia entre
una assemblea convocada des de la                                                Paloma, CGT –               1.000 i 2.000.
Junta de personal. Hem decidit fer-                                               Hospital de Bellvitge           Al cap d’uns dies el Satse va treure un
ho així, encara que haguem d’anar                                                                     comunicat demanant disculpes i dient
amb segons qui, per la magnitud de                                               “El 8 d’abril vam fer Junta de Perso-   que ara ja recolzarien tot. I CCOO i
l’agressió. A les assembles hi partici-                                             nal i vam acordar a proposat nostra    UGT també van dir que ho recolza-
pa molta gent, fins i tot els metges.                                              fer un assemblea informativa el dijo-   rien tot. Però tot i això, el president
La plantilla estem molt mobilitzats.
Tenim clar que és com aquella poesia
que diu “Primer es van emportar els
jueus, però com que jo no n’era, no
vaig fer res; després es van emportar   resolució denunciant les retallades    neralitat, que mantingui el
els gitanos...”. De nosaltres, primer   que està patint l’institut. En concret   nivell de servei públic de la
faran fora els interins, després els   al centre, les retallades són del 23%   Universitat i que no busqui
contractats i al final fins i tot també   del pressupost del curs passat. La re-   ajustos pressupostaris que
a fixos.                  solució l’hem enviat al conseller i al   recaiguin en els sectors més
L’anunci de l’aturada de les retalla-   Síndic de Greuges, i una còpia la vam   febles (acomiadaments de
des l’hem rebuda amb escepticisme,    adjuntar amb les notes del trimestre    professorat precari o aug-
ja que no confiem en el Govern ni     perquè arribés als pares. A més, al    ment de taxes a l’alumnat).
en el conseller. Això que estan fent,   meu institut també participem a la     També s’estan promovent
amb el Boi Ruiz al capdavant, és com   iniciativa del dimecres groc, que és    accions unitàries amb
posar un llop en una remera de cor-                         alumnat i amb PAS, a través
                     dur samarretes de color groc on hi
ders o el Mourinho al Barça. I perquè                        de sindicats i associacions
                     posa “SOS ensenyament”. A nivell
veieu com actuen: com a responsable
                     de Vilassar intentarem una reunió     afins. Les darreres setmanes
de l’ICCS a Tarragona han posat al
                     amb associacions per portar la pro-    hem participat en el blo-
gerent de l’Hospital de valls, que és
                     blemàtica a l’Ajuntament. A més,      queig dels consells de go-
de l’Opus.
                     participem a les mobilitzacions gene-   vern on s’havien d’aprovar
Però nosaltres seguim amb les mobi-
                     rals, com la del passat 14 d’abril, que  retallades. A més, tenim el
litzacions. Pel 12 de maig en tenim
                     hi va anar molta gent. Tenim previst    compromís de participar en
una de prevista amb associacions de
                     també anar a la gran manifestació del   plataformes i accions en defensa dels                         de la Junta de Personal no convocava
veïns, socials, etc, i també amb sin-                                              us al matí i a la tarda. El mateix dia,
                     14 de maig.”                serveis públics a nivell de Catalunya.                        més assemblees, així que la CGT hem
dicats i segurament partits polítics                                              però, ja vam fer una concentració que
                                           Gent de la CGT ha estat determinant    va ser un èxit i vam tallar la Gran Via.  decidit tornar-ne a convocar sols.
sense sigles”.
                     Pedro Castro – Secció           en la creació recent de la Plataforma   En acabar, ens truquen els de CCOO i    No ens han contestat, així que hem
                                           Unitària en Defensa la Universitat                          convocat nosaltres sols assemblea .
Manel, CGT- Institut           sindical de CGT a la            Pública.”
                                                                UGT i ens diuen que no estan d’acord
                                                                                      La gent ha reaccionat molt bé a les
                                                                en fer l’assemblea convocada, però
de Vilassar de Mar.            UAB                                          nosaltres els vam dir que era un acord   propostes de mobilització. Hi ha mol-
                                           Rachid – Plataforma            i que ja estava convocada. Ells no es   ta gent jove a Bellvitge, que es veu al
“A nivell del meu centre de treball    “A la UAB la secció de CGT té re-                           van presentar a l’assemblea del dijo-   carrer i amb perspectiva de no tornar
vam decidir seguir el pla de lluita    presentació entre el professorat i està  Terrassa pels Serveis           us, però sí que hi van venir centenars   a treballar, i a més hi ha gent que por-
que des de CGT-Ensenyament vam      impulsant iniciatives per mantenir     públics                  de persones. I vam decidir tallar la    ta molts anys a l’hospital i se l’estima
acordar fa algunes assemblees. En     les condicions laborals a través de                          Gran Via a les 13h. Però a mig matí    molt. Tota aquesta gent tenim el sen-
primer lloc a nivell de claustre vam   dues vies: promovent la participa-     “Fa unes setmanes que existim       CCOO, UGT, Satse i el Sindicat In-     timent que l’hospital és dels que hi
aprovar una resolució contra les reta-  ció a través d’assemblees unitàries    i aquesta és la nostra tercera as-     dependent de Metges van treure un     treballem, perquè ens l’estimem, que
llades. Aquesta iniciativa es va portar  i exigint al Rectorat que rebutgi les   semblea, la primera feta al carrer.    comunicat desconvocant l’assemblea     dubto que cap polític tingui en comp-
al Consell Escolar, que va aprovar la   imposicions econòmiques de la Ge-     L’objectiu d’aquesta assemblea és     de la tarda i la concentració del mig-   te.”
Una espurna que encén la resposta
El dia 6 d’abril, davant l’anunci de   baixar els salaris dels treballadors/es  condicions laborals dels treballadors/
la Generalitat de retallar la sanitat   un 6% “més”.                es sinó també a la qualitat assistencial
pública, la Federació de Sanitat de    S’ha publicat el Decret 109/2011      dels serveis sanitaris públics, essen-
la CGT de Catalunya fa públic un     pel qual s’estableixen els criteris    cials per als ciutadans i que es finan-
manifest on crida a la mobilitza-     d’aplicació de la pròrroga dels pres-   cen amb recursos públics.
ció:                   supostos de la Generalitat de Catalun-   El sistema sanitari de Catalunya pa-
                     ya per al 2010, així com la Instrucció   tirà una retallada en el pressupost que
                     1/2011 per l’aplicació de les mesures   es preveu al voltant d’un 10% i en
Cal mobilitzar-se             específiques en matèria de personal     breu es concretarà com s’apliquen les
contra les retallades           previstes en el decret esmentat.      noves mesures restrictives que afec-
al sector sanitari de           Si al contingut d’aquestes normatives   ten tant a la població com al personal
                     hi afegim les diferents intervencions   que hi treballa i que probablement
Catalunya                 del nou conseller de Salut de la Gene-   significarà:
                     ralitat i les informacions que estan co-  * Reducció d’un 5% de les plantilles:
Després de la retallada de l’any pas-   mençant a transmetre en els diferents   acomiadaments.
sat amb la reducció del 5%, més la    àmbits i centres de treball sobre la    * No substituir les absències i repar-
congelació salarial fins a l’any 2014,   concreció de la aplicació d’aquestes    timent de la càrrega de treball entre la
el Departament de Governació i Eco-    mesures, ens trobem amb diversos      resta de personal.
nomia de la Generalitat ha instat a les  aspectes que afectaran no només a les   * Reducció d’un 6% de la massa sala-
Direccions dels centres sanitaris a re-
4                                                                                                 Maig de 2011
REPORTATGE
rial, que se sumaria al ja descomptat   nificades no s’iniciaran i s’aturaran   en un 6 per cent (massa salarial) i en
l’any passat.               algunes de les que estan en marxa,    un 5 per cent, la d’efectius de perso-
* Venda d’actius a entitats privades    tant les que tenen a veure amb infra-   nal (plantilla)”.
(externalitzar serveis) per llogar-los   estructures com amb els equipaments    Comptant tots les retallades, podran
després.                  i el seu manteniment.           veure’s afectats prop de 5.000 treba-
* Venda de patrimoni (edificis) per     En aplicació de la instrucció 1/2011   lladors, i fonts autoritzades del Depar-
llogar-los després.            es possible que s’apliqui una reduc-   tament de Salut han manifestat, que el
* Reducció d’un 30% en inver-       ció del 5% de les plantilles, que no   que sí farà Salut és no reposar el 50 per
sions (obra nova i manteniment       es contractin substitucions, i que la   cent de vacants per jubilació, defunció
d’equipaments).              reducció sobre la massa salarial sigui  o altres formes d’extinció de la relació
* Nova reducció tarifes (amb reper-    d’un 6%. El missatge del document     laboral, tal com estava ja previst en el
cussió a massa salarial i activitat dels  enviat pel govern català al Servei    decret de pròrroga dels pressupostos de
centres).                 Català de la Salut, l’Institut Català   la Generalitat.
La reducció del pressupost sanitari    de la Salut i les empreses públiques   El conseller de Salut, fins fa pocs mesos
pot suposar una disminució impor-     i consorcis sanitaris vinculats és molt  president d’una patronal sanitària pri-
tant de l’activitat sanitària amb la    clar: en les entitats subjectes a dret  vada, deixa de banda els problemes
qual cosa les llistes de espera enca-   administratiu es limitarà la taxa de   reals del sector sanitari i es limita a cul-
ra augmentaran més. Pel que fa a les    reposició d’efectius, el nomenament    pabilitzar i responsabilitzar als treballa-  l’únic objectiu de deteriorar els ser-   d’impedir que el Govern porti a ter-
unitats especials, possiblement pro-    de personal interí i la contractació   dors/es i als usuaris de la situació del    veis públics en benefici dels centres    me mesures que puguin suposar pels
cediran al seu tancament, sense que    temporal de personal laboral. I en    sistema, aconsellant als ciutadans que     privats, el quals sovint es financen    ciutadans la pèrdua del dret a una as-
es sàpiga quin criteri s’utilitzarà per  les entitats autònomes,”serà neces-    s’afiliïn a una mútua privada.         gràcies a la activitat que els hi com-   sistència sanitària pública, universal,
reagrupar els serveis.           sari que comuniquin a la secretaria    El Govern actual, prioritzant els seus     pra la administració sanitària, adop-   de qualitat i equitativa o que vulne-
En el capítol d’inversions es plante-   d’Administració i Funció Pública que   interessos polítics i exagerant les di-    tant mesures que afecten directament    ri greument el dret a la negociació
gen una reducció important, el que     a data del dia 30 de juny de 2011 han   ficultats financeres de la Generalitat,     a les condicions laborals.         col lectiva.
pot implicar que moltes de les ja pla-   reduït les despeses del seu personal   justifica unes retallades socials amb      Cal mobilitzar-se doncs per tal      Federació Sanitat CGT Catalunya
Les tisores ja han començat a retallar
                                                                  quiròfans. Aquesta disminució afecta    I eliminen sovint el desdoblament de
                                                                  a usuaris de Castelldefels, Viladecans,  grups, cosa que farà que no hi hagi
                                                                  Gavà, Begues i Sant Climent.        torn de tarda o nocturn.
                                                                                        Pel que fa a plantilla: s’eliminen les
                                                                  HOSPITAL JOAN               places de substitució i reforç, i a part
                                                                                        es promou una reducció de plantilla
                                                                  XXIII                   que per l’any que ve es farà sobretot
                                                                                        a partir de treballadors eventuals i
                                                                  Baixa l’activitat programada en in-    precaris, a partir de frenar les actuals
                                                                  grés quirúrgic un 25%.           possibilitats de promoció per la gent
                                                                  Cirurgia mèdica ambulatòria (CMA):     que tenia contractes precaris, i en
                                                                  baixa un 38%.               l’acomiadament més o menys enco-
                                                                  Pressupost: baixa un 18%. Volen tor-    bert d’un 5% del professorat amb la
                                                                  nar al nivell de 2007.           forma de personal eventual o contrac-
                                                                  Han tancat 1 quiròfan.           tat.
                                                                  A l’estiu tanquen 2 quiròfans més.     Paradoxalment, s’estan fent promo-
                                                                  Tots els de tarda queden tancats      cions de catedràtics i el cost que su-
                                                                  menys el d’urgència.            posa aquesta promoció es paga amb
                                                                  Han tancat mitja planta a la cinquena i  acomiadaments de la gent més dèbil.
                                                                  mitja de la quarta (que és maternitat)   Tot això és la continuació lògica del
                                                                  Treuen l’aigua als malalts.        programa Bolonya que a Catalunya
                                                                  Treuen el menjar a les mares dels     va començar a promoure el tripartit i
                                                                  nens de pediatria.             a l’estat el govern de Zapatero.
                                                                  Tanquen 2 ascensors.
                                                                  Al març no van renovar vint i vuit
                                                                  contractes.
                                                                                        ENSENYAMENT
                                                                  UNIVERSITATS                PREUNIVERSITARI
Malgrat que el Govern d’Artur       Cobriment únicament del 50% de les    la proposta del conseller de Sanitat
Mas ha dit que postposa les retalla-    jubilacions.               Boi Ruiz pretén incrementar aquesta      Ni la conselleria ni els equips del rec-  Retallada d’entre el 20 i el 30% del
des a la sanitat, ja s’han començat                         reducció fins al 13%, uns 78 milions      tor han donat informació fidedigne ni    pressupost de funcionament de les es-
                                                                                        coles i instituts públics.
a aplicar des de fa setmanes. Reco-    HOSPITAL CLINIC              d’Euros, el que suposaria el tanca-      detallada de com es concretaran les
                                                                                        Reducció de les plantilles, en cobrir úni-
llim les principals retallades que ja                        ment total de l’Hospital durant un       retallades, per tant regna una gran
                                           mes a l’any.                                       cament entre un 30 i un 50 % de les ju-
s’han començat a aplicar a la sani-    Desaparició d’entre 71 i 91 llits defi-                          confusió i desinformació, dins les
                                           No contractar a cap treballador des del                          bilacions. Aquesta mesura ja l’aplicava
tat i educació pública catalanes:     nitivament.                                       plantilles ni estudiants.
                                           passat 1 d’abril ni per cobrir baixes, ni                         en els darrers anys el govern tripartit.
                      Mes de juliol reducció de 100 llits.                           La Generalitat ha dit que rebaixarà
                                           jubilacions ni vacances del personal.                           Per altra banda, no es pensa incremen-
HOSPITAL DE LA               Mes d’agost reducció de 250 llits.                            entre un 15 i un 20% el finançament
                                                                                        tar els 1933 mestres/professors que cal
                      Mes de setembre reducció de 80 llits.   De moment ja han desaparegut de la       que dóna a les univeritats públiques.
VALL D’HEBRON                                    plantilla 8 zeladors i 2 administrati-                          per atendre l’increment d’uns 15.000
                      Supressió dels quiròfans a la tarda,                           A part de la reducció pressupostària,
                                           ves.                                           alumnes previst per al curs vinent.
                      aproximadament 1.450 operacions                             està promovent una reducció del nú-
Tancament al mes d’abril de 56 llits.                        Canvi forçós de torn als treballadors/                          El Departament d’Ensenyament pretén
                      augmentant les llistes d’espera d’uns                          mero d’estudis, que el curs que ve     resoldre el dèficit de professorat amb
Tancament els mesos de juny a setem-    3 a 5 mesos.               es del laboratori d’Urgències.         afectarà els màsters.
bre de 1.275 llits d’hospitalització.                        Limitació de jornades dels Metges                             diferents mesures:
                      Reducció de 105 persones fixes.                              De cara al 2013 vol eliminar 250 màs-   Eliminació de la sisena als centres
Tancament de 134 llits de crítics de    No contractació d’uns 300 suplents.    Residents en un 40%.              ters públics al conjunt de Catalunya.
juny a setembre.                                   Es tancaran 7 unitats d’hospitalització                          que no siguin considerats en entorns
                      Tancament de les urgències del carrer                          A partir 2012-2013 començaran a re-
Disminució d’entre 2.600 i 4.000 in-                         al juliol, 9 a l’agost, i 9 al setembre.                         socioeconòmics desafavorits, amb la
                      València.                                        tallar el número d’estudis de grau.
tervencions quirúrgiques anuals, al                         Durant els mesos de juliol, agost i                            corresponent reducció de plantilles ge-
                      Tancament per la tarda d’un escàner,                           Al capítol d’ingressos el que farà la
voltant del 10% del total de les inter-                       setembre es tancaran 5 quiròfans, i                            neral.
                      un aparell de ressonàncies magnèti-                           Gener és pujar els preus de les ma-
vencions anuals.                                   la resta de quiròfans romandrà tancat                           Incrementar les hores de treball de mes-
                      ques, baixen l’activitat de les gammo-                          trícules, especialment als estudiants
Reducció de 18 persones als                             per les tardes.                                      tres i professors, tant de docència com
                      grafies i desapareixen pràcticament                            extracomunitaris als masters i sobre-
quiròfans.                                                                                   de permanència als centres.
                      les proves dispensaria a la tarda.                            tot les segones i terceres matrícules
Durant els quatre mesos d’estiu tan-                                                                      Augmentar de a 9 els mesos de treball
                                           HOSPITAL DE                  als estudiants de grau (això penalit-   requerits als i les interines per a poder
cament de 7 quiròfans de cirurgia
general i 3 de trauma i 6 d’Actuació
                      HOSPITAL DE                VILADECANS                   za sobretot la gent que treballa, que   cobrar el juliol.
Medica Immediata.             BELLVITGE                                        li dificulta presentar-se al a primera   Mentrestant, es continuen renovant i
Reducció dels contractes eventuals                          Han desaparegut fins al moment 10        convocatòria).               ampliant els concerts econòmics (a
d’entre 800 a 1.000 treballadors.     La reducció pressupostària a Bellvit-   llocs de treball, existint una ame-      Anivell de la qualitat de l’ensenyament,  tots els nivells i també a secundària)
Reducció del 10% dels punts de guàr-    ge suposen un 5% del pressupost de    naça real que es tanquin dues uni-       augmenten el tamany dels grups, que    als centres privats, alguns dels quals
dia d’especialització mèdica.       l’Hospital encara que sembla ser que   tats d’hospitalització i el 50% dels      passen a ser d’entre 80 i 120 alumnes.   discriminen per raons de sexe.

Maig de 2011                                                                                                      5
TREBALL-ECONOMIA                                No podem
                                                              permetrens les
                      Cal denunciar la reforma de la Negociació Col·lectiva,
                      que significarà la desregulació dels convenis i la                retallades en sanitat i
                      introducció de la flexibilitat interna a les empreses              educació
         Crònica de les
       manifestacions del 1r de
       Maig 2011 a Catalunya
   Redacció i federacions        Van parlar companys de Barcelona,                           va participar a la manifestació convo-
     locals de CGT           Sanitat, Químiques, Sabadell, Mollet                         cada per la CGT de Lleida pel 1r de
                      i el secretari d’Acció Social del SP de                        Maig. En el recorregut es va fer pale-
                      Catalunya, parlant sobre alguns pro-                         sa la posició contraria al pactisme de
                      blemes concrets de les empreses en                          les organitzacions que es diuen ma-
Barcelona                 crisi o que s’estan mobilitzant, i tam-                        joritàries i es va desplegar una pan-
                      bé contra l’energia nuclear.                             carta en un del edificis del trajecte:
La CGT de Barcelona va celebrar      Per la tarda es va fer a Barcelona la                         “CCOO i UGT traïdors. Tothom ho
una manifestació a la qual van as-     manifestació alternativa unitària 1r                         pensa, nosaltres ho diem”.
sistir unes 800 persones vingudes de    de maig. Unes 5000 persones de                            La manifestació va acabar amb par-
Barcelona, Baix Llobregat, Vallès     col·lectius anticapitalistes, d’esquerra                       laments del Secretari General de la
Oriental, Vallès Occidental, Manresa    independentista, llibertaris, movi-                          CGT de Catalunya Bruno Valtueña i
i Berga.                  ments socials, i sindicats combatius                         del Secretari General de la F. I. de la
Durant el recorregut la manifestació    es van manifestar per Barcelona con-                         CGT de Lleida Luis A. García.
va passar pel local de la UGT on es    tra les retallades socials sota el lema
va col.locar una pancarta que posava    “Ara ens toca a nosaltres”.                              Tarragona i Reus
“venuts i traïdors”. També es va pas-   La manifestació va partir dels Jardi-
sar pels antics jutjats que van ser oku-  nets de Gràcia i va recórrer la part                         Més de 400 persones es van manifes-
pats durant un matí per la CGT per     alta de la ciutat, on es van fer accions                       tar a Tarragona el 1r de Maig dins la
reclamar el nostre patrimoni sindical,   davant els domicilis del president                          manifestació alternativa convocada a
acabant davant dels locals sindicals    de la Generalitat i de Fèlix Millet, i                        la tarda per la CGT i la Coordinado-
de CCOO on també es van cridar       també davant la seu del Departament                          ra Repartim el Treball i la Riquesa,
consignes contra aquest sindicat.     d’Ensenyament i l’Hospital Clínic,                          una manifestació estructurada en dos
Es va recordar que feia un any, l’1    on es va acabar amb la lectura del                          blocs amb el mateix nombre de ma-
de maig del 2010, es va produir      manifest unitari i la secció sindical de                       nifestants cadascun. El primer d’ells,
l’ocupació de la 8a. planta de Via     CGT va desplegar una pancarta.                            anarcosindicalista i llibertari, amb la
Laietana 18 per part de la CGT, sent    Durant tot el recorregut els manifes-                         meitat dels manifestants, agrupava la
posteriorment desallotjats pels Mos-    tants van cridar consignes denunciant                         CGT de les comarques del Camp de
sos d’Esquadra.              la banca, les grans empreses i els po-                        Tarragona i Baix Penedès, l’Ateneu
                                                                 Llibertari Alomà i altres persones de
                                                                 moviments socials.
                                                                 La protesta contra les retallades a la
                                                                 sanitat, les pensions i l’ensenyament
                                                                 i contra les polítiques econòmiques
                                                                 de governs i patronal va centrar bona
                                           lítics al seu servei, així com les po-   part de les consignes, i van marcar
                                           lítiques de precarietat i de retallades  les intervencions del final de la ma-
                                           socials que s’apliquen en el seu bene-   nifestació per part de la CGT (Quim
                                           fici. La denúncia també es va dirigir    Garreta, Secretari d’Organització
                                           contra els sindicats “majoritaris” per   CGT Catalunya), la Coordinadora,
                                           la seva política desmobilitzadora i de   els companys de sanitat de la CGT i
                                           complicitat directa en les retallades   l’Ateneu Llibertari de Tarragona, que
                                           de drets. Pintades i accions contra    també va tenir un record per a Patri
                                           entitats bancàries i vinculades amb el   Heras, una de les persones preses
                                           capitalisme van sovintejar durant tot   arran d’uns disturbis succeïts el 4 de
                                           el recorregut               febrer de 2006 que es va suicidar a
                                           La manifestació va comptar amb la     finals de maig.
                                           presència de nombroses organitza-     El matí, a Reus, unes 50 persones
  Girona
                                           cions i col·lectius tant de l’esquerra   van participar en l’acte d’homenatge
                                           anticapitalista com de la sindical, així  a l’històric militant anarcosindica-
                                           com amb movimentsTarragona
                                                       socials (immi-   lista Joan Garcia Oliver, fill de la
                                           grants, habitatge…) i col·lectius de    ciutat, amb diverses intervencions i
                                           treballadors/es en lluita, com els de   la col·locació simbòlica d’una placa
                                           Telefònica i Sanitat. La presència     en la casa on va viure al c/Sant Elies.
                                           de la CGT va estar formada per al-     L’acte estava organitzat per CGT,
                                           guns centenars de manifestants es-     CUP, AJR i Maulets.
                                           campats pel mig de la manifestació,
                                           pertanyents a diverses federacions,    Vilafranca del
                                           sindicats i seccions sindicals, amb es-
                                           pecial rellevància de les companyes
                                                                 Penedès
                                           de sanitat.
                                                                 Unes 300 persones es van manifestar
                                           Al final de la manifestació es van pro-
                                                                 la tarda del 30 d’abril pels carrers de
                                           duïr diversos incidents i la interven-
                                                                 Vilafranca del Penedès, amb motiu
                                           ció repressiva de la policia va acabar
                                                                 del 1r de Maig i per protestar espe-
                                           amb una quinzena de detingudes.
                                                                 cialment per les retallades que vol
                                                                 portar a terme el govern de la Gene-
                                           Lleida                   ralitat.
  Lleida                                                  Barcelona      La manifestació estava convocada
                                           Al voltant d’un centenar de persones
6                                                                           Maig de 2011
TREBALL-ECONOMIA
per la CGT i altres sindicats alterna-
                                                                 Vilafranca
tius i per diversos col·lectius i movi-
ments socials de la comarca de l’Alt
Penedès. La CGT de Catalunya va
estar representada per Blanca Rivas,
secretaria de Jurídica.

Girona
Unes cent cinquanta persones es van
aplegar el matí del 1r de Maig al Punt
de Trobada de la Rambla de Girona
per participar de la jornada reivindi-
cativa del Primer de Maig. Després de
l’esmorzar popular, es va presentar el
Decàleg de la Mesa Cívica pels drets
socials, laborals i polítics de Girona,
en el qual s’hi fan explícites les reivin-
dicacions locals per combatre la crisi.
Els parlaments van finalitzar amb la
intervenció de diverses persones, entre
elles representants de la CGT de Giro-
na, moment en que va arrencar la ma-
nifestació encapçalada pel lema “Prou
pactar, és hora de lluitar”.         i es va tancar la jornada amb un dinar   l’Assemblea Popular de Terrassa, en
Durant la marxa, que va transcórrer     popular a Plaça Catalunya, cuinat per   la que participa la CGT. La CGT de
amb normalitat pels carrers cèntrics     la gent de Kan Kolmo, que va aplegar    Catalunya va estar representada per
de Girona, es van poder sentir lemes     prop d’un centenar de persones. En re-   Paco pozo, secretari de Salut Labo-
contra les retallades socials i laborals,  presentació de la CGT de Catalunya hi   ral.
contra el pacte de les pensions, i en    havia Isa Garnika, secretaria de Gène-
defensa dels drets de la classe treballa-  re. Per la tarda, un grup de companyes i  Vilanova i la Geltrú
dora, frases que van pujar notòriament    companys de la CGT va anar a l’hospital
de tó quan la manifestació passava a     Josep Trueta a solidaritzar-se amb la   Unes 300 persones es van manifestar
prop de l’edifici que comparteixen la     tancada que s’hi feia.           el 1r de Maig pels carrers de Vilanova
patronal gironina amb els seus dòcils                          convocades per la CGT i l’Assemblea
sindicats. Al davant de la Cambra de     Terrassa                  pels Drets Socials i amb el suport
Comerç, l’altre patronal, la comitiva                          d’altres col·lectius.
es va aturar per fer una gran xiulada,    Unes 200 persones van participar a la   Després d’un llarg recorregut es va fi-
pitada i cridòria en contra dels patrons   manifestació del matí a la plaça 1r de   nalitzar la manifestació amb un seguit
i de la seva impunitat.           Maig de Terrassa, pels drets laborals i  d’intervencions, entre elles les dels
La manifestació va finalitzar amb la     socials, per un 1r de Maig combatiu.    representants de la CGT del Garraf i
                                                                  Barcelona
lectura del manifest de la Mesa Cívica    La mobilització estava convocada per    la FEMEC-CGT.El 1r de Maig 2011 a les Illes Balears
    Nanda Hernàndez                                              Palma     Com anècdotes, ressaltar que els ma-   normalment no visita els locals de la
                                                                 joritaris ens van agafar les cadires i  CGT. A més a més, els nostres afiliats
                                                                 taules que l’ajuntament va posar a    i afiliades van assumir l’organització
                                                                 disposició per la celebració de la jor-  del menjar d’una forma totalment lli-
Palma                                                              nada i també ens van dur una de les    bertària i molt eficient. Amb les apor-
                                                                 torradores. També cal destacar que la   tacions solidàries de tothom varem
La manifestació del 1r de maig per                                                                     poder pagar una part de les despeses
                                                                 CGT deixarem l’espai net i en canvi
part de la CGT es va convocar a la                                                                     originades amb la torrada popular.
                                                                 les persones que acudiren al dinar
mateixa hora i al mateix lloc que ho
                                                                 dels majoritaris varen deixar en un
feien altres organitzacions sindicals
com són UGT, CCOO, USO, STEI i
                                                                 estat lamentble el parc de la Mar. Tot  Ciutadella
                                                                 s’ha de dir, que l’ajuntament de Pal-
CNT.
                                                                 ma, una vegada més, no va preveure    A l’illa de Menorca, amb motiu del
Ens concentràrem a la Plaça
d’Espanya hi erem devers unes 1000                                                l’afluència de gent a aquestes cele-    1r de Maig, la CGT va organitzar un
persones. Els majoritaris convocaren                                               bracions i no dotaren de suficients    acte a Ciutadella al migdia, a la plaça
plegats i la resta de sindicats ho feren                                             poals pels fems ni de WC’s públics    dels Pins, on van tenir lloc diverses
pel seu compte. Els mitjans de comu-                                               suficients.                intervencions i l’actuació del grup de
nicació aprofitaren la concentració                                                Aquest dinar de confraternització     punk-rock “Carne cruda”. Les activi-
per recollir declaracions dels dife-                                               ens va resultar enriquidor, ens va    tats es van completar amb un dinar
rents sindicats. Tot i que donaren més                                              permetre conèixer-mos millor i la     popular amb una quarantena de per-
                       vindicació amb càntics i varem anar    CCOO i UGT que havien organitzat
sortida als majoritaris, també varen                                               possiblitat d’aproparnos a la gent que  sones.
                       plegats. Emperò, els companys de      el seu propi acte.
treure les declaracions de la secre-     Radiotelevisió de Mallorca, es varen    Hem de dir que gràcies a
tària general de la CGT i també dels     quedar al miting dels majoritaris per   aquest dinar popular s’ens
manifestants que ens acompanyaven.      boicotejar l’acte perquè un dirigient   va apropar molta gent que
Com que sempre demanen per la uni-      d’UGT en cert moment, es va mos-      va compartir amb nosal-
tat sindical, varem deixar clar que     trar a favor del tancament.        tres la celebració del 1er
no pot haver unitat des del moment      També precedien la nostra manifesta-    de maig, com són un grup
que els majoritaris varen signar la re-   ció representants de l’esquerra inde-   de nigerians que actuaven
forma de les pensions amb el Pacte      pendentista de Mallorca, organitza-    a l’escenari dels majori-
Social.                   cions polítiques anticapitalistes, com   taris, però que van restar
La CGT va partir després dels ma-      són Dissidents, el Partit Comunista    amb nosaltres durant tot
joritaris i la Policia Nacional va fer    dels Pobles d’Espanya i els Joves     el menjar i que concerta-
servir una de les seves furgonetes per    Comunistes. En total podiem arribar    ren una cita per conèixer
separar ambdues manifestacions. La      a ser unes 300 persones. Des de la     les nostres accions amb
CGT optàrem per un recorregut clàs-     CGT varem trobar a faltar molts dels    les persones migrants.
sic per l’1 de maig i la nostra mani-    nostres companys i companyes.       Durant aquest dinar va-
festació la precedien els treballadors    Després varem llegir un manifest      rem repartir pegatines,
i treballadores de Radiotelevisió de     a la Plaça del Rosari, varem cantar    diaris, manifestos i també
Mallorca que aprofitaren aquell dia      l’himne de la Confederació i la In-    materials que xerraven so-
per reivindicar el “No al Tancament”     ternacional. Posteriorment ens varem    bre l’anarcosindicalisme.
d’aquesta ràdio i televisió pública     dirigir al Parc de la Mar on teníem    Així mateix varem poder
que depèn del Consell de Mallorca.      organitzada una torrada popular i     afiliar a dos companys
La CGT varem recolzar la seva rei-      solidària. Al costat hi havia també    d’ensenyament.

Maig de 2011                                                                                                  7
Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011
Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011
Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011
Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011
Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011
Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011
Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011
Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011
Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011
Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011
Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011
Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011
Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011
Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011
Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011
Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011
Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011
Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011
Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011
Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011
Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011
Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011
Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011
Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011
Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011

More Related Content

What's hot

Revista Catalunya 93 - gener 2008
Revista Catalunya 93 - gener 2008Revista Catalunya 93 - gener 2008
Revista Catalunya 93 - gener 2008
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya - Papers 132 Octubre 2011
Revista Catalunya - Papers 132 Octubre 2011Revista Catalunya - Papers 132 Octubre 2011
Revista Catalunya - Papers 132 Octubre 2011
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya 109 setembre 2009
Revista Catalunya 109 setembre 2009Revista Catalunya 109 setembre 2009
Revista Catalunya 109 setembre 2009
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya - Papers nº141. Juliol 2012
Revista Catalunya - Papers nº141. Juliol 2012Revista Catalunya - Papers nº141. Juliol 2012
Revista Catalunya - Papers nº141. Juliol 2012
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya - Papers 123 Desembre 2010
Revista Catalunya - Papers 123 Desembre 2010Revista Catalunya - Papers 123 Desembre 2010
Revista Catalunya - Papers 123 Desembre 2010
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya 103 Desembre 2008
Revista Catalunya 103 Desembre 2008Revista Catalunya 103 Desembre 2008
Revista Catalunya 103 Desembre 2008
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya - Papers 125 Febrer 2011
Revista Catalunya - Papers 125 Febrer 2011Revista Catalunya - Papers 125 Febrer 2011
Revista Catalunya - Papers 125 Febrer 2011
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Cgtmanresa Bages
 
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya 106
Revista Catalunya 106Revista Catalunya 106
Revista Catalunya 106
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya 97 Maig 2008
Revista Catalunya 97 Maig 2008Revista Catalunya 97 Maig 2008
Revista Catalunya 97 Maig 2008
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya 73 Març 2006
Revista Catalunya 73 Març 2006 Revista Catalunya 73 Març 2006
Revista Catalunya 73 Març 2006
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya - Papers 131 Setembre 2011
Revista Catalunya - Papers 131 Setembre 2011Revista Catalunya - Papers 131 Setembre 2011
Revista Catalunya - Papers 131 Setembre 2011
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya 112 Desembre 2009
Revista Catalunya 112 Desembre 2009Revista Catalunya 112 Desembre 2009
Revista Catalunya 112 Desembre 2009
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya - Papers 114 Febrer 2010
Revista Catalunya - Papers 114 Febrer 2010Revista Catalunya - Papers 114 Febrer 2010
Revista Catalunya - Papers 114 Febrer 2010
Revista Catalunya
 
Catalunya 107 juny 2009
Catalunya 107 juny 2009Catalunya 107 juny 2009
Catalunya 107 juny 2009
Revista Catalunya
 
Catalunya 76 Juny 2006 - sindicat cgt
Catalunya 76 Juny 2006 - sindicat cgtCatalunya 76 Juny 2006 - sindicat cgt
Catalunya 76 Juny 2006 - sindicat cgt
Revista Catalunya
 

What's hot (17)

Revista Catalunya 93 - gener 2008
Revista Catalunya 93 - gener 2008Revista Catalunya 93 - gener 2008
Revista Catalunya 93 - gener 2008
 
Revista Catalunya - Papers 132 Octubre 2011
Revista Catalunya - Papers 132 Octubre 2011Revista Catalunya - Papers 132 Octubre 2011
Revista Catalunya - Papers 132 Octubre 2011
 
Revista Catalunya 109 setembre 2009
Revista Catalunya 109 setembre 2009Revista Catalunya 109 setembre 2009
Revista Catalunya 109 setembre 2009
 
Revista Catalunya - Papers nº141. Juliol 2012
Revista Catalunya - Papers nº141. Juliol 2012Revista Catalunya - Papers nº141. Juliol 2012
Revista Catalunya - Papers nº141. Juliol 2012
 
Revista Catalunya - Papers 123 Desembre 2010
Revista Catalunya - Papers 123 Desembre 2010Revista Catalunya - Papers 123 Desembre 2010
Revista Catalunya - Papers 123 Desembre 2010
 
Revista Catalunya 103 Desembre 2008
Revista Catalunya 103 Desembre 2008Revista Catalunya 103 Desembre 2008
Revista Catalunya 103 Desembre 2008
 
Revista Catalunya - Papers 125 Febrer 2011
Revista Catalunya - Papers 125 Febrer 2011Revista Catalunya - Papers 125 Febrer 2011
Revista Catalunya - Papers 125 Febrer 2011
 
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
 
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012
Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012
 
Revista Catalunya 106
Revista Catalunya 106Revista Catalunya 106
Revista Catalunya 106
 
Revista Catalunya 97 Maig 2008
Revista Catalunya 97 Maig 2008Revista Catalunya 97 Maig 2008
Revista Catalunya 97 Maig 2008
 
Revista Catalunya 73 Març 2006
Revista Catalunya 73 Març 2006 Revista Catalunya 73 Març 2006
Revista Catalunya 73 Març 2006
 
Revista Catalunya - Papers 131 Setembre 2011
Revista Catalunya - Papers 131 Setembre 2011Revista Catalunya - Papers 131 Setembre 2011
Revista Catalunya - Papers 131 Setembre 2011
 
Revista Catalunya 112 Desembre 2009
Revista Catalunya 112 Desembre 2009Revista Catalunya 112 Desembre 2009
Revista Catalunya 112 Desembre 2009
 
Revista Catalunya - Papers 114 Febrer 2010
Revista Catalunya - Papers 114 Febrer 2010Revista Catalunya - Papers 114 Febrer 2010
Revista Catalunya - Papers 114 Febrer 2010
 
Catalunya 107 juny 2009
Catalunya 107 juny 2009Catalunya 107 juny 2009
Catalunya 107 juny 2009
 
Catalunya 76 Juny 2006 - sindicat cgt
Catalunya 76 Juny 2006 - sindicat cgtCatalunya 76 Juny 2006 - sindicat cgt
Catalunya 76 Juny 2006 - sindicat cgt
 

Similar to Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011

Revista Catalunya 141 Juliol 2012
Revista Catalunya 141 Juliol 2012Revista Catalunya 141 Juliol 2012
Revista Catalunya 141 Juliol 2012
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012
Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012
Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya 87 Juny 2007
Revista Catalunya 87 Juny 2007Revista Catalunya 87 Juny 2007
Revista Catalunya 87 Juny 2007
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya 102 Novembre 2008
Revista Catalunya 102 Novembre 2008Revista Catalunya 102 Novembre 2008
Revista Catalunya 102 Novembre 2008
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya 102 - Novembre 2008
Revista Catalunya 102 - Novembre 2008Revista Catalunya 102 - Novembre 2008
Revista Catalunya 102 - Novembre 2008
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya 140 Juny 2012
Revista Catalunya 140 Juny 2012Revista Catalunya 140 Juny 2012
Revista Catalunya 140 Juny 2012
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya - Papers 135 Gener 2012
Revista Catalunya - Papers 135 Gener 2012Revista Catalunya - Papers 135 Gener 2012
Revista Catalunya - Papers 135 Gener 2012
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya - Papers nº135. Gener 2012
Revista Catalunya - Papers nº135. Gener 2012Revista Catalunya - Papers nº135. Gener 2012
Revista Catalunya - Papers nº135. Gener 2012
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya Octubre 110 any 2009
Revista Catalunya Octubre 110 any 2009Revista Catalunya Octubre 110 any 2009
Revista Catalunya Octubre 110 any 2009
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya 68 octubre 2005
Revista Catalunya 68 octubre 2005 Revista Catalunya 68 octubre 2005
Revista Catalunya 68 octubre 2005
Revista Catalunya
 
Revista catalunya 79 - octubre 2006 - sindicat cgt
Revista catalunya  79 - octubre 2006 - sindicat cgtRevista catalunya  79 - octubre 2006 - sindicat cgt
Revista catalunya 79 - octubre 2006 - sindicat cgt
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya 99 j
Revista Catalunya 99 jRevista Catalunya 99 j
Revista Catalunya 99 j
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya 104 Gener 2009
Revista Catalunya 104 Gener 2009Revista Catalunya 104 Gener 2009
Revista Catalunya 104 Gener 2009
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya 115 Febrer 2010
Revista Catalunya 115 Febrer 2010Revista Catalunya 115 Febrer 2010
Revista Catalunya 115 Febrer 2010
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya - Papers 134 Desembre 2011
Revista Catalunya - Papers 134 Desembre 2011Revista Catalunya - Papers 134 Desembre 2011
Revista Catalunya - Papers 134 Desembre 2011
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya - Papers 138 Abril 2012
Revista Catalunya - Papers 138 Abril 2012Revista Catalunya - Papers 138 Abril 2012
Revista Catalunya - Papers 138 Abril 2012
Revista Catalunya
 

Similar to Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011 (17)

Revista Catalunya 141 Juliol 2012
Revista Catalunya 141 Juliol 2012Revista Catalunya 141 Juliol 2012
Revista Catalunya 141 Juliol 2012
 
Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012
Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012
Revista Catalunya - Papers 137 Març 2012
 
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
Revista Catalunya - Papers nº137. Març 2012
 
Revista Catalunya 87 Juny 2007
Revista Catalunya 87 Juny 2007Revista Catalunya 87 Juny 2007
Revista Catalunya 87 Juny 2007
 
Revista Catalunya 102 Novembre 2008
Revista Catalunya 102 Novembre 2008Revista Catalunya 102 Novembre 2008
Revista Catalunya 102 Novembre 2008
 
Revista Catalunya 102 - Novembre 2008
Revista Catalunya 102 - Novembre 2008Revista Catalunya 102 - Novembre 2008
Revista Catalunya 102 - Novembre 2008
 
Revista Catalunya 140 Juny 2012
Revista Catalunya 140 Juny 2012Revista Catalunya 140 Juny 2012
Revista Catalunya 140 Juny 2012
 
Revista Catalunya - Papers 135 Gener 2012
Revista Catalunya - Papers 135 Gener 2012Revista Catalunya - Papers 135 Gener 2012
Revista Catalunya - Papers 135 Gener 2012
 
Revista Catalunya - Papers nº135. Gener 2012
Revista Catalunya - Papers nº135. Gener 2012Revista Catalunya - Papers nº135. Gener 2012
Revista Catalunya - Papers nº135. Gener 2012
 
Revista Catalunya Octubre 110 any 2009
Revista Catalunya Octubre 110 any 2009Revista Catalunya Octubre 110 any 2009
Revista Catalunya Octubre 110 any 2009
 
Revista Catalunya 68 octubre 2005
Revista Catalunya 68 octubre 2005 Revista Catalunya 68 octubre 2005
Revista Catalunya 68 octubre 2005
 
Revista catalunya 79 - octubre 2006 - sindicat cgt
Revista catalunya  79 - octubre 2006 - sindicat cgtRevista catalunya  79 - octubre 2006 - sindicat cgt
Revista catalunya 79 - octubre 2006 - sindicat cgt
 
Revista Catalunya 99 j
Revista Catalunya 99 jRevista Catalunya 99 j
Revista Catalunya 99 j
 
Revista Catalunya 104 Gener 2009
Revista Catalunya 104 Gener 2009Revista Catalunya 104 Gener 2009
Revista Catalunya 104 Gener 2009
 
Revista Catalunya 115 Febrer 2010
Revista Catalunya 115 Febrer 2010Revista Catalunya 115 Febrer 2010
Revista Catalunya 115 Febrer 2010
 
Revista Catalunya - Papers 134 Desembre 2011
Revista Catalunya - Papers 134 Desembre 2011Revista Catalunya - Papers 134 Desembre 2011
Revista Catalunya - Papers 134 Desembre 2011
 
Revista Catalunya - Papers 138 Abril 2012
Revista Catalunya - Papers 138 Abril 2012Revista Catalunya - Papers 138 Abril 2012
Revista Catalunya - Papers 138 Abril 2012
 

More from Revista Catalunya

Els comites de defensa de la CNT
Els comites de defensa de la CNT Els comites de defensa de la CNT
Els comites de defensa de la CNT
Revista Catalunya
 
Catalunya nº 186 Octubre 2016
Catalunya nº 186 Octubre 2016Catalunya nº 186 Octubre 2016
Catalunya nº 186 Octubre 2016
Revista Catalunya
 
Catalunya nº 185 Setembre 2016
Catalunya nº 185 Setembre 2016 Catalunya nº 185 Setembre 2016
Catalunya nº 185 Setembre 2016
Revista Catalunya
 
Catalunya nº 178 Gener 2016
Catalunya nº 178 Gener 2016Catalunya nº 178 Gener 2016
Catalunya nº 178 Gener 2016
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya 139 maig 2012
Revista Catalunya 139 maig 2012Revista Catalunya 139 maig 2012
Revista Catalunya 139 maig 2012
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya - Papers 136 Febrer 2012
Revista Catalunya - Papers 136 Febrer 2012Revista Catalunya - Papers 136 Febrer 2012
Revista Catalunya - Papers 136 Febrer 2012
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya - Papers 133 Novembre 2011
Revista Catalunya - Papers 133 Novembre 2011Revista Catalunya - Papers 133 Novembre 2011
Revista Catalunya - Papers 133 Novembre 2011
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya - Papers 130 Juliol 2011
Revista Catalunya - Papers 130 Juliol 2011Revista Catalunya - Papers 130 Juliol 2011
Revista Catalunya - Papers 130 Juliol 2011
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya - Papers 127 Abril 2011
Revista Catalunya - Papers 127 Abril 2011Revista Catalunya - Papers 127 Abril 2011
Revista Catalunya - Papers 127 Abril 2011
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya - Papers 124 Gener 2011
Revista Catalunya - Papers 124 Gener 2011Revista Catalunya - Papers 124 Gener 2011
Revista Catalunya - Papers 124 Gener 2011
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
Revista Catalunya
 
Revista Catalunya - Papers 119 Juliol 2010
Revista Catalunya - Papers 119 Juliol 2010Revista Catalunya - Papers 119 Juliol 2010
Revista Catalunya - Papers 119 Juliol 2010
Revista Catalunya
 

More from Revista Catalunya (12)

Els comites de defensa de la CNT
Els comites de defensa de la CNT Els comites de defensa de la CNT
Els comites de defensa de la CNT
 
Catalunya nº 186 Octubre 2016
Catalunya nº 186 Octubre 2016Catalunya nº 186 Octubre 2016
Catalunya nº 186 Octubre 2016
 
Catalunya nº 185 Setembre 2016
Catalunya nº 185 Setembre 2016 Catalunya nº 185 Setembre 2016
Catalunya nº 185 Setembre 2016
 
Catalunya nº 178 Gener 2016
Catalunya nº 178 Gener 2016Catalunya nº 178 Gener 2016
Catalunya nº 178 Gener 2016
 
Revista Catalunya 139 maig 2012
Revista Catalunya 139 maig 2012Revista Catalunya 139 maig 2012
Revista Catalunya 139 maig 2012
 
Revista Catalunya - Papers 136 Febrer 2012
Revista Catalunya - Papers 136 Febrer 2012Revista Catalunya - Papers 136 Febrer 2012
Revista Catalunya - Papers 136 Febrer 2012
 
Revista Catalunya - Papers 133 Novembre 2011
Revista Catalunya - Papers 133 Novembre 2011Revista Catalunya - Papers 133 Novembre 2011
Revista Catalunya - Papers 133 Novembre 2011
 
Revista Catalunya - Papers 130 Juliol 2011
Revista Catalunya - Papers 130 Juliol 2011Revista Catalunya - Papers 130 Juliol 2011
Revista Catalunya - Papers 130 Juliol 2011
 
Revista Catalunya - Papers 127 Abril 2011
Revista Catalunya - Papers 127 Abril 2011Revista Catalunya - Papers 127 Abril 2011
Revista Catalunya - Papers 127 Abril 2011
 
Revista Catalunya - Papers 124 Gener 2011
Revista Catalunya - Papers 124 Gener 2011Revista Catalunya - Papers 124 Gener 2011
Revista Catalunya - Papers 124 Gener 2011
 
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
Revista Catalunya - Papers 121 Octubre 2010
 
Revista Catalunya - Papers 119 Juliol 2010
Revista Catalunya - Papers 119 Juliol 2010Revista Catalunya - Papers 119 Juliol 2010
Revista Catalunya - Papers 119 Juliol 2010
 

Revista Catalunya - Papers 128 Maig 2011

 • 1. Catalunya > Òrgan d’expressió de les CGT de Catalunya i de Balears · 8a. època · Maig 2011· núm. 128 · 0,50 euros · www.cgtcatalunya.cat www.cgtbalears.org Dipòsit legal: B 36.887-1992
 • 2. > Òrgan d’expressió de les CGT de Balears i Catalunya · núm. 128 · Maig 2011 0,50 euros · www.cgtbalears.org · www.cgtcatalunya.cat Dipòsit Legal: PM 1.177-2005
 • 3. EDITORIAL LA TRAMUNTANA DINAMITA DE CERVELL ENTREVISTA > ON ENS TROBEM? Editorial CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL (CGT) DE LES ILLES BALEARS Camí de Son Rapinya, s/n - Centre “Los Almendros”, 2n 07013 Palma de Mallorca Tel. 971 791 447 -Fax. 971 783 016 - lesilles@cgtbalears.org Delegació Menorca Plaça de la Llibertat, 5 07760 Contra la Crisi, Ciutadella Tel. 971 386 670 -Tel. 666 087 592 menorca@cgt-balears.org SECRETARIAT PERMANENT DEL COMITÈ CONFEDERAL DE LA és hora de passar CGT DE CATALUNYA Via Laietana, 18, 9è - 08003 Barcelona - spccc@cgt.es Tel. 933103362. Fax 933107110 FEDERACIONS SECTORIALS • Federació Metal·lúrgica de Catalunya (FEMEC) • Federació de Banca, Borsa, Estalvi i Entitats de Crèdit • Federació Catalana d’Indústries a l’Acció Químiques (FECIQ) • Federació de Sanitat • Federació d’Ensenyament de Catalunya (FEC) L a classe treballadora, les classes populars, els col.lectius socials més desfavorits, dones, migrants, joventut, no a aquesta societat violenta, masclista i agressiva. No a aques- • Federació d’Administració Pública (FAPC) gent gran, estudiants, el poble, patim ta societat segregado- Via Laietana 18, 9è - 08003 Bcn en primera línia l’explotació laboral i so- ra, racista i xenòfoba. Tel. 933103362. Fax 933107110 cial, la despulla dels drets més bàsics, No a aquest sistema FEDERACIONS COMARCALS l’exclusió, la precarietat, la temporalitat, consumista i desenvo- la marginació, l’atur … en un sistema lupista que anteposa Anoia Carrer Clavells 11 - 08700 Igualada capitalista sostingut i gestionat pels go- els interessos privats, Tel./fax 938042985 · cgtanoia@yahoo.es verns i polítics professionals, la patronal, les plusvàlues, la com- Baix Camp/Priorat les grans multinacionals i el sindicalisme petitivitat, la productivi- Raval de Sta. Anna 13, 2n, 43201 Reus baixc-p@cgtcatalunya.cat institucional que ens ven miserablement tat, als drets humans Tel. 977340883. Fax 977128041 per meres engrunes. ia la pròpia vida, que Baix Llobregat Estan degradant i retallant tot tipus de accepta la sinistralitat Cra. Esplugues, 46 - 08940 Cornellà - cgtbaixll@cgtcatalunya.cat drets laborals, socials, sindicals i hu- laboral com una cosa Tel. 933779163. Fax 933777551 mans. Avui hem de treballar més per co- natural, que ens utilit- Comerç, 5. 08840 Viladecans brar menys, hem de treballar més anys za a les persones com cgt.viladecans@yahoo.es Tel./fax 93 659 08 14 per tenir dret a una menor pensió pública, a meres mercaderies. Baix Penedès ens obliguen a signar contractes en blanc Diem no a un sistema Nord, 11-13, 3r, 43700 El Vendrell pot acomiadar lliurement i sense indem- que censura la llibertat Tel. i fax 977660932 cgt.baix.penedes@gmail.com nització, han eradicat el referent dels d’expressió, la llibertat Barcelonès Nord convenis col.lectius que posaven fre als de comunicació, la Alfons XII, 109. 08912 Badalona excessos i abusos de les empreses. llibertat d’associació, cgt_bn@yahoo.es, tel. i fax 933831803 No podem seguir suportant que la política que privatitza els ser- per la dignitat, per la justícia social, per conflictes, no a l’intervencionisme militar. Garraf-Penedès Lepant, 23, baixos. 08800 Vilanova i la econòmica i antisocial la pactin Zapatero veis públics, que negocia amb les dicta- la llibertat. Per a la CGT és l’hora de prendre la pa- Geltrú - cgtvng@cgtcatalunya.cat o Mas i els seus governs amb els grans dures, una societat a la qual se li imposa Des de la CGT diem no a l’energia nu- raula i l’hora de passar a l’acció per cons- Tel. i fax 938934261 empresaris d’aquest país, com si van ser l’oblit de la seva memòria històrica, que clear perquè no hi ha cap raó per accep- truir un societat justa i lliure. És l’hora Maresme Plaça Cuba, 18, 2n 08302 Mataró - els amos de les nostres vides, tot això no anul les sentències franquistes, que tar el més mínim risc que posi en perill la de la mobilització social i laboral perquè maresme.cgt@gmail.com sense cap legitimitat democràtica. fonamenta el seu funcionament en la por vida de l’ésser humà i el planeta. Diem no siguin els treballadors i les treballadores Tel. i fax 937909034 Des de la CGT, els homes i dones diem i la repressió cap als qui s’oposen i lluiten a la guerra com a mètode de resolució de els protagonistes del seu futur. Vallès Oriental Francesc Macià, 51 08100 Mollet - cgt_mollet@hotmail.com Tel. 935931545. Fax 935793173 Agurrelj FEDERACIONS INTERCOMARCALS Girona Av. Sant Narcís 28, ent. 2a 17005 Girona cgt_gir@cgtcatalunya.cat Tel. 972231034. Fax 972231219 Ponent Av. Catalunya, 2, 8è 25002 Lleida - lleida@cgtcatalunya.cat Tel. 973275357. Fax 973271630 Camp de Tarragona Rambla Nova, 97, 2n 1a - 43001 Tarragona cgttarragona@cgtcatalunya.cat Tel. 977242580 i fax 977241528 FEDERACIONS LOCALS Barcelona Via Laietana, 18, 9è - 08003 Barcelona flbcn@cgtbarcelona.org Tel. 933103362. Fax 933107080 Berga Balç 4, 08600 sad@cgtberga.org Tel. 938216747 Manresa Circumval·lació 77, 2n - 08240 Edició del Col·lectiu La Tramuntana: Joan Rosich, Pau Juvillà, Joan Anton T, Jose Cabrejas, Manresa manre@cgtcatalunya.cat Mireia Bordonada, Dídac Salau, Josep Garganté, Josep Estivilli, Xavi Roijals, Jordi Martí, Josep Tel. 938747260. Fax 938747559 Torres, Txema Bofill, Pedro Rosa i Laura Rosich. Col·laboradors: Pepe Berlanga, Vicent Martínez, “És com t’expliquen la història d’Adam i Eva... Toni Álvarez, Pep Cara, Ferran Aisa, Miquel-Dídac Piñero, Jaume Fortuño, Carlús Jové, Agurrelj, Volen amagar que hi va haver expulsions! I Rubí Colom, 3-5, 08191 Rubí, flcgt_rubi@ Joan Canyelles Amengual, Emili Cortavitarte, Llorenç Buades L’amo en Pep des Vivero i les pomes de la discòrdia... hotmail.com Tel. i fax 93 588 17 96 federacions i seccions sindicals de CGT. Tirada: 13.000 exemplars. Redacció i subscripcions a Ui, doncs el govern diuen que estem al paradís! Sabadell Catalunya: Raval Sta. Anna, 13, 2n. 43201 Reus. Tel. (dimecres tarda) 977340883. Col·laboracions: I jo no ho sabia!” Rosellò 10, 08207 Sabadell - catalunyacgt@cgtcatalunya.cat, com-cgt-cat@cgtcatalunya.cat Redacció i subscripció a cgtsabadell@hotmail.com Tel. i fax 93 Balears: Camí Son Rapinya s/n, Centre Los Almendros 2n, 07013 Palma. Tel. 971791447. 745 01 97 Col·laboracions: comunicacio@cgt-balears.org Web revista: www.revistacatalunya.cat. Pedro Pico Pico Vena, Azagra Terrassa No compartim necessàriament les opinions signades de col·laboradores i col·laboradors. Ramon Llull, 130-136, 08224 Terrassa - cgtterrassafl@gmail.com Drets dels subscriptors: Tel. 93 788 79 47. Fax 93 789 45 04 D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal la CGT informa: a) Les dades personals, nom i adreça dels subscriptors i subscriptores són incor- porades a un fitxer automatitzat degudament notificat davant l’Agència de Protecció de Dades, el titulars respectius dels quals són el Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya Castellar del Vallès Pedrissos, 9 bis, 08211 Castellar del i la Secretaria de Comunicació de la CGT de les Balears i la seva única finalitat és l’enviament d’aquesta publicació. b) Aquesta base de dades està sotmesa a les mesures de seguretat Vallès necessàries per tal de garantir la seguretat i confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal. c) Tot/a subscriptor/a podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació, cgt.castellar-v@terra.es, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals mitjançant comunicació remesa al Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya, al correu electrònic s-org@cgtca- Tel./fax 93 714 21 21 talunya.cat o bé a Via Laietana 18, 9è de Barcelona; i a la Secretaria de Comunicació de la CGT de les Balears a Camí Son Rapinya s/n, Centre Los Almendros 2n, 07013 Palma. Tel. 971 791 447. comunicacio@cgt-balears.org Sallent Clos, 5, 08650 Sallent Tots els continguts d’aquesta revista estan sota una llicència “Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya” sallent@cgtcatalunya.cat Sou lliure de: copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra amb les condicions següents: Tel. 93 837 07 24. Fax 93 820 63 61 - Reconeixement. Heu de reconèixer els crèdits de l’obra de la manera especificada per l’autor o el llicenciador. - No comercial. No podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials. Sort - Sense obres derivades. No podeu alterar, transformar o generar una obra derivada d’aquesta obra. Pl. Major 5, 25560, Sort pilumcgt@gmail.com Quan reutilitzeu o distribuïu l’obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l’obra. Alguna d’aquestes condicions pot no aplicar-se si obteniu el permís del Tel. 633 322 033 titular dels drets d’autor. Els drets derivats d’usos legítims o altres limitacions reconegudes per llei no queden afectats per l’anterior. Més informació a http://cat.creativecommons.org/ 2 Maig de 2011
 • 4. REPORTATGE Les mobilitzacions Les retallades responen a la voluntat del govern d’Artur Mas de disminuir el sector públic i promoure s’escampen arreu la privatització de l’educació i la sanitat públiques amb força Les protestes fan canviar l’estratègia del Govern per retallar els serveis públics Laia Altarriba / ca i d’Ensenyament. Cap a les 7 del Ermengol Gassiot vespre, companys d’algunes seccions sindicals de CGT van iniciar una mar- xa cap el Parlament de Catalunya que va arrossegar varis milers de perso- El 26 d’abril el Govern Mas ha nes, que es van mantenir vàries hores anunciat l’aturada de les retallades al Parc de la Ciutadella i, posterior- en la sanitat, l’ensenyament i altres ment, van tallar la ronda Litoral. Al serveis socials fins després de les matí, treballadors/es de la Universitat eleccions del 22 de maig. L’anunci, Autònoma de Barcelona, entre ells la sens dubte, ha estat motivat per secció sindical de CGT, van impedir les mobilitzacions de les darreres per segona vegada la realització del setmanes de treballadors i treba- Consell de Govern, en aquesta oca- lladores principalment de la sani- sió a la Casa de la Convalescència de tat, però també de l’ensenyament l’Hospital de Sant Pau. i amplis sectors socials. Aquestes El dia 19 d’abril es va produir una manifestacions contra els plans del nova manifestació en contra del tan- responsable del Departament de Sa- cament d’urgències a l’Hospital de lut, Boi Ruíz, han sorprès a tothom l’Esperança de Gràcia. i han agafat al govern a contrapeu. El dia 20 d’abril es van tornar a re- El canvi d’estratègia de l’executiu produir les manifestacions i protestes català sembla una maniobra per al voltant de molts hospitals catalans: evitar el desgasts que les protestes li Clínic, Vall d’Hebron, Joan XIII, Vi- estan causant abans de les eleccions ladecans, Arnau de Vilanova, Bellvit- municipals. Però tot i les paraules ge, Terrassa, etc. En aquesta darrera del govern, les retallades a molts ciutat, quan acompanyaven una taule- centres hospitalaris i educatius ja ta informativa, dos afiliats de la CGT estan començant a aplicar-se. cular, la contestació a les retallades retallades al sector sanitari de Cata- una reunió del Consell de Govern van ser identificats per un policia de de l’ensenyament s’ha anat estenent lunya. El mateix dia es va realitzar (equivalent a la Junta Directiva) que ha- paisà i un d’ells serà jutjat el 10 de Durant el primer trimestre d’aquest també amb força. una primera concentració a l’interior via d’aprovar retallades en la plantilla. maig. any el nou Govern de la Generalitat de l’Hospital Clínic de Barcelona, El dia 13 d’abril, a les 13 h., la plan- El 27 d’abril CGT convoca la tercera ha anat concretant un seguit de tisora- convocada per la secció sindical de la tilla i usuaris de nombrosos hospitals des en el pressupost de diversos ser- Una defensa jornada de mobilització a l’Hospital CGT. Els següents dies, i davant del de Barcelona i la resta de Catalunya de Viladecans. També es convoquen veis públics. Les que han tingut més inesperada dels silenci del Comitè d’Empresa davant es van concentrar a les portes dels concentracions als hospitals de Bell- repercussió han estat les que afecten serveis públics la demanda que convoqués assem- centres i van realitzar tallades de tràn- vitge, Clínic i Vall d’Hebrón. la sanitat i l’ensenyament. Aquestes blees, la CGT a l’Hospital Clínic va sit contra les retallades, on també van A llarg dels dies previs a l’1 de maig retallades venen motivades, per una Una de les imatges que ha assaltat els decidir convocar assemblees per tots demanar la dimissió del conseller Boi a molts barris i poblacions de Cata- banda, per les restriccions del Go- els torns de treballadors i treballadores Ruíz. Escenes similars es van viure nostres televisors a l’hora de sopar lunya s’han anat fent concentracions vern Espanyol a l’endeutament de durant aquest mes d’abril ha estat la els dies següents per tal d’informar de als hospitals del Mar, Vall d’Hebrón, i assemblees informatives sobre les les comunitats autònomes, seguint les conseqüències de les retallades. Clínic, Sant Pau, Joan XIII, Arnau de de desenes, centenars o fins i tot mi- retallades als serveis públics i la lluita les indicacions de la Unió Europea ler de persones amb bates blanques Aquell dia també hi va haver una Vilanova, Viladecans i Bellvitge. En per la sanitat: Granollers, Vilafranca, i de l’FMI. Per l’altra, responen a la tallant rondes i autopistes, ocupant protestes del personal sanitari als hos- aquest darrer centre van sortir al carrer Terrassa, etc. Les manifestacions del voluntat reiterada per Artur Mas de carrers o simplement concentrats da- pitals Joan XIII de Tarragona, Arnau prop de 2.000 persones. A Viladecans dia 1 de maig convocades o amb par- disminuir el sector públic i promoure vant dels seus centres de treball. Les de Vilanova de Lleida i Bellvitge de unes 500 persones es van manifestar el privat. A nivell pràctic suposen una ticipació de la CGT arreu de Catalun- bates blanques del personal sanitari, l’Hospitalet. Prop d’un miler de per- i van realitzar diversos talls de circu- ya han estat, de moment, algunes de nova iniciativa de traspàs de diner juntament a unes tisores amb el sen- sones van tallar la C-31 durant una lació. Arreu la presència de CGT va públic al sector privat, seguint la ten- les darreres iniciatives en contra les yal de prohibit a sobre, han esdevin- estona. Les concentracions van con- ser, novament, molt destacable. A la dència promoguda pels diferents go- retallades del Govern de la Generali- gut el símbol de la principal mostra de tinuar els dies 7 i 8 d’abril. El segon tarda, diversos milers de persones van verns autonòmics i central des de que tat que, juntament a les reformes la- rebuig que hi ha hagut fins ara contra dia es van arribar a concentrar més de seguir la crida per internet del grup va inicial la crisi econòmica l’estiu borals, de les pensions i altres mesu- l’actual govern de CiU. 1.500 persones, entre les que hi havia “Indignados!!” i es van concentrar al del 2008. ç res econòmiques suposen greus atacs Els primers en sortir al carrer van ser també treballadors i treballadores de voltant de l’estàtua de Colom de Bar- A l’espera de la presentació de al conjunt de la classe treballadora. a Tarragona i al barri barceloní de Duran i Reinals. En la concentració hi celona, van tallar la Ronda Litoral i l’esborrany de la Llei de pressupostos I després del 1r de maig, noves mo- Gràcia. El dia 5 d’abril Artur Mas va va haver un intent de detenció d’una van improvisar una manifestació pel de la Generalitat, les retallades en els delegada de CGT per part de mem- centre de la ciutat. bilitzacions han estat convocades, ser escridassat per més de 200 mani- serveis públics per part de l’executiu bres d’algun cos policial que anaven participant la CGT en totes elles: el festants a Tarragona que protestaven principatí s’han anat coneixent prin- 4 de maig una cassolada protesta con- cipalment per declaracions de con- contra les retallades a la sanitat públi- de paisà i sense identificar, però els 20.000 persones a la tra les retallades socials davant de la ca i, més concretament, a l’Hospital manifestants ho van impedir. sellers i responsables polítics diver- Joan XXIII. Entre ells, hi havia nom- El dia 12 d’abril es va repetir una nova convocatòria de Generalitat a Lleida; el 8 de maig a sos. En termes generals, suposen brosos afiliats i afiliades a la CGT. concentració en un centre sanitari, en Barcelona Mataró, manifestació contra les reta- una reducció de més del 10% del També el 5 d’abril treballadors i tre- aquest cas l’Hospital Universitari llades i per uns serveis públics i de Departament de Salut. De fet, el seu balladores de l’Hospital l’Esperança, Mútua de Terrassa, on la presència de El dia 14 d’abril a Barcelona es va qualitat, convocada per la Plataforma titular ja va instar als diferents hos- del barri de Gràcia, es van concentrar la CGT va tornar a ser destacada. A la viure una gran concentració que va Unitària pel Repartiment del Treball pitals que presentessin abans del 31 contra el tancament de les urgèn- tarda del mateix dia, diversos cente- desbordar la plaça Sant Jaume i els i la Riquesa; el dia 9 marxa a Barce- de març plans per reduir un 10% la cies, amb el suport de l’Assemblea nars de treballadors i treballadores de carrers del voltant. S’hi van aple- lona contra les retallades a la sanitat, despesa. A mesura que aquests plans pels Drets Socials de Gràcia i amb la l’Hospital de l’Esperança de Gràcia gar més de 20.000 persones segons sortint des dels hospitals de Sant Pau s’han anat concretant, l’alarma social presència d’afiliació de la CGT. i de veïns i veïnes van manifestar-se diversos càlculs. La convocaven di- i l’Esperança; el 12 a Tarragona ma- ha crescut i ha encès les protestes no Les mobilitzacions s’escampen arreu pel barri de Gràcia seguint la crida de versos sindicats. De CGT hi va haver nifestació contra les retallades convo- només dels i les treballadores de la L’endemà, el dia 6 d’abril, la Federa- l’Assemblea pels Drets Socials. A la una nodrida presència de companys cada per la Plataforma ciutadana per sanitat, sinó també de les usuàries i ció de Sanitat de la CGT feia pública Universitat Autònoma de Barcelona i companyes de Sanitat de diverses la defensa dels drets públics; el 14 usuaris. De manera menys especta- una crida a mobilitzar-se contra les treballadors del centre van impedir comarques, de l’Administració Públi- manifestació a Barcelona... Maig de 2011 3
 • 5. REPORTATGE Les seccions sindicals de la CGT impulsen les mobilitzacions Recollim el testimoni d’afiliats de coordinar les lluites per protegir el dia i del divendres. Però ningú no els la CGT i d’altres persones que han sector públic, perquè sabem molt bé va fer cas, la gent es va enfadar molt, impulsat en les darreres setmanes que actualment tot el que es perd no i la gent va tornar a tallar la Gran Via, les mobilitzacions per aturar les es pot recuperar. No volem que els i a més es va anar a queixar a CCOO i retallades: serveis públics siguin una matèria UGT. També van anar a buscar el ge- d’especulació política ni una moneda rent, i els de seguretat se’l van haver Agustí Aragonès, per guanyar eleccions. La plataforma d’emportar per la porta d’incendis. on estem treballant diverses entitats i Els dies següents hi va haver més CGT-Hospital Joan persones serà un espai obert a tots els concentracions i assemblees. A les XXIII ciutadans de Terrassa”. assemblees del matí hi participen unes 700 persones, a la tarda unes “A l’hospital, cada dimecres fem 300 i a les concentracions varia entre una assemblea convocada des de la Paloma, CGT – 1.000 i 2.000. Junta de personal. Hem decidit fer- Hospital de Bellvitge Al cap d’uns dies el Satse va treure un ho així, encara que haguem d’anar comunicat demanant disculpes i dient amb segons qui, per la magnitud de “El 8 d’abril vam fer Junta de Perso- que ara ja recolzarien tot. I CCOO i l’agressió. A les assembles hi partici- nal i vam acordar a proposat nostra UGT també van dir que ho recolza- pa molta gent, fins i tot els metges. fer un assemblea informativa el dijo- rien tot. Però tot i això, el president La plantilla estem molt mobilitzats. Tenim clar que és com aquella poesia que diu “Primer es van emportar els jueus, però com que jo no n’era, no vaig fer res; després es van emportar resolució denunciant les retallades neralitat, que mantingui el els gitanos...”. De nosaltres, primer que està patint l’institut. En concret nivell de servei públic de la faran fora els interins, després els al centre, les retallades són del 23% Universitat i que no busqui contractats i al final fins i tot també del pressupost del curs passat. La re- ajustos pressupostaris que a fixos. solució l’hem enviat al conseller i al recaiguin en els sectors més L’anunci de l’aturada de les retalla- Síndic de Greuges, i una còpia la vam febles (acomiadaments de des l’hem rebuda amb escepticisme, adjuntar amb les notes del trimestre professorat precari o aug- ja que no confiem en el Govern ni perquè arribés als pares. A més, al ment de taxes a l’alumnat). en el conseller. Això que estan fent, meu institut també participem a la També s’estan promovent amb el Boi Ruiz al capdavant, és com iniciativa del dimecres groc, que és accions unitàries amb posar un llop en una remera de cor- alumnat i amb PAS, a través dur samarretes de color groc on hi ders o el Mourinho al Barça. I perquè de sindicats i associacions posa “SOS ensenyament”. A nivell veieu com actuen: com a responsable de Vilassar intentarem una reunió afins. Les darreres setmanes de l’ICCS a Tarragona han posat al amb associacions per portar la pro- hem participat en el blo- gerent de l’Hospital de valls, que és blemàtica a l’Ajuntament. A més, queig dels consells de go- de l’Opus. participem a les mobilitzacions gene- vern on s’havien d’aprovar Però nosaltres seguim amb les mobi- rals, com la del passat 14 d’abril, que retallades. A més, tenim el litzacions. Pel 12 de maig en tenim hi va anar molta gent. Tenim previst compromís de participar en una de prevista amb associacions de també anar a la gran manifestació del plataformes i accions en defensa dels de la Junta de Personal no convocava veïns, socials, etc, i també amb sin- us al matí i a la tarda. El mateix dia, 14 de maig.” serveis públics a nivell de Catalunya. més assemblees, així que la CGT hem dicats i segurament partits polítics però, ja vam fer una concentració que Gent de la CGT ha estat determinant va ser un èxit i vam tallar la Gran Via. decidit tornar-ne a convocar sols. sense sigles”. Pedro Castro – Secció en la creació recent de la Plataforma En acabar, ens truquen els de CCOO i No ens han contestat, així que hem Unitària en Defensa la Universitat convocat nosaltres sols assemblea . Manel, CGT- Institut sindical de CGT a la Pública.” UGT i ens diuen que no estan d’acord La gent ha reaccionat molt bé a les en fer l’assemblea convocada, però de Vilassar de Mar. UAB nosaltres els vam dir que era un acord propostes de mobilització. Hi ha mol- Rachid – Plataforma i que ja estava convocada. Ells no es ta gent jove a Bellvitge, que es veu al “A nivell del meu centre de treball “A la UAB la secció de CGT té re- van presentar a l’assemblea del dijo- carrer i amb perspectiva de no tornar vam decidir seguir el pla de lluita presentació entre el professorat i està Terrassa pels Serveis us, però sí que hi van venir centenars a treballar, i a més hi ha gent que por- que des de CGT-Ensenyament vam impulsant iniciatives per mantenir públics de persones. I vam decidir tallar la ta molts anys a l’hospital i se l’estima acordar fa algunes assemblees. En les condicions laborals a través de Gran Via a les 13h. Però a mig matí molt. Tota aquesta gent tenim el sen- primer lloc a nivell de claustre vam dues vies: promovent la participa- “Fa unes setmanes que existim CCOO, UGT, Satse i el Sindicat In- timent que l’hospital és dels que hi aprovar una resolució contra les reta- ció a través d’assemblees unitàries i aquesta és la nostra tercera as- dependent de Metges van treure un treballem, perquè ens l’estimem, que llades. Aquesta iniciativa es va portar i exigint al Rectorat que rebutgi les semblea, la primera feta al carrer. comunicat desconvocant l’assemblea dubto que cap polític tingui en comp- al Consell Escolar, que va aprovar la imposicions econòmiques de la Ge- L’objectiu d’aquesta assemblea és de la tarda i la concentració del mig- te.” Una espurna que encén la resposta El dia 6 d’abril, davant l’anunci de baixar els salaris dels treballadors/es condicions laborals dels treballadors/ la Generalitat de retallar la sanitat un 6% “més”. es sinó també a la qualitat assistencial pública, la Federació de Sanitat de S’ha publicat el Decret 109/2011 dels serveis sanitaris públics, essen- la CGT de Catalunya fa públic un pel qual s’estableixen els criteris cials per als ciutadans i que es finan- manifest on crida a la mobilitza- d’aplicació de la pròrroga dels pres- cen amb recursos públics. ció: supostos de la Generalitat de Catalun- El sistema sanitari de Catalunya pa- ya per al 2010, així com la Instrucció tirà una retallada en el pressupost que 1/2011 per l’aplicació de les mesures es preveu al voltant d’un 10% i en Cal mobilitzar-se específiques en matèria de personal breu es concretarà com s’apliquen les contra les retallades previstes en el decret esmentat. noves mesures restrictives que afec- al sector sanitari de Si al contingut d’aquestes normatives ten tant a la població com al personal hi afegim les diferents intervencions que hi treballa i que probablement Catalunya del nou conseller de Salut de la Gene- significarà: ralitat i les informacions que estan co- * Reducció d’un 5% de les plantilles: Després de la retallada de l’any pas- mençant a transmetre en els diferents acomiadaments. sat amb la reducció del 5%, més la àmbits i centres de treball sobre la * No substituir les absències i repar- congelació salarial fins a l’any 2014, concreció de la aplicació d’aquestes timent de la càrrega de treball entre la el Departament de Governació i Eco- mesures, ens trobem amb diversos resta de personal. nomia de la Generalitat ha instat a les aspectes que afectaran no només a les * Reducció d’un 6% de la massa sala- Direccions dels centres sanitaris a re- 4 Maig de 2011
 • 6. REPORTATGE rial, que se sumaria al ja descomptat nificades no s’iniciaran i s’aturaran en un 6 per cent (massa salarial) i en l’any passat. algunes de les que estan en marxa, un 5 per cent, la d’efectius de perso- * Venda d’actius a entitats privades tant les que tenen a veure amb infra- nal (plantilla)”. (externalitzar serveis) per llogar-los estructures com amb els equipaments Comptant tots les retallades, podran després. i el seu manteniment. veure’s afectats prop de 5.000 treba- * Venda de patrimoni (edificis) per En aplicació de la instrucció 1/2011 lladors, i fonts autoritzades del Depar- llogar-los després. es possible que s’apliqui una reduc- tament de Salut han manifestat, que el * Reducció d’un 30% en inver- ció del 5% de les plantilles, que no que sí farà Salut és no reposar el 50 per sions (obra nova i manteniment es contractin substitucions, i que la cent de vacants per jubilació, defunció d’equipaments). reducció sobre la massa salarial sigui o altres formes d’extinció de la relació * Nova reducció tarifes (amb reper- d’un 6%. El missatge del document laboral, tal com estava ja previst en el cussió a massa salarial i activitat dels enviat pel govern català al Servei decret de pròrroga dels pressupostos de centres). Català de la Salut, l’Institut Català la Generalitat. La reducció del pressupost sanitari de la Salut i les empreses públiques El conseller de Salut, fins fa pocs mesos pot suposar una disminució impor- i consorcis sanitaris vinculats és molt president d’una patronal sanitària pri- tant de l’activitat sanitària amb la clar: en les entitats subjectes a dret vada, deixa de banda els problemes qual cosa les llistes de espera enca- administratiu es limitarà la taxa de reals del sector sanitari i es limita a cul- ra augmentaran més. Pel que fa a les reposició d’efectius, el nomenament pabilitzar i responsabilitzar als treballa- l’únic objectiu de deteriorar els ser- d’impedir que el Govern porti a ter- unitats especials, possiblement pro- de personal interí i la contractació dors/es i als usuaris de la situació del veis públics en benefici dels centres me mesures que puguin suposar pels cediran al seu tancament, sense que temporal de personal laboral. I en sistema, aconsellant als ciutadans que privats, el quals sovint es financen ciutadans la pèrdua del dret a una as- es sàpiga quin criteri s’utilitzarà per les entitats autònomes,”serà neces- s’afiliïn a una mútua privada. gràcies a la activitat que els hi com- sistència sanitària pública, universal, reagrupar els serveis. sari que comuniquin a la secretaria El Govern actual, prioritzant els seus pra la administració sanitària, adop- de qualitat i equitativa o que vulne- En el capítol d’inversions es plante- d’Administració i Funció Pública que interessos polítics i exagerant les di- tant mesures que afecten directament ri greument el dret a la negociació gen una reducció important, el que a data del dia 30 de juny de 2011 han ficultats financeres de la Generalitat, a les condicions laborals. col lectiva. pot implicar que moltes de les ja pla- reduït les despeses del seu personal justifica unes retallades socials amb Cal mobilitzar-se doncs per tal Federació Sanitat CGT Catalunya Les tisores ja han començat a retallar quiròfans. Aquesta disminució afecta I eliminen sovint el desdoblament de a usuaris de Castelldefels, Viladecans, grups, cosa que farà que no hi hagi Gavà, Begues i Sant Climent. torn de tarda o nocturn. Pel que fa a plantilla: s’eliminen les HOSPITAL JOAN places de substitució i reforç, i a part es promou una reducció de plantilla XXIII que per l’any que ve es farà sobretot a partir de treballadors eventuals i Baixa l’activitat programada en in- precaris, a partir de frenar les actuals grés quirúrgic un 25%. possibilitats de promoció per la gent Cirurgia mèdica ambulatòria (CMA): que tenia contractes precaris, i en baixa un 38%. l’acomiadament més o menys enco- Pressupost: baixa un 18%. Volen tor- bert d’un 5% del professorat amb la nar al nivell de 2007. forma de personal eventual o contrac- Han tancat 1 quiròfan. tat. A l’estiu tanquen 2 quiròfans més. Paradoxalment, s’estan fent promo- Tots els de tarda queden tancats cions de catedràtics i el cost que su- menys el d’urgència. posa aquesta promoció es paga amb Han tancat mitja planta a la cinquena i acomiadaments de la gent més dèbil. mitja de la quarta (que és maternitat) Tot això és la continuació lògica del Treuen l’aigua als malalts. programa Bolonya que a Catalunya Treuen el menjar a les mares dels va començar a promoure el tripartit i nens de pediatria. a l’estat el govern de Zapatero. Tanquen 2 ascensors. Al març no van renovar vint i vuit contractes. ENSENYAMENT UNIVERSITATS PREUNIVERSITARI Malgrat que el Govern d’Artur Cobriment únicament del 50% de les la proposta del conseller de Sanitat Mas ha dit que postposa les retalla- jubilacions. Boi Ruiz pretén incrementar aquesta Ni la conselleria ni els equips del rec- Retallada d’entre el 20 i el 30% del des a la sanitat, ja s’han començat reducció fins al 13%, uns 78 milions tor han donat informació fidedigne ni pressupost de funcionament de les es- coles i instituts públics. a aplicar des de fa setmanes. Reco- HOSPITAL CLINIC d’Euros, el que suposaria el tanca- detallada de com es concretaran les Reducció de les plantilles, en cobrir úni- llim les principals retallades que ja ment total de l’Hospital durant un retallades, per tant regna una gran mes a l’any. cament entre un 30 i un 50 % de les ju- s’han començat a aplicar a la sani- Desaparició d’entre 71 i 91 llits defi- confusió i desinformació, dins les No contractar a cap treballador des del bilacions. Aquesta mesura ja l’aplicava tat i educació pública catalanes: nitivament. plantilles ni estudiants. passat 1 d’abril ni per cobrir baixes, ni en els darrers anys el govern tripartit. Mes de juliol reducció de 100 llits. La Generalitat ha dit que rebaixarà jubilacions ni vacances del personal. Per altra banda, no es pensa incremen- HOSPITAL DE LA Mes d’agost reducció de 250 llits. entre un 15 i un 20% el finançament tar els 1933 mestres/professors que cal Mes de setembre reducció de 80 llits. De moment ja han desaparegut de la que dóna a les univeritats públiques. VALL D’HEBRON plantilla 8 zeladors i 2 administrati- per atendre l’increment d’uns 15.000 Supressió dels quiròfans a la tarda, A part de la reducció pressupostària, ves. alumnes previst per al curs vinent. aproximadament 1.450 operacions està promovent una reducció del nú- Tancament al mes d’abril de 56 llits. Canvi forçós de torn als treballadors/ El Departament d’Ensenyament pretén augmentant les llistes d’espera d’uns mero d’estudis, que el curs que ve resoldre el dèficit de professorat amb Tancament els mesos de juny a setem- 3 a 5 mesos. es del laboratori d’Urgències. afectarà els màsters. bre de 1.275 llits d’hospitalització. Limitació de jornades dels Metges diferents mesures: Reducció de 105 persones fixes. De cara al 2013 vol eliminar 250 màs- Eliminació de la sisena als centres Tancament de 134 llits de crítics de No contractació d’uns 300 suplents. Residents en un 40%. ters públics al conjunt de Catalunya. juny a setembre. Es tancaran 7 unitats d’hospitalització que no siguin considerats en entorns Tancament de les urgències del carrer A partir 2012-2013 començaran a re- Disminució d’entre 2.600 i 4.000 in- al juliol, 9 a l’agost, i 9 al setembre. socioeconòmics desafavorits, amb la València. tallar el número d’estudis de grau. tervencions quirúrgiques anuals, al Durant els mesos de juliol, agost i corresponent reducció de plantilles ge- Tancament per la tarda d’un escàner, Al capítol d’ingressos el que farà la voltant del 10% del total de les inter- setembre es tancaran 5 quiròfans, i neral. un aparell de ressonàncies magnèti- Gener és pujar els preus de les ma- vencions anuals. la resta de quiròfans romandrà tancat Incrementar les hores de treball de mes- ques, baixen l’activitat de les gammo- trícules, especialment als estudiants Reducció de 18 persones als per les tardes. tres i professors, tant de docència com grafies i desapareixen pràcticament extracomunitaris als masters i sobre- quiròfans. de permanència als centres. les proves dispensaria a la tarda. tot les segones i terceres matrícules Durant els quatre mesos d’estiu tan- Augmentar de a 9 els mesos de treball HOSPITAL DE als estudiants de grau (això penalit- requerits als i les interines per a poder cament de 7 quiròfans de cirurgia general i 3 de trauma i 6 d’Actuació HOSPITAL DE VILADECANS za sobretot la gent que treballa, que cobrar el juliol. Medica Immediata. BELLVITGE li dificulta presentar-se al a primera Mentrestant, es continuen renovant i Reducció dels contractes eventuals Han desaparegut fins al moment 10 convocatòria). ampliant els concerts econòmics (a d’entre 800 a 1.000 treballadors. La reducció pressupostària a Bellvit- llocs de treball, existint una ame- Anivell de la qualitat de l’ensenyament, tots els nivells i també a secundària) Reducció del 10% dels punts de guàr- ge suposen un 5% del pressupost de naça real que es tanquin dues uni- augmenten el tamany dels grups, que als centres privats, alguns dels quals dia d’especialització mèdica. l’Hospital encara que sembla ser que tats d’hospitalització i el 50% dels passen a ser d’entre 80 i 120 alumnes. discriminen per raons de sexe. Maig de 2011 5
 • 7. TREBALL-ECONOMIA No podem permetrens les Cal denunciar la reforma de la Negociació Col·lectiva, que significarà la desregulació dels convenis i la retallades en sanitat i introducció de la flexibilitat interna a les empreses educació Crònica de les manifestacions del 1r de Maig 2011 a Catalunya Redacció i federacions Van parlar companys de Barcelona, va participar a la manifestació convo- locals de CGT Sanitat, Químiques, Sabadell, Mollet cada per la CGT de Lleida pel 1r de i el secretari d’Acció Social del SP de Maig. En el recorregut es va fer pale- Catalunya, parlant sobre alguns pro- sa la posició contraria al pactisme de blemes concrets de les empreses en les organitzacions que es diuen ma- Barcelona crisi o que s’estan mobilitzant, i tam- joritàries i es va desplegar una pan- bé contra l’energia nuclear. carta en un del edificis del trajecte: La CGT de Barcelona va celebrar Per la tarda es va fer a Barcelona la “CCOO i UGT traïdors. Tothom ho una manifestació a la qual van as- manifestació alternativa unitària 1r pensa, nosaltres ho diem”. sistir unes 800 persones vingudes de de maig. Unes 5000 persones de La manifestació va acabar amb par- Barcelona, Baix Llobregat, Vallès col·lectius anticapitalistes, d’esquerra laments del Secretari General de la Oriental, Vallès Occidental, Manresa independentista, llibertaris, movi- CGT de Catalunya Bruno Valtueña i i Berga. ments socials, i sindicats combatius del Secretari General de la F. I. de la Durant el recorregut la manifestació es van manifestar per Barcelona con- CGT de Lleida Luis A. García. va passar pel local de la UGT on es tra les retallades socials sota el lema va col.locar una pancarta que posava “Ara ens toca a nosaltres”. Tarragona i Reus “venuts i traïdors”. També es va pas- La manifestació va partir dels Jardi- sar pels antics jutjats que van ser oku- nets de Gràcia i va recórrer la part Més de 400 persones es van manifes- pats durant un matí per la CGT per alta de la ciutat, on es van fer accions tar a Tarragona el 1r de Maig dins la reclamar el nostre patrimoni sindical, davant els domicilis del president manifestació alternativa convocada a acabant davant dels locals sindicals de la Generalitat i de Fèlix Millet, i la tarda per la CGT i la Coordinado- de CCOO on també es van cridar també davant la seu del Departament ra Repartim el Treball i la Riquesa, consignes contra aquest sindicat. d’Ensenyament i l’Hospital Clínic, una manifestació estructurada en dos Es va recordar que feia un any, l’1 on es va acabar amb la lectura del blocs amb el mateix nombre de ma- de maig del 2010, es va produir manifest unitari i la secció sindical de nifestants cadascun. El primer d’ells, l’ocupació de la 8a. planta de Via CGT va desplegar una pancarta. anarcosindicalista i llibertari, amb la Laietana 18 per part de la CGT, sent Durant tot el recorregut els manifes- meitat dels manifestants, agrupava la posteriorment desallotjats pels Mos- tants van cridar consignes denunciant CGT de les comarques del Camp de sos d’Esquadra. la banca, les grans empreses i els po- Tarragona i Baix Penedès, l’Ateneu Llibertari Alomà i altres persones de moviments socials. La protesta contra les retallades a la sanitat, les pensions i l’ensenyament i contra les polítiques econòmiques de governs i patronal va centrar bona lítics al seu servei, així com les po- part de les consignes, i van marcar lítiques de precarietat i de retallades les intervencions del final de la ma- socials que s’apliquen en el seu bene- nifestació per part de la CGT (Quim fici. La denúncia també es va dirigir Garreta, Secretari d’Organització contra els sindicats “majoritaris” per CGT Catalunya), la Coordinadora, la seva política desmobilitzadora i de els companys de sanitat de la CGT i complicitat directa en les retallades l’Ateneu Llibertari de Tarragona, que de drets. Pintades i accions contra també va tenir un record per a Patri entitats bancàries i vinculades amb el Heras, una de les persones preses capitalisme van sovintejar durant tot arran d’uns disturbis succeïts el 4 de el recorregut febrer de 2006 que es va suicidar a La manifestació va comptar amb la finals de maig. presència de nombroses organitza- El matí, a Reus, unes 50 persones Girona cions i col·lectius tant de l’esquerra van participar en l’acte d’homenatge anticapitalista com de la sindical, així a l’històric militant anarcosindica- com amb movimentsTarragona socials (immi- lista Joan Garcia Oliver, fill de la grants, habitatge…) i col·lectius de ciutat, amb diverses intervencions i treballadors/es en lluita, com els de la col·locació simbòlica d’una placa Telefònica i Sanitat. La presència en la casa on va viure al c/Sant Elies. de la CGT va estar formada per al- L’acte estava organitzat per CGT, guns centenars de manifestants es- CUP, AJR i Maulets. campats pel mig de la manifestació, pertanyents a diverses federacions, Vilafranca del sindicats i seccions sindicals, amb es- pecial rellevància de les companyes Penedès de sanitat. Unes 300 persones es van manifestar Al final de la manifestació es van pro- la tarda del 30 d’abril pels carrers de duïr diversos incidents i la interven- Vilafranca del Penedès, amb motiu ció repressiva de la policia va acabar del 1r de Maig i per protestar espe- amb una quinzena de detingudes. cialment per les retallades que vol portar a terme el govern de la Gene- Lleida ralitat. Lleida Barcelona La manifestació estava convocada Al voltant d’un centenar de persones 6 Maig de 2011
 • 8. TREBALL-ECONOMIA per la CGT i altres sindicats alterna- Vilafranca tius i per diversos col·lectius i movi- ments socials de la comarca de l’Alt Penedès. La CGT de Catalunya va estar representada per Blanca Rivas, secretaria de Jurídica. Girona Unes cent cinquanta persones es van aplegar el matí del 1r de Maig al Punt de Trobada de la Rambla de Girona per participar de la jornada reivindi- cativa del Primer de Maig. Després de l’esmorzar popular, es va presentar el Decàleg de la Mesa Cívica pels drets socials, laborals i polítics de Girona, en el qual s’hi fan explícites les reivin- dicacions locals per combatre la crisi. Els parlaments van finalitzar amb la intervenció de diverses persones, entre elles representants de la CGT de Giro- na, moment en que va arrencar la ma- nifestació encapçalada pel lema “Prou pactar, és hora de lluitar”. i es va tancar la jornada amb un dinar l’Assemblea Popular de Terrassa, en Durant la marxa, que va transcórrer popular a Plaça Catalunya, cuinat per la que participa la CGT. La CGT de amb normalitat pels carrers cèntrics la gent de Kan Kolmo, que va aplegar Catalunya va estar representada per de Girona, es van poder sentir lemes prop d’un centenar de persones. En re- Paco pozo, secretari de Salut Labo- contra les retallades socials i laborals, presentació de la CGT de Catalunya hi ral. contra el pacte de les pensions, i en havia Isa Garnika, secretaria de Gène- defensa dels drets de la classe treballa- re. Per la tarda, un grup de companyes i Vilanova i la Geltrú dora, frases que van pujar notòriament companys de la CGT va anar a l’hospital de tó quan la manifestació passava a Josep Trueta a solidaritzar-se amb la Unes 300 persones es van manifestar prop de l’edifici que comparteixen la tancada que s’hi feia. el 1r de Maig pels carrers de Vilanova patronal gironina amb els seus dòcils convocades per la CGT i l’Assemblea sindicats. Al davant de la Cambra de Terrassa pels Drets Socials i amb el suport Comerç, l’altre patronal, la comitiva d’altres col·lectius. es va aturar per fer una gran xiulada, Unes 200 persones van participar a la Després d’un llarg recorregut es va fi- pitada i cridòria en contra dels patrons manifestació del matí a la plaça 1r de nalitzar la manifestació amb un seguit i de la seva impunitat. Maig de Terrassa, pels drets laborals i d’intervencions, entre elles les dels La manifestació va finalitzar amb la socials, per un 1r de Maig combatiu. representants de la CGT del Garraf i Barcelona lectura del manifest de la Mesa Cívica La mobilització estava convocada per la FEMEC-CGT. El 1r de Maig 2011 a les Illes Balears Nanda Hernàndez Palma Com anècdotes, ressaltar que els ma- normalment no visita els locals de la joritaris ens van agafar les cadires i CGT. A més a més, els nostres afiliats taules que l’ajuntament va posar a i afiliades van assumir l’organització disposició per la celebració de la jor- del menjar d’una forma totalment lli- Palma nada i també ens van dur una de les bertària i molt eficient. Amb les apor- torradores. També cal destacar que la tacions solidàries de tothom varem La manifestació del 1r de maig per poder pagar una part de les despeses CGT deixarem l’espai net i en canvi part de la CGT es va convocar a la originades amb la torrada popular. les persones que acudiren al dinar mateixa hora i al mateix lloc que ho dels majoritaris varen deixar en un feien altres organitzacions sindicals com són UGT, CCOO, USO, STEI i estat lamentble el parc de la Mar. Tot Ciutadella s’ha de dir, que l’ajuntament de Pal- CNT. ma, una vegada més, no va preveure A l’illa de Menorca, amb motiu del Ens concentràrem a la Plaça d’Espanya hi erem devers unes 1000 l’afluència de gent a aquestes cele- 1r de Maig, la CGT va organitzar un persones. Els majoritaris convocaren bracions i no dotaren de suficients acte a Ciutadella al migdia, a la plaça plegats i la resta de sindicats ho feren poals pels fems ni de WC’s públics dels Pins, on van tenir lloc diverses pel seu compte. Els mitjans de comu- suficients. intervencions i l’actuació del grup de nicació aprofitaren la concentració Aquest dinar de confraternització punk-rock “Carne cruda”. Les activi- per recollir declaracions dels dife- ens va resultar enriquidor, ens va tats es van completar amb un dinar rents sindicats. Tot i que donaren més permetre conèixer-mos millor i la popular amb una quarantena de per- vindicació amb càntics i varem anar CCOO i UGT que havien organitzat sortida als majoritaris, també varen possiblitat d’aproparnos a la gent que sones. plegats. Emperò, els companys de el seu propi acte. treure les declaracions de la secre- Radiotelevisió de Mallorca, es varen Hem de dir que gràcies a tària general de la CGT i també dels quedar al miting dels majoritaris per aquest dinar popular s’ens manifestants que ens acompanyaven. boicotejar l’acte perquè un dirigient va apropar molta gent que Com que sempre demanen per la uni- d’UGT en cert moment, es va mos- va compartir amb nosal- tat sindical, varem deixar clar que trar a favor del tancament. tres la celebració del 1er no pot haver unitat des del moment També precedien la nostra manifesta- de maig, com són un grup que els majoritaris varen signar la re- ció representants de l’esquerra inde- de nigerians que actuaven forma de les pensions amb el Pacte pendentista de Mallorca, organitza- a l’escenari dels majori- Social. cions polítiques anticapitalistes, com taris, però que van restar La CGT va partir després dels ma- són Dissidents, el Partit Comunista amb nosaltres durant tot joritaris i la Policia Nacional va fer dels Pobles d’Espanya i els Joves el menjar i que concerta- servir una de les seves furgonetes per Comunistes. En total podiem arribar ren una cita per conèixer separar ambdues manifestacions. La a ser unes 300 persones. Des de la les nostres accions amb CGT optàrem per un recorregut clàs- CGT varem trobar a faltar molts dels les persones migrants. sic per l’1 de maig i la nostra mani- nostres companys i companyes. Durant aquest dinar va- festació la precedien els treballadors Després varem llegir un manifest rem repartir pegatines, i treballadores de Radiotelevisió de a la Plaça del Rosari, varem cantar diaris, manifestos i també Mallorca que aprofitaren aquell dia l’himne de la Confederació i la In- materials que xerraven so- per reivindicar el “No al Tancament” ternacional. Posteriorment ens varem bre l’anarcosindicalisme. d’aquesta ràdio i televisió pública dirigir al Parc de la Mar on teníem Així mateix varem poder que depèn del Consell de Mallorca. organitzada una torrada popular i afiliar a dos companys La CGT varem recolzar la seva rei- solidària. Al costat hi havia també d’ensenyament. Maig de 2011 7