SlideShare a Scribd company logo
EL MÓN
PROJECTE DEL NOM DE LA CLASSE
CURS 2014-2015
Ja estem a 2n i els nostres interessos van canviant. Tenim una visió més amplia de
tot el que ens envolta i les nostres propostes per fer projectes són diferents. Però
com sempre hem de triar un nom per la nostra classe, i tots tenim dret a donar les
nostres idees.
Com hem fet al llarg dels diferents projectes, a un paper hem dibuixat i explicat la
nostra proposta.
LA TRIA
Un cop fet això hem observat a la pissarra els
diferents noms que pot tenir la nostra classe i
ja hem pogut veure que hi ha una idea que
surt en moltes ocasions: El Món
VOTACIÓ
Com vam fer l’any passat, hem fet servir la nostra bústia dels missatges per fer una
votació en secret.
I desprès ens toca fer el recompte.
Com era previsible a guanyat el
Món.
QUÈ SABEM DEL MÒN
•La Terra té una bola escalfada de foc perquè hi ha lava.
•Girà al voltant del Sol, i ho fa a poc a poc per la gravetat.
•La Terra és plana per la gravetat.
•Si hagués poca gravetat no podríem saltar però si hagués molta saltaríem molt i
podríem volar.
•Sí algú arribes al nucli explotaria ja que és un bola que es troba al centre de la Terra i
tens que fer un forat per tocar-ho
•La volta que dona la Terra dura 1 dia.
.
Per poder començar a treballar necessitem saber quins són els nostres coneixements sobre
aquest tema. Hem fet una conversa en petit grup i un dibuix inicial; i de moment tot això és el
que sabem:
•La Terra té atmosfera i no li poden caure meteorits, i la Lluna no en té i per
això té forats
•La Terra té dos pols magnètics: el Polo Nord i el Sud, i això fa que la Terra
s’aguanti
•Hi ha molts oceans però hi ha un que està junt
•Tots els oceans estant junts, el mar no s’acaba mai, tot és aigua.
QUÈ VOLEM SABER DEL MÒN
Tenim moltes curiositats sobre el Món ja que som moltes les coses que podem
treballar al llarg d’aquest projecte. Al igual que en el que sabem del Món, en petit
grup hem fet una conversa per tal que tots i totes podem dir els nostres dubtes:
•Vull saber si la Terra és rodona o plana, i què hi ha dintre de la Terra (Jana)
•Com es va fer el Món? (Àlex N i Erin)
•Quan pesa el Món? Dani M
•M’agradaria conèixer paraules en francès i xinès (Erin)
•Volem saber els països més importants del món. ( Jordi D i Dani V)
•Què fan als altres països, com solucionen els problemes, que mengen? (Jànik)
•Vull saber els esports que fan als altres països. (Àlex R)
•Vull saber quants rius hi ha en tot el Món (Lucia A) i el nom dels més importants
(Àlex R)
•Quin és el continent més important? (Adriel) I els noms dels 5 continents. (Lucia A)
•Fins on arriben les platges de tot el Món perquè són molt grans i com es diuen les
més importants? (Eric)
•M’agradaria saber perquè a l’Àfrica mengen cucs. (Laia A)
* Quins animals hi ha al Món? (Daniela)
COM HO PODEM SABER
Tots i totes tenim molt clar d’on poder extreure la informació, però el que ens resulta
difícil és un cop tenim la informació, com podem extreure allò més important i que és el
que realment ens interessa per poder resoldre els nostres dubtes.
El primer que hem fet a estat mirar en petits grups tot el que hem portat (llibres,
informació extreta d’internet, boles del Món…). I el que farem al llarg del projecte serà
intentar extreure nosaltres la informació cada vegada que comencem amb un bloc nou
sobre el Món; farem petits esquemes, mapes conceptuals, marcar en un text la
informació que ens demanen, buscar en els llibres el tema que estem tractant, anotar
les idees més importants d’un vídeo…
ÍNDEX DEL PROJECTE
Com ja heu vist són moltes les coses que volem saber, i tenint en compte que és un tema
molt ampli vam decidir fer un mapa conceptual a la classe per poder estructurar el tema,
així com per tenir clar quins són els punts que treballarem durant el projecte.
Aquest mapa conceptual l’anirem omplint a mida que anem aprenent coses, i és una feina
que hem de fer nosaltres. Ens quedarà maquíssim !!!
•LA TERRA: - Formació de la Terra
- Capes de la Terra
- Moviments de la Terra.
- La Gravetat
- Mesures de la Terra: pes i forma
•CONTINENTS I OCEANS: - Nom, ubicació i nombre dels continents
- Rius més importants de cada continent
- Nom dels oceans i dels mars més importants.
- Països dels diferents continents
- Clima
•VEGETACIÓ I FAUNA: - Característiques més importants
•CULTURA: - Aliments típics
- Jocs del Món
- Idioma
- …
LA CREACIÓ DEL MÓN
Per començar a treballar el projecte de la Terra ens calia saber l’origen del nostre planeta i
de la nostra espècie, i per això vam veure el vídeo de “Erase una vez el hombre: Nace la
tierra” i vam anotar per parelles les dades més importants que anaven apareixent.
- Amb una gran explosió que es diu BIG-BANG es va crear l'Univers, i per tant els diferents
planetes que formen la via làctea, entre aquests els nostre; la Terra.
En un principi la Terra era una gran massa de terra que es va anar separant fins que es van
formar els continents.
- Els primers éssers vius van ser les plantes i els animals aquàtics, els primers amfibis van
evolucionar i va ser quan van aparèixer els dinosauris; quan aquests es van extingir van
aparèixer els primers mamífers, fins arribar a l'evolució de la humanitat.
A més de veure aquest vídeo també vam fer una lectura d'un conte en castellà “LA
CREACIÓN DEL MUNDO” en el que s'explicava de manera més senzilla aquest fenómen
que va passar fa 15 milions d'anys.
LA TERRA PER DINS
Per tal de conèixer la Terra per dins vam veure diferents vídeos i llibres que ens van
explicat de manera molt visual quines són les diferents capes que té el nostre
planeta. Així com també vam fer una lectura en castellà en la que havíem de
contestar diferents preguntes relacionades amb el tema que estavem treballant.
- http://laeduteca.blogspot.com.es/2013/09/mira-y-aprende-las-capas-de-la-tierra.html
- http://femprojectes.blogspot.com.es/2011/03/definicio-del-planeta-terra.html
Un cop fet això vam construir un planeta terra des del nucli fins l’escorça amb capes de
plastilina de diferents colors.
I també van venir els nens i nenes de quart a explicar-nos tot el que ells havien après
quan van fer el projecte de la Terra.
MOVIMENTS DE LA TERRA
Per tal d'entendre els diferents moviments que fa la Terra els vam representar nosaltres
mateixos. També vam veure diferents vídeos sobre el tema:
https://www.youtube.com/watch?v=7vM_1N_BjK8, https://www.youtube.com/watch
?v=gHhyW9HRBvo
http://blocs.xtec.cat/medicanserra3i4/la-terra-i-el-sol/
I vam fer una manualitat on es representava el moviment de translació de la Terra.
LA GRAVETAT, LA FORMA I EL PES
DE LA TERRA
Per veure els coneixements que teníem sobre aquest tema vam iniciar una conversa i
seguidament vam veure els següents vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=RbLVKuexyYg#t=21
https://www.youtube.com/watch?v=rQUW781sLqM
Les idees que vam extreure són :
- La gravetat és la força que té cada planeta i que atrau als objectes que estan a prop
d'ell, per això a la Terra les persones no cauen.
- Quan més gran és un planeta més gravetat té, Júpiter és el planeta del sistema solar
amb més gravetat.
Pel que fa al pes i forma de la Terra, el que vam aprendre és que la Terra pesa com 6
llunes, tal i com ens va explicar la Mariona. I que la seva forma no és totalment
rodona sinó que està una miqueta aixafada pels pols.
Abans de començar a parlar dels continents i oceans necessitavem saber de quines
formes es podia representar la Terra. Vam fer la següent lectura en castellà i van veure
a la pissarra digital diferents mapes del nostre planeta.
• E l g l o b o t e r r á q u e o
E s l a fo r m a m á s p r e c i sa d e r e p r e se n t a r l a T i e r r a , y a
q u e se p u e d e n v e r l a s d i st a n c i a s, l a s fo r m a s, l a
d i st r i b u c i ó n y e l t a m a ñ o d e l o s o c é a n o s y d e l o s
c o n t i n e n t e s. • E l p l a n i s fe r i o o m a p a m u n d i s
E s u n a r e p r e s e n t a c i ó n p l a n a d e t o d a l a s u p e r fi c i e d e
l a T i e r r a , p e r o n o r e p r e s e n t a c o n e x a c t i t u d l a s
fo r m a s , l a s d i s t a n c i a s o l o s t a m a ñ o s .
ELS CONTINENTS I ELS OCEANS
Molts de nosaltres ja sabiem els noms dels continents, però no passava el mateix amb
els oceans. Per tal de conèixer els seus noms i la seva situació vam fer diferents jocs a
la pissarra digital així com activitats en paper per practicar l'escriptura dels seus noms
-http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mmundi2e.html
-http://www.dibujosparapintar.com/juegos_ed_geografia_mapamundi.html
Un cop fet això vam fer una activitat amb el google maps per tal d'estudiar del global a
l’analític, es a dir, primer hem situat el planeta Terra, desprès Europa, Espanya,
Catalunya, Barcelona, el Baix Llobregat i per últim el nostre poble, Cervelló.
Per tal de conèixer millor cada continent vam decidir fer un mapa gegant que aniríem
completant amb tot allò que anéssim aprenent. Mentre uns dibuixàvem el mapa els altres
anàvem fem rètols dels noms dels continents i els oceans que de moment és el que
havíem treballat.
ELS CONTINENTS: RIUS, MARS I
PAÏSOS
Ja havia arribat el moment d'endinsar-nos en els diferents continents del món per tal de
conèixer alguns dels seus països, així com els rius i mars més importants dels mateixos .
Per tal de portar a terme aquest aprenentatge vam fer diferents activitats en paper, i un
cop fet això vam començar de nou amb el nostre treball en equip per situar tot el que
havíem après al nostre mapa mundi.
ELS CLIMES DEL MÓN
Com que el nostre mapa mundi se'ns va quedar petit quan vam col·locar tot el que
havíem après, vam decidir fer un altre mapa en el que poder col·locar tots els aspectes
relacionats amb els climes del món.
Primer de tot vam fer una conversa per tal de concretar que era per nosaltres el clima, i
vam arribar a la conclusió de que factors com les precipitacions, les temperatures i la
situació dels continents són els que en part determinen el clima que fa a cada part del
món.
D'altra banda també vam veure que en funció del clima hi ha un tipus determinat de
fauna i de vegetació, aspecte que es va treballar a l'àrea d'anglès.
Al igual que vam fer amb els continents i oceans vam realitzar diferents activitats en
paper així com petites exposicions on cada nen i nena havia d'explicar les
característiques dels animals que els hi havia tocat segons el tipus d'alimentació, de la
seva reproducció.
Un cop fet aixó vam col·locar al nostre mapa els animals en funció del seu hàbitat.
We made models of different landscapes and worked the
weather, animals and vegetation.
Vam fer maquetes de diferents paisatges del món i vam
treballar la meteorologia, els animals i la vegetació.
LANDSCAPES AROUND THE WORLD
QUÈ ES LA CULTURA
El primer que vam fer per treballar aquesta part del projecte va ser fer petits grups de
treball per tal de posar en comú quins coneixements previs teníem sobre la cultura.
Les idees que van sortir van estar força encertades: costums, tradicions, alimentació,
contes, roba, balls…
Va ser a partir d’aquest moment quan vam
començar a treballar tots aquests aspectes amb els
treballs cooperatius, a l’àrea d’educació física i a
l’àrea de música.
ÀSIA
ÀFRICA
Ens visita la mare de la Yasmina i ens explica moltes coses sobre el
Marroc.
OCEANIA
EUROPA
AMÈRICA
Ens visita el pare de la Lucia Chiesa i ens explica moltes
coses sobre Argentina
Un món ple d’amics.
música Aquest projecte fa un
passeig pel món a partir
d’audicions i dóna a
conèixer als infants
cultures i estils musicals
dels cinc continents:
Europa, Àfrica, Amèrica,
Àsia i Oceania.
La cançó Un món ple
d’amics inicia el treball de
cada continent.
eUROpa
A Europa la Lena ens
explica que viu a Salzburg,
Àustria, a la mateixa ciutat
on hi va viure Mozart.
La Lena estudia música i
està aprenent a tocar el
piano.
Hem escoltat la cançó
popular francesa “Ah! Vous
dirai-je maman” en
diferents variacions que
Mozart, va versionar al
piano.
La Lena parla alemany, la llengua del seu país, però a l’escola també
estudia anglès. Per aprendre a pronunciar bé les lletres de l’alfabet,
els nombres i els colors escolta la cançó “All toghether now” dels
Beatles.
amÈRica
A Amèrica el Gilberto és un nen que viu a Salvador del Bahia.
El que més li agrada és jugar a futbol i pel carnaval tocar la
batucada, conjunt de ballarins i músics que desfilen pels carrers
tocant ritmes molt repetitius. Aquests són alguns dels
instruments que es fan servir per a la batucada.
També hem escoltat la cançó Maria Caipirinha de Carlinhos Brown.
A en Gilberto
també li agrada
molt escoltar i
cantar la cançó Na
bahia tem
Àsia
L’Aiko és una nena japonesa que viu a Yokohama.
Toca un instrument tradicional del Japó que es diu
shamisen. És un instrument de tres cordes que es
toquen pinçant la corda.
Hem escoltat la
cançó “Sakura
Sakura”, que
s’interpreta a la
primavera durant la
celebració del
Hanami, quan ella i
els seus amics van a
contemplar els
cireres florits.
Àfrica
El Youssou és un
nen que viu al
Senegal, a
l’Àfrica, li agrada
molt cantar i ballar
i tocar instruments
de percussió del
seu país:
El sehekere i el
djembe.
Hem escoltat i après a cantar la cançó “Fatu you”,
amb llengua mandiga
oceania
La Helen és una nena que viu a Sydney, Austràlia. A la Helen li
agrada
molt escoltar el Didjeridú, un dels instruments de vent més antics que
es coneixen.
Li agrada escoltar-lo perquè produeix sons que imiten el cant dels
ocells, le lladruc del gos, el buf del vent…
Una de les cançons més
conegudes a Austràlia parla
del cucaburra, un ocell que viu
a les branques més altes.
JOCS TRADICIONALS
ÀFRICA
La classe del món va gaudir moltíssim amb els jocs d’aquest
continent. Van jugar al “Mbube Mbube” de Zimbabwe, al
“Cheia” de Moçambic i al Mamba del Congo.
JOCS TRADICIONALS OCEANIA
Els jocs tradicionals d’aquest continent destacaven per ser molt
entretinguts, sobretot el “Ver ver alas lama” de Papua Nova
Guinea ( foto). També el “wok tali wok” i “segueix a la mare” de
Nova Zelanda.
JOCS TRADICIONALS ÀSIA
Àsia va ser el primer continent que vam treballar els seus jocs
tradicionals, amb la qual cosa els alumnes estaven molt motivats.
Els jocs que vam realitzar van ser “Tangut” i “Tu mung Pai” de la
Índia, “Hong-Lui-Ten” de Xina i “futbol cranc” de Tailandia.
JOCS TRADICIONALS
D’AMÈRICA
Els alumnes s’ho van passar d’allò més bé amb els jocs d’aquest
continent. Els jocs que vam seleccionar eren “Pisa el taco” de
Paraguay, “Earthball” de California i “Joc de les banderes” de
Guatemala.
A MÉS A MÉS….
Vam visitar casa Àsia per tal d’aprendre més coses
sobre aquest continent
Els nostres companys i companyes de la classe de les
meravelles del món ens van preparar molts jocs per
explicar-nos les meravelles del món.
GRÀCIES A TOTS VOSALTRES PERGRÀCIES A TOTS VOSALTRES PER
LA VOSTRA COL·LABORACIÓ.LA VOSTRA COL·LABORACIÓ.
SENSE AQUESTA NO HAURIASENSE AQUESTA NO HAURIA
ESTAT POSIBLE PORTAR A TERMEESTAT POSIBLE PORTAR A TERME
AQUEST PROJECTE.AQUEST PROJECTE.

More Related Content

What's hot

Unitat didàctica de plàstica
Unitat didàctica de plàsticaUnitat didàctica de plàstica
Unitat didàctica de plàsticamagefra
 
Ud La Granja
Ud La GranjaUd La Granja
Ud La Granjaslabrama
 
restes portant
restes portantrestes portant
restes portantbetsuarez
 
Animals invertebrats classificació
Animals invertebrats  classificacióAnimals invertebrats  classificació
Animals invertebrats classificaciócinqueb25
 
Normes d'ortografia pel cicle inicial
Normes d'ortografia pel cicle inicialNormes d'ortografia pel cicle inicial
Normes d'ortografia pel cicle inicial
Biblioteca Sant Jordi
 
Observacions informes Ed.primària
Observacions informes Ed.primàriaObservacions informes Ed.primària
Observacions informes Ed.primària
MariaJose Ariño
 
Projecte els oficis
Projecte els oficisProjecte els oficis
Projecte els oficis
ElColomer
 
LA DENSITAT A EDUCACIÓ INFANTIL
LA DENSITAT A EDUCACIÓ INFANTILLA DENSITAT A EDUCACIÓ INFANTIL
LA DENSITAT A EDUCACIÓ INFANTIL
Jose María Díaz-Crespo Ramírez
 
COMPETÈNCIES CRITERIS D'AVALUACIÓ PRIMÀRIA.pdf
COMPETÈNCIES CRITERIS D'AVALUACIÓ PRIMÀRIA.pdfCOMPETÈNCIES CRITERIS D'AVALUACIÓ PRIMÀRIA.pdf
COMPETÈNCIES CRITERIS D'AVALUACIÓ PRIMÀRIA.pdf
Escola Àngel Serafí Casanovas
 
Projecte l’univers
Projecte l’universProjecte l’univers
Projecte l’univers
acanals6
 
Recursos exposició oral
Recursos exposició oralRecursos exposició oral
Recursos exposició oralescolasonferrer
 
Rúbrica mates primer 1r trim
Rúbrica mates primer 1r trimRúbrica mates primer 1r trim
Rúbrica mates primer 1r trimJúlia Allès
 
TREBALLAR EL CONTE A CICLE INICIAL
TREBALLAR EL CONTE A CICLE INICIALTREBALLAR EL CONTE A CICLE INICIAL
TREBALLAR EL CONTE A CICLE INICIALMonica Roige Sedo
 
Les dents
Les dentsLes dents
Les dents
Fotosorpina
 
Poemes anem-a-l'escola-bestioles-del-pati-lola-casas
Poemes anem-a-l'escola-bestioles-del-pati-lola-casasPoemes anem-a-l'escola-bestioles-del-pati-lola-casas
Poemes anem-a-l'escola-bestioles-del-pati-lola-casas
Neus Cortiella
 
Presentació UD 4t La nutrició de les plantes
Presentació UD 4t La nutrició de les plantesPresentació UD 4t La nutrició de les plantes
Presentació UD 4t La nutrició de les plantesjchivite1
 
Com aprendre a fer bones preguntes?
Com aprendre a fer bones preguntes?Com aprendre a fer bones preguntes?
Com aprendre a fer bones preguntes?
Guida Allès Pons
 
Jocs llengua-oral
Jocs llengua-oralJocs llengua-oral
Jocs llengua-oralsilvia
 
Projecte el cos humà comprimit
Projecte el cos humà comprimitProjecte el cos humà comprimit
Projecte el cos humà comprimitescolanovacervello
 

What's hot (20)

Unitat didàctica de plàstica
Unitat didàctica de plàsticaUnitat didàctica de plàstica
Unitat didàctica de plàstica
 
Ud La Granja
Ud La GranjaUd La Granja
Ud La Granja
 
restes portant
restes portantrestes portant
restes portant
 
Animals invertebrats classificació
Animals invertebrats  classificacióAnimals invertebrats  classificació
Animals invertebrats classificació
 
Normes d'ortografia pel cicle inicial
Normes d'ortografia pel cicle inicialNormes d'ortografia pel cicle inicial
Normes d'ortografia pel cicle inicial
 
Observacions informes Ed.primària
Observacions informes Ed.primàriaObservacions informes Ed.primària
Observacions informes Ed.primària
 
Projecte els oficis
Projecte els oficisProjecte els oficis
Projecte els oficis
 
LA DENSITAT A EDUCACIÓ INFANTIL
LA DENSITAT A EDUCACIÓ INFANTILLA DENSITAT A EDUCACIÓ INFANTIL
LA DENSITAT A EDUCACIÓ INFANTIL
 
COMPETÈNCIES CRITERIS D'AVALUACIÓ PRIMÀRIA.pdf
COMPETÈNCIES CRITERIS D'AVALUACIÓ PRIMÀRIA.pdfCOMPETÈNCIES CRITERIS D'AVALUACIÓ PRIMÀRIA.pdf
COMPETÈNCIES CRITERIS D'AVALUACIÓ PRIMÀRIA.pdf
 
Projecte l’univers
Projecte l’universProjecte l’univers
Projecte l’univers
 
Recursos exposició oral
Recursos exposició oralRecursos exposició oral
Recursos exposició oral
 
Rúbrica mates primer 1r trim
Rúbrica mates primer 1r trimRúbrica mates primer 1r trim
Rúbrica mates primer 1r trim
 
TREBALLAR EL CONTE A CICLE INICIAL
TREBALLAR EL CONTE A CICLE INICIALTREBALLAR EL CONTE A CICLE INICIAL
TREBALLAR EL CONTE A CICLE INICIAL
 
Quinzet p.1
Quinzet p.1Quinzet p.1
Quinzet p.1
 
Les dents
Les dentsLes dents
Les dents
 
Poemes anem-a-l'escola-bestioles-del-pati-lola-casas
Poemes anem-a-l'escola-bestioles-del-pati-lola-casasPoemes anem-a-l'escola-bestioles-del-pati-lola-casas
Poemes anem-a-l'escola-bestioles-del-pati-lola-casas
 
Presentació UD 4t La nutrició de les plantes
Presentació UD 4t La nutrició de les plantesPresentació UD 4t La nutrició de les plantes
Presentació UD 4t La nutrició de les plantes
 
Com aprendre a fer bones preguntes?
Com aprendre a fer bones preguntes?Com aprendre a fer bones preguntes?
Com aprendre a fer bones preguntes?
 
Jocs llengua-oral
Jocs llengua-oralJocs llengua-oral
Jocs llengua-oral
 
Projecte el cos humà comprimit
Projecte el cos humà comprimitProjecte el cos humà comprimit
Projecte el cos humà comprimit
 

Viewers also liked

Taller de reptils 1r B
Taller de reptils 1r BTaller de reptils 1r B
Taller de reptils 1r B
escolanovacervello
 
Projecte Els Minerals P5 B Escola Nova
Projecte Els Minerals P5 B Escola NovaProjecte Els Minerals P5 B Escola Nova
Projecte Els Minerals P5 B Escola Nova
escolanovacervello
 
Projecte Volcans P5 A
Projecte Volcans P5 AProjecte Volcans P5 A
Projecte Volcans P5 A
escolanovacervello
 
Projecte Gats p5 a
Projecte Gats p5 aProjecte Gats p5 a
Projecte Gats p5 a
escolanovacervello
 
Projecte Els planetes P5 B Escola Nova
Projecte Els planetes P5 B Escola NovaProjecte Els planetes P5 B Escola Nova
Projecte Els planetes P5 B Escola Nova
escolanovacervello
 
Tortugues p4 curs 2015-16
Tortugues p4 curs 2015-16Tortugues p4 curs 2015-16
Tortugues p4 curs 2015-16
escolanovacervello
 
Projecte Les Motos P4 Escola Nova
Projecte Les Motos P4 Escola NovaProjecte Les Motos P4 Escola Nova
Projecte Les Motos P4 Escola Nova
escolanovacervello
 
Poer point la materia
Poer point la materiaPoer point la materia
Poer point la materia
escolanovacervello
 
Egipcis 3rA
Egipcis 3rAEgipcis 3rA
Egipcis 3rA
escolanovacervello
 
Sortida cosmo caixa
Sortida cosmo caixaSortida cosmo caixa
Sortida cosmo caixa
escolanovacervello
 
Dimensiones
DimensionesDimensiones
Dimensiones
Yuri Serbolov
 
Ud1 Donem la volta al món?
Ud1 Donem la volta al món?Ud1 Donem la volta al món?
Ud1 Donem la volta al món?
JavierEugenio
 
Els continents amb codis QR
Els continents amb codis QREls continents amb codis QR
Els continents amb codis QRjemeatenea
 
Setmana cultural 2011. organigrama
Setmana cultural 2011. organigramaSetmana cultural 2011. organigrama
Setmana cultural 2011. organigramaNeus Cortiella
 
Power europa 2
Power europa 2Power europa 2
Power europa 2
Mi Guel
 
Power situació
Power situacióPower situació
Power situació
Mi Guel
 
Sortim de dubtes
Sortim de dubtesSortim de dubtes
Sortim de dubtes
Mi Guel
 
Què sabem d'Europa?
Què sabem d'Europa?Què sabem d'Europa?
Què sabem d'Europa?
Mi Guel
 
Viatge per europa
Viatge per europaViatge per europa
Viatge per europa
Eladi Fernàndez
 
Consell d'infants Escola Nova
Consell d'infants Escola NovaConsell d'infants Escola Nova
Consell d'infants Escola Nova
escolanovacervello
 

Viewers also liked (20)

Taller de reptils 1r B
Taller de reptils 1r BTaller de reptils 1r B
Taller de reptils 1r B
 
Projecte Els Minerals P5 B Escola Nova
Projecte Els Minerals P5 B Escola NovaProjecte Els Minerals P5 B Escola Nova
Projecte Els Minerals P5 B Escola Nova
 
Projecte Volcans P5 A
Projecte Volcans P5 AProjecte Volcans P5 A
Projecte Volcans P5 A
 
Projecte Gats p5 a
Projecte Gats p5 aProjecte Gats p5 a
Projecte Gats p5 a
 
Projecte Els planetes P5 B Escola Nova
Projecte Els planetes P5 B Escola NovaProjecte Els planetes P5 B Escola Nova
Projecte Els planetes P5 B Escola Nova
 
Tortugues p4 curs 2015-16
Tortugues p4 curs 2015-16Tortugues p4 curs 2015-16
Tortugues p4 curs 2015-16
 
Projecte Les Motos P4 Escola Nova
Projecte Les Motos P4 Escola NovaProjecte Les Motos P4 Escola Nova
Projecte Les Motos P4 Escola Nova
 
Poer point la materia
Poer point la materiaPoer point la materia
Poer point la materia
 
Egipcis 3rA
Egipcis 3rAEgipcis 3rA
Egipcis 3rA
 
Sortida cosmo caixa
Sortida cosmo caixaSortida cosmo caixa
Sortida cosmo caixa
 
Dimensiones
DimensionesDimensiones
Dimensiones
 
Ud1 Donem la volta al món?
Ud1 Donem la volta al món?Ud1 Donem la volta al món?
Ud1 Donem la volta al món?
 
Els continents amb codis QR
Els continents amb codis QREls continents amb codis QR
Els continents amb codis QR
 
Setmana cultural 2011. organigrama
Setmana cultural 2011. organigramaSetmana cultural 2011. organigrama
Setmana cultural 2011. organigrama
 
Power europa 2
Power europa 2Power europa 2
Power europa 2
 
Power situació
Power situacióPower situació
Power situació
 
Sortim de dubtes
Sortim de dubtesSortim de dubtes
Sortim de dubtes
 
Què sabem d'Europa?
Què sabem d'Europa?Què sabem d'Europa?
Què sabem d'Europa?
 
Viatge per europa
Viatge per europaViatge per europa
Viatge per europa
 
Consell d'infants Escola Nova
Consell d'infants Escola NovaConsell d'infants Escola Nova
Consell d'infants Escola Nova
 

Similar to Projecte el món 2n A Escola Nova

Projecte Cervello 2n
Projecte Cervello 2nProjecte Cervello 2n
Projecte Cervello 2n
escolanovacervello
 
Perquè a eivissa és de dia
Perquè a eivissa és de diaPerquè a eivissa és de dia
Perquè a eivissa és de dia
CEIP Sant Antoni
 
El planeta terra 3r b Escola Nova Cervelló
El planeta terra 3r b Escola Nova CervellóEl planeta terra 3r b Escola Nova Cervelló
El planeta terra 3r b Escola Nova Cervellóescolanovacervello
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1mmtrobat
 
Què hi ha a l'Univers?
Què hi ha a l'Univers?Què hi ha a l'Univers?
Què hi ha a l'Univers?mmtrobat
 
Power final
Power finalPower final
Power final
MiquelBleach
 
Els planetes adreces
Els planetes adrecesEls planetes adreces
Els planetes adrecesLaura231084
 
L'Univers - Ferran Albir i Franc González
L'Univers - Ferran Albir i Franc GonzálezL'Univers - Ferran Albir i Franc González
L'Univers - Ferran Albir i Franc Gonzálezxjauset
 
Projecte univers 4t A 1415 Escola Nova Cervelló
Projecte univers 4t A 1415 Escola Nova CervellóProjecte univers 4t A 1415 Escola Nova Cervelló
Projecte univers 4t A 1415 Escola Nova Cervelló
escolanovacervello
 
Guillem garcía
Guillem garcíaGuillem garcía
Guillem garcíaxjauset
 

Similar to Projecte el món 2n A Escola Nova (20)

Projecte Cervello 2n
Projecte Cervello 2nProjecte Cervello 2n
Projecte Cervello 2n
 
Perquè a eivissa és de dia
Perquè a eivissa és de diaPerquè a eivissa és de dia
Perquè a eivissa és de dia
 
Planetes3r
Planetes3rPlanetes3r
Planetes3r
 
El planeta terra 3r b Escola Nova Cervelló
El planeta terra 3r b Escola Nova CervellóEl planeta terra 3r b Escola Nova Cervelló
El planeta terra 3r b Escola Nova Cervelló
 
Ciencia
CienciaCiencia
Ciencia
 
Ciencia
CienciaCiencia
Ciencia
 
Projecte ciencia 2 na
Projecte ciencia 2 naProjecte ciencia 2 na
Projecte ciencia 2 na
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
Medi definitiu
Medi definitiuMedi definitiu
Medi definitiu
 
Què hi ha a l'Univers?
Què hi ha a l'Univers?Què hi ha a l'Univers?
Què hi ha a l'Univers?
 
Power final
Power finalPower final
Power final
 
Els planetes adreces
Els planetes adrecesEls planetes adreces
Els planetes adreces
 
L'espai
L'espaiL'espai
L'espai
 
L'Univers - Ferran Albir i Franc González
L'Univers - Ferran Albir i Franc GonzálezL'Univers - Ferran Albir i Franc González
L'Univers - Ferran Albir i Franc González
 
Projecte univers 4t A 1415 Escola Nova Cervelló
Projecte univers 4t A 1415 Escola Nova CervellóProjecte univers 4t A 1415 Escola Nova Cervelló
Projecte univers 4t A 1415 Escola Nova Cervelló
 
Ciencia
CienciaCiencia
Ciencia
 
Ciencia
CienciaCiencia
Ciencia
 
Ciencia
CienciaCiencia
Ciencia
 
Cacera univers
Cacera universCacera univers
Cacera univers
 
Guillem garcía
Guillem garcíaGuillem garcía
Guillem garcía
 

More from escolanovacervello

Els egipcis i les egipcies
Els egipcis i les egipciesEls egipcis i les egipcies
Els egipcis i les egipcies
escolanovacervello
 
Escola nova tutorial moodle
Escola nova tutorial moodleEscola nova tutorial moodle
Escola nova tutorial moodle
escolanovacervello
 
Rehan didac & arjen L'atmosfera
Rehan didac & arjen L'atmosferaRehan didac & arjen L'atmosfera
Rehan didac & arjen L'atmosfera
escolanovacervello
 
Marc i Matteo l'atmosfera
Marc i Matteo l'atmosferaMarc i Matteo l'atmosfera
Marc i Matteo l'atmosfera
escolanovacervello
 
Eric, Oriol i Cesc l'atmosfera
Eric, Oriol i Cesc l'atmosferaEric, Oriol i Cesc l'atmosfera
Eric, Oriol i Cesc l'atmosfera
escolanovacervello
 
L'atmosfera Carla, Fatima i Sara
L'atmosfera Carla, Fatima i SaraL'atmosfera Carla, Fatima i Sara
L'atmosfera Carla, Fatima i Sara
escolanovacervello
 
Taller veus: Día de la música
Taller veus: Día de la músicaTaller veus: Día de la música
Taller veus: Día de la música
escolanovacervello
 
Projecte dels contes P4
Projecte dels contes P4Projecte dels contes P4
Projecte dels contes P4
escolanovacervello
 
Barco pirata
Barco pirataBarco pirata
Barco pirata
escolanovacervello
 
Ronda de llibres 18-19
Ronda de llibres 18-19Ronda de llibres 18-19
Ronda de llibres 18-19
escolanovacervello
 
Projecte Tecnologia 4t
Projecte Tecnologia 4tProjecte Tecnologia 4t
Projecte Tecnologia 4t
escolanovacervello
 
Projecte l'Aigua P3
Projecte l'Aigua P3Projecte l'Aigua P3
Projecte l'Aigua P3
escolanovacervello
 
Projecte Robots P5
Projecte Robots P5Projecte Robots P5
Projecte Robots P5
escolanovacervello
 
Projecte estrelles P4
Projecte estrelles P4Projecte estrelles P4
Projecte estrelles P4
escolanovacervello
 
Projecte Animals P4
Projecte Animals P4Projecte Animals P4
Projecte Animals P4
escolanovacervello
 
Projecte Marietes P3
Projecte Marietes P3Projecte Marietes P3
Projecte Marietes P3
escolanovacervello
 
Ambients a p3, aprenc tot jugant
Ambients a p3, aprenc tot jugantAmbients a p3, aprenc tot jugant
Ambients a p3, aprenc tot jugant
escolanovacervello
 
Guanyadors V Jocs florals Escola Nova
Guanyadors V Jocs florals Escola NovaGuanyadors V Jocs florals Escola Nova
Guanyadors V Jocs florals Escola Nova
escolanovacervello
 
Power mitologia
Power mitologiaPower mitologia
Power mitologia
escolanovacervello
 
Conferència robòtica gfg
Conferència robòtica gfgConferència robòtica gfg
Conferència robòtica gfg
escolanovacervello
 

More from escolanovacervello (20)

Els egipcis i les egipcies
Els egipcis i les egipciesEls egipcis i les egipcies
Els egipcis i les egipcies
 
Escola nova tutorial moodle
Escola nova tutorial moodleEscola nova tutorial moodle
Escola nova tutorial moodle
 
Rehan didac & arjen L'atmosfera
Rehan didac & arjen L'atmosferaRehan didac & arjen L'atmosfera
Rehan didac & arjen L'atmosfera
 
Marc i Matteo l'atmosfera
Marc i Matteo l'atmosferaMarc i Matteo l'atmosfera
Marc i Matteo l'atmosfera
 
Eric, Oriol i Cesc l'atmosfera
Eric, Oriol i Cesc l'atmosferaEric, Oriol i Cesc l'atmosfera
Eric, Oriol i Cesc l'atmosfera
 
L'atmosfera Carla, Fatima i Sara
L'atmosfera Carla, Fatima i SaraL'atmosfera Carla, Fatima i Sara
L'atmosfera Carla, Fatima i Sara
 
Taller veus: Día de la música
Taller veus: Día de la músicaTaller veus: Día de la música
Taller veus: Día de la música
 
Projecte dels contes P4
Projecte dels contes P4Projecte dels contes P4
Projecte dels contes P4
 
Barco pirata
Barco pirataBarco pirata
Barco pirata
 
Ronda de llibres 18-19
Ronda de llibres 18-19Ronda de llibres 18-19
Ronda de llibres 18-19
 
Projecte Tecnologia 4t
Projecte Tecnologia 4tProjecte Tecnologia 4t
Projecte Tecnologia 4t
 
Projecte l'Aigua P3
Projecte l'Aigua P3Projecte l'Aigua P3
Projecte l'Aigua P3
 
Projecte Robots P5
Projecte Robots P5Projecte Robots P5
Projecte Robots P5
 
Projecte estrelles P4
Projecte estrelles P4Projecte estrelles P4
Projecte estrelles P4
 
Projecte Animals P4
Projecte Animals P4Projecte Animals P4
Projecte Animals P4
 
Projecte Marietes P3
Projecte Marietes P3Projecte Marietes P3
Projecte Marietes P3
 
Ambients a p3, aprenc tot jugant
Ambients a p3, aprenc tot jugantAmbients a p3, aprenc tot jugant
Ambients a p3, aprenc tot jugant
 
Guanyadors V Jocs florals Escola Nova
Guanyadors V Jocs florals Escola NovaGuanyadors V Jocs florals Escola Nova
Guanyadors V Jocs florals Escola Nova
 
Power mitologia
Power mitologiaPower mitologia
Power mitologia
 
Conferència robòtica gfg
Conferència robòtica gfgConferència robòtica gfg
Conferència robòtica gfg
 

Projecte el món 2n A Escola Nova

 • 1. EL MÓN PROJECTE DEL NOM DE LA CLASSE CURS 2014-2015
 • 2. Ja estem a 2n i els nostres interessos van canviant. Tenim una visió més amplia de tot el que ens envolta i les nostres propostes per fer projectes són diferents. Però com sempre hem de triar un nom per la nostra classe, i tots tenim dret a donar les nostres idees. Com hem fet al llarg dels diferents projectes, a un paper hem dibuixat i explicat la nostra proposta. LA TRIA Un cop fet això hem observat a la pissarra els diferents noms que pot tenir la nostra classe i ja hem pogut veure que hi ha una idea que surt en moltes ocasions: El Món
 • 3. VOTACIÓ Com vam fer l’any passat, hem fet servir la nostra bústia dels missatges per fer una votació en secret. I desprès ens toca fer el recompte. Com era previsible a guanyat el Món.
 • 4. QUÈ SABEM DEL MÒN •La Terra té una bola escalfada de foc perquè hi ha lava. •Girà al voltant del Sol, i ho fa a poc a poc per la gravetat. •La Terra és plana per la gravetat. •Si hagués poca gravetat no podríem saltar però si hagués molta saltaríem molt i podríem volar. •Sí algú arribes al nucli explotaria ja que és un bola que es troba al centre de la Terra i tens que fer un forat per tocar-ho •La volta que dona la Terra dura 1 dia. . Per poder començar a treballar necessitem saber quins són els nostres coneixements sobre aquest tema. Hem fet una conversa en petit grup i un dibuix inicial; i de moment tot això és el que sabem:
 • 5. •La Terra té atmosfera i no li poden caure meteorits, i la Lluna no en té i per això té forats •La Terra té dos pols magnètics: el Polo Nord i el Sud, i això fa que la Terra s’aguanti •Hi ha molts oceans però hi ha un que està junt •Tots els oceans estant junts, el mar no s’acaba mai, tot és aigua.
 • 6. QUÈ VOLEM SABER DEL MÒN Tenim moltes curiositats sobre el Món ja que som moltes les coses que podem treballar al llarg d’aquest projecte. Al igual que en el que sabem del Món, en petit grup hem fet una conversa per tal que tots i totes podem dir els nostres dubtes: •Vull saber si la Terra és rodona o plana, i què hi ha dintre de la Terra (Jana) •Com es va fer el Món? (Àlex N i Erin) •Quan pesa el Món? Dani M •M’agradaria conèixer paraules en francès i xinès (Erin) •Volem saber els països més importants del món. ( Jordi D i Dani V) •Què fan als altres països, com solucionen els problemes, que mengen? (Jànik) •Vull saber els esports que fan als altres països. (Àlex R) •Vull saber quants rius hi ha en tot el Món (Lucia A) i el nom dels més importants (Àlex R)
 • 7. •Quin és el continent més important? (Adriel) I els noms dels 5 continents. (Lucia A) •Fins on arriben les platges de tot el Món perquè són molt grans i com es diuen les més importants? (Eric) •M’agradaria saber perquè a l’Àfrica mengen cucs. (Laia A) * Quins animals hi ha al Món? (Daniela)
 • 8. COM HO PODEM SABER Tots i totes tenim molt clar d’on poder extreure la informació, però el que ens resulta difícil és un cop tenim la informació, com podem extreure allò més important i que és el que realment ens interessa per poder resoldre els nostres dubtes. El primer que hem fet a estat mirar en petits grups tot el que hem portat (llibres, informació extreta d’internet, boles del Món…). I el que farem al llarg del projecte serà intentar extreure nosaltres la informació cada vegada que comencem amb un bloc nou sobre el Món; farem petits esquemes, mapes conceptuals, marcar en un text la informació que ens demanen, buscar en els llibres el tema que estem tractant, anotar les idees més importants d’un vídeo…
 • 9. ÍNDEX DEL PROJECTE Com ja heu vist són moltes les coses que volem saber, i tenint en compte que és un tema molt ampli vam decidir fer un mapa conceptual a la classe per poder estructurar el tema, així com per tenir clar quins són els punts que treballarem durant el projecte. Aquest mapa conceptual l’anirem omplint a mida que anem aprenent coses, i és una feina que hem de fer nosaltres. Ens quedarà maquíssim !!! •LA TERRA: - Formació de la Terra - Capes de la Terra - Moviments de la Terra. - La Gravetat - Mesures de la Terra: pes i forma •CONTINENTS I OCEANS: - Nom, ubicació i nombre dels continents - Rius més importants de cada continent - Nom dels oceans i dels mars més importants. - Països dels diferents continents - Clima
 • 10. •VEGETACIÓ I FAUNA: - Característiques més importants •CULTURA: - Aliments típics - Jocs del Món - Idioma - …
 • 11. LA CREACIÓ DEL MÓN Per començar a treballar el projecte de la Terra ens calia saber l’origen del nostre planeta i de la nostra espècie, i per això vam veure el vídeo de “Erase una vez el hombre: Nace la tierra” i vam anotar per parelles les dades més importants que anaven apareixent. - Amb una gran explosió que es diu BIG-BANG es va crear l'Univers, i per tant els diferents planetes que formen la via làctea, entre aquests els nostre; la Terra. En un principi la Terra era una gran massa de terra que es va anar separant fins que es van formar els continents. - Els primers éssers vius van ser les plantes i els animals aquàtics, els primers amfibis van evolucionar i va ser quan van aparèixer els dinosauris; quan aquests es van extingir van aparèixer els primers mamífers, fins arribar a l'evolució de la humanitat. A més de veure aquest vídeo també vam fer una lectura d'un conte en castellà “LA CREACIÓN DEL MUNDO” en el que s'explicava de manera més senzilla aquest fenómen que va passar fa 15 milions d'anys.
 • 12. LA TERRA PER DINS Per tal de conèixer la Terra per dins vam veure diferents vídeos i llibres que ens van explicat de manera molt visual quines són les diferents capes que té el nostre planeta. Així com també vam fer una lectura en castellà en la que havíem de contestar diferents preguntes relacionades amb el tema que estavem treballant. - http://laeduteca.blogspot.com.es/2013/09/mira-y-aprende-las-capas-de-la-tierra.html - http://femprojectes.blogspot.com.es/2011/03/definicio-del-planeta-terra.html
 • 13. Un cop fet això vam construir un planeta terra des del nucli fins l’escorça amb capes de plastilina de diferents colors. I també van venir els nens i nenes de quart a explicar-nos tot el que ells havien après quan van fer el projecte de la Terra.
 • 14. MOVIMENTS DE LA TERRA Per tal d'entendre els diferents moviments que fa la Terra els vam representar nosaltres mateixos. També vam veure diferents vídeos sobre el tema: https://www.youtube.com/watch?v=7vM_1N_BjK8, https://www.youtube.com/watch ?v=gHhyW9HRBvo http://blocs.xtec.cat/medicanserra3i4/la-terra-i-el-sol/ I vam fer una manualitat on es representava el moviment de translació de la Terra.
 • 15.
 • 16.
 • 17. LA GRAVETAT, LA FORMA I EL PES DE LA TERRA Per veure els coneixements que teníem sobre aquest tema vam iniciar una conversa i seguidament vam veure els següents vídeos: https://www.youtube.com/watch?v=RbLVKuexyYg#t=21 https://www.youtube.com/watch?v=rQUW781sLqM Les idees que vam extreure són : - La gravetat és la força que té cada planeta i que atrau als objectes que estan a prop d'ell, per això a la Terra les persones no cauen. - Quan més gran és un planeta més gravetat té, Júpiter és el planeta del sistema solar amb més gravetat. Pel que fa al pes i forma de la Terra, el que vam aprendre és que la Terra pesa com 6 llunes, tal i com ens va explicar la Mariona. I que la seva forma no és totalment rodona sinó que està una miqueta aixafada pels pols.
 • 18.
 • 19. Abans de començar a parlar dels continents i oceans necessitavem saber de quines formes es podia representar la Terra. Vam fer la següent lectura en castellà i van veure a la pissarra digital diferents mapes del nostre planeta. • E l g l o b o t e r r á q u e o E s l a fo r m a m á s p r e c i sa d e r e p r e se n t a r l a T i e r r a , y a q u e se p u e d e n v e r l a s d i st a n c i a s, l a s fo r m a s, l a d i st r i b u c i ó n y e l t a m a ñ o d e l o s o c é a n o s y d e l o s c o n t i n e n t e s. • E l p l a n i s fe r i o o m a p a m u n d i s E s u n a r e p r e s e n t a c i ó n p l a n a d e t o d a l a s u p e r fi c i e d e l a T i e r r a , p e r o n o r e p r e s e n t a c o n e x a c t i t u d l a s fo r m a s , l a s d i s t a n c i a s o l o s t a m a ñ o s .
 • 20. ELS CONTINENTS I ELS OCEANS Molts de nosaltres ja sabiem els noms dels continents, però no passava el mateix amb els oceans. Per tal de conèixer els seus noms i la seva situació vam fer diferents jocs a la pissarra digital així com activitats en paper per practicar l'escriptura dels seus noms -http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mmundi2e.html -http://www.dibujosparapintar.com/juegos_ed_geografia_mapamundi.html
 • 21. Un cop fet això vam fer una activitat amb el google maps per tal d'estudiar del global a l’analític, es a dir, primer hem situat el planeta Terra, desprès Europa, Espanya, Catalunya, Barcelona, el Baix Llobregat i per últim el nostre poble, Cervelló.
 • 22. Per tal de conèixer millor cada continent vam decidir fer un mapa gegant que aniríem completant amb tot allò que anéssim aprenent. Mentre uns dibuixàvem el mapa els altres anàvem fem rètols dels noms dels continents i els oceans que de moment és el que havíem treballat.
 • 23. ELS CONTINENTS: RIUS, MARS I PAÏSOS Ja havia arribat el moment d'endinsar-nos en els diferents continents del món per tal de conèixer alguns dels seus països, així com els rius i mars més importants dels mateixos . Per tal de portar a terme aquest aprenentatge vam fer diferents activitats en paper, i un cop fet això vam començar de nou amb el nostre treball en equip per situar tot el que havíem après al nostre mapa mundi.
 • 24. ELS CLIMES DEL MÓN Com que el nostre mapa mundi se'ns va quedar petit quan vam col·locar tot el que havíem après, vam decidir fer un altre mapa en el que poder col·locar tots els aspectes relacionats amb els climes del món. Primer de tot vam fer una conversa per tal de concretar que era per nosaltres el clima, i vam arribar a la conclusió de que factors com les precipitacions, les temperatures i la situació dels continents són els que en part determinen el clima que fa a cada part del món. D'altra banda també vam veure que en funció del clima hi ha un tipus determinat de fauna i de vegetació, aspecte que es va treballar a l'àrea d'anglès. Al igual que vam fer amb els continents i oceans vam realitzar diferents activitats en paper així com petites exposicions on cada nen i nena havia d'explicar les característiques dels animals que els hi havia tocat segons el tipus d'alimentació, de la seva reproducció. Un cop fet aixó vam col·locar al nostre mapa els animals en funció del seu hàbitat.
 • 25. We made models of different landscapes and worked the weather, animals and vegetation. Vam fer maquetes de diferents paisatges del món i vam treballar la meteorologia, els animals i la vegetació. LANDSCAPES AROUND THE WORLD
 • 26. QUÈ ES LA CULTURA El primer que vam fer per treballar aquesta part del projecte va ser fer petits grups de treball per tal de posar en comú quins coneixements previs teníem sobre la cultura. Les idees que van sortir van estar força encertades: costums, tradicions, alimentació, contes, roba, balls… Va ser a partir d’aquest moment quan vam començar a treballar tots aquests aspectes amb els treballs cooperatius, a l’àrea d’educació física i a l’àrea de música.
 • 27. ÀSIA
 • 29. Ens visita la mare de la Yasmina i ens explica moltes coses sobre el Marroc.
 • 33. Ens visita el pare de la Lucia Chiesa i ens explica moltes coses sobre Argentina
 • 34. Un món ple d’amics. música Aquest projecte fa un passeig pel món a partir d’audicions i dóna a conèixer als infants cultures i estils musicals dels cinc continents: Europa, Àfrica, Amèrica, Àsia i Oceania. La cançó Un món ple d’amics inicia el treball de cada continent.
 • 35. eUROpa A Europa la Lena ens explica que viu a Salzburg, Àustria, a la mateixa ciutat on hi va viure Mozart. La Lena estudia música i està aprenent a tocar el piano. Hem escoltat la cançó popular francesa “Ah! Vous dirai-je maman” en diferents variacions que Mozart, va versionar al piano.
 • 36. La Lena parla alemany, la llengua del seu país, però a l’escola també estudia anglès. Per aprendre a pronunciar bé les lletres de l’alfabet, els nombres i els colors escolta la cançó “All toghether now” dels Beatles.
 • 37. amÈRica A Amèrica el Gilberto és un nen que viu a Salvador del Bahia. El que més li agrada és jugar a futbol i pel carnaval tocar la batucada, conjunt de ballarins i músics que desfilen pels carrers tocant ritmes molt repetitius. Aquests són alguns dels instruments que es fan servir per a la batucada. També hem escoltat la cançó Maria Caipirinha de Carlinhos Brown.
 • 38. A en Gilberto també li agrada molt escoltar i cantar la cançó Na bahia tem
 • 39. Àsia L’Aiko és una nena japonesa que viu a Yokohama. Toca un instrument tradicional del Japó que es diu shamisen. És un instrument de tres cordes que es toquen pinçant la corda.
 • 40. Hem escoltat la cançó “Sakura Sakura”, que s’interpreta a la primavera durant la celebració del Hanami, quan ella i els seus amics van a contemplar els cireres florits.
 • 41. Àfrica El Youssou és un nen que viu al Senegal, a l’Àfrica, li agrada molt cantar i ballar i tocar instruments de percussió del seu país: El sehekere i el djembe.
 • 42. Hem escoltat i après a cantar la cançó “Fatu you”, amb llengua mandiga
 • 43. oceania La Helen és una nena que viu a Sydney, Austràlia. A la Helen li agrada molt escoltar el Didjeridú, un dels instruments de vent més antics que es coneixen. Li agrada escoltar-lo perquè produeix sons que imiten el cant dels ocells, le lladruc del gos, el buf del vent…
 • 44. Una de les cançons més conegudes a Austràlia parla del cucaburra, un ocell que viu a les branques més altes.
 • 45. JOCS TRADICIONALS ÀFRICA La classe del món va gaudir moltíssim amb els jocs d’aquest continent. Van jugar al “Mbube Mbube” de Zimbabwe, al “Cheia” de Moçambic i al Mamba del Congo.
 • 46. JOCS TRADICIONALS OCEANIA Els jocs tradicionals d’aquest continent destacaven per ser molt entretinguts, sobretot el “Ver ver alas lama” de Papua Nova Guinea ( foto). També el “wok tali wok” i “segueix a la mare” de Nova Zelanda.
 • 47. JOCS TRADICIONALS ÀSIA Àsia va ser el primer continent que vam treballar els seus jocs tradicionals, amb la qual cosa els alumnes estaven molt motivats. Els jocs que vam realitzar van ser “Tangut” i “Tu mung Pai” de la Índia, “Hong-Lui-Ten” de Xina i “futbol cranc” de Tailandia.
 • 48. JOCS TRADICIONALS D’AMÈRICA Els alumnes s’ho van passar d’allò més bé amb els jocs d’aquest continent. Els jocs que vam seleccionar eren “Pisa el taco” de Paraguay, “Earthball” de California i “Joc de les banderes” de Guatemala.
 • 49. A MÉS A MÉS…. Vam visitar casa Àsia per tal d’aprendre més coses sobre aquest continent
 • 50. Els nostres companys i companyes de la classe de les meravelles del món ens van preparar molts jocs per explicar-nos les meravelles del món.
 • 51. GRÀCIES A TOTS VOSALTRES PERGRÀCIES A TOTS VOSALTRES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ.LA VOSTRA COL·LABORACIÓ. SENSE AQUESTA NO HAURIASENSE AQUESTA NO HAURIA ESTAT POSIBLE PORTAR A TERMEESTAT POSIBLE PORTAR A TERME AQUEST PROJECTE.AQUEST PROJECTE.